Goudsche Courant, woensdag 21 september 1898

Woensdag 21 SeptcÉnber 1898 No 7689 37ste Jaargang MeuwS en Advertentieblad voot Gouda en Omstreken Tdefooa No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend Baar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ttU m n M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VIJF C EN TEM Leveiisver7 ckerni Maalschap nj HOll HD Goedgekeurd bü Koninklijke Resluiten laatsdiappelp Kapitaal ƒ 1 000 0000 Qevestigd te Amsterdam Eaadhuisstraat 32 34 COMMISSAIII W J BOLLEE Directeur der Algemeene Amsterdam II HANSEN Directeur der Verzekering Maatnohappij MercuriusVo te Am terd m C R C WIBACT Bankier to Vlissingcn Mr 8 B W GRAAF VAN LIMBURG STIKÜM Advocaat Procureur t Arnhem Jhr H P SCHUURBEQÜE BOEUE Burgemeester van Wormerveer DIHECTEtJRElf L H i mam Bise j w frassksi van di piitie VerMekering van Kapitalen bU OuermdtH en Leven DadeHik ingannde en uitgeetelde ffUfrenteu VH et en Kindervereekeringen Inlichtingen te bekomen bij den vertegfnwoordiget voor GOUDA en Omstreken den WclEdelgestr Heer W C VAU HE Grp Kap InfaBterle Ie fionda uifde mtoriaSron te Oberlahnsfein by Ems Tafeldrank m Vanh£ onmklyAe uisderMederIandep w De UABNIZOËNB COMUANOANX Ie OinuU ui op UonOerOag ëem 2Qen Heptember t9l9m des middigi te ittaatf ure to zgnen bnreale m de Kazürnh op d Varkenmarkt onder nadere goedkeuring Tan den Minuter ran Oorlog in het openbaar aanbesteden de LEVERING van 250 H L AARDAPPELEN noodig Toor da eoldatenmenagea te Gotida gedufende bet tydrak van 1 November 1S9S tot en met 31 Mei 1890 Ue Toorwaardeu van lerenng ran U October 1807 VI Aid no 90 xya tegen den prgi ran twintig cent per exemplaar rerkrggbaar bji de firma gebroedere Vix CLKEF te i Jraverüutge Te Gouda den 19 September 1898 Ue Majoor Oamiioena Oommandant roornoemd Va ot VELDE NieuweLoterij Nieuw Qelak Den 20 October e k litMft Ie trokkiiig plaaU nn da Eerste door den Staat gewaarborgde Lubeckscbe Staatsloterij Viiu de 60U00 Nammen wnrilon lu Aed loop v ii B msfttide 85000 dus dt ItolTt vordi otd ovor ff klftisoii met priJEOii gelrokketi tüt oen gozttnieiilijlc budr g vau 5 nilllioén 283 325 Mark waaronder zich de volgoode hoofdprijzen do f inden e reutueol l eii half miUioeii Mpaoiul 1 k M 300000 1 k M 30000 1 il 200000 8 10000 1 il 100000 12 il 5000 1 il 70000 35 il 3000 2 50000 83 a 2000 1 ik 45000 2 il 1500 2 il j 40000 104 il 1000 1 il 85000 319 ik 600 2 k 1 SOOOO 436 h 800 tSO M 00 l 150 180 100 84 89 9 Van lioreDstaAndu pr JK fl woriloii iu do rite kliue 1500 tot etu goumeiiluk bedrag lao M il6S70 gslrokken Voor de Irekking der eeraio klam wolke Totgona amblelijko bepaling op den SOsten OCTOBER e k I vaatgeatold bcioleu wij aan lUlfO origluoul loten il Mark 4 o H 40 Kwart i l 0 lagen inieadiDg an bul bedrag of legen rom boura Alleon origineel loten worden uilgegonin welke met bet l Ubeckioho Staatawapen ign voorzien Do trekkingen gesobieden in hel openbaar onder tüoaiobt van regeenngiorganen on waarborgt dn Slaat oor prompte ullbutaliog der pryie i Iralii voogen w j aaa elko beitoUIng bet amblel ke plu waaruit aoowel de vordoeling dir priitan op do trekkingen der voraobillondo klaiaon aleeok de belrelRinde iniellcn blijken on eenden wy onsen belanghebbenden Muder voorargaande aanvraag de ofdoieele lUeten na alloop van iedere Irekking Aangeilen bol aanlal der iiilgegovoo loten betrekkol ik kleih ii en in weerwil daarvan ilejo lotorg talrijke hoofdprg aen oplevert bestaat een aeer groole kans een boofdpr ja te kniinon behalen en Iner eene gelegenheid tot wiimoii voorbanden Kooali xg tleebta aeldon wordt aangeboden Wg verioeken derlielM mol l tellen niet te willen arieleo dear hol Itellig i Mn Ie nemen dat do voonaad van lolon ipoadig uilg tput xul xgn Kaurmauii Stliiioii Bankiers on lel Iwiaeelaara iiAMnumi EEN WIIVKELIIl IS t8 HUUR of to KOOP te bevragen by P f HESSING in UOCl en SCILVEB Korte Tiendcwcgf D 8 e o IJ n A Goud Druk van A BlllNK MAN Zn Tevens heb ik de eer mgn geachte clientele te berichten dat de Heer VAN OS heeft opgehOKOeu MU t XT eoar Uouüa if dr ft tevens verzoekende alle orders direct aan ran te adresaeeren Ook aaurragen voor stemming Eeh ware Schat TOor de oijgelukki e slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en gehe me nitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIi G Hollaudfllche aitgftve met 27 afb Pfqi 2 ffuldeu j teder die aan de rerschnkkelyke genlolgen van deze ondeuj d Igdt moet tiet lezen de opreclite leenng die het nee t redt jaarigkH duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg hetVerli a MagaK n te Leipzig Neuuarkt 34 franco teg n inzending van het bedrag ook in pastzegeli en in eiken boekhandel in ilollond FEANSCHE STOOMVEEVEEU etietnisoke W sseberiJ I VAN 11 OPPEI IIFJMEK 10 KruUhmU Uotterdam OebniTetounl d Z M den Koning der Belgen Uoofddepöt Toor OOUDA de Heer A VAN OS z dpeoialiteil roor het stoomen en verren ran alle Meeren en Uamesgarderobeu alsook all ÏCindergoederen Specuiie inrichting roor het stoomen van plache mantsls veeren bont enz Gordjjnea tafelkleeden ent vrorden naar de nienvrste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden ousohsdelijk voor de geiondheid volgens staal bewerkt UTat Is le beate biw Jlohl ieopgnen kortom nwitiviag Rhenmaliek Lenoeopu ffii fH kl Met bat Ml HMM aan I wenden tegen Te ï i Tat H fe tAüfcer PiliiIxiHilier ileMb to hidvr liaiigMto ABkerfiinlxpeiler PtV BO oent 75 oent en 1 25 de üirnk Veortüadaa bi de meaela Ipotbokae en bt r Ai Biokt 4 Oe Is Rottudam Wie zeker tyn u d Echte I Eikel CaCSO te ODtvangen teMimes P C ld en na vele proefiiemlngen Ib den 1 el gekomen onder de num deal ultvindera Dr Hiohaelia Temudigd I op da beata maohinea in het eieldbe 1 ramde étabbliaaement van Q bl StoUv rok to Keulen ilaelM J r1I2ie aéDy in vlarkaniM boaian Dec Eihil Cacao la met mdk gtkaokt eeno langoBame gezond drank voor do1 niykaeh gobruik mikt IheéleftU van l t poedor voor een kop Ctmdlati Ala 1 geneeaknobtige drank b gnü Tan dianlwe aladits mot water t gtbndkstt Yerkrygbaar by te voonMMll a A ApotMken eni Vt Km V Ko iwilbn 1 440 e 9ö rror lhnnuh genwoordi ar Mr Mn1 land luOus Mattankltdl Amsterdam Kalvnatrait 108 Koninklijke UtuthituUe Vabriek DE HüMOBLOEMe v n II i van Schaik Co gevestigd te nOravenluige Êtepplentrtuil M9 en g a nabg de Regenteaselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoestll gebrnikt de allerwege bekroonde en Weieldberoemde Snperior Drnivénöorst Honig Eitract HA E3LI A lsrTB B KLAUONS van 40 CU TO CU en ƒ ï verkrijgbaar bg Firma WOLFF Co Westhaven f98 Geudn O MIEBIBS Kleiweg E 100 Gouda E B VAN MILÜ Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J O KATELAND Boitcop B V WIJK Oudeuairr M KOLKMAN Waddimtvem E CASSUTO TANDARTS Goudft Turfmarkt aP BJBBKVBMSl MAANDAG DINSDAG DONDERDAG i ZATERDAG van S tot S nur A WOENSDAG en VBUDAGvan ItotS nnr ZONDAQg niet Openbaar Onderwijs ToelaÜDg tan l rliagei op dei Cursus voor VolwisscHï De COUHISSIE van TOEZICHT op het LAGEB O DERWIJS alhier maakt bekend dat de un LeerlingeD Instbrijvlng die met den 3den October 1898 op de bovengenoemde school plaaUing verlangen geschieden aal in de schoollokalen op DINSDAG 27 SEPTEMBER 1898 des avonds Un 8 nnr Voor verdere bgionderheden wordt vervezaa naar de aanplakbiljetten Namens de Coramissie Dt Stcreiarit J H VAN DEB VOOBT Gouda 16 September l898 as PDIKE DODE f t SCHIEDAMMER GEÜTEVEE Merkt Verkrygbaar bü i M PEETER8 Jz N B Alt bewiJB vu whthoid ii oAcUot en kurk stcedi rooiw tien rui den naim der Finan P HOPPE NIGHTCAP Sleuw OMverlroflen 1 id I Prof Dr Liebere welbekend niVW KBACIT ILIZ Alleen echt met Fabnekiraark Uit tot voortdurende radicale en i zekere genezing Tan alle zelfs BISH de meest hardnekkige xenuvf RI Kiekten vooral ontstaan door Sljjm afdwalingen op jeugdigen leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleekzucht Benauwdheid Hoofdp n Migraine Hartklopping Maagpün slechte apgsrerterin Onvermogen Impotenz Pollatione Toerige prospectussen PriJBpor floBcïi fl 1 fl fl 8 dubbele ftewh flB r Tentcaol ptip t Matth t d Vagto ZnltbomraeL Bepdts M Olsbaii h Vo Anistordam F Happol B Gmvenhage Hslmmnas de Jong JOzn Kotterdan Lobrij an Porton Utrecht Irandwaarborg MaatBchapp te f AD bü alle drogistra i BuUentandsch Overzicht De Hertog van Orleaas beeft een ManifeU uitgegeraD waarin bij beweeit dat de Minuten sieh tot de medeplichtigen h bbei gemaakt Tan een lameocweriag tegen het lager In weerwil van de verukeringeu tbd vericbeideae miniitfri van oorlog erkenoeD toochBoeD eg de schold van Dreyfoa en weigeren de Kamer te raadplegen Niette xiD ioydeD eg dese nationale quaeitie af onder voorweodsel dat de man die veroordeeld is als eeu verrader onschnld g Eoa kunoen zga Meo wit bet leger Teroietigen eii Fraokrök ten val breDgea FiaDteheo wg willen hetuittgedoogeo Mett en meer wint de laiver jaridiekemeening veld dat hek onveraebillig kao syu oor het oogenblik of Dreyfos icbuldig is of niet aan verraad doch dat de revi ie moet plaats hobbeDi omdat or oure elmatigbeden hebben plaats gebad eu omdat er valschhedea zgo gepleegd De remps veroordeelt dan ook bet optreden van geoeraal Zurlinden zoowel alivao minister Cavaignac lUt blad voegt dea getreden mioi ter van oorlog toe Gysyt geen rechter Iaat thans btt oordeel aan de lecbterlyke Waot de raak is thans gebracht op bet biad d r raehlsgalaarden o is Uogar IQ baodea der loldatea ËD all de miaiiters Cavaigaao no Zaründeu overtaigd fgo van Dreyfas achald dan roosten ly ioiat de reiitie wtuschen ia plaats vau die tegen te bcuidea Waot als de sebold beetast daa aal die door de revitie duidelyk blyken Toor elkeen Tbaos echter Eollan rsa mannen vaa groote bekwaamheid en groote eerlgkbeid de taak oaderaotkeo o als het tlof vao Caisatie daa opoieflw de uik heeft onderzocht lal dit eeo mililMre rechtbank aaowyeeO dut m volle vryheid maar ook met alle wettelybe waarborgen eo ia het openbaar de geheele zaak opoieaw tal berechten Dat er onregelmatigheden plaats hadden die de revuie noodzskelgk maakten is reeds lang voor ieder daidelyk Thans bigkt nog dat kolonel Picqoart aan miaister Sarrien een brief heeft gesobreveD met de mededeeliog dat ain deo krygsrtad van 1894 achter beklaagde en verdediger om vier geheime stukken in raadkamer igo vertoond Pjcqoart hftd aao Brisson eeo onderbond hierover gevraagd doch de mioi ter presideat had hem doen weten dat bet beter soa zya een nota op te stellen voor deft minister van FEVILLETOK Se Uezicaansche Beeldhouwer EKN VEEHAAL DER AZTEKEN Naar het SmgeUek M Ik ben niet gevaarljjk otar bol liohum gekwetst mier doodelijlc mar bet hart getroffen Ik sal het u mededofllen opdat gg i begrypep kunt Oaze rust on ons totkomstig geluk iiangt van de Mge raal der Spanjaarden over de Aïtèken af Ik weet dat dji Q Eonderling zal voorkomen maar eerlang tuit gj t beter iaeea Den efgeloopeo naoht hebben de Spanjaarden de hoofdstad traehlea te verUteD De A iteken badden beo belegerd en allen toeveer van levensmiddelen of water afgesneden Zoolaiic Montesama leefde konden aij de hoop koeetarcn eiodelük toch nog te zullen overwinnen doeh na zyn dood werd Caitlahoa tot keizer uitgeroepen Daar deze een kryiisbaftiger geest dan zgn voorganger beut wist hg de Spanjaarden sp dig in de engte te drijven Cortes besloot daai om tot den kftoebt on trachtte dien in deo afgeloopon nacht te verwezenlgken dooh dit eindigde met een der wanb igste gavechten die hi er Ai t geleverd zijn en m hetwelk de A itckeo ovMkaan blevso Zg vernietigden al de SpanjaardeJ P op weinigen na die na ijlings de vlacfal nemen doeh helaas I niet weten vraarheen fik heb het gedraiach ran deo ê geboord pf Uaiba tea antwoord j naar ik had ioovmI aa justitie waarin alles voorkwam wat Picqoart over de zaak Dreyfos wist Deze nota ia door Sarrien in den miaiiterraad voorgelezen V De c Daily Heil ontTUgt nit Piirgii hul bericbt dit de FraoHhe regeeriaK eeu ercoeoeodt bouding aeoDem te ceoo er Engellnd Zg ferklurde dat de expeditie March nd geee officieel Iterekter drengt De Sirdw iil deo loeitaDd ue Marohend Uootleggeo eu ham aanbieden om beul naar Kalfo te breogea De Dailj Mail meldt da het de betiitiijiog ran het borenitaaude heefi otitrang ih Tan ODafbaDkeiyke zjjde es Tsroeemt terder dat eeo ehikfiog betreffende de bazettiog ran Faihoda door de Egyptiiobe troepen reedi tot itaod il gekomen Da rirkieiiogan in da Kaapkolonie tgn tkaii afieloopeu an daar da Khodaipaity inderdaad bet dittriot Vryburg gawonoen heeft kan ds Afriknaudarboad op geen grooter meerderheid dan van eéoa item rekSliau Zelfi il bat mogelijk dat die meardeibaid Diar de oTarzgda rerpliatiL wordt omdat de g digbaid Tin enkele Terkietingea wordt betmit Verspreide Berichten FaiNKBIJK Da b iaiiag tan dan miniiterraad heelt te Pargi een eoorman indrak gemaakt Van vgf oor dea arondi tot middernacht wai bet bjjsonder larandig op de boutarardi waar de kranteDJongeni ipeciale aditiei oitriapec Sen oogenbtik heeft men voor aan batoo iog garreead Da potitiepostao waren erdabbeld en lelti de troeMo gacQDiignaerd Bet il achter kilm algeloopen Alleen in den omtrak ran bat B jté ie wat ramoer geipaakt De keid aftredende minialera werden begroet mat de kratan Lara lirieaon I Lera de reriaiala waarop door aoderen ward geantwoord Weg met de ferradera I Wag met Briaaonla De mittiiter ran joititie draalt niet mal bat uttroeran ran bat genomen bealoit fljj haeft bet rarzoek tot herziening reeda ingezonden aan de eommiaite roor deze zaken itiaoda nit drie leden van bat Hof Tan Cauatie de beeren Lapellatier Crapon eo Patit en drie diractenrao aan de kaualary de bearen Laborde Qaoffroj en Contorier zulk zwaar verdriot dat ik weinig acht sloeg op t goeA ik boorde Tjluca ligt nu in hoi gewelf onder dezen vloer Tonatiuh richtte zioh op alsof zy met eeno tooverroede wu aangeraakt Wat zegt gij daar riep zij uit Mazina verhaalde haar alles wat in de laatst verloopen dkgeo was voorgevallen het beioek van Maxtla en den printer de onverwachte versohgning van Toluca bet tooneel dal tasseben hen was vovgevsllen en de onbegnjpelgko tussehenkomst van Ueztli fdie den schelm verschalkt had door hem ten gevolge van hot valluik in het gewelf te doen nedentorten Tonatiuh was even verwonderd als Mazind over bet bestaan vaa snik eene opening in deo vloor van bet vertrek fik bea blij dat hij goed bezorgd is ep ak Tonatiah Voortaan zal hg ooa waa hgnlök niet meer lastig vallen MeztJi is een vastberaden en moedig meiijo En edelmoedig ook liet MfH ina er op volgen doeh wat il er van dio vreemdeUngan van w lke gij apreektPvg n dst niet de vganden van ons land P en bg die woorden zag r j hare vriendin met een ondenoekenden blik aan Help mg nu eerst m fse kwetsuren verbinden en van kleederen verwtWIeo zeide de profetes dan zal ik a alles vertellen Dien naokt den eersten na den groeten slag aan den dam vertoefden de Spanjaarden op hot binnenplein dat door de borstwering omringd was in wolke zich de geheime vertrekken bevonden ea gedurende da laag a saaiams aren raa dea naakt utm To W ar 4h i l k lal generaal orliodan ondanki hel rerlat ran ao jiniiga zydan tot militair gOBiernear aan l arya herbenoemd worden CKmaseaao eiacbt heftig de inrryhaidite ling u oreall Fi nrt Da a nrora zagt dat da adrocaten aan Drayfua in bet rariaie gading foor bet Ilof ran caipatie WBar hijnl k znllin zgn mii BoTin Ck n ie ei en Mornard De iSoleila achryft da regaering het foornemen loe Drajtfga naar Frankryk t laten tanigkotMu nog aoerdat da bealiiiing ran bat Hof raa eaaaatia garallen ia Jaarè batOogt in de i Petite lléfinbliqaaa de oni rymdbeid ran bat anltra gaheiraea doaiiar et de briaaen dia aan kai er Wilhelm warden toegeiehreran tlij eindigt alda De reriaia aoat in bet aolla lioht gaeobiedan tot hall au aan ooacbnldige Ier bailraOng der icholdigen tot leering aan hot rolk eo tot eer aan kat raderland Een redaetanr aan da aObaarrera baelt EatarbwT bezocht in Saint Jamea Street Pali Mall ta Loadeo waar hy woont De ohlan heeft zgn groote anorren afgaaohoron om zich onkenbaar te makan en tarklaarde dat hg weggegaan wai omdat er in zyn eigen land geen reoht meer toor ham ta aiAio waa Ala het ooganblik dar onlbnl iflfj gakooMu ia zet het doïdalgk worden Welka e ik tn da zaak Dro fua bah gnapaald a Dat hy dn rol geapeold beeft deed hg op lalt aan cjjne anpérieoran beweerde bg en by aprak ook oter nhche itokkeo eo de doaaiera Da aanwnigbaid aan Drejfoi fo Fraokrjik wordt nial aereiichl aoordat bet proeea aoor den nieuwen brijgarud begint d w aoordat bal Hof aan eaaaatie na aolladige inalructie de reaiiie gelaat het legen hem gewezen aoonii aernietigd en zgn taak naar don nieuwen krngaraad aarwezao beeft Niettemin kan de minialer aan juatitie of bat Hol nog roor de attapraak tot reaiaia scborilng aan de nitroeriog der straf gelaeten Wuncbgnlgk Igkl dit echter niet Wel hangen geraehtei in de Inebt dat men Drejfna zoodra hel Dof tot reaiaia beilotan beefCral litan terngkomen galgk hlgkt nit data drie Tragen in de IniranaigeanI aan aergiiteren tot den miniater Briaaon gericht ala het waar dat de itoomboot Cécile reeda nur het Daiaeliei aod aartrokken ia all bet waar dat da beer Briiaoo die boot haeft laten aertrekkan om zoodra de reaiaie f beaolan ii Dreyfua dadalgk In te Khapen eo natiuh en Uaslaa te luisteren of zij de voetstappen ran Maxtla of den vreemden priester niet hoorden naderen dooh de lag brak aan zonder dat dio wetksBs geluiden beider oor getroffen hadden Br waren bSna elf maanden verstreken sedert de neder ssg der Spanjaarden op dan dam toon z do Mexioasnsobe hoofdstad hadden willen ontruimen Mur welk eene verandoring had er in dien luaiohentjjd plaats gebod I Uit de kleine kom van ileeht gewapende en moedslooze soldaten die de vreeselgke slaofating overleefd haddon was als bg toovorslag een groot en gedu t legor gegroeid dat onder aaoroenog vsn doo on ermoeiden Cortes wederom tegen de st d oprukte Hoe hij het zoover had kannen brengen was letterlek een wonder en vèrmoedelgk zou geen ander brein dau het zgne de zaken feeder op zoo goeden TORt hebben kunnen berslellen Aanvankelijk bad hij met de zijnen gevaar van den hongerdood goloopen zoodat zg genoodzaakt waren geweest hunno paarden te dooden on zich mot dat vToesch te voeden doch stap voor stap wist bg den toestand te rerbetoren h won dan bier dan daar roet behaalde overwinningen waar de nederlaag oavarmgdeIgk scheen dempte oproeren stilde misnoegen verwierf zich hondgenooten eo stoud indelgk aan de spits van een grooter leger dan waarme4e hg vrfteger de hoofdstad was binnengetrokken Hg bod dertien vaartuigen van verschillende grootte doen bouwen dio op de Zahuspan eene rivier van TIasoala beprodd en daarop uit elkander genomeo warden De stakkau bontwerk ankers lallea an naar Fraukrgk oaer ta brengen t ala bet waar dat er beraen gegeaen zgn om Dreyfni met gtootaia loortorgao t bebandalon a DWTicinjit In kooiimanakringen ia heel wat opiehodding gavakt door de inbeehtenianeming ann agt aanzienlgka bnrgera aan Altona dia aadarl jaren millioeoen aerdiend aobijnen te hebben mul bat ontduiken aan ioaoerreohten op tabak in de aigbaiau aan Hamburg en op de Elbe Srtvja De opparate raad aal oorlog ta Madrid heelt beatoton admiraal Monlejo die bat betel toerde oaar de Spaanacbe aloot ia deo alag hg Catila en najaar Saatoa directeur aaa hel artenaal te Cadiz Catite te aeboraao Belden zyn onterwyid naar Madrid oalboden OoaraKtuit Uoiiatiua Luccheii krjigl tal ran nial onderlaekeode briiten waarin zgn daad leiheariykt an het anarcbianie aaBgeprexaa wordt lamaad die leb rgn naaf noemde zoad hem 10 fraok aan ander een touw aan anderhalvin maler wairachynlgb om bem in itaat ta atallen tol zelfmoord Op het pakje mei bat touw atoMli in tFranacb dit adrea aDen Ilaer L cebeai moordenaar in de gerangaoii ta QeeiTe a BINNENLAND Voor de hnldabetuigiug aan da Nederlandacbe aportbeoelenaara aao 11 M da Koningin il thana allaa lot in ondardeelen geregeld e ia bepaald gelgk men weet op Donderdag 21 dezar op Cliogendaal Daar leraeoigen zich dien dag de lartegeiwoordigera tan de ipoit iti de meeat uitgebraida bataekanii aan het woord Uit alle proainciSn bgna uil alia aieden zullen opkomen leden ook aroowe yko tan aereenigingen aan allerlei aard dia kat eigenaardig eii gehaal oorapronkalyk dftikbaeld aanraard bebban om II M by daaantaardiog aan haar regaering ook da bolde ran da iporl werald aan te bieden De i eelo miog aan dit faeit lial tweeledig zgn Zg die door dan aard tan bun aport zeilen roeien tweaman achaationryden enz niet met aportdadan kuanan optreden ra lao met alaggan baaieren iniignei in iportcoatuum alt t kan roorbg de Koningin drillearan Anderen zullen hnn apart metterdaad koonan loonao en zoo aal men wat neoil grachiad ia touwen werden vervolgen op de sehouden van tamanei of lastdragers golsden eo aldus over steile hoogten en door rawe bergpassen ea diehle Ikw ohen daar het meer Tezenoo gebraoht Wie zal er zich dan over verwonderen dal Cïortez el zulk eene volharding mot een wil Z90 onwrikbaar als de stenhn aan den hemel in zgos pli nen sUsgdaf Qesn er jpeleu dag goduresdt dis elf maanden wu hij werkeloos ZHn gewose ziels on lichaamskracht werd uitsluitend aan éi n doel ds onderwerping der Azteken gew d en om dat oog merk te bereiken moest het uiterste van zijn genie gevergd worden Zoo viad eu wij hom dan oog eer een jaar ton volle vertoopen was wodor als eene zwarte ooweon wolk de stad bedreigende ijoe troepen waren zoodanig gerangschikt dat zg al ds i egangon in hunno macht hadden Zgneeobepcn waren in olknodor gezot bemand en gewapend on hadden het meen In ban bezit Doorat een en ander was de hooftJalod geheel vao allelKoikeer mol de omliggende straA afgesneden Gedurende d t tgdsverloon was t uitlAhua Montezuma s broeder aa een kortiloüdig bowind vaa slechts vier maanden aan de kuderziekteoverlodea en door Quanhtemotzin of Onatemozio zoo als de Spapjuiden hem noemden O evolgd Hoewel nog j tng was deze vorst r ds zeer ervaren in de krgi Kaksn Het duurde niet laag of hiy hfd zich volkomen op de hoogte vaa al de bews gingen der vijaodea geteld