Goudsche Courant, woensdag 21 september 1898

No 7690 Donderdag 22 September J808 37ste Jaargang mmm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oitnoodigipg tot doelnemiog in de kansen van de Lübecksche Staa sHerij Deze voordeel biedrndo door den Slaat Lubeak gewaarborgdo groote Oeidloterg I erat volgeiiM het plan lotibi SO OOQ have loten daarentegeu 25 000 prl zea soodat de heltt van Alle loten seker winnen mootDe prjjEen sijn de volgende De hoogate p ya U ventuoel 500 000 Mark TelerMa II at ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 6 regels a 50 Centenj iedere regel meer 10 Genten Uroote letters worden berekend Baar plaatnuimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TeiofMi N at De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met xiitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 AiEonderlüke Nommers VU F CENTEN FBANSCHE STOOMVEEVEBU au ehemlselie WassderlJ il OPPEÜIIEIMER 19 KruUkwle BoUerdam Gebreretecrd door SS M den Kojaingder Belgenï J Uoofddep4t roor OOUDA de Heer A VAN OS Aï dpeoialiteit Toor het toornen en rerren ran alle Ueeren en Uameagarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het itoome nw plnche mantale roeren bont enz Oordgnen taielkleeden eni worden naar da nienwita en laatite methode gererld A BOAS Kon Jhir Pedicure AHSTKL 149 b d Uoa e Sluis Amsierdsiii Ml DONUEUUAU 22 8iCl I ICMUKUign geachte Abonpé s b u cken ia te JotMMfteeren oi to ORtftleifoN in t Motel uk y ti iK van M tot 4 HMr MutlêepUêChe en iijinlooie be hanileling T n iAMo mê on f n Itagelê welk in t rieeioh of in de hoog groeien Stedel ke Gasfakiek ie GOUDA Dfl nrfjs mn het gOA i ö u it per M ea voor KnoktoeBtelleu of Motoren f Onder 7X kero voorwaarden woMéin perceelen gratiR aan de hoofdbiiiii Torbonden met h nieter vrije leiding nchtur den gasmeter Voor 3 en 5 licbtgaiimeterfi bedraagt de baor 10 téxki per maand Bewoners van percecleri van ten hoogste ƒ 2 25 per week kunnen wekelyk afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeateUen enz tegen betaling tbu eenige centen per week in hnnr bekomen Burgers Acaiènc U het br te en goedkoopite kettioglooze kijwikL Deventel HOaEVERARCIER Vertegenwoordiger 7 C DE IIUITEK CJouda Chemische Wassoherij en Stoom Ververij DE WIT en Öomp ÜXBBCHÏ I Spoo4ige ea nette aflevering Lftge prUien üBPflT by Gi z BECKERS in Modos I Tarfmarkl 248 GOUDA A SLEGT boveoUïicli san tot hot leTeren n Zuiver Zeewsoh Tarwebrood a cent de K NIEUWE HAVEN 28 W F Bekroond op de Internationale Tentoonatelling ran Uakkery Mnaldery en Kook knnst te Gravenhag mot een diploma Ver gold ZiWoron Medaille NIruw onovertrofliitt l r f Dr liiotiorH vdlwki nil niTTW KBACBT lUXIB AlUu rrlil luft Fibriükinkerk tot voortdurende radittalo en zekere geneting van alle selfs de meest hardnekkige stenuW ttiektmif vooral ontstaan door tmmum afdwalingen op jeugdigen leeftnd Totale geneïing van elke awakte Üleelr ucht tïenauwdheid flbofdpijn Migraine Hartklo ing r Jo pyn Mlechto flpQsvertoring Pnverm ett Impotent PoUaÜone ens uitvoerige prospectamen t rg i or üouU il 1 tl ff S dubbele loMb fl ö VMitnud DepAt Mnltb v d Ve0 ZitKUommet Dopilts M Ctobnii Ou Aniiterilnm V HapiH l VOmvenbaRo J HHlinniArts dn Jon Ji ti Eatterdam Lobrij en Porton UtreeUl ka bii alle drogisttw Nieuwe Loterij Nieuw Gfelak Den 20 October e k bmft i trokkiiig plaaU ran dn Kersle door ilen Staat gewaarborgde Luli cksebe Staatsloterij Vati la SüflüO Xonmrri wonloii iu de loop van I maanden S OOO dm 8e hüjft vtTdculil ov T 6 klAMon met pryïwi gelrokk n lot ooti gezamenlijk bwlrag an 5 iDillioeD 283 325 Mark iraaroniier ticb de volgende hoofdprijxaa beviadea crrntueel ICoii half millioen Bpwiul 1 a M 3ÜÜÜ0O 1 a 200000 1 il 100000 1 il 70000 ï il 0000 1 il 45000 1 il M 20000 8 il 10000 12 a 5000 35 a 3000 83 il 2000 2 il 1500 2 il 40000 164 il 1000 il 35000 319 il 500 i 30000 435 a 800 2S 3 I M 801 inn 150 ISO 100 t 88 J Van liovenitasndo prgzen worden in de Mrglc klaiBe IBOO tot otn gezament k bedng ran M V587e gotrokkon Voer de trekking der eerste klaise welke rolgona nmlitelüko liepaling op den aOsten OCTOBER e k i TRstgeslebt betelen wg aan i llalvo origineel lutan a Mark 4 of fl S 40 Kwart UB S h i SO te eD iiicendiog van faet bedrag of tegen rem bours Alloen origiaeQl loten vordeo uitgegeven welk not bot htibeokscbo Staatswapen s Q voorzien De Irokkingen goachteden in bet openbaar onildf toozioht fan regeoringnorganen on raariHirgt de Htaat voor promptb uilbotahng dar prijien oralis voegen wg aaa elko bcitellmg bat ambtelijke plan waaruit toowel do vordeeÜng dir prijion op de trekkingen der veraobitlend klasaon aliook de botretFeude iiiiotten blijken en Eundon wy onsen boUngbebbonden indar voorafgaande aanvraag de oftïoieela lijaten na afloop van iodoro trekking Aangezien hot aantal diir uitgegovao loten lietrekkül k kleiu ia en in weerwil daarvan doEe loterg talr ko hoofdprüzen opterert beBlaat oen zeer groote kana een hoofdprlji to kunnen behalea en ia hior oena gelegenbeid tot winneu voorhanden tooala xg aleohta loldon wordt aaugoboden Vy vonsoekon derbaUo met b itolleu niet te willen aartolen daar hol stellig ia aan te nemen dat de voorraad van loten apoeitig altg cput ui E n Kaufmanu fillnioii Baokiora en Gehlwiaaalaara HAMnURO K ffNINKLUK sz KoninkHJke UaehimUe rabHek DE HON IQ BLOEM Tim Ih K vanSchaik Co gereatigd te b Oravenhage Uepplerttraat 0 en naby de Regenteseelaan HOFLEVERANCIERS van 7 M den KONINU ran BELOIB IniUen gij hoeatll gebroikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Saperior DniirenBorat IIonig Bxtract 3wE Eii jijft aiTTia H Rt ACONS van 40 Om 70 Ct en y 1 rerkragbaar hg Kirnia WOLFF 4 Co É WaathsTen fl9S Gméi D MIEBUtS Kleiweg E 100 Goudo B H Til MILD VeenUl B 120 te iouda A BOUMAN Moordnthi J C RATELAm Bmlcop B T WIJK OurfneaCT M KÜLKUAM WedSKJw H aM ir fii er Mteoo Mark leDbiMleliet üduLèliaiiii VeprUnmUu l oar den Staat rgarandeerd Ren ware Schal voor de ongelokkige lacbtoffers der ZeHbevlekkiug Onanie en gehe jne uttapaitiugen ia het beroemde werk Z Dr Retau s Uollandache oitgare met 27 alb Prga 2 gulden Ieder die aan de Tenehrikkeiyke gerolgen ras deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks doizend Tan een lekeren dood Te Terkrggen bg hetVerlaga Magaziii te Leipiig Neauiarkt 34 franco tegen iniending ran het bedru ook in poatMgela eo in eiken boakkandel in Ballünd Premie van SOOOOO H 1 priji a 100 000 0 1 K u 100 000 l 0 a 70 000 prijeen a fiO üOO 1 prijs A 45 000 t pryEcn k 40 000 g I prys k 85 100 8 prijzen k 20 000 I prijs k 20 000 a prezen k 10 000 li k B OOO 86 pr s a OOO M 83 ff a 3 000 g i k I SUO 164 0 k 1 000 0 819 a too 435 0 k 300 86 a 800 0 U 04 0 k 186 10 ff a 150 0 1948 0 k ISO ff 1003 ff a 100 a V4ff 8903 B 58 u 38 ff en worden deie in eenige maanden iu 6 klasaen uitgeloot De Hoofdprijs in de ie klasu bei raagt Mark SO OOO stijgt 10 de 3o kl tol M 35 000 in de Se tol M 40 000 in de 4b tot H 4S 0OO in de 8s tot M 60 000 ia do 6e tot M 300 000 en met de premie van M 300 000 event tot Mark tkOO OOO Do uitgave geaobiedt in halve eo vtordo loten Voor do eerate pryairekking die ofüeïeel ia vnstgosteid koat DelftscheSlaolie twfü holve origineel loten sleehta M B of 4 80 fen halve origineel lot slechts 4 3 40 oen kwart origiceel lot aleobta 3 l iO Po integgetden vobr do volgende klassen Koowel als de jnist lijst der prijzen worden aangegeven in het ofHcieelattrokkingsplan vaoricion van het Wapen van den Stnat walk plan ik üp aanvrage gratis vorsend Iedere deelnemer in da loterij ontvangt onjtovraagd onmiddellijk na de plaats Kobail hebbende trekking de ofÜoieolo trokkingalijst ih uiibetaliDji en Terzemüng van de j gesf iedt door direkl en prompt aaa rwinners en onder do strongsto geholmboudini 8 lodora Bestelling ksn men éenvoadlg por postwiasel op even OUT Mnn wendde i e dus met ik aanvraag om tooseiiding van loten tf or e spoodig p aat hebbende trekking too apMilig mogelgk of uiterlgk tot 2 September e k met vertrouwen tot ftmi uSi XiOlMiém Catve Defft Samocf HcckscftenSenr HAMnURQ Hankinr an l inalkantoor in DuitKU nd LOTEN in de Verloting der mimm mtmm m umm Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn vcrkrijgfbaar bij A BRl K lf A ZOOIV Prijs f 1 par lot 11 loten voor f 10 Stoom Zagerij en Schaverij V ERGEER GO Un j LEVERT EOriATTEN ABCIITIIA7EN EN LIJSTES ook volg ens op te geven Profiel iSpoedIge aflevering lette uitvoering Concurreerende prijgen toriawater UI f de Kcfon aiBron fe Oberlahnsfein bybns Tafeldrank Vanh£f oninkfykef uis der Tecferfa K en Oo da Urok ren A BRIi jKMAN Za DE TROONR EDE De plechtige opening Tan de gewone zitting der Statcn Generaal ontleende dit janr haar bijzonder karakter aan hot feit dat de Koningin voor het eerst zelf de gebruikelijke rede uitsprak UaarTan draagt dan ook de Troonrede die wij hierachter onder onze rubriek Staten Qeneraal mededeelen de sporen Overigens is zij in hoofdzaak eren sober als die van het Torige jaar Hot wa natuurlijk dat de eeiste woorden Tan dit Staatsstuk gewijd waren aan do pas algeloopen plechtigheid der inhuldiging geTolgd door een dankbetuiging aan het Tolk voor de beloonde trouw en liefde Talloos waren do bewijzen Tan Taderlandsliefdc en gehechtheid aan Mjjn Stamhuis De hoi innering daaroag zal by mij onuitwischbaar aijn Do Tijd Tindt deze manier om onze boTallige souTereino haar goToel te laten uitspreken OTer de geestdrift en liefde door het gansche volk getoond harkerig Kaar men rergcte niet dat wij hier te doen hebben niet een deftig staatsstuk waarbij de Koningin het woord richt tot de StatenQeneraal en niet met een ontboezeming Tan een jonge dame aan een Tan haar vriendinnen Eigenaardig is ook de plaatsing Tan de hervatting van de werkzaamheden onder Gods zegen aan het begin der rede Gewooniyk eindigt men met die geykte uitdrukking Het maakt nu den indruk als wilde de Koningin zeggen kom aan Heerenl Nu genoeg feestgcTÏerd laten we nu eens aan t werk gaan De rekbare phrase de in menig opzicht beTredigende toestand Tan land en Tolk bleef ook nu niet uit Ter afwisEeling wat nieuws bij de Triendsohappeljjko betrekkingen met Treemde mogendheden De Regeering heeft met bjjzondere lympathie het Russische Toorstel ontTangen tot ontwapening Van onze zijde zal dus de conferentie geen bezwaar ontmoetm En menigeen zal er bij denkon moge zij leiden tot ontlasting Tan onze natie van den druk die de kosten Tan leger en F EVILLETOIX Oe Uezicaansche BeeldHouwer BBN VEBHAAL DEB AZTBKKN iVoer ktt StfUck 5S Id alle fEeweatea dea landa ooderhield bü apionnea met de nabarigaWiën tricbtte bij varboDdeb te aluiton j do geschillek met ontevredOD atammen niimdo hij it dira weg se weldra lied bg iob tan eeee achare krijgalieden omringd dia de traowite Torkieefdheid aan de vanbopigito dapperboid paarden Dadelijk begon bij syna toebereidaelen om aan de Spanjaarden het hoofd la biadon Alle nutlelooie penonen wer len uit de itad rerwijderd Hjj riep d mae tige raaallen uit de omliggande geweateo op rartameldo leTena en krijgabehceften tagonden kwaden dag en rerflterkte ivOreel mogelijk do fordoihgingawerken dor atad Dagelijks hield hy inepeotie ofor da troepen die bü door furige toeipraken tot den blakendsten heldenmoed opwond torwyl bij bat Tolk in hat atgemaon aanapoorde om de blanken aaa ta taaten waar aij die ronden ao een prija op bat hoofd Tan eiken Spanjaard ïette Van deaen aard waa de staat Tan lakeo ia de boofdalad iMa Cortei aanataltm tot de belégeriag maakte Het r$k Tan Honlainma grut jle niet De onlbullingon na de reroTering Bealnit Oéitet had ijja leger op loodaoiga w jie Tordeakl Tloot op onze burgerij uitoefent Ontrent de plannen der Eegecring doelt de rede niot Teel mede Dit ministerie schjjnt tot stelregel te hebben niet moer te beloTen dan redelijkerwijze Terwerkt kan worden Anders deed zoo u lijst van in aantocht zijnde ontwerpn wel eens denken aan het oude rijmpje Veel beloven en weinig gcTen doet de gekken in vredeloTen Maar hot Kabinet Pierson huldigt een ander beginsel Verleden jaar beloofde het afschaffing der plaatsvervanging een ofdeeling voor Landbouw den Leerplicht enz En al die ontwerpen kwamen in ei zjjn grootendeels reeds afgehandeld Daarenboven toonde het miuisterio Tan justitie zulk een werkkracht dat Telen angstig begonnen te roepen om wat minder spoed bij de wottenfabricntie Ook thans weaer weinig eigMiijke beloften Het leeuwendeel krjjgeu oe zoogenaamde sociale verbeteringen geheel in overeenstemming met de belofte der Koningin in haar proclamatie dat zij naar vermogen wenscht bjj te dragen tot het geestelijk en stoffeiyk welzgn van haar volk Verbetering Tan ToMWiuisTestiug eeq ontwerp op den boTonmatigen arbeid Tan Tolwasscnen in fabrieken en werkplaatsen en een herziening der drankwet worden ttitdrakkelijk genoemd als Taststaande plannen terwyl andere in die richting in bewerking zija Ons dunkt het is goed gezien dat de sociale vragen in dit eerste regeeringsjaar van Koningin Wilhelmina op den voorgrond komen Indien maar eenigszins de eendracht die zoo duidelyk bleek in do feestdagen voortduurt in het gewone leven en in bet parlement dan kunnen die schoone voornemens spoedig tot groote daden leiden De gebruikelijke hulde aan leger en vloot was dit jaar zeer gepast daar het Indische leger door dapprheid en plichtsbetrachting op den goeden weg scnijni te zgn om in Atjeb tot een bevredigenden staat van zaken te geraken Opmerking verdienen nog de toezeggingen op financieel gebied Het verouderd systeem volgens hetwelk onze invoerrechten geheven worden zal aan een grondige htrziening worden onderworpen Reeds ten vorigen jare werd een herziening van het dat bet de dammen beatreek terwijl aijne raartnigen de gemeenaebap ta water afsoedaa Kene afdeeliog aijoer troepen waa Baar ühapultepeo gemarebeerd en had daar ne waterleiding Tornield uit welke de atad haar toeroer ontring Na date Toorloopiga beaohik kingen ging hij tot bandalen oTor door eone reeka Tan rerwoede aanrallen op da ongelukkige atad ta ondemanen Toen hij aldua in da Toorateden waa doorgedion gen waa het hem eene aangename rerrasaing dat h dadolijk den londertiogen bystander nit het Spaanaofae kwartier gewaar werd die tijdene tijn Troager Terblijf iu de hoofdstad h moor dan eens het leren gered bndv on ernnzoo ontdekte hij ook den priester in bet iwarte gewaad in wien hij toenmaals begonnen waa groot belang te stollen Indien Cortex gerekend bad dat de oorlog apoedig geëindigd Eon aijn uodra de hoofdstad aan hem werd OTergegeren bariai aiob acbromelijk Tergiat Hij moeat dan ontembaren moed en do Tolhardiag nog leoren kennen die de Aateken aad den dagkonden leggen wanneer zij door een dapper en kundig Toldbeer aangeroerd werden Hij wilde eo ter ijn t jd niet rorapillon do r langdurige pogingen om de atad door uitboogericg tot OTergare te dwintfh en droog daa telkens in de roorateden binnen or dood en verwoesting op den Toet gerolgd Bij 4 einTallen wikkelde bü de berolking in gerèobtep verbrandde bare b iaen en bracht aan do atad al het mogelijke nadeel toe Ka een dorjeilijken strijd mol allerlei Itkawiaaelingen maandeir lang TOortgezel zoodat bot rerbaal dal n de belegering Tan Troje gelijkt brak Ik de oarsrfelalijke morgan na 8 Auguataa tarief fet behoud van de beataande grondslagen in uitzicht gestold Nanr hot Bchijn ebben oravangrykc onderzoekingen de uitSering van dat plan tegengehouden Nu seKynt eindelyk het ontwoip zijn voltooiing te naderen on mag men dus de inwoning in doze zitting wel te gomoot z n Nog een paar plannen wier verwe elyking velen genoegen dfien zal L o Inng gewenschte opheffing von tollen op de ryks wegen en wateren zal worden voorgesteld terwyl do aanleg van trambanen of zoflgenoemde secundaire spoorwegen kracbti lal worden boTordord Men ziet er is Tooreerst nog werk genoeg aan den winkel Vooral als men daarbij bedenkt da de miniater van KoloniSi nog een stelletje ontwerpen in petto bpeft om de bestuuninrichting in Indië e verbeteren en het Regeeringsrcglement voor do West te herzien Natuurlyk nirt iederoen zal tevreden zyn mot de keu der aan de orde gestelde onderwerpen De een zal betreuren dat de Armenwet nog geen beurt krygt een ander Hunkert naar een regeling der administriHeTe rechtspraak of naar nieuwe wetboi Ji een derde znl do herziening Tan de wet op het M O urgent achten Maar men moet in deze rekenen met de voorkeur en de bijzondere studiën van elk minister Over het geheel is het werkplan der Regeering in overeenstemming met haar oorsprong haar richting en de behoeften van het oogenblik Wanneer de Kamer goed kon vinden geregeld af te doen wat de ministers haaf zullen voorleggen en wanneer onderlinge waardeering by vfnchil van inzichten daarby voorzit dan kan het ingetreden parlementaire jaar het eerste van do regocring van onze meerderjarigeVorstinfinderdaadeen vruchtbaar jaar worden Boltenlandscli Overziclit Qnaraal Zarlinden ii beooemd tot militair gooreraaor vao Pargt sn Md van dao boogttm krnsiraad Voor de zoovcelita maal ii op da aaakDrejftu de geipaoaeii aandacht vaa da baela wereld eveAlgd en men il er gaarne 1S8I ever da braodundo wanl opiKO vorbongorde tad aan Het waa oen dag van staobtin t on oen dag van B epraal Cortoi bad zijne aaovalleo onophoudsl k herhaald totdat bet grootste gedeelte der stad een puinhoop was en hoopen lykea van Aetokea in elke straat onder den invloed der rersengeade sonnestralen opgestapeld lagen daar da belef erden geheel tot hot uUerste godrevea waren By die geveobteo on onder de verschrikkelijkste toonoelen stonden de onbekende Azteek dia den ouden AhuitEol had doodgeschoten en de oven onbflkea fe priester de Spanjaarden moohattig ter zi de Zij hadden de grootste heldendaden verriobt eo niet alleen naar bel oordeel van ortee maar oek naar dat van allen die getuigen van hunne dapporo daden waren g woeat Innweron verworven En ofschoon zg vele wonden ontvangen badden bloven z aanhoudend medestrijdon en lioogaeij overol hel gevaar te gomoet fj Toen de zaken zoover gokonien waren trok QortoE zyiie troepen t ru en wendde een poging aan om 1en jongen en dapperen Qaatomozin tol du of orgave te bewegen opdat b het loven aynor nog overige onderdanen sou roddeo ffOuatemoziu zal op e n post sterven maar begoort geen onderhoud met de Spanjaard on luidde hdl lakonieke beacheid Mik Uit dit antwoord dat den vorat on hot vouc waardig was kan mon afleiden hoo diep geworteld hun haat Itfgea do vorradorlijko ovorwoldigera moot gewoeat z n Do fine Azteken waren ten onder gebraoht Het raoprtlige mensohenras moeat door het bloed wa tooveel BRogelyjk van Ie cd Ea jaiit aM dat vertaogao aal moaiiyk tj a te foldoan Kr goachiadt op bat oogenblik nieta in hal opeabaar De heer Coaiarter da rapporteorder eoumluie loor de beraieniug bsstadeert bat doasivr voor Kicbxalf dan komt o ermorgan da ooamiisie bgean om bet do aior geraiwealgk ta ouderKoeken an van dan voortgang vaa bat ondarioek wordea gaan vsrilagon geleverd Naar de achattiug vaa da kaDse arg xal men op igo niioit tien dagen gedald moetao oefeoea Mioiitar Sartiaa baeft geilaaDd door dan miaiater preiident Urtiaoii deo eeuigcD maalr gat gauomaa die Ihana te nemen was tiy baeft da eaat Dfeyfui teruggebraelit tot baar ooiaproakalgke vtrfaoudiog r b opgadroQgen polili tke karaktar aan ontoomaa o er aao loiver jaridiaka qoaaatie vaa gemaakt Than moot bat raobt iga loop bab ea Ds Miuiit ra dia dan aioed bablun g hM licb OTer den tagaBetaad van bet Elyaée taa da Koa Domioiqaa vaa de Metziagere en Ndgriaf vaa da aatlMmiatan an hootaogiitan haen te leUeo verdiaaen daarvoor lof want tg babben deo eartlaa atap gvxet op aia eg die voor baa saar moaielyk btgkan ui a Da Torta Mhikt aieh gabael naar da EagalHba aiiobaa betreffeade Kn ta Da Hultau heeft aan Kdhem parba laat Rvgevee om het bevel van admiraal No l tot ontwapatifilg dat barolkJog ait ta roaraa Daarmada ii twi geatatde ultimatom gabeal iogavilligd Bal groote fori aan de bavio van Kandia ii door da SagaNoba troepen baset flat garaofat U dat da Tarbaefaa troepta de ttad soltaa varlatea en dat ay door da Kngelacba troepen aollen ordan varvaBgea Heads 1 0 2500 man Kagalaoba troapeo aanwezig en ar worden n detacbemeotan verwacht van AlazandfiS an vao Malta Da Tarkaebe troapon zallen dan onder bedreiging licb den toevoer van levensmiddelen afgeilotea la liao goDOodiaakt worden het eiland te verlalaB Voorldareud wofdeo aaa admiraal Nifil gavangaoan nitgeitvard dia daal namen aao denopstaod Ooder da laatste beuodiog bahoo ren de Turken Melnti eo Arapi die matStavrolami da beodan aaoroarden dia ha Eag lMba cooialaat ao bat kampemaot aanvialea v Al data TarhMba garaogansa zuileD voor da JoternatioDale couminiatareohtitaaii I 4 ada Bgo 61 Torkao gevaogaa docb NodI verlangt oog de inbeohteoifDtmiog der 26 aaolaggera vao den opetaod den dat do naeedaebtenis van Cortes altijd aA Itfjven schaodvlekken n nnon vrouwen en kinderen werden zonder aanzien des persoons aedargeubcld en Gaatomozin bevond zïoh eindoiyk als gevanvene in do banden der Boaajaarden CoHec Hot hem voor Ktoh konen stond op toon iuatemozin naderde en ontving bom net de moeste hoffeJijkbeid fftk heb al wat ia mijn vermogeo sload aangawend om m letven ea n n volk te vordadlgaa zeide do keïter maar ik ben nu vernederd éa g kuilt mot mü doen wat riJ goedvindt tet bowoodoring voor den moed en de geUteahoid van don vorttelukon gevangene vervuld verzekerde Corlei hom dat bü m al de rertekuldtgde eer hehonde d soa worden 4 zond eea eakorte af om het koizerlyk gezin herwaarta ta Raleideo Hat oskorte kwam spoodtg net den voratsiykea atoet terag bjj welkeo zieh Maaina lievond Het tooneel dat hierop volgde waa wet gwohlkt om hooge belangstelling in ta boezemen Dit waa het oogenblik vao den triomf de Spanjaarden ia da Nienwe Wereld en van den val van hol jr k der Azteken n oogonhlik galjifk r slechte eena eokela manl in vele eeaweo een voorkomt Oaalemozin vereooht dat er een einde aan t moorden zou gemaakt worden dat men zijne onderdanen van vwdsel zoo voorzien eo dat kan verlof zouverleeiA worden oai da verwoeste en verpeste stïte vepten Zoowel het eene als het andere wenT toegestaan waarna de rampspoedige vont met zilaa betrekkingen n vrl adaa zich tot dea luiatarrükaa maaltijd nederzette dia voor deze gelepabeid waa aangerieht èn