Goudsche Courant, maandag 19 september 1898

Dinsdag 20 September 1898 37s e Janrgang t o ff ROOKT BRAAT S KLEINTJES 2 CENT MDSOP DTBAAIT I ièuw8 en Advertentwhlad voor Gouda en Omstreken TeMkM W M ADVERTENTIEN worden geplaatst ▼ 1 5 regel 4 a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot I uur des midd Qloeüicht Kousjes die een onovertrefTeliik WIT LÏCHT geven Il 99 € ts TelefMi W u De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie witnden is liK franco per post 1 70 Aiwnderiyke Hommers VUF CENTEN Burgers tcalèiie is het beste en goedkoopste kettinglooze KIJ WIEL Vertegenwoordiger J Q DE RUITER Gouda nnW nnt IffTTMnn lütstekende 5 cent SiaAiU NIEUW MEEEi ggy DEL Mü NDu lodis bisschop Openbare Yerkooping te GOUDA op HAANUAQ 19 BËll EMBEB 1898 de morgens te Hf uren in het Oebouw der U K Luniamiiioiiio un de Wetthiren te i öouda ten orerstaan van den Notaris O O rOHTÜIJN DBOOGLBBVEB Y4 BBNOOFT ENIOESTUIN met TUIN HUIK snn de ttoelekade te UouJa kadastraal bekend ia üectie A Ns 2981 groot 8 Aten 92 Centiaren belend aan de eene zgda eigendom der Sociëteit OKsOi iOKfjKtfc enaan de andere tyde eigendom van ViKHiAa Ta aanTaarden 1 October 1898 Het perceel is te bezichtigen i dagen vüór den rerkoopdag van 10 tot 3 oren en opdien dag van 9 tot 11 nren Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris Openbare Verkooping te i 3lIDA óp DINSDAU 20 8EPTEMBKU 1898 ten uferstaan van SotarU MONTfJN Mui a des morgens ten ure in het Vendulokaal aan de Nioowsteeg E 17 van Meubilaire en andere roerende Goederen als Mahoniehouten en andere Kasten Tafels Stoelen Ledikanten Bedden en Ueddegoed Kachels antUlte Hteretalre Tafel en Buffel Spiegels Sehilderijen waaronder Olieverfporttetten en Pastels Oravores Koper Tini Blik Glas Kristal en Aardewerk eni Voorts Goud en Zilverwerk J des avonds ten f ure op de boveniaal van hetCaK nar 8cn iii oaB aan den Kleiweg van Boekwerken Tijdsclirifte enz waaronder de Bibliotheek nagelaten door w len Mr M H F H v BUUBN en bestaande in diverse RechtsgeleerdeLitteraire Theologische Historische en andere werken waaronder Praneche Dnitsohe Engelsche en Latijnsche Catalogus der boekwerken nii 3 SBITEM UElt a e op Iraneo aanvrage gratis verkrögbaar böden Boekhandelaar J T 8WAKTSKNBUR0 te Qouda Te ien daags te voren n H n 2 5 uor OÏEm E TEIIEDOFINS te GOUDA Ue notaris J J A MONTUN te ffoucfii al op Jfonmlaff fl eptomfter JfS98 des Toormiddags ten 11 ure in lat hfitel i Pstvw aan de Markt aldaar publiek veilen e verkoopen i Dii Pffl i iVI bewoond geweest door wfllen den heer i OiiniaT aan den Kleiweg B Nos 8 en 17 aldaar Kad Sectie C No 1481 gjoot 1 A 7 cA waarin sedert jaren wordt n itgeoeiend eene goed beklante gi uUer en kruideniermffaire handel in granen meiUng en lijnkoeken eterke dranken met vergunning en OrondbelasHns over 1898 il Aanvaarding met betaling der kooppenningen vMr of op 15 October 1898 Te lieu nk 18 September 1898 iedere werkdag van 10 4 ore Nadere inlichtingen bj voornoemden notaris te GOUDA mm Hf gele J J A MONTUN Notaris U Ootuh sal op UIN8DAQ 27 SEPTEMBER 1898 des morgens ten 0 ure leu sterthnize van d o heer J OaioatT aan den Kleiweg wgk E no 48 ten verzoeke van de beneficiaire erfgenamen van genoemden overledene pmbHek t frko0peu Ken goed onderhouden INBOEDEL vuorU Een aflands Zwart Merriepaard BRIK TWEBWIELIUE WAOKNH IIANDKARREN KRUIWAGENS TUIQEN en ten slotte de alsdan nog toorraétge Winkel en Eoopmansgoederen Uuitenlaodscbe FABRIEK Te zien dftags te roren w p 9 12 ea van 2 5 uur Vergrootingen MtslelliBgcn van den Heer 1 D WESSKLS GROEPEN Fotografie Studio 19 Alliuin Foto s mat i proeven 9 80 Dtgeiljlis ook its ZoDdags GEOPEND Flu weelen Singel B8S GOUD 1 MUZIEKINSTRUMENTEN lilt pruieu tonoBrrteraDilo met d eenU in oa Ind br u nii M iün n VIOLEN Fr oud Tyr Iiulr O 11 J E L H A N D E L remin pmkujt STdsr a eunt ogOEis i r iudnil ftij V n ƒ HJ oor W Vui ƒ 9 toar l L O DE LAHQ OOODA oore iii T Dames lode lagazijn Tiendeweg 39 Ontvangeo voor het Salsoeo E eVERV e riike CoUeetie imm STOFFEN voor CO8T0ME8 BLOÜ88EN en GABNEERINQ Als o k wie ruime keoie ii alle Qaxnee Artikelen Prima CORSETS HaDilsckaeul ima m m ZIE DE ETALAÜE Aanberelend 1 D WESm Markt GOUDA rr POIKE ODDE f SCHIEDAMMER iH GENEVER Her kt is iICIIICI J NOnEVEMNCIER V Vorkrijgbur böi M PEETERS Jz N B AU bewijs rsn aolitheidls oaehet m kurk steeds voor sioQ rati de nssm der Hnaa P HOPPE NIGUÏTOAP G IJSSELSTIJN Gouda Specialiteit in Eau de Cologne J o BOI DOOT Fourmraeur Brereté de LIj MU e Roia des Faye Baa de Belgique d Espagne d Ttalie et de Portugal AMSTERDAM ROLHAÜI 30 € 1 per pond HAAI met Been 9S BOTERHAMMElWORST 30 C p p in verschillende prijzen Manheeelené L DE HEIJ Dubbele Buurt B 2 Stoom Zagerij en Schaverij J V tiRGEgR GO UDA LEVERT SOFLATTEir ASGSITBATSH EN LUSTEB ook volgens op te geven Profiel Spoedige afleverlnga Netto oltvoering Coneufreerende prlji en BfltteilaiHlscfc Ovcrzichu De FrsnseHi liiMt rrawl v rg ierde Zeterdag op het Elj e ooder leiding en president Fftarf De minister ven jnstitie legde da feiten Uiwt die voor hem voortspruiten oit het owlsnoek van het dossier Dreytu waarmede bij sich heelt bMi gshoadeo Hn coniUteerde dal kraehlens da bepaling D van artikel 444 vaa het Wetboek van Straireeht bg sleebts kan beslisten over brt veraoek om revisie op groiftf van g 4 artikel 443 van het Wetboek van Slrat ordering nadat bjj te rade is gegaan met de ooounifsie die de wet hem als minister van justitie ter agde stelt De ministerraad maehtigds den minister d ie eommisiie byeen te roepen De beraad llging was t 12 nnr gfëindigd Generaal Zorlioi en ea de he r Tillayer verlieten den miniiterraad Wiór de andere minister en namen hen ontslag Oenersal Zf lfoden haelt een brief aan den heer Brissoa gericht waarin hy ontslag neemt als min ster van oorlog en z gt dat lyn overt iging dat Dcpylas schuldig is hem belet ecnige andere oplossing te aanvaarden dan de band having van iïet een aal geweien vonni Qenerhsl Cbanoine is daarop benoemd tol minister ven oor og de senator Qodin i tot minister yan openbare werken bmioemd De eommie iel door bet miointerie vao juftitie aaogeweien voor het ondereoek aangaaode de revisie van hst proees Drejfus tal Woenidag morgen bgeenkomen om met de bastudeering na het doesier Drejfas een aanvang te maken De Doilache keiier is Zaterdag te Weenen aangekomen en aan het station ontvangen door keiaer Frana Jozef De beide vorsten omhelsden elkander drie maal diep geroerd Keiier Wilhelm legde fWee piachtige kransen neder op de kist waarin het stofieljjk overschot van keiurin Elisabeth rnsl De begrafenis van de keizerin bad op leer plechtige wgse plaats met bet gewone cersmoftieel Er was leer veel volk op de been Toen de lange stoet op het St Micbelpleio aankwam hoorde men anikkenenjammeikieten oiider het pobliek Na da ter aardebeetelling in den kspncgner grafkelder begaven licb de beide keiiers te samen per rgtnig terug naar den Bofburg Gedurende de ple£btigbeid bracht keizer Frans Joief de hand voor de oogen en herhaaidelgk sag men hem geaohokt door snikken Inoidehten vielen niet voor FEViLLETOX De Kexicaanscbe Beeldhouwer K£H VKSBAAL DKR AZTRKICN Naar kei BiiffelibM 3 Ik had nieU taderi r rw cUt gaf da ODvorlut op eeo oaTonobtUtgAD loon t D lotwoord raDt ik kflb reedt oQÜervinding genoeg gehad om daarran overtuigd te zijn Doch ondierwerpen dat aalt gijl Beu mar B aija dik ob itevig sd at waro dit niet het gar lou het toob oieta beteekoDrn daar er niemand in de nabgheid ii die Q hooren kan Ik aou geen gaaohiktw ptaati bisbben kuneaD uitEoeken noch bedenken on v toi inatamming met mijne pUttnen t nooduken Toliical KÏde Mazina met ene Qtkoade be dairdheid gv o waar de goden my bat leven géachonken hebben ala ik q voor mijne voaten neder W van hier of bg de groote con ik ui het onreiaeJiloed uit uw hart laten alroomen Uw moed bevalt mg by de goden I gaf hg met eeii barlolgken laeb en antwoord Ik tie uwe OQTersehrokkeafaeid wezonigk met genoegfn on daarbg trad hij met uitgebrulde armen naar haar toe irTorug wangedrocht riep sg met waantinnigen Bgat uit fTerug zeg ik I ea bedenk a nog tgdig eer gij n rtap verder doeti BedeokflB herhaalde hg op een apottenden toon tarwql CM halach vuur in zgne oogen icbittfrde rBadmkaaf Pat lieb ik nwda maaadeo lang gedaan De Spaansche regaeriug heelt ni Ja sitting der Cortei gesloten ia de commissie voor de vredeaonderbandehogen benoemd die op 10 October te Pargs muet bgaaukomen Uet voorlittarscbkp der csomissie is opgedragen aan Uontero Rios ala leden ign aangeweien de beeren Villarnlia Ceiero generaal Arbaiuu sn Uriais Uet is nog niet bekend welke opdraebt de sredewommissie ont angen isl met betrekking tot de qnaestie der Philippgsen De opatsodeliogen onder Aguinaldo eisehen onafliarkelgkbaid Wg hebben soolang voor de vrgbeid gsalreden laggen ig dtt wg thans niet hg de Vereenigde Slaten willen worden ingelgfd Aguinaldo heelt voor de Pbilippijnsebs Republiek reeds een president gevonden een ad voeaat Uoo Cajsssno Arellano genaamd op hek vertoek van Agniealdo beeft bjj geantwoord bereid te sgn als president der Republiek op te treden indien de vredesooafe eniie Ie Pargs aan de Pbilippgneo de gewenscfate onafbaukelgkheid sersekert Met belangstelling wordt daarom de bijeenkomst dsser conferentie afgewacht soowel inEaropa en Amerika aW ia Asii Volgens den Berlgnschen correspondeiit vaa de Petit Bleue ie het antwoord van de mogendheden van het Drievoudig Verbood op da redMboodachap Ta dan Tsaar tbaas in Petersburg verschenen Alle drie verklaren zich bersid om van regeeriogavege vertegenwoordigers der oonfereatie te zenden Alle dria voegen erbij dat de grondsisg van de beraadslagingen moet ego de tegenwoordige omvang VBO het beiit van de verschillende staten gelgk aaar sij meonen cok in de bedoeling van keizer Nikolaaa heeft gelegen Diplomatieke twisUn over grondbezit mogen das op de conferentie niet te berde worden gsbracbt Van de Veieenigde Stilten is ook een toestemmend antwoord ingekomen maar eveseens op voorwaarde dat de eoofereotie daar zal laten de vergrootiogen van het grondgebied van de velschillende staten die geschied ign vóór hot teekenen van de besluiten van de conferentie Frenkrgk heeft nog niet geantwoord enTurkye heeft den wensch geuit om eerst hetprogram te mogen kennen aangezien bet igolegermacht niet kan verminderen oo baar zelfs tengevolge van den laatuteu oorlog nog moetaanvullen v Maal gij lieBl mijne liefdubetuij ingeu ran tie hand goweten en mg om mijii leguntpoed uitgulachen Tbuns is bet bUd gekeerd Aan mij ii nu de beurt om te laoheo en te apotten Maar waarom blijf ik dnksF ¥ drukken ea andennaal doed hy een atap vooruit Mazina ootwaek hem met tfugheid trok een korten dolk van itUH uit haar boezem en daod oene Soging om uit do kamer ia den gang te komen ooW in een MgwenV voolde v haar middel d or een kracbtigam Win omvat Dadelijk sloeg sg mot alle macht toe on het wapen drong diep in dereciiterzijde rau den inoodaard waar het hem eene belangrijke hoewel niet doodelgko wond toebracht Die ttoot kwam zoo oovarwacht dat bij haar E lotaeling loeliet en eenige lohreden achteruit wanelde ader deo uitroep Og hebt m vermoordt ylk heb n io tijda gewaanebuwd maaa gij hebt niet naar mg gelBiaterd gaf zg tea antwoord Ik alerf liever daa mg te laten beleedigeo Als gg mij te na komt moet gij op de gevolgen voorbereid zgn Uwe wroede verrofging hevft mij wanhopig gemaakt Dat znllea wg een zient bornam hg en trad weder voomit wel omzishtiger dan de vorige maal doek met eene vaztbesloten uitdrnkking op zijn gelaat Op dit ooger blik echter trad Moztü eon Bpaau oben dolk ia de hand boud ade on meV vlammen lo oftgon de kamer binnen Duivel aehreeuwde zij hem toe Temgl of ik itoot dit lemmer io nw raoineedig hart I Terug zeg ik nog eenal Ën bij die woorden aebitterdan km iwartd oogan ali gepolQat taal Verspreide Berichten Fa MKawK Oeorga CKmenoaan doel in sI Anroiee een verwoeden aanval op den president der republiek smonsieur Ftlixs üij doet uitkomen dat de president van alles op i e hoo te was allee wist iat d t Orejius onschuldig is veroordeeld en geen beteren plicht gekend hfoft dan het rrcbt te smoren den de varvalseheis en terdraaiers te beacharawo Een leer hardnekkig gerucht gaat te Parys dat de Initenant ko onel Bonnier in garnizoen in het departement Meorthe et Moselle wiens arrestatie reeds voor eeoige dagen werd aangekondigd door de Auroras en de Libre Parolee werk tgk is gavaugen genomen Deze officier zoa aan den krggsraad de stukken hebben overgeleverd waarop Dreylos is veroordeeld en die noch aan den beseboldigde noob aan den verdediger zijn medegedeeld B B griend van Emile Zola heeft Vrijdag llliefaielfde agentschap medegedeeld dat de s hrgser van J aecuse einde October in lyn huis sal terogkseren Een saete datum kan cog niet gesteld worden wsnt Zola wenscht in elk geval dat vóórzgu terugkeer de zaak Pieqnart en anderegeheel afge oopen zullen igo Kerst daarna Ühi ajjn advocaat beginnen met de voorbereiding van bet derde Zola procos in Novemberen zal de tegenwoordigheid van Zola la ParjjsDoodig sgn De heer Tvas 9 rof redactaur vu de Siècle de bekende strgder voor recht en reehtvaardigbeid in d Dreyfusssak beeft met het oog op de crisis in Fraakrgk zgn voorgenomen bezoek un ons land moeten verdagen ven 19 lot 23 o 24 deter Hg boopt ten minste dat de zaak die hese zoo nauw aan het hart ligt hem dan vergnnnen aal zich eeoige dagen uit Pargs te verwgderen De nieuwe minister van oorlog in Vrankrgk generaal Chanoine ia in 1835 te Oyon geboren bezocht de militaire school te Baint Cyr onderscheidde zich in China reoigaoiseerde later het Japansohe leger eu was in 187U adjudant van generaal Fiossard In 187f werd hg tot mihtair attachue te 8t Petersburg benoemd in 1885 vervuMe hg een iliplomatieke zending naar Peking en werd in 1898 tot divisie generaal te Rgsel benoemd Tuluca itond ala van den dundor getroffen zoodut bg wm oogenblik onzeker aciieen wal te doen on den blik met blijkbare onrutt op baar gevestigd hiold Meitii blaef met eene vaste bonding stsaH met bat ivoren gevest van den dolk io hare hand geklemd Zult gij rertrakken of moot ik er t toe nooduken F vroeg hij eiodeiyk mut eene stem dio half door woe le gesmoord word IV wil n jne plannen niet doot eene vrouw laten tergdelen I Oa heen I Ueztli tastte met den voel langs d6n groüd alsof ij eene bgzondere plek ocht Toluoa trad ondorwgl op baar toe en wees met oeno gebiedende beweging naar den gang He li was doodsbleek doob bleef zoo onverzettelijk als eene rots fZalt gij gaan aohrenivde da verbitterde ellendeling baar too Neen Dan zal ik Kr vo gde een gekraak eniToluca verdween door oene opening in den vloer daar hij op een valluik had gM ao dat zioh plotseling opende Aanbondt od Ytortte hij io do donkere ruimte dieper mtilor totdat hij mot oen doffen galm tegon den bodem sloeg Meztlt bowoog kich niet en haalde Ifs te nauwernood adem Mazina stond sprakeloos van verbazing en begon aan al bare leden hevig to beven Uit de diepte stoeg een zwak gekerm op en nu wierp Mazina zich aan Moztli s hals on bogon als een kio l te schreien yWeen niet beate vriendin zeide het meisje bleek doch kalm Ik heb eeoa daad bedreveo die da goden mjj i iet eufal tullen dnldco Xoluo la ChuuHue ia md tgameen oniwikkold aftn eu nnekt TanohaideDo tftlen Na den nl rim UoulftugBr beui bg raedi da aymMthisÜQ der bevotkmg wurran miuiater Oooaiani etin haodig abniik maakte Clianoiae ia defknndigo m CfaioeaKlia en Japaaiohe J qitwiiea ia Ub nal en MikMri ran ooierilgeeft Hg b it hoogtt innemeod utterlgk De Echo de Paria deelt luede d k EmiU Zola uch 3 October a v te Parlja ter beeofaikking van iga rechton tal itelten Wiwr lMuiM Vol eDi oadere barioliten beeft de orkaan in WeelIudil metr dan 100 alaohtoflfari ffeueakt allaea te St ViDOsni Driekwart rau de berolkiog vu dal eiland ia tonder dak en de adntiniitratenr vra f t drni ead om help Te Barbadoi agn 10 000 onin eo rernield Bugelicbe ooriogeaohepen mei leTenvmidJelen agn naar de ateiaterde eilanden gatooden Konia iu Victoria beett eeu teleftram va dea neniing geroqdeu de Lord Major van Londen aal eeu foudi traohten bgeen te brengen Ootri Kt K H ovoa tua De Keitarin heeft geen rermogen nagelaten Uaar behoorden bit Acbilleion dat anderfaall mittioen gehoat haait brt a ot In tjaini dat op 700 000 fl geacbat ia en de meabela es kunetwerken in dte beiden veiblgiplaataen ter waarde van een halt miHioen laar diamanten wwdM 9p 2 Millioeo geeobal m voor baar rtiiiea kreeg ig meandelgki 50 000 florjjn Het geraobt gaitdat twee aoarehiiftea te Leobr D ia fltiermarkea een aanlig hadden willao plegen op des priaa van Napels die op tijtt reie near Weeuen daar lange apoorde Zg badden aan bet atation po i garat maar werden io hecbteote genumen jaiat toen de treia eankwani Sv ifii Te Vigo il een Tjjudige betoogiig gehande Toor bat bnii bewoond door generaal Toral die de capitulatie van Haatiago tee livade t Qeechiedda bg het landen van de iraepen die repatrieerden en die door hun Igdend oiterlgk het medejgden der menigte opwekten De militaire gooTernear werd uitgefloten en met ateenen geworpen Oeneraal Toral itaagde er intuaechen in siob onbemerkt aan boord Tan de pakketboot aLeon XIII te begeven doch nauwelgka xa men ham of een half nnr Uag werd bet Hchin met itefluen gebombardeerd Het dek werd zoodanig beecbadigd dat de pakketboot de kade moeit verlaten een odrueht dnl Iwboort t slorvflu Hg ia bet die mijne moedor vurmoord heeft vermoord in koe lan bloodoy in bet kleine gewelf daar buoadan omdat zij u vrtendfofaap bad bewezen I Oat bom daar nu maar Hgge i u over ijne raiadadifa nadtnkon Hg beeft tijd geuoet tot overpeinzing en wanbedrijven genoeg om zieb toe te bepalen Na die woorden wuifde Efj eoo vaarwel aao bare vrieodlu toe en rardwew Mazina bleef alloen bij da diepte waaruil kreten van smart on wanhoop omboog aiogen De zou was dien gedoakwaardigeu morgen eug riat hoog gestegen toen Tonatiub do geboime kamers biunensaelde waar Mazina zat te waenen Da oude profetea zag er verscbnkkelfjk uit baar haar kleetde verWard op haar hoofd hare gtdaatstrukken waren door wonden ontairrd en met bloed besoedald i on hare roode en ontstoken oogeo gloeiden ala da Tuurzuilen vafi den I opoeat patl Mazina sprong op en staarde met verbaziog bare vriendia aan die wankelend tot Kaar kwam met al Kare zwaarte op een stoel viel en altnap Vorloren I verloren I Alles is vefloron t Muzina sloeg hare armen om Tonatmb i hal eo vrobg haar naa de oorzaak van karè snMrt Verloren I verloren I tnlkte de Ibndtrllnge vrouw wador terwijl de tranen uit bare oogen atroomden AUes is verlorao I Wat is verloren F vroeg Uaaioa de Tochtige lokken van het voorhoofd barer vriendin wegatrijkaude oOg sebijnt zwaar gakwetat te zijn Uw gelaat is verschrikkelijk doorkorven en gij zijt geheel mat bloed bevlekt