Goudsche Courant, donderdag 15 september 1898

378te Jaargang Donderdag 15 September 1898 Pio 7613 mmm mmm MeuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken TelefMB N M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TtlCfMB No M De Uitgave dezer Courant geschiedt da ge lij lts met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 fran per post ƒ 1 70 Afzonderlijice Nommers V IJ F CENTEN ürufc VBD A BRINKMAN Zn Sociëteit De Réunie OOSTHAVEN B 88 GOUDA Btosdag 2 Sept 1898 8 uur ta geven door JOS M ORELIO Bariton M W0LTER8 Viool QODFR MANN Piano Het programma bevat o m Proloog nit iPiuiac Hollaudache Liederen van Nioouï RBMsn HSTBEB t 1 Leerlingen van Openbare Instellingen 0 50 Toegangsbewgzen en tekstboekjes u O 10 Terkrggbasr bg firma EDAUW Boekhandel Dnbbele Bnnrt IlooUprds len biedc bet De prUzeii ziju door dril Staat gegarandeerd SOO OOO Hurk Ditnoodiglng tot deelneming In pe kansen van de r Lübecksche Staatsloterij Deze voordeel biedondo door den Staat liUbeok ewaarborgds grooto Goldloter erat Tolgeii t plan 41eolil 0 000 liaUe loten daaraotegen 25 000 pryzeu zoodat de helft van alle loten zeker winnen moet De prijzen zgn de volgende De hoogito p ys is eventueel 500 000 Mark 8 pr a 8 000 M Premie van 800000 H a 8 0 0 1 600 a I OOO 800 a 800 a 800 il 186 k 180 ik 180 B 100 11 94 il 88 u 39 63 2 184 919 488 86 18914 ie 1949 003 8902 1 prijs il 200 000 l k 100 000 1 a 70 000 t prljcen a 80 000 1 priji i 46 000 8 pryun i 40 000 I prija a 88 000 pr aan a 80 000 1 prijs k 20 000 Sprgzauil 10 000 1 a worden 8 000 deze in eenige maanden in 6 klassen uitgeloot De Hoofdprijs in do Ie klasse bedraagt Mark SO OOO stijgt in de Se kl tot M 36 000 in de 8o tot H 40 000 in do 4e tot M 46 000 in de 8o lot M 80 000 in ds Se lot M 800 000 en met de premie van M 800 000 event lol Mark 800 000 De uitgave gescbiedt in biilvo on vierde loten Voor do eersto prijstrekking die offioioel is vastgesteld kost twee balve Origineel loten sleolits M 8 of 4 80 een halve origineel lot slecbts k 4 3 40 een kwart origineel lot sleohta t 8 t 1 20 De iuleggeldon voor do volgende klassen zoowel als de jniste lijsl der prijzen worden aangegeven in het oMoieele Irekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat wolk plan ik op aanvrage gratis vorzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de oiSoieele trekkingstiJBl De uitktalinji en verzending van de prijzen gesokiadt door direkt en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding 0 ledere Bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven flif Men wendde zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor do spoedig plaats habbonda trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 29 September e k met vertrouwen tot Samuel Heckscber Senr lUaktflr eii WisBalkantoor in nA MBURO BuilscUland Een ware Schat Toor de ongelukkige slnohtofiigrs der Zelfbevlekking Onante en gehe me uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARI G Het t te onicli deIyk te en g H makkelykale poetscnMdel toot Ueerea en vooral damei en Klnderachoenwerk la de Appretuur van C M MUtlar Co w V Bnriii BtHttt Str t4 Men lette goed f jtt op naam en fabriekemerk Varkryilur by Hhtm Wlttlflllari In lahaMWirfc laliaUrlM a ryMni an BMViil DiMt by W tarMnaaat Arahan P HoUandBche aitgare met 27 ftfU Prfjs 2 galden Ieder die aan de reraofarïkkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgkB duizend van een zekeren dood Te verkregen by hetVerlags Magaziu te Leipzig Noumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland 1 J TAN TEira I 5 Dubbele Buurt B 10 tailleur Meriiei wflrilt jong of oud door tinse Uft fdr nikkel ZaVopnarbanlc welke npatgVQ ftMi li e wyse te luit tot fiÊLren onweki oor de Blnryk inneliting duor raarbank kan man wal kwKrtjea inworpan mftar h t geld niet PryslS cents i l sjz porto xtra tyeeo gêapiart iiyn dtinr eerst AlHilftii detpaarbKnk Eloh nut m tianh 1 ttn aelvei asent Sn li dere Inwerpmi Hlnit bio de apiiarbank a1l nnlntlMr b n geeft teK ilvkortyil tiiMflj k 11 II Hfign Worp en II f nip nan Nh goiedJK t tn zya ia de ii nnr ank zeir finnvDDiHg weAr ta Bhiilen on v t i i nieuw de Inat tr t hiniran crKen liiig tng reinb ol vouraitb V r riidII II Ih Mci Kii f f uiiinmnillt WaaUcli i S iub rt u Co Amstard m N Z Vp irbtirgvMtl X E CASSUTO Turfnaarkt TANDARTS Gouda SPRBEKUBXSN MAANDAG DINSDAG DONDKBDAO en ÜATËQUAG van 8 tot S nnr WOENSDAG en VKIJDAGvan ttot uur ZONDAGS niet Nieuw onovertrolTen Prof Dr Liobere wolbokend ISXQW KRACHT BLEZIS Alleen echt met FabrieksinorV tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige xenuw ziekten vooral ontatann door J afdwaUngen op jeugdigen leeitjjd Totale genezing van elke zwakte Uleekzaoht Benauwdheid Roofdpyu Migraine Hartkloppiug Maagpyn slechte spyavertering Onvermogen Tmpotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectussen Prys per flesch ii 1 fl H 3 dubbele flesch fl ö r CentraalDopöt Mntth v d Vegto ZftUboramel Bepöts M Clobon Co Amatertlara P ïlappel s GravenUage J HatmmaaB do Jong JCsn Uotterdam Lobry on Porton Utrecht en bii alle drogisten Stedelijke Gasfaljriek te GOUDA De prp van het gas is 6 cent per M en voor KooktoeBtellen of Motoren 47 et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 16 meter vrije leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 lichtgumeters bedraagt de huur 10 cent lier maand Bewoners van perceelen vae ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelyks afrekenenen van de fabriek lampen kooktoestelleu enztegen betaling van eenige centen per week inImur bekomnn FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ chemische WissoheriJ Ti 11 OPPEI IIIElilEK 19 Kruiskade Botterdam GebreTeteord door Z M den Koning der Belgen Boofddep6t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het itoomen en rerren van alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomoa van plucWmantels veeren bont enz Gordijnen tafelkleeden ent worden naar de nieuwate en laatste mithode geTerld Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gecondceid Tolgens staal bewerkt VAN Blommestein s Inkt is ro fondef indelijk de BüSTE en volkomen ONSCHADELIJK APEI DOORiV HOLLAND tOoedkoopste en soliedst adres Toor Verv oer van Inboedel Eoowel binnen als buiten de stad met gesloten wagens aRAVESTEIJN Oude Qouwe Allen wordt tegen Transport schade verxekerd LOTEN in de Verloting der mmm mmim m mm Aid GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijgfbaar bij A BRII li IIA ZOOIV Prijs f 1 per lot 11 loten voor f 10 Het groote aantal zenuwkwalen lioofdplin af DOK ateodH alle inlddeji de epr toej dat zIJ door het gebruik tot de voorafgaandeke teekenen van apoplexie li rMnb o t to t tM r len door demedlert e weteo cliap aaii e rend Kent u d iBlei UHkoiS j V S brulk mnkeii viui den eenvondlgatenweK namBllfklanM dehnld m pl velo odioli ontd kkini gedaan beeft die na hood rde proefnomliijfi tbSoverafgibSïelÏM ié M ÏÏ wl PfflUk Mjgm koog t feluig tTuinr e tJÏ e weldaad blijkt te aijn voor d tui aennwkwaien ijdende meneohheid Dfl e geneeawijn ia nitvevonden door den gewe en Ofdclm T n a aoiidh 11 Dr Eom n Wele m m t TOibX Krit oTd on dorvimiug opgedaan in eau HVJarlge praktijk o wmwchlni van I1 1 iiiM ïïïmiiil mtel med ged ld KM d ae g ne ewljae werden werkelijk aehittarondeSsïtoto SSm an tlJmaUUloOTeel opgang dat van een door den uitvinder geaohnven JJJ OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkotnltig n genezing blniiBa komn tlfd re dB de aie druk versohenen la Dit boekje bevat niet aHew tot het noote pnbiek verstaaubwe verklaringen omtient bet wezon dei nienwere therapie bd de dkamSe S lil wanhopige Eeyallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin weteniohappelijke verha idollüKen nTtdo mcli ehebiftfleiidieaaudezegeneeswijze gewildzün ooSXüirtv n tal van getuiMchrlften vau hooggeplaatate geneeBknndigen onder welka èhf hfi lntlrvTltnw aan du po ïk Wak ts Panj rue RotiDemont 10 sTelnBreher msd ir praktlteirenri a eeihaer ai hSt kranklinntgan fHtlcht da Charenton SanitlUrath Or Cohn ta Stettin flroiamaaa mad dr arrond arti ttJdhllRDaeS C W enefliheBr dlreotBur van het hoipltaal la Agan Sahelmi lth Dr Sahsrlng liaittel ButenMa Bad Enn Dariat med ir geneeihaer dlreoteur der galvano tharapeutiwlie Inrlohtlng voor laauwiildflri ta Parlla ruo St HoBoré 334 Caniut von Atohenhaoh med dr te eorfii Dr Baabaoh miBil arta de malli Obar iUhiifït JBohl med dr ta WaDnen Or C Bongavel te Li Farrlèra Eura Ildvwi daa Oanaall Central d hygltnt it ta Santé in Frankrijtt pn vele undeieu Ann allen wier KenuwKest meer of minder SMSCilan ta of Hn nerenainnde nnwnohllKlieid HJden waarvan do kenteefcenen zijn ehronliahe heënpltn migraine lohele hoof pijn blDedaadrang arnolo orlkkelbaarheld gajaagdheid alapelooiheld llabametljka oarHat en onkohaaeltlke tooBtand verder alle aieken dte door beroerte getroffen werden sn nog IHden un le voliten daarvan cooaiM verlammingen anvarinogan tot ipreken tware tongval moalalljk illkkaa tljrkald dar newrtobtan mal voortdurende p In plaatielljka iwakle venwakking van geheugen eni en al die roede onder geneeakundlgo ttelmndeling geweest nijn maar door de bekftndo middelen als onthoodlnraenMikoudwaterknur jrrijven elertrleeeren atoomlool of leebadeiF een genezing of leniging hunner kwaal gevonden bobben en ten aiotte rij die vi ee cevoeien vooi beroerte ondMrtoe redaa hebben wegena vererhlJnBelen a a lioh aanbaudend angttig voaloti vordoovlng la hot lison htaNatJe pal daiianahald nikkerlnnenon donlter worden voor de oogen drukkende pijn onder htt voarhoott aulilngln doooren hotvoean van krlahflllng In an hat aiapan van banden en voetan aan al deze drl wtmrila vut Mnawlljdcrs alB ook aau Jonga meiilei lijdende aan bleektuolit en kraotitetooihild oS ftn Kozoml lalfa aan Jonafl paraonen dis veel mei bet boord warkin en geestelijke reactie wUtea voorkom n wordt dringend aangeraden Bich het boven vermelde Werkje aan te achaffen hetwelk op aftnTnge koitelooa en U mw ve tonden wordt door AmMtek dnm dooF SI 4 I RBAN A Co Hetllgeweg Rotterdam F B v n SAMTfcW HOLFF Apotheker Korte Hoohteeg L Utre ht LOBRV A POHTOK Ondegraüit bit de Gaardbrng F KL Up de jongste hvglannlBch medloinale tentoonstelling u de l i WelsamMiin eehe aenae vUbo door de Medioehe JnrlJ met d Kllvcren Hnlnillc bt lirnond Xof roor l op de ECHT Jt ndtaeikaning met roode lottertn jOberiahnstein OIRUT£UKDCItVICT0RIABR0N 0B£HLAHIIST£IM P Overal 4££Ö£ft i l rii9baar Mcuttaehapp tot JSxpUdtaUe van de fietorta Brott Kanttor tow IfederUtncL Boompfe éO Botterdam DE STEDELIJKE HTPOTHEEKBAM HevetUga te aUM¥KmH tiB Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 Verstrekt ffeMeu onder eerête hypothecair verband op hutmeu ea landen rife Geeft ai o en 4 pauAbrteveU uit tegen den koers van 08 ly en f ooi o stukken van ƒ 1000 500 100 en 50 Inlichtingen te bekomen te Gooda voor de pandbrteee by de Heeren M J OGIER Co Kassiers en Commissionnairs in Effecten roor de hypotheken bg den Heer W J FORÏUIJN DKOOQLEBVER Haren aldaar DirectQnren DROOGLKEVEB FORTUYN Ma 8 JULES ENTHOVBV tAn lier gronm Sirfolgf un art l affmA H StoUMi arrungm hal AnlëU zu nrtetiMumi werthlosen Ifat haft tnuni m M Hm kêufe dMlter umert êtetn Bcharf n H Stoüan nar ran urn dinet odar In iolchait ÜmitiuKlhiiiiM k iMnM Uêtêr Pl k t fwk itebtmtitmt f aM A flM Warnung Gouda Patent H Stollen KE XISdiEVI iG De BDKGEMEESTKK van Gouila Voldoenda aaa e ne door den Heer ComraiMnrïs d Koningin in d e provincie tot hem gericfale nitooodif ing j BreRgt ter algemeens kennis de hierna volgende besohikking dd 18 2 Augustus jl geiomen door da l iniBter van BinnonUodsche Zaken on van Finanoien MtBisterio van Binncnlandaohe Zaken en van Fi anoiêo De Miniators van BinneniaiidaBhe Zakon on van Financien Gelei op de Wet van 20 Juli 1870 Slaalsblad No 151 aangevuld bü da Wet vnn 1 Augistus 1380 Staatsblad No 128 en gewyziffd bij de Wetten van 15 April 188 Siaatsblad No 64 en n April 189S SUalsblad No 68 Mede gelet op de Koninklijke beslaiten van 8 December 1870 Staatsblad No 194 en van U AugaitttB IStlB Staatsblad No 142 Brengen ter kennis van belanghebbenden dat met intrekking va de gemeonBohappelijke beschik kingw hunner ambtsvoorgangers van S December 1895 en 19 September 1896 respeotievelgk opgenomen in de Nederlandsche Staatscoarant van 5 Duoember 18Ö6 No 288 en 22 September 189fl No 223 in do gevallen waarin de vreemde autoriteiten op grond van de daar to lande geldende veeartsen kundige voorschriften de toelating van uit Nederland ton invoor aangeboden vee en vleoBob mochten weigeren hot geweigerde weder in Neder land mI kunnen worden ingevoerd op de volgende voorwaarden 10 dat de invoer geschiede langs hetzelfde kaïitoor als de uitvoer plaata greep t dat aan het eerste kantoor hetzg in origina i dan wel in gewaarmerkt afschrift of uittreksel da vrachtbrief worde overgelegd welke bij don uiivo r tot geleiding heeft gestrekt S dnt het weder ingevoerde uiet verder dan het eerste kaaloor worde vervoerd dau na door den distriotsveoarts of oen z nor plaataverrangora te zgn onderzoclit a Gravenhaga 16 22 Augustus 1898 De Minister van Binnen la ndsche Zeken get H GOEMAN B0KGI 3IIJH De Minister van Fioancien get P1ER80N Gouda 14 September 1898 De Bunicmooster voornoemd R L MJVEÏENS Bultentandsch Overzicht Da Patj de Clam de gfOoHDqQi fliteQr vrd den FrintcbeD geDeraleo staf de msD der geilaierde dameeen vaa het docatDeot libjraiear dat Esterhaz f s oDschald moest bewgzeo ie thans door de Frausche regeeriog Terloocbeod en gestraft Wel uiet zooale meo verwachtea zon dat de medeplichtige en Triend varf Ester FEVILLETOK Se Mezicaansche Beeldhouwer KEN VKUUAAL DEK AZTEKEN Naar kei SHffeUek 80 Na qn slaoktoffer eenige ooganblikken beschouwd ta hebban sprak bij Wy hebben u voor oou hoogen prijs gekocht van dougeao die u gavangen heeft genomen ten einde u als een offer voor dan grooten krijgsgod Huitzilopcitchli te w en die vertoorud is over de ontheiliging der hoofdstad door de vormotela vreemdelingen De iiod ia op hen verbolgen en moet bevredigd worden daar bij anders de natie zou verdelgen Het ui niemand bevreemden dat Maxtla sidderde daar hij de watten dos lauds in dit opcicht kende Zelfs de tusschenkomst des keizers kon een slachtoffer waarop de priesterschap het oog had laten vallen niet redden tGy zult hier blyveu vervolgde de priester zonder naar het toheeu op den indruk dien zyna wwrden maakten acht Ie govon tot dat het voor de offeraud bepaalde uur üaat en in den tuasokenlyd zal voor uwe licbamol jkc behoeften behoorlek lorg worden gedragen Hierop legde de priestqr zijne knods neder trad op dan beeldhouwer toe en maakte diens armonlosi maar dadelyk sprong Maxtla op wierp zieh met de BDatbeid en kracht van een tyger op den priester aa sliugards ham tegan dan staeaen vloer Zjjna hazy zoa gestraft worden manr het is tooh het begin ran de zaiveriag Thaoi is Pellieox aan de heart die met groote woorden der jary der Seioe een vaUoh stnk voorhield ah zyade het absolute onweerlegbare bawüs van Dreyfaa scbnld Maar t t de rarisie is da regearing nog niet gekomen De inv oeden die een krachtig be sloit tegenboaden zgn nog te kracbtig In ia Aarore geeft Clémenceaa Brissoo dan raad ui t langer te aarzelen maar bande lend op ta treden door zelf de portefeaill van oorlog op te nemen en voor het gebaele land de afschnwelyke mRcbioaties bloot te leggen van deOi ganeraten staf dooreen revisie in volte openbaarheid BrisBon ma niet rergaten segt de Aarore dat alle moeilgkheden van Feliy Faare komen en hg moet dezen boschcrraor der falsarisien ter verantwoording roepen voor het land De Sièle wyat er nogmaals op dat uoob generaal Zarlinden noch de ministerraad zicb heeft uit te spreken over de reviiie maqr alteen bet Uof van Cassatie Dab ia wet en looals president Perivier te YeraaiUes duidelijk beeft gezegd De i t gaat boven Zola maar ook boven Zurnnden CavaigoBti Briïson en den gebeeien ministerraad Wordt in Frankrök geregeerd Tolgeas de wet Of leven wy in een aniocratie van de aabol vraagt de Siëele ï ¥ De Spaansche Senaat heeft aan deregaarloR definitief machtiging verleend om het vredesprotocol te onderteekenen Senator Almanas sprekeade over generaals die een strop om den hals moesten krggeo noemde de namen van generaals Weyler Blanco Primo Rireira en admiraal Cervera Ër ontstond daarop een onbeaohryfeiyk tumult Da beer Gonzales zeide dat men lettende op de bonding dar generaals de rampbegrypt die Spanje heeft getroffen Maar de eenige Terantwoordelgke parsoo n zgn toch Canovas en Sagasta De minister president Sa a ta verklaarde dat bet tegenwoordig geslacht de ware oorzaak der rampen is Spanje ii een uitgeteerd land Generaal Weyler verklaarde dat bg ziob niet beklaagde over de crïtieken van den heer AlmenaR maar wel over diens gezegde dat de generaals een strop om den hals moesten krggen Het Tooratel tot nuificatie der sobuld werd r er worpen De beer Dnrant verlangde decentralisatie in de regeering eerlgkbeid ia het bebeer der kraohton waren eobtor niet voldoende voer zijne wanhopige ondernoming eu binnen weinige oogoublikken was hij weder deze maal aan handen en voeten gebonden en op den bodom uitgestrekt Ton gevolge van deze overspanning verviel Maitla in eena bezwijming waarin hq eoir geruimen tijd bleef vorkoeren zonder zelf to weten boe lang Toon bij tot bezinning kwam werd de cel weder door de glaas eeaer toorts verlicht en z n hoofd zoover omdraaiende dat hij zien kon wie de flambouw droeg ontwaarde hü eene oude vrouw Kr lag eeno uitdrukking op haar gelaat die dadelijk zijne aandacht trok Toea by haar dus nadrukkelijk aanzag deinsde zg eensklaps terug hield de toorts boven haar hoofd ea zag hem op dezelfde wijze aan Daarop naderde zij hem zag hem strak in het gelaat en riep uit ffMaxtla Ytzcoatl I H e sijt gij hier gekomen F Die stem dat gelaat I Dat was het gelaat en de stom van zijne pleegmoeder die hij in zoovele jaren niet gezien had van haar die hom in zijne jeugd bad verzorgd on altijd zoo teoder bemind Hg had haar niet aanschouwd sedert zjjn Verbluf in da hoofdstad Welk eene vreugdr haar nn terug te zien du zijne ziol zoo gefolterd werd on zijn liohaam zulke smarten leed I Moeder Ytzcoatl 1 antwoordde hij van zijn kant Een hard en wreed lot heeft mjj hier gebracht doob hoe komt gij hier f en waar zyn wij Wy zqn in de gewelven onder een der tempels hernam zy Men he ft mij galaat u op de oiTorando vour te bereiden doch nu vrees ik dat het staohtofFer de wijk zal hebben genomen eer de priesters gereed zya Zoadt gy niet liever naar da boofdsta d tsragksareD myn looa U öüttllciëü en orde in de administratie Ook da Kamer heeft liet vredoDproirool aangttnomcn Apmirail Noel stelde hedenmorgen aan den goaderneor den eiocb do Mozelmaoueu binnen twewnaal 24 aar ta ontwapenen De correspoadeoi van de Timoi ta Kandia is geland ua vgf dagen in quarantaine te zr a gehouden Hg bevond dat de Turkfcke troepen de straten doorkruisten waar de moslemi hevig bezig waren met het nasnaffelep van de boowvallen £ r moet een algemeene plasdering vereieling en uitmoording geweest iÖd Overat waren bloedsporen te zien Da Igken van de s achtoflers aren verbrand of de tad uitgedragen en begraven Nadrrband besaeht de corrrapordent de bolwerken en het kamp van de internationale soldaten datster c veesobanEt wa maar tegen eoa gronto legermacht niet het tand zon zgn tensg de oorlogiBohepen meehielpen Zelfs de Turken gaven Ibi na toe dat de houding vao de Turkscbe troepen tgdens de onlnsteu niet ta verdedigen is Zg erkenden dat de troepnn geen orders ha dan om die onlusten tegen te gaan en klMgden over gebrek aan voedsel en uitblgveu va d soldg Verspreide BeriM t r FaANltBIJK De Franicbe afgevaardigde ÏhierryDela Doue beeft tot dea voorzitt r dor Kamer bat volgende schrijven gericht Iit heb da eer a te verzoeken van mgn presentiegeld af te bonden mgn aandeel in da kosten van aanplakken van de redevoering van den m nister van oorlog dia een va soh stuk bevatte Ik ben van oordeel dat deze aitgaaf niet voor rekening van de belastingschuldigep moet komen tik heb mg laten mialeidan en ik bob doar een stemming die ik betresr bggedragen tot vargrooting van de openbaarheid aan dit valBoho stuk gegeven flat min to wat ik kan doen is dan wel dat ik naar verhouding do Snancieele gevolgen draag Alle bladen rkencen dat en crisis ophanden is en dat het besluit van Zarlinden om Zaterdag ontslag te nemen verzekerd schgnt De Matin zegt dat president Fauro zich ia den ministerraad van gisteren tegen de revisie beeft verklaard Deze houding zoo een rainia mi Ja waartyk moeder dat zou ik Ik vool geau begeerte om op deze wijzi de vorbolgenhoid van den vortoorden god to belpen slüton Msak deze koorden los want zy doen my vreesolijk pijn De vrouw voldeed aan dat verlangen au wiesch zijne poison onderwijl hg haar verhaalde hoe hij gevangen was genomen en wat hy geleden had Onmiddellijk voorzag zij hem van spijs ou drank en bÏDnoQ eene week was hy weder gebeel tot zijne vorige krachten gekomen Gedurondo al dien tyd kreeg hij niemand anders te zien dan moedor Ytzooatl die de teocalli bewaarde hot heiligdom sohoon hield on de sluohtoffurs die voor de plechtigheden bestemd waren verzorgde Kr bevond n zie onder dien tempel ten minste vijftig cellen welke men uït de helling van don berg of uit het geboQW zolf door oou tangen l ocbliKen gang bereiken kon Die hokken waren uitaluilend bofliomd Toor poraonon die tot oiïors moesten dienen Do priaiters waron gewoon slaven van zwervende stammen of elders aaarmate de gelegenheid sich voordeed te koopen die dan naar dfiic cellen gevoerd on soms jaren laug in gevangenschap gehouden werden oer men ben aan do afgoden oiïenlo Gedurcn4 1 dien tijd mochten zij elk genot des laven smaken behalve dat der vrijheid J nmnal geplaatst in die stallen want alzoo mogen wy ze wei noemen verlieten zg die uiet anders dan om op hot oiïerblok als dieren geslacht te worden Maxtla bleef gedurende du weok welke hij onder den tempel doorbracht niet in zyno col maar braotit zyo tyd bij lyne oude verpleegster en vriendin moeder Ytzcoatl door Zy hadden olkaodor veelte varhaisn Haar zoodra r mogeiykheid toa bestond lerm e cnais tengevblf kannen hebben Da Siècle schrgft dat bat argnmoul door Zurlinden ingeroepea om agn verzet tegen de reviiie te verklaren is dat deze da arre lutie vaii generaal Meroier met zich ou brengen In da Petitd Uépobliqne beschaldigt Jaurès goueraal Mercitr formeel gaheime stukken aan de rechters in raadkamer overlegd to hebban en da hooggeplaaUte bewerker van lengen en geweld te ign Kolonel Picqoart moet besloten bobben ean vervolging ïa ta stellen tagen de Ëolair wegens ean artikel gisterenoobteod door dat blad opgenomen Men zegt vgl do talegrammen dat Esterhazy sich achnit houdt tan huize van den officier van administratie Delafontaiue die n de Avenue Bosqnek No 14 woont in de baart van kolonel Da Paly da Clam Maar volgena hetzelfde bericht ts bet waar dat Ësierhazy eau reis naar Londao ea Ostende gedaan heeft by werd daarbg vergezeld door kolonel Bougon een der laden vau dea krggsraad dia hem in Januari beeft vrggesproken De Liberté meldt dat op vencbillendepunteo van Pargs biljetten aangeplakt agn waarop men iMst dat de revisie een oorlog met Dnitsohland oavermgdelgk aou mftkaD President Faure heeft gisteran bat b in van da manoeuvres bjjgewoond Het paard vaa den hertog van Connaugbt die naast den Prasldeat reed schrikte van do kanonschotan en viel maar de hertog sprong bytgds nit den zadel en besteeg dadetgk een ander paard Japan Woensdag is een deal viin Japan door ean typhoon geteisterd Man vreest dat honderden mensoben vgo omgekomen De gamaensohaa per telegraaf an spoor is allarwega gastoakt OoSTfcN EI JK n OWO A ttHK De moordenaar van da keizerin is gistoren gemeten on gafutografeord eu daarna opnieuw verhoord Bg herhaalde dat hg te Pargs geboren is en vertelde vau zgn levaa bet volgende bg had zgn onders niet gekpad bad op tienjarigen laeftgd het Pargsch gesticht verlaten waar bg opgevoed wa had met haodenarbeid zgn brood verdiaod an was naderhand in dienst gegaan te Caserta Toen zgn disnsttgd om was was hg kamen ienanr bjj den prins van Arragon geworden maar lind dien dienst na drie maanden verlaten en was ann t rondzwerven gegaan lu 1B94 bad fag Ëlizabetb in Bt edapeat gezien tig vertotde dat wcnschto bij te vortrokkon want hü wtat dat Mazina zecr nngeruit zou zijn over zijne tanga afweKlghoid Toen alles voor eeno veilige vlucht beraamd waa oodigdo zijne bc ryd8tar hom uit haar Ie vcrgcliyen wanneer ij do gevangenen van lovensm ddeleii ding voorzien Dadolyk bewilligde hj daarin want h waa nieuwsgierig om da personen 4a kennen die tot slachtofTara bestemd waren Na toortsen genomen te hebben verlieten zij do vortrokkon van moedor Ytzcoatl ou tradon eei langen breeden gat g in aan elke zydo met kleine cellen of hokken bezet Doze waron uitwendig mi t oone zware deur on inwendig met een traliewerk voorzien Da eerste stond doorgaans open doch bot laatste werd hooit weggenomen ilan Wannoor het slacbtolFor or in geplaatst of ur uitgehaald werd Kr waren vijftig dorgelijka kooien aan elko zyde vijf en twintig en bgoa elke daarvan bevatte oen gevangene Hommigen spca don andoren zongen nog andaren liepen er waren or ook die schreiden of kermden en de hartvo cheuronde smart aan dou dag logden met bot oog op hot lol dat han wachtte doch de oudo oppasstor was B n dozo toonoclon zoo gewoon dat zy even onrorsobillig was gowordea voor blijdschap als v or smart in vele oetlen zag men gi makkelüke moubolstukkrn en alle ontvingen veraohe lucht door wyde pypen die boven in do teocalli uitkwamen De laa ste dio zQ bttzichtigiien versehilde een weiuig van de overige daar zfj gaone traliedeur bezat Toen y deze ruimte binnentraden f agen zij een vrouw in een hoek nodergeburkt Haar hoofd hing geheel voorover en zij sloeg op niemand acht ifTordt wrvolffd ptó ife