Goudsche Courant, zaterdag 17 september 1898

No 7616 Maandl 19 September J898 37ste Jaargaq m DelflscheSlaolie mimm mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelcfMi No et ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TdefMi Ro St De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afaonderlyke Ndmmers V IJ F CENTEH ECHT Oberlalinsleirt OIRUTEUKOIK VICTORIAaKOH OB£RlAHIISWIf Overal KCE Eft erkriigbaar Maataehaf iJ Ua WxpUdtalie van de Fietorta Bnm Kantoor voor NederiamL Bo mvl BattenU m I il l I I liOTBM in de Verloting der nOLIilIISOIE mTSCBAFPIJ TAN MNIIMW Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn vcrkrijgfbaar bij A BRII KMA ZOOI Prïjs f V W lo Te ÖOUDA bg C LDGEK Apotheker Markt en hg WOLFF Co Westhaven 198 Ooada Druk van A UUINKMAN Z yiatgchappq tot Exploitatie van Staatsspoorweg en Groote Militaire Revue nabij Wolfhezen door H M ME HONIIVCilN 1 2 eii 3 Klasse VAN Araslerdam Ceniraalslalion Amsterdam Weesperpoorl De Uaag Uoutla eu lilrecht WOLFHEZEN en teruii van Arnbem WoUheiien of Ede opWocnsdagSI September 1898 Piy n der Hpeciale Kotonrkurtoa nur Woltheien Vao Amiterdam C B en W P den Haag en Gonda Ie KI 4 00 2e KI f3 00 3e KI ÜOO en Tan Utrecht lo KI 3 00 2e KI 3eKI ISO Oa apeciale retonrkaarten ign alleen l y geldig voor de heen en terugreis op 1 September 1898 en op de treinen zooaU hieronder aangegeven De verkoop der speciale retonrkaarten waarTon een beperkt aantal wordt nitgegeven vangt aan Dotiderdag IS September 1808 en wordt gesloten IHnatlag It O September d a V des namiddags ten S ure o vroeger indien hel vastgestelde aantal zal zgn nitgegeveif j F CUUPERS We8t9iade37 PIANO S Korting voor oomptant Aiiierikiutnsclie 0RGKI 2 Aboaneoienl Slemniiogen Gouda enOmttrekem Groole keuze lluurpiano s bg tDABiidolgkicho of j F CTOPERS Westeinde 37 1 Tevens heb ik de eer mgn geachte clientèle te berichten dat de Heer VAN 08 Aee I opgeÊt0uaeH MUI HIT voor Oouda I mHu tevens verzoekende alle orders direct aan mü te odrosseeren Ook aanvragen voor stemming Nieuw onovertroffen Prof Ur l iiiborB Wülbükülid IMOW KBADBT SLIZKB AUwiu echt met Falriulumerli tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige tenuwXlekten vooral ontstaan door JSS afdwalingen op jeugdigen leeftgd Totale genezing van elke zwakte Bleekluoht üenaowdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spijsvertering Onvermogen Trapotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectussen Pry por oicb 1 fl 3 dubkelollMcb V ritniKl Dopai MaUb d VoRlo Mtbommol Deijóts M Holiiin 8i Cu Aiiutordnm ï Happol Gnivenhiigo 1 Uiilmmsn de Jong J m llnllordom I obrij en rorlo UIkkM eu bii alle tlrogisten P O ï OUDE 2r t H HIIiDAMMEM GENEVER Uerks Vertrgguoar eni M PEETERS Jz N B AU bewijs van oehtlieïd oaobet en kurk atood Toor Iwkriigb PRIHA KWALITEIT Rund en Kalfsvleesch Te ii slerk mcurreerende prijzen bij J P van Leeuwen Ooede en goedkoope VleeechhoutvertJ MLelzerslraat IChemische Wasscherijjl en Stoom Ververij DEVV IT en Oomp I OTEECHT Spoelige en nette aflevering Lage prQien 5 DBPóT bfl Gez BECKERS in Modes A Tnrfmarkt 243 GOUDA i en biede bet leband lloolilprUs BI MtO mm Mark Ue pryr en zyn door den Ittaat cegarandeerd Ditnoodiging tot deelneming In de kansen van de 1 Llibecksclie Staatsloterij Dete Toordsel biedeude door den Staat Liibeek gewaarborgde groote Gobllolerü bevat volgens bet plan lecbt tO OOO balre loten ilaareulegin 5 000 prUUD Boodat de helft van alle loten zeker winnen moet Oo pr Een l a de volgeado De hoogate p üa u orentueel 500 000 Mark a 8 000 U a 8 000 a 1 100 a 1 000 ü 500 ü 800 a 800 i 186 it 150 ft 180 itlOOu a 58u 89 8fi pr 83 8 H 819 435 88 16984 18 1 4 8008 i nmisvaD 80000 1 M 1 prüa a 800 000 1 ÜIOO OOÜ 1 it 70 000 t prijton i 50 000 1 prga ii 4t 000 i pruKD ü 40 000 I pt i il 8B 000 prijEen K tO OOO 1 prü il 80 000 Sprijzaun 10 000 12 il 6 000 en worden dece in eeoige maanden klassen uitgeloot De Hoofdprijs in da Ie klasse bedraagt Mark au UOO Btyet in de 2e ki lot M 35 000 in de So tot M 40 000 ia do 4e tot M 4S 000 in de Ge tot M 60 000 in de 6e tot M ÏOO OOO en met de premie Tan M 800 100 erent tot Mark 500 000 De uitgave geschiedt in hnWe en vierde loten Har do eerste prgstrekking die officieel is vastgesteld kost t ee halve origineel loten sieohts M 8 of 4 80 een halve origineel lot slechts w 4 2 40 oon kwart origineel lot slechts g 8 l iO De inleggelden vobr de volgende klassen zoowel als de jniste lijst der pr Een worden aangegeven in het ofüoieele irekkingeplen voordien van het Wapen van den ütaat wolk plan ik op aanvrage gratis vereend Iedere deelnemer io de loterij ontvangt ongovrnagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking do officieele trekkingsl st De uilbelaling en verzendiDg van de prijzen geiohiedt door direkt en prompt aan do winners en ouder do strengste geheimhoudiog gl lodere Ueslelling kas men eenvoudig per poBtwissel opgaven glF Men wondde ziek dus met do aanvaag om tooEendiog van loten voor de spoedig p aati hebbende trekking eoo spoodïg mogelijk of uitorl k tot 29 September e k met vortrouweu toV Samocl llcckscber Senr Jloht Wwf Is ds bWte UwrjJTfau Wm BbeomaÜek L B eii go kortom Sliffl ItolurPahiIxpeller Ifd IswtMMiMiauabwmlaiitigaii tlbABfliiilx lier Wal Mst m stndi l Mar bidagaib g r AilBrliiii xpeliHr Pi go sMi 16 osat sa fl a da lanb TaonwdK la it lusate Apoftekea ai b f Aijagklttai Oa a BeWertam Henkior en issolkantoor in HAMliURO DuitsohUnd Open baar Ondermjs Toelating van Leerlingen op den Cursus voor Volwassenen De COMMISSIE van TOEZICHT op het LAGKB ONDERWIJS alhier maakt bekend dat da Insibrijving an Leerlingeo die met dea Sden October 1898 op de boTeagenoemde school plaatsitif verlangen geechteden il in de achooUokslen op DINSDAG 27 SËPTËMUEa 1898 dee avonds ten 8 aar Voor verdere byzonderheden woedt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Seereiarië J H VAN DEH VOORT Qouda 16 September 1898 FEANSCHE STOOMVEEVEED BN chemische Was cber VAN II OPPENIIEIlliflll 10 BruMitul Botterdam Qabreveteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepflt voqr OOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het toornen en verven van alle lleerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor bet stoomen van pUiche mantels veeren bont enz aordgnen tafelkleeden enz worden naat de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzj gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de gezondbeid volgens staal bewerkt lerfiii worflt jong of oad door onio klc nikkel ZakBpRnrbftnk welk opalgau ftardln wyie d Init ot pHTBit orw kt Poor de slnryka Inrlolttlng deser Bpsar b nk kan man wal kwarljea inwerp het gala niet PfyjISceiti wAr nltneinen ftlvO rena 11 10 POrtO extra braen K P 1 nyn daftr aant mIriImii te paArbank bIoIi autnmaliaoh van lolve opent Naladarn iiiwerplog hut aich de apnarbank nntnmnUsHi en goeft teeHlykHPtjrd lniileI klietiii fHwi rpan1j iJraK Sti Nit KeloiliHit te Kyn Ii de iKturtiank BH r e tivnuill j weSr ta ahiiton en vokt up nieuw de lutt tot Rpnren VüntendlnK teg remin arvoornitbt ViM zcitdhuIs Merkiir JCat yoora 1 op de onimnndit Hm tBch Q Ri liuUrtu To Amitsrdim H V rliiirKwal mm Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfhevlekking Onanie en geheüne uitspattingen is het beroemde werk rr Dr Retau g t LFBEWARII G Rollandsche aitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan d veraehrikkel ke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgka duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 hvnco tegen inzending van het bedrag ook in postse ls en in eiken boek1 handel in Holliuid t i r hji b rte otuehjadelykirtt tn ge makketyksta poetsmMdel vooe Uteres ca vooral dames eo Kinderachoenwcrk la de Appretuur van C M MUIIer It Ce Berlls Beuth Str 14 Men lette oed op naam en faibrteksmerk Varkrifibav hy Hatraa WWia ara la nSaannrh lalaatMiH 4ril ryn lu aai aMWsal Dasat bv w iarMaaaa Arabas A SLEGT beveelt zich aan tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwelirood Ë eent de K G NIEUWE HAVEN 28 WÊf Bekroond op de Internationale Ten toonstelling van Bakkery Maaldery en Sook kunst te Oravmhage met een diploma Vej gald Zilveren Medaille jiajïMMkajiiaif met roodo lettenn BulteBlandsch Overzicht Beden zal da Fransehe mioiiterraad beslissen over de berzieniog van het procea DreyIns en vrg algemeen wordt verwacht dat de beslissing ia gonstigen zin zal uitvalleu Echter mat dien verstande natoorlgk dat niet de ministerraad beslist over de herzieniug zalf dia een laivers rechtsqoaestie ia maar dat hg besluit tot verwgiing van de zaak voor bet Hoi van Caaaatie dat dan ui moeten oordeeien over de aangevoerde gronden tot vernietiging van bet vonnir Haar wordt in dien zin beiloten dan is da beriiening van het proces van 1894 soo goed alt zeker Minister Sarrien tal wel zorgen dengdelgke juridiacbe gronden voor de herziening aan te voeren opdat hg zeVerkanzgo van den uitslag en zich niet aan een echec behoeft bloot te stellen V Da wapenschoDtriag waarmede de legeroefeningen in Praokrgk zgn geëindigd ia gistermorgen door preeident Faure eo den hertog van Coananght gebonden De eooislist Breton afgevaardigde via h t departement da Ober kreeg een stevig pak lai Tt omdat hg tgn boed niet afnam voor een v andel Men riep W met de Joden W met de verraders I A het feestmaal dat den dag bailoot stelde geoer at Nécrier een dronk in op president Fanre waarin hg verklaarde dat nooit de chefs van bet leger de we ten meer hebben geëerbiedigd dan thans eu dat nooit hao bereidwilligheid om zich voor elkander op te offeren grooter ia geweest De beer Feore antwoordde met een toespraak waarin hg don hertog van Connanght verzocht aan koningin Victoria sgn weascben voor baar welzgn o er te brengen Daarop richtte hg toi da officieren en de troepen de gehroikeiyke gelakwenscbeo tereoe verbeerIgkende de weldaden van de eendracht onder de bescberming der repablikeinecha iuateltmgeo een eeadracbt waardoor Fraokrgk sga zending in de wereld zoo kannen volgen De hert van Connanght zeide den president dank en bield een lofrede op het Fnosobe leger dat zalk een groot verleden befit 0 m zeide hg AU Ëngelieh officier en lid van bet Koniublgk Hais doet het mg zeer veel genoegen mg onder Fransehe kameraden te bevinden die in verschillende Teldtoebtea de kameraden van ocs leger waren Ik faoop dat beide lagtrs nooit vgaadig tageoovax elkander zallan staan Mioiatsr Sagasta boeit na een moeilgka fitting waarin atormaübtige tooneelen aan de orde van dan dag waren en de afgevaardigden ea tenatorea elkaar de beftignte verwgten naar bat hoofd lÜngerden toah zgn tin gekregen in de Kamer zoowel als in den Senaat De littiag heeft maar tien daj ea gedanrd maar bat wat eea der zwaarete die de oade miniiter heali mangamaakt Blaar toen bij de goedkeoring van den afstand van grondgebied bad verkr en heeft Sagaeta ook fpen oogenblik geaaneld om aan hat gakijf in bet Parlement een einde te maken In èui Senaat waren de leden vergaderd klaar am aog menigen dag door te praten Primo da Rivera bad een speech afgestoken die de bet van den president menigmaal in beweging bad gebracht Alnenae wilde jaist de tribune beêtggen om een niet minder hevig antwoord te geven hetgeen de president die tooneelen Toonag walka hg niet meer zoo kannen be heersehea wilde beletten toen er eenige op c dding ontstond door het binnentreden van daft rata liter president in staatsiekteediag ei an papier in de hand Sagasta beklom do tribunof las terstond voor wat op kga papier toad en giog wear haon Het was hot slaitiagsdaeraat on daar volgeni da wet na do ilnitiug geen parlementelid moor mag spreken was het ramoer opeens nit Sagasta as intasochen naar zga rgtuig gegaan en had bevel gegeven io galop naar de Kamer te rgden En daar had de repetitie pluts van bet tooneel dat in den Senaat was afgespeeld De beide Kamers waren gesloten en de Pergicbo Herald meent aolfi dat Sagasta door dit energiek optredan niet minder gedaan hettft dan zgn land en zgn kooingin redden Het congres ie Waabiogton heeft thans na langdorige beraadsl ïngen definitief bMloton behalve geheel Luzon ook een ei and der Ladronen als koleastatiou ven Spanje te eiachon en ia dieo geest een opdracht gegeven aan de Amenkaansche vredeicummtsaansien De overige eilaadön van deo PbÜippgnscheu archipel zatlen aan Spanje worden teraggascbonken op voorwaarde zegt de iNow York Herald dat geen gebied aan derden worde afgestaan zonder voorkennis en toeatemminu an de llegeering der Yereeoïgde Staten Én het is der Amerikaansche Regeeribg met dezen eisch blgkbaar ernst want behalve dat van San Francisco nog twee regimenten naar Manilla zoUen vertrekken lot rerstarkiog van generaal Otia krggsraaoht hebben de commissarissen aitdrnkkelgk bevel ontvangen noch over schadevergoeding wegens deiT afstand van Lozon f het Ladroaaneiland noefa over de Cobasnsche soltnld in eenige dtst nssie te treden Bovendien aoht man het te Washington het varbieaelgkst ook d 125 000 vrgwilligera die op ditoogeabUJk behalve de geregelde troepen in dienst zgn onder de wapens te houden Blgkbaar vreest men nog ernstige moeilgkbeden met 4e oproerige beodeo van Aqninaldo die nn h $ et de Amerikanen niet kan opschieten naar t icbynt een J tracht te krggen hg de Spanja rden Mp r hg alle Bpaaaiobe gevangenen die in gn macht waren niet minder dan 9000 in vrgheid gesteld heeft Verspreide Berichten Fkamkbijk De ministers behalve generaa Zurlindeo hebben gister een hgeenkomst gebonden in bet ministerie van binnenlandocbo zaken Naar meo zegt aal in bet proces tegen overste Picquart dal den 21sten dezer begint voor een deel sluiting der deuren gevraagd worden De verdedigert nu Lahori m1 er zich tegen verzetten Do Droits do l homme bevat de volgende mededeetiog Spoedig zal nit officiee e bron ter atgemeene kennis worden gebracht dat generaal Mircier ex minieter van oorlog na bevelhebber van een legercorps cal worden gosteld tot tgd en wglo hem verklaringen zallen worden gevraagd over zekere geboarteoiison dateerend uit don tgd toen bg minister Tan oorlog wai Dit besloit is eergiatereo dot loa daa zgn Woensdag gonomsn na Ungdnrigo beraaditagingen tnasohen den premier BriseoD de minister vaa jnstitie Sarrien en don minister van oorlog Zarliodoa c Het blad voegt er aan toe dat bg het ondemnk van de Drejfaaacten hat tchriftdgk bewge is gevonden van de modedeeling der doigeaaamde bewgestukken tegen Dreyfus dat tgn dus de gebeime documenten aaa dn reohtort op bevel van generaal Mercier aelren De officier die desa mededeelingen aan de roehtors verstrekte beeft dst op bevel gedaan en wanneer men vernoemt wie deze officier ie nl men algeaeen verbaasd sgn deze officier ion oionuiad andero kanoen zgn daa Pioqnart I Gereleveerd wordt dat terwgl er zei maanden gdaddD vóór de bersieoing van heb Drtyfnaprocea werd gegverd door tien bladea en er tegen door dertig de horsieaing na bepleit wordt door ces en twintig bladen en bestreden door veertien Terwgl Zola gezegd wordt zich op het oogenblik in Zwitserland bezig te honden met de samen tetliog van eea nïeawen brief aandringend op 6ea geziodheid ter voltooiing van het groote werk der rechtvaardigheid en der vaderlandsliefde in het begin van Ootober zou hg naar Pargs teragkeereo beeft de prefect van politie te Pargs met een bevel tot aaoliüuding vaa een zekeren Zola Kmilee door geheel Frankrgk portretten verzonden van den Bohryrer De Temps e vertelt dat do oonaak van den diseiplinsiren maatregel genomen tegen majoor Da Paty de Ctam is de bekeeteüis van deseu officier dat hg ludertgd majoor Ëaterbazy de noodige stof bad geleverd om zich te verdedig n tegen ds aanvallen dar Dreyfuaarde Voor den Uaad van Onderzoek heeft inderdaad majoor Da Paiy verklaart dat hg baiten weten au zgn cbefa aan Eitsrhasy eenige inlichtingen had verstrekt en stokken bad laten aioD Naar aanleiding T in deze verklaring werd eeo onderzoek ingeateld waarbg blook dat Da Paty zich inderdaad had schaldig gemaakt aan de disciplinaire vergrgpen waarop de minister van oorlog voorstoldo ham op Bonactifiteit te stellen 0a Italieanarhe minister van marine beeft het hervormingsplan voor de vloot gereed Hg me nt dat 350 millioen voreischt zal worden die bg io 10 jarea over de begrooting wit verdeolen WasT ÏKDiB Een verschrik kei gke orkafin heeft Wuk Iadië geteisterd Tweehonderd personen verloren hei leven dnizenden hnizen werden vernield bo 40 000 personen zgn zonder dak Verscheidene schepen zgn vergaan De Ëngelicbe minister van koloniSn heeft telegrammea ontvangen waarin ten volle bevestigd worden de berichten betreffende den verichrikkelgken orkaan De orkaan hield tien aren aan Het is onmogelgk naowkourigo beriohtea te ontvangen daar de verbiadingeo overal verbroken zgn Op Sint Lacia is bgna geen enkel buis onbeschadigd vele huizen zgn verwoest OOBTBNEIJK H ONOi uu B Volgens do Nsae Froio Preste heeft de Keizer gezegd dat hij de eerstvolgende maaadoo ia volstrekte afaondering wil doorbrengen en zgD eeoigen troost zal zoeken in het werk en hst afdoen van de ataatazakea BINNENLAND BB MM de Eoainginnen keerden Donderdagavond een paar mioaten voor achten in de residentie terug aan bet station der UoilsadKha spoor opgewacht door een talrjjke menigte die mat luid gejuich da Voritionen begroette toen Zg in open rgtaigen naar het paleis reden De burgemeester was aan bet station tei ootvangst aanwezig Opheffing van Bjjksnoniiaalscfaolen I Naar da T I verneemt beetaat bg d Rageeriog bet voornemen om de rgksnormaallesaan behalve in de provinciale boofdil en eerlang op te beffen By de dit voorjaar gehoeden akteasameDa lager onderwg elaagdea niat minder dan la74 candidatsn en het taat te bezien dat in 1899 weder een groot asotal zal afgeleverd worden zoodat dan moer dan voldoende personeel voor de lagere scholea aanwezig zal zgn Te Apeldoorn beerKht thana wegens da aanstaande manoenvru groale drnkle aa bedrjjvigbeid Woensdag kwamen reedt vele officieren eo nMDsebappea om de kampainanteD 10 orde te brengen Dan gebealen dag leden wa ena en karren met booi alroo dekana m it Voorts kwam de verplegiogstreiu die op Hal Loo ia ingekwartierd Eergisteren passeerden er 22 rxtra treinen met uiilitairea waarvaa 7 te Apeldoorn aaabraebten 154 officieren 4567 mansobappen 255 paarden en 2 voertuigen Vrgdag vertrok eeo gedeelte en kwamen weer andere afdoelingen Alle commandanten van aobepen die deelgenomen hebben aan de vlootacbouw op het Hollandaeb Diep zallen van H M de Ko oiotfin eeoa bronakleurige herinneriag medaill ontvangen Aaoneiien het Sottielja vaartuig der Indische marine iKoeteie Donderdag aan dk plaats der revue eaar Ia di8 vertrok heeft tl M aan boord van het admiraalsobip den commandaut van de Koeteia luitenant ter aee Ie kl Bik dit harinnering4eeken nitgeraikt De commandanten die iadeOranjeNaaaao orde benoemd zgn en de minderen die melde medaille in die orde begiftigd zon ontvingen die onderscbeidingsteekeuea uit banden raa tl M zelve Dal te Amalerdam in de eeatweek ted gebruik tan de trams is gemaakt bigkt lit da volgende ogfers In gewone tgden ie het getal pasaagiara per dag vervoerd gemiddeld CO il 70 000 Niettegenatsaodtt dan beperkten dieast iu de eestweek door elkaar ia slechts van de gebrnikelgke rilten gemaakt is toch dat gemiddelde verre overschreden De ogfers warea namelgk Maandag 8 S X 0 paisagiers Dinsdag dit wai de illnminatiedeg toen na 6 unr de trams niet meer geraden hebben 75 000 Woensdag 111 000 Donderdag 103 300 en Vrgdag 83 000 Bet maximum is echter bereikt den Zondag vi6r het begin van de leeitin Dien dag heeft bet getal passagiers badra137 000 een vervoer per dsg dat nog nooit door de A O M bereikt werd liet grootste dagvervoer waarop zg tot badea wijzen kon a 117 000 op dan Tw dai Pinksterdag vaa 1895 Delft beeft daze week drie dagen lang feest gevierd ter gele nheid van de lubuldiging De gebeele atad was bysonder fiaai versierd Dinsdag hadden achoolfeeeten plaats en vervolgens mnziekuitvoeriogen in de Oade kerk en io de sociëteit Eeusgezindbeid Woensdag i nitdeeling aan de armen en des avonds eena tweeda ilvoevieg in da Oude Kerk Donderdag werd er eeo historische en allegorische optceht gebonden die bgzonder goed klaagde Dai avonds algemaene illnainatie mozieknitvoeringeu op verliehte gondels eoncarten op verschilleade plaatven enz enz Oei plan beslaat ook bier te lande eau vereeniging op te riehlen om lot verbeterde vrouwenkleeding ta komen Ter gelegenheid van de leger revte op da Renkomicbe beide op 21 September worden duiienden personen uit alle oorden van one land als toeaehonwers verwacht De heer E van Roekei te Healsum gemeente Renknm beeft op zich genomen alleen voor e leden randen Algem NederI Wielrjjdersbond 1500 rgwieien te bewaren hg heeft een orerJekte bergplaats geboawd om SOOO rgwieien te kunnen plaatie Per extra trein iwfo gistarsn te 1 jur t Hoek van Btflland aan bef relseKap oog in Holland vertoevende vreemde joaKei iaten ga len der liaj Boiterdam dk lag 4 bool Merwede 1 gereed om Jan tocbt Ie doen langs de haven werken Da b rgemeeatar s Jacob riep het welkom loa op deze Rotter K