Goudsche Courant, vrijdag 16 september 1898

Oouds 7 1 10 8 S6 8 U 1 14 a ti M 10 11 11 18 11 81 18 18 Uoordreobt door 7 M e 8 41 s f 11 88 Hieuwerkerk s 7 8 V 8 49 s est U i Oaaalle 7 41 8 18 v 11 48 alterdsB SO 7 11 t ll C8 t 80 8 14 g 4S 10 18 10 80 11 88 81 18 88 8 14 7 81 7 8 f 8 08 e 8 08 k 8 18 8 88 7 60 8 88 4 48 8 88 8 18 8 81 7 H 7 68 8 40 8 18 8 8 10 18 11 88 11 0 18 87 1 44 8 0 8 4 4 0 4 4 8 88 88 8 17 7 88 8 8 87 10 10 aapelle 4 8 8 08 V 1 ff ff 10 88 ff ff 1 4 ff ff 4 0 ff 8 87 ff e 8 47 f NIenwerkerk 8 04 8 11 e ff ff s 10 88 ff ff 8 01 ff ff 4 7 ff ff 8 84 ff ff 84 ff iloordrsekt 8 11 8 18 s ff ff ff ff ff 10 48 ff ff 8 08 ff ff 04 ff ff 8 41 ff 10 81 ff SoMa 8 17 8 88 88 Ï 10 7 M t ll 8 47 10 18 104 11 4 11 08 18 47 8 14 8 09 4 0 4 84 10 8 48 88 8 47 7 48 8 80 10 07 10 80 aUsge TeotCnrg 6 48 7 80 7 40 8 S 48 10 11 11 87 U S6 18 88 1 8 l il S 40 4 4 88 8 80 6 18 7 80 7 8 88 10 06 8 8 ff ff ff 10 17 ff f l il ff e ff 4 89 ff 8 18 ff 8 84 Zoelermeer Zeitwasrd 8 8 ff ff ff 10 88 ff f ff l SI ff 4 8 V 8 80 ff ff 8 48 ff Zerenbnizen Moerkapelle 8 17 ff ff ff 10 48 ff 18 8 S 06 ff ff 04 ff 8 8 ff ff 8 89 Dnads 88 7 48 8 08 9 08 10 18 10 4 n 7 ll BO 1 17 a i4 4 08 4 87 1 8 8 0 7 48 8 88 18 10 10 88 IMrecle Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdtenst 1898 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich aOUDi ROTTXRDlUv vir 18 68 t 11 3 88 8 i7 4 88 4 88 8 88 l 8 8 t 7 Mi 8 18 l H 7 8 1 1 11 8 80 4 18 88 8 10 8 40 SODDi DIN BIAS vin vam 18 18 lfJ18 14 8 48 4 48 4 68 1 8 ff ff ff 6 t 1 19 ff ff 8 18 1 88 ff ff e 8 88 18 48 1 48 8 48 4 18 8 16 8 87 S 4 8 11 7 84 7 8 8 8 ff ff ff ff 84 ff ff ff ff 8 18 ff ff ff ff ff 8 89 8 8 8 98 8 88 8 04 8 84 8 7 80 8 80 8 17 7 48 8 48 ff ff ff ff ff 7 88 8 1 ff ff ff ff ff 8 07 8 08 ff ff ff 8 18 8 08 8 48 88 10 88 10 44 11 48 e O D U l a ttHTEIDlM leada 9 8 14 48 10 7 t ll 88 7 1 88 18 17 18 81 Amat W S Ol 9 0610 88 18 48 00 8 87 8 40 10 08 11 87 Amat O S 8 80 9 88 10 60 1 08 1 8 10 18 11 41 OOlDa UTIICUT vlnvan k 8 14 9 07 10 19 10 7 18 0 U 10 18 3 8 80 8 17 4 88 80 47 8 08 8 8 1 84 door lO l i ff ff U 14 ff 8 87 ff 8 87 ff ff 7 10 ff 10 84 ff 11 88 18J7 ff 8 48 8 84 8 48 84 7 18 8 4810 8810 41 8 86 9 88 10 61 11 46 18 88 1 6 08 8 88 6 04 8 88 4 7 89 9 10 1 11 19 8 49 9 00 9 80 10 16 10 88 11 88 11 9 16 10 88 ff 11 66 II ff ff 10 46 ff ff ff ff 9 88 9 68 10 8 11 10 11 11 8 U9 8 40 08 1 87 8 08 8 88 8 88 4 48 8 88 8 80 8 88 7 8 07 9 88 18 08 10 84 84 ff ff 8 47 4 18 6 0 7 18 9 10 9 88 i 10 4 ff ff 4 84 ff ff ff 8 88 at O a 7 06 8 10 9 06 11 18 8 88 8 46 4 46 8 10 7 4 4 AniB W 7 80 8 88 9 80 11 80 8 08 4 00 6 00 8 88 8 00 18 8 8 49 9 88 10 84 11 10 louda 8 9 18 18 88 11 1 1 8 4 41 M 7 418 49114 Sen oorrefipODdeot no de timet bwHd o moordenur tid de Keitaria tao Ooitenrgk id hti palaii tab jaiiiiie t GeoèTe gtwo Hy betcfargfk Lticobeai ali hd mfta Tftn ieti mitider dftD gemiddelde tenffU met blood kort bur Q eea iebt a faoevel rnge matige trekken o e D glimlocheoda nitdroklt ng op zjjn g laat Looebeoi moet teer kalm g bleTea igo van het oogeoblik tgoer iohecbteaiiDemiog f Hg ii t er Tolêtrakt oiel oil ali eeo rerbard mindadignr en beeft niet teragitooteod Mear b is opmeikel k flag iu tyn bew lDgeOt ea de beiiob pver segt no teer goed fce b rgpeo dat de moordaans op de Keizerio atechti bet weik ii geweest vao eokele oogenblikkea Het rerrooedeo dal Luccbeoi medeplicbtigeo gebad heeft is nsg uiet geheel opgegeveo maar tot daarer toch nog door niets bevaitigd NadfT blgkt dat hij als anarchist bekend stood il bet kanton Waadland en ocder toesicbt Tan de politie gestaan beeft tot hg bet grondgebied ran bet kanton rerliet Dsn 18 Aagn tDs is fag telt in hechtenis genomen maar by Tergiising en daar tgn paspoort en dienitbo kje in orde waren werd b viggolaten of ohoon by een bundeltie anarchistische liaderen bg tiefa bad Laccbeni heeft drie jaar gediend aldieolgd was zijn gedrag foorbeeldig on in r gn karaltter Werd nieti vreemds opgemerkt Hg beeft ook den veldtocht in AbessiniS meegemaakt Enoklakd De prins van Wales is no coorer henteld dat by met behulp van een stok loapen kan ofsoboon tgo knie nojt lang in een verband zal moeten blgven D irins ton gistermiddag m Oiboroe vertrekken naar Balmoral Vhux In Ie laalste dagen xijn weder opraiende manifesten te Milaan verspreid onderteekeod door een revolntiooair comité Een Kokere Siles die te ronddeelde ii gearretteerd hg riep Leve de anarchie dood aan den koning Bg bet borean waar hg werd binnengebracht hoopte ticb eenig volk op er werden een paar steenen gsgooid en de politie voerde een kleine charge uit BINNENLAND H M de Koaiagia Uoodar hoeft naar bat Vad c meldt op een daartoe tot haar gericht vertoek van de Tweede Kamer er io toege temd de leden Tao de VolkBrertegeowoordigiag en corpa io een speciale aodiSnlie te ontTaogeo taneiode de holde en dankbetoigiog ran bet KedetlaudKhe Tolk taaan a r4 n toordo gie waarop U M de moeieiybe taak ala Urgente in het mea to belang ran dyaaetie en natie heeft rerrold Daia endiSotie lal op Vrgdag 23 deur dee middags te 5 niTf ten paleize plaats hebben Waariohijolgk ui ook de Eerite Kamer met hetzelfde doel een bgtondbr gehoor bij H M rrimen en ootrangen Uit goede bron rernemen wy dat dr Bchaf pman besloten beeft s oh na de inbuldigingfieeeten oit bet politieke leren terng te treken door ontslag te oemeo als ltd rao de Tweede Kamer om liob weer geheel te gaan gden aan ayn profeiioraat te Ryseaberg Bredsnaar De dagboot Nederland kapitein J ran Bo ran rertrok giatermorgen ran Vliiaingen naar Oofrdrecht waar da door den minister ran marine ter hywoni g der door de Koniogio te hooden rerue orer de oorlogarloot op het Hollandacb Diep uitgenoodigda Kamerleden Gouda Sereabuiaen Moerkspalle ZoatormeerZegaraard Toorburg a Hoge 8 84 7 18 7 3 8 80 8 89 6 88 8 18 48 7 88 08 Uenda Uadew Woerd UlreakI f ff 8 10 7 04 7 48 8 88 Utrsaht 8 8 33 7 4S 8 87 Woardsa 49 8 8 8 08 Oudsw 8 14 Oeada 8 17 9 08 aan hoord zullen komen De heer mr P B Tak ras Poortrliet preaident Commisearis eo eeo der diraeteore b der mealschnppil Zeeland de heer C L ran Woelderen maakten de reis naar de in ebepingaplaats mede De opperceremoommater maakt bekend dat bet Hof ingerolge berelen Tan H M de KooioKin op hedeo deo lichten toow t l aannemen roor den tyd ren Iris weke wegen bet orerlgdeo ran 1 M de Keizerin rao Ooateorgk Koningin ran Boogarge Slot Bg den aanrang der raadazitting te Am terdam bracht de beer Hor hnlde aan dan bar amaealer ats hoofd der politie an aan igne smbteuaien voer den nitmuntendeo aftoop der inbnidigingafeesten De bnrgemeeiter dankte bartaltik roer ds waardeerende woorden en prees da bolding ran het publiek Hg hoopte dat de goede rerstaodhondigg taascben de politie en de bargerg son blgrea roottdoren Door den burgemeester ran Den Hgag is by proclanalle san de ingecftenen medegedeeld dat H M de Koaiogio hem na afloop der hnldigingsfeas en heeft opgeilragen aan de barolking ran s Orarenbage en Sobereniogen H M warmen d nk orer te brengen roor de rrisndelgke ontvangst eo de bartelgke betangatelling welke Il M mocht ondervinden üemengde Berichten H Men kan zich eooigaiina denken hoereel deizende menschen er eergitteren te Sobereningen waren als men rerneemt dat aan bet Centraalstation te BÉ terdam eergiiterarond ruim 4000 plaattk l Vn naar a Qrarenbage zgn nitgegeren Met de feestdagen rarroerde de stoomtram der H ÏJ S M ran den Haag Bcbere tingen 83 700 personen Eergisteren meer in t bgzonder in de aronduran steeg bet aantel tot 27 317 het hoogste cgfer dat de itoomtram tot dusrsr lerroerde Br liepen eergist r dan ook nUt minder dan 394 atoomtraatuen Bg bet kgjjen naar het rucrwerk te Sjkereningen kreeg eergister arood aan jnffroow een sink bont op het hoofd wsardoor o n ernstige woode ontstond Zg werd rerbonden in de Sopbiaatichting Op da lyo der Haagacha atoomtsaaa an de8 S werd Dioadagarood een man oaA voetafgetedeo Dr BaeiB ts s Orarenbage wgit op de groote getareo roor besmettiog die ons all n bedreigen door bet gebroik der pamrenreereo bij dnizenden door rerkoopers rerspreid Goeds krseg hg eenige geralleo ran gerasrlgke infectie in bet aangezicht onder Wbanleliag die met de meeate waarscbgniykheid san bat gebroik ran deae veer n is toe ta acbrgren Indien hg goed ia ingelicht is de rerkoop dezaf reeren bg politiemaatregel te Brussel en Berlgn tea strengste rerboden Is bet niet gewenaebt om ook hier te lande daartoe te geraken 8 88 8 87 10 14 11 18 1M8 ff ff ff ff ItJO ff ff ff ff 11 41 11 8 18 4 87 6 10 8 07 Da onizaggelgke mensebenmasta a die men in Amsterdam rerwaoht heelt 4 niet gekomen Wel zgn er hg Kraa dagelgka ongeveer 40 000 k 45 000 personen door het toaraiqeet gegaan maar oatnuilgk wie komt an ook in Imalerdam en niet bf Krea Daar at t tegenover dat er hotal en csféboadeis zyn die zioh niet ia zoo n drak bezoek bobben mogen verbeugen en boe rreamd het ook klinken moge in t ceutrnm der alad tgn goade hotels die niet eene a le kamers rerhuord hebben gebad Trouwens bet rerroer ran gaataa per treip is zeer tegeagaTillen so de uitgebreide aitradieo t bleak J goed als geheel orerbodig Gr zgn extra treinen nil Utrecht aangekomen met plaats roor ongeveer 600 roenacben die naar 20 paMagiera badden Volgens een betrouwbare opgare ign er in do feeitwi ok naar schatling aan de beide stations pi m 25 000 menaoben aangskomso waarren er haogatwaaracbgnlgk niet meer dan 10000 in de stad tijn gebleren Te Tilburg bebhon baldadigen den paa gpplanten Oranjeboom rerwoeat De commtssaris Tan politie aldaar looft nu f 250 nit roor hem die de daders bekend maakt DcB stationsopzicbter Plomp ta Haarlem die Maandag bet ongeluk bad nnder een rangeerende machine te geraken an daarbg zgn rechtevbeen kwetste is giitermorgen dat lichaamsdeel afgezet Op vervoheldene plaatven in Hoboowen neemt de rieksiekfo onder de varkeas onrnstbarend toe Meermalen rindt men de dieren dood io bet hok De Eogeliche gori ngene te Am terdam die zich maar niet wilde Isten Berlilloneeren en ralfa den goocbemen fotograaf di sla metaelaar rermomd hen van nit zgn kalkbak 100 opnemen in de gaten kreeg beeft het toch eindelgk moeten afleggen t geo de slimheid van de ja titie en het raaidig talent ran den teekenaar Van Galdorp Drie begaf zich natunrlgk door de autoriteiten genoodigd naarde kortagaarde eo toen moest ons John Bolletja weer roor de beeren komea j an Qeldorp als griffier naast den recbtsr en om bg den beklaagde geen aobterdooht te wekken eo dezen geen aanleiding te geren tot bet opnieuw trekken ran malle gexiobten zooals hg atseds deed wsnneer bg zng dat men hem wilde afbeelden een stok of wat corpora d Iioti in caau gestolen achoeuen eo laarzen voor lich De onderrraging begon opnieuw en Van Oeidorp aan bet teekenen ala u bgaaklaar rroeg de rechter den teekeoaar ik weet waarlgk niet meer waarmee ik den kerel aan den praat moet houden het is al de rierde maal dat ik hem ooderrraag Sn snel ging bat portretteeren en zoo lang mogeiyk dnerde let ooderrragen De portretkrabbel is af bet interrogatoirgeëindigd de Eegelichman er echter en roeptdol spy tig nit Tbat man had taken mylikeness an de juatitia bezit de besli nis vanbet aangehouden heerschap dat sieb maarnietwilde laten conterfeiteo U D Men meldt aan da N B Ct Niet é o zooals onlangs gemeld is maar twee Ned herrormde predikanten oit Holland Noorderkwartier zgn in den loop van dezen zomer door de Amsterdamache politie aaogebonden wegens dr kenschap De ondate iogeeetene ran Zuidbroek de beer ü Bos thans 96 jaar heeft 4 maal het iobuldigingaleest meegevierd io 1814 in 1840 in 1849 sn nu in 1898 Men heeft hem te deser gelegenheid een orstie gebracht s 8 10 7 88 8 88 Bsn jongmonsch rerloor eargisteren te Delft eene prtefe ille met ruim f300 Deze werd gerenden door aap werkman ren de Ned t Giat en Sp rlUrtihriek die ign rondat on middelgk gaaf en oogesehoiidoa au kat politishoraan aldaar deponeerde Schandalgk I Te Abbenbroak heeft men aanii ternaebi 4 malkkoaiso ran den landbouwer A Kooyk da spanen afgesneden De politie ddM ijrerige pogingen om de dadera op ta sporen Volgens het Da Dgb c rerooraaakte de lage watersUnd op den IJsel heel wat binder aan de scheepraart Zoo liepen o a gisteren morgen op de udplatan oabg de Kraan aan de Wella diie schepen fast die er slechts met moeite door een sleepboot werden aff braeht De 25 isrige Mikkers oit Aatas op bel balkon nu een der tramwagans staande werd op een draai er algesliogerd en aan liet hoofd door de raderen zoo rreeselgk verwond dat de dood oomiddelijk intrad Ernstige gisting I Sed rt wnige dagen beersebt bs Roermond groote verbittering togen de daar in garnizoen zgnde faoieren Men zegt dat een Roermondenaar die by de huzaren in garnizoen iigt miabasdeld moet tgn geworden door zgn kameraden Wal birrran waar moge yn dit is zeker dat bet niet de aerite ntsai is dst men in Roermond tegen de militsiren gekant i In 1873 lag bier rfldorlillerie tien hebben er aveaeens vachtpaitgen plaats gehad tosHhen artilleristen eo burgers too zalfs dat de bnrgery dt kazerne met ateenen bombardeerde De vveU is toon verplaatst en sedert is het rustig gebleren tot thans No liggen in dezelfde kazerne huzsrsn en infanterie De infantere la compagnie is bier zaer gnien De eoldatm trekken met de burgery één lyntje Dezer dagen trokken groote troepen jongens en meiden vele infantariaten met zich roereode door deHamatraat waar de kazerne staat tiogende Lere de roode kwasten infanterie Lsat lie witten barsten nsar de witte uitmonateria lar blauw huiaran Lere veld en infanterie Weg met de dooie caralaria Dea sronds dorren de botarag nie £ meerdekazerne niikomon hy dag worden zy matgefluit begroet Met ksrabyoen gewapendemsrécbaoisds bonden io de Hamstraat dewacht In de Priesche gemeente OostateHingwerf heeft een joogea baoge oogenbliklieu door leeft tengerolga der festiriteiteo KeiMHtdige boerenjongen als bg waa hoedde by de koeien zgna radera alle aandacht wgdende aan Moia en Klaar en Bonte en boe zg rerder bveteo mochten Want lóo bad Taders gebod geluid Dat is mgn land zorg da dat mgn ree daar blgf Trouw waakte de jongen doafa ia Sens ward het bem te machtig Van nit dsn hemel dealde een verschgning op ago weiland neder eeoe reracbijniog zooals hg nog nimmer te roren gezien bad Bont gekleurd grillig van rorn daalde tg langzaam Op den grond gekomen kwam zy boit lende op hem af Ëea sobroeuw en de trouwe boedor liet zgn kudde ojutanks bet gebod zgas rsehtschapen radon in den teek en gide naar huis Op ds boarderg outateltenis Direct naar de weide om bet monater ta zien te rernietigen zoo mogeiyk want bet lou wellicht het vee verslinden 8 80 8 8 8 88 10 88 11 18 10 04 10 11 10 18 10 88 10 84 8 48 8 10 10 18 18 84 11 88 8 84 10 10 89 11 10 ff 10 18 ff e 10 81 ff ff 10 88 ff 9 88 10 88 WA 11 44 Op de weide voerde bet nog alllerlei capriolen oit de koeien keken ho oogig naar des boozeo maar toch obk lügdsn geest Vader trad onder En de rechtschapen rader arresteerde den geest Een lachtballon ter eera ran H M de Koningin opgelaten En de hoeder hoedt weder als altgd wetende dns wat oen luchtballon is dank zijns vadera moedig gedrag zooals hg oordeelt ü D Een negentienjarig jongmensch Eogene B aochet genaamd en van zeer goede familie wsrd la Pargs aangehouden ter zake ran bat oplichten ran allerlei ambtenaren raa rerachil lende minieteriSn door hen met aaoberelings brieren rsn generaals admiraals enz ondersland te rragen roor denkbeeldig helden in den eteg gekwetst door ziekten aan den bedelstaf gebracht en wat dies meer zg De brieren reraaardigde bg zelf en wellicht zonde hg nog gernimen tyd ren t ontfotvetd geld goede sier babbeu gemaakt zoo niet jaist admiraal Gerrais bg een boofdamblenaar was binnengetreden op t oogenblik dat B ancbet bezig wu deze bet hart week te maken roor een ardichten marsgaat die onder dien admiraal gekwetet heette te lyo en wien men een been had moeten afzetten hetwelk alles te lezen stond in een eveneens verdichten brief des admiraals De acbelm schrikte by t binaentreden ran den heer Oervais soodauig dst by oogenblikkelyk door de mand riel De zoölogische tuin in Antwerpen beeft onlangs ssn zeer gevoelig rsriisa geladen De groote Indische rbinoceroa die ieders liewondering opwekte eo voor bit giootete exemplsar zijner soort iu Europa gold is namelgk na een ziekte van twee dagen bexweken Het dier kwanj voor ongeveer 44 jaren in dan aanralligen ouderdom van rier jaren naar Antwerpen na verloop ran dien tgd ia nit het goedmoedige dier een afsobnwelgk nukkig en valacb beeat geworden dat door geen wachter meer benaderd dorst te worden Nog in bet jsar 1885 moist een wachter die niet genoeg op zgn hoede roor het dier war tgne onrooriichtighsid met Kgsien dood bekoopen Zonder eeoige aanleiding drukte het dier hem toenmaals plotaaliog tegen den wand en reitrapte bem daarna met zgn pooteo tot een rormelooze maaaa Da doodatryd ran bet dier icbeen hoogat pgnlijk te zgn Het wentelde zioh ten minate door ign hevige pgnen geplaagd voortdurend van de eene agde op de andere en daarby kromp de minstens 2000 kilo zwaar zgnde vleaaohmassa onder herige atuiptrekkingen te Uitgemaakt is echter dat de zooer n ran de Igst der lerende dieren geschrapte rhinoceros seeds veve awigd ger orden is en wel in Het leven der dieren raa Brebm deeljlt bl 101 waar de acfaryrer rich met den eigsnaardigeo huiduitwas van den rbinoceroa vao Antwerpen besig bondt Gelukkig is de Antwerpsehe zoologische tuin niettegenstaande dit aanmerkelgke verlies ook nn nog in hst bezit ran een naasboorn want roor ongeveer drie maanden is een Indische nenthoorn met twee hoornen Rhinoceros oaaiotea verkregen die aieh in een voortreffelgke geiondbeid verheugt eo die een nog nukkiger beest dan de eerstgeftoemde belooft te worden Een wsaracbawing I In ds sBoogsv Ct komt de volgende WMncbuwing roor Ondergeteekendo acht zich geroepen onse dienstboden ten ernstigste te waaiachnwen oni aarbji tegen een looo van 200 gulden zegge twee honderd galden in a n hotel in Dra Haag oen fl nka stevige builenmeid wordt gevraagd Uit een door mg iageateld onderzoek is mg gebleken dat de dienstboden die in handen vallen van hel berochte Amsterdamsche Tarhnuikantoor als blanke slavinnen wordeo verhandeld en versjacheld Door ongesteldheid moet ik kort lyn in mgn schrgven belanghebbenden knnaen nadere inlichtingen bg rog verkrggen Ds W A Dekker ATJfBH Onae oorraspondent te Batavia seint ons onder dagtaakeniug van giateren Orertte Van der Dnssen landde te Rigaa Deinboorliagen vluchtten Oemar trok terug naar T N R Ct Aan het olBeiaele veralag van 24 30 Jnli ia het volgende ontleend Groot Atjeh 8 g der XXII moekims In den nacht aan 29 op 30 Jnli werd de over falling hepioefd van twee laden der bende van taangkoe di Boesaoeh welke sich dien nacht in een buis in kampoog Sermo ophielden Deie Tuurden op de patronille en attakeerden daarop met de klewaug tangevolga waarvan vier marécbauas aa rrj ernitig gewond werden Bet gelakte een dar rgandan af te aakan de andere wist ts ontsnappen Het birak te Beaag Reung ward den 28a OMekaran de besetting keert naar Tjot Mi g tsmg De in het vorig verslag genoemde brigades marechaussee debsrkeerden in den naebt ran 23 op 24 Jnli te Kroeng Raja en marcheerden denselfden nacht nasr Lam Panes de geroofde peper bleek reede naar Ealé ia roiligbaid gebracht te zgn In verband met het abaoluqt gebrek san medewerking der Kroeng Kaja acbe boofdan ter verzekering van orde raat eo veiligheid in bon gebied o a gebleken bg den roof door de bende van p ngïima Hasaan ran een prauw met peper en het daarop gerolgd rerroer der Chioeesche opvarenden als gsrangenen door bet bewoood gebied ran Kroeng Raja is dien hoofden aaogeaegd dat bet ban toekomend aandeel in de peperhaasil niet mser zoosls te roren dadelgk na iuning ran beatnnrwege aan beo zal wordeo oitbetaald maar roorloopig io bewaring zal worden gebonden om boeten wegens gebrek aan Eadewerking daarop te kunnen rerhalen Op den 25n Juli rertrok tot bet doen ran verkenningen sene kolonne van twee oompagoitëo infaoterie onder kommando van majoor de Joogb natr Kroeng Rsja en dtn volgenden dag ren daar naar Lampsnas alwaar te Kwala Br noet aan de Ija Maneb gebirakkeerd werd Den 27n Juli werd over Lsmpanas Lenngab Blang Renkeb en BiheuS naar Kale gemarcheerd en aldaar gepatrouilleerd Van Leungah tot Bibeoë ward de troep licht beaohotan waarbg een Eeropeeach foaelier licht gewond werd de rgand liet een doode achter STADSNIEUWS GOUDA 15 September 1898 WADDiHxvaaN Heden morgen is alhier de ITjarige dochter ran den beer B in het water geralleo en rerdronken RECHTZAKEN De reehtbank te Amsterdam deed gister uitspraak iu de zaak ran den sigarenmaker J U Bremer die in de fabriek aan den AmsteU reenschen weg een kameraad met wien hg twist bad met sen sigsrenhlok doorsloeg Door bet O M was wageos eenvoudige mishandeling tegen bekl een gevangeuiaitraf van S jaar giëiscbt De reehtbank veroordeelde gister den bskSaagde tot 6 maanden gevangenisatraf met mindrring van den tgd in preventiere heebteoia doorgebracht VERSCHEIDENHEID De Vereeuigde Staten ran Noord Amerika betalen jaarlyks aan bun civiele en militaire CfDensioneerden f 375 millioen Er agnerdaa ook niit minder dan 989 618 waarvan de meeaten uit den afbeheidiugaoorlog met het Zuiden die rgf en een half jaar duurde Prankrgk betaalt f 8 1 000 000 aan ïyn 763 700 gepenaioneerden Alleen in bet tydvsk 1873 1893 steeg hun gaUl met 132 000 Engeland keert par jaar 325 millioen gulden uit en Duitscblaod niettegenstaande zyn groot aantal militaire en civiele ambtenaren slechts 40 miUiosD Eenige maanden geleden was er in Spanje een regiment soldaten dat op bet pont stond naar Cuba scheep te gaan Ai de manachappen waren omringd door bun moedera vrouwen of meisjes nitgsnomeu één jongeling die alleen stond en er neerslachtig uitzag Hg bezat niemand meer en zgn hart brak by het verlaten van zgn vaderland zgn eenigen bloedverwant Een net gekleede vronw die zgn droefheid zag greep zgn band en de Mgn loon is reeds naar Cuba veitrakifeo Bij dient in i rogimeut van AndalusiJ Ge zult hem we ontmoeten neem dezen kas voor hem mee Zy boog zich over eo koste hem op de wang De jongeling met echt Spaanscbe hoffslykheid teide hevig blozende haar hand nttende Ea mag ik ook oen kus voor mgzelf hebben De dame lachte en knste hem opnienw onder het luid boen der ao daten en burgers En de knaap vertrok trotacb en gelukkig dat ook hy iemand bad om vaarwel te leggen A RSTBaaiCHTBII Qond 16 September 1898 De vrij niiae sonvoer rsn granen giog tot vorige pryten Isngiaam rsa de hand Koolissd flauwer l nX f Nis dilo 7 90 i 8 86 Minderedito 7 40i 7 76 Afwykende 8 0 1 7 Polder 7 1 7 0 Nieuwe ZBogge 4 6 10 Polder i ƒ 4 76 builealsndsehe per 70 kilogrsm f i i Gerat i N Winter 4 0 i ƒ 4 0 Zoaur ƒ 4 80 e 4 0 ChersUier 6 86 ü 6 76 Hsrer Der heot 8 10 ii 3 7J ijo kji Hennepzaad InUndacb 8 8 O Buitenlandacke 8 7 1 ƒ 7 Kaas T J Ksrweizs l ƒ 10 16 i 10 76 per 40 Kilo Kooliood f t i f 8 88 ErwMu Kookerwten i ƒ Kiet kokende l 1 Balt voerarwten per 00 tUo ƒ i ƒ Bruine boooeu ƒ i ƒ Witte boenen a Dnirenboonen ƒ i Purdsnbooaen i jfsia per 100 Kilo BonU Amerikasnaeke 4 86 1 4 76 CinqusBtiBS 5 76 a ƒ Odeaas i InIsndKbe meeting 1 t ƒ VisHiasT Msikrse weinig ssavoer hendel sn prijien mitig Vette vsrkena redol senroer handel vrijwel n i M et per half KQ Biigen voor BepUnd tedel aanvoer bendel mati 18 i 17 et per hslf KO Maffere biggen goede unroer handel matig 0 70 1 10 per wei vette aebtpen goede roer haedel vlug i 14 S Wei Lemmeten aanroer handel Nuchtere ksireren ee ige saaroer handel vlug 8 4 ƒ 11 Fokkdveren 9 B 1 Groskslveren goede ssnvoer hendel matig ƒ 18 4 40 Aangeroerd 118 psrlijen ksas Handel rinsger Ie u l js 4 9 Se iu f 19 88 Zwaardere NoordHollandaehe 4 Boter redelijke aanroer handel vrijwel Goeboler 1 80 4 1 30 Woiliotar 1 4 ƒ l jo p Küo Ontvangen eene groote sorleering Beensche Handschoenen voor DAMES n BBBllSN A 7an OS As Md Tailleur Kleiweg S 73 73 i GOUDA Telephoam Sm Jf Beurs van Amsterdam Slotkrs 8 V Vrkra Va 981 97V 101 8 86 841 171 88 7V 98 7 IS a SC a 74 i l ia S 1041 98 8 1 looy 100 84 868 489 1001 48 1011 198 1461 99 981 1881 108 88 80 1181 IISV 808 817 lOO il 64 87 160 98 lOOf 108 100 itV 1877 18 108 66 108 11 18 118 17 14 8RPTRMBKR NzBSaUNO Uart Ned W 8 Si dito dito dito 3 dito dito dito 8 HoHoia OM Geuill 188J 88 SlTAUS Ioaebrgria 1881 81 6 OoBTBin Obl in papier 1888 8 dito in zilver 1688 8 PoiTDOiL Obl met coupon 8 dito ticket 8 36 SSBUND Obl Binnenl 1894 4 dito Geoona 1880 4 dito bij Rolha 1889 4 dito bfj Hob 1889 90 4 dito in goud leen 1883 8 dito dilo dito 1884 BrsHia Ferpet achuld 1881 4 TcsiUJ Ospr Conr lsen 1890 4 Qee leening serie D Oao leaning aerie C ZWDArs Rep V obl 189S 6 ICciioo OU Buit 8oh 18tro 8 Vlurzusii Obl 4 onbep 1881 AvsTISDiu Obllgstien 1896 8 KoTTzaDiM Bted leeu 1894 8 Nv N Afr Handelsv aood Arondab Tiib Mn Certiaiiaten Deli Maataclisppy dito Arn Hypotbeekb pandbr 4 Cult Mi dor Voratenl sand s Gr Hypotheokb psndbr Si Noderlaodaohe bank asnd Ned HandelmaelBoh dito N W k Pm llyp b psndbr 8 flolt Hypotheskb psudbr 8 Utr Hypotbeekb dito 31 OseriHa Ojat Hong baak aand tt aL Hypotheekbank pandb 41 Ansaitji £ ul hrpolh pandb 78 1 H t 188 t O r S 197 10 ii a 10 1 100 100 116 118V ë ii i Msiw L O Pr Lien eert Kan HoU U Spoorw Mij sand Hy tot F ipl r 8t Spw aand Nod lud Spoorwegm aand Ned Zuid Afr 8pm osnd 8 dito dilo dito 1891 dilo 6 IvJlUI Spoorwl 1887 89 A 1Cobl 3 Znld Itol Spwmy A H obl 8 Pot ll Wsrachsu Weeoen sond 4 Bnai Or Bnaa Z SCX uufbJbUCB T MDRIET VAN EEN BDISVAOER Het hoofd ran een talrgk huisgezin behoeft al zjine kracht en inspanning om aan het onderbond der zgnen te volstaan Indien hg wordt de droe eeatigheid maakt iob meester van de woning en h aalf ia trenrig gestemd daar ague gezondheid onmiahasr is voor het weligu zyner kinderen Sedert een jaar zoo aehryfl ons de Beer Jules BérionOautier te Beaurioui by Sobre le Chateau Nord Frankrgk leed ik als een martelaar en sedert acht maanden was ik verpltcbt alle arbeid te laten varen ik was door eene leverziekte aangetast met de volgende boofdverscbguselen herige pynen in de zyde onaangenamen smaak in den mond met de minste eetlust ichtsstoringen moeielyka spysrertering herige hoofdpyn opzwelling ran maag en buik veelvuldige slapeloosheid geen kracht noch inspanning enz i was tot oeno onrustbarende zsrakte gekomen en werd des te treuriger gestemd door de gedachte dat ik acht vroeien zou achterlaten en zulks maakt mö allertreurigst gestemd U kunt thans denken hoe dankbaar ik ben voor het geneesmiddel dat my generen heelt de Pink Pillen voor bleeke personen van Dr Williams Ik gevoel niet de mnste pyn meer ik eet met smaak slaap gerust heb gaene slechte spysrertering en hoofdpyn meer en ik ben gelukkig te kunnen verklaren dat de Pink Pillen hun vader voor mgn acht kinderen behouden hebben Daar het dool dezer geneeawyze is de hernieuwing van het bloed en de versterking dor pietea beoogt hare werking vele ziekten bloedarmoede rheumatieb henpjicht zenuwpgn ver lamming ruggeraergsziekte St Vitusdans hoofdpyn zennwachtigheid klieren enz De Pink Pillen hergeven da schoone klenren aan de bleeke gezichten handelen in alle gevallen van verzwakking en hebben eene werkdadige handeling op alle ziekten veroorzaakt door lichamelgke en geeatelgke overspanning en door bnitonsporigbedon Prgs f 1 75 de doos i f 9 por 6 doozen Verkrygbaar by Snahilié Steiger 27 Rotterdam eentg depothouder voor Nederland en apotheken 358 Staats loter4 6e Klaaae Trekking ren Donderdag 16 Sepleuber No 700 888 7817 en 18719 ieder 1800 No 780 8800 11 88 11888 18018 184 3 en 18487 iatler 400 No 6849 6878 8 74 en 9811 ider 800 No 8348 640 9884 9747 10898 16 98 1 886 en 10689 teder 100 Prüaen ren 70 800 8457 6899 8 09 118S9 18946 18834 18088 848 8 77 486 8886 11448 14016 1 893 18868 980 8889 1444 84 3 114 9 140 6 18 11 U67 881 8871 584 8480 ll 8 14091 l 63u 18700 878 9758 884 8798 11 47 14098 ie 18789 5 6 30 3 90S 88 8 118 0 14188 16849 18884 689 3888 986 8898 U90t 14181 16818 18818 701 3i66 9118 8936 11984 14189 18848 18904 710 8888 6171 081 18046 14178 18946 1 997 748 8467 8189 9106 18808 14801 189 1 190 0 976 85 8 6413 9818 189118 14884 17041 19068 1083 8814 683 98 0 ISJSl 14390 17188 1908 1049 8791 830 9348 18388 14394 17888 19177 1104 8808 8988 9493 1S433 14 09 I7ÜSI 191 6 1191 8931 7006 9 78 18 19 14 98 17SIS 19350 1187 89 5 7019 98S4 18718 14 9 174 4 19 96 1349 4113 7988 9740 U719 14 81 17467 19647 1400 4S67 7044 9801 U 78 I48S8 17 81 19 68 1433 4S70 7180 9830 13086 18008 17 9 19877 1588 4388 748 9889 13054 16043 17 80 19689 1581 44 0 749110005 19180 1 047 17 98 10800 1816 4464 756110108 18188 l 0 17808 S0 8 18 1 4 00 7S98 10148 18148 15363 179SO 0848 1716 4 91 7667 10418 18187 1 408 17968 80879 1884 4717 78 9 10496 13181 1 588 1 131 S0S88 1868 4889 7709 10883 18810 16 91 1 SS8 80401 1934 48 8 7780 11 718 1337 1 734 18 89 StUI 8008 4904 7907 10781 13709 16807 18SS4 80 67 8098 4981 794610906 18784 1 88 18181 80 99 8041 6048 7951 10015 18 89 18071 18311 808O8 S190 60 9 8008 11016 13887 18181 1 449 907S9 8 94 50 8 801111088 11 94 16188 185 0 80 94 S306 847 180 lUK 18938 16808 18688 10809 8810 6888 6e KlaaBe la Lijsl No 96 8 m Si 9 7 70 BurgerlUke Stand GEBOREN 13 Sent Bastiaan fuders H den Hertog en A Snel 14 Adriana oaders I ran Leeawsn en 8 den Herder Johsones oadsrs J ran der Speld en L Malksrt GEHUWD 14 Sept C Slobbe en B W tuinman O Dloot sn J Keparon I dsn Hertog en T ran Egk N Waltbie sn A C Kromme A Bezem en S Beurings J Nienweabugzen en J M Koemaoa 8 W van der Sleen en J M van darSteen J J Teeawen en H O van Drtb i h A M van Leeuwen F W J van der BarchtvanLichtenbergbes W 0 Uijlini B awUk QBBORES Ofke naders E Teekens en W Broers ADVERTENTIEN OMCflTBAREIl HSKRIIN en OAMB8 PRmXfil TODPSTS SCHSIDnifiEN H p m mmkkmi Coiffeur KlHtoeg OouOa