Goudsche Courant, donderdag 15 september 1898

Vrijdag 16 September 1898 E l 14 8Tste Jaargang KpNINKiUKC mmmi Nwnw9 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken t f Telefaaa Na e AOVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaataruinite Inzei ling van Advertentiën tot 1 uur dea midd Taieraaa Ra M ï De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pi s per drie maandei is 1J3S franco perpest 1 70 Afaionderlake Nommers VUF CENTEN Groote Militaire Revue nabij Wolfhezen door H M BE HONIIICilN 1 9 eii 3 ülasse VA liim Cenlraalsliilion Anisterdam Weesperporl Den Haag liouda en Ulrecbl KlAK WOLFHEZEN en terdltTaii Arnhem WolflieMin of Me opWücnsüag21 September 1898 PrÖMD der Speciale Betonrkaarten niwr Wolflieien V n Amsterdam C B en WP den Haag en Qonda Ie KI 4 00 2e KI f3 00 3e KI XOO en ran Utrecht lo KI 3 00 2e KI 3 tó 1 30 m De peciale retonrkaarten zfln alleen P geldig voor de heen en teragrei op 21 September 189S en op de treinen zooala hieronder aangegeven De TOrkoop der speciale retonrkaarten waarvan een beperkt aantal wordt mtgeB vangt aan Donderdag IS SeptemberISiKi en wordt gesloten JHnadag HO September d a V des namiddags ten A ure ol vroeger indien hel vastgestelde aantal al zB B geven A SLEGT beveoltzich i U t het lereren van Zuiver Zeeiiwsoh Tarwebrood 14 cent de K G NIEUWE HAVBN 28 m f Uekroond op de Intern tionalo Tentoonstelling van Bakkerij Maaldcrjj en Kook knnst te i Oravenliagf met een diploma Ver gold Zilveren Medaille 1j DelftsclieSlaolic J 7AN mSEK Dubbele Büuit B 10 TAILLEUR E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfmarkt MAANDAG DINSDAG DONDKRDAG en ZATERDAG van S tot 5 uur Uokrootiil Tcntoon UU i iiRBotaoADinaktiry h Hhro Aug IMlHi WweUbacoemdo Sohooti Arpr tlBr Lip rin Sfttm em yu de hmt mlAMvn Toor het lanJ ar mooitu kasrla po Uf Tm lUln i ÏAUnrJ Pho owwk VerLirsl y wlnk lU r U BHliomwtrh 1hiiUHan Droger ii om M Ifitte K d op nM n on fmbneksmerk nAKant W twMnMn Ahtham WOENSDAG en VRIJDAG van Itotg uur ZONDAGS niet ttm HAAG KonlnttHlkeUaehinale Fabriek DE HüNiaKiOEMc von II l van 8chaik Ca gevestigd te Oravenhage Hepplerttraat B9 en C0a naby do Regentesaelaan van 7i M den EONINO van BBLOIE Indien gij hoestll gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Bnperior Druiven Borst Hojjig ilxtract FLACONS van iO Ct 70 Cts en ƒ verkrggbaar hfl Firma WOLFF ft Co Westh v n t9S Oouda D MIEBIE S Kleiweg E 100 Gouéi E H VA UILU Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN MoordredU i C HATELAND JJos rop B V WIJK Oudmxiirr M KOLKMAN tfarfrfmjwCT immmammÊimmÊÊÊÊmt £® f b PD 1KB OUDE f Mj 8CHIEDAMMEH GENEVEE Merki NiaHTCAF Vorkriigbaiir by i M PEÈTERS Jz Wfli Rbaiunaldak LaDdesptjiBB kortom g iff AnkerPalB Expeller ygf is Btt ket Ml MM san la wenden tagen Anfairlaln ExpellBr Ml m slswli In ledn b TQorkaa VaitndkeM Wat N B AU bewijs van ecbthoid it oaobet en kurk ateudi raortien van dea naam der Pirma P HOPPE = g AiilurlalnlxpellBr koalaar Pi 50 oent 76 oaat an f if de flaMb Vaor den In da maaata i4Mthel aii an by r Au Eliaktar t Qa la Rottordsm Te GOUDA bfl C LUOBH Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 198 Wlo zeker zgn wii d Echte L Eikel Cacao t ontvangen leeamon 1 gesteld en na vele pnsfoei gen in den f handel gekomen onder den num des uitvinders Dr Hiohaells vervaardij d 1 op de beate mwthinee in het wereldbe1 rtsmde 6tabbli8iement van Qebijk Stoll W n k te Keulen iach Cikel eacsLO in Ttertamten baaien Deze Bikiil CKM is met melk gdcsokteene nengenama gezonde drank voor da1 geiykaeh gebruik een t 2 tbeehfds van k poeder voor een kop Ctionlata Ala eoneeakraobtigo drank by geval Tan diarthee aleièta met water te gabralken TerkrÜgbaar bij de Toomaanata H 71 Aoottudcsn enn 7 Ka V g H ft a TWr TïM TSas OtnaraalTtriagenwootdigar Mt HMar1 land JuRut MattsnkM Amsterdam KalTeistraat lOS üebr DE RiADT West lia ii 200 Peperstraat 7 8 9 U Iiirielitiii lot Meiibilceriiig vaii geheele Huizen des verlangd ook in huur LOTEN in de Verloting der mmim mTscnAFFU m mms Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn vcrkrijgfbaar bij A BRl RMA ZOOIV Prijs f 1 per lot H loten voor f 10 Het groote aantal zenuwkwalen ▼ uiHiir fhoordpfJnar totdevo rarpiandakéNt ekeneovaitipopl lt h rHDb n trt tM tr9tMWM HOC ntMdB atln mldilelan dooi de mediaolie watenachap awiKeiraod Kent ata den ni nw B tijd kOMk d fler toe dat slj door het gebmlk maken van den eenvoodlMten wsg nanelUk lann da hud Moa pbyaloloi aclin ontdekktni cadaan beeft dia tu honderde prosfnenlngen tfaana orer de ceheala werald▼arbretdla en t rwijl df fa watenaobappelUke krlngaa de hoonto balangataUtnK wakt t 7aiui aDaweldaad li kt ta aljó vo aannwkinilaQ ladende menacnhtld Deze geneeawÜM la nitiaroBden door dan Kcveien Ofllclar Tan Oetondhelt I r Bomao walaamaan to TUahotéa barnat on da j on derrlndtnc opgedaaa ia aana B iftri a wakUJk D r wawelilM van h t li M caHaal per das werden dAüi toa geachlfclaaUffcn d r d bnld nmiddallUk anv fe a avw tel Biedesedeeld Hat da teaaeawljEe warden warkelljk aoblttarande raaoUatttÜAvafaB on slj uaakta aooraal opcanf dat Tan een door den nltvhider raiehraTaa warUa OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE bara vDerkOMlag aa aaaaxlng Mnnaa koTtea tl d reada de Mie drak verschenen la Dit boekje bevat slet aHatn vor bat greata pnV tick v rataanbare verklarlnien omtrent het veten der nianwera therapie an da daamada aelh In wanhopige cevallan v rkregen nltwerklng maar ook vindt men daarin wetaoBohappaliJke ver hntiilMlngiBn aitde mediaeheulndeii dieaan dezegeRaeawlJee sewUdcUn loomede afaohrift vaa ti van gAtnl iohriften van hooggeplaatate geneeakBOdigen onder welke P Miatira mad dr irafHiar aan ét patykltnlsk la Parlji rua Rougamonl 10 Sieingreber nsd dr praktlaearani B it r aaa hal kraaktlanlBcn geallcht da Charsnion SaRlUliratli Dr CohN te Statlln OrDaimaan nad dr arraad arta taJahÜaaaa Dr P Forailler Benieiliaar tlreoteur van hal hoipttsai te Agen Qahainiralb Dr Saharlag kaaUal Outaarala Bad Emi Oaraei med dr BB i B i r dlrcQUyr dar Balvana lharapeutlacha lartofetlag veer laauwJIJdara la Partja nie SI Heneré 334 Ctrntul von Aiohanbaoh aai df te 9orfu Dr Buabaoh arraad aria da ZIrkalti Obtf atabinxl tachl mid dr ta Waeaan Dr C engawal te La Farriira Ears lid vaa dan Canialt Ciniral d hyglèaa al da Banli In Frankrijk en vele underen Aan allnn wlrr aeaNwuealcl HMer of ntindar MMiKedMiii ta er nn aateMkaaade aennwaahllcliald lijden waarvan de kenteekenen aijn ahraalaike hoafdiiljn nlgralna lobala boof fll plaalttiqia twa e vanwakklng van labeaitit a brhandailDf nwaaat sijn maar door de bekoiida middelen all ontboudlngaaa aa kovdwatarkanr wrijven elecfrlaeeren atoomlool of EeebadeiF eea en ilnc of Inüciug hnnnar kwaal gevondenJiebnen en ten alette ilJ lla vree revoeien reer berserte aolaartaa radaa hebben waraaa verachijnaelen ala aloh aanheMdand aegitig tDilaa vardoavmg la bal heaflf hoardalja aial daliaUiaatd llkkaringan aa doabar werden vaar da oosan drakkaadt pijn aadar bet raarbaaTd aalilai la da aaraa kat vaa aa vin kriaiatlai la aa bat ilapaa vaa haadaa ia vaflBB aan al daaa drta oatmHIa vaa aaamwlljdera aU ook aaafttanfa ai la aa lljdaedt aaa MaaMaobt en hraoblWaeaftUd MK an eaQnde lalft aan oa parianaa dia vaal nat bel hoafd warfcaa n gautnlljke reaotie wUlaa voorkoman wotdt drinnnd aangeraden zich bet bevan vermelde wmlt a aaa te achaffen hetwelk op aaavtaga kattiraaa an fraaaa twtonden wordt door Amaterdnn door M LEBAW ik Co HolllKaweK 4 L Botterdam F B mn HANTB KOf f P Apotheker Eorta Hoofkteag LUtrecht v utreeni liOBRV Jk PORTOV OudeKrailit bIJ de Qaardbrag P KL Ui 1 lanltreanda Üp de loQMtn hvglennlach niAdlnlnale tnntoonHtellliig te de Dr Welsaaaana aoha Oaaaaa e door da Medlnnlia Jnrlj aaet ile Kllvfren Medaille fcwitra Stoom Zagerij en Schaverij J V ERGEER GO UPA LEVERT EOPLATTEH ASGIIT ATEN EN LIJSTEN ook volgens op te g even Profiel l§l oedlge aflevering Mette uitvoering Concurreerende prijasen Z Bt voor ï op de ECHT Jt ndtaéJeoaiaff taet rood Isttera jOberlahnstein OlftUnUK OCK ¥ CTOftMB fOM OBtRUMHSWII Overal 4££ S werkrijflbaar Maataehaptiiil tot ExploUaUe van de FMoHa Bm Kantoor voor JfederktncU Boompjeê éO Botterdam Go d Urak van A BBINK MA t Zu BuHimlandscb Overziclit Sarrien icbyat oog te urulen Brissoo Bourgeoii en Deleaaié t n rait beiloUn tot do revitis de orerige miniiteri btbalta Zurliodto soUen zïoh neerleggsD bg d bMUasiag TAD Sarrien Nur de Uatin meest is het feit dit DfIcHié Toor de refiiie is het bewga det er geen moeiiykbeden met het bDitonlaod te ffeeBBD zijn De Figaro aobrijft dat het Tersek fan Faare tegen de retitie ad break fan Tertroawen tuesoben het kabinet en den Preeideat tea gsfolga ui hebben Kolonel Robert chryft ia de France Militaire MD EDirer militair blad dat de evergroote meerderheid van het laad ea het leg r het healnit van de regtering zollen toejaiobeo Mby bepMÉ el worden dat de rerieie an het prooei l yfoe in het TOlle Hebt ui nnhieden Rappel Aorore Petite BépabUqne 8iècle Dratti de t homme zetten de campagne tegen Faore roort Zg betoogen dat hy zgn ood titntü neele beroegdheid te buiten gegiao ia dloor de cyds ran Zurüoden te kieien Ook de Anionté beschonwt Ie ongenade ran Uo Patj de Clam ala een fatale atap in de richting der leriaie a De moord op de keizeris Wlb Ooa nrnk heeft natoarlgh onmiddeliyk het ge elg da reactie te wapen te roepen legen de aooiaaldemocraten en de aoarobi ten De Daitaohe bladen ataan hierby n de pita De tvai Ztg acht bet noodïg dat allen aamenwerkon om op te treden tegen ofertai gingen waaroit de dadera rao zulke aauil en voorkomen Hier helpt geen toerBlIig werken Tan eokeleo maar moet naar een vaat plan worden gehandeld cDe Deotsche Tages Ztg meent dat de vredeecoDfereotip door den Cxaar bgeengeroepen teveo sai kunnen dienen om maatregelen te beramen lgen het anarcbiame Dese moordenainhtnde heeft reeda teel te lang de lankmoedigheid der volken opdeprotf geatold Moeten oflg meer afaehnweiyke moorden plaati hebben vóór meo w loe komt deser vergiftige slang hit hoofd te vermoreeleB Zij moet in baar ehnilhoeken worden o etpoord en uitgeroeid Wie de propaganda der daad predikt moal aan zyo eigen Igf de verdediging daartegen bemerken Van wereldvrede kan geen aprake zyD zoolang niet deze slimste vgand Van eiken vrede met alle macht bedwongen ii De vry rooaervatieve PobI ziet in de gebeur FEViLLETOIM Be lUzicaansclie Beeldhouwer ÏEN VKBHAAL DKK AZTEKEN Star lul SfiUck 1 Het iniwoorcl dat Mvxlla op eaa geugda xyner gcUidtter gsr deed d gevangene lobrikkon en optiea en oogeDblikkelyk iprong zy op hem loe metdSB uitroep j O MntU I B l mf ml rag I Bewaar m j voor dit lot dit jjadgk lot ter ille van don dienit die ik a ea de uveo Mamaal in de Rrolten bevnen bd l ICaiUi l etanelde da onthaUte Jonkman li het mogeiyk dat g hier i t Ja ja ik ben hier aiikt i en wrong laid aebrviende hare handen O red m I Ahnitxol hMft tich van mg meeet r gemaakt en mq aan de printwt verkoofat mb tot offer te diaaeo AIi gg ij redt zal ik ttwe atavin zijn m mjjn leven laag getronw dienen Men begr pt liebteljjk dat MaxtU zieh niet long bedaeht hoe hg met opzicht tot deze baklagenawaardige gevangene handelen zou Op zgo voonpraak werd zg ook in vrgheid geateld en voorbnvid om hem naar de hoofdatad te vergezelleo Binnen een uur waren ig daar buiten in het open veld en g1 ia aü ael d meeete anelbeul voort m de riohtiog aau o Btad Hunn vlucht werd door aieta b InuaMd totdat lü lieli aog ilMhU op mh gwiigin tenii te Ge ève wn froitine wwracbowipg ti Keu de r volalionii ire pirtyeo o g oci lieteo of aouchiateo beatos f De anarebiileii verdienen niet la memohen behaodrld la wordao ja vordieoeo Ha ge o aaoipruk op den naam menicb waarmede bat adde ehepi l dezer aarde boven bet diar wordt verbeven De Timet verneemt oil Pbiladalpbia dat in een langdurige Kabinetatitting beraadtlaagd ie over da inatmetiin der Amerikaaniohe vredeaeommieaariiaeo Volgeni bericbten uit WaabiogtoQ is de regeering der Unie voornomene minitena het gebeele eiland Loaon lo eiloben Hao Kioley wilde aaavanlielgk licb tevreden itellen met Manila aifaeo manr de regteriog son tbani met het oog op de anti Amerikaanicho bonding der opstandelingen bet bebood van gebf el Lnzon onvermgdelgk oordeelen terwgl bovendien de Amerikaaniohe vredecomoiuariiaen de gewenicbt te Parge meer kaonao vragen Intusaeben Mint de correipondent van da Timaa te Manila dat deter dagen de batrekkingen taaaehen de Amerikanen n ds opttandelingen verbeterd ign Dat blgkt ook it Aguinaldo e verzoek om de voorttedeu van Manila te mogen ontrnimon hetwelk de Amerikanen terstond bewilligden De opttandeiingen trokken door de atelliogao van de Amerikanen ea desan beweien hsn dlV oil tain eer Genoraal Wheeler moet te Denalor in Alabama ean zonderlinge redevoering gebonden hbbaa ng zeide niet te gelooven dat de SpatMicbs oorlog al voorbg wat Uac Kin ef arif zon Wheeler meegedeeld hebben dat hg niet vertroawde dat de Pargsehe vredescommiisie da FiUppgnicha kwsatis ton oplotsap De Spanjaarden weigeren de Filippijnen pvgi te geven aaide Mao KmUy Wbeeler aindigt met te zeggen dat hg tgn poit in den oorlog wad r aanvaardde daar hg ds hervatting vaa de vgandel ikbedeaii ag K e Volgena Dailj Cbroniele geloatt nes in goed iogeliobte kringen dat het garnizoen van Fashoda niet oit Franschen beslaat maar ait Abeiiyniërs dia de stad kracbtena eane ovar eenkom t taisehoo dan Brilaohengezaol air Renell Bodd en keizer Menelik bezet IlaV In veiband biermede verdient vernaldii oAt alle te Omdurman ledert da nederlaag van keizer Jobannoa te Metetakieb op 9 Maart IBSÏ gevangen gehoudaat Acy S a Kitcfaaoer in vriihei OMt ld tgn De WettminiUr QazelU bigft eaÜMtl an oordeel dat het wel dagelgk de itie afitand van Tepeüoa berondon aan het uitomle van den noordeigken dam die naar de hoofdstad leidde Hier echter werden zg ingehaald door de verrolgere die men op hun spoor afgezonden bad en in de gevangenis goworpeo in af aohltng van de oadwe bevelen van de te oalli uit welke zg ontsnapt waren Daar bleven zg opgeeloten tot den dag vuur de verwonding van Montezuma toen al de gevaafsnis sen in bet land geopend en de gevanjtenen genoodzaakt werden deel te nemen aan de nationale pogmg om de Spanjaarden uit bet rgk der Azteken to verwijderen Het waa een Ungdurige en vervelende tnae haatgd voor Mtxtia en Heztli geweest want zij werden oader streng toeziobt gehouden en moohlon mot niemand buit n de gevangenis gemeenschap bonden doch tomi de kerkerdeuren op last vaa OuttUhua Montetuma s broeder w d open gezet waren begaf Meila zieh met allen spoed nnar de hoofdstad Overal ontmoette hij de sporen van de rerwoestfai S Bi die de oorlog as zich sleept Onder alle klaaaen rersehte de grootste geestdrift en opgewondenbeid Hg van zgn kant liep met een gver die bgna aan waanzin grensde overal rond om U Mtaina ta toeken 5f iemand die bem berichten omtrent bar tegenwoordige omitandigbeden kon geven Er wans zoo groote veranderingen m de sta l voorgen bm dat tgn moed hem ontzonk wanneer hg aan de mogelgkheid dacht dat zg dood kon zgn of in de maoht van Toluea en ter prooie aan de rervolgtogen van baren voogd Ahuitzol l at denkbeeld aiaakte kern byna razMd n zoo gld by vaa de eena plaats naai d tsdan ala ssa waaaallaifs door ds dlshta Matehaad is dit Fashoda btaol houdt en itslt d Ffanache regasring daarvoor verant woordelgk Het blad betoogt a I dat het dal van dan B van Ngl vroeger aan Bgypta behoorde an sleefata tangevoigs vsn ovsrmacbt is prgs gsgevan sn dat Frankrgk dos geen recht heaft on die stad ot eenig ander paot langs den Njjl blgvend ta betettan In afwachting van nadere berid ttD dost de Timee opmerken dat Fashoda niet ligt in aaat streek welks door den eerste dsn bests boBSt kan worden met al da rechten van bem dis toor hel eerst Afrikasnsob gebied oamons sans EoropataflW mogendheid betreed Fat boda waa in Gattttt t tgd de boofdplaatt van aan der diitriolen van Ëgjptiacb Hudan die door dan opstaat van Uabdi wsl tijdelgk onttrokken konden worden san bet fsitelgk gtzag vaa den Kfaedive maar rachteng tot Egypte bleven behonren Nn die opstand aiadelgk geheel bedwongen ia zgn dsza distrietea vantali weder onder Egyptiaeh gezag gekomen Van daar ook de waaraebawiog oodar bet miaialarie vaa lord Saliabnrj a voorganger aan bet adrea van Frankrük gericbt ia aano onaobare zitting van het Lagerhuis toen de viea niniater Qrey verklaarde dat eene Franscha sipsdilia naar bet Ngldsl door Engeland basebonwd toa worden als san onvriandtchappelj kB handeling Verspreide Berichten FlANIKIJK Esn nola van Havat sprsekt tegen dal de Presidsnt vsn de Uopnbtiek in den miaieterraad van Maandag zgn invloed beeft latan galden in welke richting dan ook Het wordt bevestigd dst Bris on ondanks alisn tagenttand vast besloten ia aan het bóf van caiutls de vraag ta alallan oi bet proces Dreyfos bsrzian moet worden D Soir verzekert ondanks de logeattraffisg van Havaa dal Fanre gezegd beell aZoolang ik op het Eljaia ban tal hal proces niet baniaa wordaB Uit da Aurora Er ia gaag mogeiykbeidneer voor wie tar wereld ook om uit dazenimpa s U geraksn dan door bet folle licht UIttas aal Btn De gfHia Ood zelf ton htt nietkaabtB A1 ds IBrision wilde Zelia na kl zjjn ioatan la bij thaaa in de gelegenheid om een 4sr sohooatit Uaden vta da gtHbitdeoit te achrlven é mensohenmenigte heendringende die tUe atrsles vervulde Toen hg het SpaanaAe kwartier nadAde ontdekte hij Ahuitzol die op ene aoort ran honrel stond welke bijna boren dat versterkte kwsrtier uitstak Op het geziehl van dÏMi booswicht reea een vloek op Maxtla s lippen en omklemde hij zijna uakaitt dea te vaster Daarop boorde men den knal van MO geweeraebot en stortte de aude edelman aaa boven naar Uneden op de ateeoeo plaveisel Terwijl Haxtia dit nog stond waar te nenea tnrfeen wooata lach zijne oorsn en aag bQ omhoog ziende Meatli die ia een fladderend gewaad met golvend lang haar sa iaat sane korte apiss lo de hand op denzelfdan heuveltop stond ran welken de oude man een oogwenk te voren naar beneden wsa getuimeld Uaxtla aloeg nieuwsgierig de handelingen vaa Metttt fade j doch weldra voelde hg eene zware hand op eriiouder en omziende ontwaarde hij den vreemden priester die voor bem atond Waar is MazinaF nep Maxtia uit In veiligheid luiddo bot entwoord Wen om kareatvil niet bezorgd Zjj bevindt zich buiten bet bereik van hare vervolgers Il zij doadf troog Maxtia snel Veen zg ia in leven en welstand doch daar tollen wij wel nader over spreken Thans moet gU de Spanjaarden helpen om de slsd te onderwerpm Maxtia stond verstomd van verbafing Waarom zou ik de Spanjurden bijstaan F rroeg hÜ Omdat in banae zagtpraal uw geluk bealoten ligt gaf de priMUr tea antwoord Hunne nederltt boletktat vooi a eene aienwe gevaagenaebap Uit de Rappel Da generaal Zurlindon is sedert acht dagen minister an aan het eiud van dia acht dagen volbrengt hg Mo daad Sén enkele alachta niet meer dan Ha En die iSao daad is d veroordealiog van dan naaf van agn vooigaogar i Du Palj de Olam moet teer verraat gewtett ziia toen bg bel basinit dat bem galroffen bad tan een vriend vernam Zgn deur Ugfl onierbiddelgk gitloten voor alle rtporlert Eeterhat is oavindbaar gsigk Zola Menheeft ham in lian plaateen tegalgk gezien tooala vroagar Zola Ug kan toch Zola nirlzgn gaan optoaksnt In do part asaait da veiwarriag voortdarend toa Coroéjr zegt ia den Figaro aCavagoao offert Ilenry op Znriiadsn dnat bat On Paly Ust is wsrkdgk aan tonderlinge staatkunde om de retlsionittea geruit te etellen door ben een voor een da door ben gedicbta offert voor la wwpen Maar ik moet erkennen dat ik ai aialt mter van begrgpe Voor Dreylot taak t bahaodely a bait jm to l het bijeoRroopen der kamera om da ta bafaaodalan bal baiij IS ven da 584 afgevaardigidto tied OuOTtNKijit HoNoiaua Da Keizer beeft telegrammen van rouwbeklag van de aonvemnen an praaidenteu van bgna de gebeele werra o a Japan Zioiibar Ptro Chili Uruguay in Siam aa vaa dto Pant ontvangen De Koningin van de Naderlandan leinda Ik verneem too even het vraestigk ODgel ij ib dat Uwe Majesteit heeft getroffen Diep bt Wm droefd en geroerd betojg ik Uwt Hajestait uit de diepte mgna harten mgn Israodige an oprechte deelneming met de verzekering del Ik mat liafds sn van gausobsr btrto dssinaam ia da onizetlanda beproeving die Qod Uwa Majesteit oplsgt üfe De vermoorde Kaizaria van Ooataargk bsaft bjj leetament bet Inattlat Llfnt vormaaht aan aartsbartogin Maria Valeria haar jongs e docbtar Iwt slot Achilleion op Korfoe aan aaitibartogia Oiaela baar oadata doobtar en bet grootata doel vsn baar baar vermogen aan baar klaiadaiklsr bat doohlailja van wglen aatta ktrtag KadeU aa aartabartogia HIaphania ttf en den dood op bet offerblok In de minst mogelijke woorden gaf MaxtU op da vragen van den priester verslag van al wat bem wedervaren was sedert het oogenbllk zgoer opliebllng door Cruzilli in Abnilzols park Terwijl aij met elkander spraken word ds str dmet groot woede gevoerd Meo hwird het onverpooade bulderen van t kanoo den scherpen knal der geweerschoten en de wilde kreten dw Azteken die met do grootste doodavsraefatJng kat kwarlisr der vreemdeliegen beetormdsa XIX De voortgang der gebeurtenissen toowel roman ala geaekisdenis Deo vierden avond na Mootezuaaa s dood g Maciaa in h re eeazams vsrbl ploals laagzaaia ap en neder Hare ziel waa met onheilipellmde vaor gevoelens vervuld Haxtta was reeds seditrt zoovele maanden afwezig en men hoorde geen taal ofleoken van bem Ook Tonaliub was sedert neer dan eene week vertrokken ofhehooa zjj beloofd had binoen twee dagen terug te koeren Wat kon haar bobben opgehouden F Was ook deie haar nu ontnomen f Waarheen kon zij de wijk nemen F Helaas nergens I Er was geen aefauilplaati te bedenken Too4tiuii bad haar de itelligo belofte afgeperat dat tij om geen reden hcegoaoamd dote vertrekken füót Tonati h s terugkoatat zou verlaten Tot nog toe bad zy haar woord gehoadsBi doch toa tij dit altyd knnaen doen F renttaamiVd