Goudsche Courant, donderdag 22 september 1898

1 Marsch Retoar de Paria D Banwans 2 Oatarture Marie Henrietta L Montague 3 Walser L Aurora C Fauat 4 Aotaaia La Corbeilla de Roea G Joh tan Dam 5 Czardas no 1 Qaslava Miobiel 6 Eoavant M pétit Tambour Pas redoobK Keltels 7 Otortme Apolloa i Violet 8 Fantasie Aax bords dé la Sambr 0 Tach 9 7 SI 8 18 10 01 M l 8 M 10 10 10 81 lias 87 titi uiii i 0i IMU lasii 413 e 9l I91 UU ItUO 1S 7I IDIU itas too uii lid in 3 i sii 17117 111710 le0 Mt S S 7 118t UI3I 17178 l 81S 17ti 4 8 t 1781 1II87 UttI 17978 ID8B 1777 4 ai a atsi iiait 17717 la as laoi aia 70H 777 lioos U7I 177 1 Ï0 l l 881 70 7 l 1118 l 8t8 17150 iOOl lua S037 lilt ttti iiiti uasa Uvst ioo78 1190 iiot 7 siiooi 11178 liiii iittii iosai i3 a SIK 7sii looii iiiaa liiin i8o o iou itss 181 7ssiio i iicss lisai isaat t 7a isat SS77 7 l 0 ino 1S 0 ISSJl lil 3 tOt 7 1IS3 13 7t04 lOtOl lil l 11333 I81 3 t08 a i83 ssao 7 tsioti3 II78I isssa u s3 10117 IIS7 iiao 770 io tiiti 11 11 11811 toati 0 I l 7708 Se Klasse e I ljst No U7IS m t 1J7II U BargerlUke Btand GEBOREN 17 Sept Johauna H ria nudara J Donk en W Slobbe Wilbelmina Margaretha oodart T Tak en Q A Hunrman Alida Willemiaa Maria oudara N Kaag en K tau der Staea 18 Wilhelmua Coraalit oadare C Iioojjaard ea U Keuriagt Wilhalmiaa Johsana llendrika oudara J van der Vlisl en A J Stratar 20 Willem ondora K Wielenga en J Oükamp OVERLEDEN 18 Sept W J da Joag 18 j J Plak 8 i ao J W Kit hnnt 4 w K Hag 12 w aao eefl oraBJe roiat met ti kan aan dea aebondar Op het terrein etaan bordjea dia da plaata toor da varaebillende takken van apart aaawgten Bet défilé wordt tweemaal voorbg H M da Koningin geleid Den eerttan keer trekt da atoet io atilte met ontbloot hoofd voorbg den tweeden keer schaart man zich om da meegebrachta vaandels banieren en vlaggen De maaiek apea t het Wilhelmus ea alle aanwetigen heffen een driewerf hoera aan Onmiddellijk daarop beginnen de nitvoaringen mot bat opt eden van de Haatkmacha Véloeipéda clnb STADSNIEUWS GODDA 21 SepUmher 189 VERQ ADEBINQ tan d n QEMGENTKRA AD op Vrijdag 23 September 1898 e namiddaga 1 nur Aan de orde De benoeming vaa twee leden der commisaie tot ondertoek d r reclanee tegen aanslagen in de pi dir belaating mar het inkomen dienat 1898 De benoeming van eene onderwgieree aan de Tosachanachool Het vooratlif tot vereveoing van de koeten van Igaten voor de geaehonken portretten van H M de Koningin De ontwerp varordeningen op de heffing en de invordering van echoo geld op da avondaehool voor ambacbtslieden Het voorstel tot verhoor van grond aan den beer A H Kabel Het voorstel tot verkoop dar fauiajas Achter de Cerk aan boeren Kerkvoogden der Ned Hert Oemernla Het preadties op bet adrea tan J de Joog Wz e B tot tarandering tan den naam der Lemdulateeg Het toorstel tot bet terleeaen van eervol ontslag en het toekeonen tan pensioen aan den Havenmeester den heer U Uootara Het preadviea op h t verzoek van den heer Q W Brone Middel tot uitbetaling van volgens zgoe meaning hem toekomende gelden De voorslelleo betraffeade de opheffing der betrehkiog vao Ilaveomeaeter belast met da ont Ie Het Ie anppletoir kohier tan de pi dir belasting naar bet inkomen dieoat 1898 h A igs aitkomatea vackr Kaa dia bet vertroawao op daortama vtrbetariog van dan ataat van taken in dia landatiaek wettigen Ik braog bnlde aan bat beleiil de totbarding ea de heldbaltigbeid door hel Nederlaniaeh Indiaehe leger en de vloot daarbg aan den dag gelegd Belangrgk en veelomvattend ia wederom de arbeid d e U wacht Allerwegen treden vraagstukken van groote maatichappeigke betitekeDia op den voorgrond tot welker oploaeing da wetgever geroepen wordt bg te dragen VoQrtla lan tot varwkaring van waikliedeu tegen de geldelgke gevolgen van ongevaUea en in het behag van bet onderwgi en de baecberming der jengd bebboD U reeds bereikt Ib dit zittingijaar aal op de ingealagen weg worden voortgagavn Ik hoop U ontwerpen te kuoaen aanbieden tot verbetering der woningtoeatanden tot het tegengaan van over natigen arbeid van volwaiaen mannen ia fabrieken en werkplaatten 00 tot heriietiiog der drankwat Vooratalleu tallen U gedaan wornen betreffende sacoodaire apoorwegen en tot vrgmakiug tan bet verkeer op de rgkaland en waterwegen voorta wat da koloniüü betreft tot vereterkiog der gflfmiddelaa en tot verbetaring der beitnoreinricbting in NadeflandaehInlii alaook tot wgziging dor ragaeringareglementco van Huriname en Curasao De beraiening van het tarief van invoerrechten nadert hare voltooiing No andere gewichtige oadarwarpeo zgn in ataat van voorbereiding Ik variroow dat owe beraadalagingen trnchtbaar tollen zgn en dat door oweo gter eo owe toewgdiog veel tot ataod tal komen ten DUtIa tan bat rrdarland en zjjne overceeache gewaaUa Ik verklaar da gewone zitting drt BlatenQeneraal te zijd geopend Hare Majesteit de Kouingin vergezeld van Hare Maje teil da Koniogin Moeder en vooriifgagaan door de commiiaie verlaat da t igi arzaal Da Vooriitler aluit nadat de commiatie 10 de aaal is farnggekeerd de tereeoigde tergadering OnIvanKen eeD groote sorteerlDg Deenscho Handschoenen txMr OAMBS en HEBKXS L TU OS Al Md Tailleur Kleiweg E 73 73o OOUDA Tffcrylh ai X 31 Beurs van j mslerilnni lalkra 10 HKITKMBKR Vikra NiDtauKD M Ned W H IVi dito dito dito 8 I 981 dim dito dito 8 87 Vi dito ia silver 1161 I l V PotTOOAi OU mot ooupoB 8 1 dilo llakal I 171 RusUKD Obl Uianeal 1894 88 dito Qaeoaa 1880 a7Va diloh aolha 1889 lal dito by Hobo llia 90 I 7i dito ia goud laea 1188 1 dito dito dito lilt S Srillla I arpel schuld 1181 Tt a iJ Ospr Uoav laan 1880 1 Sas laeoiag aerial oa laeuing serie ü Zuio A Hap t obl 1191 i Uizloo Ubl Buit Sak 1180 ViHtzuau Ohl 4 onbep 1811 AaeriaoiM Obllgatlaa IIIS 8 R iniauAa glad laan 1194 8 Nzu N Afr Maailelsv aand Aran sb Tab M Cerliniialan beliMaatsehappli dito Ara Uypolheokh paodbr lult My il rVorslenl Band a Or HjiputUuokb paoillir 31 Nedorlaailsche baak aand Nod Haadslmaatsah dilo N WI Pao lltp b pandbr 8 Roti llypolbaekb paadkr S J Ulr rljiralheetb dito 3i OoarzME U at Hong bank aand UusL llypothaakbank pamlb VJ AaaaitA Fx ut hypotk panilb Ij Mazw L i Pr Uen rert NZD Holl U Bpoor M j at d Mij tolKipl v Bl gp aand Ned liid Bpoorwagm aand Ned Kuid Afr Spn aand e I dtto diu dito 1891 dito I I ItiUt Spoor l 1887 89 A Kobl a Zttld Iul Sp raii A H obl 8 POI KM Warschsu Weenen aand 1 Rusu ar Kuaa gpw Mij obI 08 Balliaeha dito aand Faatowa dito aaad I Ivang Dombr dito aaad I Kursk Gh Atoiv 8p kap opl dito dito oblig Loll 8 17 BBHHVm UMimBB Zitting tan Diaadag 20 September De heer Van Naamen tan Eemnas aanvaardde het toorzitteratbap De kaar a Jacob aami ala ninnw lid tilting Ook de beer ¥ lk Naamen herinnerde in r gne rede hg de aanvaarding van het vooriitteraehap aan de fareten aan den band tolicbeo Nederlanit B Orauje die ia veroieuwd Tetane aprak deze toorzitter woonden vdh deelnamiug mat de ramp die d toratelyke familie tan Ooateorjjk heelt getroffen dpot de laaghartige ilaad van eet moordenaar Op terzoek tan dan voorzitter tullen deze woorden namens da Kamer geiprokan door onze Regaeriag aan dia van Ooataorijk Hongarge worden medegedeeld 1 II ssssasBe j TWBBnB usmBH Zitting van Dinadag 3 uur A i tgdelgke toortitter fungei rt bet ondite lid de beer Janaen die i e tergadering opent laet eea borinneringiwoord aan de inbnldiging der Koningin Da Kamer heeit daarna mr J O Qliichtaan met 87 tan da 88 atemmen benoemd tot i er ten candidaat op de toordracht toor bet toorzitterscbap aan H M de Koning te bieden Na herbaalde atemmingen wordt Mr Veegan no 2 en bg eeiite itemmiog mr M oriels van Virloima no 3 Tot onderwgter aan de school toor Chr Nat onderwgs alhier is benoemd met iogaog tan 1 Not a a de heer C W Lyaaen Ie Beverwgk l V 8 a 7 s l is II 10 l 4 ea lo V loov 863 89 1001 41 1011 198 UI SI a 7s iHiV 108 81 80 Hiy 11 Vs 808 817 100 s 7 ISO Ter gelegenheid tan da retne over het Leger door H M de Koningin op de Renkummerhaiue werden aan hal station alhier afga geten 25 bilj la kl 87 bilj 2a kl en 254 bilj 3a U r Matiekuit oeriM in de tent op da Markt door het maziekcnpa der d d Schuttarg onder directie tan deB heer 3 G Arents op Donderdag 22 September des atondt ten 8 ure i 19 Va Voor eau spgtig klein maar gelakkig daokbaar pBbüek gatea gisteren de heeren Orelio au Mann in tereeniging mat den heer Wolters oen concart dkt voorzeker ala welgeslaagd mag beKhoawd worden Moeten de heeren concert geters den moed niet larlieten bg het gericht tan zulk eea pabliek MejdUBkt tan wtl Hat is toch toorwaar a Iea behalve aaogenaam toar stoelen en baobaa ta spelen tingen atrgken of wat dies meer tj De torige keer was de taal ook al zoo sloebt betst en wie zich ean torige maal beklaagd dat hij het concart niet had kunnen bgwODen7kon uu tan minste tgn schade inhalen tan de gelegenheid profiteeren om drie goede artisten te gaan booran en zich zoo doeado eeo Btond taa kunstgenot te versebaffan Maar jairel als tan ouds deed het Goodscho pabli k zich wederom kennen als de laksheid in eigen persoon Op dat gebied teominsts Wanneer tnllcB tieh date toeatanden toch eons tiranderen Nooit t Ia nial te hopsB Alt eerste nummer stond de proloog nit delïFaljaas aangegsten Hoe of da heer Orelio er toch toe kon komea om deze beerlgke mnziek op zulk eene afachuwelgke Hollandsehe tarlaliog te tingen is mg niet recht dnidalgk Gemakzucht misschieo In woorden als deze krggt men al een raar dankbaald taa aan artist bjjr Eea Had tol droavai turinaariDg Diep nit t JB al kaeit waarklonkao AaDKevaDgei 1 M l TUd vao Grecpwlch 7 V 100 108 ino UV K t AHttlt A Vjtm Pee Sp Hij b Gh o fcNorlh W pr 0 t atad l dltodltoWi 8l fat r obl 7 I 1871 s Denver kllio Or 8pm eert t a 18 Illinois Oentral obl in good I 108 l oaUv kNaihtilliCorl v aa il IC Mezito N 8p M lehtp o Mias Ksnvat v püt pref aand N ïork Outaao k Waal aand dito Penn Okio oblig S Oregon Calif to htp in goud S 81 Paul Mian kManil obl 7 Un Pao Hoor luu obig Il dito dito Line Ooi la k ip O I GiNWA Cao South Cbart t aan l Tm C Ball It Na Ie h d iS 0 Amsterd Omntbns M aand Batterd TrBni o Haals Band NlD Stad Amstertiam sand 3 Stad Ko terilam aand 8 Biuili Stad Antiverpen 1817 Bad Bruasel 1886 i l HoNo Tbaill Kaïullr Oeaalsch 4 Oüaniia StaaUleenig 1860 S K K Ooat B Or l880S SruuB 8lad Madrid 8 11 8 Mm Ter Bst Atb tpo l aart WU 108 1 Ui iTs 10 r r 197 10S i l 100 l00 i ua OU iia a HiiTgRDaii load t 1 g 4l 10 7 1 11 SJO 7 l 11 17 1 U 4But W 8 01 0810 81 Ii C t 87 0 10 01 ll f Alaat 0 I to Il 10 80 1 08 lil 8 tl 10 18 lUl 1 = i Ual C i I S 1 10 a OI ll llMII U i8 t0 7 lAma m 7J0 8 tl 8 10 11 80 8 08 00 i OO 88 8 00 10 0 I M 1 1 IM li ll 8 18 7 l t 1 4 8 l 11 1 Vlta vu da Drejfn tuk itnkkn waren diailecbta 1 met groot gavaar aan bet licht gebracht konden worden generaal Mercier had aan zgn ambtgennolan nieu daarover medegedeeld en Gaérin bad er zich aiet verder mee bemooid en alUen generaal Mereier aan een aebriftkandige gehalpoD op diana veilaagen Div Aurora c en de sSiècldc vertette zich tegen herbenoeming van generaal Karlinden alt militair gonvarneor van Parga DoincHtiic Om aan de gedurig terogkaatende willekenlige en overdrevan ramingen van hat óoor Biimatck nagelaten vermogen en de daarbg gegovea commentarao een einde te maken ie de National Ziitangi tot de medad eling ge machtigd dat de geheele nalatenachap in kapitaal en contanten nog geen 2 millioon mark bedraagt en zg voor de erfgenaaiea belaat il mal aanzianlgke jaarijjktche oitkeeviDgeo Aan koathaarbeden zgn alleen verscheidene ridderorden met briljanten en een aantal zil aren pronketnkken aanwezig waarvan de gazamantgke waarde echter cp nog lanr geen 150 0 mark wurdt geKhet BINNENLAND A Id een bgiondar hutrlgli ttnli md eignbudig ichrgTen ud do beide miaiitarpreai daDteo belBDkt FrBne Joial igo ODdardtDen roor da ele bewgzeo T n deelDsmieg en uiobtnkalgkheid die ae hem bebbeo gegereo bg den dood nn ign Troiw ihit liarud t d igD tro di trODwa geullia die bem in de iwurtle oten T n ign l fan een trooat en aleisD WM un wie hg meer erlor n heed dBD bg kBo uggen t llet ferdriat om zgo Tarliea ia Toornl gelenigd door de item zgoer rolkereo door het bewoattgn d at boa lidde an troBW hem bgblgft an dat ban diokburbaid en lateering een onTergankelijk gedenkteekan ia TOor da oferledeoe STATEN GENERAAL Tereenlgde Tenodering van da beide Ettmeri op Dioidag 20 September 1898 De beer Van Ijjlamao van EemnM die den voorzitteratoel bekleedt opent aadat de leden lich naar da vargailertaal van de Tweede Kamer begeven l ebben daa middaga te twaalf oor de vergadering en la t door dan griffiar van de Eeriite Kamer voortezea een Koninklyk beiloit van b September 1898 boadande t ne benoeming tot voorzitter van de Kerate Kam r gedurende de zitting die heden aanvangt De Voorzitter benoemt eene oocmiaaia die Hare Majeeteit de Kon ngio in het geboaw zal ontvangen en nitU iden De Miniatera hoofden von minialerieala departementen co de leden ran den Raad vanS at veraenigan zich te 64a nur daa namiddaga mede in de rergaderzaal Hare Majetteit de Koningin vergaie d van Hare Majestiit da Koningin Moeder kort daarna fn het geboair der Twae Kamer aangakomen wordt in de vergaderzaal binoangalciJ neemt pleaia op den troon en houdt terw l Hare Majnatoit de KooiDgif Uoeder naaat boogatüeEelve geaeteti i de vfflgvade Weinige dagen zgn voorbijgegaan eedert bft plechtig oogenblik waarop Ik na de Regaeriag aanvaard Ie babbeo in uw midden den eed aflegde en uwe huldiging ontving Tallooa waren de bawgzen van vadarlanilahafda en gehechtheid aan Mgn atambuia De herinnering daaaaa tal bg mg onuitwiteb baar zgn Tbani roept U da aanvang tan batzittingijaar tot hervatting owar gewone wetkzaarobeden Mogen ig onder Qoda zegeo trekken lot wé gn van het Eoninkryk Da toeatand van land en volk ie in menig opzicht berredigand Da betrekkingen met da boitanlaBdacha mogendheden blgven teer vriand ia iMlgk Mat bgiondera inganomanheid ontving Ik bet vooretat van Zgne Uaja tait den Keit r van Rolland tot bet houden eener cpnfarentie waarin doorverteganwoordigara van alia mogendheden tal worden gehandeld ovvr beparking der krygatnerattingen AI moatoDf zoo aiadigt de Keizer tde feeatklanken die in dit jaar londan bebbcn weerklonkeD teiataminan toor mg bigft de herinnering aan da ontelbare bewgzen tan anbankelgkheid en bertelgke deelneming da koatbaarata gate die nan mg bad kannen aohenken Het gemeaoecbappelijke tan oni rardriat tUcbt a n Dianwan fereeoigdea band ora troon en taderland IJit de onreranderlgka liafde ran mgo tolkerea pet ik oiat alleen bet Tor tarkte beaet van den plicht om in de mg opgelegde taak te volharden maar ook de hoop op welalagan Ik bid den Almaebtige dat hg mg de kracht zal geten om nog te lerTDlIan WBMloa ik ben geroepen Ik bid dat bg mgn volkeren tal zegenen en voorlichten opdat zg den weg van lialde en ecDdrwht vloden en op dieo weg welvarend en gelokkig mogen worden i Ken beter bawga dan dit atnl dat werkkracht on pliebtbeaef bij den Keizer onverzwakt ign kan men niet verlangen zeggen da Uoogaaraeba bladen Aandoeolgk klinkt op het einde de bede dat de volkeren van da mODarohie den weg van eendracht en liefde znllen vinden te aan doeolgker omdat ze wel niet verhoord tal worden altbani vooreerat niet V e Pntldent atejrn van den Oranje Vrgataat word giataraB met geeitdrilt ontvangen Aan het atalion werd bg door de hoofde Stante ambtenaren varwelkomd In antwoord op bnnna toeaprakea zeide de beer Btejn dat bji hoopte dat iiin bezoek de banden van eendracht tniuhen da beide repnbliakan zoo veraterken en dat preiident Kroger ün overige laveDadagen io vrede zoo algten Zolke auenkomaten decl n goed en trakten óm kleitfe geichilUn uit den weg te rnimen llü bealoot met te zeggen dat de beide repablieken nooit ieti in bet geheim iMdden gedaan dat atrijdig waa met bet weltgn dar andere Znid Afrikaanarba Staten Heden beeft praaident Sleyn a a conlerantie met de Uil roerende Ilaad JiTerspreide Beriohten FfllXItDIt Ta Parga tien het gernoht dat de zaak Pioqnart Lebloii die heden in behandeling grnomen moeat worden sal worden verdaagd wegene dan toeatand van een der roornnamate gelnigen den lanttor Hchearer Kostner die aog Igdt aan de gevolgen van ees pgnljjke oparaiia aan zijn keel Men vanekert iatotacben dat de profeet van politie tl Parga in overleg mat don prealdmt tan bet gerMbtihof en den mioiater van jaalitie voorzorgamaatregelen genoitioo beeft met het oog op butoogingen bg den aanvang van bet proeer Onérin die miniater van juatitie waa in het kabinet waarin generaal Meic ar deportefen lie Tan oorlog bad heaft aan ean interiiewer verklaard niet te weftn of er in ht t dnn i r Zomeirtleiist 1898 m WO IMrect 8p Hirwcgvcrblndlngen net UOUüi Oenda I O Hoordreebt door 7 M Nienwarkerk 7 81 Oatoella l Oouda SevaabalaenMoerkapetle Zoetermeerïegwaard Vaorbnrg a Haira alltge V iorhurg ZoelenBeer tIel aard evenhulseo Moerkapelle llouda a 1l 111 l M t oi siizz r r n n t ii 1 1 ao h i jg g io t 7 i i door 10 17 7 1 718 l t 07 10 1 lO H l l l 87 7 10 10 side W rd i o l iJa aaai 7 M M Il 1 U iol ts iM gSjr i in M m 10 1 n o t n Vrgdag lal da Voort tgn ambt aanvaatdao B d Staa tbrgrootiag worden ingediaod Men meldt all s GraveBhaga aan da N E Ct De opening der zitting der Statea Oeneraal door H M de Koningin vond gieter meer dan gewone faelaogstelliag Op Haren toefat naar de vergaderzaal vaa bet paleia tot aan het binnenhof vergezelden het jeogdige Hoofd van den Staat van bet begin tot bet einde de apoulana jaichkreteo van een dicht opeengepakte menigte etadgenooleo niet alleen maar ook dnizanden mensehen nit andere plaateen Wat werd er gejoicbt en gewuifd mrt zakdoeken en hoadtn t Waa de echo tan de treogdekreton die in de laatste weken dag aan dag langa atraten en pleinen weerklonken En terwgl dit looneel tan tadetlandvliefde et oranjazin op atraat met treogde werd aanrcboBwd maakten de leden dar Stalen Oeneraal zich op om da Koaiogin la oatrangen Weinig ledan ontbraken bg da plechtigheid en aehier allen waren in ambtakovtiium teracbenen bebalta de drie gaeeteltjken it Schaepmaa dr Etertf en dr Noleaa die de prieatertoog met langen mantel hadden aangetrokkao Da afgetaardigdeB die in de eentoudige zwarte k aading waren gekomaa waren da heeren P t teraen lleldt Notting en Ketelaar de heeren De aer Staalman en Tjdeue andere zwart gerokt waren Ihaoa made in ambtagewaad De zaal werd aan drie zijden gegarneerd door de terscheidenbaid tan kleoren in de toiletten der damei die de toorplaatun innamen op de boordetolle trihnnea en dicht b zeite zglogaa waar de hooge ataat coll gea en de diplomaten genoodigd waren Ditmaal werd ean der logee bezet door den tolian tan Siak den prioa tan Solo en de prinsen tao Koetei allen in bnone rgk mat good geborduurde toaioa a eB begeleid door den beer tan Seadan Naowelgka droog het aerate aalBotaohot tot de taal tol beweging on levendigheid door of de zon brak door de glazeo lantaarn mat haar elralen bet goud der uniformen doenda glintteren in haar troolgk licht Weinige oogeoblikken daarna openden zich da middendeoren aan bet einde der trap De kamerbeerceramoniemeester treedt bin oen en kondigt mei de gebrnikelgka waaracbawiag taB zgn staf de Koningin aan Aller oogen zgn naar den ingang gericht te midden tan la plechtigate atille Eant trekkea de kamerbeeran en grootwaardigbeidibeklaedera tao het hof naar hnana pUatten Ier weerazgden tan dea troon dan nadert met een kort interval de opperoeremo niemeester en onmiddellijk daarna ziet men de majeetaenee varvcbgning tan de KoningiD Vriaadelgk neigend naar beide zgden tan de zaal toorafgrgaan door den tonrzitler der commiasie dan heer Virolj wandelt fl H tergezald tan de Koningin Moeder naar da atrade met een scbittereüd getolg van damaa en adjudanton achter zich Statig ia da obinkigka terechgning in bet maagdelgk wit aatgn dat gliaatert door eeo brocaat tao zilter borduursel en tilteron looverlja Een toqaa met drie gekrolde ailte vegren voltooit het gaherl witte toilet dat op bet kenralijf alleen gebroken wordt door de ajerp der Orde van den Ned Leeuw die bevallig over dan liakerachondar hangt Eenigstina scherp teebPnde zi h daartegen af bet klaed tan zwaar zwart fluweel m teaa garneerael van lila zgde op de borat halve ronw dat Koningin Emma droeg Nad t da MajesteitSn de voor Haar bestemde zetels hebbeo ingeaomeo las de jonge Koningin iet daidelgke en klankrgke etem de troonr e n nauwelgka had zg bet laatate woord ge eproken of een Lava de Kooiogin begroet Haar uit alle monden en alle dealen der zaal Data Biting van geeatdrift veriaatte H M blijkbaar Het aan bsminnalgken glimlach op het gelaat beantwoordde zij door buigiogao do manifaatatie De vreugdegalman en de hoera a hielden aan en werden sterker Op de tribnnea jaicbten damaa en heetaa hartalgk saae zwaaideB nel boedea n tskdoekvB Na bat lieve de Koningin weerklonk krschtig uit de gebeele taal t t driemaal toe de kreft Leve de Koniogin Moadpr Al boigande verliet H M de zaal oogetwgf ld een onvargeliikelgkao indrnk medeoemeada vau de ontvangat te midden van de terteg nwoordig ra van bat tolk Op dao terugweg hetzelfde treugdabetoOB eB distelfde jobalklaoken op at aat Kort nadat da stoet ten palette was leroggekeerd tertoonden Hare Majeatei en de Koningin Moeder zich gedoreodo eeoige oogenblikkeo toor ecu der tenatera op da be etege Het militair aalout werd toen dour da eerewacht tao bet regiment grenadiera en jagers opnieuw aan Hare Majeeteiten gebracht terwgl de koninklgke miliUire kapel het Wilhelmua speelde Duizenden atonden in dan omtrek tan bet pa eie maar miateo totdat hot volk tf n slotte tot toor da torxtatgke wooing werd toegelaten dan aanblik tao de beide Voratinnen die zich toen juist hadden teruggetr kken Gemengde Berichten Mbn meldt nit dea Haag Bet ie bijna oogaloofalgk maar toch ia het waar dat r ds Maandagatond om 7 nuraaai ga peraoBan op het Binnenhof bij dan opgang Saar de publieke tribuee der Tweede Kamer kaddeo p st gevat met de bedoeling om gieteren aan liefhebbers toor de l jjwoning van de plechtige opening der sitting tan da Staten Generaal hunne plaats in de queue tegen be taling afstonden Eeo der mannen had z ch een wollen daken omgealagao om zich te beteiligen te eu de nacbtkoelte Maandagatond waa de marktprga reeds f 5 per plnala en gisterochtend troog was de koara 17 Op last der juatitia ie d politie te flaarlf m noguinals aangezegd allee jn het werk te atellen wat de arreatatie kan bevorderen tan den voortttnchtigen Heiidrik de Jong Een trouw uit de gemaenle Emmen dte iaargisteren te Assen voor de recbtbank badtirechigestaan tsr zake van diefstal van turf tartoegde zich htj den bnrgemeeat r om onder taad iaa aisde de lerugreia naar bara woonplaats te kunnen volbreugon Op bet pollliabnreav liet de iatpectanr tan politie haar detakken nitpakken daar ham de aanvrage tanda troow vardacht toescheen en kwam hg totde ontdekking dat de troow in het bezit waatan een zilteren knip met ongeveer f 5 Datzg nn niet verder aandrong op onderstandtoor bare reis naar Emman beboelt zekerwa1 geen betoog P D C BergisterenatOBd tegea elf nur traden teBergen opZoom eeoige opgeecboleo jongeoabat danabuia tan J V in dl Kalveratraat binnenea begooaen den eigenaar met bierglazen toodaoig af ts rtaselen dat tgn hoofd weldrt onkenbaar was en hot bloed bg stroomso tloeide Onmiddallgk ging men om de politie die dengemeeDtegeneeshaer ontbood deze achtte helBoodtakelgk de tairgke wonden dicht te caaien Hen tegt dat V eenigeu tgd geladen een kameraad der jongena dia hem thana too mitbandaldan geslagen heeft en dat deze n wrokdaaroier wilden koelen V ia terscbrikkelgktoegetakeld de dokter moet hem bel sprekau hakken terfaodcB N R C Io een den torigen Woensdag te Haarlem gaboodan opanbara tergadering tao de timmerliedengezeltantareeniging Door Eendracht Verbetering bewaarde de se jrataria dat door drie patroona aan hun warklieden het door daza tardiende loon niet waa oitbetaald Oio patroona hebben nu een tertolging ingeateld tegen dien secretaris wegens laetar Het Hhld teraeemt dat da Hall IJzareoSpoorwegmaatschappg aao haar traiBperaoneelsan eitratoelage teralrakt heeft van drie dagenaalaris terwgl da amblanaren dier èutschappg i maand ezira aalaria tullen onttaugan voorbnitengewoor diensten tgdena do leasten w Op dea Ouden ScbetaBiagschea Weg nabg da Promenades werd gistereaatond de SobeveningKhe winkelier D W op zgo fiett zittende door een ail het Vaa Stolkpsrk komaad rgtnig omver gereden met bet gevolg dat bg zware verwondiogeD vooral aan het hoofd bekwam au aaa de getolgeo ia oterladaa Natioaaal t rtfeatt ta CliBgeadaal Alle deelnemers san de sportbetooging tan Donderdag 22 dezer bahooreo nitarlgk half ean op bel Vrrein aanwatig ta sgn Databcoromiasiee zjin ar raaji ta t paalf nar tü tga kenbaar Waarbij hrm oprecht traoen ontroldeB o Weet wg zgn wenschen ook van tlve eb en sbecBd rens ao meer zulke klapperman s pcïiie Daa wu tea miasu da terUliag tas 2e be l wat andera Ook tood ik otar t algemeen de kans van den heer Orelio niet erg gelukkig Zoo is de groote aria uit sHelgas aoB alias behalve dankbaar Bammar aveamia het Chantoo ean Araold Spoel Daarentegea wal bat lied vaii Daa da Laage eaa beerlgke greep evaneena het lied uit aCaaar and Zimmermann v Wat de violtet betreft too moet ik bekennen dat dese da tarwacbtingen niet overtroSsn heeft Hoewel dete beer bijna niulaitend gedragena mutiek apaelde zoolaeBt zjjn apel zich veel meer tot het leebnisohe dan tot het melodische Zgn toon is niet groot en een valaehe g enaar maakte bat niet altgd onberiapolgk zuiver maar zgn voordracht ia muzikaal en zgn techniek vlot en duidelg i Eb dal de hetr Mann de beide aoliatan op ean uitatekeade maaier accompagneerde beboelt wal geen betoog Oeooemda heer deed zich ook als teer verdienstelijk pianist kennen in 00 3 Vooral het Slaapliedjes speelde hg som te stelan s En waarmede ik wilde sloitan ia dat man na bat programma la babben nagetien baal goed kan constateeren dat het zeer wel mogeljik IS om eeo progrsmma naar de eiechen das Igds tast te stellen u taluitend nit we ken tan Nedsrlandsche componia en bestaande L eneaia lo Loit zing en MSoat had man tenmioata gerost knnosn schrappen en kunnen werken tan andere Nederlanders er toor plaats schuiven Zweert van Millingen e a niets ik nog tonder daarom aao de artistieke waarde tan kat programma te kort te dtnn Nitowtatnx i n IJsau i l Donderdagavond vergaderde het ba taar van i Afdeelmg Nieawerkerk s d IJael ca der Uoll Maataeb van Landbouw in het cafe de Zwaaa van dan beer Q Van Reeuwgk Vgf van de taven ledee waren tegenwoordig Na de opening der tergadering door dan toortitter den beer A C Koolmeea werdeD de not leu geleten eil onterandsrd goadgokeard Aan de orde kwam bet tertoek tan eeo lid onzer afdeeliug om dezen Winter den be r Okkinga tan Arnhem te laten optreden om U apreken otar da voederwurde tan grondnotenkoekeo flitter zoek werd door alle leden gunatig ontvang n Na nog eeoige taken den landbouw ea de algemrana vergadering die apo dig gehoud n en wuraan een terloting terbondan tal worden betreffende besproken te habbeo werd deta bgeenkomat gesloten 8toi wuK Naar Boatara alhier ayne afacbeidsrede te honden ir wg varaemeo hoopt Ds op Zondag 2 Ooiohar s i RECHTZAKEN Door de arrondiaeemeota tachthank te Rittsrdam werd gistaron betealigiag gercquireerd taa bat tonnis tan 30 Aug wsarhij J t E 26 Jaar an T t £ 18 jaar wageaesirooparg Ie Lopik tot 2 maanden gataagenisstraf werden tetoordeeld en tegen welk tonnis ook zg in terzet wareg gckomas VEIWCIIEIDENIIEID Onlangs bleek dat een dame Silber genaamd da stad Berlgo tot aeaige arfganum benoemd bad Da tereffening barer rgka nalatenschap koet achter nogal teel moeite Men heeft na mel jk batonden dat de erflaatsler baargelden affaeten op lal vao plaateen in haar wooing had geborgen Men moet daarom in alle hoeken allee aaanuffeleu en zelfs kleederen loitoroen om nafe toorwerpen tan waarde te zoeken llet meeale werd gevonden in twee kamers dia de erfisattter door n emaud list batredan en in jaren niet had lalep icboosmaken zoodat ar een dikke stoflaag waa en men door de reaslert nauwelgka tien kon Voor t overige as de woning kraakziadelgk 358 Staats loteriJ 6e Klasse Trekking van Woonsilag S I Sspleinber No sua 500011 No Wti f 6000 No 867 1600 No 88 en ISOS ieder f 100 1 No 717 en II8S ieder 00 imó 967 6184 en 164 81 lader tOO 1084 1181 i4l 872 8980 1604 10009 10 11868 18747 188S4 14871 11608 en lOSSa ieder 100 Prijzen van 70 16 1926 6621 7890 10479 18039 16811 18861 71 laai 5662 7900 10621 IS070 16960 18398 79 3010 6714 7 73 10708 13108 16969 18696 90 8017 6844 8066 10788 I3J61 16007 18115 lil 3089 6978 8083 1079Ji 13604 18018 186ts 1203103 6118 S239 10866 18689 16091 18696 281 8231 6 173 8296 10966 13664 16119 18846 364 3366 6264 8366 11000 13688 16184 18866 699 8677 6273 8681 11066 13630 16108 18880 628 8788 6306 S666 11068 13767 1 6S9 18891 70B 8828 6360 8716 11143 18837 16666 18926 763 4016 6404 8948 11229 13901 1 S83 19153 809 4071 6428 9032 11289 1894 16706 19393 968 4282 6618 9186 11844 1S9IS 167 S 198M 1118 8 i 6601 a a iisia i ou 11711 itiii