Goudsche Courant, zaterdag 17 september 1898

De Twaeda Kamar der StaUn Ganaraal tal op Dinsdag den 20en dezer tan 3 nra bare ttuU vergadering boaden oa de opening Mvn meldt nit Groaingeo Aao dr J L Sirka giatareo den dag harde ikende waarop by 25 jaar geleden beooaitad werd tot rector aan bet gymoaaiam alhier itwd gitt ravond in den acbouwi arg een m9oi feeat bereid Eerat orerreikiog van haldablykao ivet toeapaken De coarector dr W da Jonge namena de tairgke leeraren en ond Ueraran den jubilaris een Irabi acliryfbnreaii aanbiedende wees erop dat alleen aan het Groninger gjmnasinm bet ideaal is verwesenigkt dat de rector in letteren en in nataorwetaaBebappeD gepromoveerd m De philoaopbiacbe facoliteit dar Groninger hoogaacbool toch heelt vroeger dr Sirka dan veeicgdig n en d elykan geleerde honoria caosct bevorderd tot doctor io de extete wetanschappeo Mr Tellegeo kanton reeb ter bood Damans de oud learliugen twee groote boekenkasten aan en bracht balde aan den jabilsria atsgeleerda leermeester en meoscha Nam of da leerlinKao aprak kranig C de Boer leerling nit de zesde klaise Zg boden den hooggeacbtBD rector een rectorstoel eo boaken aan Zichtbaar geroerd dankte de jabilaria Vervolgens voerden eenige leerlingen niet onverdiensteiyk op Het BpookhDis MoitetUria van Plaatos naar de vertaling van Mendeada Costa eo maakten anderen gyranaatiHbe Tot besluit een mooi tableau vivaat symboliaob voorstellende de beide doctoraten vsojail jabilaris By de S S Bfaatscbepnii 1 0 In diaost g ateld 5 oieowe rijtuigaa oe ktaaie Elk dezer rijtnigeo bestaat uit 8 compartimenten dist tift ig en 2 retirade afdaeliogeo De beide aiodcompartimenien hebben elk 9 de overif s coupe s elk 8 zitplaataen doa in totaal 66 xitplaatsen per rgta g De rgtnïgen loopen op it aaaan waarvan de radatand 850 caokimeter bedraagt Zy zyn voorzien van Witating house oei rem en gasverlicbliog Zy sgn toegewezen aau Amsterdam Hat landgoed Oraaje Nataaa oord c dat H M de Koningin Moeder schonk aan de natie heette vroeger OruDafoort en behoorde aaU vankelyk met den uaby gategan WageaiagRchan Derg tot da goedaraa van bet door hertog Reinond IV van Gelder ia 1415 gtskiohta noonenk ooater der A agnstyoerorde De Harvorming verbrak echter de eenheid Den SOsten Angostaa 1881 sloot wgleo IS M Koning Wi lem UI dan koop mat den toenmalig u bezitter graaf van Reohteren Apfeltero Don volgenden dag SlAngaatos verjaarde Prinses Wilbelmioa voor de eerste maal en Oranja Nai au oordi kreeg na da bestemming van een waarlyk Vorateiyk geacheok aan s Kouings jonge Gemalia U M Koningin Emma Het landgoed Oranja Nassaa oord kaait veal bekooriyka Het paleis zelf draagt hfii karakter van eeo groote villa maar het park met zyn prachtige dreven zyo boicb en waterpnrtypn ayn toinen on kweakeryen ia eeo Vorstelyk lustoord ten volle waard Lioga de ooatzyde van het nleia süogeit zich de kriaialheldere Molenbeek door het l a weiland dat aan dien kant bat park begrengat Zntk een nobol geaehenk tau behoeve van zooveel bebotftige louglyders io Nederland set hrt tegel op de regeeriog der KooiagioRagenkes Op het Mnsanm van KmiBtpyrerbeid te Directe Spoorwegverbindingen met GOUÜA Zomerdienst 1898 Aangevangen i Mei TUd van Greenwich OOUDA aOTTIBSAIific ru 7 88 8 10 S 3B 8 10 8 14 8S 8 t4 10 11 11 18 11 U 11 13 11 18 a ll 3 48 S t 4 t8 4 ta 88 I Sl 14 7 31 7 SB 8 80 8 S B 10 04 10 3 l IS 7 38 43 H 1 S S 7 38 8 4D f 11 U B ia 7 41 B SS ll KU t Sil8 7 tt t 88 a Ct U 84 8 48 10 13 10 80 11 38 fll ll 10 18 10 IB SI 18 88 1 88 8 80 4 4 1t t St S IO t 40 10 88 7 0 3 88 8 48 10 10 1 10 34 10 84 11 8B 4 4S S ta IB BI 7 8B 7 58 8 40 88 B tS 10 18 ll Bt 11 80 18 37 1 44 8 88 3 45 4 0t 4 i t SB B 38 17 7 88 8 t ST 10 1 4 BS 03 f 10 8 I S4 4 80 1 8 8 47 t 04 11 10 88 r 8 01 4 87 34 84 B U a l t 10 48 8 08 t 04 8 41 lt t t l7 88 88 7 10 7 48 3 11 8 8 47 10 18 1II4 I1 B4 18 08 18 47 8 14 S O 4 0t 4 84 8 10 S 4S t it 4 7 4t 8 80 lt 7 10 30 SOIIDA DEM RlAetln tn la sa 1 8 1 18 1 88 1 4t 7 S0 t SO 8 1T 8 88 8 B7 10 14 U IB 18 18 S S4 11 7 34 7 Sa 33 3 84 10 10 88 11 10 I 84 10 18 8 1B lO Sl 8 88 10 83 3 88 M R 4 8 84 9 88 10 88 I1 B 11 44 11 ia 11 30 11 41 ll St 18 7 48 a 4S 7 18 S tl 8 07 8 08 8 18 8 08 8 48 8 Sa 10 88 10 44 11 41 4 as 10 11 10 17 10 31 10 43 10 S4 11 87 la os is BO 11 17 Ua t TIICH r tianm 10 87 18 00 18 10 ta SS 8 88 8 17 4 38 S SO S 47 88 SS S 8 door 10 1 iU 14 8 87 I 8 37 1 10 10 84 11 88 1S 87 a 4t 8 34 8 48 84 7 18 8 4310 8810 41 I1 4S i t aa I at 8 01 so s 04 aa 4 t aa stio sui n OUD A A lt TIKUAU iouda 3 18 8 14 8 48 10 87 1 11 t at 1 81 8 88 19 17 18 IS Aaut W 8 01 8 0S 10 88 18 48 S OO 37 8 40 10 01 11 87 Aiait O S 8 80 8 88 10 80 1 03 S 18 8 SB X 13 11 41 8 14 8 07 10 18 RECHTZAKEN Donderdag 27 October zal TOor het gsreehtahof te s Grarenbage behandeld worden het booger beroep ran den officier ran justitie bg da Baagacha rechtbank tegen het Tonnie waatVi U da Graai rrggaapiokaa aa W liay tot a St 8 88 lO tl 08 1 37 S oa a St 8 t8 4 48 8 8S SO S 7 S S 8 07 8 8B It OS 10 84 84 3 47 4 18 80 7 18 8 10 8 88 8 8 8 3 40 4 37 t aO Ml 7 88 8 18 10 38 11 38 18 11 BS II 8 80 10 38 10 48 8 88 10 18 11 10 18 11 a aa i lo s sit i 7 0s a io a os ii is 8 3 km w 7 80 a as a ao u so 8 48 8 88 18 84 ILlO louia 8 88 8 18 1 I U S1 ii C H 7 0S 3 10 8 08 11 18 8 83 3 48 4 418 80 7 41 8 4 3 08 4 00 8 00 88 8 00 10 i l 4 4I8 M 7 88 8 4 lil D Kaiur bad ZatenUigoehUnd DOg e ti britf VAD Kyo rrou r gekr g D witanu zjj ehreef dat sy beel we wu ea bly nas oTBr dsu goedsa Bfloop van d kuor ia Nauhoim IbI zg at kieioa waodeliogen koD makea zooder moatrordeo aa dkt bet aao brt Mear raa Qo To heailyk mw I MD d racbtar Luohaot Troagi Ala gg kooiog Uomb rt of CrUpi bftd kuoneu üoodeo zoodt gy zalka dao hebbon gedaaoVc DaaTop antwoordde Lacbeni Deo knoinK met euoAReD MoAr Ctiriipi tiial Neeo I Cbrispf ia aao diaf die beafi 500000 lire ga itolea Ik bad aog maor geitoleo ali ik er toe in de gelegenbaid wa geweeat Voor een dief moet men den boed ftfnemen Een dief Tarmoord ik niat t De moordeour Loccbeni beeft in eeo brief dao DoudS preiident llufij reisoobt bem io Luzero te laten ttracbtstaan omdat daar da dooditraf nog beataAt au io Geoere niet Al zon de Preaidaut dit eobtor witten toe taan de wet ferbiedt bat bem Lacciieni zal das terechtntaan in Gendve waaricbgalgk io aao buitengewone zitting van de jnry io October en lol dwangarbeid re OordeeM worden Da kolonel van bet regiment caralerie U Napati waarby Luecbeni drie jaar gediend beeft beelt aan de regeerinR een rapport orer beoi gezonden Lticcheoi bad fiob iodendieoat altijd goed gedragen en waa by zyo kameraden gezien Zyn anarcbiatiscbe dpn bealden wardpn niet ala ernkt opgekomen Te Qenèfe tyn iotaaicben tyf iDarcbiRten opgepakt fardacbt Tan Laccbeni a medeplicbtigoo te wezen In de Toontad Ptainpalais zyn by bainoekingen ntVg tien andere personen ia hecbfceoia genomen de nieeate omdat ze geen bewya ran Terlof tot opontboad in Qeoère by zich badden ZwiTSIBLAXD Hat dorpje Souiailon in bet Eiafisob dal kanton Wallia ia gabet t door brand TernieM iT T IKa Te Spandaa werd DinsdagafOnd een booten keet die door 50 Ilaliaanacba metielaara bewoond waa met petrolaam begoten en in brand geetoken Oe Italianen ontwaakten bloacbten bei Tuar en Mbolen met roToIrera op da flncbtende b Bnd tiobterl Ook Toor een aladaaobool werd deozeliden nacbi een hoop apaandera met petroteam gevonden De dader cyn waarsobyniyk werkatakande metielaara In verfichillende aieden van Italië zyn anarohiateu in becbtenia genomen BINNENLAND Da StaaifConrant ba at bat programma voor de opening der Statan Geaeraai op Dinidag a a IJ M de Koningin tal daartoe op dfl gebraikelybe wyze van bat Paleis zich begeven naar de vorgaderzaal van de Tweede Kamer Ds Kouiugin ltfoeder zal Bare Majeateit vergezellen Da weg naar het Binnenhof gaat ran bet Paleis door bet Noordeinde de Hoogstraat de Qravcnatraat ea over het Buiteubof Terug gaat da atoet over den Korten Vyverberg dea Langen Vyverberg da Plaata en bet Noordeinde Uit Parya wordt geaeind Oaacl a Uoordraoht door Niauwarkerk OapatI Battanlam 30 Rattardaia Japalla Niauwark rk Hoordraolit aada Gouda Zaraahuiun Moorkapello ZoetermoarZagwaard Voorburg Haga 7 80 aUan B 4 Voorburg B SS Zoalaruiaar Zonwaard eranbniien Moarkapolle 17 liituda s aa 7 48 34 7 1 7 88 8 80 8 88 t at a it 8 48 7 3 t ns Uouda Uudaw Waard i iraabl f 8 10 7 04 7 48 8 8 a 48 8 00 a it Ulraekl S SS 33 7 4i 8 37 Woanioi S 48 t lf 8 08 üudaT 8 14 f nuda 8 87 8 08 De Figaro boekstaaft den overweldigeaden indrnk welken de Kembraodltentoon t lling laat üeo land dit aoo iela te aauachouwrii gaaft il geen klein land a Hitarlem tal dtier dag o aeoe tentoonaielliug geopend worden van gebatikte stoffen De kern dezer tentoonatetling zal gevormd worden door eeoe serie Javaaosche aarongs eo hoofddoeken dia daar elk stuk een zekere graad dar bewerking voorstelt een gel idegk overzicbt gevfo vao de Uchoiek van bet l tikeo zooala zg op Java wordt toegepast tarwg groodatofftfu en gereedschappen eveneens zullen vertegenwoordigd zgo Ten einde deze tent6oustslling mear luister bg te setten wordt eeo beroep gedaan op de elwillenda medewerking van ben en vooroamelgk van de dames die dergelyke stoffen in bun bezit hebben om deie voor dit doel ter beicbikking te willen stetlen De logezoodeo stukken zullen met de meeite zorg worden behandeld en na afloop der tentooovtelliog franco worden teraggetondan Men gelieve de inzendingen van naam en woonplaats der afzenders voorsten te richten aan den heer £ voo Saber cooaervator van het Haseam van Kunitnijverheid te Haarlem Uit bet Dagblad van Zoid Hollaod en sQrarenhage da o 4 en 5 September Wg vermeldden gisteren bet aardde denkbeeld van de Gebr Gaiiderver Amitardam om in over eg met bel haia Dojen Co te Reima waarvan zg de vertegenwoordigera zga eeo taker pereentaj e af te zonderao an den prga van elke fiesch cbampagoe die zy van af 1 September tot 31 Deceoiber ak verkoopea ten einde ook de armen in de feaRtvreagde vaif dit jnar te doen deelen Die beeren zullen die uitkeeriog intusschen niet ultalaiteod doen aan de Amiterdamsche vereenigiog liefdadigheid naar vermogen maar ook aao de armen in andere ptaataeo van ons land Overal waar cbampagoe Doyenc met da a a feeatdageo eo verder tot 31 December door bun tnaKhenkomst verkocht wordt aal VBO elke fleaeh 10 can s afgezonderd worden voor de algemeene armen Als er meer firma s dat idee navolgden son er een aardig fond je bgeengebracht kannenworden Dj beeren Gebr Geiaderrer hebbende eer van den primeor Genieng de Berichten Origineel Aardig ao origineel was de uiting an vreagde vao een Scheveninger vitsoher Op Oraojnpapier las men vóór zyo veuater Ik illamineer met vgf Twae voor de Koningin I Twee voor dia Regentes Ea Èèa voor m n wgf sas 3 14 8 48 4 48 4 B8 B r sia S 88 t lS 1 37 i sa 18 88 a 4E 8 40 1 88 1 41 l tS a os 8 17 4 4 33 4 3 4 S3 8 04 t lt 4 08 4 17 Ia da laatste eek van deze maand zal de luehtvaarder Speltrioi trachten met een ballon over de Alpen ta stevenen ten einde ver boven de gUtschers over wind warmte sdz waarneminnen te doen Reads geruimen tgd ia df za tocht voorbereid ia het begin van dit jaar ia daartoe een bgeenkomat van geleerden gahoaden io de meteorologiiobe centraalin richting te Zurich onder teidiog van prof Hefra die den tocht mademnakt Men was t daar eens dat eeo toobt over de Alpen van noord naar zoid of omgekeerd zoo goed als oomogelgk is Vorige pogingen hebbeo alle aangetoond en het wordt door waaraemiogeo op de hooge toppen bevestigd dat honger dan 3000 meter de wiud steedd nooroostelyk is onverschillig wetke riefatiog by beneden beeft Bg opatg iog in bet oosten vao Zwitaerland cou dua de ballon oiet over de hooge Zwitsaraohe Alpeo trekken maar our Tirol wordeo gedreveo waar het zeer moeilgk Boa zgo ts landen Daarom werd het Ubonedal bg Sioo a a da geacbiksta plek voor het vei trek 1 aangewezen De ballon zal dan varmoede yk I over da FiDeleraarhoro 0 de bergen van Uri eo Glaros naar bat Rijodal tasacheo Cbor eo het meer van Konataoz wordeo gedreven en daar koonen andeo na een reis van oogtveer 10 nrn De batloD cWega genaamd ii met grootevoorzorg vervaardigd ait 6336 lapjei s j3e dietienmaal vernist zgn hg beeft 18 metermiddellgn 56 meUr omtrek en 3268 kab meter inhoud Met watsratoftjaa gevold kao hg 3700 kilo dragen de valliog oeamk 30 nreo in beslag daarvoor is eeo toestel iaParyd vervaardigd waar ook de ballon is ge maakt die Uchtt weinig kleiner is dan diavaa Aadree Voor het vollen zijo o b 25 000 K G zwavelzuur noodig Tuaaobeo 22 eo 30 September wordt bet gunstige oogeoblik voor de opatgging afgewacbt na telegraph iacfae bariebteo uit het iost tuat te Zurich Ëlartra da It het volgeode mede io de ialeidiog vao het kleioe boekje waarin Ohm zgoe onsterfelgke wet publiceerde vinden wy nagenoeg de volgende merkwaardige woorden Ik bied hiermede het publiek aene theorieover galvBQiacbe elektriciteit aao eo wil alstijd tast en middelen my veroorlooven eenigebetchonwingen leveren die sameo eeo afgerondgeheel tuiten ormeo wanneer het tal blykeodat bet resultaat van deze eersts proeve ioverhoudiDg itaat tot de moeite die tü miiheeft gekost u V De omstandigheden toch waaroader ik werk tyn oiet van dien aard om my tot nieuwe proefnemingen aan te moedigen en stellen my niet io de gelegenheid met de omraogrgka litteratnor kennis te maken Woensdagavond werden vgj reizigers zittende in eeo coupé 2e kla8ee van dan trein die om 9 o 58 te Amsterdam aankomt tossoben Leiden eo Warmond alleronaangenaamst verrast door het stuk schieten van twee ruiten Hoewel de aoberren door heel de eonpe verapreid werden ia niemand getroffen In den tain van deo timmerman B Wielinga ta Suameer staat thana een appelboom in votien bloei Enkele vig groote appels die soo goed ala rgp zyn schgoen tasscben de bloemeo door t Geheel levert eeo aardig gezicht op Ts Maastricht is eergisteren e n persoon nit Toogeren lo een logement van eeu trap gevallen eo aao de gevolgeo vaa diao valoverleden Koning Salomo ste de het oyvere bytjf deo Iniaard reeds tot voorbeeld Inderdaad is de werkkracht dezer dJartjeionvergelykelgk Twee biienbouders in de gemeente Midwolda hebbeo dea laalaten tgd opgemerkt dat de volken van aan korf in ilken ital bg haia telfs op do Zulte in den Dollard wonen De klear en de hoedaDigbtid van den honig weer dit daideijjk aan De honig van den bloem der buiteudgk sohe gronden ia zeer blank Wat moesten de kleine diertjes zich eeo moeite getroovten om ervan te profiteareo De afatand ia nainstena 2i nar I Men meldt nit Almelo t Ter herinneriog aan het 25jarig beslaan dtr fabriek heelt de firma Gebrs Paltbe bealotan de tiekeoboa nit te breiden tot bet verleeoaa van uitkeering a aan wedjfc ui eo weezen van overledaoarbeiders b aan invalide arbeiden of arbeidaters onder voorwaarde dat de ovaHeden sebt 8 01 8 08 a ia S 30 7 B8 10 08 7 S0 8 18 18 80 sa t SO a ia 8 84 48 8 8 t 83 10 10 lo aa 7 48 genoot of vader of de invalide arbeider of arbeulater der firma minstens 5 jaar trouw ea eerlgk hebben sediend eo het te goed io bet putioaafoidi an kat OTarige teiit lw Mn faodan ni t toaraikeod i om in da radalgka bahoaftan ta osniai dat bat wakalgkioha b ir dar aitkaariig araul aa da tiakaabia wordt gartgald door da firma a omdat bet oit ta kaaran badog in da garallto aibangt lo na dao latftgd dar wedawoD ia Tan het aantal n den leaftgd dar kindiren 2o n da Mm die da ar en tm den orerladena it het pinaioanfonda trokken n hun orerig beiit 4o tan da dianitjaran fio dan o erladano bn da firma 5o n het al ot niet aanweiig gn lan kottwinne a in bet geiia en in da ganllen b lo Tan de mate na inTuliditeit Tan den batrokkana ol men voor alle of Itchta oor Knmig werk ongeaebikt ia 2o Tan de dienatjaren bg de firm 3n T a hal tegoed in h t pensloenfondt enotarig baiit De firK Bagadoorn en Kirahmann diaWoannlag h t 26jarig baatisn barer bierbrooaarg iard heeft een eeatgUTe gaicbonkenaan T nchillande initallingeu un bat Ned BerT waeahnia f 1000 aan de diaconie der Ned Herr Oani f600 aan de diaconie derB K Gem f250 aan de diaconie der Nad Iir Oem 1150 aan da diaconie det Oaraf Oem i 100 aau da kinderbawaarplaati f 250 en aan het St Anthonie gaatboiif 500 aameoi 13000 JBen dricite uharkenatreak ii in een koffiehnia aan ean der Pargaohe boolaTardi oitgaha ld Een jonge elegant gakliede man tfad een koffiefanii binnen waar twee kooplieden met elkander laten te praten Hg letta Xich aan een tafeltje naait ben waar hg hun oadeihond aflaiaterde Na renigen tgimeugd hg tich in bet geaprek Zoo Ternam hg dat ta dar kooplieden ean wiaael wilde laten innen B daartoe den loopfongen tau het koffiehoii tiitsoad Kort daarop nam de jongeman aficheid Op den trap ontmoete bg den loopjongen en verAocht dese hem h t geld te geren en een tegeltje Toor bem te balen De jongen deed wat ham geiegd werd de brutale bedrieger atak het geld ran dea wisael op en maakte lich uit da roeten Bg den trriigkaer Tan den jongen kwaoi bet bedrog aan het licht De Vlootrevue op het Hollandscli Diep Om één uur preciea kwamen met een extraIreiu de EoniogiD an de Koningin Moeder met beider gcTolg oor den Moerdgk aan Langsaam waa da miet intueechen opgetrokken toodat op het oogenblik dat H H do Koningin arrireerde de lucht waar belder vaa en er zelfs betrekkelük groote warmte heerechte De breede waterTlakie waar het some gedocht apoken kan waa effen geen rimpeltje chier was merkbaar T De acboot bg nacht H Qaispel directeuren commandant dar marine te lleljeroetsluir teTens commandant der atelliog ran de monden der Maas eo ran het Haringrliot rerelkomde Uure Majesteiten £ r waa weinig Teraierd op het perron San OTOrdakte gang Toerde tot de aanlegplaate Geleid door den atoet marioa offioieren en hofautoriteiten bartikten Haie Majeateiteb de Kooioginoealoep Het ia eeu geacbeuk in 1849 door eenige Rotterdaiiacbe borgen aan Koning Willem III aangeboden no aan eRgke worf bahoorlgk opgeknapt en nieuw geetoSeerd BeTallig Tan Ign ia lichte klaoran waarin lila domineert en geeatigen beeldeotooi deed bet t sterkat dentan aan een Gbinaeachen gondel De acbtersteTcn met een fraaiea baldakgn is altl ana als op GbineeKhe gondels oitgebonwd Twee godinnen wal geTormd omkronkelan dan achteratoTen op da Toorplecbt staat de r pd Nsptonua met agn engelen ijjn tritons sgo ceepaarden die hem dienen Dadelgk nit de hsTen roer de koninkigke sloep op hat koninklgk jacht aan de Zsebond een mooi klein oorlogsTaartuig als wg wel geïnformeerd zgn aan loodatraosport achip ea Terder ter beschikking tsu dsn in spaetur Tan bat loodaweien onder commando Tan den luitenant ter tse 1ste klasse J B U Janaen De admiraaltrlag woei Tan den grootan mast aan boord Tan de Zeehond wai de Bchont bg nacht F S Eugalbrecht direetear en commandant dar stelliog ran Den Helder die het boTel Toerde OT r de tIooIneoe Deie hooge 9fficier ontTiog en begroette Hare Majesteiten Inmiddels was de aankomst der Koninginnen maritiemmilitair aangekondigd aan de sehepanmasaa die een half uur rerdar het hooge beiosk io plechtige roet lag af te wachten Kanongabnlder opdreunend Tan ean iori aan den oaTor en Tan de kleinere oorlogssdapen bg da b Teii Oabai TiteH Dé Taart was op deia plaats geatremd Bbaveg lgk prachtig ia hsa grgze msasiiteit op kat lonken vatar lagaa de aanga weten nehapea die BH MM ta begnwlan en ta Teigellan hebben Trrwgl Hare Majeateit den Toet aatle aan boord van de Zeehond ttoomdeo Haar drie kleine schepen de Tiaobtorpadobooten Ardjoenoa £ mpoag en Batok tegemoet aaluutacboten Turend en om da rerne te houden atalde lich thans de Tolgenda eebepeuatoet Da Ardjotnoc Toorop Dan lolgda het koninklgk jacht aan welk ataurboordiijde da Empongf Toer aan bakboordsgda de Baloke Achter de Zeehond ging o a Harer Majeateit inatrnctinchip Bellonac met de ludiaohe Toraten aan boord daarachter Barer Majeeteits fchoener Dolfijn met de ministers hoofden Tan departementen Tan algemeen bestuur daarachter bet stoomschip Nederland Tan de maatachappg Zeeland met de leden ran deo Raad ran State en ran de Staten Generaal De Tiachtorpedobooten Idjen en Krak tao gingen meé in dien stoet Voorbg de Koetei die na afloop der reTue naar lodii Tcrtrok boog het Koninklgk jacht om en stoomde laoga de noordtgde terug tot toor de Zeeland Dair werd geankerd Hare Majesteit gipg een beioek brengen asu het admiraalachip Met een aloep werd Zg afgehaald en op hst oogenblik dat Zg de Toruhanaing betrad ging er een groot hoera geroep ao do Zeeland c op De mannen in parade geatelJ riepen Haar welkom Kn op betialfde oogenblik kwam Tan alle achepen ean links en r cbis een atormachtig gejuich t waa eea oratie Tan atemmen TOOr Hare Majeeteit De Zeehond bleef geankerd er wai eeu roat in de rerue i ekomen gedurende welke Hare Majeeteit de Koningin de Koningin Moeder en het goTolg lunchten en waarin ook de boTelToerders der Terachillende schepen aan de Koningin verden loorgesleld Ontiereer Tgf uur Tortrok de Koningin Tan den Moerdgk STADSNIEUWS GOUDA 16 SepUmber 1898 Heden middag te half éia geraakte het achtjarig zoontje Tan den Tieeaohhonwer S op de Uaan te water De twaalfjarige Jacob t d Horst wonsnde Vlamingalraat c ie io de nabijheid wai aarzelde niet geheel gekleed te water te springen bg pakte den drenkeling met beide banden Tuat en bracht bem op den rug zwemmende naar dan kant waar hulp opdaagde Hnide aan loo n jeugdigen held t VVaa giatera ond aan don 1J I een heele bodigTigbeid toen de booten aankvam u die balangeUllenden naar de Tloot reTue in hel Hol andah diep badden getranspoiteerd Circa half tien arriTCerden een paar booten Tan Carajena vaarTan eeu m it muziek en M Tolgeladeo dat men baast ging denken aan karing in een ton Daarna kwam aao de boot aan Bos de paaiagiers daarTSn schenen zich oiet aan al da pracht dar reine te hebbau kunnen Terzadigen daar bg aankomst alhier een betorming der bakker in de buurt ran den Veerstal plaats had Kwart TOor elrei kwam IJael V binnen die weinig peraonen aan boord bad daar bet grootste contingent te Dordrecht aao wal was gestapt met beatrmming naar Brabant EU uur kwam IJael lic atatig asodrgTon keurig Terlicbt maakte deze prachtige boot een oitatekend effect Naar wg Tcrnameu waren de belangstellenden in de Tloot roTue begunstigd door het fraaie weder ten zeerste Toldasn oTsr hun nititapje De heer Q K Nngteren Phil Cand aan de KgksuniTeraiteit te Dtrecbt is tgdelijk belast met de waarn miDg der leeaen ran den beer A RooMboom Leraar in de Wiaknnde aan de Bgks Hoogere Burgerschool alhier De beer W F Coamoo onderwëser san de Chr school hoofd de toer Nienkarkr te e GraTenhage ia met ingang au 1 Jan a a in gelijke betrekking benoemd alhier an hwft die banoemiag aaageaomen MoMTFOORT Beroepen bg de Gereformeerde Kerk albiar an ta LiuKhotan de hear S Voss cand aan de rrge uniTorsiteit MooiSiESUT Oisterea beeft de beer J Bugs hoofd der openb lag school alhisr in OTsrleg met bet personeel de herinneringamedailles uitgereikt ain die leerlingea die nitnnnten door goed gedrag Tigt en troav soboolhetoek Een medaille ontriogan 3 Admiraal J Verboom F Kok 3 Balling O Tan den Broek F Trglandt Adr Hogendoorn J ran der Qaag E Bloemiak A Boogendoorn C de Wilde en H Kool Aan de learlinged verd nog medegedeeld dat ZO er mear medailles beicbikbaar varen gesteld ook meerdere leerlingen daarroor in aanmerking zoaden zgn gekomen TERSGHEIDE IBEID Een der meeet onrieuse Tarsisriugen ta Delft tgdens d inhnidigiugsfeeatan aangebmcbt i op de Boterbrug te zien vaar door den behanger en decorateur de heer F W Da ker Toor zgn hui da Toormalige Ketbelpoort anno U98 tgdelgk ia opgiricht Zy ia ontvorpen naar eeue plaat berueteude in het Delfteoh gemwntesrehief Bet geheel is alsof men bet ran waren rooden steen zag opgetrokkea en juist veergegeaen De poort wordt goed bewaakt door twee poortera ran wie de ééns door zgn respectabele lengte dadelgk ied r ontzag inboezemt de bekende Delfteuaar Fraas VernaTe bijgenaamd Frana GoeieoaTond t Tersgde Tau de poort kan men zich ran Wilbelminaaigareo Kroningswotst sn Chocolade Toorzian Een paar bassen zgn aangebracht waarin men Toor de algaaieeoe armen eeu peaoingske kan offeren In ruil wordt een portret nn B M de Koningin rerslrekt De giften rleeien zoo mild dat de bnaaen aanige koeren per dag geleegd moeten worden Ontvangen eene groote sorteering Deensche Handsclioe eii voor DAMES en UESltES A Tan OS As Md Tailleur Kleiwet K 73 73a GOUDA TelepkeoH Mo 31 Beurs van Amslerdain Vrkr Slotkri 87 a 101 8 Vla 8S V 4 177 17 ii a 98 18V 8BV SI U l mm IS 104 88 85 lüdV 10 4 8 488 100 48 101 188 14B SB 88 118 108 as 30 113 a U8 808 817 lOO B4 6 7i 7 150 m 88 7flV 7B1 WO 108 100 ♦ 14 187 18V 103 108 11 i 118 15 SËPl l MBKR KznnuHD Oerl Ned W 3 t dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoNOis ÜU GeuJI ia81 88 8 ITALIZ laaobruTiog 188S 81 S OoBTSMZ Obl 10 papier 18 8 dito in tilrer IBAS S PoaTUUAL Obl mot ooupou 8 dito ticket 3 Sdiland OU Bbnenl 18 4 4 dito Oeoona 1880 4 dito bij Roths 1888 4 dito bjj Hobo 18B8 80 4 dito iu goud leou 188S dito dito dito 1834 i Spakji Porpet aehuld 1B81 4 TuaKBU Oepr CoDT leen 1890 4 Gee leeniag aerie D Gec leeniog aerie C ZoiDAra Heu T obl 18 a B Mnioo übl Buit Sok 1880 ▼ UIEUBLA Obl 4 onbep 1881 AwSTBKDAli Obligatieu 18 B 3 BorriBDAH Sted leeu 18 4 8 NsD K Afr Handel uod Arendah Tab Mg Oortifinaten Deli MastMbappü dito Arii Hypotlieekb paudfar 4 Uult Mij lor Voratenl und a Or llypotheekb pandbr S Kederlsnduhe IjAsk aaud Nsd HkudelmMUoh dito N W k Fu llrp b paudbr 8 Bott Uypotbeekb pudbr 8 a Vtr Hypotbeekb dito i l OorrENK Ooet Hottg bank aaud UuaL Hypotheekbank p ndb 4Vi AUBIKA Equt hTpotb pandb Haxw L G Pr Lieu rert Nzn Holl IJ Spoorw Mjj a nd Uy tot Elpl r 8t Bpw aand Ned Ind Bpoorwegm aaad Ned Zoid Afr Spm sand dito dito dito 1881 dito B lTAUz3poor l 1197 89 A Kobl S Zuld tul Spwmg A H obl 3 PoLKN Waraohaa Weeoen aand 4 SuaL Gr Ruaa Spw Hjj obl 4 Baltisohe dito aaud Futowa dito sand S Iwang Dombr dito aaud 5 Kursk Oh Aaow Bp k p opl 4 dito dito oblig 4 AxBRIIA Cent Fae Sp Mij obl CUo fc North W pr C r und dito dito Win St Peter obl 7 Denrer fc Rio Gr Spm eert T a lUiaoia Oentral obl in goud 4 LoniaT k Na hTillI Gert r und liexico N Spw M Ie kvp o 8 Miaa Kuiaaa t 4pCt pre asod N York Outaa o fc Weet aaod dito Peon Ohio oblig Oregon Calif Ie byp In goud S St Paul Hino k Maait obl 7 Uo Fae Hoof Ign ob Ig dito dito Line Col Ie h p O t Canada Can South Cbert T aand 80 Vw C Rallw fc Na Ie h d e O S i Amatwd Omnibna Mjj aand 1 Ilotterd TramveKUaat uad 187 i Nsn Stad Amsterdam aand 8 lOBIi u Itad Botterdsm aand 3 lOSI Buou Stad Antwerpen 1887 8 100 Stad Bmaael 1888 8 lOO Hom Tkeiaa Baaullr Qeaelaeh 4 ll OoatzicB StaauTeenIg 1880 S 118 K E Oo t B Cr 1880 8 SrAHS SUd Madrid 3 lt 8 8e u Nsd Ver II z Arb Spoel aart 1 1S 7 2 jaar geTangenisstraf earoordeeld ia wegana den bekenden diefstal t Delft ter zake waarTan Troeger Rui en Stadhouders zgn reroordeeid geworden Er zijn 5 getuigen gedagraard die allen reeda Troeger orer deze zaak werden gehoord Posterijen en Telegrapiiie KANTOOR TK GOUDA LIJST ran hrieven geadreaiaard aan onbakenden gedurende de 2e helft dor maand Angnatna 18y8 en terug te Terkrggen door tusscbenkomst Tan het Postkantoor te Uouda C Megsr Rotterdam Jansen Rotterdam M de Wgu f BRIEFKAARTEN J Boon Amsterdam VV Beimer Amsterdam Wed Krnioiger HilTerinm vod M E Auaum llilTorsum J Roaawg IJaelstein N Treur Vreeevgk J C Voorduiu Tl J Prangen BRIEVEN Buitenland Bonuki Brussel Sandelen Bsrlgc Oe vaam Directeur T n het Posten Telegraafkantoor MOI L 358 Staats loteiiJ 6e KluH Trokking nn Vr jilag 1 Soptcmb r No lOBO Ilai4 n 13SI8 inler 1000 No 105 11948 ea 17497 iad r 400 No 4177 5418 1888 ll 8 18830 en 18871 iodar 800 No 8ia Sl 3810 5180 S St 0 8 lOltO 10414 18841 14148 1E480 l U7 n 80017 inier 100 Prijzen ran 70 11 150 S4 9 74 8 10880 18887 1B406 177 8 883 8SS4 BBS7 7S S IÜ3B4 II78B 15780 17850 317 8717 S5Se 7808 10378 ISaiO U788 17998381 8730 5813 7817 10449 13888 15866 ISISO B4S 8770 5788 7 8S 10S4B 13448 15817 18871 Ml un 1 S 78 8 10548 1S88B ISUai 18338841 i8 iltl 809S 1US90 18808 18178 18880 740 3084 0119 8IUI 10 5 13S88 18884 18518 851 8191 841 8115 10994 13983 18878 18588910 3J37 8337 8181 1094 1S 87 H4 188 0 948 3851 380 8803 11084 14095 18449 18703 1089 3419 898 8873 I14B8 14117 18B88 18914 111 8530 6413 8578 1I S 14888 I87U0 18874 1145 8593 447 8648 11834 14988 18748 18878 1110 3783 64BB 9034 1183S 1419 1888ÏI 10507 130 3741 B73 9080 11811 14371 ia981 19S48 1339 3741 590 91BS 11985 14448 1708 198941898 3869 6175 91B8 11081 14474 17141 I9B98144 4868 86B 817 llSa 14544 17305 188481541 4J7 816 33T 11158 14815 17889 19378 1 I5 387 897 9654 11307 15088 17488 199IB 1703 4541 g5 07 18311 15087 17614 80508 8088 470B 6884 880 18381 1SI I I7BJ IO St 8874 716 7097 878 11588 1BI75 17837 808938480 4818 7188 9883 18634 15870 17874 808448489 5108 7361 10840 18544 16807 17709 8104 8439 BurgsrlUke Btknd Hoordrecnt GEBOREN Antonia ouders O Burggraaf en N Verkerk Cornelia ouders C Tai Mnllem en A Bugs OVERLEDEN M Dikker ond 17 d T G Pcferelli oud 4 m GEHUWD A Baaa oud 22 j ran Rotlordam en O Diepnnhorat oud lil j ADVERTENTIEN OMCHTEABEII BBBRBN en DAMBB PRUIKSR TODFETS SCBEIDIH6EN en Terdere UAARWERKEN munten uit door SOLIBDB AFWERKING bg H P VAN WiJNGA4RDEN Cotfftur KUiuieg Oou4a DAMËS ZANGVERBENIGING ARN OLD SP OEL AANVANG DER REPETITIES Dinsdag 27 Septeml er NIEIIWK LiEDBn kannen licb Mr 2i SEPT aanmelden als zoodanig by Mej M KRUISUEER FreSidenU E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfbaarkfe MAANDAG DINSDAG DONDEBDAO en ZATERDAG Tan ft tot ft uur WOENSDAG en VUIJDAOTan llati nar ZONDAOa niat