Goudsche Courant, vrijdag 23 september 1898

beBOekers iu grooten getale te vervoeren De gehe le weg langs het benedendorp Oosterbeek en Doorwerlb was ingenomen door een lange reeks die onafgebroken van zes tot tieo unr stapvoets belaugntelleoden naar bet feestterrein verboerden oogeacbt de honderden fieteen die uit alle deelen van bt t land al schellend en flnitend zich tuaschen de rytniges baan maakten L ng8 den genoien traatwe naar Oosterbeek stroomden ettelgke extra lrommeo te midden van het voetvo k en de cavalerie eo de dois nden die gebroik makend vau den atgemtieDen vryaf per pedea apoatuloram bno doel bereikten Dinsdagnamiddag schrikte een koe op den Boulevard te Hozeodaal De geleider die het toQw om sgn baad had gebonden werd door het dier een eind medegealeurd waardoor de maa aan hoofd en banden geheel bebloed werd Eeo jongen wilde bet beeat tegeubonden doch werd op de horens genomen en een meter of tien ver weggeworpen De vronw van J Dekkers die eveneenB bet dier wilde vstt n moest baar hulpvaardigheid door betalen Het woedende beent wierp Je oude vrouw tegen den grond en atak haar onopboodelgk met de horeufl Zwaar inwendig verwond werd zg opgenomen Spoedig daarna werd het woedend diüf gevangen E n nader telegram uit Hnll deelt mede dat de aanvaring van de Sobeveningsche Bcbnit de Jonge Neeitje Zondagmorgen vroeg he ft plaats gehad en de oorzaak aan de zgde vau de Cere6 moet zgn naar aanleiJing waarvan de Nederland ohe conStfl te Hall beslag op dien stoomtrawler heeft gelegd Op de stoffige wegen in het land van Berrj onder de felstekende son ging On simfi Lnje vagebond en dichter Altoos badden zyn rymen wel zooveel opgebracht dat hg te eten kreeif Maar nn in de hitte vaa Augustus verdiende hy geen ceot Toen stftk by de hand nit vroeg om brood en daar ide bedelary is verboden op het grondgebied van het departement der Iadre heeft Ooé ime terechtgestaan als een sohavnit Maar ook hierby is hy dichter gebleveo Je naam vroeg kiorsoh de president ende dichter nederig Ooésime Loye c est ainsi qu on me nooime Leeftydï Voila bien oioqnante aas qna je suis boQuête homme Woonplaats La terre eat moo seal lit mon ridean le ciel bleu Beroep Aimer chanter prier croire espérer eo Dien Je hebt gebedeld J avais faim magistrat anonoe lot du monde Ne eaorait m arrêterqnaod mon estomac gronde Je hebt toch eenig onderricht genoten waarom icbrüf je niet eooala je spreekt Belas les éditenrs sont de terribles gans Qui se moutreotpour noos osses peu oomplaisants Quaod vons aerez celèbre oot ils dit mon eer maitre No s nous occnperona de vous faire oonnaUre Helaas de eloquentie varmag veel maar Oniiime te redden vermocht sy uiet V er en twintig nnr gevaogeuisstraf 1 Toen de dichter Oh I magistrat merci Ton a rêt me sonrit Oar pendant an grand jonr je vais être nourri N R 0 Over de gevluchte Fraosche gedeporteordon Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1898 Aangevangen I Mei TOd van Greenwich lOUDi ROTrXBDAUvin lem h n 11 18 li 63 S ll 8 4 8 97 4 68 4 58 ll S 1 6 6 11 86 1 7 f 6 1 e 11 4 1 14 5 19 61 H 8 1 S MO 4 4 15 6 88 6 10 6 8 6 51 1 14 ai 9 10 9 14 9 86 9 84 10 11 ll U 5 40 10 8I 7 6 9 S0 9 84 9 4810 l8 10 80 11 8 6 86 f 11 86 11 10 18 87 1 6 8 4 4 05 1 44 1 64 8 01 1 01 8 14 4 41 4 60 4 57 6 04 6 10 16 61 7 86 7 6 8 40 l l MS 7 lO 11 64 1J 08 18 47 S 09 4 06 4 84 6 4 6 66 BOVDA DEN HlilStiae Tm 11 18 18 18 18 68 8 14 8 46 4 4 4 5811 80 r 1 8 6 11 41 1 19 6 18 11 66 1 88 I 6 88 II 18 48 1 48 8 48 4 15 5 15 6 87 5 86 6 64 e ll 7 84 9 17 9 88 9 67 10 14 11 15 6 68 J8 8 8 8 04 46 V ll 10 86 10 44 11 46 9 81 9 84 48 6 10 18 10 8 O l D A U TBBC H 1 viM eri I fi O U U A A M it T B K D U 8 8 8 34 7 1 7 63 8 14 07 10 1 10 67 18 l 18 10 18 53 8 80 8 17 4 88 6 80 6 47 8 06 56 8 46 door 10 i j j 8 8 14 48 10 57 4 U 5 10 7 51 8 88 11 17 18 8 7 S 8 10 11 88 18 87 8 46 8 84 6 46 4 7 18 8 4810 86 10 41 i qs S80 a81060 108616 8 66 10 18 11 41 7 04 748 8 88 8 56 9 8 10 51 11 46 18 88 1 85 8 08 8 60 6 04 6 88 4 7 8B 8 6910 61 ll lsl 18 81 1 86 1 41 1 55 8 08 8 17 4 88 4 89 4 68 6 04 6 16 8 14 4 08 11 67 18 06 1 60 4 17 Ülreobl 6 86 6 83 7 46 8 87 8 49 9 00 9 80 10 15 10 88 11 88 18 0 1 87 8 08 8 88 8 16 4 48 6 86 8 80 5 i 9 07 9 86 10 08 10 34 Woerden 6 49 8 8 08 9 16 10 88 11 65 U 84 3 47 4 18 6 60 7 18 9 10 9 10 64 l l f 8 7 06 8 10 0 11 16 M 8 414 46 1 7 45 4 UudH 8 14 10 46 4 84 S8 Ama W 7 80 8 86 0 11 30 8 08 4 00 5 00 8 8 00 10 ioii li 8 87 0 06 9 86 8 61 10 6 11 10 11 11 l tB8 4e 4 17 6 10 6 07 7 1 1 11 4 9 66 10 14 11 10 load 1 09 9 1 10 9 18 618 66 4 47 t 4 7 4 8 49 U 1 vereeDigiof ia Tele gevftllea nog langer dan 16 aren aobtereeDTolgeos gewerkt moet wordeu Door ds varre afiitandeD van de werken ran de wooDplaattan der werklieden geoiettn dfzea zegt bel adrflB ook geen Zondagiroet zoodai waar ig de ganscbe week niet tbnia 1 0 des Zondags znlks maar eeo paar nreo kan zgn De Tereeoigiog vraagt ten slotte den miaistor het daarheen te willen leiden dat voortaan in de bpBtekken worde TAsigesteld een niaximnm arbeidsdag van ten hoogate 12 aar b ren miaimam loon ran f 12 per week ea maalregelen ta willen beramen waardoor de ZoadaKarafit meer tot haar recht kan komeo Tea slotte geeft de vereeniging baar voornemen to kennen om aan Zyne Excellentie op eeoe audiëntie door twee bekwame vakmannen leden der vereeniging de vermelde zaken nader te doen toelicbteo Algemeea was bet tot giater gebruik in de pera ala men de byzondere aandacht zyoer collega op eeo oi ander bericht wilde veali gen dat bericht met blaow of rood te ombaltn Dat zat voortaan uit zgo Het Nymeegech postkantoor beaft aan De Gelderlander die onder kreiiband een exemplaar van het blad wilde verzenden waariu de bekende blnnwe potloodatreep was getrokken dat blad lerutrbezorgd met da boodschap dat het niet aU oonrani mocht worden verzonden ët stood een aanhaling in en dat mocht nift c Volgens de N R Ot heeft bet curatoriam der Thorbeokestiohtiog het voornemen opgevat tot aanvulling van en ten vervolge op do aitgfgeven parlementaire redevoeringen van Thorbeoke de redevoeringen door dien staBta man als Minister en ala Kamerlid aitgesproken wpike nog onuitgegeven zyn te verzame en en in den handel te brengen De redevoeringen zullen worden voorzien van aanteekeniogen in den trant en naar het voorbeeld van de toelichting die Thorbecke zelf bg de door hem uitgegeven redevoeringen gevoegd heeft De bewerking is door het 00ratoriam opgedragen aan mr G G van der Hoeven adjonctcommies aan het departement vau justitie De n txave is ioetertroawd aan de firma J 6 Wolters te Groningen Het eerste deel gaat ter per e en mag tegen het begin van bet volgende jaar worden te gemoet gezien Naar men verneemt beeft de heer Yves Gnjot den wenacb te kennen gege en dat de hna toegedachte bnide ook zal worden overgebracht op zgne medewerkers in de Ligue pour la defense des droits de l bomme eldncitoyen tot welke vereeniging de heerpn Trarieax Clémenceaa Labori Picqaart en Rainaeb behooren De Letterlievende Vereeniging J J Cremerc te Haarlem heeft uitgeschreven ejo Wedatryd io Uiterlyke Welaprekeodbeid Op een later te bepalen avond inllfn vóór de panze Ernatige Voordraohten na de pause Komische Voordrachten door Heeren op ean tweeden avond dergelyUe Voordrachten door Dames worden gsbouden Behalve 2 medailles door de Koninginnen geschonken worden nog 4 vergald zilveren en G zilveren medailles uitgeloofd Aoht prgswincerB krggen bovendien een vergoeding voor reisgeld OouiU hit Moordreoht dool 7 89 Niouwerkerk 7 8 Cpall 7 411 0 80 7 15 8 36 8 49 8 49 8 88 9 CS i as Botterdim Sepelle Kieuwerkerk lioordreoht Oondt 4 46 4 56 6 04 5 11 6 17 6 68 OS 11 8 19 15 8 80 8 41 8 61 9 08 9 08 7 80 7 48 7 68 8 07 8 1 Qouda ZeMihuiMii Moerkapelle Zoetarmeer ZegwMrd Voorburg Hwe 7 80 Hage 6 48 Voorborg 6 58 Zoetermeer Zegwaard 6 8 ZaTeohuizeQ Moerkapella 8 17 Oouda 8 88 7 48 6 80 5 86 6 48 OS Uonda Oudew Woord irin ht In een hnofdaTtikel spreekt de yTimesc welwillend over de eerite troocrbde van Koningin Wilhelmina Het blad maakt de opmerking dat de jonge Vorstin geen gemakkeüglia tnak voor zicU heeft al is zg aterk door de troow van het volk Moest enkel de regeering in Nederland io t oog gehouden worden dan zou er betrekkelgk weinig bezorgdheid behoeven ta bestaan want de Hollaodscbe anarchisten zgn geheel macbt looa maar de handhaving vno het aitgeatrekte koloniale rgk van Nederland is i een gemakkelijk ding Ze vergt voor de handhaTiog vau het leger en de vloot van het volk offers die drukkend zyo voor een kleine ofacbooo welvarende natie Ouder dia oraatandifiheden bez t de tosjui obing die de Koningin acbenkt aan het ontwapeningavoorstel van dra Tsaar sleehts een oonventioneele waarde Het is goed en wel te redeae ren dat ataten gelgk Fraokrgk en Duitsch and bun legers trap gewgs kannen vermiuderen zonder hun weervermogeo te scbadeo maar het is moeilgk ïn te zien bos een dergelgke redeneeriog op kan gaan voor lauden ala Nederland en Engeland die door een veelomvattende land en reemacht bun gezag moeten handhaven over verafgelegen half barbaariebe gewesten Uit Rome wordt gemeld dat de Pans beeft laten onderzoeken of er precedenten koodej worden gevonden die vernorloofdeo dat de go deu Rooa aan een niet katholieke Sonvereioe werd aangeboden De H Vader had dK het voornemen dit kostbare geschenk aan dejonge Koningin vatt Nederland te vereeren maar de precedenten verzetten zich daartegen De H Vader heeft toedoen prachtig mozaïk aan H M Wilhelmina gezonden met een eigeubandinr zcbrgveo om Haar Zgne geluk wenichen bg de troonsbestyging aan te bieden Centrum Gisteren vierde de oudste der Nedarlandera de heer G A Boomgaard ztjo HOan verjaardag in bet Antoni en Jacobi gaatbais ie Groningen Het is ie voorzien dat de man van 1788 bet niet lang meer zal makn Al staat by op zyn portret ook in het bezit tan H H M M de Koningionen nog ati iemand die den tgd tracht te trotaeeren in de laati te dagen is hg meer ingezonken eo bedlegerig Gemeng de Berichten Ter gelegenheid vau het 25 jarig beslaan der Tweotsche Stoom bier brouwer g der hoeren Hagedoorn en Kircbraaun te Almelo anlUa da arbeiders voor rekening der firma a a Zaterdag een nitstapje maken naar Amsterdam Den volgenden dr g brengt men eeo bezoek aan Den Haag en Scheveniogeo De patroons hebban hnnne arbeiJers iu de gclegenh id gesteld dit nitstapje te maken met hunne echtgenooton By stemming met gefloten briefjes i evenwel door het p rsoBeel beslist dat de vroaweo tbnia zalleu b yveo Te Krommeoie ie giitermorgen te 5 aur de arbeidenwooiog van K de Roo door brand vernield In nachtgewaad moesten de bewoners vluchten Een der negen kinderen een meisje van 5 i ar bleek eiet gered te zgo eo is in do vlammen ottgekomen Het vaar is waarsobyniyk ontstaan door bet omvallen efiner lamp De redergkerskamer Ons Genoegeo te Soeek is voornemens dezen winter een wedstryd te houden in de toooeelspeelkantt Uitgeno digd worden vier vereentgingeu 5S 9 88 10 19 10 8 10 88 10 48 1140 9 47 10 18 7 46 8 U 11 86 11 87 4 8 86 10 11 10 17 10 88 10 48 10 64 7 40 10 l 9 08 Men meldt oit Arnhem aan de N B Ct Te Arnhem waar de monschen uiet vroeger plegen op te staan dau elders in de steden vertoonde zich giater den dag der tevne op de BeukumBcbe heide sedert zes nar a morgens een ongewone drokte Gsen enkel rytnig kar wa en of hoe de voertaigen meer beeten werd voor eeo ander doel nebeziffd dan om ia Suriname lehryft men van daar un t Nieuwst Aan do oversgde van de rivier Marowyae we ka de uoitelgke grena vnn Soriname vormt liggeu e nige Fraoaehe déportéa koloniün Erg mneilgk acbyot het iet van daar te ontvlochten at wordl den vlacbteUoff by het overzwemmen van de breede rivier wel eens een koRel nagezonden Doch dan eerat begiat de Rroote moeilykheid Gelakt bet bena eèn klno een corjaal zegt men in Sariname ie slfjlen dan kan by daarmede zyne reis over zee vervolgen natonrlyk teeda sorgende dicht ooder den wal te blyven zoowbl met het oon op de gevaren der zee ala om zich no en dan vaa voedsel ts kunneo voorzien Dem rara is dan gewoonlyk de eindpaalvan zyn streveo maar velen verkiten denweg o er land boren de gevaren eener zeereis Hoe het mogelyk is begrypt men niet maar loa een weg van 125 kilomeiera doorhet diohta Iropiache wood te hebben afgelegd gelokt bet verscheidenen hunner Paramaribota bereiken Hoe zy in de don bevolkte itreokean voedBet komen en hoe bet hun getukt Inhet diohte bosch den weg te vinden is tdgaltyd eéa raadael geweest 1 Vroeger getakte het velen dezer ontvlnchledéportés io Suriname een lestaan te viodeB Over het algemeen ontbreekt het n niet afinhandigheid en goeden wit tot werkton Ik h bonder ben een fynaohilder en ver nlaer gekend die zeer bekwaam voor aijo vak ftaè Ook alssocieteitsen koffiehaiibediende zgo sy vrgvathandiger dop de n erjoagens Ol eeoe enkeleplantage werkte een groot aaqtaliUeer tea geooege van den eigenaar Maar sedert eenigea tyd geltfefl te Para maribo waar het anders aoo Mittfat veilig ia herhaaldelyk werd ingebroken nn de heeren déportés verdacht werdei V daarin d band te hebbeo ia men wat mjndler vriendelyk vpor ben geworden eo worden de meesten wa i vroeger maar aeo epkéla maal plaati bad ouder bet Toorwendsel luit zy geeo middel vao beitaan hebben opge ÉK en naar Cayenne teroggezondeu 00 tenminftte was de toestadd een paar jaren geleden èth zoover ik i t heeft eene nadere OTereeok W t met Frinkrgb hierin nog geen iferandering gebracht Dat de opv ing by de inlanders son andera gaat datj wy knonen goedkearon leert het volgende berUt oit bot Bat Nbl Een inlander Mr Corneli wiens zoontje van nog geen tïen jaar geen gevolg gaf aan zyn herhaald verbod om io de kali ta baden bond deo knaap tot straf vet de haudeu op den rng aan een paa p ar bleef d jongen deo geheelen dag in de brandende zon zonder eten en drinken Toen eeo Europeaan den wykmeester liet waaracfaowen wendde deae voor niet thuis te zyn Van Soerabaja sehryft men aan de Locomotief c 8 80 1 61 i6 10 04 10 88 l 8 10 11 10 18 10 16 I 10 34 10 64 11 80 7 66 8 08 1 0 1 16 8 15 1 48 1 10 10 1 6 86 87 10 10 47 4 10 01 8 80 10 07 10 80 17 87 84 8 41 47 7 58 8 88 8 64 10 10 8 11 10 8 4 10 18 8 16 I 10 11 8 1 10 88 8 84 9 9 88 10 88 11 6 K44 7 6 5 80 10 U5 8 11 18 8 30 8 8 60 7 48 8 18 Het sobynt dat al de Chinaeaohe geldman uen alhier do eea na den ander op de floseh gaan Een geweten officier die iodertgd voor een miltionair doorging en zyn geld in de Buiker stakj he ft successievelyk zyo eigendommen zelh zyn meubilair en equipage verkocht en leidt nu een zoer eenvoudige levenswijzer hij moei door de iniker te gronde gericht zyn Een andere Chinees een officier acbynt ook in elechte finaacieele omstaodigheden te verkeeren DiezelMe peroeoD die iudertyd over tonnen goods beschikte en die wegens het groote fortuin van hem en zyn familie heel wat in de melk te brokken bad datzelfde heerschap onlangs om f500 verlegen stootte zijn boofd bieren daar met zyn accept totdat bedrag Men achtte hem niet meer goed voor 23o n bagatel omdat hg 0L k al door de sukkel Vm I rare é 100 goed lli gebeel gWDÏDaerJ ion ign e B aoderen officier boort meo ook noten kmkeD Zoo ui het biuintja met de mslle oiliÉtfë titnlntnur Kiob self wel onmogetyk makemV Op de eiektriiwhe tram te Bradfort ia eeo ernstig ongelak gebeard Terwyl een stamp rolle wagen een belling afreed kwam erlietL in bet ongereede aan deo remtoestel De wjien nelde mot inlk een leait da helling aj het onderste gedeelte tengerolge van ae f ing gaaobroeid werd en toen men een U ming bereikte rloog de wagen nit het aboor en aloeg om Bjjna alle reisigera eenae ltal bezeerden zich min ol meer ernstig ik vif tyn itarrend naai het hotpitaal ge£ncbt De Inbaldigingsleeeten te Leiden chitterend te wordrn De tadherkennen loo ia alles io feeatdosOraral groen 0Teral de schoon te to dingen roer de illnminatie Stadbois isaai en andere gebonwen eerebog of Of Korenbaora Oianjegracbt Haren eindebrng by de kaïerne en nog rele meer IH üeden is belt fee t ingewjd giM dooi de kin lereo die worden onthaald nudbo inllen i kingen en een toobtlUdoor de stad iw I enjiom ali rlloi prj 5 frT oit4 aloltan nigio en aai Mbrgenj ill de groole dag Eerst een ii ling ai de S Cjctober Vereeniging tM dsQ fiOOO m one en rronweo samen iray brood Daarnp t ersreld van al eM Te l ntBwoM Jlminaboom geplafU M tttche oplocht E u 13 iijl4 Istoet Toorfifgegaanffoof j f m Je t bit denlitoet tatffa btSr baafeJe enal was lèt bwlbiUifan p ljlej 5n IJe rerne san t da groote manoaoVi lereo was die dit jiSeptember begonnen EgQ i Aan deia manoennea en rert e aamen deel Van de 2e difiaie inf commandant de ganeraa majoor G L Langguth ran bet le reg 2 bati te Aaeen 1 te Leeuwarden eo 1 teGroningen ran het 5a reg 4 bats te Amersfoort eo ran hel 8e reg 2 bate te Arnhem 1 bat te Doesburg en 1 ta Derenter jeene afd ran de kol reserre te Nymegen j ran betle reg bnzareo eskadr ta Dereotar en 2 te Zntleo ran het le reg reld art 4 bat tergen le Utrecht es 2 te Amerafoort ran dergdende krtill 1 batterg te Amerafaort en 1 osmp Tan bet knrps genietroepen te Utrecht Van de 3e dirisie inf commandant de gene roal majoor W 6 F Snydera ran bet 2e rog 2 bats te s Heriogenboscb 1 te Maastricht eo 1 te Nijmegen tau bet 5a reg 2 bats te Bergeo op Zoom 1 te Middelbnrg en 1 ta Vlissingen ran het 6e reg inf 4 bati te Breda ran het 2e reg bozaren 3 eskadr te Yaoloo en 2 te Roermood tan bet 3e reg reld arlill 3 baltergeo te a Hertogenbosch en 3 te Breda 1 reld comp ran hel korps genictroepen tt Utrrcbt alsmede eene afdediog pontonniera te Dordrecht Dan zgn bg elke dirisie nog ingedeeld af deelingen trein ordonnansen marecbaassee en ho pitaalaoldateo Bet geheel stond onder beral ran den lni tenant generaal A Kool chef ran den gano ra a staf die straka de rerne lal oommandeeren De manoenrres agn goed geslaagd warme dagen geweest zeggen de soldaten en nn roor den laatsien dag roor de retae ia alles glimmend opgepoetst is alles in rolkomen orde gesebikt Ëan inspectie ran den generaal dia anders in de kaserae iets haTig ontrosreods is is niets bg de inspectie ran straks de inspectie door de Koningin Dat ia het hoogste in t aoldateal ten O er ia zoo angslige nerrositeit geweest rele dagen lang rjór den renedag Maar nn is al les ig blinkencle orde Sedert 8 nnr komen geregeld door drommen belaagataliend n dia aa de beida an deze gde geljetl tnllen Aangenaam gingen de oren ran afwachting roorbg Op het gereeerreerd terrain was bet een gezellig letentje Qeldersoho landadel bg den rroegen lonch gansohe manden wgn in rtoorroad een druk gedoe ran officieren in tenae en bnrgerkleeding met dames Vooral prachtig was het tafereel raa den langzamen opmarseb der troep in lange rgen orer bet bnlDgliamenda haiiald rol geschitter ea glans Een lekkere frisseba wind woei orer da rlakk aan Om 11 nnr ward da Koningin rerwacbt Hen eigenigk station was niet gemaakt B j wachtpost 20 waa een rerhooging aangebracht geflankeerd door booge boompjes met oranjswimpela Van daie rarhoeging liep Mn brsede konten brng belegd met iapgtan Kwart róór U arrirasrda da treia De oolrangst door du Uiiul Kool in t a offi cieren rerliep in enkele minnten eesenijds eerbiedig en hartelgk anderzgds roorkomend en met allerberalligate triendelgkbeid Ge bidt de Koningia gi8terinorg n in gesprek moeten zien inet dan sterigen vierkaoteu militair lachend en met gnitigen oogopslag hem de hadd drukkend het lichte figuurtje iu haar wit blaod domineerde volkomen op deu breed glankenden krggsorerate Dit zgn van die stil m oie momenten die altgd grooteo indrnk maken De Koningin MoeJer in hel tichtgrgs grkleed glimlachend toelniiterend altgd ntal vlgtigep trots het optteden ran Hoar Dochlel rolgend begroette de officieren generaal Rooi kltereerst met aangename voorkomeodbeH Om elf nnr precies sagen we de Koninginnen op bet terrein komen De hemel was rol wolkei gewaaid die aicb zwaar koepelden boven de heidevlakte Hare Majesteit een prachtige witte aoiazoDe werd laide toogejnichl H M bereed e n donkorbrnin paard H M de Koningin Moeder wa gezeten io een vierspan en het gevolg vanB M ba plaats genonlen in ean 2lal rijtuigen Ook da Indiacbe rorkten olgden ineen rgto g 4 Bg be oprgden der heidil viel een huzaarvlak bg htt paard der Koningin de man wasechter weer ganw op de beeiu geen enkel letsel l d bS bekomen I 1 1 Latogs Jde lange linie van bet tnbliek ging eeo aanhoudend voor de Koningil rnsl in tdenroë el nitge4breiiÉ 4oor ü begroeide Mogteii zwaa loijd jird r Ma OnbMei pnb iw het nhig miterSa v6o i el Dejinr trok S mi d nho itelgk gfjoioh op eerft toen voor de Koningin klejp half uur vo1ko nan acht lekomen die bree a de heide stond da van Bannekom als oei ar aehteren todaoht rojlgds bet voufbgtrekkei der witte nkeré fioldate Jtoet langs § Kolonille Beaer vo § n daa achtaiom nadat de Toprste t tpakt Il redei daiminister en eiaal Kool Ean stoet rniter ldo hoogste militaiie auto t rileiten ran den Unde Volgden de Koningin io den staf van gederaal Kool da ihspectenr der wapens de inspecteur van bet militair ondeiwgi de boofdintendant de inspecteur van den geneeskundigen diensl der landraaohl de commandant dar Io divisie iofaoterip de commandsnt der berlden aitillerie de commandant der vesting artillerie on de bevelhebbers in de militaire afdeelingen waren er te paard en vergezeld van een bereden subaltern officier als adjudant De officieren van de vreemde legers met hun uniformen dadelgk kenbaar naast de Nodeilandscbs unifornion badden lich in dien stoet gemengd Na do inspectie begon bet défilé Na een woord van dank te hebben gesproken aan de legereommaodaoten over het welslagen van de gehouden wapenschonwing en de houding der troepen vertrok H M de Koningin minzaam groetend vgf minuten over balf twee op den weg naar het station halte daverend toegriubeld STADSNIEUWS GOUDA 22 September 1898 Door den min van binn zaken ia aan den beer F W Leeman leeraar aan de fa b s icet 3 j e ta Rotterdam opgedragen bet geven van ondeiwgs in de Franscbe taal en letterkunde aan de Rgka boogerti nrgerBcbool alhier in de parallelklaaseo die door ds splitsing raa de 2e en 4e kl zgn noodzakelgk geworden Heden middag werd de eerste paal ii roor de rersterking van de fundatie van de St Janskerk Onder de aanwezigen merkten wg op hta kirkroogden en den heer Burgemeester dezer gemeente Zwaumbhau 21 Sept Voor da verkiezing ran een lid van den gemeenteraad moet herstemming plaata hebben turschen de lieeren C V Muiswinkel a r en K Yerdoin li b VERSCHEIDENHEID Bg de Zuidamerikaanscbe stad Parana is een tertiaire formatie van den schedel gevonden van ten dier dat den geleerden veel hoofdbreken veroorzaakt Deze schedel die 4 oentimeter lang en bgna even breed is gelgkt veel op dien der alemnrenv ballapen in andere opzichten heeft het veel ran een vleermuis Verder beeft het hg de oograuden een groote holte en andere bgzonderheden die men bg kreipende dieren vindt en niet bg zoogdieren Eindelgk mist men de neusgaten De paleontoloog Amegbino rerklaart dan ook dat dots schedel al zgn begrippen over den ontwikkelingsgang der zoogdieren jn da war heeft gebracht Ontvangen eene groote sorleerlng Deeisclie Handschoenen voor DAMES en HEEJiEy A van os Az Md Toillenr Kleiweg E 73 73 i GOUDA Telephoon Mo 3t Beurs van Amslerd im Slotkrs s Vi Vrhrs 88 b 98 97V 101 85V 85 84y 17 88 16 18 85 s 74 104 98 85 lolh 100 84 6 3 489 loov u 101 1 198 14S 66 9 l 8 188 108 86 80 118 112 908 817 IO 54 160 8 Wh 100 108 100 i4y 1S7V lü l 103 56 108 ll 136 17 10 SEVTKMBER tiniBLAND Jsrt Ned W S 8 i dU9 dito dito 3 dito dito dito 3 HoHOlB OU Gsatll 1881 88 8 iTALia lasohr ving 1868 81 5 Oosnire OblJin papier 1868 6 dito ia aUver 1868 6 FoBTUOAL Obl met coupon 8 dito tiokot 3 36 ï Uu unm OW Bianenl 1894 4 dito Öeoon 1880 4 dito bij Ilolbs 1889 4 dito bij Hob 1889 90 4 dito io goud leen 1888 1 dito dito dito 1884 5 SpaWs Forpet schuld 1881 4 TcsKSH Oepr Conv leen 1690 4 Gec leeniag serie D Gee Iseojng serie C ZnioAri Sep vtobl 1899 5 Mmico Obl Buit Sch 1880 Vaurzuiu Obl 4 oobep 1881 AüsTiBDAii Obligation 1895 3 BoTTBBUAH Stad leei Nbd K Aft H ndel Aroud b Tab Mó Deli M tJohapt U Arn Hypotheflkb pandbr 4 Calt Mo dtfVoritonl ssnd sOr Hypo flieakiy toaodbr S Nederlandsohe bank aand Ned HandelmaalU dito N WtPao Hyp f pandbr I Holt Hypothoekb pandkr 8 Utr Hypothaokb ld to 3W OoariNB Ojst HoDg bank aand Bnai Hypotheekbankipandb 4V Amibika Equt hypoth panJb I 5 7 14 19 60 6 178 197 lOS V 100 10D 11 1181 8 l 115 Mai r L O Fr Lien rerl Nbd Holt U Spoori MÜ aand Mij tot Eipl V SI Spw aand Ned Iiid Spoorvegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTAUBSpoorivl 1887 89 A Eobl S Zuid ttal apwmij A H obl 8 Fov N Warschau Waenen aand 4 Bso Gr Auaa Spw Mq oU 41 Baltiscfae dito aand Fastows dito aand 5 ïwang Bombr dito aand 6 Knnk Ch Aeow Sp kap opl 4 I dito dito oblig 4 AliSElKA Cent Pao Sp Mö obl Chic North W pr O v aand dito dito Win 81 Peter obl 7 Denver k Bio Gr Spm corl v a Itlioois Central ob in goud 4 1 Louisr Naihvilli Ceri v aand Mexico N Sp M le hyp o Mist Kanra v 4pCt frat aand N York Outaa o West aand dito Foon Ohio obhg 6 Oregon Calif le hyp in goud 5 St Paul Minn Si Manit obl 7 Dn Pao Hoof lün ob ig dito dito Lino Ooi le hyp O 6 Oakida Can South Ckort v asnd Vb C RbUw Na Io h d e O Amsterd Omnibus Mij aand Rotterd Tramwe MaatB nand Nbd Stad Amaterdam aand 3 Stad Bolterdam aand 8 Bblgie Stad Antrerpen 1887 Sad Brussel 1886 8 Hoso Ttioiii BpguUr Oaselsoh 4 OosTEKB Staatsleenig i860 5 K K Ooal B Cr 1880 3 Spasjb SUH Madrid 3 18 8 NlD Ver Bjz Avb Spoel oort 358 StaatB loteriJ 6e Klasse Trekking van Donderdag 98 September No 1369 1937 14 O en 1663 ieder ƒ 1000 No 4601 5441 10708 18344 en 18664 ioder 400 No 5994 0718 7148 10606 en 16846 ioddl 900 Ne 8366 8404 498 5670 C039 7377 7983 8546 14995 16130 16906 16831 17112 17963 en 1S696 ioder ƒ 100 77 1731 4884 138 9103 5109 167 8184 6163 199 8161 6179 Prijaeu van 70 18 1701 4588 7394 10716 13400 16411 18444 7686 10749 13401 16636 18487 7661 10766 18t61 16646 18608 7775 10987 13476 166S1 18600 7877 11001 13484 1S790 18698 808 8171 6866 7908 11098 13496 16784 18710 878 8399 6509 868 8416 5681 366 8677 6686 371 8708 5818 399 8767 6880 896 9866 6488 8067 11186 18648 16769 18766 8180 11367 13867 16860 18919 8St0 11760 13946 16910 19008 8306 11787 14170 18931 190S0 8381 11811 14681 16964 191868768 11873 14578 17043 19145 439 9779 6903 9004 11946 14664 Tn81 1980S 486 3041 6937 9471 11967 14666 17131 19213 474 8061 6031 9601 18089 14681 17193 19889 601 8II1 6066 9681 18106 14817 17878 19378 784 8188 6091 9648 19118 16077 17988 19619 787 8885 6497 9783 19994 16950 17861 19576 897 8t40 6686 894 19808 16466 17497 19610 881 8481 4619 9088 19618 16599 17541 19686884 8706 686 10116 18687 11681 17707 18117 938 8748 979 3770 986 3790 1196 3947 1140 3953 1998 4146 1360 4174 1687 4849 1668 4871 19706 15581 19863 16551 12881 15839 18006 16664 IS iSO 1669 13168 16798 13179 16907 13883 16936 667110143 668010174 670410198 8782 10468 6787 10559 681310664 7046 10680 7888 10613 17738 19890 17799 19898 17606 30089 17844 90078 17963 80464 18013 80634 184 6 10864 18417 HARKTBBRICHTSN Qouda 93 September 1898 Granen met voldoenden aanroer FriJEon dooreb onveranderd Tarwe Jarige Zoeuws a Nieuwe dito 7 90 i 8 95 Mindere dito 7 40 4 7 75 Afwijkende 6 60 i 7 Polder 7 ü 7 60 Nieuwe Z Rogge 6 5 t0 Polder 4 60 il ƒ 4 76 buitenlandaoho per 70 kilogram i Gerst Nj Winter 4 60 a 4 76 Zomer 4 30 a 4 60 CUevallior ƒ 5 86 6 Haver por hooi 3 10 ü 8 76 per 100 kilo 7 il 7 60 llonnopzaad Inlandsoh 8 8 O Buitoiilandsobe ƒ 6 7 ï 1 7 Kanariasaad ü 7 60 Karivoizaad 10 96 i 10 76 por 40 Kilo Koolzaad 7 90 il 8 86 Erwten Kookerwten a ƒ Niet kokende n Buitenlandiobo voererwten per 00 Kilo ƒ Boonen Bruine boonen 80 10 a 11 85 Witte boonen k f Dbtrenboonen it PaJrdenboonen f Mais per 100 Kilo fionta Amorikaansobe 4 76 ü 4 6 Cinquaatioe 6 76 i Odessa 6 4 5 60 Inlanduhe mosting i Vkbha Bt Melkvee i aanvoer handel en prijzen A Vette varkens redel aanvoor handel matig 17 i 19 ot per half KG Biggen voorEngeland redr aanvoer handel matig 16 k 17 ot par half G Magftre biggen goode aanvoer bandol maljg 0 70 i 1 10 por weok Vatte schapen g de aanvoer handel vlug a 16 ft 25 Wei Lammoiea aanvoer handel a NuoUtere kalvoron red Igke aanvoer hindel vlug 18 Fokkalveren 9 b 16 Graskalveren goede aanvoer handel vlugger ƒ 96 i 48 Aangavoord 119 partijen kaas Handel matig le uaH 98 l f 95 9e qual 18 i 81 Ziraardora ƒ i NoordHollandiohe 4 ƒ Boter redelijke aanvoor handel vrijwel Goeboter 1 8Ü 4 1 80 Woiboter 1 4 1 10 per Kilo BurgerlUks Stand GEBORBN 20 Sept Al iandor ooder H Doitland en L Qombert OVERLEDEN 20 3apt M J Koemans 5 m ReeuwUk GEBOREN Olke ouders E Teskens ea W Broers ADVERTENTJEN Do Heer on Mevrouw KOOIMANBbllaabt t Amenfoort geven kennis van de geboorte van een Zoon 22 September 1393 ONZICHTBARE II HEBREN en DAMESPRUIKEN TODFETS SCHEIDINGEN en verdere HAARWERKEN munten nit door SOUEDE AFWERKING bg H p m mmmm Coiffeur Kleiwey Oouda Stedelpe Gasfa1 riek te GOüD De prija van het gas ïb G cent per M en voor Kooktoestellen ot Motoren 4 s et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbaia rerbonden met 15 meter vrüe leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 licbtgasmetera bedraagt de hanr 10 cent per maand Bewoners van perceelen vaa ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelijks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week iu hnur bekomen A SLEGT bereeltzioh aan tot het leveren ran Zuiver Zeewsoh Tarwebrood t cent de K G NIEUWE HAVEN 28 Py Bekroond op de Internationale Tentoonatelliug ran Bakker Maaldery en Kookknnst te t QravenJiage met een diploma Vergnld Zilreren MedoiUa t s