Goudsche Courant, vrijdag 16 september 1898

37ste Jaargang Zaterdag 17 Sepfember 1898 No 7615 UepryzeazUn door den Ktaat gefO randeeré ftoiiBscHE tmum Nieuws en Advertentieblad voor ouda en Omstreken TdefooB Nt it ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 r eJs a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaataruimtOi Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelefooB No De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1J25 franco per post ƒ 1 70 ▲ izonderlyke Nommers VIJF GENTEN DE STEDELUIE BTPOTHESKBm Hevtêtlga Ie BBSrKXHMtiB Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000000 Verstrekt gelden onder eertte hypothecair cerhamé op hulme en lmiite r en Oeeft Ai Vo o pandbrleve uit tegen den koera van 9B en lOOJ in stukken van 1000 500 100 en 50 Inlichtingen te bekomen te GoDDi voqr de pa 4brleeen bjj de Heeren M I OQIËtl Oo Kassiers eu Commissionnairs in Effecten voor de hypotheken by den Qeer W J FORTUIJN DROOGLEEVKR Haven aldaar Directearen DROOGLKEVER FORTUYN Ma 8 JULES BNTHOVEN 6 br DE RAABT Westhaven 200 i Peperstraat 7 8 Ml i a g plF Inrichting tot Meiibileering van geheele Huizen desverlangd ook in huur Stoom Zagerij en Schaverij J V ERQEER GO UDA LEVERT EOFLATTEN i CEIT ATEH SN LUSTM ook volgens op te geven Profiel ISlpoedlge aflevering MeUe Hltvoering CoMcarrecrc ndc prljaten Gouda Drnk van A BBINKHIN t 2a IJS i Kalfsleverworst ena nit te Fabriek van A VAN DB BAI18ELAAK IloJUverancier Ilage Korte Tiendeweg D 8 eouuA Zenuw en Maagrlijders wordt nit OTertniging als een werkelgke hulp ia den nood het boek ISaac3 g e v er Md bevolen Na nntïinget Tan adres p r briefkaart ordt dit boekje franco per post toegezonden door KBPOLOEL S Boakh Zaltbomrel A SLEGT bereeiiziob üna tot het loTeren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood f cent tie K G NIBUWE HAVEN 28 Uekroond op de International Tentoonstelling Tan Bakkerij Maalderij en Cook knnst te i OrmetAage met e a diploma Ver gnld Zilveren Medaille EEHIS DEPOT TAN TIEE Hen wordt Mifzocht op t MKIth te letten Ê DIT HBT M a ïlJN T4M ia BAVËNSWAAY ZONEN QOHINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijl twee m een hal en een Ned one imet vermelding van Nommer en Prgs TOoruen van nevenataand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geëerde orders aanbevelenae J BREEBAAUT LZ 1 Burgers itcatèiie 1 ItB het beste eu Koedkoopate kettinitloozel RIÏWIEL 1 2o BURGERS 1 H 1 S i KÊ Ii ÉÊÊÊk li r W Ml Hp o WJi 1 Bf ë § II Niiffullliii HOnEVCRANCIER g Vertegenwoordiger 1 J C DE RUITER Gouda Stedelpe Qasfalsriek te GOUDA De priJs van het gas is C cent per M B foor Kooktoestellen of Motoren 4 et I Onder ukere voorwaarden Worden peiceelen gratis aan de hoofdbnis TOJrbonden met 15 meter vrije leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 lichtaasmeters bedraagt de bnnr 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekeiyka afrekenenen van do fabriek lampen kooktoeatellun enztegen boUling van oemge centen per week inhnor bekomen 1 I j m IMS Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR Maatschappij tot Exploitatie van 8taat88poorweg en Groote Militaire Revue nabij Wolfhezen door H M DE HONKVCilN 1 9 eii 3 Klasse Amslerilani Cenlraalstilioii Amsterdaia WeesperpMrl Den Haag Gouda en lilreciit WOLFHEZEI en tefn nn Arnhem Woiiheien or Ede opWoensdag21 September 1898 Prnzni der Hpeeitle Retourkaarttn naar WolfhoMn Van Amsterdam CU en W P den Haag en Ooada loKl 4 00 2o KI f3 00 3e KI 00 en Ta Utrecht Ie KI a 00 2e KI fg SS 3e KI ISO mJl De speciale retonrkaarten zgn alleen W geldig voor do heen en terngreia op SI Sefflen cr 1808 en op de treinen zooals hieronder aangegeven De vefkoop der speciale retonrkaarten waarvan een beperkt aantal wordt oitgegeven vangt Bod Doïula dag 15 S4iptemberl8l 8 en wordt geslbUin lilnatlag HO Sejitember d a V des namiddags ten 5 ure oi vroeger indien let vastgeatelde aantal zal zgn uitgegeven FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ SN cbemisoiie WitsscheriJ VAH 11 OPPËIMIIElMElt 10 iBrnUkade BotterOam Uebrehretocrd door Z M den Koning der Belgen Hoofddep6t voor OOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en rarven Tanalle Heeten en Dameagarderoben abook alleKindergoederen t Speciale inrichting voor het atoosaem van pluche mantels veeren bont enz Qordgtien tafelkleeden enz worden naar de nienwstel en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelijk Toor de geiondbeid volgens Maal bewerkt Ëen ware Schaf Toor 4o ongelukkige sltichtoffers der ZeUberlekking Onanie en gehe jme aita 8Kttingeq U het beroemde werk rw Dr Retau 8 Z ËLFBEWARIIVti HoUandsche uitgave met 27 ib Pi s 2 gnlden Ieder die aan do Tenohrikkelgk f gevolgen van deze onden Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrggen b j betVerlags Magaiin te Leipzig Neniorkt 84 franco tegen inzending van het bedratf ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolluid Wie ceker tjn wu d Edite Etkel CaeaO te ontTaogen teaameiT ceattld en na vel pnefnemingen is den Eandel gdromen onder de naan das nitrindna Dr MiohMUa Tocnxiigd op 4 beate machines in het wereldh romdJ abblisiement t b Oebts StoU rok t Keolen Iwlw J pTQ e 2teDP in Tierkantea Ikumb Oeas EihiMSMsao ia met melk tfaokt efM Mngename gezond draak To r d lykadi gebruik een i 8 theilowll t t poikr Toor een kop Choetl JUa ceneeaknoUlge drank by oral to diarrh e aleehti net water t gehnlkan Verkrijgbaar bü 4e ToonMMt B üApotitokmauL Ttij j ft9o i 584 Ow rMl lgeBwoorfi r Mr lM rhnd Jtiüin MattanUMR AiUrterdtm KalTetitanat 108 H tdprU Heil M het i o w wmtk itliiLdeliaiHi Dltnoodiffing tot deeloemlng in de kansen van de 1 Llibecksche StaatsHerij Da TOurdeel biedoiido door ilou StASt Liibeok gewaarborgda groole Goldlolerq evat rolgebl bot plan lecbl BO OOO halve loten daarentegen t5 000 prUzen ïoodat de helft van alle loten elier winnen moet Da prijzen zijn de volgende Do hoogste pj ia evenlneel 600 000 Mark 86 pr i 8S i 000 M Ï OOO a 1 600 il 1 000 a 600 ü 800 a iOO a I a ISO k 180 i 100 u 04 a 68 u 114 819 m 8 I l 1141 toos i 08 Premis vin 800000 U 1 priji i iOO OOO c l A lÜO ÜOO I a 70 000 8 prgien a iO OOO oon 0 000 6 000 0 000 0 000 10 000 I 6 000 prija prijun a 1 priJB a t prijzen A Iprjj a 8 prijian a 12 en wordeo deze io oenige maindeo iu 9 klaMea uitgeloot De Uoo tprjjs m de Ie kluue bedraagt Hark Sü OOO stiigt io de 3e kl tot M 86 000 in de U tot M 4 1 000 ia de 4e totM iS DOO in de Be tot M 50 000 in de 6e tot M 800 0ÜO en niQt de premie ran M 300 000 orent tot Mark l O0 O00 De uitgave geaobiedt in balvo en vierde loten Voor de eerate prijitrskking die officieel ia vastgesteld kost twee batve origioeel loten sleohts M 8 oï M een halve origineel lot slechts 4 2 40 een kwart origiaeel lol aleolits 8 g ï iO De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de jaiste lijst der prijun worden aangegeven in het olficieele trekkingsplan voorEÏen van het Wapen van deb Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzand Icülere deelDeraaf tn de lotery ootvalgl ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trokking do offioieeto trekktngalijaL De uitbetaliag e nrmk van de prijzen gosoUiedt door direkt en prompt aan de winners en onder de ttrongato gebeimbouding iV ledere BestelltRg kan men eenvoudig per poetwisael opgeven 0V Men wendde zich dus mat de aanvraag om toeunding van loten voorde spoedig p oats hebbende trokking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 29 September e k met vertrouwen tot Samuel lleckscher Sm i Bantior an Wiualkanloar In UAMBUSQ Duttiehland KeniHlcHJkeMaeMtuUe mibriek DE HüNIQBLOEMt vnn H van Schalk Co gevestigd te Oravenhage Uepplentraat 9 en a a naby de Regentesselaan van Z M den KONHnQ van BELGIË Indien gij lutettlt gebraikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Sopenor DraivenBorat Honig Eztract FLACONS van 40 Cte 70 Cts en 1 J verkrygbaar bg Firma WOLFF k Co Westhaven i9S Oouda D MIEBIES Kleiweg E 100 Oottda B H Tan MILD Veerstal B 126 U Gouda A BüUMAN MoordretkLi O BATKLAND Boeloof B T WIJK OudevaUr M K OL KMAN Waddmtteen E CASSUTO TANDA11T8 Grouda Turfnaarkt SPHEEKUBJey UAANDAQ DINSDAG DONDERDAQ en ZATEllDAO van 8 tot S nur WOENSDAG en VRIJDAG van ttoti unr ZONDAGS niet KEi KISGEVING De BURGEMRESTICR van Gouda brongt bij deze ter kennis vun de belangbobbendeu dat door den Heer Directeur der Directo Uelustingen enz te Rotterdam op den ISn September 1B98 executoir zijn verlüaard Twee Kohieren voor de Belasting op Badrijfs on ande Inkomsten dienst 1898 09 Nos 3 en 4 Wijken X tot en met T Dat voormelde Kobieron ter invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat iwler die daarop voorkomt verpliobt is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet ie voldoen ou ilat boden ingaat de termija van tes weken btuneo weikan da reclames bebooren te worden mgediend Gouda den 16 September 18B8 Da Burgameeater voomoamd R L MARTKN3 Kieintiandel lo Sterken üraok BURGEMEKaTKR en WETHOUDEUS van GOUDA brengen ingevolge art ft der Wet viin 28 AB UBtuB 1881 Btaaublad uo 97 ter openbare ken nil t dat by hen is ingekomen een vereoakaohnft ran de navolgende nersoon waarby VERGUNNING wordt gevraagd om in de bij zyn naam vormatda locahleitsterkeu drank iu bet klein te mogen verknopen als Naan V d Veraoeker Aanduiding der looaliteil F J van de Pavoordt Zeugstraat G 88 vergroottng GOUDA den 16 September 1BI8 i Burgemeester en Wethouders voornoemd R h MARTENS Do Secretaris BROUWER flPS Bultenlandsch Overzicht De bealisiiog ia de zftak l Tfaa ii voor loopig tot Zaterdag oitgeatetd lomiddela hébben de ministera tetkena iBOgdurige besprekiogeo met elkftoder BrisiOD eo Ztirlioden vubq oren laag bg Sarrieo die al EyD tyd bestied aan bet ooder Koek Tao bet doiaier Ia atigd met berichtea tid andere atrekkiog verloidtteBerlga dat de Daïticbe regeering oiet betiaitiatiefwil neaeD tol ioteroatiooale maatregeleo tegen de aDarohiaten Dnitscbliod ral ata de bet mioit door het aoarcfaisme bedreigde ilaat veeleer de foorttellen vao de bierby bet atarkat geinteroaeerde regeeringen afwaebten De Daitache r eeriog soa de geheele aangelegeDbeid liever aan de diplomatie onttrokken en aan de politie overheid overgelaten cieo daar dergeiyke diogeo aan de groeue tafel van De Kexicaansche Beeldhouwer KEN VKBHAAL DER AZTEKEN Naar het BufftUck 51 2tj had da losbraadingen van bet geaohnt gehoord en dan kruitdamp over da stad en het meer zien zweven als een sluier dis dat werk van dood en verwoesting wilde bedekken terwyi de gloed der brandend gebouwen bij ntuiht een grootseh doch togstverwekkend schouwspel opleverde Het vreemdsoortige medaillon met het daarin vervatte geheimzinnige portret dat too treffend op baar telve geleek en de vurige hoep dis Tonatiah te kednen 1 ad gegeven dat het niet verloran aou gaan Bohden ene beteekenis te hebben die tij niet bagreep Zij had gezien dat Tooatiah toan deze het kleinood beschouwde de tranen in de oogen kreeg ja da profetea had van aandoening gesidderd toen aq da gelijkeDia waarnam en Mazina verdiepte aiob in giaaiogen wat dit allea beduiden kon Wel had ai er Tooaliuh over ondervraagd on n eene vazklaring aangedrongen doch altijd waa ty afgewezen Mdar eeno bevredigende opheldering te kunnen bekonen Waarom betoonde die londerÜDge dooh goedhartige vrouw kaar colk eeoe innige genegeaheidF Waarom nam deze hare belangen zoozeer ter harte Waarom legde ook die conderlinge priester dien lij nda hare Jeagd kende loodar ooit i d gelaat ge de diplomatie gawoonlgk op oiet litloopeo V Giiterea ii t t itojTelgk orenobot van keizerin Elisabeth van GenSoe naar Waenen overgebracht Langa den geheeten langen weg d ea de express treio moeat afleggen atonden de bewoners der itreek alle atatlooa waren met roawfloers bekleed het zwart fluweel met silveren tranen geeft xoo jaiat de itemming weer der Alpenbewouera die riob oiet konoeo begrgpe i welke gevoelena wonen ia da borat van den man die hon oede onde keisarin kon doodsteken De hoofdstad ran Oostenrgk maakt lioh gereed tot een grootache betoogiog van balde en roQW geheel de itad zat deelnemen aan den ronwstoatt die bedenavond door de straten trtfkkan t Te middernacht zal het Igk unkoman ia den ilofbnrg waar het tot Zaterdagmiddag zal word n ten tuoo gesteld Don wordt bet naar de laatats rnstplaata geleid j Op aitdrakkelgk verlangeu van den keizer zal de overledene worden begraren io de i Kapucgnerkerk naast haren eenigen zoon Radoir De keiier hoodt zioh goed en ia den geheelen dag bezig als zocbt hg afleiding om D et toe te geven aan zgo groote smart De deeloemiog die hem van alle zpdeD toeatroomt doet hem blijkbaar goed de Neue Freta Prease verneemt dat bg na afioOp der lykplechtigheden in een manifest aan zijo on tderdanea zgn dank zal aitsprekan voor de liefde en trouw hem in de moeilijke di sn betoond Keizer Franz Joseph moet den wenacb j hebben uitgesproken dat alle officieels feeaten y gelegenneid van zgn gouden regeerings I jubileum zullen rervallon Dientengevotga vervallen ook de bezoeken van buitenlandsche vorsten De pac a heeft bevolen dat voor wglen keizerin Klisabeth Maandag een plechtige Igk dieifst al worden gevierd io de kerk Santa Maria Transpontina te Rome De roQwkle y van Weenen maakt een orerweldigenden indruk Zelfs in de verstnfgelegen wyken ziet men in de winkelkasten ook van de armoedigste winkeltjes bustes en portretten der keizerin omringd door rouwemblemen V De Turksche Regeering tracht natnurlgk weder de oplossing van de Kretenzer qnaestie op de lange baan van praten en weer praten te schuiven Zg heeft den gouverneur Kdhempacha doen weten dat zy aan de mogendheden zien te bebbeo snik eene in t oog loopenda belangBtelling voor haar en Maxtla aan den dag WaAforo wendde hij al es aan wat in zgne macht stond om hen tot elkander te brengen Waarom moedigde hij hun omgang aan P en waarom bevond bij zioh li jd in de nab heid om hen tegen naderend gevaar te waarschuwen en beo te verdedigen Van dezen aard waren de gedachten die haren geeat doerkruisten toen lij reedt ver in den naebt hare eenzame kamer uo langzaan op en nederiiep Hoori daar tiet lich het gaUid van voetatappen vernemen die den trap opkwamen Haar hart klopte hevig en aan al hare ledea beefde zij De gordyn werd ter zijde getohoven tn Tonatiih trad binnen Met een uitroep van blydaohap ijlde Matina vooruit en met tranen en vreugdekreten lagen beiden aan elkmden boeznn Toaatiuh streek het verwarde haar vae het voorhoofd barer gezell n weg n staarde haar met de uitdrukking der innigste UeMe in de Jeugdige oogen terwyl zy teide Verheug a myn kind want Maxtla is ia laven I Ik heb hem nog beden voor het Spaaoache kwartier gsaieo Hy waa in gecelaohap van dien goeden prieater en daarop ben ik hierheen geyid om u die btyds tjjding te brengen vQoddank waa d ontbpeiaming die over M zina i lippen kwam fDat berioht echenkt my een nieuw laven Nn hab ik iets om voor te leven maar zal by my nu niet komen baaoekan De priaater zal hem zonder twgfa medegedeeld hebben waar gg u bevindt zoo dat kij u waarscbyalgk zal komeu opzoeken zoo spoedig het hem mogeiyk ia Ik denk kaa morgen te gaan sieo heeft voorgesteld een internationale commissie in 1 tellen om de schuldigen aan het jongste oprÓJBV te straffen en de ontwapening door te Tos n Tevens gaf de Porte bevel tot de afblüak van de huizen waaruit op de EngelsohM waa geschoten welke bestraffing door ado aal Koet waa geëiucbt t hem pacha stelde de admiralen in kennis met de mededeelingen van zyn regeeriog en inm OD grond daarvan uitstel totdat de b flUflUig uer mogendheden ontvangen zou zgnDil verzoek werd door de admiraals van de hand gewezen eu beantwoord met een nieuw ulti iatam van admiraal Noel waarin de uitl T fing der schuldigen en der wapens en nog taata de afbraak der bovengenoemde huizen werden geeiscbt De Turkache overheid liet daarop een vgftigtat huizen afbreken I = ssss Verspreide Berichten Feankrjjk Vericheidsne ministers tallen Zurlinden morgen vragen d juiste redenen voor bet op noa aotiiileit stelten van Dn Paty de Clam op Ie gaven Ma r de Matina verzekert hebben de minil TS io bon laatste bgeenkomst de zeker beid ierkregso dak stokken van het Dreyfoid Hier tgdeas bet proces oiet nan den vardediget zgo med gedeatd Da aarzeling van bet kabinet ten aanzien van de revisie moet dan toeffj breveM worden aan den weniob om een aaoklaobt tegen genera M reler te vermöden Hoe beimetielgk de waanzin der sohendbla den is kaï weer blgkeo aft twee feiten van de laatste dagen Het eerste ia dat een man zich onder bat geroep van Weg met de militaire dietatonr de vrgbeid eischt een slachtoffer van een der Heioe braggoo gestort beeft en verdronken il Het tweede is dat de afgevaardigde Bandry d Assoo bg een interpellatie aanvraag aan den minister Brinon eeé Wfitiootwerp heeft aangekondigd strekkende om aal de beleedigors van bet leger en al de verraders van het vaderland zonder mededoogeo te fniillearen c Janrèi waarscbnwt Sarrien sich niet tot medepliehti Ce te maken van falsariiien A s er iemand s hulp noodig is bg bet ondarsoek van de stukken in het dossier dan is Picqnart daairoor aangewezen want bg ia gebleken de eenige daskandige te egn die vertronwes verdient lodieo BrinOD zgn zin ui doorzetten zal Doe dat moederlief Maar ik moet hem ook zien of m n hart zal breken en bij die woorden rolden ds traeen langs haro wangen Toaatiuh maskte spoeüig aanstalten om weder te vertrekken dooh vooraf vermaande ty hare vriendin zich bedaard te houden en hare kamers niet ta verlaten toordat zy waa teruggekeerd Dasma omholsAw tij elkander wisselden een innigen kus en scbaiddeD Hszina bleef oog naar den wegstervenden galm van Tonatiuh s voetstappen luisteren totdst zij de buitendeur hoorde sluiten en daarop gaf t eioh weder aan het spel barer teganatrydige laadorDingen orer Hot moest reeds laat in den nacht zyn toen tij door voetstappen op den trap die naar hars kamer leidde vertnbrtkt werd en overe nd sprong Wederom w rd de gordyn op zyde geachoven en trad Maztia mat den priester hare kamer binnen E o enkele gil en het meisje dat zooveel doorstaan had lag bewaateloos aan de borat ran baar misnaar Waldra kwam zij weder tot bewustzijn mur toen ook was beider hereenigitig eene te groote zaligheid om die in woorden te kunnen uittlrukken Na eeoe pooto evenwel venden hnnne lippen woorden om hunne wondervolle lolgevallen aan elkander fnade te deeleo waar de vreemde priesttr als aandachtig toehoorder bg ut Kerst toen het RWrgeDgraawea sioh aan de oosterkim liet waaroemes maakten Maxtla en de priester zich g ree t om ta vertrekken Na Mazina zooveel mogeiyk moed ingesproken te hebben verlieten de beide onlersaagde mannen by t flauwe morgeulicht hel vertrek en waren zij spoedig op wog naar de stad waar de gfoots atryd om leven ea vadetUiid sa roem zoo Fanre zgn outslog aanbieden en zich opnieuw cnndidaat stellen voor de natiocale vergadering in Versaillea Wordt bg door de nationals vergadering herkozen dan sal bg de wederopvatteng van de zaak Dreyfaa wet weten ta voorkomen In den cFig roa verklaart een intiem vriend van den president dat de booding van Faure verkeerd wordt beoordeeld Ont hy do revise tban nog wil tagenhoadeo is alteen omdat bg het kabiaat Brisaun wil ateaoen lig wil een miniaterieele oriaia varmgden zoolang de Kamer niet bgaen is wgl deae voor B lsaoa gevanriyk soa kannen worden Ëen nota van Haraa spreekt beslist de dagbtadberiobten tegen dia melding maken van president Fanre s optreden in de jongite zitting van dan ministerraad De politie ka Pargs beeft de aXribonaa en de 3eoo1o in beslag laten nemen wagens artikelen eo platen die beleedigend geacht worden voor den generalen stuf Het sobgnit dat Zurlinden pogen wil den miutster van jaititie te doen gelooven aan da eobtbaid van de itaVkeo ea dat Barrien overtuigd ia Qu hg de kostbare docamtnten eetf heeik gfli eo dak j4i vatsch Ego DUITBOHLAN Utt den distentuin te Nordhanaen is een groote wolf 60 pnohtexemplnar waarvan de waarde op 10 000 mark werd geschat w geloopea eo beeft groote ontsteltenis onder de bevolkiog ts weeg gebracht Men heeft het diar nog niet kannen vftitfj n of schieteB Rusland Ëen versefarikkdlgke misdaad wordt nit St Petersburg gemeld de boer Lytkin die twintig werat van hel dorp Tulao wouni is met zgn gaasoba familie vermoord eo daarna verbrand Men vond de half verkoolde tgken van zgn vrouw en zgo twee kinderen op ongeveer een werat van de plaats der misdaad liggen Het lyk van Lytkin loonde vier ichietwonden io de borst en een vernhrikkeiyke scbedelwonde Twee Tartarso die van de misdaad verdacht worden sga in hecbtenia genomen OüSTaNBUK H o KO A ui B Op verlangen van den Keizer zal de Kei eria voortoopig korden bggnzet nanat het ntofïelgk overaobot van kroonprins Uudolf spoedig galererd gowonnon en wederom voor allyd vurloran zou wordeo Andermaal bot geluid van voetstappen ea een godruisoh in de voorkamer Ku tiet het zich in don gang booren Kwam aeu barer vrienden t rug zy docht toen die sobreden nadardsa aan een kus van Maxtla en stond met opu amen baretd om haren geliefde te ontvangen Haar toen da gordyn zieh opende sprong zii met ono kreet vao ontzet il ug erug WBut daar stond da gehate Tolucn voor haarl f Zoo zool tief rogalljel Heb ik ti eindelijk gevangen I voegde hij haai op apotlondsu toon toe O ga wog Waarom kamt gy hior afaohuwcl k mensch I l iat m rry Neen dat kan ik wezonlijk niet doen f gaf hg ton antwoord Ik heb gezworen dat gij dood of lavend da myne zoudt zijn en at ik zaido dat meende ik ook Dezen nacht za ik myn ted nakomen en hel is u das geraden a mur stil te honden iij zljt in mlJne maobl ronder dal ii nand u helpen kan Het bloed stotdo bijna in hare adaren en haar hart schoen niet meer in bnre borst te kloppen Da verschrikkalyksts toekomst r yi de baar aan moor l j trachtte lieb voor dan oogetyken stryd te verstalen tk ui mij aan geeoe overmacht onderworpen sprak zy op vuthoraden t on Zoo goed ala ik kan KA ik mÜ tegea de bosoedeMng uwer oaiiraklag verdedigen Ik veracht u elleadelIngU iPi nU mrwoigi