Goudsche Courant, donderdag 22 september 1898

iJii S Vrijdag S3 September 1808 INo 7601 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ho 99 ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TtlefoOTi No 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Aflzonderlijke Nommers VIJF CENTEN advehtentien Bevallen van een Zoon L DORTLAND OOHBERT Jouda 20 Sept C8 ONaCHTBAEEü HEERSN en DAMÉ8 PRDIKEN TOÜPETS SG EIDINGEN en verdere HAABWERKEN munten oit door SOLIEDE AFWERKING bg H P VAN WlJJiGAARDES Coiffeur Kleiweg Oouda Oe bekende en enbekende acbaldeiachers van wjjlen den VTeledelgeatrengen Heer Mr MAARTEN BEMMAN FBBDEBIE BES DUIK VAN BV BES in leven laatst zoiider beroep gewoond bobbende te Gouda en aldaar overleden den 22eD Jani 1898 worden by deze overeenkomstig artikel 1082 vên het Borgeriyk Wetboek opgeroepen om te verschijnen op VRIJDAG 2 DECEMBER 1808 des voormiddags ten 11 nren ten kantore van den Notaris J J A MONTIJN aan den Kleiweg te Gouda om door den erfgenaam te booren afleggen j rekening en verantwoording van Zgn beheer en bet bedrag der flclialdvorderingen in verband met het bepaalde bg vpormeld artikel te ontvangen Voor den Erfgenaam J J A MONTIJN Notaria Hen iiiedc hd II otdpr js or 500 000 Mark Uc irij cu i iju door den Httmt geiifaraiiileerd DitnoodiKing tot deelneming in de kansen van de 1 Lübecksche Staatsloterij J QZe Toordeol biedende door den Stuat Lubeolt gewaarborgde grooto Goldioiorg i evat volgeiia hot plan sloolil B 0 000 havo lotonf duareategta 26 000 priyzen zoodat de helft van alle loten zeker winnen moet Dd prison zijn de rolgondo Do lioogsto pry s 19 oventuoel 500 000 Mark t pr a 8 000 M 2 1100 n 1 600 a 1 000 a BOO il 300 a 200 a 186 It a IBO a 180 alOOu 9 ff a 68 u 29 maandoB in 6 83 2 1 4 819 435 86 ieg 4 6 1 41 iOOS 2902 Premio van 300000 M 1 prijs 1200 000 I a 100 000 a 70 000 prijten a 0 000 priji i 46 000 prgzen a 40 000 prija il 86 000 prüzon 4 0 000 1 prya il 20 000 8 prgzen it 10 000 12 a 6 000 en wordeD doze klaason uitgeloot Po Hoofdprijs in do Ie klasse bedraagt Mark SO oOir Ajjgt in de 2o kl tot M 36 0 10 in de So totlM 40 000 in do 4o tot M 46 000 in de if lot M 60 000 in de Eo tot M 200 000 en mot do premie van M 300 000 OTODt tot Mark 600 000 De uitgave geschiedt in halvo en vierde loten Voor de eerste prjjstrekkiDg die oiHoieel ia raatgestotd kost twee halve origineel loten slechts M 8 of 4 80 een halvo origineel lot slechts 4 i 2 40 een kwart origineel lot slechts 2 1 20 De inloggetden voor de volgeode klassen zoowel als de jniste lijst der prijzen Worden aangegeven in het ofüeieele trekkingsplan voorziou van het Wapen van don Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongovrnngd onmiddellijk na de plaats i ei iad hebbende trekking de o ieele trokkingalljst De uitbetaling en verzeniliDg Tas de prijzen gORcIiiedt door direkt en prompt aaa de winners en onder do strengite geBein iliouding flV Iedere Beetelling kan rooa eeiivondlg per postwiBsel opgoreo jyV Men wendde zich dus mot do aanvraag om toezending van loten voor de spoedig p aatf hebbend trokking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 29 September e k met vertrouwen tot Samuel llcckscher Sei r Ilankior en Wisselkantoor in IIAMBURO Duitsfhldnd itv bl VAt Blommestein s Iimkt is pnOv fonderl indelijk de BESTE en volko nen ONSCHADELIJK A SLEGT beveelt zich aaa tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood f4 cent de K O NIEÜWK HAVEN 28 IP Bekroond op de Internationale Tentoonatelling van Bakkerg Maalderg en Kook kanst te a Gvavenlmge met een diploma Ver gnld Zilveren Medaille E CASSUTO TANDARTS Grouda Turfmarkt SPBEEKUBES MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATKBDAG van 8 tot S our WOENSDAG enVUIJDAGvan Itoti anr ZONDAGS niet I JD j 7AN mm Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR KcMNKiUKE Koninklijke Uac iinale Fabriek DE HONIGBLOBMf v n 11 I van Schaik Co gevestigd te g Oravenhage Kepplerttraat en aOa naby de Regenteeseljian van Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoeatll gebruikt de allerwege bekroonde en W ldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract FLACONS van éO Ct 70 Cts en 1 verkrygbaar by Firma WOLFP Co Westhaven MQS Gouda D MIEBIBS Kleiweg E 100 Gouda B H ïiN MILD Veerstnl B 126 te Gouda A BOUMAN Moordreeht J 0 EATELAND Boahop B V WIJK Oudmaler M KOLKMAN Waddinxveen OpenTjaar Onderwijs Toelating van Leerlingen op den Cnrsns voor Volwassenen De COMMISSIE van TOEZICHT op het LAGER ONDERWIJS alhier maakt bekend dat de InscbrUving van Leerlingen die met den 3den October 1898 op de bovengcDoemde school plaatainfi verlangen geachieden zal in de Bchoollokaten op OINSDAQ 27 BEPTëMBËR 1898 des avonds ten 8 nar Voor verdere byzonderfaeden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretarie J H VAin DEft VOORT Goï da lG September 1898 Gouda Druk teo A BKINKMAN Zo elr DE RAiDT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 Handel in MAIIlJFACTlJRI ili TAPIJTEF m KAEPETTEIT leuween gebruikte Meubelen JiatidteeJkexrlaa jnet roodo iattersr verkrijgbaar ANTI mTE TEN ENZ Maat éhapp0 tot ExpUdtaHe tan de VietoHa Bnm Kant wt voor NedertanO Boompjes éO JSotterdam LOTEN in de Verloting der nOLLAmiE ÏAAISCHAFFIJ M LAHBBOÜW Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijgfbaar bij A BRII RMA ZOOIV Prijs f l per lot 11 loten voor f 10 Levensverzekcriiig Maalsehappij HOLliND Goedgekeurd b j Koninklyke Besluiten laatschappelp Kapitaal ƒ 1 000 0000 Gevestigd te Amsterdam Raadhuisstraat 32 34 C o M M I S S A n 18 fS E N W J BOLLEE Directeur der Algemeene Brandwaarborg MaaUchappij t Amsterdam n H HANSEN Directeur der Verzekering MaatBchappij Mercurius te Amsterdam C R C WIBADT Bankier te Vlissingen Mr S B W GRAAF VAN LIMBDRQ STIRDM Advocaat Procureur te Arnhem Jhr H F SCHüDRBEQDE BOEIJE Burgemeester van Wormerveer nilIBCTEUnElV L H F SCBOITE CBIBiG J W FRAIEN VAN DE PUTTE Vemekerlng van Kapitalen bij Overlijden en bIJ Zeven Dadelijk ingaande en uitgestelde Lijfrenten VUitet en KlnüerverxeTeeringen Inlichting en te bekomen bij den vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken den WelEdelgestr Heer ff C VAfi lEiS XGcp Kap Infanterie te Gouda tGoedkoopate en soliedst adres voor Vervoer vaii Inboedel soowel binnen als buiten de stad met gesloten vrageni i by A GR A V JE STEUN Oude Gouwe AUea tooi dt tegen Traruport aehade vetüekerd Bnltenlandsch Overzicht Het ia waarscbynlgk dat de FranBohe Kamers iegen den ISden October bijeengeroApeo EuUen worden MflD bericht Jat gtoeraal de Pellienz ontheven li tan CQD Ambt vao commandant der resting ïVir i om aan bet hoofd vao een brigade in de profiocle geplaatst te worden det wordt berestigd dat generaal di Sao Marcano de ïtaliaantcbe mioiiter vao bnitenlandacbe zaken geen opvolger van koloae Faoistardi als militair attaché te Pargs tat benoemen dao aadat de opwinding over de taak Df yfoB geëindigd zal zgn De leden vaa bet bestuor der royaliatieoha jongMingiehap hebben den hertog van OrlekQB een adres gezoDden waarin tg hon eerbiedige erkeatolgkheid en bun ontroeriag te kennen geven wegene het door hem uitgevaardigde manileai latrantigeant Qanloifl Petit Joarnal Echo de Parii ea Libre Parole melden dat generaal Chanoine eergiiteren aan den miÜtaireo goof Fneor van Pariji generatl ZurUadeo het dosairr Picqaarl betreffonde bet petit bleQ heelt ter band geiteld met het bevel een onderzoek tngon Picquart in te itflteu wegens T rvalfcohing en het gebruik makeu van vaUche takken Do Figaro bevat het gerucht dat Coutarier Toormtter vao de advies oommisiie voor de iM ina jtmdhiwch ï derzoek van het doBsier in denielfden c n als Sarrieo nl gnoatig voor ds revisie coDcIndeert De rechtbank heelt de zaak vao Picqaart tot nader nitgeateld By de beÜyindeling van de xaak Picqnart en Leboia voor bet Qorrectioooele Hof verzoekt da substitantoffioier verdaging op grond dat op aanvraag van den militairen gouverneur van Pargs tegen Picqaart een nieow onderzoek wordt iogMteld ter zake van het stok bekend als het petit blen Mr Labori beatrgdt dit verzoek fig biedt aan inlicbtingen ta geven in volle openbaarheid fig wil niet dat Picqaart onttrokken wordt an den bnrgerlgken teobter om overgelsrerd te worden aaa de militair juBtitie Spr bereatig dut bet petit blen eeo authentiek tok is Picqaart verzet zich evanMns tegen da verdaging onder bgvoeging Het ia misscbien da I Ute maal dat ik iii bet openbaar spreek Iq de gevanf enia zal ik wellicht hetaebeermea van Uenrj vinden Sla dat sal een moord zya want ik denk er niet aan mg zalven bet laten te beDamao Kreten lieve Picquart 1 Het Hof bevee t de verdagiog v n de za k FEVILLETOK De Uezicaansclie Eeeldlxouwer KEN VfiEHAAL DER AZTEK EN Aoor het Eng Uck Op dit oogenblik trad de man met het twarle gewaad en den zwarten kap die zijn galaat varborg hg die Zoouer da belaagatelliug vaa Cortcz had gaande gemaakt uit da menigte te voorsohgn Thana sloeg bij dan zwarten kap op Oeneraal Cortezl sprak hij Gortei ontstelde eenigazins Daar stond ean landgenoot voor ham Zgn swara ewarte baard en knevel waren net geordend en er lag aane nitdrukking op zgn Inlaat die den Spaanachen veldheer trof yWie zijt gij F vroeg deze fUw eigen neef antwoordde de prieater Louis F riep de veldheer nit vDezalfde vHgn hemel I hoe komt gij hier F Wij hebben u voor dood gehouden zoide Cortez met blijdschap vYoor omtrent tweeëntwintig jarea leed een Spaansch vaartuig op de oostkust van dit land schipbreuk antwoordde de priester met tranen in de oogen Er looide een vreeselijke atorm en het aeheen alsof hemel aarde en zeo haddan anmengeapsonen om het tooneel onvergetelijk te maken Op dat aehip rflieda dagen lang een speelbal van wind en golven bepondon zich een aantal meDacheo an daaronder twee broeders met hunne vioawen tot den eersten dag waarop zg weder aan de orde zal kanoen komen Aan Picqaart wordt een ovatie gebracht Hg verlaat met de agenten de zaal en weigert zgne voorloopige iovrgheidatel ing te verzoeken Picqaart is teroggebracht naar de gevangenis de la Santé waar de militaire overheid hem is komen opeiscben Men verzekert dat er in zake de overbrenging van de eeue gevangenis naar de andere eene botaiog is ontstaan tii8 ichen de boriferlüke en de militaire overheden Het initiatief tot het nieuwe onderzoek tegen Picqaart ia Eïeoomen door de militaire autoriteit Na de besliising door de corfeclioneele kamer genomen komt de militaire joatitie tossebenbeide en er zou geen kwoatie van kunnen zgn haar daarin te verbinderen De Oostenrgkscba regeering doet haar beat een vergelgk mo elgk te maken tasschen de partgeu ia den Rgkaraad om voor bet einde van het jaar de overeenkomst met Hongarge tot stand te kannen brengen Graaf Than beraadslaagde met de leiders der rechterzyde om te traobt n hen te winnen voor een opheffing of achorsing der taalverordeniugen maar de leiders der Jong Czechen wilden van geen toenadering weten Qraaf Tbon betoogde daarop de noodznkeIgkhetd om de overeenkomst met Hongarge tot stand te brengen opdat niet da monarchie oiteeaepatte hy wil ciaarom ia het Partoment de benoeming van eeo commia ie voordevaatstelliog van bet gemeaDScbappelgk aandeel en een commissie voor de behandeliag van de overeenkomst voorstellea Wat de r ge8riog verder doen zal om de zittiogen van bet Parlement vracfatdri and te maken kon grnaf Tbon thans niet mededeelen Bg de bespreking die hierop volgde stelde de katholieke volkapartg voor de taal verordeningen voor oopig te schorsen totdat door de medewerking vao het Parlement een taalwet zon zgn ingevoerd Hierdoor hoopt men den tegenstand der liokersgde te doen eindigen Doch als de Daitacbe partg daarmede niet tevreden is en de opheffing der taalvarordeningen aisoht om haar obstractie te doen eindigen dan zon er niets anders overschieten dan dat de Regeeriog tracht de overeenkomst tct stand te brengen op grond van § 14 dus zonder de medewerking van het Parlement De voorzitter van den Rgksraadf Fnohs heeft een bgeenkomst nitgeachrevan van de leiders der Duitsohe linkerzgde om te trachten hen te bewegen tot het herratlen der werkzaambeden onder de voorwaarden in bet voorstel der volkspartg opgenomen Elk badden zg een Hef kind de eene ean meisje en de andere een knaapje beiden van dontelfden leeftijd iets minder dan een jaar Hier hield de spreker even stil wïschta tijne oogen met den mouw van zgn bebloed gewaad at en ging daarop voort t vToen het sohip de rotsige kuat naderde verdween alle hoop op Igfsbehoud De wind blies nog altgd met de hevigheid van een orkaan de zee kookte tot schuim en het sohip waggelde op de wateren als aan dronken man liet werd naar de branding getrokken 6a sloeg met geweld tegen de rotsen Het botste er met de zijden tagon aan stoof weder terug ala een verschrik zeevogel en stond op den top der terngroUenda golf te trillen Maar daarop werd het weder naar de klippen gaslingtird met dan voorsteven voorntt Boze maal volgde er aen ontzettend gekraak en werd het sohip verbrijzeld Ik stond op de voorplecht toen het vaartuig stiet en hield een der kinderen het meiaje in mijne armen terwgl hare moeder zich aan mij had rastgeklamd om niet door ds stprtieeen die elk oogenblik over het sohip aioegen medegeeleapt te wordenDoor dan schok werden wij vorre io de kokende golven geslingerd Ik bie d het kind vast en de wanhopige moeder bovendien doch zij werd aan Diijne greep ontrukt en ik bob haar niet wedorgezlan Wederom moest kg zijn verhaal slaken en zgne oogen afwiaschen daar hg ten diepite ontroord was De aanwezigen namen zulk een innig deel In t verbaal dat zg geen acht aioegen op t geen er rondom hen gebeuide Ëindelgk vervolgde de priester i 2inllen do Czechen hiermede eobtar tarreden rgu B de aanvallinKBverkiezingen voor de helft van net Deenscbe Landatbing beeft heden de linkeregde 4 zetels gewonnen waarvan de recfatortgde er tot dasver drie en de gematigde liukerzgde er één bad Do oppositie heeft thans 23 leden in het Landathing terwgl de reobterzgde beschikt over dfl stemmen van 31 gekozen en 12 door den Koning benoemde afgevaardigden Verspreide Berichten Feanxrije Ifodat de nitspraak van het Hof was gevalhm inzake Picqnart Lebtois kwam er onder bet gehoor groole beweging het werd eene zeer levendige betooging ten gunste van Picquart Uarbaaldelgk werd geroepen Leve Picquart 1 Leva de joatitie Ook tn de vestibule en op de trap ging die betoogiog voort Te kwartier voor drieën is Picquart vergezeld door drio agenten in de gevangenis van la Santé raogekomen waar Labori zich bg hem voegde Daar de direotenr der gevangenis geen opdracht bad gekregen Picquart in vrgheid te stellen weigerde hij dezen over te leveren aan den kapitein der gendarmerie die Picifiaii kwam opeiscben ait naam van da militaire autoriteit In elk geval echter zal zoodra aan da formaliteiten voldaan ia Picqaart overgebracht worden naar d Chercbe Midi Laitananl koloael Foalon is benoemd tot regoeringsoommiaBaris en kapitein Tavernier tot rapporteur in de zaak Picquart De oommisaie van revisie ia gistermiddag bgesngakomen Hare beroadal agio gen worden onvoorwaardelijk geheim gebonden Havas meent te welen dat da aitalag van haar onderzoek in het laatst dezer week bekend zal zgn en da zaak Dintidag der volgende week in den ministerraad aan de orde zal worden gesteld Dditschlaïi Een ergsrlgk voorval gedurende demanoenvres in KlzaB Lotbariogen wordt aan deyllagenaaer Ztg c gameid In de Inatste dagen van de manoeavras beeft rïtmeebtar graaf zu StolbergWernigerode van het 4a eskadron van het nlanenregiment No 15 den sargeaot Robert Sebeinhardt na een woordenwiss ling ee3 sabelhouw toegebraoht zoodal de laataba in bet hospitaal moest gebracht worden Da jToen ik wedor aan da oppervlakte van t water kwam was hot sohip verdwenen en zag ik geen schepael meer Op dat oogenblik sloeg eene reusBchlige golf over mij hoen on bij haar voortrolleQ zag ik ne gestalte van het kleine knaapje eanige riKtan beneden da oppervlakte IJlings dook ik onder greep hem b zgne kleederen en bracht hem boven Terwgl ik woratelde om de beide kinderen goed vast te houden en er den oorer mede ta bareiken stoof een waterberg op mg aan die mij met m n last op zgne kruin medevoorde en ons ver op de rotten slingerde Ik was zwaar gekneusd doch bad het geluk gehad de kinderen vaat te houaen Zloodra ik mg hersteld had stond ik op en zag rond in de hoop van iemand anders van de ongelukkige bemanuing te ontdekken die den dood mocht outkomen zgn Doch ik zag niets dan stukken van het wrak die op de golven draven en lange dea oever da hooge rotsen die zich zoover uitstrekten als het oog reiken kon Toon ik ten volle da overtuiging bi IÉomen had dat ik en de kinderen de eeuigo overgeblevenen uit dte vreeselijke ramp waren nam ik de kleinen op mgu arm en b on den berg hoogar te boklimmen Den top bereikt hebbende ontdekt ik ver in de diepte aan de andere zijde een aantal Indianen Zij werden ons niat Kowaar en toen zg uit het gezicht waren daalde ik naar bet diA af Ik vreesde dat wg vermoord zouden worden indien wij onzo blanke kleur bleven behouden en daarom zooht ik zekere soort van bassen in da struiken ontkleedde da kinderen en kleurde hunne lichamen met het donkerbruine aap Vervolgens begroef ik al butne kleederen met uitnondering van een kleinen lendendoek ia den grond hetgeen niat hinderde sergeant is daar overleden Oumiddetlgk ia eea oodï zook ingefteld De iFraukfurtor Züitnngc verneemt nog b nderbeden volgens welke sergeant Scheiuhoifdt eten moest klaarmaken dat later bedorvfo bleek Daarover onderhield hem de ritn oater De sergeaot moet zgn superieur afgesnanwd hebbau waarop dcLO hem tweo oorvijgen toediende Toen de mishandelde zich omkeerde kreeg hg van den ritmeester een ateek achter bet oor Volgens de Frankfurter Ztg c ia de ritmeester in hechtenis genomen OOSTSHRIJK HONGARIJB Ëen zeldzame werkatakiog is de vorige week in Oostenrgk voorgekomen De macbinist van een looaaltrein stapte aan een klein station van de locomotief en weigarde hardnekkig verder dienst te doen Gelukkig be vond zich in den trein een reservist die vroeger stoker waa geweest en op zich nam de leege ptaata in te nemen zoodat bet oponthoud niet lang dunrde Htt staat nu vaat dat de moordenaar van de Eoizerin Luccheni heet Men beeft hem in tegenwoordigheid van eeo ouden patroon gebracht en toen heeft hg eiodelgk toegegeven dat hg Luccheni waa Bg bet weerzien vau zgu ouden baaa waa bg beelemaal overatuur De Zwitseracbe regeering laat door de Po litische CorreapoodenK verklaren dat zg vóór de misdaad van Luccheni van geen enkele botten la udiobe politie over dian man inlichtingea had gekregen M M Kerta een dorpje van achthoncferd inwoners in hot Hongaarscbe koti 4 it Yesiprem is op zeren buizen na afgebrapiS Een man kwam om vgftig menachen k Ve njyzware wonden BINNENLAND Men Bchrgft oit 91iedreeht i Naar wij vernemen beeft de werkjiedenvareeoiging Algemeen Belangt alhier zich gewend met een adres tot den minister van waterstaat onder da aandacht van den minister brengende dat vooral op bagger xujg en penwerken welke voor rekening van bet rgk worden uitgevoerd toestanden beerachen dl naar t oordeel der vereenigtng dringend verbetering eiichon Op bedoelde werken vangt de werktgd aan des morgens nacbta te 4 nnr en duart onafgebrokeu voort zooder schafttgd tot des avonds te acht uur alzoo 16 uren per dag werktgd terwgl volgnns t beweren der ge danr het klimaat warm genoeg was om kleeding te kunnen missen Ik dood hotzclfdo voor mij en bedolf bet grootste gcdoolto mgnor kleederen eveneona in den grond Na doze voorzorgen genomen te hebben waagde ik mg stoutmoedig landwaarts in en ontmoette weldra iawonera dio wel eene groots verwondering over onze veracbijning aan den dag legden doch ona vriendelgk bohandelden daar onze huidkteur die zooroel overeenkomst met de hunne had waaraobgntyk ona laren redde Wij werden echter oumlddellgk naar deze groote stad rorvoerd en hier als alaven verkocht De fortuin boguustigde mij zoozeer dat ik de kinderen nooit uit het oog beboofde te vorliezoa De knaap word aan een steenhouwer met name ïtzooatl rerkoaht en leerde toen hg oud genoeg was diens beroep waaraan hij thana zgne vrijheid en zijn roem te ilanken heeft Het meisje kreeg een edelman tot moester en toon zg opgroeide en bare schoonheid ziob zoozeer ontwikkelde dat zg de aandacht van Montozuma trok liet doze haar door don edelman ala lid van zijn gezin aannemen De alavin werd dus dochter en do meester voogd Tk van m ne zyde werd als slaaf aan den tempel verkocht doch het gelukte mij tot den rang van priester op te klimmen dit ben ik in naam meer dan vijftien jaren geweest on gedu ronde al dien tgd heb ik over hat tot ar beide kinderea Maxtla èn Mazina als een vader gewaakt Ik ben het die b tpl alkander gebracht on da zaden lor genegenaemu wolko hen nu voor eeuwig aan alkander heeft Wif nden in hunne harten plant heeit Ik ifftrdt vêrwlfd