Goudsche Courant, dinsdag 13 september 1898

aHage 6 46 7 10 7 40 8 8 9 46 10 11 11 17 11 85 19 19 1 85 1 41 9 4E 8 40 4 4 38 5 80 6 11 7 90 7 66 9 18 10 06 Voorburg 6 61 t v s 10 17 f f t f f 4 89 6 18 9 84 e Zoetermeer eKv aard 6 6 f 10 81 t s n 1 66 f 4 68 s 6 80 9 48 f 7etenhuizen Moerkspelle 6 17 f t 10 48 s t 1 06 t t 5 04 6 8 e t 9 69 t Onada 6 18 7 48 OS 9 03 10 18 10 64 11 67 19 06 11 50 9 17 1 14 4 08 4 97 8 16 6 60 J 48 S IX 10 10 10 88 1 1 Uonds 6 90 6 89 6 S4 JU 7 6 8 14 9 07 10 19 Oudew 6 86 6 6 Woerd 6 48 T 8 iriroekl 08 7 04 7 49 9S 8 66 9 89 10 61 tl tree lil 6 95 li n 7 45 8 87 8 49 9 00 U iO 10 15 10 38 11 38 19 Woorden 6 49 6 53 8 06 9 16 10 88 11 66 U Oadew 8 14 t 10 46 Omd 8 n 9 08 9 16 9 69 10 69 11 10 11 11 in Eng mgl Amateur In de bealiasing reden tan L ndonk van den Ende Ricbel Orerkleeft üitelag I Rickel 2 Orerkleeft 3 van den Elide Tijd 1 m 21 IV 2 kilometer 5 r inden Beroepsrgdert In de beslissing reden Lobbes Eden Protinj Schilling en Kingma Uitslag I Protin 2 Jaap Edn 3 Schilling 4 m 21 Eden hield zich in dit nummer flink Protin bleek echter sterker te tgn al was het terschil van aankomst gering Het pnblitk juichte den Belg hartelijk toe en ook Eden mocht zich in bgvalabetnigingen van het p bliek verheugen STADSNIEUWS GOUDA 13 September 1898 De verkiezing in het 2i k esdisttict dezer gemeente van een lid van den gemeenteraad lor voorziening in de vacalnre ontataan door het vertrek van den beer C Bruut zal p aats hebben den 18o October e k de stemming zoo noodig den 25o Qstober e k en de herstemming indien di poodig mocht sgn op den In November d n v Orelio Mann Wolters deze drie gevierde kunstenaars wier namen in deu lande een goeden klank hebben maken in Sept October een kunstreia door ons land en zullen op hun reis ook onze stad bezoeken Door de liefhebbers van goede mnziek zal dit bericht zeer zeker met ingenomenheid worden begroet De Uerinneringsmedaille werd dezer dagen op de Ie Openbare Lagere School hoofd de heer J H W Huber na loting toegekend aan de volgende leerlingen A de Bruin C Logthart G E t d Hoist B Sibbes M J Spaanderman A R Droes C A M Sprngl I J Mogendorff C deRoog P J V d Want W Sibbes en W F N L Droes Op de Tweede Borgerichool voor Jongen hoofd de heer R Leopold aan de volgende leerlinden J de Raadt P Linthorst D J Jansen J P Revet E B M Korteno ver W J v d Breggen W Hoogendijk C van Tongerloo H Berkelbacb v d Sprenkel L J de Ven W J Groenink en Q GrisnigT Op de Tnsachenscbool hoofd de heer G N Kruisheer aan de volgende leerlingen J C Fotwiaar A v WiJk J J Blok H 8 Heerkeni A C E Bik C J Seheffer J P Boot J Kooiman J ScbalinK A v d Klein C H Seheffer en M C de Jong Op de Ie Openb Kostelooze School hoofd de heer J Gonda na loting aan de Tolgaoda leerlingen G Casteljju C de Bruin J Tan Hoorn B de Jong G Zuidam D Wiozsr G Pordyk C Gastelgn J C vsn der Starre N Glasbeek A Goudkamp J de Bruin Op de 2e Openbare Kostelooze School hoofd de heer O D Heg de volgeode leerlingen H van Maaren T Kroitheer N Verkerk A Prevoo J Nieuwenhuizen E Bloot D de Weger C M Snel T J Kreba A M v Oostenrytt G Binnendgk en L A Rgnfaont Op de School voor Chr Nat Onderwgs hoofd de heer J van de Putte aan de volgende leerl C Hnnik F Slegt M de Hoop O Wel zenia B van Rgswijk G van den End K vau de Werken P Romegn Q Dekker B VBO Tongeiloo J de Jong R Sobarloo Op de R K Jongensschool hoofd de heer J G Kropman aan de volgende leerlingen F Grendel C Kropman G Soos N Ro lestaten M v d Sanden J Grendel A Directe 8i 0 irwcgverblDdlngen met GUUÜA Zomerdteost 1898 AaogevangeD 1 Mei TlJd vaa Greeowtch GOVDi ROTTXRDlMviel nru s 8 7 91 8 10 8 86 9 10 0 14 9 98 9 54 10 11 11 19 11 3111 18 11 61 1 11 8 48 3 7 4 68 4 59 5 11 5 61 6 14 7 31 7 66 8 80 8 5 9 68 10 04 10 86 6 61 6 14 7 31 7 66 8 09 I OI 8 16 Oouds 8 7 95 8 10 8 86 9 10 0 14 9 96 9 54 10 11 11 19 11 31 11 18 11 68 1 11 Hoordreeht door 7 89 8 41 t t H 1 NieuwerVerk 7 89 8 40 t 11 86 1 7 Oapelle 7 46 8 56 11 49 i 1 14 Rolterdtm 6 80 7 65 8 98 9 06 9 80 9 84 8 4310 18 10 80 11 89 51 19 39 1 11 1 80 8 80 8 5 9 66 10 04 10 86 U i8 10 11 10 18 10 16 8 0 6 81 7 60 8 15 8 48 9 10 10 18 10 34 10 64 11 80 11 85 11 80 11 17 6 95 5 86 7 96 4 45 6 59 6 16 6 61 7 16 7 61 8 40 4 55 6 08 t I 6 04 6 U t 6 11 6 19 5 17 8 96 6 88 6 17 0 97 8 84 6 41 6 47 8 9 87 10 10 I 9 47 9 64 10 01 1 10 10 07 10 80 11 64 19 08 11 47 7 46 7 10 7 4 8 11 0 eOUDa DEM HSAOviti vmL 11 18 19 16 19 66 9 14 3 45 4 49 4 68 5 tf 64 6 11 11 80 1 8 6 r 1 11 41 1 19 B18 11 65 1 81 I 6 88 11 11 48 1 4 1 41 4 16 6 16 5 87 6 611 8 89 8 89 9 17 9 93 9 57 10 14 11 15 7 84 7 59 S 83 84 8 16 8 19 8 04 8 84 9 8 64 10 10 89 11 10 10 11 t 10 11 10 88 9 99 10 88 U 6 11 44 9 48 V I8 1S 98 10 44 11 48 D A ll r K BCH 1 vinmM lO ST IS on is lo i I SO B 17 4 88 6 S0 6 47 S OS S K S S6 door LO LVl toadi lt ï 4 wt W Miö Ós 10 8B 12 48 MÖ 6 87 8 40 lÓ oJU 87 11 88 18 87 8 45 8 84 S 46 ♦ 7 1 MS 10 86 I0 4lh t o s g jq 8 10 50 1 08 B 15 8 55 10 18 tl il U 45 18 88 Ï 86 8 08 MO 5 04 6 88 4 7 8 SS 10 5 Mi U o i 6 9 S 14 9 48 10 B7 i ll S IO 7 BI 8 S6 ItslT llV SS 08 t 37 iM S IÖ 8 55 4 48 5 85 6 10 6 36 7 56 50 V O 9 85 10 08 10 S4Ji 84 3 47 4 16 I 6 50 7 18 9 10 9 SS 10 6 iKrnat 0 8 7 06 8 10 9 05 11 161 68 8 46 MS 6 80 7 4S 9 4 M t 4 84 n M 9 36 u 0 lAms Vr 7 80 8 35 9 80 11 80 3 08 4 00 6 00 6 86 8 00 10 0 l 9 8 40 4 87 6 80 6 07 7 89 S 8 9 49 8 56 10 84 n lolf oua 6 09 9 18 10 0 IS 51 8 56 4 47 5 4 7 49 8 49 ll l ganoegen te babbsn kenau geouwkt met de leden ten den Bud Ouder hot gejuich ten de miDigle en bet epelen der maiiek werd daarop dn weg er rolgd lange Oo t inde Wijkerlnao Aen de grene van Btooipwnk wachttin de btirgemeefl ter da leden van den R ad en ook eeoige notabelen dier gen eeeten deu koniokiyken BtOüt op Ook bier werd w d r eeoige oogaublikken bilt gehouden De bnrgeme i ter de beer Van Dunrendyk heette Hero MnjeUi ten welkom waarna de ttoet laega Trektliet Kerkstraat en Beerenotreat oaar Voorborg terngkeerde Op rerechillende plaataen onderweg werden HH MM lonqottteD aungebodeo Bjj de Laan ran Nienw Ooatludië stondm de aehoolkioderen geiobaard en zongen onder leiding Tan den beer Broekhnyzen H M liederen toe Oraojs en Naderleudc on ARn mijne Koningin wet een rrffenden indruk maakte en der KoDingtoneo aangenaam aan deed getuigen de baitelgke woorden tan dank lot de kleinen Lange de laan tan Nieaw Ooet Ind ë keerden de Koninginnen naar VQraveobage terug tot aan de grens uitgeleid door bsron Van Toyll ran Serooskerkeo Op minzame wjjïe betuigde Koningin Wilbelmina den burgemeesti r Haren dank en tat tweemalen ton rerzecht Zy hem aan de bevolking ean Voorburg Haar harteiyken dank orer te brengen voor de bewgsen van liefde en geheobtbeid in die gemeente Haar te beurt geTalten Ongeveer 5 nnr waren de Vorstinnen in bet paleis terng met zich brengende een schat van bloemttukken loodat bel rgtnig schier een bloementoin geleek De Koninginnen woonden Zondag de godsdienstoefenifg bg in de Kloosterkerk te sGra TOnbagi Ds Vermeer hisld een indrakweltkenda rede waarhjj bg Gods help inriep oTer Nederland en Oranje en in ign dankgebed meekie hg t Hemels zegen af orer Koeiogiu Wilbelmina opdat zg roor hare tnak gestennd moge zijn en over bare moederen bet Nederlandsobe De groothertog ran Saksen heeft benoemd IS de orde van den Witten Valk tot grootkroii generaal Veispjek adjadantgeneraal Tan da Koningin generaal majoor Beijerman adjudant i b d jbr B M S de Ranitz particnlier secretaris Tan de Kooingin Uoeder 0 A baron Benttock Ie stalmeester der K ningin on H A baron Clifford hofmaarFchalk Ten H M koDsmandeur met do ster jbr J P E Hoeout ren Velsen intendant der paleizen H W J E baron Taets Tan Amerongen kamerbeer mr F S K J grtaf ran Randwgek ceremoniemeester J E N baron Sirtema ran GroTestins kapitein t z P Zegers Veeokeoe en orerste jbr W F H Tan de Poll edjudanten en G A baron Tindal kamerheer van H M ridder 1 kl jbr f C Th S i adjunct indentent ran bet paleis te Amsterdam en jhr C L ran Suchtehn van de Haere ordonnans officier ran H M Hare Majesteit de Koninghi beeft eergisteren oomiddellgk nadat zg bet bericht Tan den trenrigen dood tan de keiztrin van Oostenrgk bad Ternomen den adjudant tan dienst opge dragen de deelneming ran Hare Majeiteit orer te brengen aan den Oostenrgk Hoogaar scbea gezant bg ons Hof llotterdam Oapelle Kieuwerkerk Hoordreeht ïoudn Gouda 7 30 8 80 Zetenbuisen Moorkspello 7 41 8 41 Zoetermeer ZegWRard 7 58 8 51 Voorburg 8 07 9 08 t Hats 8 11 9 08 i M ii i si afxp f i Gemengde Berichten Zaterda ooblend werd in bet Haagsche Bosch het Igk vonden ran een net gtklead persoon Vermnedelgk beeft bg zich door een rerolTerschot tan het leten beroof l Da roTolrer werd bg hem gevondin De politie brecht bet lijk per brancard naar het kerkhof Domela Nieuwenhuit de leider der rBe socialisten ion eergislerenmiddag Ie Utrecht in een openbare vergadering in het Gebouw toor Knotten en Wetenichappen bit standpunt der Trjje tocialiaten niteeozetten en spreken over tNa de kroning Maar Domela Nieuweuhnis bleef in Baaro in ijjn plaali trad Luitjes als spreker op Reyndorp zon ook spr ken manr kwam niet aan i woord daar onder teel rumoer do rergadering rerliep Vrouw Blomuiers bad enkelen barer Banhangers meegeliracbt die zioh echter rrg kalm hielden Het z ngen Tan een lied door een secislietisch zsngkoor besloot de rergadering Het meerendeel dor op gekomenen beetood nit Amnterdammers Eei ig knapen te Wolfsberg speelden rooTertje en hingen daarbjj een der hunnen vvoor de grap aan een tninbek op In den T r Tan bet spel tergaten zg echter ban kameraad en toen men naar bsm omzag was bg inderdaad dood Op het Staataspoorterrein te Feynoordnabg Rotterdam heelt zich gisterarond de 13 jarige A J ü door een rcTolrerschot Tan bet leven beroofd De commissaris Tan politie te g Gnrenhage de heer W H Olivier geraakte Zondagatond toen hg op de Laan Copes ran Cattenburg eenige familieleden behulpzaam was by het bestggen van oen tramwegen bekneld tusschen het tramrgtuig en een boom daar do tram in 6eweging kwam vóór hjj gelegenheid had zioh ran het balkon te verwgderaa De heer Olivier bekWam zoodanige knenjing n ittt hg voorloopig zgn functie niet vaa uitoefenen Over het algemeen ia echter zgn toestand niet onbevredigend Op de Beurs te Amsterdam is gistermiddag door 110 personen tin behoeve van een huldeblgk aan de politie voor een bedrag van f 3300 geteekend De tabak en sigarenbandelaar Van Straten op den Z O BuitsDsingel te sGraveubage weigerde beslist door bet uitstiken der vlag of op andere wijze aan de algeraeena ffistvreugde deel te nemen Zondag na kreeg hg bezoek tan eai i e maenen die potten met oraojeterf bg zich badden Daar bg bevreesd was voor het inslaan van zgne raiten ontratoide hg snel zgne nitststka t en nam daarna de vlacbt hg fsmilie Bet clubje bepaslde er sich echter alleen toe zgn geheele woning in de oraojekleur ta verven Een ooggetnige verhaalt dat een bezoeker van den Amsterdamschen dierentuin de atrdigheid had den olifant in den voornitstekendeu slarf een brandende sigsar te werpen dia oatonrlgk onmiddellgk werd uitgeworpen De olifant hield den dader echter in het oog en op een gegeven oogenblik werd de besoeker overladen met vocht nil de slarf Katourlgk de grootste hilariteit onder de omstanders ü D 9 18 9 63 10 19 10 19 10 88 10 48 10 49 9 47 10 13 Onlangs is gameid dat door het afsteken tan bengaalsoh vuurwerk op den kerktoren te Tegelen bjj gelegenheid van het kroningafeeat kerk en toren waren afgebrand Thans ver neemt men dat eene gerechtalgke instructie in deze zaak geopend is Te Oscb is zekere O Heemskerk geboren te Mederhemert en in den laatsten tgd onder den naam van Jan Martens gewoond hebbende te Oscb in hechtenis genomen Hg wordt verdacht verleden jaar 2 Angustos geld ontvreemd te hebben van de wed Hofman t Ovorloon bg wie hg geruimen tgd had veitoeld De metaelaar en aannemer B A Kentie te Woudrichem te Almkerk aan den Nieuwendgk bezig zjjnde een gebouwtje af te breken had daarbg hel ongeluk dat hem een balk op het hoofd viel tengevolge waartan hg na eenige uren oterleed De vronw van den architect Van Gooi aan wie het telefonisch bericht van het ongeval gericht was stierf door do daardoor teweeggebrachte ontroering denzelfden nacht TtL Goes hing men voor do door van iemand die niets overhad voor do versiering van de straat waar hg woonde een bord met het opschrift seen onwillige De man verzocht dat weg te nemen onder aanbod dan een rgksdaalder te zullen bgdragen Berst toen hg tot driemaal zooveel was opgeklommen werd het bord verwgderd Iemand was een portemonnaie ontrold met eenig geld er in Op zekeren dag ontvangt bg een briefje met een gedeelte van het gestolen geld terug Dat brieye luidde aldus Meneer ik heb uw beur gestolen Berouw knaagt aan mgu geweten en daarom stnnr ik n een deel temg Krgg ik weer berouw dan stnnr ik n meer Aan de Weimar traat te s H gc is een jongen door de stoomtram overreden met t gevolg dat hg korten tgd later overleed Asn den Znid Bnitensingel te sBage heeft eeu man zich in igne woning aan het hekje Tan de zoldertrap opgehangen Proces verbaal zal worden opgemaakt door een rgkiveldwachter tegen een paar personen die hoewel zg den man bedden zien hangen niet ter hulp waren gekomen Zsterdagarond Ie ongeTesr 10 nnr werden in de Onde Wed te Zntlen eeu paar anel op elkander vo gende choten gehoord Toegeschoten omwoners en zioh in de buurt bevindende personen vonden in het midden der straat gekomen twee Igken welke spoedig werden berkeud sis die van de beOreu J L B aldaar to J M v Z te s Graveuhage In ds band van den tweede bevond zich een nog deels gtladen revolver Beide lichamen waren door schoten ie brt hoofd zwillr verminkt zoodat de dood onmiddellgk na de verwonding moet tgn ingetreden fVIELERNIEUWS De wielerwedslrgden op het Sportterrein te s Gravenbage gisteren hadden het volgende Verloop 8 48 3 7 4 68 4 59 6 6 B i 8 18 g g 6 19 4 4 16 5 18 6 10 6 40 8 50 8 4 05 1 44 lji4 1 01 1 08 8 14 4 4 4 60 4 51 6 04 I IO S nO 4 05 34 2000 Meter van mtet 5 ronden Amateurs In de beslissing is de uitsIsK 1 Vanden Kade D n Haag tijd 3 m 45V 2 Ricbel Amsterdam 3 Overkleeft van Rotterdam I Eng Mijl 2 roeden Btroepsrijderi In de beslissing wint Protin Parus Schilling Amaterdam en Houbeo Biusael tgd I m 32 i see Met een wiellengte gewonoen Protin werd daverend toegejoiobt Jaap Edenwas te voren ia de halve beslissing en doorSobilling en door Honben geklopt Sprait J f MwrteD J t d Hooft A Nederhoi 6 DoDgalmioB ea A Gerrilw De beer J t d Laao hoofd der Vrye Qereformeerde Sobool beeft ud de 0Ddbt leerling V iedrr gezin een mednitle aitgereïkt Deertoe beeft hy echter nog een bonderdtat laten makea bg de beer J A Gerritsen goodamid te Amsterdaoi niar het model der medailles oitgereikt Ie Am terdam aan de teerlingen der scholen Op de R K Meiajesecbool hoofd Mej A B T d Bom aan de volgeode InerliDgen L Bietenaar C Lagereoberg M BoDmaas A r d Vliet O Ooiterling C Peetere J P etere M Mo eveld A Kwgk J Kalmeyer C f d Kaa en M t Es Eene eerekaart werd aitgereïkt aan W d Hegd n J Kropaian M t Vliel T Bertels M Ultee M Hpaas J Broyoet D Brayoat A de Korte L Lamers A M Verhart J v d Kaa 0 v Leunen en A t d Poaw VEaSCHEIDENHEID Te Authoit deed tich bet geval voor dat eeoige koeien die op de weide graaeden bgoa geen melk opleverd n Eert t mueode men del zooale vaker gebeurt TiDgervlugga personen zich de melk torëigeodeo Oodanka alle i esicht wee er niemand te ontdekkeo totdat meo ug dat een der koeien de aif rs uitzoog Om Ttrdere schade te Toorkomen beeft men de BDoepluBtige koe gemoilbaud Gedareude de maead Juli zgo er in Londen Dtet minder dan 2679 gr ote bonaeu opgepakt die aonder moÜkorf liepeo Uiervau zyn er 1598 naar bet Dogs tlome te 6atter en gebracht en een gro t aantal is aan de eigenaars teroggege eD lo deselfde maand zijn er 114 personen waaronder acht politie agenten door een hond gebeten ecbta ééu geval fao dolheid knam voor Eet reeds berichte verongelukken van de familie Hopkiniion in de Zffltserache Alpen geschiedde op de Petite Dent de Veisivi een berg van 3189 meter by het vlek Bandèrei De heer Uopkiosen uit Louden een ervaren bergbeklimmer was zoodür gids met zgu tiree dochters 23 ea 19 jaar eo zgn 18 jarigeu zoon den berg opgegaan Zyn vrouw en de twee jongste kinderen bleven in het bdtel Toen bet geselschap avonds nog niet terng was ging meo aan het zoeken Maar de ha p expeditie vond alle vier dood zij waren nog aan elkander vastgeboodeu De tocht op de Dent de Veisivi wordt niet as gevaarlgk beschoawd Er hadden z ch g noeg gidsen aangeboden maar de beer Uopkioson bad ben allen afgeweico om de 20 francs nit te winnen De lichtstoetl De lichtetoet van Zaterdagavond waarvan de Amsterdammers zich nogal wat voorstelden is jammerlgk mislukt Het opstellen reeds ging zoo langzaam dat de illumineerglansjes die langs da Iguen der laudaaers van de commissieleden waren ontstoken bgna al uitgebrand waren vóór de stoet zich in beweging stelde Niet te 7 aar maar te halfnegen ging de stoet op weg Uit de verte gezien maakte hg geen slechten indruk maur dichtby viel hy byzonder tegen De verlichtef rytnigen in het duister de transparanten van niet al te beste soort de katoenen vlaggen aan ruw geschilderde vierkante latten gespykerd en zelfs de praalwagens die zeker uit een ietwat schrale beurs moesten worden bekostigd verhoogden het effect niet Het heenen weerloopen van de toortsdragers wier fakkels waren nit ebrand was binderlgk En dan bleek al d eiyk in de Middellaan dat de commüsie niet voldoende rekening had gehoaden met Amsterdamsche straten en grachten er was blgkbaar volstrekt niet gepast en gemeten Daar raakte de top van den wagen met de nymfen in de takken der hoornen verward zoodat een groot deel moest afffebroken worden en het eeo wonder mag neeten dat de electriBofae leiding geen brand veroorzaakte Eindelgk na een kwartier oponthoud ging het verder Het ging goed tot de St Anthonieslnis toen bezweek het onderstel van denzelfden zegewagen doordat een der wielen in de rails geraakte De nymfen moeaten er af g ïtild worden bet electrische licht ging uit elukkig rolde de wagen niet geheel op znMen poogde het onderstuk te repareeren doch de boel was beneden zoo vermolmd dat er geen denken aan waa en mea eindeiyk het gevaaj te maar op zgde sjorde en bet verdere deel van den stoet kon doortrekken Id de St Anthouie BreeBtraat weer mikmak De derde zegewagen was een schip msar e maat was tk weer niet berekend op de versieringen Doder bet rgden rekt die mast een groot deel der versiericgen af dis over de Btraat bingen en bfgon zelfs angstwekkend scheef te staan loodat men op deNieuwmarki alle visggen en tropeeeo er wgaelgk afrukte De AmBterdammers raren nogal goedlachs en vroolyk na al die feestd en maar was dit in de teestweek zelve gebeurd dan is het de vraag of ze alles voor zoete koek hadden aangenomen Er agn menschen die de oplossing van hek ontstaan van den Spaanach Amerikaauschen oorlog teruggebracht willen zien tot de suikerkwestie Daarmede klopt een dezer dagen gepubliceerde brief van een Gubaanscbe soikerplanter waarin deze schreef Als de Vereenigde Staten de Philippgnen Cuba en Portorico zoodeo behouden zal de Enropeesche beetwortelsuikerindustrie een gpvoeligen knak krggen Deze drie eilanden zgn in staat onder Amerika machen vlag in vgf jaar vgf oiillioen ton rietsuiker te produceeren tegea 1 dollar cent het pond De Phiiippgaen vooral met een onbegreusd aanbod van goedkoope werkkrachten en Amerikaaischen ondernemingsgeest en kapitaal zullen plotseling de grooto suiker prodacentea vau de geheele wereld worden Snikir groeit in dat klimaat schier zonder eenige cultanr De veruietiging van de beet wortelauikerindnatrie io Dultstihiand zal honderdduizenden Dnitachers ontevreden maken en het l er der socialisten vergrooten Per Telegraaf In de zitting der Provinciale Staten van ZuidHolland ts heden tot lid der Berate Kamer gekomen de heer s JACOB burgemeester van Botterdam met 44 stemmen üntvanj cn ceue i ruotesurlccrlng Deensche Handschoenen voor UAMBS en HEBllEy L van OS Az Md Taillenr Kleiweg E 73 73 i GOUDA Telepkoon mp 31 Beurs van Amslerdam Vikrs Slotkrs 10 SEPTEMBER 877 NlDlKLiND Ciirl Neil W S l 86 ilito dito ilito 3 987 ilito dito dito S 97 i Ho oaH Obl Gen II 1881 881 101 iTlLiLlaachruting 1868 81 5 85 OoSTim Obl in papier 1808 8 86 4 17Vs dito is ïiltBrl8 8 S 84 PoKTVOAL 01 1 met coupon 8 dito tiokol 3 171 UviLAND Obl Biunenl 1894 4 88 dito Ooooot 1880 4 97Vs dito bi Botbs 1889 4 98 dito bij Hob 1889 90 4 97 j dito ia goud leen 1888 O 86 dito dito dito 1884 S 13 SpiKj Porpet tobuld 1831 4 35 TulKElj Qopr Oonv leen 1890 4 741 6ep leeoiug aerie I 91 Geo leeuing ser e C 25 Zdid Af S p V obl 1898 8 104 Meiicq Obl Buit Sob 1880 6 96 VlKlzlrsLl Obl 4 onbep 1881 35 AïBTiaDiji Obligstien 1895 3 100 EoTTSttUAii Stad leeu 1894 8 100 NsD N Afr H ndelat aand 4 Arendab Tab Mg Cerliü slen 668 Deli MaBtaohappü dito 489 Ara Hypotbeekb pandbr 4 lOO j OuU MiJ dflrVorttonl aftud 49 t Gr HypolkooVb paodbr 3 101 Nedorlandache bank aand 198 Ned KandglmsatBob dito 14i N W k Pao Hyp b pandbr 8 56 Kott Hypotheekb pandi r 8i 99 Ulr Hypotheekb dito 8 98 OosTBNH Ojtt Houg baak aand 198 Krai Hypotheokbsuk pandb 4 108 AuillA Equ bypoth pau lb 5 86 M iw L O Pr Lifcn rert O KiD Holl IJ Spoor r Mg a nd 118 Mij tot Eipl V 8t 8pw aand 118 Ned Ii d Spoomegm aacd 08 Ned Zuid Afr Spm aand 6 117 dito dito dito 1891 dilo 6 100 69 Italii Spoor l 1887 89 A Eobl 8 54 Zuid Ital Spuing A H obl 8 I 67 76 Poluk Warachau Weenensand 4 160 Eosi Qr Ruia Spw Mjj obl 1 98 Baltisobe dilo aand I Faslowa dito aand 5 1 75 Ivang Dombr dito aand 8 1 100 Kunk Ch Asow Bp kap opl 4 108 14 dito dito oblig 4 ICO Ahbbisa Cen Pao Sp Mü oil 14 Ob o Koitk W pr O t sand l dito dito Win at Poter obl 7 j 1871 Dent er ti Rio Gr 8pm eert t a 1 a n Illinois Central obl in goud 4 1103 Louist k Naibtilli Oort t a nd 66 Moiito N Spit M Ie hjp o 6 lOa Mist Kaniat t 4pOt pref end 11 N Tork Ontaso West aand I 16 dito Psnn Ohio oblig 6 118 Oregon Calif Ie byp in gond 6 6y 178 197V 106 100 loov ll s 118 1 St Paul Minn 8iM mt ob 7 136 tl Pao Hoof lijn obig dito dito Line Col Ie hyp O 5 Canada Csn South Chert t asnd Vi O Rail i Ne lo b d o O Amsterd Omnibus Mij aand Rotterd TramwoxM ats tsnd Nrd Stad Amsterdam aand 3 Stad Bo terdam aand 3 BlLolE Stad Antwerpen 1817 8 sd Brussel 18861 H0K8 Theiia Eegnllr Geseltob 4 OosTIxa Stastaleenig I860 5 K K Oost B Cr 1880 8 SPAHII Stad Madrid 3 1868 NlD Ter Bn Atb Bpoel eert INGEZONDEN ilijnhter de Redadmrl I het Dagblad keart Dr Ketper de w lsteeg f Vergoii mg awem leieis mede ke deeleo waarom ik mei dien heer tan meeniDg terschi Om elke reden moot de tegenwoordige lointttaat dan naam blgten dragen tan Zsk nu daar een sak d i dood ooprnde straat meer is Wnarom behoort Lem Dol die niemand tich meer herinnert in den naam ener steeg tereeuwigd l worden Gppnster aan den tegen oordigen toestand ontleende en daarom toor bet tolk sprekender namen komen my meer gewenscht toor Eerbied toor Gonda s tetleden heb ik ook Ik WO betreuren dat de Karnemelkiloot niet Difer deed denken aan het loormalige klooster dor Karmelitten of dat de Dot steeg ons niet meer dea Doelen in horinnariug bracht Maar waarom moet de nagedachtenis tan Lem Dol in eere gebonden worden die niet meer was Booals de heer K ons meedeelt dan een grondeigenasr ofte wel een 15 enwsche huisjesmelker Na de inlichtingen tan Dr K leg ik Lem Du raste in trede maar wij behoten ons niet warm oter liem te maken Uoeteel edeler en Terdienstelgker Gouwenasrs rosten tergelsn in het stof der eeuwen 1 Zoa de heer K er om treuren sis de Kees Faassen Rolwagen f n naam teranderdo of bet slation PiotGijsen biiig tootlaan Noorclwjjk rboot heette Voor mijn part setten se Kers Faasieo en Piot Ggsen bg io het graf der tergetelheid naast Lem Dul Wie toorts verkeu leest oter de geschiedenis tan Gouda beschikt wsl in platte grondeo Igitcn en besluiten der troedschap oter do noodige gegotens om schier da oude namen der itraten te komen en dus met genoegsame zekerheid oude tocaliteiten terng te linden Daarom is het behoud van die malle en ongemotiteerde namen niet ooodig Indien dus de tegenwoordige ben onere liefst hun strsat anthers noemen dan zoo ook ik daaraan willeu toldoen mits er igegroodec roden waren dis er togen pleitten EEN OOUWESAAU BurgerlUks Stand Uaastreoht GEBOREN Jan ouders J tan Beek en N Benschop OVEHLEDEN M van Duoren oud 79 j VllBt QEBOREN Maria Cornelit ouders O an den IJssel en J Htriem GETROUWD J Blom van Wogeningen n A Nobel Veemarkt te Rotterdam Dloadag 18 Beplembor 1898 VKrrR Omm en koeien grooto ftnvoor priJBon waren voor b kwaliteit 30 2o kwalitoil 8 1 So kwaUtoit 21 Coat per half Kilo MAGERE OSSEN on KOEIEN grooto onnToor VETTE KAliVEHKN tamlnko aaovoor priJMn van 18 tot 84 CBDt por half K G an SKALVEllËN ruimer aanvoer Db handel was Io Kwalitoit vetvco on molkreo pryshoudend mindoro eoorton kalm Votto Kalrereu prüshoudend ÜUASKALVEHEV ea STJEUEN mindoi e handel ADVERTENTIEN Ondergetoekonden nemen de trgheid hare stadgenooteu to herinneren aan de liefdadigheids Bazar welke zal gehouden worden te liotterdamf ten voordeele der Stichtingen toor OoTcrzorgde Weezen Reeds voor eenigen tgd werden er circdiAires rondgezonden Wg twgtelen niet of velen zullen hierroor gaarne geld of voorwerpen willen geven Aangenaam zonde hel ons zgn een en ander voor einde September te mogen ontvangen Namens bet Bestour Mevr MARTENS HuioMi VAN GOOR RoBST v Limdueo PRINCE ScHiK V o Los VAN ITERSON G A JiA D Mej G W DB JONG OUZICHTBAEEII HEEREN en DAMESPRUIKEN TOUPETS SCHOINGEN on verdere HAARWERKBN munten nit door 80L1BDB AFWERKING bg H p m miwAmu Coiffeur Kl weg Gouda Mtaline Ballen onder Ledikanten en Brdsteden gelegd doen Vlooien en andere Insecten verdwguea en cga in Kleêren Linnenkasten een nitstekend middel tegen de Mot Verkrijgbaar in pakjes van 10 en 15 cent bg J van OIJG Kleiweg h ï G iila ONINKLUKE DelftscheSlaoIie KbninkHJke Machinale Fabriek DE UüNIOBLOBMc vnu II I van Schalk C o gevestigd te Oravenhage tiepplertlraat M en 49 nabg de Uegentesselaan tan Z M den KONING tan BELUIE Indien gij hoettll gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Hnperior DrdivenBorst4Ionig Eitract IsAl BXal A JSTTIIE t LACONS van 40 Cta 70 Ct en ƒ verkrggbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven MOS Imdn D MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VIS MILD Veerstal B 126 te Oouda A BüDMAN Moordrecht J 0 RATELANU llotlvop B ï WIJK Oudtwalrr M KOLKMAN Waddinxveeti l£OI A PD IKE OUDE m SCHIEDAMMEK GENEVEE Her kt NIGHTOAP Vark gboar b i M PEETERS Jz N B Als bowiji vin whthoid ïi oachflt en kurk at eda voor tien ran den aaam der Firma P HOPPg nbetunaMsk Leounpgneo kortom Wat Anfcer PalB Expeiier Vit Is St bet Ml MStt santé wenden tegen H Ankur PaliiIxpeller Wat s b leder boisgesln j AakerfalfrExpeiler Prüs 60 eaat 76 cent sn 1 25 de iwiL V rh nd i la 4e meeste ipolfceken sn ku y A jBioktar t Oe te Eottwdam