Goudsche Courant, maandag 19 september 1898

Per bon 90 et doozen 60 en 30 et pakjes 15 ot snuitje GO eu 30 et nieUw middel tegen snot by HooDtler ea alle Ploimgedierte u 0 45 per 7 fle ch DoozflD met Toer terverdelging van ratten on mni sen 35 em 20 et Pakj 10 et Alles met gebrailtBaan dannMbe boot dut IlAtl rdaii efa ftrttodgebiad M il Eoide bü den QaniMDteratd aangpj BMm U hier te iea omlwhaWe de fi est li ke hoofdÉtad ook U bexicbti 0fi bet worlte de Holland arbeidend aa den morgen tot deo Mond Rott rdAin ia ia tian jaar tydi geworden Mn dor ToornaaniDte bereai ao het weitelgk Taiteland Hy iprak den weoicb uit dat de gasten goede iodrakken londen meenemen De roorgenomeD boottocht op 2ee bleef acbterwfgn Men itonmite na de loncb aan boord naar lotterdam op en beiicbtigda dp haven in rich tingen Aan boord waren de gemeanteraAdaleden de leden der Kamer tbd Koophandel eo de Kamerleden voor Rotterdam i e middags werd een rytoer door de itad gemaakt ora zich dairna aan een feestmaal te vereenigen Üemeng de Berichten QiBtermiddag U 4 nor traifeo drie als beereo gekleede mannen den winkel binnen ran de firma Martena en Co op de Kipatraat boek Htadboissteeg t Kotlerdam Terwgl twee banner xicb voordeden alt wilden z ieti knopen liep de derde met een pfik manofactaren wrg Toen bji buiten de deur wat rolgden bem ook de anderon Dd winkeljaffroaw zag het en waaracbuwde een politieagent toodat de drie dieven op de Botar oot reeds werden gearresteerd en vervolgene op het bureau aan de Lange Torenitraat in bewaring werden goatald Een Bonderling Kan ingesetene van Acbtlrarepeleo Fri ilaoo heelt de tonderüoge gewoont als bg iets op iemand beeft aan te merken dit den met krijt op dauren en veuitors te scbrljveo en met bybeltekfitoo te illuytreeren Kr it no deswege proeei verbaal tegen hem opgemaakt Nieawe gualiteit randvleeieh Te Anthem worden eerstdaags militairen ingekwartierd Dit beeit een Arnhenisch slachter op bet denkbeeld gebracht arleoicb oor de inkwartiering te adverteeren Det ii i 20 cent per kilo goedkqoper daa by een ander c f Eane vischvroow te Amsterdam stak zich by ongeluk met een speld in den duim In den loop vsn den dag twol de doimi onder hnfige pyn onrastbarend op Er werd geneeskundige hulp ingeroepen en de duim moest dadelyk worden aïgetet De onhebbeiyke en govaariyke gewoonte om met allerlei voorwerpen ia de oorea te peuteren heeft te Utrecht weder tengevolge gehad dat ean vrouw het overige van haar lofen aan een oor geheel doof aal syn Bezig agndu een kous te breien begon het ibwendlge van hanr nor te janken waarop xg een breinaald te baat nam om dit te verdryfen en date daartoe in haar oor bracht Op hetzelfde oogeablik waren echter twee barer kinderen in bare nabyheid aan het stoeien waarby een tegen baar aanviel tnngevolga waarvan de breinaald door het gehoorfliea drong en z zich ernstig bezeerde Wel werd terstond de hulp van oen gonaesknodiga Ingeroepen doch het gehoor zal aan dat oor niettemin voor altyd weg sijn Dinsdag jl sgn ter gelegenheid van het voorwerk vier turners van Katwyk langs bet strand naar Scheveuingen gewaniletd Na afloop sya zy met nog dris dorpsgenooten langi het strand naar huis ternggeloopeo Heel best is hun de wandeling cbter niet bevallen soodat sy van oordeet zyu dat is eens maar nooit weer I Per Telegraaf Ve JS anêohe Mini t0rraad heeft besloten tot herziening van het proceê I reyfuêé VERSCHEIDENHEID Naar De Fiels verneemt komt de heer Frans Nttaoher in aanmerking voor het voorzUtersfihap van den luternationalen Tourliteqbood Ala curiositeit wordt gemeld dat do eeU besproken witte vrouw van Ilabtborg dis zich steeds aoa vartoonen wanneer bel Keilershui van Oostenryk een ramp bedreigt ook dit jaar geaien is Deze witte tronw heeft aldus loidt het Tolksverbaa in 1889 den tragischeu dood van den troonoptolger aartshertog Rudolf asngokondigd zy vertoonde sioh ook ferladen jaar toen bü den brand te Parys de hertogin van AlenpDo zoo ongelnkkin omkwam en in bet begin van dit jaar verklaarde ejin bofbaambte dat hy het sohrikbeufd door het kasteel Seh5ubronn had zien dwalen Da Franacbe aBavna btrekeat dat op dll f oogenblik over gehaal de aarde ongeveer 5 2S0 000 m nsfbappen oijHer de wapenen yo By een wereldconflict zontMa W 44 250 00 J oidnten in bet Tidd kum n De Franscbe snoffaUsr die desa berekening maakte beeft dus heelwat mannetjes zyn re uw laten pas eerenT Ook de Engi lschen hebben hunne kinderlijke martelaren De rerhtbank van Marylebous Ciondeit berft oen vrouw tot 6 maanden dwangarbeid vero rdeetd wegens pchaodelgk misbendelen van haar twaalfjarig doobt rtje De veroordeelde ging nog lachend famn Te Marseille heeft een doopplechtigheid p aolotiiobiel plaats gehad De peter de meter eo de rader van het kind benevens eeoJ egenoodigden en de gi taigen begaven zich per automobiel naar de kerk to van daar Bftar huis lerog Tydens de opfoering tkn óe nogenoteo in het Maonheimer Iloftheater ontstond de vorigfl weak een paniek door een brandtocht die cich in bet gebouw verspreidde Wsti gasvlam had namelyk een bint eenigszioa verkoold doch gevaar voor brand was er niet flet pabtiek was echter onkaodig van de ware onrzaak en begon naar de ui aogen te dringen terwyt de muziek ver tomde Door net kalme optreden van den regisseur Hildebrend die de menigte van het tooneel aF toesprak kwsm deze evenwel tot rnst en kon de voorstelling worden bervat Op het Bezoidenboot te Graveobaga kwam Donderdi avood een stoomtram vao de Staatinpoor in botsing met eon meubolwagea De tramlocomotief derailleerde en de meobelwagen werd beschadigd De koetsier werd waarlobgnlyk met gebroken arm naar het aiekenbuiB vervoerd Het ongeval mobt gsheel asn zyn ouoplotteodheid te wijten zyn Een onzer bakende componisten werd den 31 Aagniitus bet slachtoffer van een zakkenTotler die hem zyn gouden horloge met ketting ootfntselds Dezer dagen te Sebeveningen zijnde stond hy op de tram naar Scheveuingen en zag een klein beertje op de tram staan die een gouden ketting dro precies op den gestoleue gelykeude lïij deelde zyn or waan aan enn paar HaagBche schilders mede die ook op da tram s onden Een van ben beduidde hom zich stil ts houden en vroeg aan bet mannetjs of byouk kop zeggen hoe laat het was De man voldeed daaraan heel beteatd Mkar toen by op den knop drukte en het deksel opensprong zag onze componist zyn naam eo de inscriptie in bet deksel staan In zyn zenuwachtigbeid greep bg h rloge en ketting beet en het mannetje liet iob van de tram zakken en verdween in de bosebjes veronttcbuldigsnd dat hy het horloge te Amiterdam svoor een prikkie gekocht had D STADSNIEUWS GOUDA 17 Saptimber 1898 Van het aaptit leerlingen aan de Ryks hoogere bargerichoot kon odb nog geen Tolledige mededeeling gedaan warden daar de komit Tan aommige van elder met getoigiohrift komende leerlingen niet zeker wap Volgens one verstrekte TOorloopige opgave zul de gcbool lermoedel k 134 leerlingen tellen waaronder 24 aiei jes Üe verdeeling van de klaraoD ia ala mlgt Ie kl 23 2e kl 34 3e kl 27 4 kl 28 5e kl 22 De 2e kl en de 4e kl worden geaplittt in Iwee aideelingen hetgeen de aaDitelliog an twee tgdelgke I eraren noodaakelgk mankt Mo Toor Ueaehiedeni eo N d rland ch en 66 a foor l ranaoh Hao benoeming door den min T b t wordt spoedig verwacht Zondag en Maandag 25 en 26 Septamber 1898 ui op het aobieitairein aan den Hotterdamsohen Dyk eene schietwedstrgd pUats bebbei oitgesobreven dour bet bataljon d d Sohntterg en de Weerbaarheidi Vereenigiag Bargtrpüohl De wedstrijd aal bestaan uit A Paraoneele wedstrgd a TOoT Sebatterg b voor Weerbaarheid B Weditrgd op vaste baan tegen betaling van I 1 loor eene serie van 10 anboten C Wedatrijd op vrge baan tegen betaling van 1 0 50 voor elke aeria van 5 aebotan Roaenpigs vo r da twee scbnttars die gednreade bside dagen het grootst aantal witte roMD eohietan D Flobertwedatrgd toor beeien tegaa betaling van f 25 voor elke erie van 5 schoAn E Wedelrjjd met Cylind rgaweer tegen betaling van f 25 voor elke terie van S aebotea F Flobertweditrgd voor dames tegen betaling van 25 voor elke aeiie van 6 aohoten Voor laden Hptd d Sebottarg is het dragen dpf anilorm Voor leden van f Uurgorplicht bet intrgn verplichtend Er wordt geschoten van 9 2 eo van 1 4 onr slaitiuü Xi bet bnrea tei 3 nre Penoaeele Laarten moiteo Maandag r66t 3 nar fgesclipten go Zo pg te 2 nre Matiit je Mnsieale door hti Maafckcorps der d d Sobottenj aaogeboden iffOf hh ofiirieren van het bataljon taa dag te 3 not Keou der personeele priiaen MoriekmtTorrifig door het Muzirkoorps der d d Sohntterg aangelmden door den Ba taljoniKommandsnt Ta 4 nor Uitreiking der prgzon op het terrein Aan het Gymnaitom is de nieowe cor ns begonoeD met 55 leerlingen verdeeld over da klaaaw als volgt I 10 Il 8 111 10 IV 10 V S TI7 De Wilhelmina Vereeniging die lich ten doel trlde de verjaardagen van het Oranjfhoia freetelgk te vieren hieft in sgnegi termavoiid gebonden vergadering besloten deie vereen ging te ontbiode i en gn de eere ludm Bargemeaater en Wetbouders daarvan in kennia geateld Aan bet geboow van bet provinciaal bestnnr werd giater aanbesteed lo liet Qitdiepen van twee gedeelten van den Hollandschen IJsel onder de gemeenten Ouderkerk en Nianwerkerk aan den IJaiel Minnie iuschrijver wu dhr A Visser te Haarlem voor f 1870 2o Het maken van voorzieningen langs basaltanreu en het veroieowen van eteeoglooiingen met voelbesehoeiingen Inngs de GoniKe onder de gemeenten Waddingsveen en Boskoop Mioata insobrijver was dhr W A Veibroggen t Waddingaveen voor f 18 116 Bovenstaand ber cht stond gisteren in het D gblad van Gonda Namens den heer Verbruggen werd ons verzocht dit bericht te wijzigen en wel dat de saubesteding had plaats gehad 29 Aug en do aanneemsom van bel werk door genoemden beer aangenomen met waa I 18116 maar f 18166 jAAReTei D Door iemand die onbekend weofcht te blgven is een som van f 100 baBcbikhasr gesteld voor een uitdeeling van spgs aan de behoeftigen dezer gemeente bg gelegenbeid van de hier te honden kroning fieiten NiauwaaKEiK i n IJsei In da vergadering van jl Woensdag van de leden van het Ikiifarecorps werd tot directenr benoemd de heer J Da Noger te Moordrecht Voorts werd br a oten de instrnmettteo aan te koopen hg de firma Hanke Co te Rotterdam en de gewone repctitiea te honden eiken Woensdag arond in de school op het dot p Het b stoor van de eieowe vereeniging die den naam val dragen van sKunsttieide en Vriendschap beetaat uit de beeren J Roepman voo sitter J G Vonk vioe voorzitter C Van Beekom secretaris L Dekker Gz penningmeester eo C Den Toom Gz commiasaris Stolwijk Een landboaweraeoon vermiste verleden week eene eend met twaalf kuikens Op de markt te Gouda zag hg zgn eigendom in handen van een bewoner eener naburige gemeente doch in plaats van toen direct de politie te waarschowen wachtte bij daarmede tot den volgeoden dag Toen no Zaterdag bg den verdachte een onderzoek werd ingesteld was beel natoorlijk de onde eend die alleen gemerkt wa en dus het eenige bewijs voor den diefstal kon zijn gevlog n en liep dos het ond rzoek op nieta uit In de Maandag jl alhier gebondeo eig verg van de zangvereeniging Eensgezindheid v deed in de eerste plaats de eecr verslag over bet aigeloopen jaar daarna volgde de rekeniug en verantw van den peaningmeeater en eindelgk was de verkiezing van beatanraleden aan de orde In de p aats van den heer J De Vreagt die als lid bedankt had werd een atemraig gekozen de beer P Van Wgnen een der trouwste en gverigsts leden der vereeniging Ook de overige beatnarsledeu de beeren U A Westbroek J 0 Krngt C J Sehilt en F Kaptegn dia volgens het reglement allen aftraden werden met bgna algemeene stemnen herkozen AT4BM Bg het departement van koloniSn ia het navolgend offleieel telegram nit Pedir ontvangen ouder dagteekening van gisteren Kedjoeroean Blang Keet Male maakte zgne opwachting bg kolonel Van Hentsz Overal in de Pedirstraak ia bet rnstig De wegen van Teupin Raja ea van Tjot Moeroeag naar Sefjli ign nagenoeg gereed de groote weg naar Padang Tidji ia tot aabg Benrabo gevorderd De eorreapondent te Batavia van het Haadelabladt aaiat ran giatereaoehteid Nog twee Atjebscbe bellden liebbtn licli onderworpen De troepen uit Java die deelnemen aan de expeditie naar Paiangan zullen na afioop rechtstreeks naar Java terngkeeren BECHTZAKBN Voor de rechtbank te Middelonrg stond gisteren terecht J II B ontslagen postdirec tenr te IJzendgke thans te Middelburg lo heohtoni beklaagd van in zgne betrekking van directenr van bet poat en teiêgraalkantoor te IJzendgke zich te hebben schuldig genaakt aan verduistering van gelden Het O M eischte tegen beklaagde 24 jaar govangenis traf Posterijen eo Teiegraphie Bg Koninkigk bealuit dd 31 Angestns jl zga benoemd tot commandeur in de orde van den Neder landcben Leeuw J P Havelaar Directenr Generaal der Postergen en Telegrapbie tot riiTder in de orde van den Nederlandschen Leeuw B J R Engilhregt lospeclenrderPostergeA en Telegraphie te a Gravanhago en A Kiugt Inepeetenr der Telegrapbie in algemeenen dienst Tot officier in de orde van Oranje Naaaao J W KSnig directenr van bet postkantoor te s Grarenhage en M C de Grsaf directenr van het telegraafkantoor te Rotterdam Tot ridder in de orde van Oraeje Naasan A L Nagel directenr van het posikantoor to Leiden J F C Roolant directeur an het postkantoor te Dordrecht D ten Boacb directenr van bet telegtaalkantoor te s Hertegenbo cb en H H van Eek directeur van het telegraafkantoor Ie Dordrecht Toegekend de eore medaille van Oranje Nassau in rilver aan P Bink adsiiteut te Utrecht C C Dangremond adsiateot te Amsterdam A A Noeal adsistent te Vlis ingao L Bra hoofdbrieven besteller Ie Rotterdam B A M van Idtinga hoofdtelegrambeateller te Rotterdam en B Mateman Ignwachler der telegraphie te Leen wari en Als boven in brons aan A 0 van de Waüe condocteur der brirvenmn en late klaasi te Amsterdam A A Oosterhof conducteur der brievenmalen 1ste klaa e te Zwolle G J T Groothoff kantoorknecht te Rott rdam J de Bock brieven en lelecrambeateller te Oodnwster A Lammert poethode te Lopperaom en C Kersten trlegrambesteller Ie Schiedam BurgerltJke Stand GEBOREN 14 S pl Pieter ouders J Rgnhart en H M Spee Jobanns Elisabeth oodore T Velthngson eo D G Cornet 17 Joost ouders M van der Hoven en A dn Clou OVERLEDEN 14 Sept H J Verkerk 2 m ONDERTROUWD 16 Sept A Prios aa J de Jong J W den Biier te Waddinx J veen en ï A van Proissen Ontvani en ceoe groote sorleering Doonsclie Handschoenen voor UAIUES en HEEllES A vaa OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 78 GOUDA Telephoon Mo 31 ADVERTENTIEM OUZICETEAi I HEBREN en DAIIES PRDIKEN TOPETS SCBEIDIllGEN en verdere HAARWERKEN munten nit door SOLIBDE AFWERKING bj H p m mmmm Cotfftur Kleiweg Cowlff Bg vonnis der Arrondiseements ReohtlHink te RoiUrdam dd U ADG08TUB 1898 is het huwelgk bestaande tnaachen WlLHBIf MINA JOBASSA BVIEB ndia to f m AALBSBT DB HABTIOB Schilder beiden wonende te RoUtrdam ten verzoeke van eerstgenoemde door echtscheiding etttbonden verklaard De Proenrear van Eiacherea Mr G P ZAAIJER ia Aog 1SS8 Waltham Mass EN Antoine Prères HORIOBES S jaar g arantie A UITTENBOGAARD Hoi logemaker Oo thaven B 16 leo bieiie bel geluk lie huil llooldprUs De prezen r yii door den Staat gegarandeerd Mt aeo Mark Dltnoodiglng tot deelneming In de kansen van de 1 Lübecksclie StaatsHerij Deze voordeel biedi iido door den Staat Liibeok gevaarbor e groolo Goldloterg t erat volgeiis het plan slecht 50 000 halTO loton dnareategen 25 000 prU eil Boodat de helft van alle loten seker winnen moet De prytea zyn de volgende De koogite p ys eventueel 600 000 Mark Premie vsn SOOOOO M 86 pr a 8 000 M l prijs ü 300 000 83 a 2 000 1 k lOU UOO i 1 00 1 i 70 000 1 4 è 1 000 prijzen n E0 000 819 a 600 H 1 prqa ü 4t 000 486 ü 300 i prijzen ü 40 000 s 1 prijs i 86 000 18984 it 18 i pryzen ü 0 000 8 i 160 Iprüe ü 80 000 1941 i 180 Sprgtanii 10 000 003 Il 100 u 94 i l 5 000 2903 ü 68 n 99 en wordoD doze in eenige maanden m 6 klasBen uil rloot De Uoofdpriji in de Ie klasie bedraagt Mark 30 000 atngt io de 2e kt tot M S OOO in de Fe tot M 40 000 in do 4e tot M 4ft 000 m do 6e tot M 60 000 in de 6e tot M 200 000 en met da premie van M 3lt0 00ll event tot Hark 600 000 De uitgave geaehicdt in halve en viordfl loten Voor de eerste prijstrekking die offioleot i vaa eateld kost IweeJialve origineel loten slechts M 8 of 4 80 eea halve ongiDeal lot fllcchta 4 w 2 40 een kwart origineel lot sleohle 2 f l ïO Ds inleggolden vobr de volgende ktaHou zoowel ala de jniite lijst der prijeen worden aangegeven in bet officieole trokkingsplan voo zieu van bet Wapen van den Staat wolk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddell k na de plaats i abad bebhondo trekking de ofiioieele trekk ngBlijsl Oe uitbetalinji en vcrzeBiÜDg van de prijzen getohiedt door diVekt en prompt aan de winners en onder de atrengste geboimbouding IV ledore Bestelling kan men eenvoudig per postwisaet opgeven 0 Men wendde zirli dus met de nanvraag om toeKcnding van loten voor de spoedig p aatt hebbend trekking zoo spoedig mogelijk of niterlyk tot 29 September e k met vertrouwen tot Samuel llecksdier Senr Bankier gn Wiiialksntoor in I1A MBUR0 Dnilsekland B J m TEL2EH Dubbele Buurt B TAILLE i 10 P UR I Geen beter tdrea voor alle soorten SCHOEN WERK ala het NMrilbrabaBtscb Scheen es LaarzeimagaziJD KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegateeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aaagemeten werk Likdoornmiddel Teeeii legen eelt en craflrii Flact it A 0 a Verkrijfflfaar bij D MIEBIES KIfmg E 100 DROGIST W I la de tiau tawiMaa tsfaa Jlokl Rhaoiiiatiak Lsijnpïjnaii koitom fc jT Üijttr Piii Expejler Vit aasIhsltSSkMSSSaaatswwnlanteisa l t AiilBrfiiiIxpeller i AiterPai Expeller FIV BO eeal 78 oeat eg fl de fiiwli Tnr dea la de meeste Apotheken au bij ri Woklar t Os ts Rolterdan Te GOUDA bg C LUGEtt Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 188 ITuttige en Fraaie Handwerken Ondergetcekende bericht dat 1 OCJTOBER a s weder Nieuwe Leerlingen geplaatst kunnen worden tegen zeer billijke condilicn Mej M TIESEMA MARKT A B4 RIJWIEL TE KOOP een böpa nieow TtlJWIBL met LÜCHTBANDBN voor f50 Franco brieven onder no 2461 aan het BareftQ deser Conrant Tinimerlledeii Meubelmakers f Metselaars koopt uwe Oereedaehappen bij JAN ROND Korte Groen endaal 1 1J Ö 2 M E CASSliTO TANDARTS Gouda Turfmarkt SP BEEKVBBN MAANDAG DINSDAG DONDEROAO en ZATERDAG van 8 tot S nor WOENSDAG en VRIJDAG van ttotS nnr ZONDAGS niet FEANSCIE ST00MVEE7EEU au chemisciie Wassckeri Ti il OPPEI IIElMEIt 19 KruUkade Botterdam Gatarereteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt voor GOUDA de Beer A VAN 08 Az Specialiteit voor het atoomen en verreavan alle Ueeren ea Damea rderoben alsook alle Kinder oederen Speciale inrichting voor het atoomoi van plnchemantela veeren bont ena Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nienwite en leatate methode geverfd Alle goederen hetEJ geatoomd of geverld worden onachadelpk voor de gesondheid Tolgene ataal hewetkt Levensverzekeriiig Maatsehappij HOlIiND Goedgekeurd b Koninklijke Flesluiten laatscMppelp Kapitaal ƒ 1 000 0000a Qevestigd te Amsterdam Raadhuisstraat 32 34 COMMISSAHISSBN W J BOLLEE Directeur der Algemeene Brandwaarborg Miuttacbappij te Amsterdam H HANSEN Directeur der Verzckering Mnatechnppij Mercuriue te Amaterdaio O R C WIBAÜT Bankier te Vlissingen Mr S B W ORAAF VAN IJMBDKQ 8TIRDM Adtocaat Procureur te Arnhem Jbr a P 8CUUURBEQÜE BOEI IE Burgcmcestar Tan Wormerveer i B P SCB0LT8 mm j w nmm m n putti V r ekerina van Kapitalen b l Overlijden en bU Leven DttdfiIJk in gaande en uitgeeteUle Lijfrenten Vitxet en Kinderver ekeringen Inlichtingen te bekomen bij den vetjimenwoordiger voor GOUDA en Omstreken den WelEdclge slr Heer ff C VA WES Gfp Rai Infanterie Ie Gouda B IJ W I E L E Ns STEEDS VOORRADIG NIEUWE jDames enïïeeren Rij wielen van af f ft Qroote voorraad gebruikte RIJWIELEN van af SO J C DE RUITER Bonènjwielhenuller TIendeweg GOUDA ECHT xnet rood0 l9tt m l eit rooral op de JDberiahnstein OlHaTeUKD VieTOKIABIfON OaCRlAHIISTfm y i Overal tijeneem li Mitaiaehapp tot ExploUatie van de FMorla Biwt KaniKior voor SederlanO Boompje éO Botterdam Qearig eu OnBchatlolijk iMilveHiirsvfit ggging tegen hrnnderigheid klift achtuji aangtzichti en aniltire Uchaama roven toonden lirakketd en bUkingen bij vfritoentiffen mnterhanden m voeten hij ichur t dauworm fne Zuirert van onrein insect onder io en op het vel eu haar 10 Centa per dooi tOoedkoopite en olledat adrei voor Vervoer van Inboedel eoowel binnen als bniten de atad met gesloten wageua i bg A OKAVESTEIJN Oude Clou we Alles wordt tegen Transport mthade vemekerd Alaehiiialc en Chemische zuivering en ontsnietting van Bedden en Matrassen bij Gtk DE BilDT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 ü