Goudsche Courant, zaterdag 24 september 1898

1 Maandag S6 September 1808 37ste Jaargang No 7693 m mm ooürmt en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken MOEDERS Probeert voor uwe Klndereo eens mn mmmi en wij zijn overtuigd dal gij het zult blijven gebruiken Het is Terkrygbsar by den Heer U ZIJDERLAAN te tolwijk Fabrikanten UËBR AT£N Stoomgrutterg Dk Nijra HBioc Krommenie Henbiedehet gelukdeU Hootdprijs De prijzen zt u door den SItaat gegarandeerd S0O 00O Mark Ditnoodiging tot deelneming in de kansen van de 1 Liibecbche Staatslpierij Dexs voordadl biedende door dbn Staat Ijiibeok gewaHrborgde groote Goldloterg levat Tolgous bot plan aleobt 60 000 bare loten daarsDtegea 2B 000 prijzen zoodat de helft van alle lèiSn zeker winnen moet De prycen zijd de Tolgende De boogate pr ja is eventueel 500 000 Mark 36 pr 1 é OOO M 000 a 1 B00 a 000 J 600 ii 300 a 200 k 166 4 160 k 1130 ü 100 a 04 ü 5 u 29 88 2 184 819 436 88 18904 86 1949 8003 8902 Premie van 800000 M Iprija a 200 000 1 fi 100 000 1 V A 70 000 3 ptijion a 60 000 prija a 46 000 Spruteii i 40 000 lpr ia 4 86 000 prijzen tt 80 000 Iprö 20 000 8 prijzen a 10 000 12 i 6 000 en worden deze in eenige maanden iu 6 klassen uitgeloot De Hoofdprijs in do Ie klasse bedrai gt Hark SO OOO stygt in de 26 kl tol M 361000 in de 8e tot M 40 000 in de 4e tot M 46 000 in de 6g lot M 60 000 iu de 6 tot M 200 000 en met de premie Tan M 00 000 erent tot Mark 600 000 De uitgare gesobiedt in huWe en vierdo loten Voor de eerste prijstrekking die officieel ia vastgesteld kost twee haWe origineel loten sleobu M 8 of 4 80 een halve origineel lot steehta 4 L 2 40 een kwart origineel lot aleohta g 2 1 20 i e inleggelden voor de volgende klassen zoonrel als de joiste l st der prijzen tvorden aangegeven in bet offioieete trektcingsplén voorzion van het Wapen van den Staat welk plan k op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij obtvangt ongevraagd onmiddeUljk na de plaats gohad hebbende trekking de offleitele trekkingslijst De uitbetaling en verzending van de prijzen gesobiedt door direkt en prompt aan de rinners en onder de strengste geheimhouding flV ledere Bestelling kan men eei vondlg per postwissel opgeven Sftf Mén wendde zich dus mot de ainvraag om toezending van loten voor do ipoedig p oats hebbende trekking zoo spoedig mogelyk of uiterlijk tot 29 September e k met vertrouwen tot j Samuel Heckscber Setkr Bankier en Wisselkantoor in HAM USQ BuilscbUnd Wie zeker ïijn wu de Echte Eikel CllCaO t mitrangen teaamen geeteld en na Tole prmfiiemingeD In den handel gekomen onder des naam des uitvinders Dr MichaelU Terraardigd p de beste machines in het weieldhenemde ttabblisiement Tan Oebr StoU warok te Keulen lacht Bikel acao hl viertamten bussen Seis Bk CBcu U met melk gekookt een aangename gezonde drank Toor dsgdykseh gebruik een i 2 theelc ran t pmder toot een kop Choeolata Ala geneeskriobtige drank bij genl ns diarrhee deehts net water gebralken Yerkrügbaai bij 4e Toomauiit H fl Apothdcen au Vi Ka V t proBraije a t iM c 0 90 rsw a BnaaIv r gmvoordig i T r Nader j hnd I Mut Mattenkltdt Amsterdam Kalveistraat lOS Druk vai A BRINKMAN Z Chemische Wasscherij en Stoom Ververij DE WIT en Oomp UTRECHT 1 Spoedige en nette aflevering 1 Lage prijzen DEPöT by Cez BECKEBS in Modes Turfmarkt 248 GOUDA Koninklijke moBhinale Fabriek DE HONIGBLOEMf v n II i van Schalk Co geTestigd te s Gravenhage Heppterttraat 9 en XOa uabi de Begent aselaan HOFLEVERANCIERS ran Z M den KONING van BELGIB Indien gij hoestlt gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruirenBorat Homg Ëxtraot FLACONS Tan 40 Cts 90 Ct en f 1 Terkrjjgbaar hj Firma WOLFF Co Westhaven f 9S Gmida D MIEBIE3 Kleiweg E 100 Gouda E H van MILD Veental B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C KATELAND BoeUap B T WIJK Oudewatrr M KOLKMAN Waddinmem Openljaar Onder njs ToelallBg van Leerlingen op den Ci rsus voor Volwassenen De COMMISSIE van TOEZICaT op het LAGER ONDERWIJS alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen die met den 3den October 1898 op de boTongenoemde school plaatsing Terlangen geschieden zal in de schooUokalen op DINSDAS 27 SEPTEMBER 1898 des avonds ten 8 nUr Voor verdere byzonderfaeden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretarity J H VAN DEB VOORT Gouda 16 September 1893 Burgcr § Jkcatèiic lis het beste en goedkoopste kettiuglooze RIJWIEL IlIRRrRC 22 fl M I ia lUIUIIIUI JHOFlHERANCIER S é al Vertegenwoordiger DE RUITER Gouda T C Levensverzekering Maatschappij JOlliNO Goedgekeurd by Koninklyke Besluiten laatschappelp Kapitaal ƒ 1 000 0000 Qeyestigd te Amsterdam Raadhuisstraat 32 34 COMMISfSAHISSEIW W J BÖ Ai H HANSK C R C W Mr S B Ari Jtr H F LEE Dirocteur der Algemeeneij Brandvurbor MMtKhappij te rdam Directeur öer Verzeke ing Maatsoh ippij Merouriu8 te A mBterdam lAüT Bankier te tlisfiingen GBAUF YANJJLIMBUKQ E IRDM AdTootoUprocureur U BÜÜRÓEQÜE BOllJB burgemeester van frormerYeer UIHEld rBlJ j i L B F ÉBOITE lllKG + s J W FRitt Viirfl lBWI rermek Hng van kapitalen t ié Ov erUjdtM en levét D iéUUék ingaanOe eniltitgetteMlLijfrenten Vitxet en KinO e lierint 4 Inlich ngien èe bekomen by den vertpg f41woordiB r vodt GOÜPaIii Omkeken Sen Wèï delg estr I eeje F F € yAW NE Gep I ap llfanteitK te G iidft eö T i t rood i loHent É Lat voor ï op de llOberlahnstèin r aiRecTÈ KOtn vicToumfioH o e HAMMsrm Maatsehapp0 tot Xkev oUatie vtm de rietorüt Brott Kantnw oor JSederkmtL Boompje éO Motteniam LOTEN in de Verloting der BOLLAmEE mmm taitlm Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijgfbaar bij A BRINKMAN ZOON Prijs f 1 per lot U loten voor f 10 r f 1 r Af J He t groote a9nllal zehuwkwalen Tan tenv rhoofdidjn f tot d TOonlMsn4a kMtfta enen yafi Rpoplakle OMmvIbMnwt toe trotmrM nog steeda Ue n dfl eer tos dat lU door hot gebmlk iptken T n déi MDToniiMton wog nuialUk Ungi do bold ooM pli7ilolO t be oSUokklot codMD beoft die uft hoiidarde proeltaemliwen ttauu ovarflo cohootovran Varbreld is en torwUl fiimtonsobapptiijkoktlngaade booiBtoeeUDgfltoUns vekt weldaad blbkt te ija voor do un ntravkwalon UJdSnde menMbh lUekkln jf ÏMD beel die u bofadardo proébemlii emIddflleadootdemedUoh6watMtoh tpwi 9 r n KiaMHn4ali i W a 4 £ ït nbrnf EiB kfliiT n déiMnTÖnUMtsnwog namtUlkUnfiteboId MU if dMD heSSdi n hofedarde S T SP =a T or do MD lonnwkwalon Uldondi 1 h i i aMte1m d s a ia H t Am cmaMWilia wM I verkfllUk S III mukU loonal opnuif U Tu up doorilw mtvloSir nnhnna iniUa OVEB ZENUWLIJI EN en BEBOBRTB K II t t Ive veorkomlii n IHhbm Imtiii NH rtili atiik nraXnê lï Dl t a btYjlt nM Ikm Tor iMtMlU itfh Hek vflrB Raban verkUrlnceit bwtrent kat WM ia atanwaib tlJAnpta b d dMUttqïe ielri In v nkopln keT lleD verkregen nltwerkinc neer ook vindt men daarin wetsiieahapnelUk verkandellnnn nTtde miMllMke bladen die nu dSeteneeiwlJie tewWsUn nSille flolfiffi vW e d aHe liJdlilieda erte de Irialli Vm ene de pelykHelikU Parije rue lleeünt tlnnlaee eeiuelit de Clwreetoei SaeltiteraU Dr ioKe t Btet i BreieteM iMt dr Mre d aha liJUIii Fe er oe e er dlfe te r e et hoepileïl Ie II Te a 4 qeiieL Mkeenl leetl oiel dr te Woenee Or e Boegf el t La Firrltre Eere Jld ia dal Ceeaell Ceelral l ti l tn fiólieWatOr l at ir elierhi Bad leut Oaneae med dr ieeeaeliear dkwtaur der onlvaee tlierefeetleeke IMifdMIef vdér na tlieaori 3M Ceuel ee eekeekaelr aied dr te earn Dr aeleeli arreed arte tafceerit Jeehl Bied dr te dfeenen Ore Bo it de Saeté la Frankrtjk en vela andet n Aan aUen Tier Hnowseatal Mflar or mlndar aafadftsn Ie f na aeceauMda eiaBWMflbtlKlieM HJdcn waarvan dekenteekeaeaKlJn ekraalaeJiekMrdalia Rri Vahie4 okalalle r n irp leBrlkkalku keld i ad dke elajalaaakald llota ell6aearait en eakekaialllta Iw la iKken aia loor beroerte fotreCin iverdan a nof Itjdan aan de lavolian laVniH tuFêta Bljii iilMUel l Vehandellng rsweait itja umf dojr de wrijvon elêcftioeeran itöomtool of MbtdoPltoeii gonefinf of airi fionon kvMl evondeB hebbwi en Un oiotto ilj die ▼ sevaclan bM Mrt Ml t i ta iH n vejoBi iïï 3iteïï s v ardr w van krlebollHfl la M ibveii VOO k n u voetea anriaa oa vootoa aan al deae drto OAtMorlh VM wwïU ftr I aaa klaakiaoht oa kraaMalooakol odt M coMndo tolf am jORfli rkia en KeeatelUke rMoUo wiÏÏon TOifto tf Wordt Athinlid aane woikje kwd t i alTan bt twelk op aanmca Mitatooo a ffaveo ver aio ook aan aa iloloa IIJ oa o roriooea Ota vaal et hot htofi orarkia geradOB alcb bet boren Tomeldewoikje londen wordt door Am ter4 M door f CLKBAIt OMottordiua F B v h AJnK Vtrceht IdOBRY POBltlIf UodMr bt twelk op aanrraca M t te a a ft ïSSi lr ï potliak r Korte Hoofateog adMr oi bij do aaiMli ag F W Inila 1 1 Nationale Militie KË lStiEVIi G BUEÖEMEEST B en WETHOUDERS win flouda doea tö waten dat kot Begister van IdBckryring met de Mphaï tiaake Naamlijqt ran k p diu tn dit jaar ia deee gomoeDte tooi de MIIdlTIE aijn iogoBcbreven van deo S4a Sebtsmber 1898 tot ep met deo Sn Ootober daaraanvolgenda ile Zondag bitgezoQderd ran dei roormiddaga 10 tot dts namiddags 1 ure op dflffieoretane der gomsBnle TOor de belangbabbeAdeu ter luing is nedergelegd ea dat tegen Buister ea Lyflt beswaai kan worden iog braobt bij dtn CommiBBitné dor Koningin in fteze Provincie door idlddel ran een met de noodige béwijsstukkea gestaufa ïorzoekschnft op ongezegald pfpier c udertaekend door kern die ket beswaar iubtangt wellc vaTZoel4cbrirt T 5ur of op den 3c Ocltabor 1898 moet worden 1 ingelererd by dan BurgementQt dezer gemeoQta Oouda dea S3q SebUmber 1808 I BttreemeMtlr en WethoiJlerB ioomoetnd f De $ cratari l i iBBOU j R ilteola niiih Qverzlclit det i eD verrroegdfi bgt ler mogfliyk is Bedeu iuiaterraad ken venilii rt dat deze beugboudec ïaet da IdHtcIjB ëa Helbf liisie TOor e revi i dea aronda zal Pe jiiLiberU 9nroe Dg vao de is ei Taalatelt De Haer Dercbaoèl foorutter der Knmerf4n Afaeraardigdeo la per aoeltreiD naar Par e ToIrlrokWio ri I Teogafolge van een artiMlio de Laoteree oi r dea brief door den afgevaardigde Fan nii r aan den minelar tan oorlog geacbiered oill aanvallen op bet leger te onderdroiken béaft mevroaw Paalmier ziob naar het bureaa raa dat blad begeven Zg vroeg Millerand te t nk D en toen daie afwezii bleek aohoot i mm eon r volfer tweemaal op den redaotear OlïVïer Men vreeat dat deze aterven zal De raoordenarea in becbtaoia genomen verklaarde dat zg Millerand wilde dooden V De Cbineescbe legatie te Londen beveatlgt den alataod van den Keizer maar spreekt het bericht van zgn dood tegen Telegrammen nit Sjanghai melden dat de Taotai aldaar twee dniiend dollars belooning uitloofde roer de arrestatie van dea gevloobt n Eoeugjiwei dia bedchnidigd wordt de aanstoker te zyo van een komplot om den keizer te vermoorden De sluiting dar poorten van Peking heet geaohied te zgn om Koengjiwei te vangen maar dese wss reeds gevlogen De Chineeeohe politie doonoekt alle vertrekkende schepen om Koengjiwei te vinden De Keizerin weduwe he t vooraemens te agn den kleinzoon van prins Koeng op dan Iroon te plaatsen onder haar regentschap en onder promierschap van Lihoangatjug Aan bet officiëele feestmaal heeft president Stejni president Kruger beantwoordende die op agn gezondheid gedronken had nadruk gelegd op de Triendsobap tosaohsn de twee staten dia gaen bedreiging van anderen beteakende Ten opzichte rr n het plan van een Znid Afriknanseheo statenbond zeide Stf jo dat het onaitvoerbnar waa indien men een ataatknndig verbond verlangde want de republieken tonden alleen op repnblikeinscbe en de koloniën alleen op imperialialische grondslagen kunnen toetreden PrMidant Stcjrn is naar de Dalagoabaai vertrokken V Den onderwerp dat velen Nederlanders kalang in moet boezemen ia de voordracht voor den aanleg van kanalen die weldra bg den Praiaiachen landdag zal worden iogediind Ons gaat dete zaak aan omdat een kanaleinet geprojecteerd wordt waardoor ganach Dailkchland in varbinding wordt gebracht met de zee buiten den Rgn om Voorgeateld wordt te graven een kanaal Tan da Elke naar den Bjjn Daarvoor zou nog moeien worden gemaakt een stuk kanaal van Dortmund naar den Rgn en een veel grootar deal van het Dortmnnd Eens kanaal een eind ten noorden van Monster naar Minden aan de Weaer en naar Maagdenburg aan de Klbe Langa desen weg zon b v ook de f Main en door het Dooau Mainkanaal ook de Oonaa in verbinding stsan met Duitaoba ba vena als Ëmd n Bremen en Hamberg Intaiicbeu ton i ok doch daar ia het belang van Nederland minder groot de Havel verbonden worden met de Spree en met den Oder en zoSden iu ISiletié en Oost Pruisen nog twee kleinere kanalen w6rdeo gegraven met lat gerolg dat Barlgli b r ook met Stettin en mat Danzig al tgn vfrboadeu Op een schetskaartje r n de Fr Ztg t is zeer duidelgk aangegeven j welk een mooi net van waterwegen gedcelteldk langs beeaatbare irifioran gedeeltelgk Ifugi aan te leggen ol reeds beataand kanalen Duitschland zal bezitten wanneer de tbannfangikondigde plannen eens verwdzenlgkt tallen zgn Wel zal bet nog een lydje dtanm eer het zoover ia want bet gn leer grcii m afstanden die de spade en de zandgraafmaliinea tullen moeten afleggen Men kau daaiWer eenigszins oordeelen wanneer men wel dat op bel binnenacheepvaartcongrea dit jaar te Bruaael werd medegedeeld dat aan deu Proiaiacben Landdag eea krediet tan 400 n llioen mark voyr den 1 aanleg dezer kanalen zal worden gevraagd De C t of Rome aB boord hebbende admiraal Cervera ia te Salltauder aangekomen De kommandantin Chacoi eo Ealates en vele officieren zetteu eveneens loet aan wal Toen de koramaodaot van de Visoays kapitein Ëalatea de kommandanteul Chacon Paredes en andere officieren aankwamen hield men de kommandanten Chaoon of Paredes voor admiraal Cervera Vele personen volgden hen roepsode Leve Cervera t Ealates ireigerde eenigerlei mededeeling te doen Zgn wonden zgn nog niet geheel geneten Admiraal Cervera bleef nog op t schip waar hg bezoek van zgn zonen optving De i aansche ootrnimingscommissie te Havana he t voorgesteld dat Spanje Cuba geheel tal pntruimen tegen het eind vao Februari 1899 De Amerikaansche commissie komt er tegen op dat de ontroimio zoo lang gerekt wordt Mdea heelt bep aid dat da nieawï Amerikaansche wingewesten de volgende vaste garnizoenen krggen Cuba 50 000 man de Filippijnen 20 000 Portorico 14 000 en Honoloeloe 4000 Verspreide Beriditen Feahkbuk Bg de overbrenging van kolonel Ficqusrt is niets bgzonders voorgevallen Om vier uur nam Fiqnart iu een fiaker plaats en met een adjudant van de gendarmerie en een inapecteur van den rsiligheidadteaat Een andere inipectenr ging naast den koetiier op dea bok zitten Eenige journalisten volgden bet rgtnig per flets Toen de kolonel voor de militaire gevangenis CheroheMidi aangekomen uit het rgtnig alapte werd hg herkend door e nige voorbggangers die Leve Picquart I riepen Hg zag er als altgd kalm uit Er waa op een s morgens ontvangen bevel in de gevangenis reeda een kamer voor hem in gereedheid gebraoht Om hall vgl waren alle formaliteiten afgsloopen De nieuwsgierigen die voor de poort van de gevangenis samenschoolden werdeq tot op vgftig pas ternggedroogen door de repablikeinache gardes van den post en enkele agenten Men maakt ds opmerking dat het berel tel bet openen van een inatmotie tegen overa e Picquart gsteekend Znriiaden miavcbien onwettig ia omdat bet van Dinsdag gedateerd is terwgl de benoeming van Zurlinden tot gouveroenr tan Parga eerst Woensdag in bet Journal Official is verschenen De Figaro bevestigt dat da quaestie betreffende Picquart niet in den jongsten ministerraad besproken ia De Siècle bevat een brief van sympathie van Trarieni aan Picquart Trarieux deelt made dat hg verstomd stond toen bij hoorde dat Picquart bescholdigd werd het petit blen c valscbelgk vervaardigd te hebben terwgl de echtheid daanan volkomen duidelgk is en zelfs aan Billot en Cavaignac een dergelgke ten laite legging tegen Picquart niet beeft schgnen te kannen veroorloven Tersoheideoe bladen eischen het ontslag vsn Zurlinden om de suprematie van het civiele orct het militaire gezag te verzekeren Het blad de Matin verhaalt dat men Woensdai aao Picquart aan alle kanten omringd door vrienden en belangstellendeo toor hg éaar de gevangenis werd teruggebracht vroeg hoe hg over deo nieuwen tegen hem geriobten aantal dacht Toen men mg troeger aanrielff antwoordde hg stoen men aside dat ik een stuk verrslaobt had waa ik bezield van j Kilk een begeerte om een verklaring af te laglf n nopena het petit bleuc dat ik mgo tegenatudera voor het aasisaobol vervolgd heb en mat ongeduld den dag der titling bad afgewacht In plaats tan thans deze terklaringen liL geten voor den bnrgerlgken rechter zal ik het voor deu mititsiren doen Ook militairen zgn trigke tui a En Cfaanoine f waarom laat hg dit dan toe Zou hg het wel zgn Er zgn nog wolveil in de schaapskooi c Majoor Eaterhazj is komende tan Londen Wosnadagavond te Brassal aangekomen en afgestopiaaneen betel op dea Bouleiard Anspach Hg was vergezeld tan iemand die zich inacbr ef met den naam Bernheim journalist Parga Esterhazy gaf den naam Sirlay op Zg hebben Donderdag te Brussel doorgebracht en hebben daarna deo trein tan middernacht naar Pargi genomen Jaurè geweten liider der aooialiatisobe groep in de Frao che Kamer komt bg ce Luiksühs soculisten edn voordracht bonden over d taak DrejfoB Da heer Rambaud minister van openbare werlNn iu het kab net Méline beeft zich sprekende oter de zaak Dreylus aan een feeatmaal te Becologoe laten onltalleo dat bg evenals alle iRlen tan het kabinet Méline de talsche atakkan heeft gekend Oa n eawe afgevaardigde van Besanyon die mede aanzat vatte daarop Tour an voegde den oodminister toe Gii hebt dus de valaohe aiukken gekend en er nieta van gezegd en gij hebt de acbuldigsn rustig hun kleine iodnatrie laten niloefeneu en zich daarin verblgdaj Ik neem daar nota v n e Spakjb Uit Cadix wordt gemeld dal ten g rolge tan de door dan storm veroortaakte overstroomingen in het dorp Hsrrera tachtig Igken zgn gevonden De olgreo oogst is rernietigd Hot watar etaat tot aan de toppen der boomeo In de prorinciëa Granada ea Sevilla is het water ttggende Men tiodt steeds meer Igken Dditoohlans De Hambnrgsohe politie hoeft drie treindieren nit Altona gepakt die langen tgd D treinen die s nachts te Altona in de remise stonden systematisch badden geplunderd De treinen waren dan den rolgenden dag dikwgis te laat omdat de termiste voorwerpen moesten aangevuld worden Bg de dieven vond men bandkoffers eetwaren uit den restauralie wagen keukengerei en goudon voorwerpen BINNENLAND 8TATEN GENERAAL TKfBBOB KMIUBH Zitting vi p Vrgdag 23 September De tgdelijke voortitter da heer Jansen installeert den nieow benoemden voorzitter Mr Oleichman met een gelokwensch over de eenparigheid waarmede de Kamer hem 0 de voordracht plaatste een bewgs hoeteer zg prgs stelt op zgne leiding Mr Gleiehman aanvaardde het voorzitterschap met dankbetuigiog voor bet vertrouwen door de Koningin en Kamer in hem gesteld Met vernieuwd beroep op deo hem nimmer ontbroken steua onder opmerking dat het ziltingstgdperk met opgewektheid wordt tegeiioetgegaao waar do liefde des volka verzekerd is zoowel aan de Koningin Moeder die als Regentes bet land bestuurde als aan de Kon ngin in wier hand de tengela ran het bewind zgn overgegaan Hg hoopte dat de arbeid tier Kam r moge bijdragen om bet eerste regeeriogsjsar van Koningin Wilhelmina een goed en gezagend jaar te doen zijn Insleramiog Op voorstel van den voortitter wordt besloten aan de Ooslenrgkicbe regeering namens de Kamer de deelneming te betuigen iu de veracbrikkelgka gebeurtenis die het land getroffen heelt Dd Minister van Buiteulandaehe Zaken legde da Terkbiring vao in temming af met de a gemeene verontwaardiging over den afsehuwetgken moord en de iwaren rouw die Huis en Volk trof Bg tal bet besluit ter kennis van de Oostenrijksehe Kamer brengen Het oatwerp adres van antwoord op da troonrede is ingekomen en oomiddallgk in d afdeelingen oudertocbt Daarna dient de ssin van fiaanciai mat da gebruikelijke rede de Staatabegrooting in BiJ de Tweede Kamer is ingekomen een ontwerp tot nadere regeling van den dienst SU het gebrnik der spoorwegen waarop met baperkte snelheid werdt verteerd Het regelt bet toezicht op den dienst en het gebruik der stoointramwegen met de bednaling om de stoomtramwegen terug te brengen in terband der spoor wegwet en de onderscheiding tasseben locaalspoorwegen en tramwegen op te beffen met ru me betoegdbeid tot ontheffing met het oog op bepaalde ondoraemiogen De snelheid zal tioh ragelea naar omstandigheden De paardentramwegeo vallen buiten deze wet en de maximum anelbeid der kleine apoorwegen wordt tot 50 kilometer per uur verhoogd Men meldt nit Amaterdam Naawelgke ia bet aeizoen geopend of de Nederlaadsche Opera terkeert in zoo moeilgka omstandigheden dat da due tie bg circnlsire aan de burgerg geldelijke hulp vraagt om de zaak te kunnen voortiatteu Dat een courant waarin een gedeelte i ombaald ten einde er aandacht op te veatigen niet terzonden zou moge worden gelgk met De Oetderlander is gebeurd is niet juist Immers in den offieieelen Post en Telegraafgids uitgegeven door bet hoofdbestnnr dar postergen en telegrapbie 1898 no 1 staM op bladt 14 te leten Een gedeelte tan de tekst der nieuwsbladen waarop men de aandaeht wil veatigen mag worden onderstreept ombaald of op andere wjjte aangeduid I BW Uil Amstardaa meldt men aan de N R Ct D heer Ytes Qoyot is gisteren omstreeks V uur hier nit Pargs aangekomen en beeft liJn intrek genomen iu het hotel Mille Colonne De commiaaie voor bet aanbieden van een huldebigk houdt heden een laatste vergadering Nu ea dan kwamen er te Sneek aan t postkantoor klachten in dal brieven niet aan ban adres waren beiorgd Een ondertoek leidda tol nietr tot voor eenige dagen iemand die s avonds oa elven een paar brieven iu de bus bracht ontdekte dat een net gekleed persoon ongewoon lang met beide handen in de bos stond te frommelen en er niet eer vandaan ging toor er aan tgn handelen bgzondere aandacht werd gewgd Vsn een en aader werd de politie op de hoogte gebracht waarop de eoumissaris tan politie op I denkbaald kwam om met een stok die aan t benedeneind een spleet heeft met aanmarkelgk in lengte terBohillonde hefboomen al ds in de boa aanwezige atnkkep er uit te lichten Dit slaagde boven verwachting Alt eerste maatregel heeft men nu de lieblbron die satonda al de buebezoekera in de gelegenheid atelde om zich van den inhoud der bos te otertuigen weggenomen en als tweede tal de brierenbak xoodanig worden gerealaureard dat er aan diefstal niet meer behoeft te worden gedacht Mitacbien dat meer brieTenbaraeo in one land aan t Sneekcr env 1 Igden waarom de inspectear der poitsrgen te Leenwardeo het boven beacbreven voorwerp naar den Haag heeft opgezonden Gemengde Berichten Den 5en October tal de kleermaker Jan S van Leenwardeo thana in hechtenis voor de rechtbank aldaar tereahtela wegens schatlag van een 16j rig meisje den 24 Jnli l l te Leeuwarden gepleegd Door B en W tan Assen worden aan den Raad als directeur der gemeenlelgke gasiabriek aanbetalen da beeren N De Boer directeur der gaafabriak te Zall Boamei H W Van Roasum directeur der gaalabriek te Sobageo