Goudsche Courant, woensdag 21 september 1898

waaraas baar man geatorvaa war wol tol allerlei qaoeatiea aanleiding gif Totdat da doodgewaande Piet liet walen dat hü in Ie vanden Iffve naar Rotterdam verboiad waa Vronw V naar Boltordam meldt zich bg het koelboie vaa baar Piat aan Waool hier eene V 7 Ja een vrg i jongen Neon eon vadar van acht kiudenn Wal aait nwaa Enfin bat waa Piet Heel baitalijk waa de ontmoeting niet an de gewaande wadnwa acheen bal haar man vooral heel kwalgk te namen dat zjj door da giaiiag van zijn dood naar dat enge lijk had gekeken Toch had ze dat bftar gedaan dan zon oe haar dwaling ingezien hebbeo Maar na rgien voor vronw V weer allerlei be lommetingen voort nit het harlavan vaa den doodverklaarden Piel Zy vreeat eilkeeringen te zullen moeten teruggeven en zjj gaat voort haar man te verwgteo dat zg zich vergist beeft Zondagochtend ia ta Udenhont de raelttein Amaterdam Vliaaingen onUpoord De locomotief en vgf wagena werden uit de raill geworpea PeiMwniyke ongelukken kwamen niet voor Door vereeodd krachteo waa in circa 3 aar de locomotief weer op de Ign Zaa arii ten van het gezelachap Le Graa t Qaapele nameigk de heer an acevroow Roaiar Faataan de beer Victor Failaien de heer en movronw Van Karekhoven en mejnffroew Maria üaapela bevonden zich in den treio Zg keerden van a Be togeuboacb lerag naar Rotterdam voor de vertooniog van aDeüudeKleeikooprr a Voor den Hoogan Raad werd giateren behandeld bet caaaalieberoep van M C Tb bargemeeater en W H landbouwer ievena wethouder der gemeente Weflervoort legen het arrest van bet gerechtahof te Arnhem waaihg zg zgn varooidcetd de eerate lot f 75 en de tweede tot f 50 boete wagena amaadaabvift in veraeniging gepleegd jegena dan ootalagaa ontvanger der gemeanla Weitervoort A B de R van H door het in a De Gameenleatem a doen opnemen van een bericht vermeldaade o a dat bedoelde gemeente ontvanger waa ootalagen wagena herhaald verzet tegen hot gomoentobealuur en een tekort in de gemeentekaa Voor de raquiranten trad op mr W Thorbecke I eze herinnerde er aan dat de onUlagan ontvanger proloatant en het gemeentebeetuor van Weatervoort katholiek ia en dat bet ba richt in De Geneeotaatema zjjo grond vond in aan iagainnden atak in de aArabamaeha Courant waarin gezegd werd dat hot oalalag waa een daad van goloofiliaal Hiertegen wilden nu de roquiranten zich vardadigao Eu dat er geen ge oofabaat in kat apal waf zon voorla hiarnit kunnen hlgken dat de nienw benoemde ontvanger eraaseer p otaatant ia ala zijn voorganger Pleiter ontwikkolda tegen bat aireat vaa het Haf en tegen bet daarbij beveotigda voonia van da rechtsbank te Arnhem é n caaaatiemiddol daarbg beloogande dat door deze collegoo ten onrechte ia verworpen bat beroep van baklaagden op de omataodigbeid dat zg hebben gohaoda d in bat algemeen belang der gameao te en tol ooodzakalgka verdediging dna niet om te helaedigen lel O M zal over U dagen coucloaie nemen Op de Regenteaielaan in Den Haag weiden giitar aan da IConingin op Haieu weg naar hit Woallan d rniktri aangeboden door de jongajnffiouwen Smata en Wilbelmina Bgoing Da Koningin dankte lechtviiendelgk Dank ja wal hoor ik vind bet boel aardig van je a 4Mrecte Spoorwegverbindingen met Gl llül Zomerdienst 18 8 Aangevangen t Mei TUd van Greenwich n l U U 18 88 l ll S 4i S S7 4 B8 4 88 S IS 1 61 8 14 J ll 7 16 8 30 8 8 64 W Ót 10 88 ia 11 W Ot 10 88 l S 10 11 10 18 10 88 10 84 10 14 7 16 8 08 8 08 8 11 8 86 9 10 14 8S 8 64 lO U 11 18 1 1 8 48 8 10 10 1 8 40 4 10 88 7 80 84 4aio js iojio 81 7 8 8 7 51 MO 1 87 10 10 9 47 M4 10 01 8 80 10 07 10 10 8 7 86 17 87 8 14 8 41 8 4 6 96 1 36 n l6 U SO 11 87 S 4S S SS 11 84 ir oe 18 47 Ml 7 1 7 4l 8 eOVOa llBN Bt lSiiaa lena 1I 1 1I 8I 1 14 8 46 4 41 4 63 1 1 a a 6 I 1 18 I a 6 18 1 88 t a 6 88 18 48 1 48 8 48 4 16 6 18 6 87 U O 8 83 8 64 10 10 8 10 18 a a 10 11 a a 10 38 a 10 88 ll B 1 44 7 11 14 8 16 6 16 t 64 8 11 7 14 e 0 1 8 S 8 84 s si t ii at 8 88 lO W 9 84 a 9 48 6 8 88 10 10 10 8 J IO 7 68 18 1 18 10 3 60 4 38 4 3 4 61 6 04 I6 11 87 11 36 e O V u A a M TBKDaii 7 48 11 67 18 0 i h l D li T I H 1 l lena S IO 8 I S r1 7 1 8 U 7 lO l 10 67 U l l 18 10 18 S8 0 8 17 4 8 S 0 6 47 06 B5 8 J8 door 10 1 i 8 14 9 8 10 S7 l U 5 80 7 6U J8 iMl 18 M M iHl f ♦ lAmat W 8 0l 0S10SS 1 48 6 00 7 8 40 10 01 11 87 6 4S 7 1 t 8 10 a a a H a 18 87 8 41 8 84 S 46 84 7 18 8 4810 I0 4ll ns 8 80 88 10 60 lOSSlS 8 68 10 11 11 41 1 08 04 7 4 M Mi11L 1 8 8 118 8 60 S 04 l 8 4 7J 8 lO n l ll 1 a aa l u ia il ai n 7 06 B IO 0S I I IS 8 68 8 41 4 4S 8 80 I 4S 1 4 W 7 10 8 16 JO 11 30 8 08 4 00 S OOlSI 8 00 10 0 8 19 9 18 l l 11 61 I SS 4 47 4 7 4 8 4 U i I ieuda Oadaw Waard Ulteekl Ulraehl 6 IS 7 45 S7 8 I 9 00 J0 Woerdoa 6 40 6 68 S 0 10 10 3 Oadew 8 14 Ooa4a I7 8 0 lO rt 10 38 ri 88 18 0 i 7T08 8 8 8 1 4 4 6 S MO 8 J 7 S 9 0 9 8 1 0 j S 7 06 8 10 9 06 11 1 Mi 0 MS 9 4 4 4 n u i U St l i4I S lO t 11 10 l ll 8 8 40 t 7 6 10 07 a Mkn Dwt lidit ooit Mr t ilea Ul lyo in iia ptogrkmn Tanenigd findeii uitiooriog T D jiohtrjidiD uhUir otn kopj botutea ehtrmgD ielrgdan Inkwii em t Kd attaurlgk MrooiwIrgdfD Tottlnl tot Aao bek hoofd rfto het eerecomii toor deze portbetjogtog itaiit do Vtiai ion Wiod lo de giiter gehouden ittiog Tft dea ge meenterftad ie Leiden ward aaagecomeD eena ADViilliRg ftn de verordfainR op Ae traatpolitie wa rbij in bet belmg der bygiëoe wordt verboden op of md dao opeobsrea weg p awe veereo of Vergelgke voorwerpen te koop aan ta bieden oi te laveren ot nit e dealee en in velband daaroH de teren wordt Vfirboden portonen die cicb op of aan den openbaren weg beviutteoi met die voorwerpen te kittelan of aan ta raken Mat bet oog op da iBbaldiging ftfflAten aldaar op 22 en 24 dexar ii die varordeiiing onraid deliyk afgekondigd en verbiudbaar verklaard Men meldt ait Haarlem aan da N R Ct t De nieawe oudernemi g Doin en Daal te Uloeniendaal ia overgegaan aan e n maatacliappg dia er een tweede hotel laat bijbouwen en een deel van het boMh lal axploitaeren Men meldt uit Tilborg aan de aN R Ct c h een bewga van de algemaena verontwaardiging die bat vernialan van dan WilhoN mina boom aldaar verwekt heelt mogadiiAien dat in a lo ko ehuizan lij tau ter ioteekaiting liggen om 4e daardoor verkregen aom ala premie nit te loven vior aanwyting of aanbrenging van den dadar Men meldt nit Den Baag aan do a N R Ct In buitenlaodaoha bladen circaleerde de vorige waak ean bericht ontleend aan da aMetropolea van Antwerpen omtrent een beweerd voorval nabg bel rgtnig van H M aaniga weken geladen tgilena een tocht naar Üaarn en waardoor een met name genoemde hofdame in het rgtnig gezeten zou zgo ge kwetat Dat beriehl bevatte de duidetgke aporeo van oojiiiftheiJ B M de Koningin rgdt nooitmet drie bofdamea nit tooala in het bericht werd vermeld en da hofdame wier naam ward ganoaad ia ongehuwd laodat nooit baar echtgenoot galgk in bet bericht beweerd werd de zagaman beeft knnneo zgn duch nn ditïiariobt ook in biuneolandacha bladen wordtverapraid wordt het gewanacbt met da meeateatalligbeid den inhoud daarvan tegen te aptekao Noch la Baarn nooh te Soaaldgk ia eriele gebenrd wat aanleiding aon bt bban kunnengeron tot bet verapreide gerucht en geen hofdame ia gekwo at Hat bericht moet dan oak beachoBWd worden la geheel nit de luobt OTP Onder leiding vau mevrouw Ooakoop weid giiteren de jaarvergadering gabocdan van de vereeuiging Nationale têntoouatetling van Vrouweoarbeiil die zeide da voorziiaier volkomen gaataagd en een levenwekkende kracht ia gowoeat die zal nawerken Aan de regelingacommiaaie werd hnida gebracht voor haren vaal omvnttaodeu arbaid Uijiandora lof ontvingen mevronw Wor Boland llolat en mejufTrouw Van Aapereu fill da Veld V6Ar den invang dar tantoonatelling waa oatvangan 1 70 675 nitgaiiavrn f 5 I6 S I6 8 48 8 48 8 l 8 08 Oouda 7 8S Moonlreebt door 7 81 NluuwoiVark a 7 8 Oapella a 7 48 lU M rdam O 7 SS 8 88 8 16 4 48 4 SS S 04 s u S 17 8 S0 8 41 8 61 8 09 8 01 7 8 7 4 7 61 1 07 l ll Houda Zuvenhuiaou M oerkapello Zoetormeor Zegwaard Voorburg a Haga 6 4NI s r g 8 1 17 7 1 allago Voorburg ZoeUrmoer ZoKiiaard venh ia oarkapolla Bwida 7 41 Majnlfrauw H Dull werd ala baitnnrdcraa herkoioo Mejofironw Jungioa weid vervangen door mejnlfrouw M a llé Aan eeratgouoemJo aal een album mat photo a der tentoouatelliog worden aangeboden ala dank aan de machtige wegbereMater en acheppeode kracht Een Of atio werd gabraoht uo B r Ooakoop dank aan mcj Groahan Da Veraanigiug ali toedani lal uiatbiüveo bestaan maar oi k door optieding vao aan oalioiialen troawenraad aal haar invlo d tieb bijjvand doen gatden Woenadag alach i ladioer aan alle made werkatera Do afdoalini Allen a l Ego vaa bat Nedari OoderwiJMra OanootKbap heeft aan eok le gemoaoten ia dan omtrek een adiaa varzoudea waarin aangndrongen wordt op aen betera aalariaregrlmg van de ooderwijzara In dat adcea vraagt de afdaeling een regeling an de jaarwadden aaar den ooderdom een va t minimum aiat een aantal farboogiogen na aen bepaald aanUl dieoatjaran wat nog ia gaan enkele gemeente in de Rgnatraek Ondahooin oitgetoaderd beataat Doar de aotlrtJamacbe wgnkooyera wordt eau protaatmeeling van alle NedarlaodKhe wgrikoopera voorbereid in take ket wetainlwarp PieraOB tot verboogiog vao den wgotoogof Op de ontwerpbagrooling de gameenle Maaatrieht voor 1899 ia oitgelrokkan voorden bouw van eon niaow a acbthuia f 1C0 CKX Gemengde Berichten Te aOravanland waren Zondagvoormiddag zeven aankomende iongeoa uit Hilveraum aan bet apelevaran DIgkbaar onder den invloed van terken drank begingen zg vele baldadigheden en maakten veel rumoer De bnrgemeeeter nabg wiena woning dit voorviel vermaande hen zich kalm te houden en de drukte te ataken waarop zg hem uitacholden en grovelgk beleedigoen De glinga oatboden gemeente veldwachter geholpen door dien van Kortenhoef trachtte nu ann hunne gedragingen een einde te maken üaarbg outatond eene scheriuiitaeling waarbg de belbamela degelgk klappen met de tabela ontvingen maar de veldwacuter van een hunner een ateek met een dolkmesooder het oog kreeg Ken der jongelieden werd toen gearreateerd en de anderen giugen op de vlucht Later ia mat behulp van da politie uit Uil eianm mogen gelukken al de dadera in banden tf krggeo Het agn hg de po ilie en joatitie we bekenden De bnigeuieaiter alond met galaden gewaar gereed en het acheelde weinig ol bjj had er gabrnik van gemaakt Da wonde tan den veldwachtar ia gelukkig niet levanigavaarlgk N V l D Dl Alkmaarmhe ateommeelfabriek la Alkntar ia aergiileranavond totaal altftbiand aat da woning van den directeur AIIm waa varcakerd Nader meldt men aan de N Ct a Te kwart Toor tianea weid door de waolit I brand a geblazei ea oumiddallgk daai xrnamen we dat de Alkmaaracba atoOmmoalfabtiak toebehoorendie aan de Naa m ooza Vannootacbap van dien oaain i brand atund En inderdaad bUek dit maar ai te waar ta zgn We waieo te tien nar ter plaalae inwazig en zagen toen reeda dat de vlam ep twee plaataan uit het dak aloeg van dat gadaelta der iabriak beta alk beleodi aan da woning van den directeur an dat meer in bet hysonder eou D 18 SS 1 11 1 I l t a 1 14 1 8 8 80 ll l 1 U U IS U SS 11 41 i 61 18 88 11 88 10 19 IS M l l 10 41 10 49 SI 8 68 8 47 10 18 1 9 88 I 10 14 11 16 11 11 11 10 11 41 1111 n 8 17 8 41 1 0 8J 01 I K broikt wirJ alf gmin pabhuia mat kantoor minder dan geen tgd waa de gebeele bovenTardiaping van da pakhoia de braad acbyni boven in da tabiiek a zgn ontataau in da poetvkamet in licMalaaia en hoewel de brandweer mat vgi apaiten Ier plaatae er in gealnagd waa op de direotaiirawonintt water la gavao irerd de bitte loo aterk dat de mantcbappen hunne plaata weldra nioeelen prga gaven De brand woedde ioii iddela met ateada grootera mate vooit an bad waidra t geo den wind in het aangrenzende macbiae gebooiv flange aat Hoog aloegen de vlamoan Hie niet allaen den gahae en omtrek maar oe gefaeala atkd verlichtten de lucht in Ulkena aes z e aan venken voortïlowtnde gelgkenna op een gouden ragen inderdaad A an radden van eenig deel der fabriek ala van de direelenrawoning viel hoegenaamd niet te danken Alleen kin er aan gedacht worden de belandende gebouwen aan gene agda dar iKirnache vaait te behouden en dit a mrt zeer vaal moeite alukt Van het mac i geboow aloeg de vlam in bat mealpakbu Uit dit perceel aloeg eene vhim op die alle beeohrgvin ta bo en gaal t Waa een I itte die aan deze zjjda tan het Noord Bollandich kanaal de labriek ataat aan de ovaizgde niet voor loaacbouwara waa nit te honden Uit da ramen waa het een zee van vnnr die naai boven golfde Op dit oogenblik wia Je biand op het bevigat Inmiddela waa geaeind aaar Amaterdara om de atoomhrandapnit Jan van der Heydea van waar bericht werd ontvangen dat de apuit sou komen Het bleek echter dat dit niet bat geval wal altbauf deze apuit ia niet gearriveerd be gebaele fabriek met directeutswooing alond on in licbtelaaie cbier overal lekten de vlammen nit Niettagenataande heelt men de gelegenheid gehad om uit de woning toch zioveel mogelgk te redden De gebeele fabriek ia totaal af en oitgebrand Alleen de moren zga gedeeltelgk bigien ataan Een achat van metl en gra in de tahiiek acbi en tbani ook te werken voor de firma W aiauen en Laan te Worraarvaer is verloren gegaan en een veertigtal werklieden zgn Ihana broodelooa De ooizaak van dao biand ia onhekend De diracteor aehijot door do biandacbel in de fabriek la zgn gewaaiachowd Ken aardig gelicht wav het dat de elactriache ballon voor de fabriek van zelf werd ont tokan Langen tgd boorden we het gagona van de atoomket la lie achter niet gaapronnen zgn waaidoor groote oobailao zgo vootkomen Joiat heelt men nog de gelegenheid gehad de gaaleiding af Ie alaiten Oialermorgen Ie zeven nnr waa men de brand bg lange na niet moeatar wat ook in de eerate dagen nog niet het geval zal zgn Allea waa verzekerd op beur polit In Amaterdam heaft lieb aen vreemd geval voorgedaan Eau vronw nit de volkaklaaar moeder van 7 kindaren een gate ia ag wachtende leefde geacbeiden van baar man den aigarenraaker V Van tgd tot tgd kwam bjj in de ecbt lgke woning ta Dg En letvgl hg joiat eeaige dagen na elkaar daar niet gezien waa kwam de vroaw ter oore dat hel Igk van een man daar nit aaa der graDhtan waa opgehaald n een voorgevoel z i baar dat dit haar P±at zou zijn Oiea toog ze op weg en wiat ta bereiken dat ze den dienkeling zien kon Eerst werden haar de kleeren getoond en ja die waren Tan baar man Bad ze niet r lf een atnk in zijn broek lezat t Bad hg ook niat net zoo u zakdoek t Ia waar op t Igk waa eeu dameepoitamon oaie gevonden die vronw V niet ken de Maar men kon nooit wetea boe Pial daaraan gekoaaan waa Wat het Ijgk betrof zg miata dm moed daar beal nauwkeurig naar te kgken Het zag ar zoo aenga ait dat za zich baaalta ta verklaren dat bat haar Piet waa D 1 H iaa ana S i7 4 S8 4 88 6 8 6 18 e J l e 4 18 6 88 S IO 4 4 4 60 4 67 S 04 6 10 1 44 1 S4 8 01 8 08 8 14 8 SU 3 4 4 06 m i 6 4 84 18 tl l SI 1 41 l SS 8 08 8 17 8 4E 8 14 4 0 8 4 17 11 60 En no was za wedawe Maar en daden aleh al de gevolgen van hnar wadawlgkan ataat galdan Uilkeeringen werden haai gedaan andere weer baar onthouden omdat niet bleek En toaa bet laataigaooemd kleintje eea dama van 4 jaran h l parmantig zei alk beat ook Wilbelmina a toen lachte da Koningin en gaf aog r a boaddinkje zeggaad a Zoo zoo heet ja ook Wilbalmioala STADSNIEUWS GODDA 20 SepUmber 1898 Door B en W ii benoemd tot 2eeommioa tor aocrelarie alhier de beer Mr D Jaeger U a Oravonhage Bedonaiorgen werd naar da laaUto roitplaala avargabracht bet atoSelgk overicbot van W da Jong in leven kweekeling aan de Opanb Taaaebenecbool alhier Uvarig in ign atudie flink in zijn werkkring bad dit jongmooach oen ichoone toekomat Toor zich Wanneer man weet dat de Jong Vrgdagmorgen l l nog werkzaam waa voor de klaa kan men haeeffan boe zwaar da vader ge tvoSan ia door bet plolaeliog verliao van zgn aeaigen acbtlieojariten zoon Op do Igkbaar waren eenige kraaifin gel gd o a aen immortollen krana van de collega a der Normaalacbool aan vaa levende bloemen oamena het peraooeal en de kwuakeliiigen dar Taaacbeosehopl Eanigo leerlingen der boogata klaa hadden het initiatief genomen om door de acholiereo een bowgs van bolde aan den iiiogoalBla 6ne te brongen zoodat mede aen prachtige krana met inaciiptie tnamena de leerliagan der Tuaschanachool waa aangebracht Aan du groeve werden door Cor ialisaen learling der Normaalacbool clou heer G N Kroiaheer hoofd dar TusaobeoBcbool en den Waleerw lieer ten Bosch waardaereude woorden aan den overledaae gen gil BiJ kon boalnit ia aan mr U Vaiüant op feraoek eervol ontalag veiLend nil zijne betrekking van ambtenaar van het opeobarmi niateiie bg da kantongerecbtan in hel a rondiaaoment Rot erdnm voor de kaotona Rotterdam no 3 en Gouda ter ataadplaate Rolt rdam Bg kon beilnit ia beooedid tot ambtenaar van bat openbaar niinisteris bij de kantonge rechten in hut arrondiaaemebt Rotterdam voor de kantoag Rotterdam no 3 en Gouda ter atandplaata Rottatdam mr J Hanuegraaff thaoa ambtenaar van het openbaar miniairrie bg de kantongerecbtan in het arronditeomoat Rotterdam voor do kantoua Rotterdam no 1 en Schoonhoven Ier atandplaata Rotterdam Zateidag a a anamiddaga 3 nren zal bg de Irma A Dam Kleiweg alhier eane verga doriag wordoD gabondao door den Bond van Ned Ouderw afdaeling Gouda e o Op de agenda komt o a voor beaprakiog Haratellingaoord en atemming over ondaratenning ta verlaenan aan collega Noowen De lades die niet ter vergadering kanoen komen wor den beleefd oilgeaoodigd hunne atem ovar laatftgenoemd punt aebriftalijk nit le brengen fMr 24 Sept a a De afdeeling aGondaa van bet Nederl Ouderw Genooleohap zal op Zaterdag 24 pt 1898 om hall acht a avond in bet gebouw der Egka Hoogere Borgeraohool eene huitengewona vergadering houden Agenda Mededealingen Een on ander uaar aanleiding Tan en ovarXalralen door den heer W Pb Lindner Laaraar in de Wii en Werktnigkando aan de Rgka Hoogere Burgoracbool te Gouda Sluiting en rondviaag Woenad l 28 September 1898 om half negen aavonda zal de aldaeling vGondaavan bet NedftrI Ondorw Genootachap in het lokaal Tan dan baar A Dani Kleiweg acne gewone targadaring honden Agenda Medadeeliagan Veralof ran de Afgev naar de Gew an da Alg Verg I 3 aHaiswerka in ta leiden door den beer B E van der Roer 4 Raadvraag e Sluiting Boaioor Da G A iLolcama baaft bedanktfooi kot beroep bg da Nad Hart Kerk U AaaoMlaUt Z vjimloiz K De Inbuldigingafaeiten zgn alhier nat opgawaktbeid en goeaidrilt gevierd Boguoatigd door prachtig weder bad Woenadag dea voormiddaga de ringrüdery ploala waaraan deelnamen 33 paren allen met veraieide tb taigjae r Ia den nas iddag waa hot faait voor do atboolkinderea die in de achool werden onthaald op loartjea limonade en oen gedenkplaat kregen tavana werd er oon vooiatolliag gegeven door dan beor Bamberg dia mot zga goebaltoaraa da laohloat dar kinderao wilt op te wokkon a a iiop daarvan gingen zg in optocht door hal dorp voorafgegaan door het lanfarekorpe Den tweeden dag dei morgana tan negoa man bad da biatorifcha kptacht plaata fooir aialiaoda dan intocht aan dan ztwn van Prini Willem dan Vüfdon l Sehevdningeo ubilterend slaagde die optocht 65 jongelieden namen er aka deel die allan er bun be t voor gedaan hadden han paarden loo aiarlgk mogeiyk op lo tuigen ook de roitera watia prachtig gacoatomeer l aan dezen optocht namen ook da paren deal die den vorigea dag mode gedaan badden mat bet ringrgden uogmaaN met hunne versierde wagens zoodat de optocht een schitterend gezicht opleverde ook hierbg liet bet fanfarekorps lich weder booren Dea namiddags ten drie aren begonnen de votkiepeten maaik immeo tonrollan enz ov prachtige prgsen au geld waaraan ook door veel liefhebbers werd deelgenomen Na afloop trok de menigte menseben weder naar hel dorp Er waren zeer veel mensohea op de been zoodat men door de dorpsstraat l ua niet vooil kon Voor hal kerkplein aloud de mooi verlichte moziekteot en liet het fanfarekorps van 7 9 nnr zich weder booren allen lof kom ook dit korpv toe voor bat wolalagen van bat feast Een woord van balde moet gebracht worden aan de feeatcommiaaie voor de opoflaring ea bot welslagen van dit faaat Ook de illuminatie der peropoort n was prachtig en da Burgera badden allen bon beat gedaan om bun woning te varaieren en ta verlichten raar achoon waa de veraiering bg den Edel Achtbaren heer BnrgemOMter Verder bleef men lol midderuacbt in foeatvroogdo bg elkaar Allee ia in At boete orde afgehopea en Zevenhuizen ook hoeft latin zien dat het Oranje bloed door de aderen vloeit INOSZONDEN Naar aanleiding van bet logezonden stuk ouderteekeod N N in het aDaghlad van Goudaa van giaterenavond dieoe bol volgende la de eerate plaata vinden wg bet onterklaarbiar dat iemand dia naar den inhoud vaa zgn cbr jveu te oordeelen zóó aandringt op onparigdigheid en eerlykheiJ oiet zoo Hink ia zijn naam ondar bet gaachrevaoe te plaatsen doch zich verschaill achter de latten N N Tbana ter zake Vu geoi N N wordt in hat gemeeiitelgk graobaidiilid veia ag under loheid gemaakt tuaschan porxonen en persooeó wgl daarin wel wordt gesproken van da bef tigheid van don boer van Galen en niet van de heftigheid van den Burgemaealet Bieiop willen wg N N antwoorden dut volgena het oordeel van ieder weldenkend burger de hear nn Galen in de bewnate raadavergode ing niet alleen bui en de orde ging maar ook woorden bezigde die miuatena genomen ongepast waren ter plaatse waar zg gebruikt warden terwijl do Burgeneeator daHrbg natuurlijk wel aiat kalm bleef doch in elk gevat do vormen der wetlevendhaid in acht nam Tot do acboraing der vergadering ward ZEd Achtb door da houding van den hear van Galen gwiwongtn Waar N N apreekt van den Burgemeester aan wederdienst bewgzen omdat ZEd Achtb de Qondaebe Cooranta een pleizier doel daar zullen wg maar zwggen wgl die inaiojatle werkelgk te mina ii Waarom hot Verslaga uil het op don naam vrn vertronwhaar aanspraak bigven maken uitdrukkingen achtarwege moet laten ala dat in de omgeving van de raadszaal de atandjas konden warden geboord die Igdens de schorsing in de raadasaal plaats baddan a begrgpen wg totaal niet Wil N N aoma da waarheid dezer woorden betwial u bij koma dan maar weer met goede bewgzen voor den dag N N geeft geen enkele reden aao ifaarom bat gebeurde niet vermeld had moeten worden De raad bier door N N gegeven zon gelooveu wg juist den weg voor partijdigheid openzetten Da heening van N N dat de Burgemeester hel Verslag a toch wel onder da o gen gehad zal hebben voor het werd uilgegeien ia ook al wear aen ondoretelling aarvoor geen enkel argnmant wordt aangavoard en tronwons kan worden aangevoerd Tan alotto bavraemit ons boien allea dat N N siob het recht van criliak aanmatigt waar hem dit volatrekt niet toekomt Ware ar op het aVeralagi aanverking te maken dan zon dit zeker wal door do bevoegde en hiailoe garechtigde aotiritaiten gedaan worden Komaan N N Binli ontmaakerd nog eens voor don dag gekoqien mOar dan met dtselijkt btuijzm voor n beacbuldigingen en onder Pe Uitgevara van bet Veralag A BRINKMAN Zo Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 0 lamber 1898 088EK en KOEIEN groole aanvoer prgsan waren voor le kwaliteit 80 8e kwaliteit 16 le kwaliteit 88 Jent per half Eilo TETTBKALTEBEN redelijke aanvoer lo kwaliteit S lo kwaliteit II Ida kwaliteit 18 cent par kalf K O GRASKilLVEKEN en STIEREN lamolgke aanvoer De haadel waa in vet vee prijahoudeod Magere koeien flauwer Telle kalverotinatioroa prijahoudead on graakalvoran gowaea Ontvangen eene srootesorleerlng Deensclie Eandsclxoeiieii vttr DAMKS ii UBKItSy A Toa OS Al Hd Tailleur Kleiweg K 73 73a GOUDA THepk u M at Uours van Amslerdaino 1 SKPTKMBKR Vikn 8lalkn 87 s NzBZzuso Uort Nail W S l i dito dito dito 8 B V dito dito dito 3 97 Vt Hoveaa UU Oeu II 1881 88 8 101 truia Iasehrvvingl8 8 81 6 86 OoeTan Obl in papier 1888 96 4 17 dito in iilvor 18 8 6 StVi PozTOOlt Obl met ooupon 3 dito tiekat 3 17 guHdiini Obl Binnenl 1894 4 88 dito Qeeona 1880 4 7 a dilobijKaIbs 1889 4 98 dilo by Hob 1889 90 4 97 dito in goud leen 1883 dito dilo dito 1894 5 18 iSra l Parp it aabuld 1881 4 Sl TDizau Oa ii Canv le6u lS90 4 74 a Oae leeoioK aeiia D 81 dec laaoing sera 0 86 ISuiDAFZ ltap v obr 1891 6 104 Uziico Ubl Buit Sok 1880 90 VBKlzvzLa Obl 4 onbep 1881 3SVu AvzTIznui Oliligalian 18IS 8 lOOV BoTiaZD Stad leen 1894 8 lOB l K D N Afr llintetai aaml 4 Atand b T h Mu Cerliflate 68 I eliHaalaehapp dito 89 Arn Uypolheokb paodbr 4 1001 all Mü darValstool aand 48 aOr Uvpotheakb paudbr 8l i 101 Nedailaiidache baak aand 198 Nad Handalmaalaab dilo 14t 69 l i 7 N W k l ao Ilvp h pandlii 8 66 Holt IIy iotl eai li pandlir 8 99 u Utr Hypottieekb dito 3 98Vs OoaTiNK Oiitfloufi bankaaud l 8Vt HvsL Hypolheelfaauk paiidb 4 s 108 Amzzika Kqut hjpoth pan lb 6 86 Mai I 11 Pr l ian rort 80 Nzi oil lJ 8 w r MÜ a nd 118 Mij tilEipl v St 8pw aand US s Ned lüd S oiwegni aaad 8118 Ned Zuid Afr Bpm aand 8 817 dilo dito dito 1891 dilo 6 lOOS I Ul Spooral 1887 89 A Kolil 8 64 Zuid iul pamij A H obl 8 67 POLIK Waischsu Wuooenaand 4 ISO acaL ir Russ 8pw Mij obl S i 98 fialliaaha dito aand 14 ll s Vailowa dito aand S 7SVt Iwang Donbr dito aaod B lOOi tarak Cb Atow Bp kap opl 4 109 dtio dito oblig O 100 AnimzA Ill l ac 8p M j oM 14S Cho Il North W pr v aand HloditoWbi Sl Potar obl 7 1 7 Danvar k Riu Ur flpm r rt v a l is Illinois lealral olil in goud 4 f 103 Lomsv fcKaibvilliCart v aand 80 Itaiiro N 8p M le kvp o 108 lUai Kinias V 4pCl pie aand 1 l ii N YoikOiitaa ok Waal aand I 11 dito Penn Okio otilig 8 111 Oregon Calif lo byp in goud S 91 Paul Mimi kManlLob 7 186 Uil Pac Hoof lijn ob ig 8 dilo dito Lil c Col la byp 01 CaMAüA Oaii South Cbert v aan l 60 Tm C Kallir k Na lo h d e O Vi Amstard Omnibus Mij sand 178 Botlard Tramive Maals iand 197 i NzD Stad Amsterdam aand 8 106 7 Stad Bollardam aand 3 10S J BauiU Stad Antwerpen 1887 SVi Slad Brussel 1888 i l O is Hoso Tbeiss Reaullr OeBalsoh 4 1 l Vi OosTlva StaaMeeoig 18 0 6 118 i K K olf B Cr 1880 8 Saaajl Stad Madrid 8 1188 88 u Nzn Ver 1 i Avb Spoel oorl 11 S PosterUen en Telegraphic Benoemd l Oct Tot brievengaarder te de Ulesae J üoating thaoa postbode te de Punt en te de Steeg J G H F W Sngdera Bevorderd 10 Sept Tot klerk der postergen en lolegraphie late klasse de klerk 2de klasae mej C J P Meerdink te Winterswijk Verplaatst 16 Sept De rfnmumerair der poatargen en telegraphie W A Klooatcrboer van het spoorwegpoatkantoor no 4 standplaats Arnhem naar Roermond de klerk der posterijen en telegraphie 2de klaaae L A J Verpalen van Rotterdam telegraafkanloor a r het bgpoat en telegraafkantoor Prins Hendrikkade aldaar 1 Oct De surnumerairs der posterHen en talegraphie J S van Jucbem naar WormerTeer IJ Bakker naar Amersfoort J A Jonker naar Hoorn en H A J Bondier naar Weasp allen van het spoorwegpbatkantoor no 1 standplaats Amaterdam C J Canned naar Gorinchem J W Groeneljk naar Tiel en S W Weièeit naar Bergen op Zoom allen van het spoorwegnoatkantoor no 2 standplaats Rotterdam 0 Oostiivga naar Heorenveen A W de Vries naar Sneek en A O L Algie naar Almeloo allen van het apoorwegpoatkantoor no 3 standplaats Zwolle S Vy 1 van der Von naar Helmond J V Daalmona naar Zieriktea ea 1 Oaapogne naar Zaltboinmel allen van het sp mrweg oalkantaar no 4 atandplaata Arnhem mej e Iliemstra van Uottardam poetkantoor naar Maaaaluia de klerken der iKulergcn en telegraphie 2de klaaae P Verduim van Medemblik naar Hoorn en W A Kuiler van Uoorn naar Hedemblik 17 Oct Naar hot telegraalkauloor te Rotterdam de Burnaueraira dor posterijen en telegraphie S Vrgbnrg an M P Bajja van Dordrecht talagtoalkantoor O Oilhoia van Delft telegraafkantoor A Veouhoven eu J Ehrhardt van Groningen telegraafkantoori VV P Dhont en W Schoo van Bmla l legraaikantoor U Gorter en O A Otten van Leeuwarden tehigraafkantoor U Sanders en M P Schram do Jong van Haarlem telegraalkauloor F II Schoenmaker van Alknaar lelogruofkantoori O Woltera en B F Beerenla van Zwolle telegraafkantoor J Vierhout van Vonioo itelegraafkantoor J P A Katar an P J Kraageveid van Ngmogen telegraafkantoor J Kmanuel van Middelburg telegraafkantoor K Bruiuing van Peventer telegraafkantoor U M J Langeraap au J W Schouten van Utrecht itolegraafkantoor M C Keukenmeeater van ihem van hiedam Uiiegraafkantoor C A den Briel aa P J Leerink van Arn telegraafkantoor J W van Schagen van Leiden telegraafkantoor J Tisks Kooning van Nienwedienen M A J J Blankort van s Uertugeniioach telegraafkantoor Geplaatat 16 Sept De sornnmeraira dor poatargen en telegraphie A U Kaatein te Urouw en J J U U Marchand te Vianan in plaata van resp te Loebem en aGraveozande ADVERTENTIEN OUZICETBABEII HEBREN aa DAMESPRUIKEN TOPETS SCHEIDINGEN en verdere IIAARWKRKKN munten uit door SOLIKDK AFWERKING bj H p m mmmm Coiffeur KMwea Oouda E CASSUTO TANDARTS öouda Turftnarkt 1 Wl aPHteKKÜHESi MAANDAG DINSDAG DONDERDAG eu ZATKRDAO van S tot nnr f oril ryl m § f 4 walka npnlfvnft r l t wyM Ie laat b l tiMrnn rbwtlft Ii r A Tnryka tUiisr iiMirimnh hun niitll wal kwntlj ltiwrin i i m mt n m l r MnA ila tl krk b lith nul itia a ito i iiiiii h xniaa i i l ki rtya Iviiililjh tirsllnK w iri xDlxHlrftf M i Nm iialiiMi Kif ayn In ai iUrrcuh Mwr nnnvofullg waAr la almtai alt t t B nieuw tia It t lul aurira or anilli f Uf r nJ t v nruiihtj Vcr cmlIiiilH aMnkui tttatitiiiiilU M inliirbï o HrlHili rt a v Imitor4a N ï Voorlmr WOENSDAG en VRIJDAG van fltotf uur ZONDAGS niot P D 1KB OUDJH f ïlt 8CHIEDAMMEB aEITEVEE Htrkt Verkriigbaar bijl M P£ETER8 Jt N B Als bewija van sehtheld Ia eaebet oo kurk staoda voorzien van den naam dar Pinna F HOFPB l J m 7EL2EN Dubbele Buurt B 10 tailleur NIGHTOAP