Goudsche Courant, dinsdag 20 september 1898

ÜIrccle Spoorwegverbindingen met GüUD t Zomerdlenst 1898 AangevaDgeo I Mei TUd van GreeDWlch lOV Di ROT i s8 I U r 1 1 7 1 14 l 1 80 t 8i l tl 8 14 1 81 10 14 4 10 11 U li 8 40 1 10 8 0 tl I4 4810 18 11 86 11 60 l 7 6 16 6 61 7 16 7 68 8 40 11 84 11 08 18 47 8 88 7 10 7 41 8 11 eODOi DEN Hiae ri ina ll l 18 18 H 88 8 14 8 48 4 4 88 t 1 8 6 11 41 I 1 1 618 1 88 6 81 U 18 411 1 41 1 41 4 16 6 16 6 87 6 88 Ö 64 B U 7 84 17 88 67 10 14 11 16 t 46 0 88 10 16 10 44 11 46 4 81 i4 l 4 t8 6 04 6 18 eo I D a I T c H 1 8 84 7 1 7 63 8 1 07 10 1 1 67 It On 11 10 18 68 1 80 8 17 4 81 6 0 6 47 8 06 8 66 8 8 door lO l ii j t 14 i 10 7 1I H 80 7 61 8 18 11 11 I8 l 11 14 7 87 7 10 lO S4 i w 8 01 0Bni8 18 486 OO8 87B 4O 10 01 1187 8 10 ll f l 1 46 8 84 848 S 4 7 18 8 48 10 S810 4a mtt C B 8 O i 10 60 108616 8 66 10 18 11 4 7 04 7 48 K 8 88 10 61 11 46 11 88 1 4 8 08 V60 6 04 8 88 4 7 3 6910 61 II IF r 6i ssT4rrs7TïrM0T jrürr6 IÖ 38TrÏÏ Tr0 M 3 M 88 8 88 4 M 8 8r8 10 J8 7 68 8 07 10 08 10 84J a t 1 4 i 4 a 7 4i 4 6 4 6 0 1 0 88 n 6U 4 47 4 1 6 7 18 10 t 0 S Mr UrolStJi l o S 7 08 8 6 ImS lÜ 18 11 S 0 87 6 0 if 7J 8 8 4I 6 18 14 ILlOJHada H l U Italtb D Pao b ill bMlot MD Frtntcltqi hftrdiDAti ta bABMmcn dit U Home m1 woneo dar Kal hat acbtila FriDwfaa lid tad b t COOeUffl EQQ Tan den kraiar tan dal VeflavinR vloeia n dria i Ioai ade lavattroaroan f aao l nfi di n foe Tto Monta Sitnma e n tweede midden door da VeiiaDfttona en aan darda Utigi ne Mnnte Crocella De eamt itroom heeft rends den weg au hetobwirTatorttiB iiair bi itetinn op de berg bedolTeo oeo ka anjewood rarwo kt en 00 het obterTntortom binnenlandT 8TATEN GENERAAL Vereenlgde Vericaderlng van de beide Kamen op Zaterdag 1 epl mbflr 1898 Da haar Veo Naainaa an K 4mDaa roorxitter der Eerite Kamer bekivodt den voorKitteraïtoel De Vooriitter lait door dao griffier rler Eerite Kamer ToorlvMo een Kooinkljik bealuit TiD den Aden B ptemher 189B No 49 waarby da mioieter tan biDneolftodacbe taken gemacb ti td wordt om aicb heden te drie onr dei namiddage ia bagafen naar da vergaderjagder Staten Qeneraal ten einde io aeoe rereanigle vargaderJDK der beide Kamare da zitting in naam der Koningin te loiteo Da Voorzitter heDoamt eene comiuiivie die dan Mioialer in het abonw der Tweede Knmer cal nnivBDgen en uitleiden Kort daarna treedt de Mininter vooraf fegaan door commiuie de tergadcrzaal binnen De beer Ooaman Uorgevloi mioiiter vao bïaoatilandicho raken neemt pleata roor den troon en houdt de To ffende aanspraak Mijm htevtn f Het babaagda der Koningin my te bolaiten U Harer Majeiteiti dank orer te brengen roor uwe onalKabrokan behartittiug van a tandt belaag waaraan dexe xilliDg tairyke bewyeen opleferdp Ik kwyt my hg dese gaarne fan dian plieht Ale Tonrbareiding ran de berrorming der lafanda tr dkracbten werd da dienitrervanging by da roilittt nfge chaft Ken verdrag tot bat vaeletejlen van gemoenaoliappeiyice regelen ten aaaaien van sommige onderwerpen van internalionaal privaatrecht op de bnrgertyke reobtüvordering balrakking hobi ende verkreeg wettalyke twkracbtigiag De goedkeuring liy de wet van de nuitaire con entiöu te Parije en ie YanetiiJ taischfn Naderlaad en furfrbillande andere itaten geatoten ca taar met grond verwacbi mag worden dor volkegecondbeid ten goede komen Da behartiging van dn varecbill nde laodb4 awbalaogeB werd bij eea departement greentraltieerd Door liet toeataau van gelden voor dan aanbouw van een niebw paotsemcbip i da noodige veriterking van onze ceemncbt voortgeset De belaagan van rykiambtenareo warden bevon erd door de rivaling van de vargalding van tydelyke dieniten metpeneioen aUmedu duor nieuws bepalingen omtrent de sekerbaidaattlling ten behoeve van den Siitut door ben dio daartoe krachtens hunne betrekking varpUcht r yn De aanvulling van de wet op de pemoneeln bulsstiug met bepalingen omtrout dt uprundHlagrgwielonkwam totitand D varkeeribelaagpn zoo in Nlederlnnd ali iu ladifi werden berorderd door de overneming na aaniga in Nederland en Belgtë gelegen poorwogeo en van dao Beta iawban Ooiterapoorwag atimeda door bevordering an de aanlag en regeling der ezploilatie van den Noordooater Locaalipoorwag l it 7 T ta 7 4 T IS 1 10 8 85 41 8 4 1 8 Cl Gouda Uoordnwht door Niouwerfrerk OkpolU Rollnrdan 0 6 61 8 08 8 11 8 1 It 4 48 4 6 04 6 11 6 1 Kotterdua J4p ll NUuwurkork Hoordraebt 9oud 8 80 8 41 61 S 08 g 08 7 80 7 4 7 68 8 07 8 1 Gouda ZeT Hhuiwn Moorkapelte ZootaraeerZegwaard Voorburg t Htf 7 80 6 48 6 68 6 8 8 17 8 88 tHH Toolturg Zootarmoer Zm aanl KareahniaoD Moerkapolle r 7 48 Onuda 8 8 6 7 6 80 6 88 6 48 8 08 U da iudi Woard UtrMkl Ulmolil Woordas Oadow Uouda Eane galdleening tan laita van den Stant geitoten vooraag in de geldalyke b Ji Htft n vu Naderl odreh Iodi8 Da inroaring wvtAe opiumregie op Java en Madara aUmed i up lx mbok vond wnttelyke regeling terwgl hft otiToerreebt van isiker to Ncdarlandacb fodië w rd atgeachaU en de goovtroement koffiecolteor in de re ideotie Menado werd opgeheven Nog op menig aoder gebied kwamen wetteIgke regelingitn tot etend f werden ag voofbereid Door de vervolliog veb bal aehttiende ttfvenvjaar der Koningin op Al Aagoitov oam het lifgentachap eeo einde Steed cotlen de uitnemende dieaeten to berinoeriog blli eo door Harf Majett it de Kooiogio Moader aU Regentev van het koninkryk dao volke be wasao Io naam der Kooiogio verkla r ik dexe fitting vnn de Staien Genaraal te zgn gefloten De Minister wordt door de Goramt ei aitgeti id en nadat Ky in de vergadercaal teToggttkMri alnit de Voonittw de vereeaigde vergadering H M de Koningin keert 30 September op het Loo terog Dl £ ertta Kamer xal Dinsdag 20 Sept ber liet oamiddagi half vieri eeae vergadartog boud m Twee afgevaardigden vao deo Balgiieben Beenhnowerabood hebban den 6ao September een onderhoud gehad met den mini tir van laodbonw De Brngn en de Boneharie beige geeft dtarvan eao verilag fir btgkt bet voU geode oii Io dat de n ioittxr r oekt oiur een vaat at I el ia phata van de ttilMtïooze luitiogea opening van de greoten die tegenwoordig in Belgig gHbroikelgk ia 2o dat de mioiatar ook niet ran plio i op den tegenwoordigen voet het aleebtvee ie laten binnenkomen onder voorwaarde dat het in getlot o wagetii wordt varvrard en biooeo acht ao feartig uur io eon van de groote atacbtbDisi O afgemaakt daarorer komea te veel klacbten van boeren 3o dat de opriebtiog van a acbthaisen aan de greoB nog niet geheel TUtataat en ia alle geval niet van t jaar en dat de miniater de beswaren van da fllacbtere tegen bat afmaken op de greni ao ui overwegen 4o uat de minister over da aehapeo oog niet heeft naiiedacbt maar boo oo en dan ai bet bent behaagt een kodde Mibapeo Uooanlaat Zondetliog treft bat dak de mioiatw eli de afgexaoten ham heriooerdan dat er io Nederland au heul wat minder mond en klaawzeer la den io Be gië setf een rechtatraekaeb antwoord zorgvuldig ontweek In de Tempi weer ea artikel van llii bault S aioo gedateerd 12 September ver Edam Voleadam ao Marken Zeer ibtereé q roor Franecha leiara moet ago wat bg over de gewoonten kleediog en huizen van Noord Hollandicbe boeren en viiBobarsacbryft maar roor Nederlanden ii dit allei niet nieuw of byiooder Oajaiit ie bat io het algemeen niet Ziehier een atnkje over de ontvaoget nadat Edam bezichtigd i ll l 11 11 11 U SI 11 4 1 51 l Si 10 0 11 8 68 10 1 10 8 10 88 10 48 114 4 10 11 10 17 lO ii 10 48 10 64 11 8 7 40 11 87 8 8S 10 18 18 06 B O tl l7 8 0S Ilbt is tgd om ta dejeaneeren Wy gaan het raadbuii binoen waar de burgemaetter io groot teoue zwarten rok met zilveren opetagan pantalon met silferen itrepeo de eB met perlemoeran gev at ooi in da raa taal vracht Bg leeat een kletoa welkomitrede voor in bei meeit correcte Fransoh geachreven opgeloiatfrd door g lukkig gevonden woarden allerrriendelykftte oomplimeutjc een rede die de fijnste onzer geletterden zich niet loa icbamen Dit is niet de eante verrassing van dien aard dia ik ondervind Alle toe prakao gednreoda desa lange leeks van ootvauRSten en banketten t door den oud mionter RÖell doord n mtniMer raa bionenlandeche zaken Ooemao Borgeaioi dior den eerste wetbouder van Amsterdam door onzen Qaagacbeu cosfrèra Uacatester Loop waren ma iel en ia dtt genre eo ik f mg ftlf rekeoachap vas da knebt van aan voU dat aieh door atadia da teal zgoar b irao eigen maakt eo baar met evenveel gemak ali de zyne achryft Na da begroet iog naant men plaata en bet 3ej nner opgediend door keurige dieoitmeiajei wi r koitoum en gala motej met iiaïn e roqieit ne gedragen een atlereardiifsteo indrok maakten waa allerfroolyktt Het eiudi de selfa met een modedans op bat raadboi pl tn waar men de dtea tmaiijea en eea twaalftal van onze eoafrèret broederlyk oro treogeId eed dollen roodedaoe zag maken op de geliefde klanken van Piet Hein H t Piet Hein is eaa oud volksge aog ter era an e n Bollaodtcben ko pvaarder door zgo atontmoedigheid en zgo herhaald loreea tot dezelfde volk p vereer ing geetegei li De Rojter eo Tromp Dnte HollaodsoOT Jean Bart beeft eaua met twee I kleine aebeapjea een konvooi van met good beladen galjoenen genomen bestemd voor de troepen v n deo hertog aan Atva Dit gro i feit berdenken de woorden van het Piot HaJD ziebier hf t aerate cooplat Pierre Henri Pierre Haori Son oom e t bïen potit Sea aetee foraot grauda II a pril la fiotte d argeot By desa 7 eer ongezochte eo daardoor voor da aationale geaardheid heel karaktirïitiake poëtie heeft een componist van roeg r tgd een leveodigen mar cb getoonzet WMJkit hoppelend rbytmne de beeoen van het vo k oawee itaanbaar tot dafisea nood gtt Na de bescbry ing tan Volendam een kort itukje over Uarken met deieltde viiecber bevolkiog dexelfde roae gesicbteo dezelfde aachblonde barao dezelfde sterk akaodioaviacha typen als te Volendam e Hy loopt er mat een Hollandacbe dame wie een Markenache V vichar van 40 jaar cgn dieneieo aU gida beeft aaogebod n Ëo deze spreekt met baar over de veraohiltende mioiBteriaa Baliibufy en Qladatooe over Home Rule eo de Itrsche qoasatie over Balfoar en John Morlej over Maoaolay en Lotbropa Motley over electrteitéfl eo haar jongatfr tiepasiiogao Hy apreekt er baar o ar met een van nadenken getuig nd verstand dat haar verwondert eu ik vraag mg af of niet warfcalyk de lezing van den Qybel de beate zunrdeeaara ia die ken werkeo tot het rypeo eo de regehoatige oetwikkeling van deo geest Gemengde Berichten Generaal al van 23 Bootb vao het Leger dea Heus tot 30 October amlermaal oos Tand bezoeken en acb ter een volgeus optreden te Utrecht Deventer Aroaterdam LeideO Den Haag ao Rotterdam Uit Delft meldt men aan de N R Ct i Donderdagavond bad bier tydena do feesteo een klein incident plaats £ o geestelyke broeder dia meteenige weenjoogentjes de illuminatie bezichtigde werd door den eooialia P op g ote wyze beleedigd Het publiek truk party voor deu broeder takelde den locialivt eenï i zina toe eo bracht hem onder gezang naar zyoe woning waar alle ruiten warden alofcgeslagen Vrydagoscbt ongeveer 1 anrbrak taNfeowe Pekola een felle braod oit io bet huis van den varkeoa oopman J Woba K R D A M viH ven 4 tS 4 t B l r 4 1 4 14 I t lO 1 60 3 4 i 4 06 4 8 4 60 4 67 6 04 6 10 1 44 r 64 i oi 0 14 S n 4 6 68 88 ia 8 I 4E 1 88 1 41 1 66 8 08 8 17 3 14 4 08 4 17 11 60 De ei enaar wai afwezig en met mo ite warden de vrouw ea vier kleine kiudoren gered Zy nioebten geheel ongekleed het braadmd huis vsrUt r Van deo inboedel is Mtarlyk meU ger d Era 28ta kleine en grOoten varkens zgo ïn den brand omgekomeo Met moeite werd door de brandweer het belaodeod perceel aa dan manoTactorier K H da Groot bekoadea dat op neer dan éia plaats reeda vanr bad gevat Allea ia door awirantia gedekt De 12jartga Margnisie nit Booundaal dia te Wouw bg familie logeerd ha f Vrgdagavood da on voorzichtig beid eeo korenmolen ta beklimmeo met het gevolg dat hij door eea der wieken geraakt en een 16 meter var weggealingerd werd Met geaptetf n hoofd werd by opgenomen J S M eene t4 jarige timmerono oit Utrtchl dia van zgoe vrouw covcbeideo leeft beeft Vrydag zgn kind een mei tje van 4 jaar bg de te Utrecht wooeade grootmoeder weggehaald B heeft daarop aan tnoe vronw kennis gege en dat hg naar Tianavaal gaat en haar verzocht aan het ttatioa Mans te Rotterdam afscheid t komen nemen belovende hy haar alsdan het hfod te zalieo teroggeveo De vr uw ia daarop herwaarts gekomen doch van wMn noch kind waa eenig spoor te ontdekken De familie vreevt tba 4 M zichzelf en bet kind om het leven gebraehk beeft omdat hy zicb oitliet dat indien de vroow aan zgn verioek niet voldeed er 3 l kan nit de Maaa zonden worden opgehaald Nader meldt men Zaterd avond laat werd door rechercheara die zich op het perron van het Maasaiatioa te Rotterdam bevo den aangebonden de timmermansknecht uit Utrecht j 8 M iu gezelschap zynde van zyn 4 jarig dochtertje Nadat met medeweten van den aubatituat officier van jnsUtie mr t Z Mazel het dochtertje aan de moeder was toerertroawd werd M weder op vrge voeten geateld Ook M bad er in to eatemd dat bet kind aan zyne vronw werd afge geven die er made naar Utrecht vertrok Da Arob Ct deelt van btt terrein da Kenkumsche Heide waar Woemdag 21 Septenber de groote wapenachonwing zal plaati hebben door H M Koningin Witbelmina de volgende bgzonderbeden made omtrent plaatM lyke gei teldbaid afttaoden en gelegenheden om er te kom n voor de voetgangers Voor ben dia mat de Ooateraatoomtram gun is da do geoaamde Scbapenbrng of Veentjesbrog op de kaart daar waar de locoBBotief der atoomtram water ioueemt het gamaVkelgki te uttgabgspnnt Men elaat dan broeden zwart aita enden weg io dia io I Terleogde vaa de trarobrag dwars door bat kleins berkenboacbje voert Desa weg zwart van sintels een weïoig oploopend toaacbeo i keo a k kef maal shoot door oorby eeo hek waarop Kalimaro ataat breagt ooi welda op da beide Van da Sehapenbrug tot den raad van de beid waar het publiek ziob ma op telleo is da afvtandoAt kwartier gaaos Zy die deo weg naar Bennekom willen volgen behoeven zeker geen nadere aanduidioflr De weg wg t zioh van zelf aan De stoÖmJtootood rneming Concordia c alhier Iaat mat ez ra booten vgf reizen heen en weer maken van Arobem oaar het Reoknmsohs veer Noordzijde der rivier Zg die van deze goedkoops gflegeoheid weoschen gebraik te maken zallsn verstandig doen mat zoo vroagtgdig mogelgk te vertrekken omdat als iedereen b v de twee laatste raised afwacht btt onvermydelijke gevolg moet weaen dat velen w na plaatagebrek aan den wal zullen big van liaan 10 04 10 88 1 8 10 11 10 18 1 lO M 10 34 10 84 8 80 i t t ts a o B O 18 t 11 80 48 10 10 1 7 86 1 87 10 1 47 4 10 81 f 10 07 10 80 lo s ii i 8 17 8 7 8 84 6 41 8 47 7 46 10 lO U I0 81 U 88 10 88 7 6 IS 84 4 8 16 fM I 84 11 44 10 06 11 4 7 66 7 iO 84 48 f 8 88 18 10 10 81 8 11 8 18 8 80 8 8 8 60 7 48 8 6 O U 11 4 4 MSTtRDili t Van ds aanlegptaata waudelt men recht door den Veerweg laogs naar het dorp en doi r de F aitcrouaat naar de heide ba raiiifaia par tm o S S warden afga et MO het ttttioD Wolfheta De balta welke kg bat wtehlpoathoiaja 20 ia gemaakt dieat askal toar Bara Majaatait ea H D ge olg Vao bat lation Wolflieie wudalt nao den weg op die parallel met de ipnorbaan loopt il de richting ran Ede Lioka heefi men earat aaa araalle atrook eiken met braam troiken en laMaplutca arroor recbla laaachen da beining ren gierdraaJ tanga bat apoor en dan moUen uodweg droog apichtig graa met bier an daar aan in da ion Ter hroeide braamatraik Orar d n apoorweg het oitzicht op een flink boB b laa jooga dennen Spoedig wordt het boat linka laag eikenakkermaala ao de weg nil wat betar barder Da wandeling tot dat man aan de heide kent danrt cim 20 minnten Man iat daar np korten alitand reohtaroor leh da bnoge dnnaa natten met de oranj wimpel die geplaatit ign bg de halte roor de Koainginnen langa dan aMt nn den ipoordijk naar de brlde Op da heide aangekomen alait men linka OD Na tien minuten gaaot orer bat trg grigka heideteld bereikt men den nal met aaa droge tloot ar oor die bet bg Jonkera hoera bahnnrende heide en botchland omgrenat Op dit pnnt mag looala bet kaartje ermeldt bet publiek niet bigren staao Wordt b t door da bewegingen der troepen moeilgker lieh ofer da heide naar deo boaebrand te begaven dan kan men ean weg door bat borch n j nge dennen om Jonkeriboara inalaao en 800 op het roor t publiek beatemde gadealte konen De breede atrook roor het publiek de rgtotgen krggen eeo plaata tegen dan boaoh brand da foetgaogers daarvoor kan zooveel verbreed orden alt noodig bigkt ig ia met de ombuiging 20 minatao gaana lang Da bei it watig in deten tgd ran t jaar sla taaainata da ion loa brandt alt giiteren De begroeide hoogten van Bennekom vormen aan mnoien achtergrond op de plaata waar de Koninginnen ticb bg bet défilé der troepen t midden van Haar gevolg eo den talrgken ttaf lallan opatallen Die plaata ia vlak voor het op de kaart aU gereaarvaerd terrein aangaweian gedeelte Bier ral m n o a de niet actieve an gepensionoeerde officieren met hunne familiea aantreffen Ëeo tribune wordt op t terrein dat bg Jooker hoeve behoort ge ouwd Van de igdn rilitaire ntorilaileo wordt geen tribaoa nébi STADSNIEUWS GOODA 19 September 1898 Door den Ned Bood van oud onderofficieien af Qonda werd bg gelegenheid van da iobul diging aan B U da Koningin een telegram van bii toegetonden Daari ia h t volgend telegrafisch antwoorddao 16o deier ontvangen Th J DROSTE Goada Hare Majeateit draagt mg op n allen boogat denetver dank over te brengen Adjadant TUIJLL HAAffTRBcHT Aaogeoomeo bet beroep bg da Geraf Kerk alhier door den beer J F Jookert aand a d V U BiBoaciiutiiOBK Beroepen hg da Ned H rv Kerk ta IJtalmonde dr W i M Eo galharta alkiar WaBsiHosvHN Ret feeti der inhuldiging onur Koningin it hier met geeatdrilt gevierd Ean paar dagen ta voren waa door een aftoodarlgke oommittie tan rgka nitdeeling van brood en vleeaeb jtao behouftigen gebonden alt aan toboone iileiding tot het feaat waar aan door rgk en arm door jong eo ond van barta ia deelgenomen a Morgena ta negen oren veriamelden licb aan 600tal leer ingen der raricbillende loholen viór bat bnia dea bargemeeitera en n n an begeleid door eeo laafarecorpa aConeoraia i dan vertegenwoordiger der Koningin oaiiga faaatlitdarea tot va heer Veenttra hiald een toetpraak waarin hg da booge beteekanit van deien dag niteeniette waarna ean gemengd koor van min 100 nertonan bat aHuldigiugaliede len gefaopre braebt Op het apaelplain dar opanbara eohool B had daarna bet flantaa van dan Koninginneboom plaala waubg da haar Slotbonber een warm woord vu waardearing voor ooi Vorttenbnit tprak Dau plechtigheid werd opgeloiaterd door kindartang eo mntiek van de Ooadteha lebnttarg Om balftwta werd aen optocht gabooden Toontellande ean jaehtpartg onder leiding nn den bear Vao Naaldwgk Dau oploohl wekte de bewondering niet allean van onie ingeiai neo maar ook van bewonen der on liÖpode gemeenten Aan Gouda werd ook door da deelneBara van dien nptoebt aan be oak gebiacbt e Avonda ward ean tchittareada gondelvaart op da Ooiwa gaorgaaiaaard dia ao ear groota menigte belangttalUnden bg elkaar braeht Voegen we bg dit veratag nog dat alom geïllumineerd werd dat fraaie veraieriogen waren aangebracht aa dat ona dorp aiat tal van eerepooTtan prgkla dan aal iaderaan wel moetan getuigen dat Waddingaveeo op tear waardige wgia bet Konioginaefeeel heeft ga ierd OooiwaTU Beedt dea morgent rroag wapperde de driekleur met Ortniewirapel van alia woningen an werd door h t luiden der klokken de anning dar leeatan bekend gemaakt Spoedig aaarna waa aan de beurt een optocht der kinderen van de veraohiltende ecbolen benevens corao van sporlkarren welk laatste aller belangatelling trok De plechtige planting van den berinneringaboom iu tegenwoordigheid van bet hoofd der gemeeate den gemeenteraad en der algemeene regelingacommiaale waarbg door den beer J A Montgn en den burgemeatt r toetpraken werden gehouden behoorde tot da indrukwekkende oogenblikken van de feettelgkheden De hiatoriache optocht vooralellende thet bezoek van prina Willem III aan Oudewater den 0 September 1872 waa achitterend Een menigte vreemdelingen wat toegeatroomd om dit gedeelte der feaatelgkhaden bg te wonen Algemeen wat er veel werk van vartieringen gemaakt en baadde de oude vette iu een toe van licht Der feettcommittie die gedurende de tweedaagaobe feativiteilen voor afwiaeeliug had gezorgd en waarvan eere voorzitter waa do neer R W Haen ena Dekker burgemeeatar wordt door de ingeaetenen alle lof toegebracht voor de zorgen en moeiten waaraan bet vooral ia te danken dat de feetten lOO oitmnntend zgo gealaagd VERSCHEIDENHEID Een pasugier van de atoomboot GeorgeaCroiaet Emile Martin doat het volgende varhaal over het Dnivalaeiland Zeven Augnataa jl kwamen wij in bat gezicht van de llaa du Salet Wg vroegen den kapitein de koet te naderen om lotografiaêo te konneo namen Zoo gaachiedde Zeer dniJelg i aagen wg de omheining van de tent van Drejfna heataande uit geteerde plaakeo van waartoiacben d veroordeelde alecbta de lucht kao zien Daaiaohtar de verblgfplaata der wachtere an erbovea nit evn Oort van minaret waarin een Hotchkiaakaoou Wg waren 200 meter van bel Daivelteiland Het was kwart voor tweeSo wg namen een aaatal fotografieën Op bet oogeoblik dat wg ar vlak tegenover waren en terwgl wjj kekfn naar twee wacbtera die ona zonder veel verbazing zagen voarbggaan werdea twee kanonacboleo gelort met een minuut to aobenpooie Wg kekrn elkaar aan denkende dat men miaaebien onzn vlag wilde groeten Wy bleven bat oog op de bot van Dreyfus gevestigd honden toen een derde aohol gevolgd door den val vaa aen zwaar voorwerp het watar io de hoogte joeg Wg begrepen het nn De kapitein sag bet gevaar an voor dat bg den tgd had het roer te wanden baweea ean vierde kanooschot dal vlak over de eommandobrug heenvloog daï da kaoooniera goed gemikt hadden Het projectiel viel op tien meter afaland over de boot in zee Wg verwgderden ona baaatig ons afvragend wat er gedurende deie ongewone kononnade wel moest omgaan in het hoofd van den veroordeelde Sedert hebben wg vernomen dat elk scbip dat het Duivtlseiland tot op minder dan drie mg en afstand naderde aldot ontvangen werd Donderdagavond omttreeks 9 aar werd te Schiedam een zeer fraai Inchtveriohgnsel waargenomen Als een verschietende ster schoot aaa de Oostagde van den OverKhieachen weg in de richting van Zaid naar Noord aen kolossale vnnrbol Tanga bet firmament een vuurbaan achter zich latende die een lengte toonde van ongeveer 2 meter wsaraa de raarbol verdween Deze vuurbol wierp op de aarde aen zoo stark licht af dat san graot deel van dea wag an het daarnoveB liggende land alt mat tan nerka electriscba lamp werd verlicht Te Roermond ving iemand een dikken levenden paling in de groote kerk Vermoedelijk wat het beeat uit den korf van een viiebtber gekropen Het paleit dat de Sultan voor keizer Wilhelm op den heuvel van Jildiz last bonwen is bgna klaar Alleen zga nog tchilders on behangen in de kamera aan het werk Het it ontworpen door een Italiaantoh architect prof d Aronco en ia door twee andere Italialianen op artittieke wgze ingericht in de zet maanden die voor de uitvoering van het werk stonden zgn wonderen gebenrd De hennl van Jildiz it in een lusthof bertchapen en het paleit lelf ia een wonder van weelde en pracht Alleen het decoratie werk beeft anderhalf milioon lira a gekost De meubelen beeft men nit Daittcfaland laten komen alle itoffen en tapgtan zgn nit de keizerlgk Tnrksche fabriek van Enrek Het paleit ii wat bonwtrant en inrichting betreft geheel in Perziscben ttgl Uan rakeiit er in Konataaiinopel op dat kaiiar Wilhelm tien oi twaalf dagan ala gaat van den Sultan aan den Onuden Hoorn aal vertoeven Afloop der Op nbar Tarkooping van Onroerende Qoeder n gefaoudea door Notaris G C FORTUUN DROOGLEEVER 19 SEPTEMBER 18 8 Een Ooft en Uoeatuin met Tuinhuis aan da Boelekada Ie Gouda I 3220 kooper de Sociëteit tOnt Oenoegeoc te Gouda Ontvangen eene groote sorteer ng Deensche Ean dsclioeneii oor DAM BS en HEBltXy A ran OS Al Ud Taillenr Kleiweg E 73 Tüo GOUDA rele ti m Jf Beurs van n slerd un Vrkn ülotkrt Va 101 86V II 41 4 ITV 171 H Vl 17 8BPTKMBRR MinaLiHu U r Nnl W 8 dito dito dilo 3 dito dilo dilo 3 HoHoai OU Oaull I881 8SS U i Si s 74 l a 16 104 861 1001 lOOV 84 683 48 lOOV 48 1011 1 141 66 1 8 108 6 80 ll l li V 108 17 Il ♦ 67 160 1061 101 100 i V uv lOS o 108 11 l l ll 188 88 HuiUND Obl Bianaol I8 t 4 d ia Oaconi 18S0 4 dilo bij Ri tiil 188 4 dito l $ llob 188V I0 4 d to in goud leen 1883 6 dito dito dito I8S4 6 Sr4 JI Farpet lehulil 1881 4 ToaaUJ Üapr jDT leen I8 0 4 Ge leaning aerie D dec leening aerie C ZuiDAra Hrp v olil 1891 6 Urico Obl Buil Sch I860 VlKiiirzLi Obl 4 oniwp 1881 AwaTBRDAM Obligatian l 6 8 BomsDiii SUrl leeu I8 4 3 Nio Nt K i Hn le af aand Aniudib Tab Hg Certifi aten UeliHaatlohatipÜ dito Arn Hypotheekb pandur 4 ult Mg der Voritenl aand aOr Hypolhfekb pandbr Sl Nedortamlarhe bauk aand Ned Hardalmaataeb dilo N W k Pac Ilvp h pandbr 3 Rolt H athmlib pandt r ml Vu lly albeeLb d to V OoariNK U j t HoBg bank aand Rual Hypotbeekbank pandb 4V AütalKA Equ hypolh pauJb 6 6 y 78 I V 178 1 7 106 V 106 100 100 118 M l 5 7 Mai L U Hr Licn lert Ntn Hall IJ 8po ir Mij a nd M J t Kipl r SI 8p aand Nad Ii d Spoorirogoi aand Nsd Zuid Afr Spm aand 8 dito dito dito I II1 dilo 6 i Imil8poor l 1S87 BU A IIobl 8 Kaid lMl Spamy A H obl 8 POL N Warachau Weenenaaad 4 RUBI nr Ruu MARKTBERICHTEN Binnenlandsche Granen BOTTEHDAM 13 Soplombs H 8 fARWEpar H L 7 50 a puiko f kf Kieuire par 100 K Q 8 80 ü 9 l7 i Canada per H L e i 4 BOauE puike per H L f 4 i t mindere i WINl BBGERST por ll L ƒ par 100 K G 7 4 7 86 Z0MEB8ERST por 100 K Q 7 4 7 30 CHEVALIEROERST por 100 K O 7 4S 4 8 8S Betere per HL HAVER iiiooiro por H L 76 il 8 J per 100 KG 6 60 a 7 66 FAABDEBOONEN por H L 1 WITTE BOONEN por H L a BBÜI E BOONEN p r H L 9 76 4 10 60 BLAHWRKRrrEV KookaMrteo parHI 7 l 4 ƒ 0 ial kookMorlMp l I 4 KANARItaAAD por II I 6 4 8 60 KOOUSAAP puike per H U J 80 4 8 80 aiindare per HL 4 Far TeletcrMt ROTTERDAM 1 Septamber I8 8 Tarwe 8 11 4 40 Canada 8 004 0 Wintergaral 7 11 4 8 Zomergaral 7 O 4 7 60 Chevalier 4 8 80 Haver 6 4 ea 8 40 4 fl td Rraiae boonea 7 4 1 6 Koolaoorten 7 60 4 r 76 Ktiolsaad f 7 76 4 8 86 Veemarkt te Rotterdam Maawlag I Sapleuiber 1S 8 VRTTE 0S8KN en KOKIKN kleine aaavoer prgaea aren voor Ie kvaiileit 80 Io kwaliteit 8 o k alitelt i Cent per half Kilo VETTE KALVERKN redelijka aanvoer la kwalU lait 6 e kaïaliloit 10 i Knl per kalf K Q VKTTK VARKENS grooto aan oer lek alilail I 0 kwaliteit 18 e kwalllait 17 cent per half kilo WOl VKR groote aaavoer Da kandal waa mot trakkonde vraag naar vette runderen oa volta kalveroa Vette varken oleekt Velte aebapen aa lammeren dalende 358 Staats loteriJ Sa Klaaae Trekking van Maandag III Sapteaber No 171 0 10000 No 966 3000 No 84e8 7404 10668 10 8 au 1778 ieder 400 No 18S0 II8II 4 l I0 7 I41 i en 0 74 ieder 00 No 7 4 80 88 6 884 481 103 1UI8 l ia 13684 11046 1688S 16 8 ea 18 6I lader 100 Prüaen van 70 8 070 6666 7844 10040 11188 16610 18471188 8110 6866 7811 III087 1311 16698 I8IIS I 9 I3 S 6707 78t8 10141 186 0 16888 18618118 8 6718 771 lOU 18666 16711 1898460S 488 6888 7717 10884 1S6 167 18874680 478 9078 7 89 lOjOI 18488 16867 1667 3i 071 6106 70 I03 7 14018 ISOiO 18888 7 Slt l 117 7 74 10618 14108 1604 18818807 8104 48 8101 1061 14116 18171 16 4e84 StS 808 8684 10784 14134 1 83 18984 34 S 6 SSat 8664 IOi 0 14118 1880 I8187 84 8616 848 8886 lOtll 14176 18386 l 3 l 1014 8881 8S4 I 8801 101188 14i 3 l 40 6 l 60310i 36 a 061 881 1I0 0 I4I1I 18447 l ttl 1061 4049 44 9 l 1II4 14S1 l 6 l 1 1044 4019 mts 9078 ll lt 14 l l 91 198171161 0 1 9734 ll ll 60 14406 I88II0 19673 1 S1 4330 8749 1 1 11816 14407 18837 13S4 410 804 n 11008 144l 17098 19990148 44l 64 t 9 l ll 14617 17 l OSIS 1484 44 a 884 0317 lll 8 IH I 17898 06 4iaa4 48 9 891 9896 11681 147 S 17647 806841873 4 914 9614 11676 14776 17840 I0 4a 1749 4a a 74 K6 l 11687 16066 lTai6 oa 1773 4817 71109 870 1 8 ltlt7 17 40 0786 l 78 4U4J 7068 9990 lioto li g 1 014 o g1 8 6018 708 tSS7 l 786 164 6 I8 83 7 1 1000 6I 7104 9983 l 0 166 1 l 0 107104 8460 7109 10081 I31 16670 l 4 t4 8 088 648 7SI a K laase 8a Lljal No 910 m 1010 Ho 18888 m l lalli to Nn I7 60 m t 17480 alls 70 ADVEBTEWTIEN OMCETBASEII BBKREN en DAHKS FRUKSN TODFETS SGBEIDIHIiEN en verdere HAARWERKKN munten uit door SOLIEDK AFWERKING bg 0 p m mmmm Coiffeur Ktetweg Ootula ilnkraand Tmitonii lil i IUk Au um y tHidUnttad SoWMiApm Apm tDwr Upwtn auiii u ra d bwl ait ddtl i voor bM IfMUf owalta feMTif VOMV na Mm n Mt n nkimrf HboMWwiL VaHÜubMt br wlnkallun In Mkomwnt oïtlu Urim Dfofwrn mul Um iMto S MKlopoMtmmftbrlvknMrk n AKanti W t mtmmm AnliML Stedelijke Gasfabriek te GOUDA De prgs van bet saa it 6 cent par H ei voor Kooktoeatellen of Motoran 4 ct Onder zekere voorwaarden worden peicealeu gratie aan de hoofdbnia verbomlen met 15 meter vrge leiding acbtor den gatmeter Voor a en 5 licbtgaamatert bedraagt da bnnr 10 cent per maand Bewonert van percaelan van ten boogala 2 25 per week kannen wekelgkt afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeatnllen en tegen betaling ran eeiuK caataa per waak in I bnnr bakomA