Goudsche Courant, dinsdag 27 september 1898

eouDl ROTTXRDJilIiim vma Gouda 6 8 10 S 35 9 11 9 14 86 9 B4 lO U 11 U ll U 18 18 1 S8 i ll 3 i 3 7 4 88 4 8 6 82 51 6 14 7 81 M 8 80 8 1 9 56 10 04 10 86 Moordrecht door 7 89 8 4 ff ff ff ff 83 ff 1 ff ffffB 5ffffffff 8 0 ff ff ff 10 11 Nieutverkerk TM V 8 49 ff ff ff ff ir ff 11 8B ff 1 7 ff ff ff B 12 f ff 8 09 ff ff 10 18 Oapella 1M ff 8 S ff ff ff V ff 11 ff M4 ff ff 19 ff ff ff 8 16 ff ff ff 10 9 ff Eottord m d SO 7 5S 8 28 Ct 9 80 9 94 9 4810 13 10 80 U S9 1118 8 1 8 1 80 4 4 16 88 10 40 4 10 6 32 7 B0 8 98 8 48 9 10 10 16 10 34 10 4 9 87 11 30 Kotterdu 4 4E B B e lB 6 51 7 e T B 8 40 9 18 t BS 10 19 11 38 ll BO 12 97 1 44 9 0 8 4 4 0S 4 B 85 35 6 17 7 9B 8 10 10 Oapelle 4 8S 1 08 ff 10 9 ff ff ff 1 4 ff ff ff 4 50 ff 6 27 ff ff 9 47 Kieuwerkerli B 04 11 6 19 10 86 ff ff 01 ff ff 4 7 ff ff 6 84 ff ff 9 4 ff Moordrecht i U ff ir 10 48 ff ff 2 08 ff ff 04 ff ff 6 41 ff ff 10 81 Oonds S 17 8 8 88 7 10 7 4S i ll 47 10 18 10 49 11 4 12 08 12 47 9 14 1 09 4 0 4 24 10 45 B S 6 47 7 4 1 90 10 07 10 30 GOUDA UËN HAAQviM verH Qouda 7 80 8 30 9 17 9 88 9 B7 10 14 U IB 11 18 18 16 19 B6 2 14 3 48 4 49 4 BS B SE S B4 6 11 7 84 7 S8 e S3 8 4 10 10 39 u o Zeveahuiun UoerkijMlIe Zoetermoer ZegwaBrd Voorburg s H M 7 M 8 4 ff ff ff ff ff 11 80 ff 1 8 ff ff 6 ff ff ff 84 ff ff 10 19 ff 7 S8 8 1 ff ff ff 11 41 1 19 ff BIS ff ff ff 8 16 ff 1 10 81 ff 8 07 t 08 V ir ff ff 11 88 ff 1 88 B S ff 8 2 ff 10 38 ff 8 11 9 08 9 4B Ï 86 10 88 10 44 11 41 1 19 48 1 4S 9 49 4 16 1 187 8 8 6 9 6 9 8 04 8 84 9 9 9 10 38 n 11 44 Directe Spoorwcgverbludlngeii met GOUDi Zomerdlenst 1898 AaugcvaogcD 1 Mei TUd vao Greeowlcli 11 97 11 3B 19 91 GOUD A i VI S T E H D A 6 19 6 14 9 48 10 7 4 U 90 7 11 8 86 10 17 10 M Amst W 8 01 9 05 10 35 12 48 5 00 6 37 8 40 10 01 11 97 Amst O S 8 90 9 2 10 50 108 18 8 86 10 18 11 4 1 e O l D A IH H I C H I Tin veru 8 14 9 07 10 19 10 57 19 00 l lo 11 8 2 90 ff ff 11 14 ff ff ff 9 37 ff 11 9 12 27 2 45 3 84 8 B 9 3 10 111 4 12 83 1 2l 3 08 8 B0 04 8 17 4 82 5 80 5 47 6 0S 8 26 door lO lil j 87 ff ff 7 10 ff ff 10 841 41 09 1 37 8 08 8 98 8 85 4 48 85 6 80 6 56 7 84 50 9 07 9 95 10 09 10 34 24 ff ff 8 47 4 16 ff ff 6 0 7 18 9 10 9 18 10 4 ff ff 4 94 ff ff ff ff 9 36 ff 0 9 9 8 40 4 87 10 6 07 7 99 8 2 9 49 9 55 10 84 11 10 Utrecht 5 25 6 18 7 41 8 87 8 49 9 00 9 30 lO U 10 38 11 3 19 Woerden 5 49 8 68 8 06 ff 9 16 16 8 11 56 H Oude 8 14 ff ff ff 10 46 ff Gouda 8 97 9 0 9 96 9 9 10 19 11 10 19 11 vtit O S 7 0E 8 10 9 0 11 1 2 8 3 4 4 41 6 80 M Ams Vr 7 90 3 98 9 90 11 80 3 08 4 00 E OO 8 35 8 00 laudi 1 09 9 11 lO O 19 1 8 8 4 47 5 4 7 49 1 4 is ODKe be re6rtd Uwe MajeBteit in de verToltÏDg van Hard boog roepiog getrouw ter zgda t BUao Moge Uwer Majpsteits regeeriog onder Gods zeg d strekkeD tot bril via bet koninkrykl AaogeiiBam wai ons de verklariog dat do toestand rn laod en volk in meoig opficbt berredigeiid ia en dat de betrekkingen met de buiten laodacbe nLogeadbedea zeer vnendscbappelyk biyven Met groote belaogatel iiig oaftien ook wg keoni van bet voorstel van Zyiie Majesteit de Ketzfr vaii Rualand tot bet liondeo oener cooferentie waario door veriBgenwoordigers Tan alle m geDdhedea ral worden gehandeld over beperking der krggHtoerastiDgen Mnt ingnnomeobeid Terntme i wg dat de in Atjeb verkregeD uitkomsteD het TertroDWed op duorzatue verbeteriog bd den taat ran zakeD in die landstreek wettigen Van harte steeimea wg io met de balde door Uwa Msj iteit nan bet beleid e volbardiag en de heldbaftigheid van bet Ntderl Iodiacbe teger en de vloot gebracht Nieuwe boogst gewichtige voorfitelleri an wet worden door TJwe Majesteit n psi die welke reedH Mobangig zijn aangekondigd Betangrgk en Teelomrattend is de arbeid die ona waobt Door Uwe MajeBteit ia oiet te tergeefe een beroep zyo gedfian op ODEen jfer en ooze toewgdiDg Omtrent de Javasnljea trd de kampong der teotoons elling ts Grafenhftge verneemt bet Dagblad dnt ztj alvorens met ban impl esario de reis naar Unsieldorf en Muncbea te aanvjarden xekerheid wilden hebben dat zg daarna naar ban land zoaden Worden ternggevoerd Die garantie niot knonende verkrggr n hebben zg geweigerd de reis voort te zetten en doen no een beroep op hnn vrieo den en besohertóers vsn de Ten toon itelling om hnn pasBane te bfzOrgen Een contract tusschen den impresario en de Javanen scbyut niet te beetaan Het plan wai bit gezelschap te doen vertrekken met dfl Saluk van de Rott Lloydi die gister zou vertrekken maar deze boot vol gode kon daarvan nieta komen Thans worden onderhandelingen gevoerd met de Stoomv Mi Oceaïto Pogingen Vg de regeering om vrgen overtooht te verkrggen sebgneoll mislukt te zgn r By de afscbeidsaadientie IVrgdag door de Koniogiti Moeder aan de beide Kamers der Staten Generaal vorleend hebben d voorzitters Barer Majesteit dank bi toigd voor hetgeen zg gedurende bet Kegents hap voor bet laod heeft gedaan on de hoop gauit dat H M de vruchten daarvan mocht plukken door een geIt kkige regeoring van ds Koningin De KoDingin Moeder beeft beide presidenten dank gezegd voor de7e gevoolens en ook den Kamers voor de medewerking en iteao welke H M gedurende het Regentschap heelt mogen ondervinden Daarna heeft H M alle leden afzonderlgk to esproken De vorige week vergaderden te Utrtoht deafgeviardigdeo van verschillende frganti revolutionaire kiMvereenigingen Het indertijdgepubliceerd roticeptprogram werd behoudensenkele zeer geringe redsctiewgzigingen onveranderd goedgeksoid en is alzro thans hetdefinitieve progrsm De stemming dor vergadering wai zeer opgewekt en de besprekinggeanimeerd De orgi niiatie der nieowe party is antirevo sHagB 6 46 7 90 Voorburg 8 6 Zoetermeer Zegwaard 6 6 ZevenhuiEeB Moerkepelle 8 17 v Hond 8 9 7 48 Uooda 6 90 6 39 6 34 7 18 7 3 Oudew 8 85 6 5 t n k Woerd 6 48 7 1 r 8 10 ITlroeht M8 7 64 7 4 8 lutionair iu dien zin dat de districten nntonoora ijn de provinciale oomité a en de cen trale commissie van advies alleen adviseerend optreden en part jeommando s van leiders of door leiders bobeeracbte ve gaderingen duj te eenenmale zgn nitgesloteo De eenige band il bet program fan befinseleD In de verg van het dsg bntunr vaf net NeJert LaodbouwCoiPiU 21 Sept gehouden i metalgemeeDesteftimeo het besluit gpnomen om krncbtig werkfmam te blg en tot het verkrggen van openstelling vsn de grenzen Mocht de tot nn loe gevolgde hand lngce niet binnno korten tgd tot eenige verbetering leiden dan zfti de tein an iMlanghebbenden in hel openbaar worden ïngerorpeu Door de HoIIandscbe Spoor ia bepaald dat van 1 Oct af houders van kilometerboekjes S 8 N C S of N B C S Maatscbappy niet meer worden toegelaten iu de tremen dier Maatachappg op de gemeenschappelgke Ignen Gemeng de Berichten Bg deu beer C van der Linden te Amsterdam hebben zich Zaterdtg eenige dames aangemeld om ia dese moeie yke omstandighedende Opera ter balp te komen Ben vrouwelgkComité van Bystand du I Zoaden ook hidrde woorden van Ibsen bewaarheid worden Die Franen slnd die Stdtze der QesetlschaH Hbl Te Bergbareo in Maas en Waat waren Donderdag drie mannen bezig op de helling van een heuvel een pot te graven Op ens Stortte doze in Een vnn de ürU mannen kwtim nngedenrd o den beganen grond de tweede gernaktfl tot aan zgnstihondera ondpr bet zabd bedolven maar weid gered Doch de derde zekere P van Boekei dia onder in den pot werkte werd heisas levend begraven De inmiddels te fau p gesnelde mannen diep bewogen door de bartveraoheurende kreten zgoer vrouw en zeven binderen die by het ongeluk tegenwoordig waren deden scbier bovenmeDSObelgke pogingen om den ongelnkkige te redden maar die pogingen bleven vruchteloop Eerat nren na bet ongeval werd bet lyk van den ongelukkige bocen gebracnt Het geheete dorp is begaan met het treurig lot der weduwe v B en bare kinderen voor wie do overledene een zorgvol echtgenoot en vader was Binnenkort zal vonr de rrohtbank te Mid delburg ren niet alledaagnob ▼ Wdh g f behandeld worden dat ia de gemeente Kq wacht ontdekt is Zo als bekend is worden reisdoivon vóórdat zg verzonden worden voorzien van een guttaperoba ringetje waarop een nummer of merk afgedrakt is Dit nnmmer of merk wordt is fa boek genoteerd achter den naam lan den eigenaar der daif Als nu de duif thnia komt behoelt mea steohti het ringetje vao den poot te doen en daarmede naar hel loknat to loOpen De secretaris der vereeniging aldaar die steeds met een 5 a 6 tat meespeelde won een paar masi achtereen de eerste pryzen Dit wekte achterdocht Na afloop der inschrgviog toen de secretaris zich verwyderd had deden een e leden de mand die reels ter verzending gereed stond eens open en boronden dat ééo der duiven vian den secretaris een ringetje droeg met nnmmer 147i terwijl in het hoek stood genoteerd 444 Deo volgenden dag was de secretaris weer een der eerstdn die kwam aai too ien en wel met nummer 444 10 11 10 17 10 39 10 43 10 4 10 18 11 B7 Nu WRB bet bedrog ontdekt De man it als lid der vereenigittg geroyeerd en een vecrolging ia tegea hem ingesteld Te Dokkam heelt eene vergadering plasta gehad van belangHt llende ingeseteoen om de kermis aldaar te doen vervangen door volksfeesten Namens de boartcommiMÏe van het inhaldigiogsfee werd het doel dtr samenkomst ingeleid door het hoofd der school den beer L V d Begde Uit de discussie blenk duidelijk dat da groote meerderheid der aanwezigen bet plan toegedaan was zoodat er eene ommissifl werd benoemd die de noodige stappen zal doed ter bereiïiag vsn t doel De heer N nit Hoogkerk verloor op zyn terugreis nit Groningen een portefeuile met f 3280 aan bankpapier ATJEH De correspondeot te Bativia van het Handelsblad seint Toekoe Mantroi van Geroet beeft zich onderworpen De expeditie naar Passangau Is vertrokken van Telok Semawe De correapondent der N R Ot c teBstiv a seint nnder dagteel euing van 24 September Toekoe Mantroi geeft voor te Segli ziek te wezen Het garnizoen te Sho Geoeh in het binnenland van Pedir by Tangs h keerde naar Segli terng BBQROOTINa VAN DE GEMEENTE GOUDA VOOR 1899 BEVOLKING 21559 ZIELEN HOOFDSTUK I lïatig slot der laatste rekening f 300I3 04i HOOFDSTUK II Belastingen en hefBugen 40 Opcenten op gebouwd eigendommen f 12416 40 10 Opcenten op ongebouwde eigendommen f413 73 50 Opcenten op het personeel f 15854 01 Plaat eliike directe belasting f 58000 Opbrengst van brug kaai haven sluisen veergsiden I 12500 Wik wee meet en keurloooea f 2000 Banken of stanDpUatsen op markten 7500 Opbrengstopenbare Gemeentewerken f 800 BegrsafpTkatsen f 2800 LagPB der Gemeente Secretarie f 600 Schoo geld booger onderwga f 5000 Schoolgeld middelbaar onderwgs f 200 Schoolgeld leger onderwga f 10703 60 Schoo geld bewaarscholen f 312 Schoolgeld muziekschool f 2340 Belasting op de honden f 1800 Verganniogsrecht Sterken Drank f 4900 Totaal van het lie Hoofdstuk f 138139 74 HOOFDSTUK III Gemeenteeigendommeo en bezittingen Buur van buiten l 1697 8 Huur van landen f 1145 24 ao ithak f 201 Rente van kapit ileu f 14806 50 Grasverpiicbtinget f 239 Gabel Goudsche rypad f 1000 Reeuffgksohe verlaat f 780 Schadeloosstelling van het Heemrasdachap van den Amstel wegens tollen f 2000 3 40 4 1 85 1 41 1 8 9 06 9 17 4 33 4 89 4 3 5 04 1 19 0 4 08 4 97 6 24 r l8 8 43 10 86 10 4 6 98 4 7 39 9 10 51 11 12 Uitkeeringen Provincie Znid Hollatid voor Stedeijke G fabrifk f 15560 Sted lflkB Zwraiorioliliinf f 865 Totaal nu Hoofdslak f 59301 234 HOOFDSTUK IT OntisngaUn vao ferschilleDden urd Tieoden eo eifpaobt Q 1184 21 J Haardasch Toilnu en b i ger f 250 Torasfgave ao het Ey i weg 03 roowholtea Oitkeeringi n an het Egk krachten do Wet vaa 24 Mei 1897 l C8079 67 Bijdragen an het Efl gjmnasiuni f 8105 Bobsidie Protiocie Zuid Holland A ondrehool Toor AmbachtsÜBdeo f 1000 f iSoi Gohruik straten en wegen Gaefabriek 6030 Kosten op hst aannemen ran werkan f 600 Qoqd oho TelolooQ Maatsobappij f 100 Arbeidsloonen Toor opbrekiogon ran straten bUü Toelating van kinderan u t nabnrigsg een ten op de lagere teholen f 1000 Andore out angsten 300 Totaal IVe Hoofdstak f 102935 29 HOOFDSTUK V Builongewooe ontrang ten Verkoop van gemeeDta eigendommen f 100 Ge dleeoing openbare werken f 18940 Afkoop tifnden f 20 Snbiidio arme krankzinnigen f 2340 Ueldleening kasgeld f 15000 Totaal Vo Hoofdstuk f 36400 VERZAMELING DEK INKOMSTEN I Ont og teu vroegere diensten f 30013 04 II Belastingen en heDIngeD 138139 74 III Gemeente eigendommen en beiitUngen 59301 23 IV Oottangsten an varschillon i 102935 29 V Boitengewone ooitncgsten 36420 Totaal der Inkomsten f 366789 31 VITGA VEH aOOFD STÜK I Ilaisbondeiyk bestnor Jaarwedde Bnrgemeester f 3000 Idem WethoWers f 1600 Idem Spcrotaris f 2600 Idem Ontfaoger f 2200 Idem BoDwkondigen f 3954 Idem Ambtenaren GsmeonteSocretariaf 5550 Idem Concierge boden f 900 Idem Ktti en havenmeester l 70O Idem Klokkenist en klsklnider f 600 Idem Keordars wegara n dargoliiken f 2200 Idem Siuiswachters f 4927 Idem Marktmeettsrs f I250 f Reis ep verblijfkosten f lOO Architf f 175 Wflkmcéslers f 150 Schrijf en bureanbeboeften f 300 Drnken bmdwerk f 1200 Briefpjrt f 100 Onderboudsn en schoonhoiden nn atadhnis i 1450 Oaderhond van menbelen f 250 Verteringen van Cümmiss ëo f 125 Registers borgerlijken stand f 500 Bavolk ogsregiiters f 75 Kiezersljilen f 900 30 7 80 6 19 6 18 6 80 8 89 6 S0 7 i 9 98 ff 9 84 ff 9 48 ff 9 59 8 13 10 10 10 05 6 7 48 9 4 10 0 1 1 Aanplakken en omroepen f 195 Staatsblad en dagbladen f 49 Zegel f 375 Adverlentiën f 125 Verslag van den gemaenteraad f 475 Totaal van het Ia Hoofdstak f 36275 HOOFDSTUK II Werkan en inriefatingea tot openbaren dienst baatemd Oaderhoad straten en pleinen f 10164 Wegen en voetpaden f 1000 Wandelplaatseo en plantsoenen f 1375 Brnggen en overzetvaren f 5200 Pompen en riolen f 6000 Havens slniaen en andere waterwerken f 8140 Klokken en derga gken f 100 ïieboiten en vlotten i 150 Atgemeeoe begraafplaats f 666 Arti Legi € f 870 Totaal van het Ha Hoofdstnk I 33665 HOOFDSTUK III Eigendommen der Gemeente Onderbond vsn hnizen torens enz 1 5000 BoDwen Commissariaat van politie f 12000 Onderbond overige eigendommen f 1300 Dagen waekgetden der werklieden f 13550 Grondlasten f 500 Dyken Olderlavten f 300 Personeele balastiag f 100 Innen van renten 1 120 Reohten recognitiën enz f 120 Totaal Ille Hoofdstuk f 32958 81 HOOFDSTUK IV Invordering plaetselyke belostingen Kosten der plantseiyke belastingen f 2000 Vergoedinii aan het Rgk f 750 Totaal IVe Hoofdstak f 2750 HOOFDSTUK V Openbare veiligheid en brandweer Commissaris van politie f 2000 Schryibehoeften politie f 110 Inspecteurs en beambten van politie f 11200 Kleeding der politiedienaars f 1500 Naebten ttille wachlen f 365 Onderhond ven de pol tiewacbt f 200 Genee kondige bolp aan de politie f 100 Lantarene en verlichting f 3750 Brandspuiten f 1120 FiemiSn aan de brandipnitliedeD f1350 Schutterij 3798 64 Weerbaarheid f 50 Verdere uit aven der politie f 150 Totaal Ve Hoofdstak f 25693 64 HOOFDSTUK VI Fiaatseiyke gezondheidspolitie Koepokineat ng f 400 Openbare gecondheidi commissie f 200 Doodtchouw f 100 Bad en zweminricbting f 840 Keoren vao vee f 140t ODtametling f 300 Verstrekken vsn drinkwatar f 1000 Desinfecliemiddelan f 200 Oodereoek betrefieode een abattoir f 100 Totaal Vle Hooldalak f 3280 HOOFDSTUK VII Onderwgs GyoiBaaiam a Jaarwedden f 21050 b 8chool behoeften f 30O Vuur en Hebt f 200 d Oeboowen f 460 e Menbelen f 250 f Curatoren f 575 Middelbare scholen a Jaarwedden f 5450 b Schoolbehoeften f 350 c Vuur en licht f 425 d Ondarhood der geboaweo f 620 FlaaUelgk toezicht Middelb Onderw f 125 Bgdrage Bgks Hoogde Bargersch 1 6970 Onderwgs Jaarwedden f 52090 Vergoeding gemis aan irge woning f 300 Opleiding van ondeiwgiers f 1075 Berbalingsonderwgs 1125 Sehoollokalen en ouderwgzerawoniDgen f 2530 Sohuolmeabelen f 900 Schoolbehoeften f 3000 Verlichting en verwarming der ichoollokalen f 2750 Plaatselgk schooltoezicht f 275 Schoolbibliotheken f 90 Belooniogen en eereblgken f 200 Eosleo dar Mnziekachool f 3610 Bawaarsoholan f 4710 Librye f 100 Maseam van Ondheden f 321 85 Hniaviyt Bchool f 100 Andere nilgaveo f 375 Totaal Vlle Hoofdstnk f 110326 85i H0OFD8T0K VIII Armweien Doctoren healmeesters eni 4100 Kosten vsn de gemeente apotheek f3225 Verpleging vao arme krankzinnigen f 7840 Stichtingen van mej H H Hoffman f9738 Sobsidi a aan godthaizen B Gasthuis f 9312 76 b Oude Vroaweobuis f 899 95V c Bealedelingeuhnii 2197 49V d Weet en £ lmoezanienbois f 7698 51 a Aan bet Burgerlgk Armbestnar f 4559 09 b IsraSlietiiohArmbestaurf 365 Totaal Vila Booiditak f 49935 81 HOOFDSTUK IX Ranta eo geldleeningaii Oeveatigde schold t 1040 Bgzondeie geldleeningen f 8070 98 Bgzondere geldleeningen f IIOOO Lgfreotan eo wachtgelden f 18 Qemeantepensioenfonds f 9400 Schadeloosstelling Hervormde kerk f 2400 Annoïteiten 1871 Maatschappg voor GemeenteCrediet f 2000 Idem in 1872 f 3150 Idem in 1873 f 3898 80 Rente en aflossing van geldleeningen f 15050 Kosten aan Kassiers f 50 Totaal Xldo Hoofdstak f 56077 78 HOOFDSTUK X Andere oitgaven Van koophanr el f 300 liotiogeo tjetionale militie en schntterg f 40 Bg voorschot te reretrekkao kosten f 200 IJk en hergk f 15 Openbare vermakelgkbeden en feesten f 100 Brandverzekering f 800 Rechtaknndig onderzoek f 100 Straatweg Gouds Rotteniam f 900 Ditkeeriog aan bet Rgk aandeel in de kwade postan f 1500 Ophalen der asch en vnilnis f 5810 Uitkeeriog Hervormde kerk te Moordrecht f 5 Idem aan de gemeente Waddinxveen f 12 Verkoopiogen en Verhoringen f 100 Aanbaatedeo van werken f 600 Bestaaratie van de Sint Janskerk f 1000 Totaal Xe Hoofdstuk f 11527 HOOFDSTUK XI Onvoorziene oitgaven f 4299 41 Verxam ing der uitgaven I Haishoadelijk beatuur 36275 II Werken tot opet b dienst 33665 III Kosten voor eigendommen 32958 81 IV Invordering der plaatse Igke belastipgeu 2750 V Openbare veiligheid en brandweer 25693 64 VI Plaataelgke geioodheids politie 3280 VU Onderwgs 110326 85 VllI Armwezen 49935 81 IX Geldleeningen 56077 78 X Andere oitgaven 11527 X1 Onvoorzieoe uitgaven 4299 41 Totaal der uitgaven f 366789 31 STADSNIEUWS GOUDA 26 Septamber 1898 Heden nacht tan ongeveer half drie werden de bewonere der stad opgesehrikt door bet lolden der brandklok Op de Hoogstraat was brand tiitgebrokeo bg den heer L Boer De brand ontstond op de tweede verdieping de beer Boer die met zgo bediende een verdieping booger sliep konden de trap niet meer bereiken en afgaan zoodat ag ongekleed over het dak van den heer Bisschop zgo geklommen om aan het gevaar ta ontsnappen De geheele bovenwoning il uitgebrand evenals de bovenvordiepiog van de woning van den beer Bisechop Meo vermoedt dat de brand is outttaan door het wegwerpen van een brandende lucifer die gebruikt is am aan kaars aan ta atekan Beide panden zjjn geassureerd Spuit No 2 gaf het eerst watar eo werd gevolgd door spuit No 3 De waterleidiBg maatacbappg werkte met een lang op de brandkraan op de Markt Burgemeester en Wethonders en de Schnlterg waren aanwezig op het terrein van den brand Ten ongeveer vier uur was alles gebinseht Waterschade werd toegebracht bg de bh Bjachop en Verhoef Door de activiteit van den heer Bakkers en een agent van politie die de betren Boer en Bisschop bebben gewekt zgn gelukkig geen ongelukken ta betrenren Onder begnostlging van prachtig weder had gistaren an heden de jaarlgksche schietwedstrgd plaata van wege de Weerbaarheidsvereaniging iBurgerplicbtt en de dd Schutterg Den nitolag hiervan kanoen wg morgen pas mededeelen daar die bg het aldrokken nog niel bekend was De vereeniging van onderw iers in bet arrondiesement Gouda zal Zaterdag 1 October a s in de Sociëteit Ons Genoegens alhier een rergaderiog bonden Op de agenda komt o a voor sSonvereinitait in ta leiden door den heer Jobs van der Laao In de vergadering van 1 1 Zaterdagavond van da Afd vOoodai van het Ned Onderw Genootschap hield de beer Ph Lindner zgne aangekondigde voordracht over X atraleo Een groot aantal hoofden en oudarwgzare ook tan de omliggende gemeenten woonde de vergadering bg De voortitter opende de vergadering er op wijzende boezeer hg het op prge stalde dat de heer Lindner loo bereidwillig waa aan ign feraoak om toor da afd op ta treden ta voldoen de groote opkomst wat het bewgs dat ar belangstHlIing genoeg zou zgn De beer L datrop Bgne voordracht beginnende zeida dat het hem aangenaam wai in de gelegenheid ta agn een en ander uit het belangrgke vak der Natuurkunde voor de ooderwgters te mogen masdeelen Bg wist hoe de opleiding vooral in genoemd vak nog te weascheo overlaat omdat men voor het lager onderwge nog niet zooveel besteed als wel noodzakelijk ii Met een aantal goed geslaagde proeven verhoogde spreker de ettsntie der aanwezigen Het was ioderdaad een aangename en leerryks avond geweeet gelgk de voorzitter bet uitdrukte in zgn slaiting woord Met een woord van bartelgken dank aan den heer Lindner en zga trouwen adaisteut den beer Toen eindigde deze nuttige en aangename bgeenkomst Zaterdag 24 September s namiddags 3 uur Tergaderde op de bovenzaal van de firma A Dam de sf4eeliog Gouda en Omstreken van de Bond van Nid Onderwjjiers De voorzitter deelde mede dst weer 2 nienwa leden waren tAgetreden Bg de stemming o er de ondersteuning uit de weerstandskas van aen collega te Beek bleek dat allen voor onderetaoning waren KniUFEN A D IJsKL Donderdag en Vrgdeg werd bier het inbaldigingsfeest gevierd Deo eersten dag was het kinderfeesl In de versierde sofaooi werden de 400 in t wit en oranje gekleede kindeien rjjkolgk onthaald en daarna maakten ry onder de vroolgke tonen der maziek een tooht door de gemeente Des avonds gaf het harmooiegezetsohap Excelsiors van Ouderkerk a d IJsel een uitstekend geslaagd concert in de mnziektent Bet programma voor den twf edeo dag luidde bisteriiche optocht volkispelen gondelvaart en TBOiwark Alles slaagde nitmuntand Alfbh Bg een brand alhier is de hofstede MoUenberg en Groenendanl in asch gelegd Per Telegraaf Oe M antehe mimltterraaa betfoef een aanvraag tot revttte van het proee$Breufiu te richten tot het Bof van f aê atle VERSCHEIDENHEID Da onde wedüwea van overleden burger ambtenaren werden dese week in kennii g Bteld dat haar peniioen was verhoogd Deze verhooging zal haar vau 1 Juli ef worden nitgekeerd Te Roermond wachtte een echtpaar io de rechtzaal op de nitapraak des rechters oio hen hawelgk ostbonden zou verklareo De raohter is bezig bet gewichtige docament voor te lezen Daar staat da vronw op gaat naar henr man toe spreekt met hem En bet gevolg is dat man vrouwlief den arm geeft en onder het bratogeroep der recbtars verlaten zg de gerechtezaal Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen VEILING 26 SEPTEMBER 1898 ten overstaan van Not J J A MONTIJN Dobbel Pand met vergunning aan de Kleiweg B No 48 f 6160 k W Venta Wz ta Billegersberg Veemarkt te Rotterdam Dieidag 97 September 1898 Door den Isroelitisoben feestdag was do handel zeer flauw en verden weinig taken gedosn MARKTBERICHTENb Binnenlandsche Granen BOTTERDAH 19 September 1898 TAEWB per H L 8 75 k f 9 40 puike f Nieuivo per 100 ILQ ik Csasds per H L ƒ 6 è ƒ 6 0 EOQÖB puike por H L 4 1 B 8 mindere i WINTEKQEBST per H L ƒ i ƒ per 100 K G 7 1E 4 8 Z0ME8GER8T per 100 K G 7 20 i 7 S0 OHEVALIEaOBHST per 100 K G 8 25 il 8 60 Betere per HL è HAVKE fnieuwe per H L E J 6 por 100 KG 6 40 i 7 20 PA RDEBOONE f per H L i f WITTE BOONKN per H L è BBUINE BOONEN per H L 9 76 il 10 2E BLAUWE EBWTES Kooksoorten per HL 7 B0 è 8 78 Niet kookscorteu p H L KANAEIBZAAD por H L 6 4 6 60 KOOLZAAD puike por H L 7 75 i 8 8 niedere per HL b Fer Telegraaf BÜTTEEDAM 6 September 1898 Tarwe 6 tl i 8 10 Canada 7 it 8 80 Sogge 4 0 i 8 50 Winlergat l 7 5 i Zomergertt 7 5 7 50 Chevalier 7 90 t 8 7S Haver 7E i S 7E en ƒ 6 60 4 7 Witu boonea 10 i 10 60 Bruine boonea 9 76 i lO EO Eookerwten 8 75 i f 9 niet ok6Dde 7 40 i 8 60 Koolsaad f 7 7 4 8 4B Ontvangen eene groote sorleering Deensche Eandschoeneii voor DAMES en HBEUBS A van OS Al Md Taillear KWweg S 73 730 GOUDA Telephoon Mo 3t Beurs van Amsterdam Slotkn 87V S Vtkrs 88 s 98 97 101 SC 88 84y 88 V 98 ISV 38 74 26 104V 96 86 100 100 64 663 489 lOOl s 42 loiv 198 14 1 99 981 128 108 86 80 118 112 0g 17 1 I J s 1 0 98 7 1001 10 100 14 187 103 66 102 l V 15 112 135 17V 0 SEPTEMBEE NtDaKi iliD Cerl Ned W S 2Vi dito dito dito 3 dito dito dito 3 UoNOsa Obl Geudl 18B1 88 8 Itxlib Inschrgving 1862 81 E OosTiHB Obl in pspior 1868 6 dito iu silver 1868 E PoaTtJOAL Obl met coupoa 8 dito ticket 3 38 Ediund Obl Bienonl 1894 4 dito Geoons 1880 4 dito bij Eoths 1889 4 dito bq Hob 1889 90 4 dito iu goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 SpMijt Perpel schuld 1881 4 TuzKi Oepr Canv leen 1890 4 Geo loening serie D Geo leemng serie G ZoiDAra Rep V obl 189 5 Manco Obl Buit Sch 1880 6 VamzuBLi Obl 4 onbep 1881 AwTtKDui Obligstien 189E 8 BoTTBaoAH Stsd Iseu 1894 3 Nbd N Afr Hsudelsv asnd Arendib Tab Hii Oerlifioalea DeliMaatsohspB dito Am Hypotheekb psodbr 4 CultMij der Vorstenl send s Gr Hypotheekb psodbr 81 Nederlaodsoho bsek aand Ned Haudelmsstioh dito N W k Pao Hvp b pandbr 3 Bott Hypotheekb psndbr 8 i Utr Hypotheekb dito 3Vt OosTBNa Ojit HoDg bank aand RusL Hypotheekbauk psndb 4Vi AmaiKA Equt hypoth panilb E 8 78V 14Vi O V 178 197 105 i 10 100 lOOi U81 u 115 Maxw L G Pr Lien rert Nzo HoU IJ Spoorv Mij asnd Hij tot Eipl V St Spw aand Ned lud Spoorwogm aand Ned Zuid Afr Spm sand 6 dito dito dito 1891 dito 5 ITALIB Spooml 1887 89 A Eobl 8 Zuid tlal Spwmü A H obl 3 I FoLRN Warsobsu Weenen aand 4 Bdsl Gr Ruis Spw Hü obl 4 i Baltische dito sand Fastoira dito aand E Iwang Dombr dito asnd Kursk Cb Azow Sp kap opl 4 dite dito oblig 4 AuBEiKA Gunt Pao Sp Mg obl 6 Chic k North W pr ü v asnd dito dito Win Si Peter obl 7 Denver St Rio Gr Spm eert v a lltiDois Central obl in goud 4 Louisv b Nsvhvilli Cort v aand Ifoxico N Spir M Ie hyp o 6 Miss K ima9v 4pCt pren asnd N York Outss o Si West aand dito Poon Ohio oblig 6 Oregon Cslif lo hyp in goud St Psul Minn il Msnit obl 7 Un Pac Hoof lijn ob ig 6 dito dito Line Ooi Ie hyp O Canaoa Can South Chert v saud Vbk O Ralltr Si Na lo h d c O Amsterd Omnibus Mij aand Rottord TramwOKMasts sand Nbd Stad Amsterdam sand 8 fltad Rotterdam aand 3 Bbloic Stad Aniwerpeu 1687 S ad Brussel 1886 2 i HoNO Tbeiss Regullr Gesslsob 4 OoBTBNa Stsatsleenig 1860 E K K Oost B Cr l880 8 Bpahjb Stad Madrid 3 1S68 Ned Ver B E Avb Spoel oort ADVERTENTIEN ONZICHTBARE II HEERGN en DAHES PRUIKENJOUFETS SCBEIDMCEN en verdere HAARWEREEN munten nit door SOLIEDE AFWERKINO bg H P m WIJNGAARDEN Coiffeur Kleiweg Qouda Uli Het beite ontchadelykate en § nukktlykite po umiddel voor Ueeren en vooral dsmts en Kinderschoen wtrlc ia de Appretuur van C H Milllw k Gt f Berlin BeHth 8tr 14 Mm tettc oed op naam en fftbrlekimerk £ ï y fVJ nkmtiwart lalutaelM