Goudsche Courant, donderdag 15 september 1898

OOSD t BOTTIKDAUvii Tiru 11 11 li lS li 5S 1 11 8 4S 3 7 4 58 4 58 11 13 1 5 5 11 85 1 7 5 1 11 48 1 1 14 6 1 51 li 8 1 18 1 80 4 4 15 5 11 5 10 8 8S 48 10 11 11 87 11 85 18 81 1 86 1 45 8 40 4 4 38 5 80 8 18 7 10 7 55 18 10 05 10 17 1 41 ff ff 4 8 8 18 84 10 81 f 1 1 55 ff ff 4 68 8 80 48 10 48 8 08 ff ff 5 04 ff 8 88 ff 69 os in 18 10 64 11 7 11 05 11 60 i ir 3 14 4 08 4 87 16 8 0 7 48 8 18 10 10 10 38 bureau te Rotterda i geboeid overgebriieht arht biiteolaodacbe zakkenrollen die tgdena de feeiiten te Gravenbage zgn gearresteerd eo 100 tpoedig mogelgk over de grenzen zul worden gezft Een banner miste een arm geheel een aod ie een gedeelte van een rgner srmen Te Huisen aan den Rgn is een nieuw huis belegd met witte pannen niet als maatregel tegen de warmte maar als zoinigbeidamaatregel Het zgo nl pannen nit eene oeaterkweekerg in Zeeland welke hun diouat gedaan hebben en voor een prikje verkocht werden roode pannen die door de zeedieren met een kalklaag zgo overtrokken Men zegt dat ze i 2 50 de 1000 kosten Aan het officieel programma van het bezoek van de Koningin op 15 September aan de scheepsmacht vereenigd op het HoUandsch Diep is bet volgende ontleend De scheepsmacht zal geankerd zgn in een linie achter elkander op het Holtaudscb Diep tnsscheu de meridianen van O 24 en 0 2rbewesten dien van Amsterdam Het bevel is opgedragen aau den schout bü nacht h K Ëngelbrecht directeor en kommandant der Uarine te Willemsoord tevens kootmandaot der etelUng van Helder die zgn commandovlag zal voeren aan boord van Hr Ma pantserdekschip Zeeland Tot de scheepsmacht vormende het eakader waarover de revue zal worden gehouden behooren de hier volgende schepen gerangschikt in de richting van het Westen naar het Oosten Hr Ms flotillevaartuig der ludiacbe Militaire Marine Koetei € Hr Ma monitors Cerberoaf en KrokodiU pantserachepen Piet Heint en tEvertsenc pantserdekaehepen Zeeland met de commandovlag Holland c Friesland c riviervaartuigen Mosa en 9Rhenns en kanonneerbooten Hef ring en Haddac Behalve deze in linie opgestelde scheepsmacht behooren nog daartoe de viacbtorpedobooten Ardjoeoo Empongc en Batok die het Koninklijk jackt bg het passeeren der schepenlinie zallen vergezellen terwgl op korten afstand van de haven van Moerdgk geankerd zullen zgn Hr Ma instractiescbepen Nauttlusc en Caetorc Ter beschikking van den eakaderkommaudant zgn vvrder aanwezig de viacbtorpedobooten Idjenc en kKrakataat H M de Koningin zal vergezeld van H M de KonihginMoeder dea namiddags ten l uur Amaterd tgd laan het atation te Moerdgk aankomen alwaar Hoogatdezelve zal verwelkomd worden door den schout bg nacht HQuispel directeur en kommandant der Marine te Hellevoetalnia tevens kommandant der stelling van de monden der Maas eu van het Haringvliet Na aankomst te Moerdgk zal Hare Majesteit zich begeven naar de aldaar in de huven gereed lig nde Koningssloep welk vaartuig Hoogatdezelve zal overvoeren naar het Koninklgk jacht Hr Ms schip Zeebondc nabg die naven ten anker liggende op welk n bodem Bare Majesteit zal worden ontvangen door den bevelhebber van het voor de revue gereed liggende eskader den achout bg nacbt F K Ëngelbrecht Op bevel van H M do Koningin zal aan boord van het Koninklgk jacht het anker worden gelicht waarop hetzelve door den Nieuwen Overval zal stoomen naar de op het HoUandsch Diep vereenigde scheepsmacht Op dezen tocht zal het Koninklgk jacht woraen gevolgd door lo Iir Ms instruotieschip Bellonac aan boord van welken bodem zich bevinden de genoodigde Indische Prinaen 2o Br Ms schoener Dolfijttc met de Minieters hoofden van de departementen van algemeen bestuur 3o het stoomschip Nederland c van de maatschappg Zeeland met de leden vanden ÜIrccle Spoorwegverbindingen met GOUü i Zonierdleost 1898 Aangevangen I Mei 5 51 e lt 31 g l4 95 64 10 11 U i 84 4810 18 10 811 11 8 1 44 1 54 1 01 1 08 1 14 8 87 10 10 47 54 10 01 8 10 10 07 10 80 11 85 11 50 18 87 8 16 8 51 7 1 7 61 8 40 18 58 11 54 11 08 li 47 8 88 7 10 7 41 8 11 47 10 18 aODDA DKN HiiOfiM yau 11 11 11 18 11 58 1 14 8 41 t 4 4 8811 80 1 8 6 11 41 l I 6 18 11 11 1 88 6 31 II 11 48 1 49 1 41 4 15 6 15 5 87 17 88 57 10 14 11 16 U Ö 48 10 18 10 44 11 48 sHoge 4a 7 S0 7 40 VoorLnrg fi 6l Zoetermoer ZeK asrd fi 6 ZeveobaiuQ Moerkapelle 6 17 Onada B 7 48 08 o I U t 1 I 1 e C H I la nru I 8 14 9 07 10 19 10 57 11 00 l 10 11 53 1 10 3 17 4 38 10 47 8 03 8 5 S 8 door 10 1 ff 11 14 ff ff 8 87 ff ff 87 ff ff 7 10 ff ff 10 34 11 18 ff 18 87 ff 8 46 8 84 6 46 8 14 7 18 8 48 10 88 10 41 8 56 8 10 61 11 4 H 11 l 8t 8 08 3 0 5 04 8 18 4 7 89 6 10 61 U U 8 18 3 55 4 48 8 85 1oS 8 7 8 O 07 1 10 01 10 84 8 50 7 18 ff 10 8 10 5 ff 88 ff ff ff 7 8 88 4 10 34 11 10 ütreokl 6 86 8 IS 7 41 8 87 8 t 00 O 10 15 10 38 11 18 18 01 1 37 3 Waerdea 40 8 68 8 08 18 10 88 11 55 H 14 Oudew 8 14 10 48 ff Gouda 8 7 08 18 5I 10 11 10 11 11 bg niet ds h Dd had gfhtd io da oolaitea te MilaaD lo Lausaaot had hy bg een uitdrager de vgl gekocht waarmee bg deo moord beeft begaan ea die teroggeroDÜeo is Hg xiagt in zij i geTangiDis eo Tcrhoofktrdigt KÏeh op zgn mlidaad Aan de Milaneetchfl Dou Marzio bpeft bg gei ehrurnn dut rneo hem tocb vooral aiet moevt verwarren mrt de krauksinaigeD waarT o de theorieëD lao Lombro o gewagen Uen moet rooml de grootoD treffeot icbrgfl bg Tetdar Ihj hoo t dat zgn makkere oiet alleen da aouiereiuua preHidooten ea mÏDisleri zallen doodeo maar al degeneo die de meuicben ongelukkig maken fig eiodigt met de ba dat alles trg orerbodige er7 okuriug dat bg orertnigd anarchiet i r Zgo naam ie dor altgd niet met toldoenila sekerbeid Taatgesteld Op t oogeablik ii er waarHchgalgkheid Toor Ijnigi Luccbeoi zgode OBo zoon van een onbekenden Tadflr en eeu moeder Lnigia Luccheoi In Laibaoh zgo eentge Italitanscbe werklui door Slaveenacbe nfgeraoseld omdat de moordenaar TBti de Kétizurin bun landgenoot was lu Tritist heeft een troep Slaven mi t eteeneo gegooid naar hrt gebouw van een taliaausche gjmnaatiekrereeniging De gTmnaaten gooiden terug en vgf en dertig personen werden in hecbtonia genomen Pa om twee nor aacbtt werd het kalm in de tad BINNENLAND Tegen elf nar nadurde de Koniuklgke etoet gisteren bet apirtterrein tot bgwoniug van de Volkaipelen en ïn eens kwam er iets kwiiks io de spblende mannen ze liepen naar de heining en begonnen tü juiohen en de tribunes joichten mee twaï weer zoo n bigde in koms Dadelgk ontboden Ilare MiJBsteiteo de leden van bet Uitvoerend Comité bg zich wiun zg voortdurend vrieodelgke opmerkingen maakten jnlicbtingen vroegen Ook de dsmei Tan Pallandt en Crommelin die den Vorstinnen bg haar sankomBi bloemen baddon aaogebodeo werden nltgenoodigd op de koniuklgke tribune te komeo Kn de mannen die nog een kansje op een prgs hadden eptndeo zich krampaobtis io allaüuJettend op de zufte winsten nn de ande ren tonden maar te l gkennaar de Vorstinnen Werkeiyk kwam door de etnal grgze wolken t oranjeionnetje weer eens Ucben do vreesvoor regen verjagend wel hfel gelukkig metbat oug op bet concours hippique en betvoorwerk Na eon balf uurtje btapten de Vorstinnen in en na reden zg dwars door bet vtld ora tuwd door al die jongens en mannen nitbet volkc toeu klauterden er ook zouder kan op een prgs nog eens de touwen in om uit de hoogte beter te zien t Was een povere maar een indrukwekkende eerawaotit wat heerlgk voo recbt dst onze Kouingin zoo vrg te mi 1den van haar volk zicb bewegen kauj gedragen door bun barlelijke vereerïi g De beer Qebel voorzitter van de sub com missie voor de volk feest o mocht an llartt Majesteit btgkeo van haar waardtreriog voor zjjn moeite vernemen Ook bet GonoonrsHippiqne werd bijgewoond Na een rgtoer door de fltad arriveerde de itost der Koningin op het veld met hartetgke hoera fl werden de Vorstinnen ontvangen vriendelgk buigend namen zg bare zetels inHet concours van de Hullandacbe Maatscbappy THu Landbouw begon Ouud I 7 15 B IO 8 85 t lO Hoordreolit door 7 8S 8 41 NieuwerVerk 7 S 8 40 Capella 7 46 IM t Eatinrdam 8 80 7 55 8 18 9 06 M 5 58 8 08 8 n 8 1 18 4 45 4 6 1 04 5 11 5 17 Rottarda Capella Nieuwer kerk Uoordreoht € loiida 8 80 8 41 8 81 8 08 08 Qoada ZafeahuiwD Moerkapello Zoatermeer Zegwaard Voorburg Ha ra 7 80 7 41 7 68 8 07 8 11 8 88 8 6 7 1 80 5 35 5 43 8 0 S 8 34 7 11 7 53 Usiiaa Oudaw Woerd i treahl 8 10 8 1X 7 04 7 48 Ër was 7eer veel deelneming voor dit mooie aportfeest nit al e deeten van het lund waren de mooiste paarden en rijtnigen in allerlei variaties o gekomeo en ipiegt lend n glanzai d van tuigen stapten de mooie spannen over het veld Een dar mooiste nommers was da elf provinciën vnurges eld door een boerin en boi in nationaal coitnom nit elke provincie gezeten op e a twee of vierwi igen wagen Dit was wet een beat aardig nommer alle pjf prov octën waren door een of meer an de eigenanrdige wogeuties nit de streek vertegenwoordigd Tilbory rt GnMTsche boifkarren NoordaHollandscha en Frieache sjfezen en sommige niierit elegant van vorm artistiek beschilderd andere xoo icbilderaolttig landnlgk met de wittt kappen Eu op eeu rgtoigje zaten een boer en een boerinnetje in ovtiooale dracht faeel mooïe meisk s een p r oudjes nit Gammelke maar het mooiit van al wjs toch die prachtig geboeldhoowde mt t vergu d geornamenteerde phaeton nit bet Zeenwsche Wemeldinge getrokken door twee vurige Zeenwiche paarden en tjo ige vroa tte iCrjjger stal door baar lief b ozand gezichtje haar grappige kushanden maken tegen de Koninginnen en pnbliek al r ba ten Alle deelnemers kr en een herinneringtmedaille Tot slot der feestelgkhedeo werd een vunrwerk te SohevHningen afgestoken De correspondent der N K Ct zegi daarvan W vandea het btraod geheel gevuld met faonderddniz oden menacbeo genietend dau koelen avond aan de beer gk mooin tea Daar klonk het belovend panrdeogetrappeH fanfares en gevolgd door Ilanr hofhouding wandelden de Kooii ginnen uit Haar rgtnig gedornnde ongeveer drie minuten door een baie v n jnichende roenscben naar Haar tribun Wat e n prachtige vartcbgoiag wees Ie Koniagin in een hermelgnen mantel baschenen door bet witte licht uit twee booglsmpeo in een fantastischen toortsglotd van éa fakkels om de muziek Het gejuiol werd eerst overstemd door do kanonoadea van vnurpyien nog even zwaaiden de zoeklichten van de oorlogsschepen hun maaniicbttitraleo over de donkere zee ovar het menacbenatrand en tien vonkte eo knetterde en vlamde bet vuurwerk op de groote stukken lang nagloeiend togen de zwarte uacbtlucbt eo over het gotfgeroiscb klonk dao van het strand het Wilhelniu omdst tegen den hemel de lof van de Koningin was ge schreven io nchritt van vuor Door den Noord Nederlaodfchen Eegelbond in de provincie Groningen ii tedoteo om deo a g wedstrgd Ie doen plaats hebben te Ironingcu van 24 September tot 2 October iprwgl re korp wedslrgd zat worden gvbouden Zaterdag 6 Sept bavouds 7 uur Er ontbreken thana bg het wapen der inf 526 korporaila onder de aanwexigon zgn er imstroekfl 300 die Toldoeudn hebben vooi nderoffi ier doch wegens K brek aan vaoatnre niet bevorderd konuen worden Ingevolge nadere bevelen van den minister van oorlog zal aan de officieren van land en eemnobt aan de gepensioneerde officioren iilameJe aan officieren der ecbutterg al en met hunne gezinceo die als toe choawers de revne voor H M dn K Dlogio weoaoben bg te wonen eene geschikte pUsts worden aangewezen ï e bovenbedoelde plaats links en achterwaarts van bet gevolg van H M de koningin m nader op den dig der revae op het terrtio worden aangeweieo Gemengde Berichten 10 11 lO li 10 88 10 48 1 4 8 47 4 18 ff 4 84 ff 1 9 3 40 4 17 80 J I Gisteren morgen om hatftwaalf werden van tiflt huis $ n bewaring naar het Cei trnu Raad ran State en van de Staten Generaal Bg het passeeren der nabg Hoerdgk ten anker liegende ooriogebodems Castor en Nnatilusc en hg het naderen der in het HoUandsch Diep opgestelde scheepsmacht zallen door de oorlogsbodems Koninkiyke saluten worden afg even De visch torpedo booten ArdjoenÖ Empong en Batokc zuilen het Koninklgk jacht tegemoet stoomen en de navolgende plaatsen in den stoet innemen De Ardjoeno begeeft zich voorop de Bmpong zal aan stourboordzgde en de Batokc aan bakboordzgde van het Koninklgk jacht stoomen Nabg het oostelgkste schip der Unie aangekomen zal het Koninklgk vergezeld van de torpedobooten hiervoren genoemd die linie aan de Zuidzgde op korten afstand langs varen waarbg door alle schepen dier linie bg het posseerej van het Koninkiyk vaartnig zal worden geparadeerd en achtereenvolgens gejoeld De Empongc vat tgdena de revne post achter het Koninklgk jacht De schepen welke het vaartuig van H M de Koningin tot aan de schepenlinie in den stoet gevolgd hebben zullen bg die linie aangekomen benoorden deze langs varen en aldaar tegenover de linie ankerplaatMn innemen als Hr Ms sBelloua op 51 gr 41 min 38 sec N Br en O gr 22 min 13 sec W L van Amsterdam Hr Ms DolËjn op 51 gr 41 miu SOsec N Br en O gr 23 min 2 5 sec W L van Amsterdam De boot der maatschappg Zeeland op 51 gr 41 min 38 sec N Br en O gr 21 min 51 5 sec V L van Amsterdam welke ankerplaatsen door tonneboeien worden aangegeven Bg het weatelgk einde der linie aangekomen zal het Koninklgk vaartnig voorover Hr Ma achip Koetei den steven wenden eu in oostelgke richting terogstoo mende de noordzgde der linie volgen tot nabj het admiraalachip Hr Me pantaerdekacbip Zeeland Blwa r het jacht zal ankeren Nadat het Koninklgk jai ht zal zgn ten anker gekomen zal Hare Majesteit een bezoek breni en aan boord van bet admiraalachip Bg aanboordkomst van H M de Koningin zal door de equipwe van het admiraalachip worden gejoeld welk voorbeeld onmtddellgk door alle overige schepen der vloot zal worden gevolgd Zoodra H M de Koningin onder het joelen der equipage en dat der overige schepen het admiraalachip zal hebben verlaten zal HoogstdezBlve met 35 schoten worden gesalueerd en zal de terngreis met het Koninklgk jacht door Hare Majesteit weder worden aanvaard De torpedohooten Ardjoeno Empongcen Batok zulten ook thana weder het Koninklgk jacht vergezt Ilen in dezelfde orde als in art 9 genoemd tot bg de haven van Moerdgk alwaar H M de Koningin zal debarkeereo Betreffende de maatregelen van orde tgdeus de revne door H M de Koningin over de vloot te honden wordt verwezen naar de politiemaatregelen opgenomen in de Staats Conrant in de Berichten aan Zeevarenden en andere bladen De najaarfi ezameni van den Nationalen Bood van Handels en Kantoorbedienden in Nederland onder toezicht der commissie nit den handel bestaande nit de heeren Mr J N Bastert Dr H F F Hnbrecht Fritv Olie en G Vas Visser zallen op 19 eo 20 October a s worden afgenomen voor het boekhouden door de boeren C Knapper Kz W C Geltou en J G € b Volmer voor de Nederl en Fiansche tsai door deo heer H C F Dirkv voor de Eugelache tail door den Heer C J Voorlman en voor de Doitscbe taal door den heer Dr G E Po er Prospectussen zgn varkrggbaar bg deo heer W C de Graaff 2e Jan Steenstraat 107 te Amsterdam bg wien men zicb tot 12 October 8 kan aangeven voor het eiamen i mmmmsÊÊm TUd vao Greenwicb 8 80 8 51 9 6 7 56 8 01 8 0 S lt 8 15 10 04 IQ Ii 10 11 10 18 10 18 10 84 10 54 5 40 1 10 8 88 7 50 11 80 148 10 10 18 5 15 5 35 4 4 50 4 6 5 04 5 10 1 50 S 4 i 4 05 8 17 8 17 8 34 8 41 8 47 H 0 4 05 4 84 18 6 64 0 11 7 84 7 88 8 88 8 4 10 10 8 84 10 11 8 16 K 1 10 11 8 1 t 10 88 8 84 9 11 10 88 11 6 o O U U A A M S T K K D A U oud 8 8 14 8 I0 S7 ll 80 1 1 8 88 1 17 10 81 Amil W 8 01 8 05 10 85 18 48 6 00 8 37 8 40 10 01 11 87 Amit CS 8 10 8 10 O 108 15 8 5 10 13 11 41 Vmt f H 7 0 8 10 9 0 ll K 1 8 8 4 l 4 8 80 7 4 A mi W 7 10 8 88 9 80 11 80 3 08 4 00 00 SJ6 8 00 10 0 loada 09 18 10 0 11 1 8 l 4 47 4 7 4 8 49 II 1 5 68 8 81 e sa 8 04 ATJIBM Oom GorrespoDdant te BatsTia leiot ooa ODder dagUekeoiog vao giateraa Oeniar ii ge lucht naar Lagen aan de Westkost Oierste fan dar DniMn ia ar met bet 6de bitslioo marechanHee heen N K Cl STADSNIEUWS GOUDA 13 September 1898 Het tweetal voor de Remonatr EerkteGroDingeu bestaat nit de bh ds A M A Regnders te Alkmaar en ds L li Oldeman alhier Qiftteren werden aan bet station alhier aigegeven naar deo Hiag 6 biljetten Ie kl 103 2de kl en 654 Se kl Büroepen bg de Gerelormeerde Kerk te Oosterlaod e a ds A Vogel alhier In aansluiting op ons vorig bericht over het concert van Orelio Wolters en Mann k nien wfl onzen lezers berichten dat bet conceit bepaald is op Dinsdag 20 September a t in de sociëteit De Réanie Voor bet nemen van plaatsen wgzeu wg naar de annonces in de bladen Het programma uitsloitend bestaande oit werken van Nederlanden belooft zeer vesl schoons AU extra nnmmer op veriangen van eenige kunstvrieoden zingt Orelio de proloog nit de opera Paljas van Leoucovaltio terwgl hg zich verder ook in eenige pias nit opera s zal doen hooren Ten bewgze dat de 3 kvniKtenaarB op hnn vorige concerten groot succes hebben bfhaald l ZH men de persbeoordeeliog die door de conoertdirectie ruim verspreid geworden ïb Wg hopen dat zij een onthaal hnnuer waardig iu onze stad zullen hebben Stolwijk feen eenige dag n geleden eptt paar personen van Gouda huiswaarti voeren vonden zg aan den kant van den GouwvHet dïchtbg ons dorp een paar kleine meit ies die in het water staarden doch geen woord spraken Op heizelfde oogeoblik ziet een der mannen een armpje boven water uitsteken en al spoedig werd een dt rde meisje een dochtertje van den schoenmaker Q reeds bewusteloos opgelaild Het teven was gelukkig nog niet geweken en doa bleef het kind behouden doch aao hare kleine vriendinnetjes bad zij zeker bare redding niet te danken Gouderak Gisteren had te Goaderak het schoolfeest pUats ter geiegenheid van de inbuldiginx van onze gelielde Koningin Ten 7 nar werd heden bet verdere leest geopend door het Iniden der klok daarna werd eenige nummers muziek in do tent gegeven terwgl ten 8 nar de al egoriscbe optocht werd samengesteld die ten ongeveer 11 nnr te Stolwgkerslnia aankwam De stoet zag er zeer fraai uit de paarden der eerewacbt waren met groen en bloemen getooid terwgl de vefsohillende wagens die aan den optooit deelnamen met veel smaak versierd waren en een aardig overziebt ga en van de bedrgven die te Gooderak worden uitgeoefend Het geheel behoefde voor een optocht iit eene grootere gemeente niet ocder te doen De stoet was aldni samesgeateld Ëen vaandeldrager te paard Sen eerewacbt te paard Wagens voorstellende da Zuivelbereiding de Graanhandel de Bakkerg de Staeninduatrie de Wagenmakerg de Smederg Wagen met Mnziek Wagens voorstellende de Toowslagerg het Rieldekken en Klompenmakerg de Schoen en Kb ermakerg t Bettuur der zangvereenigiog tExcelsiorc met vaandel Wagens voontellende de Scheepmakerg bnt Timmervak faet Schildurvak het Metselvak d Malerg de Scbipperg IJsclub de IJeel Een eerewacbt te pasrd Een echilddrager te paard Tasschen de verschillende wagens reden landauers met de hh leden der verschillende oom mis ies Ten 2 nnr werd door de zangvereenigiog tExcelsior een negental liederen ten gehoore gebraeht die zeer in den geest vielen terwgl ten 3 nor volktipeten om fraaie prijzen plaats hadden Bg het afdrokken van onze coorant was bet feeit nog ni t geheel afgeloopeo wg twgfelen niet of ook het verdere gedeelte zal nitmnntend itageua VERSCHEÏDENBEID Uit Delft wordt gemeld Giiterenavood had alfaier een volktoploop plaats voor bet h is van hel hoofd der cbool No 3 E ter Laan aan de Vo dengracbt omdat dfze de nationale vlag niet wilde nitstekeo Nadat de menigte de volksliederen gesongen had nerd da pchoolmeeoter gesommeerd de vlag te doen wapperen en to n hieraan niet werd voldaan ging men er toe over zgne woning oranje te verven Thans ver Hchfl n de vUg en onder een algemeen hoera eu Oranje boven trok de menigte bedaard af De beer An tole de Polootsoff staatsraad in werkelgkeo dienst Jbrectear der archieven van het keiierlgk Nia te Petersburg die Zaterdag ta Edam deo prachtigen vpestaprl oit NoordHolland zag beeft dea burgemee ter dier geneatite verzocht om toezending der pbotographieën van de runderen der Beemster veefokkorsvereenigingf Natonrlgk wordt aan di n wensch voldaan Zaterdagavond is te Leeuwarden gevankelgk binnengebracht de kleermaker Jin Sak tegen wien door da arrondissements recbtbauk aldaar reobtsingang met bevel tot gevangenneming wai verleend ter zake vao wegvoer ing schakinir van een zestienjarig meisje aldaar Gelgk onlangs ia medege ieeld is geoo mde peiBOon 32 jaar ond beeft hg eene vrouw met zeven kinderen en waren bg en bet bedoelde meije in bet laatst van Joti huimelgk naar Antwerpen vertrokken van waar een paar weken geleden het meisje door den in8p cteur van politie den beer M Remmetink naar Leeuwarden bg hare oadera was teruggevoerd De politie bleef intasacheo een oog ia bet zeil honden Op het laatst bad zg reden te veronderstellen dat de man onder oan valschen naam te Heerenveen als kleermak rskneobt werkzaam was Ztterdagavond toog de beer Remmelink er been spoorde den man op en arresteerde hem Te Haarlem speelde de zoon van zekeren Kooremans met vunrwerk Hg deed krnït in een flesobje vulde dat met petrolaom eu atak dit mengsel aan Do ontploffing was zoo hevig dat de knsap aan hoofd en hnud n öó ernstig werd gekwetst dat hg thans aan de gevolgen is overleden Ebu cluhJ9 Engetsobe dames en bearen was eergisterenavond op den Heogdlosoben weg aau t fietsen toso ploAeüng twee kereli te voorschgn kwamen wvHtvan een op eene voornitrgdende dame toeschoot eu baar wilde steken doch met het mes in het zadel van het rgwiel terecht kwam De beeren sprongen van de fiets en met behulp van een vooibggaoger werd de onverlitnt gegrepen hem ji t mea ontnomen en bg daarna terdege afgeranseld Het mes werd Inter weer door hen meegenomen De andere kere oiitvlachtte toen hg zag op welke hardhandige wgze zgn confrater werd toegetakeld Ook is dicnzelfdenavond een Dniscfa diser t tur te Ën chede levensgevaartgk verwond Beide zaken zgn in onderzoelc Te Berign is Zaterdaf heet wat opacbudding verwekt door het bericht dat op den ringipoorweg om de stad een belscbe machine wa gevonden gevuld met een gevaarlgke ontplof bare stof Bg nsder ondersoek bleek het beriobt echter onwaar te zgn In een aloot naast den spoordgk werden twee patroonbalzen gevonden watrvan de eene ledig was en de andere gevuld met robariet Naar bet uiteriyk te oordoulen haddi o de halzen 4e r rjtds lang gelegen let onderzoek heeft geen gronden opgeleverd om Bin een misdaad te denken hoewel uitt is opgehelderd hoe de hulzen op deze ongewone plaats zgn gekomen Te Baard ia de door de wed D bewoonde boerenwoning tot den grond afgebrand Alles was verzekerd Een logee die bo eo a iep redde zich door nit de tweede verdieviug te springen Gelukkig kwim ze er met eeui e lichte knearingen a De tubalr en aigarenhaudelanr Van Straten op don Z O Buitetiaingel te s Gravenbage weigerde beslist door bet uilsteken der vlag of andere wgze aan de a gemeene feestvreugde deel te nea n Zondag nu kretg hg bezoek van eenige mannen die pottea met oranjeverf hg zich hadden D iar by bevreesd was voor het inslaan vnn zgne ruiten ontruimde h j snel zgne aitstalkas eo nam daarna d vlncbt bg familie Het clnbje bepaalde er zich echter alleen toe zgn gebeele woniog in de oranjcklenr Ie verven Sr Vincent Howard ond hoofd ran politie te Looden tbsna Parlementslid vour Sheffield en jonrnaliit heeft iu een scbrgven aan den hoofdcommissaris Franken te Amsterdam zgo bewondering uitgeiproken voor bet beUid waarmede deze ia een stad met zulke nauwe straten zooveel grachten zonder afra tering en met zooveel bruggen als Amstardam op ZJO Toorbeeldige en bezadige wgze het verkeer heeft weten te eideo van snlke vdksmassa s ale de laatste dagen op de been waren Burgerlijke Bta nd GEBOREN 10 Sept piora ouders M A Cats en A Hirechel 11 Abraham Cornelii onders P C Koö enburg en G Doornik 13 Neeltje oaders P L Hofstede en W A van den Berg 13 Fraociicaa oadera C Nieowveid en C Andera 13 Elii beth ouders J A Dekker en W Slootjes OVERLEDEN 8 Sept W U Boom U m 9 Pa Boot 3 m 10 A Krombout 25 j C O erea wed P A de Ridder 93 j II H van Heiningen wed C Sobefisr 76J 11 J M van Drieleo 3 m U L J Blok 12 w 12 W Hamann 3 w Ontvangen eeun s roote sorleering Deenscb Handschoei n voor DAMES en UEBUBIf L OS A van Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA I elepko tm ai Itours van Amslerdani Vikrs 8lotkrs 861 98 97V 101 SC l 88 4 88 9 V 98 7 13V M e 81 15 104 8 36 l 10 100 04 863 48 100 41 101 198 145V S 98 188 7 108 8 30 118 11 108 817 1 J 84 7 150 8 ni 100 108 100 ÜVI 18 l 103 56 108 11 IC 118 185 17 10 SEPTEMBKR KlDKUHD Uarl Ned W S 1 dito dito dilo 3 diio dito dito 3 HoNOiB O l Goudl 1881 88 8 ITALIR Insohrgviag 1888 81 5 OosTaHa Obl in papier 1888 8 dilo IQ xilrer ISfIS FoaTiiOAi Olil met coupon 3 dilo tiokel 3 36V ButUND Obl Binaeol 18 4 4 dito OflooDB 1880 4 dito bij Rolba 1889 4 dito bg Hobj 1889 90 4 dito iu goud leoo 1883 6 dito dilo dits 1884 5 SpiKJB Ferpet ichuld 1881 4 ToaiBU Gepr Cony loen 1890 4 Gec leeniag erio D Goo leeaing rieC ZuisAf Kep r obl 18 1 Mexico OU Buit Sob 1880 ViNizuau Obl 4 oobop 1881 A STIBU U1 Obligation 1895 3 BomaDAU Stud leeu 1894 3 Ned K Afr Usudela aand Arendib Tab Mij Corlifi ateu Beli Maatubappü dito Aru Hvpotbeekb paadbr 4 Cult Mi der Vontenl aand Gr UypotlieelEb pandbr 3 Nederlandiche baak aand Ned Kandelmaataob dito N W k Pao Uyp b pandbr 3 Bott Hypotliaekb pandbr 8 Utr Hypothookb dito 3 OosTRNH O t Hong bank aand BusL Hypotheekbank pandb 4Vi Amskika Ëqut hypoth pandb Maxv L G Pr Lien rert NcQ Holl IJ Spourw Mij auud Hij tnt Eipl T St gpw aand Nod Iiid Spoorwegm ivind Ned Zuid Afr Spm aand 8 dito dito dito 18 1 dito 6 14 I uut Spoor l 1887 89 A eobl 3 Huid lul Spwmü A H obl 8 Po N Waraoliau Weenen aand 4 Bdsi Gr Run Spv M obl 4 O V 178 197 106 105 100 11 1181 11 Baltisolie dito aand Fastowa dito aand Iwang Dombr dito aajfA 6 Kurik Oh AEOW Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Amisik Cuni Pao Sp MiJ obl 6 Ch c North W pr C r aand dito dilo Win SI Poter obl 7 1 Denver b Rio Gr Spm eert r a Illinois OflDtral obl iu goud 4 j Louisr Na hvilli Gort v aand Mexi o N Spw M lebyp o 8 Mias K n ai r 4pCt pref aand N York Ont B o West aand dito Fonn Ohio oblig 6 Oregon Oalif Ie byp in goud St Paul Minn h Manit ob 7 ün Pao Hoof IjJQ ob ig 6 dito dito Lire Col Ie hjp O Canada Oan South Ohert r aaDd Vin 0 Ballw Na Ic fa d e O Amsterd Omoibaa My aand 358 Staats loterij 6e Klasse Trekking van Woaosd ig 14 Sep ember No 1 81 5013 71 4 18161 15014 16970 17601 19T40 en 10497 ieder 100 No 1888 5345 688 98 en 19498 ieder 4 0 No 16818 en 19891 ieder iOO No 1018 1747 6111 8147 8444 10870 18168 14301 H887 18631 18 80 18534 10884 en 8U137 iodor 100 Prijzen van 70 886 1808 4871 7650 9840 13189 ltl9t 16000 16 1909 49S0 7584 891 18696 15189 18137 800 8910 4988 7784 ir029 118 8 1 341 18316 8 3 8 81 06 7870 10109 12864 1 67 I8S9 817 3088 099 7941 lOIti 11894 l S8S 18458 H 3036 11 7 7972 10347 11946 1 931 18478 898 3040 6329 7 87 103 8 18967 16 98 18498 7 0 3118 5603 8077 lOI 13351 I60S1 18629 793 88Si E6t8 8203 10409 I346 I8I80 18670 78 8 7 735 Sin 10846 13561 1 14 187V9 1078 3370 788 88 8 10778488 1 16882 18860 1110 8514 7 8 8848 10788 18 90 16808 19IU 83 9 11880 8 79 11838 8643 11324 8 97 113 8 87 1 11447 88 4 11 15 890 11S43 8989 11601 8998 11847 9148 116 92li6 11695 467 11738 9 13 11966 66 18008 9600 18049 9681 12804 9771 1188 9787 11856 9808 18 48 18974 14038 14188 14188 14157 14174 14814 UttO 14810 14368 14661 14709 iMe 14907 1 070 15071 1516 16 08 1 1 S 16 6J 1 401 16754 19711 le7 3 197 16707 19 66 16844 1 981 18107 19998 170 80168 17148 80118 17868 10831 17184 0863 17378 lOliK 17470 80486 170M 80698 U719 80740 17777 20776 17858 30950 17981 80994 1888 SSiJ 588tl 1341 3807 8170 1868 363C Stel 1481 87iO 8 68 14 1 3778 6660 1 00 8S36 6788 1581 8917 6940 1 0 d 19 e 14 1616 3990 7089 1689 4041 7100 16 O 4341 7383 1860 4283 7378 1946 4373 7299 8081 4380 7111 1113 4898 7390 8871 4537 7418 1632 4663 7488 8692 469U 74 2 8752 4762 7600 ADVERTEWTIEW OMCHTBAREI HEEREN en OAME8 PRUIKEN TODPETS SCHEIDINGBN en verdere HAAltWERKEN munten uit door SOLIEDE AFWERKING bü e p m mm mm Coiffeur Kleiweg douda Sociëteit De Eéunie OOSTHAVEN 11 88 GOUDA üliisdag 2 Sept fSOS 8 uur Het te genu door JOS M ORELIO Bariton M WOLTERS Viool GÜDFR MANN Piano projjramma herat o m Proloog uit Pauai Uollaiidiohe Liederen Tan Nicoi aï BlHNU ENTBBB f 1 Leerlingen an Openbare Inatollingon 0 50 ToegailgabewflMn en tekatboekjei it O 10 Torkrügbaar bfl firma EDAUW Hoekliandel Dubbele Buurt iloofdpr s Hen biede het ijelDkdebanil Ue irUx iii ii door den staat KCKuruiiileerd 000 000 Hurk Oitnoodigiug tot deelnetniug tn de kansen van de l Lübecksche Staatslntery Desa voordeel biedende door den Staal Ltibeok gewaarborgde grooto Goldlotorg IjcVAt volguiis het plan sloobl 60 000 balvo loten dasrentogen 86 000 pryzeu Koodat de helft ran alle loten zeker winnen moet a 3 11011 M t 3 1100 k 1 100 k 1 000 B Oil t 300 a 800 l 166 ü 160 130 i 100 u 94 i 68 n 89 e I u priJBon zyn de volgende Do hoogste p 5s is orentuool 600 000 Mark Premie van 300000 M 36 pr 1 prijs il 200 000 83 1 ü imi llOO 3 1 il 70 000 ut 8 priJBOu a 50 000 819 I prijs il 4 0t 0 435 3 prjjun a 40 000 86 Iprgs i 85 000 169 4 3 prjJKon a fd uoo 26 1 prgs 20 000 1949 8 prijzen it 10 000 8003 18 i 5 000 8908 en worden deze in eenige maanden klatsen uitgeloot I e Hoofdprijs in de Ie klasie bedraagt Mark 30 000 stijgt in de Se kl tol M 88 000 in de e lol M 40 000 io do 4e lot M 46 000 in de 6e lol M 60 000 in de 6e tot M 800 000 on mol de premio ran M 800 000 event tot Mark 00 000 De uitgave gesehiedtin hnivoon vierdo loten Voor de eerste prijslrekking die offioieel ia vaalgastold kost twee halve origineti lotsn sleehu M 8 of 4 80 een halve origineel lol slechts r 4 3 40 eeu kwart origineel lol slechts 3 1 80 De inleggelden ro r de volgende klassen zoowel als de jniste l st dor prijzen worden aangegeven in bet oflloieele Irekkingsplan voo zion van hel Wapen van den Staal wolk plnn ik op aanvrage gratis verzond Iedere deelncraor in do lotory onivangl ongevraagd onmidd ll jk na de plaats gebnil hebbende trokking do ofïicieolo trekkingslijsl De gilbelalJDji en verzending ran de prijzen geschiedt door direkt en prompt san ile winners en on der de strengstn gehoimbouding V ledere Bestelling kan men eenvondlg per poslwissel opgeven if9 Men wondde ziob du mol du aanvraag om toezending van loten voor do poedtg p aati hebbende trekking zoo spoed g mogelgk of uiterlijk tot 29 September e c mei vertrouwen tot Samuel llcckscher Scnr n ukiRr en WisHtlknntoor in HAMBURG DuilscliUnd