Goudsche Courant, zaterdag 24 september 1898

No 769S Zaterdag 34 September 1898 37ste Jaargang mimm Nieuws en Advertentieblad foor Gouda en fmstreken T lefe B No M De Uil ve dezer Counut g 8cjuedt dAgelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prö per drie maanden i 1J86 franco per post 1 70 I Afaonderlflke Nommers V IJTF 3 EKTEN Tddfoon Ho St ADVERTENÏIEN worden geplaatst van 1 6 regels a SO Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend aaar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea mldd Tevens heb ik de eer mijn geachte clientèlete berichten dat de Heer VAN OS heeftopgehouOen O a MT voor tlouaate fn tevens verzoekende alle ordersdirect aan m te adresseeren Ook aanvragen f voor stemming LOTEN in de Verloting der mmmi mmum m wmm Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijgbaar bij A BRI K IIAI ZOON Prijs f 1 per lot H loton voor f 10 hebbao Hg stond voor het voldongen fei aangedrongen op bel terngtrekkea der Tarksche j ïï ij u j troepan weigert de Ports dan moet ig door een vlootdemonstratie of de baaatting van eau Turkscbe haven warden gedwotgaii Vervolgens moet de sozereiniteit van de Porta Qvar bet e nd worden gewaarborgd eo moeten maatregelen worden genOmn om leven en bezittingen der Tarkan op Kreta te beveiligen anoear deze vooriorgsmaatregelen genomon Kgo konnen da mogeodhaden overgaantot het instellen van aan deEnitievso regeeriagsvorm Admiraal Canevaro heeft deia vooritallen in aan nota aan de mogesdhedon aitaengezet Bg heeft naar de Stand t verneemt vooraf de maeniog gevraagd van da Daitscbe en Oastanrglcscha regaeringen en bg haar aangodrongen op wedertoetreding tot het concertDa regeeriuK te Weepen is daartoe bereid en wellicht ook die te Berlgo doob zg willen vooraf weten op walka vgae de mogaodhaden voornemens sgn de plannen van admiraal CMerarp Qit t oeras Wordt geen behoor gk plan da campagnes vooraf opjaaleld en alge meen goedgekeurd dan is da regeering te Berlgn oi t voorieawns rich Tarda met de Kretanaer fnaaatia in te laten Dit is nu juiit de moeilijkheid De mogendheden willen wel oter de zsak sprakao eo onderhandelen mur tot een afdoende bsilissing zgn zg niet la bewegen Ëa ItaliS dat reeds zoo lang de lasten draagt ao da maatregelen door het nckrt ECHT mot rood OinUKUKDlRVICTORIABKOH OBCRUHMSTVII Overal 4 S lft wrkriifl aar Maatachappij tot Xkeplottatie van de Vittoria Brm Kant mi voor NederlanO Boompjea éO Rotterdam Stoom Zagerij en Schaver J V ERGEER GO UDA LEVERT mumi mmum m mm ook volg ens op te geven Profiel Spoedige allevering IVette uitvoering Conenrreerende prijzen IJS Kalfsleverworst enz uit de Fabriek van A VAN DB BARSELAAR ïlofieverandery Ila e Korte Tiendeweg D 8 o II DA Zenuw en Maagflijders wordt nit oreriuiging als een werkeiyke hulp in deB nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door KBPOLOELS Boekh Zaltbom i el HooMprlfs Hen Me het DeprUzeiiziJii door den Staat feifarandcerd SOO OOO Mark Ditnoodiging tot deelneming in de kansen ran de r Lübecksche Staatsloterij OoEe voordeel biedende Ar den Stnat hubeofc gewaarborgde groote Goldloterg levat volgons het plan leobt 60 000 bavo loten daarentegen 25 000 prIUzen zoodat de telft van alle loten zeker winnen moet De prijEen zijn de volgendo De boogato p ya is eventueel 500 000 Mark 35 pr ii 8 000 M 3 000 ü 1 600 il 1 000 11 500 ii 800 fi 200 i 1 6 II ö 150 1 180 il 100 u 94 il 68 u 39 maanden in O Premie van SOOOOO M 1 prijs 1 200 000 8 5 l i 100 000 a a 70 000 f 1S4 priJEon ü 50 000 S19 1 prijs il 45 000 435 SprJEen a 40 000 86 1 prijs il 86 000 111984 S pr zon il 80 000 261 prijs a 20 000 1842 8 prijzen II 10 000 SOOS 12 il 6 000 2802 en worden deze in eenigo klasson uitgeloot Da Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark SO OOO stijgt in de 2e kl tol M 35 000 in do Se tot M 40 000 in do 4e tot M 45 000 in de 6o tot M 60 000 in de 6o tot H 200 000 en met de premie van M 800 000 event tot Mark 500 000 De uitgave gesckiedt in balvo on vierde loten Voor do eerste prijstrekking die oüioieel is vastgesteld kost twee halve origineel loten slechts M 8 of ƒ 4 80 een halve origineel lot alcchts n 4 2 40 een kwart origineel lot slechts 2 l SO De inleggotden voor de volgende klasseu Eoowel als de juiste lijst dor prijzen worden aangegeven in het ofücieele trekkingsplau voorzien van het Wapon van den Staat wolk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere doelnemer in de loterij ontvangt ongovrnngd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de offioiaele trekkmgslijst De uillietaling en verzending van de prijzen geschiedt door direkt en prompt aan do winners en onder do strengste geheimhouding gtW Iedere Bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven gtr Men wendde zich dus met de nanvaag om toezending van loten voor do spoedig p aats hebbende trekking ioo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 29 September e k met vertrouwen tot Samuel llcckscher Senr Dankior en Wisselkantoor in HAMBURG DuitschUnd rnasdillülUl iiuiitlMkliü fiedeponeerd Handelsmrt Delftsclie Slaolie Nieuwe Lot erij Nieuw Selttk Den ZO October g k hoeft de trekking plaats van de Eerslc door deo Staat gewaarborgde Lubecksctie Staatsloterij Van de 50000 Nommer worden m den loop van 6 maanden 25000 dus de helft verdeeld over 6 klassen met prijzoa trokken tot eoii ge amenlglc bedrag van 5 mlilioen 283 325 Mark waaronder zich de volgende hoofdprijzen befindon erentueeh Een half millioen Bpeeiaal 1 i M 30Ü000 1 a M 20000 1 a 200000 8 a 10000 1 a lOOOOO 12 il 5000 a 70000 35 h 3000 a 50000 83 i 2000 it 45000 2 a 1500 il 40000 164 i 1000 a 3500U 319 it 500 a 30000 435 a 300 23930 i M 200 16 150 180 100 94 68 29 Van bovenstaande pryzen worden in de eerste klasse 1600 tot esn gezamenlgk bedrag van M 95679 getrokken Voor de trekking der eerste ktaase welke volgens ambtelyke bepaling op den SOsten OCTOBER e k i vastgesteld hevelen wy aan Halve origineel loten a Mark 4 of fl S 40 Kwart H If i u 1 3Ö tegen inzending van het bedrag of tegen rem hours Alleen origineel loten worden aitgegoren welke met het Lubeeksche Staatswapen zyn voor ian De trekkingen geschieden in het openbaar onder toezicht van regeoringaorganen en waarborgt de Staat voor prompte uitbetaling der prijzen Oralis voegen wij aan elke bestelling het amUolg ko pijn waaruit zoottel de rerdeeling der prijzen op do trekkingen der Tersohilionde klaasoD alsook de hetrefTende inzetten blijken en zenden wij onion belanghebbenden zsnder voorafgaande aanvraag de ofüoieele lijsten na afloop van iedere trekking Aangezien hot aantal der uitgegeven loten betrekkelijk klein ie en in weerwil daarvnn deze lotery talryke hoofdprijzen oplevert bestaat een zeer groote kans een hoofdprijs te kunnen behalen en is hier eene gelegenheid tot winnen voorhanden zooali zij sleohta zelden wordt aangeboden Wy veraoekop derhalve met b stellen niet te willen aarzelen daar hal stellig ia aan te nemen dat de voorraad van loten aposdig uitgeput zal zijn KaufmaniiA fiUnioii Bankiers en Geldwisselaars HAMBUBG Biirger § Acatène i8 het beste en goedkoopste kettingloozo Vertegenwoordiger J C DE RUITER Gouda Een ware Schat voor de ongelokkige alachtoffera der Zetfbevlekkiug Onanie en gehe jne nitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIIMG Hollandsche uitgave met 27 atb Prps 2 gnlden Ieder die aan de versehnkkeiyke gevolgen van deze onden d tgdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka dnizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegels en in eiken boekhandel in Holland G uda Dri k van A BBINKMAN Zi KoniniaifkeUaehinale Fabriek DB HONIGBLOEMc vm H 1 van Schaik Co gevestigd te ê Oravenhage Hepplerttraat 9 en Ou naby de Begentesselaan van Z ia den KONING van BELGIË Indien gij hoeattt gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract FLACONS van 40 Cts 70 Cts en 1 verkrjgbaar hg Eirma WOLFF Co Westhaven 19S Gouda D MIEBIES Kleiweg E IOO Gouda E H viM MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordreehi S C RATELAND BosUop iet vooral op de B V WIJK Oudewater M KOLKMAN Waddinxvem PEANSCHE STOOMVEEVEEIJ cheiuisclie Wïsscberij il OPi EI IIEIMEIt JO Kruiskade Rotterdam G brevet rd door Z M don Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en Terrenvan alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Cindergoederen Speciale inrichting voor het atootaen van ploche mautels veeren bont enz Gordden tafelkleeden enz worden naar de nienwste en laatste methode geverfd Groote keuze Uuurpiano s Alle goeder n hetzg gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de gezondheid volgens staal bewerkt j F CUIJPERS Westeinde 37 1 Dttitenl Ddsoh Overzicht Bet geracht loopt te Shanghai dat de keizer vaa CUga ia o wleda Byionderhedaa 1 0 niat hakend De poortMi van Pek uj zya gealolao Waarsebyuiyk ie er verband laHcbea dit bericht en bet telegram dat de Timea ootvieg van ign correspondent te Peking en waarin gemald wordt dat een paleisrevolatie heeft plaats gehad Kang Ya Mei de opsteller der joogata berVormiugibeslniten is verbanaen Oa KsimrinWeduwe heeft de teageli van het bawind weder opge omen en woont alle verga diringeo van htt Kabinet tg Zgonderteekeut all beslniten zoodat bet ragantschap feitelyk weder is ingekteld TH terugroeping van Li Hong Chaog wordt Tarwaebt I Mm ia hel ar over eens dat da nieuwe inatrnclie tegen Picqaart is nilgegain van Zarliudeu geheel buiten het ministerie om Obanoina aon er haast geen aandeel in gehad dat zgn tooigangar gesteld had D Figaro cegt dat de coup de theatre tan aargiaterea groote beroering gebracht beeft ia bat Kabinet Br bestaat ernstige ooeenighai4 tasMbeD da militaire en de barMrIpe overheid tea aanaiea van de vraag waf bevoegd is ovsr Picqnart reobt te sprekea Waatsehgaiyk ton da qnaeatle gister aitgemaakt worden Da AaTOra Siécle Petite R4publi ea iDroita de l Hommei iFroade rLMteraae besehuldigen BrisBon beftig en BoaoMa da nieiiWe instroctia tegen Pieqnart oa TerioMelijka streek Jaurèa sobryftdat dit het moubterachtigsta ts wat de generale staf nog gedaan beeft De Matin i verzekert dat Prejrfna ia g n dar itokkan vin bet dossier lao tga prwes genaamd wordt vap daar bel valicba itnk van Bearj Er beslaat tsgao Drejfns geen aadar gereahtalgk bewgi dan bat borderel de overige stukken van bat dossier ign door oobaodigen en oogeoafeoden Tarvaardigd om bét vooroordasl ia venterke Volgens de iFranea militairs heaf een geneeaheer van da marine dr R die Dre fns yfiit agn vertrek naar bat Dnitelseiland behandalde z cb toeu meaatar gemaakt van een akje papieren dat in da klaeren van dan raioordeelde genaaid was Deze papieren tgn tpw bg aan notaris gadepoueerd met het opaehfift Na mjjn dood te opeaen dr R Da iFranoa militaire c gelooft dat het zgn nut SU lobben dr R ta vragen om openbaarmaking MD daa inhoud van dat pakje daar FEVILLETOK De Uexicaansclie Beeldhouwer EEN VÉllHAAL DER AZTEKEK I Naar M HfiUch t üiar ward bü door den onbekenden Aeteck ia de ad geTallen die ep hem toetrad hem ooafgawend aautaarde ao daarop uitriep pon Ixiuif de Valeioöt Die voorden warden op e u toon gesproken ie dea prieet r van bat hoofd tot de roeten deed trillen B plotieling ala b toorerilag bofrjjdde de Aitoek aioh ran MJo orerklead en rartoonde tieh ia de ruime plooien van een lang en reelkteurig gewaad dat Tan gond en geyteanten lobitterda Vervolgent Vierp hjj den nauwen kap af die het groolate gedeelte ran gne gelaatatrekken bedekt had treek bet cware ïVirte haar tar B de dat nu in èane dichte maiM op ojne aohoudora niidergolfde au op het onrervoohtflt rertoopde de schoone en garulde geat lte dar proletck Xonatiuh xiob aan bet oag der veihaaade toesdioairan Maeioa snelde toe ierpUioh aan dm baU dier ïrouw an begon luid te weenen tO moeder nikte K j ik dacht dat g dood waart I Hel U reedi loo bog geleden adert ik ieU raa tt gehoond of gezien bal Tonatinb nam Uacioa b de land Toerde baar tot dan prÏBBtar en troeg hem Il dit het nai e dat gg van t rarongatakte kan de sleutel ran de Drejfns zaak liggen V Nog steads ia de Kretansar qoaeaiie het voorwerp vao zorg der Saropeasoha groote mogendbedao Twaa jaran tyn voorbggegaau sadart ig aieb met de zorg voor het eiland hebbeo bs laat en nog staads is geen geordende toestand gesebapao Moord ea doodslag warden nisk voorkomen an een gewapende opstand van eau deel der bevolking kon niet worden helst Reads babbeo Oostearyk en Doitscbland zich onttrokken aan eau babeer dat aoo wai lug effeotiaf gebleken is en tbapa sebynt ook Italië vooroemeoa sioh van het Earopeesaha concert ta willen afscheiden I Vooiilat echter door da Begesriog te Rome tot dit uitarate middel wordt overgegaan wil 1 admiraal Üanavaro nog eans trachten een goede oplossing voor Ie bereiden Als bevelhebber dor internationale vloten heeft hg zich op da boogta knnoeo stallen van de toestanden op Kreta en als minislir van boitsniandscha zaken brengt bg thans dia wetenschap in practyk Hg meent dat bg den Saltan moet worden aohip gered bobt f es by tl woorden beefde bare atem ran bedwongen faadoening Dat is ay gaf bjj ten antweor lyno doordringende oogen op Tonatinb Toatigaade yËn aijt gu baar vader P ging Tooatiuh voort op een toon die weinig meer dan een gefluister waa yJa £ Ü iD ne eigen dochter vestigde hy werfclnigelijk naar het soboen nog min of meer verbitterd door de Tetbazende gedaantererwisselinp die Toor xyoe oogen had plaats gehad N een oogenblik knelde de vrouw Maaina in bare armen eu drukte baar een warmen kus np de wang waarop i hare hand den priealer toereikte en hem met eene van ontroering baporendq stom Tjroeg Lonia I bobt gjj doaa Sonora vergaten P fSonaraP harnam de priester onthulat Dat waa Diyne vronwl En dat beo ïk 1 Sonora I Myne lang verloren vrouw I en bij did woorden greep h haar by den arm en staarde ill baar gelaat alaof by tot op den bodem barer iel wilde lese Habt gy dit medaillon om Mastina s bala gehangen Fa i Inidda aiin antwoord Wm bet Biet het portret uwer vrouw P aJa Had die piet uw miaiatnnrportret P Ja gewis I Il hint ditP eihby die voorden haalde zy uit haar gewaad een groot gouden medaillon dat ïy hem orerbandigde Met gretigheid opaoda hij bat kleinood anitaarda gebowan weoscht eindelgk een beslisaiog of zoo die niet wordt verkregen de gelegeoheid zich terug te trekken Verspreide Berichten Fkankrijk Qiiterniddag ten drie nar is kolonel Picquart naar ïle militaire gevauganis de Chercbe Midi overgebracht Da Tamps stelt vnor om alle zakao dia met Drejfos zaak in verband staan nit te etellaïf tot na da beslissing vaa het bof tan cassatie omtrent de herziening Enosland Onder de sisebtoffers van den orkaan op het eiland St Viuceot baviodt zich slechts één Ëoropeaan de beer Hillocks directenr van de plantage Sana Soucci Wasrscbynlyk xga ook op Tbados geen Europeaoen omgekomea Da Koninging heeft 250 p s gegeven Jan het fonds van dan Lord Mayor van Londen ten behoefc van Wast Indië de prins van Wale 100 p B De inscbrgvingan bedragen 00 1 00 p B In de week an 13 20 Ssplember sgn in da 0ti Bomba 149 manBchaa aau de pest gestorven tegen 170 in ds verfge weak Ia de aaagetasts districten kwamen ia tgebeai ongeveer 3000 sterfgevallen voor Verspreide sterfgevallen aan de pgst warden gemeld nit Ksratsji 4 Caloatta 2 het prasidantscbap Madras 12 Bangalore 8 BINNENLAND Het besfcaar tad de afdeeliog tZeelaadc tan den AlgadieeovD Nederlandse hen Polittebood hsefb MD alle gemeenteraden in die proriocie eea adrea g riabt met rerzoek het datrbeen te leiden dat da trakt£msDteD van alle ambtenaren dar gemeeate politie ten minste vyfboQderd gulden ajaars bedragen en rerder by opklimming naar gelang baunar dienaijareo eo plichtabetraobting ta brengen tot t 700 bebalre rrge oaif or mbleeding Da Provinciale Tereeniging van Bargemeea tara en Secretariiaan id Zuid Holland zal Zaterdag 15 October dea middags te 12 uur in de Sociëteit Harmonie ts Rotterdam bare vergadering hoodea Daario lal de verkiezing van twee baeiunro eerst bet portret en daarop Tonatiub oau üiyne oogen vuldan zich mot tranen en hy sloeg den arm om yne vrouw die bi j zoo lang verloren bad gewaand en om zijn kind Geen dor toesebonwers bad dit tooneel met droge oogen bygewoond doar die bereeniging na een t dsrerloop van twintig jaren en onder zulke buitengewone omstandigheden oen zoo geheel versobitlend robouwapel waa van t geen zy gedarende de vier laatat verloopon maanden van bongerlydeo beIt eren en bloedvergieten beleefd badden Op dat oogenblik waggeldo een man roet stof en bloed en wonden bedekt do zaal binoen en wilde zich met onzekere schreden naar de groep begeven Matina rakte ziob uit do omhelzing van vader on moeder loa apelde de zaal door en wierp ziob in de amen van Maxlla Ttzooatt Tegelykertijd naderde een tank en tenger jonkman met lang en golvend haar de gelieven Men verklaarde aan Maxtla welke ontdekkingen er zoo oven gedaan varea Dit nieuvs vervulde hem met de hoogste verbazing Mat warmte wensobie b zyn oom on tante geluk terwyl hy Kaeina aodarmaal aan fjjn hart drukte Er ootatood echter eene niet geringe optebodding toen Toluoa die als t ware met bebnip van den boozei op gebeirazinnigfl wyze aan zjjn kerker had weten te ontkomen de zaal binnentrad en ala een raaeada op de gelieven aanvloog die hy in een oogenblik van bet leven zou beroofd hebben indien niet de erengenoemde jonkman ziob tnuehen beiden geworpen en met ééa slag van zyn zwaard den rechterarm van den ellendeling afgehouwen had loodat dleni dolk sehadaloos op den grond itortte leden plaats hebben ter Tooraieniiig in de vacaturen wegens periodieke aftreding lan de heeren P J A de Brnina en P Laraaifón van Heen vliet Door dan heer P P van Siype borgemeeaUr der gemeente IJaselmonde sal worden ingeleid de Traag Is het gewensobt dat door dele vereeoifciog pogingan worden aaogeffend tot oprictiting vau een p naioeufonda voor gemeentereldwaohters io Zaid Holltod De beer T A O de Ridder bnrgemeeater der gemeente Katwgk a d Ryo zal deatelling verdedigen Bet onderhoud der toornaaraelo verbiadingswegen Aa provinciaal belang Verder lal besproken worden bet verzoek ma den NederlaadaobeD Bond van gemeeotefuubtenarea om adbaeaie te willen verleenen aan een door dien bond aan den miniatfr van bionenlandaohe zaken gerioht adrea atrekkende tot verkrgging tid rgkapensioen voor de bargemeestera ecretariaaeo ontvangers en ambtenarea ter aecretarie en voor da door ben na te laten betrekkingen Na afloop der vergaderiog zulleo de leden in de golegeobeid worden gesteld tot beziobtiging van de initallatie der gemeeate Rotterdam tot het vervaardigen van geearboreeid watargaa waaromtrent de adjanoi irectear der gaDaaao ewerken de heer H A van IJauliteüa da noodige toeliobtingeo sa verstrekkaD De burgemaeatar vaa VGraraobage Jw M aljl blflk van tevredenheid over de dcor het politiekorps beweien diensten gedorende de feesten in de residentie an alle beambten r o dat korpa twee extra vrtje dagen toegezegd Van partfoaliere zgde kwamen b den hoofdcommisaari verschillende gUtea in roor de politie Men aobrprt uit Utrecht aan de N R CU De oitbreidiog onzer atad naar de westïigde gaat ateeda voort Op het groote terrein dat men nog Toor korten tyd voor excercitieterrein bad willen bestemmen beg nnen reeda geheele gtraten te verryzeo en bruggen die aan de zoidzijde over dea Leid chen Ryo en aan de noordzgde over da Vlónteoscbe Wetering van gemeentewege z n aangelegd en aad bei verfcieer zeer bevordel k zgn werken tot d4n aanboow van woningen aldaar niet weinig mede Dit zal ook niet weinig doen de stichting van een katholieke kerk aldaar met welker bonW binnen niet te lang tijdsverloop zal begonnen worden De verbetering ran bet vaarwater in den Onden Rgn zal tan gevolge hebben dat nog in dit jaar de fabriek van den haer Loais Smnldera op Jaffa tot de dubbele grootte van tegenwoordig wordt uitgebrpid en dit koowpI Verdwaasde I beet de jonkman bem toe terwyl bij zyn zwaard liet zakken jt j fuU niet triomfeoron 1 Metzli ia gewroken Bij die woorden wierp by zyna vermomming af en daar stond Meztli De tooraiga uitdrukking waarmede zij dA blik op den snoodaard vestigde ging tot eea glii aoh over toen zij Maxtla en Ma zina in elkanders armen geklemd zag De voormalige priester tbani don J 6uis de Vateaoo wendde zich lot Guatemozin dis dtor al bet voorgevallene diep ontroerd was en herinnerde den vorst dat ala deze nu zijne vermomming als de priester met bet wiUe haar b j da hand bad bet tooneel volmaakt zou zjjn De vorst erkende dnt by bei inderdaad waa die in deze vermomming de goiievon menigmaal boaobermd hiul Uil bad die oorspronkelyk aangooo men om onbekend e midden der onderdanen van zyn oom te kunnen vorkeeren en daardoor do gezindheid te leeren kennen die zy den keizer toedroegen Toeo Tuloca s wandadüu aan Oottez waran bekend genaakt tiet deze don onmcoaeh bniton de zaal brengen en doodsobieteo Daarna stelde Cortoz roor dat om doze reoka van gebeurteniasen waardig te bekronen Maxtla en Mazina in don echt zouden verbonden worden Pater Olmodo de knpelam der troepen word dm ontboden om de p eekti faeid te voltrekken on het gelukkige paar ging bet huwelijk onder de namen van Sonora de Valesco en Alonzo de Corata aan o volgi