Goudsche Courant, dinsdag 27 september 1898

Dinsdag 37 September J808 378te Jaargang No 7694 mmim tmum NieuwS en Advertentieblad v or Gouda en Omstreken TelefiiM No M ADVERTJENTIEN worden geplaatst va 1 5 regeld a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote lettc worden beirekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 SJ6 franco per post ƒ 1 70 Afaonderlyke Nommers VIJF CENTEN ees M n m VERHUIZINGEN BINNEN en BUITEN DE STAD Tapijten Gordijnstoffenjafelkleeden Behangselpapieren enz enz AaM M Firma B DE OWG a rw A P MARTENS C GOUDA Kleiweg E 94 Vergrootingen ibestelliDgen van des Heer H D WES8ELS GROEPEPI 19 Album Foto s Bericliten de ontvangst van een prachtige Collectie met bijpassende GARNEERINGEN I waarvan ook de Stalen op eerste aanvraag worden toegezonden De prijzen zijn beneden alle Concurrentie mtt 2 proeren f Z SO Dagelijks ook des Zondsgs GEOPEND Flu sveelen Singel ö83 GOUDA muzib kinstri menten tot prmun oncum erende met de Ë nt ia oxia lanil bcitflftuds MigaigseB VIOLEN ïr oud Tyr ImIf B ORGELHANDEL Eraigi ptmhige STOSÏ CIMK OROEIS oor verminderden pïy Viu ƒ J95 oor 176 Van 176 oor 156 h a DE L NQ aOUDA mmf OBCOlIl M IIKT NIEUW MEEEI REYDELMIIllDO Lgar saija Levensverzekeriiig Maalschappij JOLIAND u Goedgekeurd bü Koninklyke Besluiten taatschappelijk Kapitaal ƒ 1 000 0000 Qe7e3tigd te Amsterdam Raadhuisstraat 32 34 COMMISSAiniSSEN W J BOLLEE Dirwteur der Algemeene Brandwaarborg Maaltóhftppy te Amsterdam HANSEN Directeur der Verzekering Maatschappij MerouriuB te Am terda n d R C WIBAÜT Bankier ta VlisBingen Mr 8 B W GRAAF VAN LIMBURG STIRÜM Adyocaat Proeureur to Arnhem Jhr H P SOHÜURBEQÜE BOEI IE Burgemeester van Wormervoer DIHBCTBUREnr K H F SCHOLTE CBIPiG i W FRANSEN VAN DE PUTTE Venukertng van Kapitalen bIJ Overlijden en bij Zeven DadeHJk ingaande en uitffeateiae liJtrenten Uitxel en Kindervenekeringen Inlichtingen te bekeken bij den vertegPHwoordiger voor GOUDA en Omstreken den Welldelgestr Heer F € TAH lEi Gep Kap loranterle Ie Gouda Ut W ll N II II N W I I I IIII i M IWI I Tl I l l I l l II I üelir DE RAADT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 Inrichting tol MeubileeHng van geheele Huizen desverlangd ook in liuur Stoom Zagerij en Schaverij J V ERGEER GO UDA LEVERT zmmii mmum e lusten ook volgens op te geven Profiel Spoedige aflevering Nelle allvoerlag Conenrreerende pHjKen RQOET ERAAT S KLEINTJEiS 2 CENT BuUeDlandscb Overzicht D biligratf beelt ZaterdigsToud betonierntclltale oiaDiri gsmeld da commiuie aD advici ha t ongnoitig gaadfiseerd omtiont hcniening ï a het prooei Dreyfoe Drie Uimmen vóór drie ttemmeD tegen dos aohgot Tolgeua het regiemaat der permaDenta oommieaie dia uit a leden beBtaat afwgtand Sjdviea ia beteekenen Het ia fan belang na te gaan boa da teinpieu der commiasialaden lerdeeld waren aangezien drie hunner ook ala laden an het hof van et aastie tot een bealiaiing hebban raada ta erktn Hieromtrent ontbrelien echter nog de gagateap Wal werd in doorgaam goed ingelichte kringen reriakerd dat de drie leden Tan bat Booggerecbtsfaot tegen gestemd badden en de andere drie die tot het ministerie fan jnstitie behooren vóór Indien dit waar is lullen da vooretandaia van Dre rlus zich zelier teleurgaatald voelen gelgk ttoawena reeda da nitalag lau da stemming der commissie een tegenatsg ia voor hen die oovoorwaardeiyk geloofd baddan dat tot revisie zon worden gaadviieerd Da aindbetliBdiog is echter aim dan mioii tarraad van Maandag Da bearen Vigar en Pejtral die afwezig waren habbau telegraphiBch bericht ontvangen zich naar Pargs te begaren ♦ De oppositie geest in Qoatenrgk en Hoagarge sinds eaoigen tgd tot zwggen gebraebt door het tranrig nitainde van de algemeen geliefde Iwiurin en koningin Elisabeth ontwaakt wadarom met niaowe kracht Terwgl da onathankelijkheidapart in bet Hougaaricbe parlement aankondigt dat zg onmiddellijk na da afdoening van bet ontwerp omtrent de vateaawiging van de nagedachtenis der keizerin zoo krachtig mogelyk de obitruotia politiek lal hervatten stallen ook da onhsndalbare Dnüschara in Oastenrgk zich de vraag of niet een kleine wgziging van tactiek doeltreffend zoude wezen in dien zin dat ook de Aniglaich TooratalleD in het debat wotdan opgacomeo tan einde te verhinderen dat bat door hen als noodlottig betchonwda Auigleiohiontwerp van Badani tot stand komt door de toepaasiog dar bekende noodparagraaf 14 Algemeen ziet men deo tekst der kaiierlgka boodachap wsaibg de Rgksraad opnieuw wordt saamgQroepeD met groote belangslelling tegemoet De staatsgreep van da kaizeria wedawe van China scbgnt gelukt te zijn Vrgdag FEVILLETOX De Kezicaansclie Beeldhouwer EEN VESHAAL DEE AZTEKEN Naar kei SugeUok 68 Ti a Ju B wann verloopen en da hoofdsUcl iatussohoD herbouwd d Torfraaid was nu de hooldutel TBQ dsD onderlconing van Nienv Spanjo Don Louis da Velasoo had mei zijne weergeTonden vrouw s ne dochter eo haar echtgenoot on Mectlï eene langdurig reu naar Spanje gedaan en waa nu in do vallei teruggekeerd aan wier omBlreken soovele herinne riugen voor hem verbondeo waren Zjj Icosen hun vast Tcrblyf in de fraaie stad ktapalapan vanwaar zij het gezicht op de boofdetad hadden va ver in het dal konden aij het oog laton rusten op de bontwering binnen welke Yich de geheime Tertrekken bevonden naar welke t nog menig niutapje deden Zij bewoonden een ruim paleis en leidden met elkander een gelukkig leren Tallooze maten moest don Lcuis de TeUMOo zijne lo evallen gedurende zijn teveu onder de Azteken verhalen Zijne vrouw Sonora niet langer Tonatiuh de profetee zat uren achtereen aan hare kleinkinderen hare eigene beproevingen te vertellen van het oogenbtik af toen xB na de schipbreuk in eene rotsliloof weder tot bewustzQu kwam tot op bet oogenblik toen zij haar echtgenoot en kind weder terugrond die sy zoolang fth dood beaohreid bad bracblan da keizer en alle hooge ambtenaren de keizerinregentes holde Toen was allaa volgens aan telegram aan den New York Herald c rustig Zal bat echter too kslm bigveuf Da laatste telegrammen uit Wai Hai Wei maken melding van aan beweging der Engalaoba oorlogstcb pan en noemen den toastaod zeer ernstig Kang Yu Wei door de keiierin beschuldigd van lamenspanning tegen het leven van den keizer il uit Paking gav ocbt en door een Btitaeba kanonneerboot naar Woesung gebraebt Een telegram uit Hongkong Vrgdagmiddag aan de Naw York Hi raldc vanondan me dt dat da Hongkong Telegraph f uil Tientain een bericht ontvangen beeft dat ta Peking groote opgewondenheid heerschl Da ipoorwegdianst van Tientpin naar de hoofdstad is geslaakt en het is moailgk nadere baricbtan omtrent het gerucht van skeiiera dood te krg an Da telegraafdraden schgnen te Peking t zgn doorge ueden Uit andeie bron verneemt men dat er in de boofdütad ean criaia bestaat Ta Shanghai en U Hongkong ia men bet ar niet over eens of de kaiiar rermoord ia of slechts tar igda gaachovan Ook de banken hebban geenarlei informatiën ontvangen Ëen groot bandelibnia ontting twaa telegramman at één bareitigde den moord het and re aprak vau een vrgwilliga overgave van de iangela van t ifd jili da keizerin weduwa Dit regentachap van da KnMrin waduwe beteekant niet allaan het berstel van LiHnng Cbang in al agn nnardighaden en bet iatrekkan van alle barvormingsedictan doob ook de volkomen tarogkaar tot da Roaaiaoha aiaatkunde In de laatata waken aohean het warkelgk of er een liatare verhooding tot stand komen sou toaaehen China en Engeland De afzetting van Li Hung Chang en de overplaatsing van Pawlof dan varacbrikkelgke naar Korea waren de voorboden van batera toestanden Thana is er een revolutie van boven afv in China voorgekomen die voor Bngaland zeer onaangenaam wurdao kan Da Westm Qazettsc t u minste voorziet dat alia oude quaaitiaa vtir van voren af zullen opkomen Maar daarbg bigft het niet liusland wordt thana weder da bevoorraobte vriend van bat Bof ta Paking an h t verbond met Japan dat door da goada zorgen van graaf Ito al bgna lot stand waa gekomen springt waar a want da Hegentaa haat Japan en Bolland tracht voortdurend dit verbood tegen te houden Het is opnieuw gebleken dat de Rasaiscbe Mazina zooals zij nog alt d genoemd werd en Maxtla of Alonzo de Costa braohtea hier ook eene reeks van blijde dagen door erenzeor als Meztli die zonderlinge dochter der Azteken Zy hield trouw het woord dat ty aan Alonzo verpand had toen hij haar uit de cellen onder de teooalll redde doch hy had nuer reden om dankbaar te zijo dan zy eu het Aeteeksohe meisje was rerreweg meer dan eene lavin onder het dak barer vriendin Zg was eene liere en beminde huisgenoote en Mazina a kinderen noemden haar gedurende de velo jaren van aangenaam samenwonen nooit anders dan ftante Mezsi Meztti a wraak werd bekroond door den grooten luister van het huis ran den Mexïcaansohen beeld houwer BWaMgiMMM i jjj j ÊÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊmmmmm diplomatie reet hBudtger is dan elke andere Terwyl de opgewondeofaeïd io Eageland werd gekAlmeerd door de scbynbire coBcesiies die aaa de Ëngelsche regeering ia Cbiaa rerdeo g 4iaD werd de coup de tbé tre voorbereid die tbajia Chiaa en roor geraimea tyd aaa banden en voeteo geboodeo uiilerert aan Kaïlaud £ d Li Hnog ChaDg is sDelIer teruggekomen dan iemand heeft knoneD verwaohteu Verspreide Berichten Famkjkauk In de Observer vindt men e n verslag van gesprekken dt Ësterhszy gehad heelt mat de persoon by wie hy oeu tiental dagen ge woond heeft sedert zyne komst te Londen psterhazy bekende het borderel geschreven te ebben op bevel van Jcolonel Sandherr Bet document dat heimetgk aan den krygaraftd was medegedeeld was de brief met de woorden Cette canaille de D De brief was inderdaad door den militairen attaché vali Daitschland Schwarzkoppen geschreven maar met D werd bedoeld een zekere Doltfns die vroeger aan den Dnitschen militairea attaché plannen van de vestingwerken vau Nke had geleverd De gesloierde dame waa de vroaw van kolonel Dn Paty de Glam ISïïti groep kieKers te Olignancourt besloten Picquart candidaat te stelfóu bg de gemeenterw s ver kiezingen De NBt onaI Zaitang verklaart dat men ia Dai schland nooit betwist beeft dat kolonel Sobvartzkoppen in betrekking heeft gestamp tot Ëiterbazy iutegendeet bet behoorde tot lya taak zegt bet blad inliobtiogen te verzamelen van dergeiyke officieren als Esterhazy Kolonel Scbwartzkoppen heeft wol dsgelgk relaties gehad met don majoor SchoDt bg nacht Eereilldre van bei reserveeskader heeft aan den oad jgjni t r Gaicyss een brief gesebreven waarin hij et overlaten van de buliitiog in zake Drnyfua aan bet Uof van Cassatie als eenige uitweg aanbeveelt Tegen heden heeft Paal Dérooiède een groote vaderlBndelievende hetooging nitgefcbreven bg de tPorte Maillot te Parys De 80 arrondüseoients afdeeliogen van den Patriotten bond zgn byeengekomeu om de regeling der betoogiog vast te it l d Over de ware reden waarom de regeering Zaterdag nog geen betlnit beeft willen nemen gaan verschillende gissingen Ëea daarvan s dat het mioifterie nog geen besluit had willen nemen over bet petit blea op grond waarvan Pioqaart voor den militairen rechter nob zou hebben te verantwoorden De vraag doei zich namelgk voor of dit stuk met bet doiiier Dreyfna in handen van bet hof rao cassatie gesteld moet worden in welk geval de behandeling der aak P cquart zon moeten worden verschoven tot na afloop van de re riiie ind en deze flaals heeft Werd echter beslist in anderen sin dan zon bet petit blea onmiddetlgk aan het parket van den krggsraad gezonden worden en de militaire procedore zonder opontbond haar loop kannen hebben Men verzekert dat Brision tegen een vroegere byeenroeping der Kamers dan 18 Ooiober gekant blgtt De toestand van den doormevroow Panlmier verwonden Olivier secretaris van de redactie der Lanterne wordt als wanhopig besohoawd De Tempi maakt een langen brief openbaar waarin Ide scbryver tot deie conolane komt aangezien de bnrgerlgke reehter tieb onbevoegd verklaart om Picqnart tereebt te lat n staan vóór een bevluit is genomen ten oaniien van de revisie moet de ratliiaire rechter deielfde faoading in ubt nemen De Soir meldt dat er vier leden vao de commissie te eu da revidia zgn waanao drie de raadsheeren sgn van bei b f van ceeaatie Zooals verwacht mocht worden behandelt men den ovfcrate Pieqaari in de Gbercbe midi niet te zaohi Hg is amis ao secrete d w z er mag niemand bg hem ioegeUtep worden Vergeefs klopte Labori tweemaal aan de gevangenis meeoende dat men handelende in den geest der nieuwe wet welke echter niet voor de militaire rechtspraak geldt den vardediger gedurende de msirnctielby den beklaagde zon toelaten by kreeg ten antwoord dat bg Picqaart eerst Q zien als de inatrnctte geheel afgeloopen was Voor hy naar de militaire gevangenis overgebraebt werd heeft Picquart zgn papieren zyn boekeoi zgn loheermeaaen en andere dingen aan den secretaris van Lnbori mr Hild gegeven Bg den ingang van de GheiaA midi stonden eenige personen die luid eve Picqaart riepen toen de gevangen is wagen naar binnen rolde RVILIND Volgens de Memeier Damplboot zgu bg den storm io den naobi vea Zondag op Maandag aan de Boasiiche knst tnaschen PotaD ea en Liban wel 120 viuoberi verdronken Het R lseh Boode Krnie bood 40 000 frs aan de Spaaniebe afdeeling roor de slachtoffers van denijongatsn oorlog deAmerikaansche ifdesliog bedankte voor diezelfde aanbieding Chima Men aegt dat in China melaataobbeid zich verbreidt BINNENLAND De Direcieor van het Kabinet der Koningin maiiki bekend dat hg bet onderstaand Bchrgren ontvangen beeft van Hare Majesteit de Koningin en gelooft niet beter aan de bevelen van Hare Majesteit te kannen voldoen dsn door dien brief in zijn geheel pnbtlek te makes door middel van de NederIandiehe Btaatioonrnntc s Gravenbage 24 September 1898 By het aanvaarden der Regeering en ttr gelegenheid Mgner Inhnldiging mocht Ik zoowel nit bet Vaderland als u t de Overzeesche Bezitiingen en van Nederlanders ia het buitenland vertoev Dde zoo tallooze biyken van liefde gehechtheid en troaw ontvangen dat het Mg tot Mgn groot leedwezen onmogelgk is geweest aan ieder afzonderlgk Mynen dank te doen overbrengen Daarom verzoek Ik U Hoogwelgeboren Mgoe diepgevoelde erkentelgkheid te betuigen aan allen die My in deze dagen btgkeo hebben gegeven van hnnne liefde en rerkoocbtheld eo Mgneu warmsten en bartelgksten daok uit te spreken voor da getokwenicben en baldebetaigingen dïe Ik van alle zgdeo mocht oatvangen in den vorm van adressen brieven en telegrammen WILHELMINA t Het gewgzigd ontwerp adres y n antwoord van de Tweede Kascer op de Troonrede Inidt als volgt I De inhnldiging van Uwe Majesteit was de aanleiding tot eene indrukwekkende openbaring van de gevoeleni van vaderlandaliefde eo geheobtbeid aan het Huis van Oranje welke het Nederlaedtche volk beiielen ï 9 hernieuwde bevestiging van den band tusscben Vorst en Volk verlevendigde bei besef der nationale eenheid Diep werd gevoeld boeveel Nederland verscholdigd is aan bet doorloohtige Stambnis dai die eenheid vertegenwoordigt De Tweede Kamer der Siaten Qeneraal stemt ten volle in met de geeatdrüt en het biyde vertroawen door de natie betoond Het