Goudsche Courant, woensdag 14 september 1898

Woensdag 14 September J898 37ste JaarsaniEgL No 761S NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefooa No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No M De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN SEÊ franco levering Gouda Groote keuze lluurpiano s E CASSllTO TANDARTS Gouda Turfmarkt aPBEEKUBMN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG Tan 8 tot S nar WOENSDAG en VRIJDAG van ttot nor ZONDAGS nirt A SLEGT beveelt zich ftan tut het lereren van Zuiver Zeeuwsoli Tarwebrood 14 eent de K Q NIEDWE HAVEN 28 WÊg Bekroond op de Internationale Tentoonstelling Tan Bakkerg Uaalderg en Kook knn t te i Bra enliage met een diploma Ver gold ZiWeren Medaille FEANSCHE STOOMYEEVEEIJ chemisolie WassoheriJ Ti H OPPËNHEIMEK 19 KruMtade Botlerdam öebreTeteord door Z M den Koning der Belgen Hoofdd p t Toor GOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit TOor het etoomen en TerTen Tan alle Ueerenen Damoigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting TOor het itoomon Tan plnche mantela Teeren bont ens Gordjnen tafelkleeden eni TTOrden naar de nieuwste en laatste methode geTerfd Alle goederen hetifl gestoomd of gejerid worden onschadeiyk TOor de gezondheid Tolgens staal bewerkt Ainerikaansche bü maaodelijkicho of ® ilrie maandel betaling Tolgen Dvereenkomit Abonnement Steniinlnget Gouda tnOmatrekera Ij F CUIJPERS Westeinde 37 I J F CUIJPERS Westeinde 37 TcTena héb ik de eer mfln geachte clientèle te berichten dat de Heer VAN OS heeft opgehmien MUI XT eoor tloHOa te mijn teiens Terzoekendo alle orders direct aan mjj te adreaseeren Ook aauTragen Toor stemming i ËiiBBËrÓTMm Ren wordt verzocht op t MEttK te letten UIT HST MaoVZIJN TIK f M lUVENSWAAY ZONEN Deze ÏHEEEN worden ele Tord in Terzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned one met Termelding Tan Nommer en Prijs Toorzien Tan neTenstaand Merk Tolgens de Vfet gedepo neerd Zich tot de uitToering Tan geeerde orders aanbcTelende J BREEBAAHT LZ Chemische Wasscherij en Stoom Ververij f DE WIT en Oomp i UTRECHT 5 Spoedige en natte aflevering IiSge prtjien DEPöT by 5 Gpz BECKERS in Modos X A Turfmarkt 248 GOUDA J Stedelpe asfal riek te GOUDA De prfjs van het sas is C cent per M en voor Kooktoeatellen oi Motoren 4Vi et Onder zekere voorvsarden worden peiceelen gratig san de hoofdbnis verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 UcbtgasnieterB bedrügt de bnür 10 cent per maand iiis mm Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week konnen wekelgka afrekenen en van de fabriek lam n kook toestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in banr bekomeu KonlnliUfke Machinale Wabriek DE HONIGBLOEMt t iu H K van Schalk Co gcTestigd te a Oravenhage Hepplerttraat 99 en 0a naby de Begentesselaan Tan Z M den KONING Tan BELGIË Indien gij hoestll gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Sa perior DrniTenBorat Honig Eitract FLACONS Tan 40 Cts 7 O Cts en ƒ 1 Terkrggbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven f 9S Gouda D MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E H Ti MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Boaloop B T WIJK Oudeaatcr M KOLKMAN W addinmeen EEN WINKELHIJIS ts HUTO of te KOOP te beTragen bg P L HE88ING in GOED en ZILVER Korte Tiendewegr D 8 e o v n A Wie zeker yn wii d Ectate L Eikel Cacao te ontrangen lasame 1 geateld en na rele prooCuemingen la den r handel gekomen onder des naam dos uitrindera Dr MiohaeliB TOrraardigd I op de beste machines in het wereldbe 1 rcnnde étabblisseraent Tan Qebi Stoll erolc te Kenlen alsohtï J p n2icl2aeIH Ctkel Cacao in Tiertamtes bossen Se Bikel CKaa b met melk gekookteen aangename gezonde drank TOor da1 gelijkseh gobrnik een 2 the l pdi t b t poeder TOOT een kop ChocoUte Ala geneeskrachtige drank bij geval vandiarrhee ilecht met water t gebruiken Verkrijgbaar by de Toornauoite H fl Apothekers en i Vs Ko V Ko Twelbn ea 1 f Ti i 13 e o 9ó e as I Q iantltwtags TToordig voor Neder 1 land Jultus Mattenkltdt Amsterdam Kalveistraat 103 Uruk lan A BRINKMAN Zn Uaatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen Groot Vuurwerk teScheveningen op DINSDAG 13 SEPT EMBER 1898 EITBA BEISGELEGEITHED voor reizigers 1 2 en 3 lilasse teraglieereDde van Den Haag Dienstregeling van den Eztratrein op Dinsdag 13 Septembu 1898 TIJID VAN eilBEIVWICB DEN HAAG vertrekt 11 30 s avondsGOUDA aank 11 58 UTRECHT 12 33 s nachts ARNHEM 1 33 H Gewone enkele reis retourkaarten Gezelschapsbiljetten en Kilometerboekjes der drie Klassen zijn geldig Gek DE RAADT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 Handel in TAPIJTEN EN ZAEPETTEN lieiiween gebruikte Meubelen ANTIQUITEITEN ENZ Stoom Zagerij en Schaverij J V ERGEER GO UDA LEVERT SOFLATTEN ASGIITSATEN EN LIJSTEN ook volgens op te geven Profiel Spoedige aflevering Nette uitvoering Coneurreerende prijzen LOTEN in de Verloting der lOLLANlSDEE mTSCIlPPIJ 7AN LANDBOUW Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijgbaar bij A BRII RMA1 ZOON Prijs f 1 per lot 11 lotea voor f 10 Let vooral op de ECHT IiandtmBlnaiaft jnet rood letierse JJberlahnstein BIHiCTEUK DIK VICT0KIA8R0H OBtRlAHHSWM Owral 4 ££ENTg erl rii9baar Maatsehappy tot EaeploUaHe men de VietoHet Bron Kanttor voor Jfederland BoompJeêéO Botterdam Buitenlandscil Ovcraiclit Kolonel Da Paty d Clain ib met ODtslag oil zgo fanctid aan bet departement tbd oorlog op non actiTiteit geateld op roordraobt van dflD minister vaDOorloir genttmal ZorliocleD tftn gevolge van eeti onderzoelt door den gensraleo stat ingeste d oaar zyo baodeliogra ia de xaaV Etrrbaïy Sarrien verlangt een nienw nitstel om het dossier van Drejfas te onderzoeken De volgende zitting van den ministerraad is op Zaterdag gesteld De Fraosche bladen erkennen eenstemmig den fDBt van den politieken toestand Indien generaat Zarlinden bl fs by lyn plan om ontslag te nemen zal er een baitengewone moeielykhtiu zyD om een ptattavervanger voor bem te vinden De Gnulois acbryft Indien generaal Zurlinden aftreedt zou dit alleen reeds de ootwricbtiag van bet ministerie binnen zeer korten tgd met zich brengen De Figaro Uet groote publiek gelooft dat de ontdekking van HeDrj d bedrog de revisie logisch ten gevolge moet hebben Men vtaagt licb af waarom de otettoigiog van Zurliuden dat UreyfoB acbaidig is zya weigeiiog ati de revisie met zich zon moeten brengen welke toch geeofzioc da onschold vin den beklaagde behoeft te veionderstelleo Wy z eo een erkeiyk onrnttbarenden potitiekea toestand in bet veraobiet De Martin De recbteriyke macht is de eenig bevoegde om bet verzoek an tnevronw Dreyfus naar de wettelyko waarde der ingeroepen motievBD to onderzoeken of te verwerpen Noch de minister van justitie noch die van oorlog sgn bevoegd om over de revisie te beetissen Hon opvattingen omtrent het dossier Lrllen niet mee De zaak moet op wettelgk terrein blgteo lo de Siècle betoogt JoniuR dat bet Hot vao Cosiatie alleen heeft te beslissen Bet onderzoek an Zerlinden geholpen door onbekwame medewerkers van den generalen staf beeft geen waarde hoegenaamd Geen illekeur de wet boven alles De Petite Repobliqae ea de Siècle leggen den nadruk op de tegenstrijdige getoigeoissea van majoor Laath in het Zola proce en maken hem voor ralschen getuige en falsar a nit Dé Petite Répnbliqoe zegt voorts dat Zar linden op InblaziDgen van Faure handelt Het onvermydelyke noemt de Temps die nch ateeds op den achtergrond gehouden FEVMLLETOl De Mezicaansche Beeldhouwer EKN VKBHAAL DUE AZTEKEN Naar het EHgeltch 8 Zyo baat jegens zijn vorst dreet hem tot daden van gewetd en taeo Montezuma zich op de tinaen vertoonde om zijn volk toe te aprekea wn bet Gruiilli s pijl op laat van don oadeu edelman afgeschoten die don goeder Tout de doodelijke wond toabnrbt Doch de wraak tras reeds ia aantocht naar deze naoneD des bloede Een dor Azteken iomand van eene tengere en veerkraobttge geatalte sprong op e ttnaen maakte voor de Spanjaarden het toeken dos kruiaes greep een geweer en zond den ouden ed lmaa met vaste hand een kogel in het hart Cruzitli werd niet gespaard de priester met het masker zag zijn moorddadig bedrijf spreng op hem toe en ameet den onverlaat over de borstwanog naar beneden Ka dete inleiding tot de in dit loofilstuk vervatte gebeurtenissen nemen wij deu draad van ona varhaal weder op Toiiatiuh ep Maziaa ala eo tucn zij na bare OBtsnnpping uit Ahuitzola paleis van den priester op den weatel kon oever van hut meer afscheid genomen haddoo in hare vlucht naar de verborgen vertrekken Üg leefden danr zeven maanden lang httrakkelijk rustig tot op het tijdstip toen Cortes va sijae tpeditie tegen Narvaei terngkefltde om bj ftj thans d revisie Na de bekentenis en degerangenoemiug van Ilonry was er oiomand die nog twflfölde aau de noodzakelgkheid der herziening En thaua Er worden nitvlochten gezocht bezwaren opgeworten alles wordt op de lange baan geschoyeu Dn antisemieten en boataogisten meeoen dat hun spel nog niet verloren is dat zjj do revisie nog kunnen tegenhon leQ Ban afgevaardigden zenden dreigende aankondigingeu van inter petlaties aan den tniaist r president En daarmede meenen zy iudruk te mnkea opbetvolk Doch dit zal niet baten Twintig dertig per ones al ntfiken zo ook teven als vierhonderd koonen het onvermydeiyke niet tegenhouden Zg kannen eenigen tyd voor het publiek defileereu als een optocht in een opera v weldra blykt dat het tteeds dezelfde paar mannen zijn Het einde ral dna zqo dat men doet waarmede men had moetea beginnen Ëlk nitste dient slechte om beide partyen tot hot aiterste te brengen De revisie is niet te vooikomen Doch men kan noodfloos de taak van hen verzwaren die baar zullen moetin leiden In plaats van beu in de gelegenheid te stellen onder aller oog hao raoeielyke en delicate taak uit te voeren worden zy verdacht gemaakt uitgedaagd tot verraders of verkochten gej roolameerd Doch wat meu ook zegge de geheele zaakDreyfna is verdacht oa het bekend worden van het valsche etok van Henry Een denkend men ch kan niet meer blindelings gelooven in de wa irde van een dossier dat versterkt moet worden nog in 1896 met vatscho stukken Er kannen andere dau valache stukken in zyu maar dan di tt man daarvan zekerheid ie hebben door de revisie Niet in de bureanx van het ministerie mag die plaats hebben de verlichte voorzichtige onpartydige rechtflpraak moet thana met de heropening van de geheele zaak worden belast En hoe eer dat geichiedt hoe bitor In antwoord op een nota van Spanje hebbeo de Vereeoigde Staten aangeboden de opstandelingen op de Fbilippyuen te noodzaken de schorsing der vyandeiykheden te eerbiedigen en het uitzeilen van ichepen die den opstand steunen te beletten De regeeriog der Vereenigde Staten is echter van oordeel dat bet overbreogen van bet leger van Manilla niar andere p aataen wat dooi Spanje is verzocht de voorwaardeo van bet stataa quo zoo veranderen gevnren in do hoofdstad te gemoot to gaan die wel in staat wa sn zolfa een zoo onversaagd hart ala het zijne te doen sidderen Gedurende al dien tijd had Mazina zioh zelfs niet in de voorgrot gewaagd wnar Tonatiuh ztoh onder do vermomming van eon mandemaakster ophield Daar gezeten had zij Toluoa dikwijls zien rondzwerven urn het oog op de looaliteiten te houden doch in de armelijk gekloedo vr uw herkende zy evenmin Tonatiuh de profetea als de strompelende oude oppasster uit het paleis In al die maooden had de vriendschappelijk gezinde priester geen bezoek in de geheime kamers afgelegd ofschoon Tonatiuh hem dikwijli in de hoofdstad gezieu had wanneer zg daarheen ging om hare artikelen te vorkoopeu Thans zullen wg ons tot Mazina in hare aangenaam ingerichte schuilplaats begeven om te zien of het verloop van tijd eenigen invloed op hasr heeft gehad Zij was bloek met ingev Tllen wangen en ingeconketi oogen terwgt uit al hare bowegiogFn sranoing en ruitelooshei l sprak De lange tokken golfden haar over de aohoudera en haar eouvoudig gewaad vertoonde goeu andere eieraden dan en gouden medaillon dat zg aan een ketting om den hals droeg O die onzekerheid ia verachrikkelgk riep zg uit eene langdurige m mering outwakeode 2evea maanden zijn nu reeds verloopen pedert Ik geen woord van Mattla vernomen heb en men weet hem in de gansohe stad niet te vindon Ik vrees neen ik her zeker dat hom iets kwaads overkomen is Tonatiuh zegt dat do priester al bet mogelijke heeft aaagawcDd on t oatdakken waar hjj lioh ophoudt Verspreide Berichten FaAfiKinjK Het f t dat dn Paty de Clam op nonactiviteit tB gesteld wegena de zaak van Eéterhazy en niet wegens de zaak van Dreyfna zegt veel Het duidt aan datZurlindeu volstrekt besloten is nieta te doen om het prooea van Dreyfna weer te laten beginnen Men gelooft algemeen dat Znrlinden zyn ontslag heeft verdaagd fom een crisis te vermyden gedurende dü ittanoeuvres maar de toestand is by yoordnring zeer ernstig De Sffl zegt lat Znrlinden Zaterdi zyn ontsl fl nemen en Lockroj ook De Gourrier du Soirc zegt dat de ministerraad sneb inderdaad ten gunste van do revisie heeft uitgesproken Zurlinden zal zyn ontslag vragen na de manoenvrea Verscheidene parlementaire personnages worden gepolst over den opvolger van Znrli den De negende kamer hooft do voorloopige invryheidst Hng van Picquart geweigerd Eonige nienwe Kamerleden zyn zich komen voegen bü degenen die byeenroeping der Kamer verlangen alvorens iets over do revisie wordt bloten Onder hen is ook Drumont Omtrent Esterhazy geen ander nieuws dan een bericht van de Daily Messeoger dat hy naar NewYork scheepgegaan is en een verklaring van de Libre Paroio c dat nl die berichten onjniat zyn en dat een barer redacteurs zich Zaterdag met Ëaterhazy heeft onderbonden Ehgei and Negentien personen reden Zaterdagmiddag met een groote brik van Deal Engeland naar Bt Margaret a baai Niet ver van De rSloeg het rytuig om en zestien monachen werden ernstig gekwetst twee of drie lovensgcvaarlyk BINNENLAND Het stille landelijke Ugswyk waa Zondag bijna niet meer te herkennen Van alle omliggende plaatsen en plaatajea waa bet volk saam gestroomd nit elke woninff wapperde de l en bgoa hoia aan buis versiering Kwart voor drieën begon de klok van Iiytwyk te luiden ten teeken dat Hare Majesteiten de grens der gerceeote genaderd waren Daar wachtte de burgemeester de heer Verhage Ik vrees da hij vermoord is t Is verschrikkelijk om or aan to denken maar hg is stellig om t leven gebracht anders zou hg mij hier opgetooht hebben Kn dat ongeluk zou niet gebeurd zgn indien de Spanjaarden zich niet in de stad bevonden Montezuma was mg eenmaal genegen en ik ben Overtuigd dat hg dit oog is doeh hij ts een gevangen man on heeft geen gelegenheid om aan geringe zaken te deoVen O Maxtlal waar zijt gijP Waarom toch Hier werd hare rede door Tonatiuh afgebroken die zoo even uit de hooflatad teruggekeerd was en nu plotseling het vertrek binnentrad mot den uitroep vMazinal Ër gebeuren ontaetteude dingen q de stad I Gi teren ia er een groot leger van Spanjaarden binnengetrokken ou de bevolking maakt aaostatten om hen in hun kwart er aan te tasten Het zal er heet toegasu en Het zou mg niet verwonderen indien de halve stad verwoest werd Kn wat weel go van Maxtlaf vroeg Mazina ttik heb uiets v n hem of van Meztii vernomen gg herinnert u toch wet dat beiden omstreeks donzelfden tgd vordwenen zgn Den priester heb ik wel gezien dooh ik kon geen gelegenheid vinden om hem te spreken Hij scheen zeer opgewonden en uitsluiiood met de beiangrgke gebeurtei iuon van den dag bezig t Is een zondorli man Mooht ik zijn gelaat maar eens zien I Men zal zioh herinneren dat Maitla doorCruzilli ats iloaf verkocht was zonder eenig voedsel of drank genoten te hebben Daarop werd hij op ruwe wijze geblinddoekt en tustchob twee reasocbttga kerels voorwaarts gedreven Op die w js lieden lij een Metman de Uooge beBoekatara op o ging Hanr in zyn rytuig voorafi naar de kom van de ge meente By het Raadbuia hield bet koaink ijk rglnig stil en daar richtte d bargemeaster het welkonstwoord tot U M de Koningin ook namens de leden van den Gemeenteraad Allen h er a iaraf elioaioD vanekerde da burgemeester waren zaer dankbaar voor de groote eer welke der gemeente e beurt viat door bet Kooinklyk bezoek Daarna verlieten HH MM de gemoenta Uyswyk tot aan de grens oi eleid door deu borgemeester en bereikten onder talyke bewyzen van grestdrift de Geeitbrag de grani tassohen Ryswgk en Voorburg Hier atond de burgemeeater van Voorborg gereed II H UM te ootvangeo Twee eere poorten waren aan de Oeestbrog opgerukt een er van door de werkliedeti vau de stoommee fabriek der heeran Eoeohtin zeer eigenaardig uit meelzakken in nationale kleur geverfd en vc aatdigd Ter verwelkoming hadden zich hiermede opgeitsjd het personeel van de fa riek Wostenburoh van den beer Mooton en de loden van de vereenigiog i Eenheid voor bet gezag c In matigen draf volgd do stoet nu mttden burgemeest r aan hft hoofd da beschaduwde Prinses Marianne en Kooioginnelaan on be reikte de kom der gemeente waar cioh voor hei Raadhuis de Wethoodera en da leden Tan en Gemeenteraad badden vereenlgd Bg dat gebouw gekomen fafef het Voorborgsoh ifar korpa Forum Iladriauif bel VVilhetmns aan Geestdriftvol werden HU MM doordelangi den weg geaobaardo bevolking toegejuiobt Voor den ingang van bet Gemeentehuis hield bet Konioklyk rytuig balt Mevr Van Toy I van Serooakerken echtgenoote van A$a bargemeester bood II M Koningin Wilhelmina een fraaien bloemruiker met oranjelinten aan terwyl de Koningin Moeder uit banden van do ecbtgenooie van den gemeente aecre taris mevr Van Mierop welwillend een bonquot aanvaardde Nadat de burgemeester ds wetboadera leden van den Uaad en den aacretarta aan Hare Majesteiten bad voorgesteld bield baron Van TuyII van Serocukerkfn een toespraak waarvoor H M de Koniogin minzaam dankte Hnre Majesteit Koningin Wilhetmioa betoigde Haren dauk voor de feestelyke outvangèt en ziide and r meer fetrofifen te zyn door de bnrtelyke olyken van liefde en ge hechtbeid in deze gemeente ondervon luii Ook roemde Zy de versieringen en het vpeleu vao het faofarrkorpa eo H M verklaarde met aantal mglen af waarop de geleiders balt hieldra en eene poos beraadslaagden Men hoorde een eigenaardig getuid als het fluiten van eea vogel waarop een der mannen den gevangene hij den arm nam en hom langs een teonen trap naar beneden voerde door een smallen en vochtigeo gang heen Dia tocht word versobeideno honderden voeten naar het scheen door do ingewanden der aarde voortgezet Kiudclgk hield men weder halt de dook werd van zijne oogen en de bal uit zgn mond genomen maar toen stortte bij ook uitgeput op den aleenen vloer neder Nog oen oogenblik slechts en hg was aUoeu in eene donkere cel tcrwgl eene zware deur achter hom gesloten werd ï gn gelaat en zijne polsgewrichten waren gezwollen en pijnlek en hot gemis van voodset had zgoe krachten oanmerkelgk vermindord Dosniottemiu trachtte hg op de been te kumen en taatto hg zijn duisteren kerker rond ten oiodo zoo mogelgk hare ligging en toestand te lecren kennen Ka eenigen tijd word eene dour geopend en wierp eeue vlammende toorts een helder ichgusel door do rel Die Elotselinge overgang van duisternis tot licht verlinddc den beeldbonwor dcch spoedig werd hg aan die schittering gewend en zag hij den persoon die de toorts hield met angstvallige niouwsgierigheid aan Het wat een groot gespierd mnn In het gewaad van eeo priester rn mot eene wroodaardige uitdrukking op het gelaat In do eono hand hield hg de toorts en in de andere een zweren maquahuill J È ZioM a