Goudsche Courant, woensdag 28 september 1898

378te Jaargang Woensdag 38 September J898 o 7095 J F CUIJPERS Westeinde 37 1 liOIMM OIBMT iVtetftc7 en Advertentieblad vo if Gouda en omstreken Te fo No M ADVËRT£NTIEN worden geplaatot vaa 1 5 regels a 50 Centen iedere regeel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd AboRoeoieDt SteiniuiDgeii Gouda enOmttreken Telefoai N M De Uitgave dezer Courant gpeschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie noiaanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Alzonderlijke Nommers VUF CENTEM EEN WIMLFinilS te HUUE of te KOOP te bevragen bg P L HESSINÜ in GOED en ZILVEK Korte ïiendeweg ü 8 e o 17 U A Nieuwe Loterij Nieuw Seliik Den 20 October e k heeft do trekkiug plaats van de Eerste door den StAat gewaarborgde Lrïliecksche Staatsloterij Vaa de 50000 NommerB worilon in ileii loop VBu 5 Maanden SOdO dus do holft vurdeeld ovor 8 kliiBson met prijzen getrokken tot eeti gezamenlijk bodrag van 5 millloen 2S3 325 Mark waaronder zioh de volgende hoofdprij on bo ïindon eventuool ICeii half millioen Speciaal 1 a M 30Ü000 1 U 20000 1 il 200000 8 i 10000 1 i 100000 12 ö 5000 1 h 70000 35 ü 3000 2 h 50000 83 a 2000 1 k 45000 2 a 1500 2 il 40000 164 a 1000 1 n 8500O 319 il 500 2 i 3O0OO 435 I 300 28030 ii M 200 lfi 150 130 100 94 68 Ö Van bovensta tndo prijjien worden In do eerste ktaaao l OO tot een gozatneiduk bedrag vanM 95079 getrokken Vüor de trekking der eerste klasse welke volgone ambtol kü bepaling op aen SOsten OCTOBER e k 1 raatgesteld hevelen wij aan iHalve origineel loten a Mark 4 of fl 2 40 Kwart ff 2 ff l 0 tegen intending van het bedrag of tegen rembours Alleen origineel lotan worden uitgegeven welke met het Lubecksohe Staatswapen zijn voorzien De trekkingen gesohieden in het openbaar onder toezicht van regeeringsorganen en waarborgt de Staat voor prompte uitbetaling der prijseti oralis voegen wij aaa elke beetelUng het ambtelijko plan waaruit zoowel do verdeeling der prijzen op de trekkingen der verschillende klasaeo alsook de betrelfende inzetten blijken en aenden wij onzen belanghebbenden zonder voorafgaande aanvraag de ofiioieele lijsten na atioop van iedere trekking Aangezien het aantal der uitgegeven loten betrekkelijk klein ia en in feerwü daarvan deze loterij talryke hoofdprijzen oplevert be staat oen zeer groote kans een lioofdpriJB ie kunnen behalen en is hier eene gelegenheid tot winnen voorhanden zooali t sleohts zelden wordt aangeboden Wy verzoeken derhalve met bostellen niet te willen aarzelon daar het stellig is aan te nemen dat de voorraad van loten spoedig uilgeput zal zijn Kauf manu § liiiio ii Bankiers en üeld wisselaars HAMBUIIÖ FEANSCHE STOOMVEEVEEW cbemisoh Wassoherij VAM 11 OiH ErVIIIElAlEil 19 Kvulskade Botterdam Sebrevetocrd door Z M den Koning der Belgen Hoofddep6t voor GOUDA do Heer A VAN 08 Az Spoeialiteit voor hot sloomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Spoëale inrichting voor het stooiiicn van plnone mantels veeren bont ent Gordgnen tafelkleeden eni wonlen naar de nieuwste en laatste ipéthode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondtieid volgens staal bewerkt E CASSUTO TANDAUT8 Grouda Turfmarkt SPBMMKUniSlf MAANDAG DINSDAG DOiNDEtlDAG en ZATERDAG van 8 tol 5 our WOENSDAG enVUlJDAGvan tlot nnifZONDAGS niat j F CÜIJPERS Westeiade37 Tevens heb ik de eer mjjn geabhte clientèle te berichten dat de Heer VAN OS heeft opgekouaen JtaKlVtP voor ouda te nyn tevens teraoekeode alle orders direct aan mg te adressèeren Ook aanvragen vooi stemming KoninhHjke MacMnaCe Fahrtek DE HONIGBLOEM vn tl K van Schalk € o gevestigd te a Oravenhage Heppler$traal BO m 90a nabg de Begentesselaan van Z M den EONIING van BELGIË Indien gij hoestt gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Sa perior DmivenBorst Honig Ëxtract Isd E3LI A lsrTBi E FLACONS van éO Cts 70 Cts en ƒ I verkrggbaar bg Firma WOLFF üo Westhaven f 0S Qmtda D MIEBIES Kleiweg E 100 Qouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gmda A BOÜMAN Moordrecht J C RATELAND Bodcop B V WIJK OudewttlrrU KOLKMAN Waddinmefi Probeert voor uwe Kinderen eens mn mDEBiiEEi en wl zijn ovcrloigd dil gij het znit blijven gebruilfen liet is verkrijgbaar bg dan Heer M ZIJDERLAAN te Stolwijk Fabrikanten OEBU ATEN Stoomgrattery iDk Ntjvbrhbidc Krommenie SLEGT beveelt lich aan tot het leveren van Zuiver Zeewsoh Tarwebrood gS eent de K G NIEUWE HAVEN 28 Wf f Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van Bakkerg Maalderg en Kook kunst te s Qravenhage met een diploma Ver gold Zilveren Medaille DE STEDELIJKE BTPOTHEERBARK tieveUlga te s aUMWUXUMtiK Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop gestort 100 000 Slut op billgk e voorwaarden GeltHeenlugeil onder Kerête Hffpotheeair ver hand op Uuiaien en fMnderyen onder vooraitbetahng van renteGeeft 3J Vn PttUdbrteven ait tegen den koers van OS o De PandAr e ven zgn gewaarborgd door de HypothetMire tletdleenlngen waarvan alle aflossingen in goud moeten geschieden en hebben slechts zeer geringe uitlotingskans daar vrgkomende gelden aanstonjds weer in Btypotheken worden belegd Inlichtingen te bekomes teiOoooi voor de Fandhrleven bg de Heeren M J OGIER Co Kassiers en Oommissionnaira in Effecten voor de Mypotlteken bg d n HeerW J FORTlJIJN DBOOGLEEVEB Haven aldaar Directenren DEOOGLKÏIVER FOUTUYN Ma S lULES ENTHOVEN Let voorttï op de ECHT Jiandtealceainsf jaet roodo letteivt OmaTEUKDCR VfCTOK ABRON OBCRlAHHSTflH Overal SCCENT Xerkrijflbaar Maataehapptf tot Exploitatie van de Ftetoria Bro Kantoor voor Nederland Boompje éO Rotterdam LOTEN in de Verloting der lumm mmm tan laniboüw Aftl GOUDA en OMSTREKEN zijn vo rkrijgfbaar bij A Bail KMA ZOON Prijs f 1 per lot 11 loton voor f 10 Stoom Zagerij en Schaverij J V ERGEER GO UDA LEVERT EOFLATTEÜ ASGIITRATEII EN LIJSTEH ook volgens op te g even Profiel ISlpoedlgc allevering Nette ultvoerlag Coneiirreerende prlju en Der i roHHf tSrfolg n umere I atantH HStoU n eriungtn het Aniau ta n KAledêMn weTthlvsen Nacfiahimtnff0M gegtl m Uut kauf é héf unsere êtetg ëchvr H Wotf n uur ton ui traot odtr In to cbfa ÉkMhMtKÜtmita ti itnw ua p P lêkët wld nabêatithBniiJ m$ Mfi$t Ut Warming flï2SJ Patent H Stollen Gek DE RiADT Westiliaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 Inrichting lol Menbilcerin van geheele Huizen desverlangd ook in huur Bultenlandsch Ovcralcht Kracbteai besUit tid 1 d FrauBchaa kftbi netiraftd ttX da miniiier vm jastitie de uorraag om reritw w lka door msfroow Dreyfoa tok hem garicht werd bg bet Hof ifta Cssaaiie Mohaogig makao De mioïiter deelde tareoa meda dat bfj ÏDatraotiea aan da procaraarageoeraal zal gareD om de aanvalleD tegen b t leger gereobtelp te verfolgao AUa mmUters aloteo üch aan b bat bealuit om de reTiaieproüedure te openen eo bet doMter naar bet Hof van Cassatie over te brengen Bg bet aii an van de miniitars en inz Dnderbeid vao den miniater preeident had een groota manifeatatie plaats Vyfhondard personen riepen leve Ficqanrt lere de reviaie leve BiissoB Ook eentg geroep van tagenoTergeitelden aard waarop echter met nieuwe betoogingen ken gonata van Brisson geantwoord werd Onder da laden van het parlemenl wordt bet onganatiger Da Ramal beeft tot de byaao komat Tan de rechterzüde die baden te Par s gehottden wordt ook de aenatoren van zgn party opgeroepen Méline president van den dapartementaleo raad van de Vogeesen ie nit genoodigd om dien raad bgi en te roepen opdat er een reaolotia worde aangenomen da weoaobe l faeld nltsprekendo dat soo ipoedig mogelyk do Kamera geopend zullao worden Ledan fan de rechterzyde en neo bonlangiatan hebben tot alle Kamerleden een acbrgren gericht waarin gg hen tegen beden in bet Palais Boorbon byeeuroepen om te bealiMen welke boadiog ty Bolten aannemen teganover het kabioet Briaaon Dit ia een onwettige wyee van byeenroeping van het parlement Het recht om de Kamers io bniteDgewooe sitting op te roepen komt Totgena art 2 der conetitntioneene wet van 1875 nitaloiteod aan den President der Repo M4iek toe en deze is daartoe alecbta verplicht mdien de aanvrai wordt gedaan door de Tolatrekte meerderheid de hellt 4 1 i laden waaruit elke Kamer beataat In het Hoogaaraehe Hois lan afgevaardigd den zeide de minister president Banfly in antwoord op een desbetreffeBde vraag dat da minister van buitenlandBobe zaken aan Rusland had kennis gegeven dat Ooetanryk met vreugde het voorstal tot het bonden eaner vredesoon ferentie aannam en geen mocilykhedan zoo opwerpen hopende op een gelukkig resultaat Alle regeeriogen hebben het voorstel met de grootste sympathie begroet maar de nitvoering FEVILLETOX Gedeoksckriflen van een Gelnkioeker OF ANiriBAL DE V01TDELIN Naar het ï ausch Doo W NUTTEES 1 loleiding Ieder Pariisenaar voor zoover moeder natuur bem met de gavo tbq opmerken heeft b iftiftd hoeft ongetwijfeld in sgn leven dikwgU verwonderd en hoofdaohuddend met iga gedaobten stil gestaan bij een zeker slag van tiedea wier beslaan een eeuwig durend ra dael is Heden van wie bet niet bekend ia dat zij eeniga bron ran inkomen hebben die goen eakelen tak van handel nf nyverheid beoafenon die b elke centime die se uitgaven in verlegenheid zonden geraken bij al dien naar de herkooiit daarvan werd gevraagd en die evenwel voortdurend op grooteo voet leven vertrouwelijken omgang hebben mat lieden van rang en aanzim en overal gezien z n en ontzien worden De FarijuQaar noemt deze lieden bohémtona he dens gelukzoeken Ia de middeleeuwen noemde mos heidens de leden van die rondzwerrenda horden dte in troepen de werald doortrekkende zonder vetten of radarlaad zonder begrippen van familie of godadienat voortleafden hun onderhoud vindende in de beoefening van alle ackandaiyka beroepen alia duistere misds in da prafctyb zal moeilgkhaden op evaren De zitting van de Oostenrykicbe Kamer is geopend De afgevaard gde Fochs werd mt t 205 stemmen en 119 onthoudingen tok foorzitter gekozen De Kamer nam een motie aau waarin den Keizer deelneming wordt betuigd met het geleden verliea en bief daarop haar zitting ten teeken van ronw op De jongste berichten nit Fashoda hebben getoond dat de Frsnscbe expeditie an Mareband wel degelyk in deze plaati in de Aeqaatoriaal prtfrincie ie aangekomen en zich daar heeft gOTfltigd Wg deeldet reeds mede dat de Sirdar van het Ëgjdtische leger sir Herbert Kitohaiier zich oit Omdnrman naar bat Zeiden heeft begeven om zich te ovartoigan welke blanke afdcelinJ Fashoda bad beaet Thaaa daarl aai ekoman heeft by er Marohaod geTwdeo met een kleinen ataf Fransoben en een vry groote Soedaneascha legermaofat De Sirdar beeft Mauihand verzocht dit Sngelsofae gebied te entraimaa doch deze weigerde tenzy bg bevelen nit Pargs daartoe ontring Sir Herbert heeft no een garnizoen teFashoda achtergelaten en er de Egyptitohe enËDgeleohe vlag geheichen Uet verdrgven van Marchaod jent by da taak van de diplomatie De correspondent der Times te Sjanghai heeft den Terbannen Cfaineesohen herTeroier Koenpjiwei geïntarvienwd aan boord van de P O atoomboot Ballaraa ter reede van Woesoeng waarheen z van Tian in gekomen was Koeogjiwei deelde den correspondaot mee dat bg Pbking Dinsdag heimelijk had verlaten na onkvangat van een briefje van den Keizer waarin hg gewaancbuwd werd dat er gevaar foor zyn leven bestond en erop aangedroogeo ward dftt hg de holp van China s rrienden zon gaan inroepen Kiengjiwei zeide dat de pateia revolatle te Peking geheet voortvloeide nit de knipergen der Mant 4Joepirlg aangeToard door de Keizerir moeder den onderkoning Joengloe en andere booptgeplaatste Mantajoes die ontevreden waren over de hervormiogagezindbeid ran den Keizer eo daarom bealotsn den Keizer af te tettan De partij der Keizerin gaat samen mat de Rnsien en belooft de BuBsiscbe belangen te zullen steunen waaitegenover de belofte van Rnsland moet slaan om de Mantijoe dyuastie op den t oon te dige en bcdri elgke kuuateoargea Uitmuntende snacnUntea maakten r ij handig gebruik vaa het bggaloof dier dagen zg roorapslden de toekomst ontslaierden bot verleden lazen ia de sterren wezen verborgen aehattan aan verklaarden de wegen van het noodlot bereidden elixera van eeuwig leven verkochten wateren die beminnen do D en vochten die don dood brengen offerden hunne doohteren aan den maettbiedende eo zetten hunne moordtuigen ter beschikking van lederen wraakgierige die hunne hulp inriep tliat verjaagd en uitgeworpen ala wilde dieren daar gevreesd en ala wonderdoeners oottien was hun leven even onzeker en wiaselraUIg avontuurlijk ala dat der moest barbaarsohe stammen van bet zwarte of roode measohenroa in da prairiën eo Llanoa van Amerika of de woestijnen van Afrika I lt waren de heidens of zigeuners van voorheen Be moderne beiden ofschoon in vele dingei oppervlakkig hemelsbreed verschillende komt met hen in den grond in vele boüfdpunten aterk overeen Het leven van de gahikzoekera of moderne hei leus is ook thans in ondoordnngharo goheimziunige duisternia gehuld Thana evenala voorheen loidl hjj een vreemd beatoan vol wiaaelvalligheden en plotselinge wendingen vol tegenitr digheden en contrasten j ook heden ten dage ia hg in verwoeden bitteren strgd met de samenleving in aeuwigdnrenden kamp met de wetten ook nu nog ia ziJB levenaloop doorzaatd met vreemde tioneelen en onbekende drama s Vooral in Farya waar alle ondeugden hare tempeloD alle kwade hartstochten hunne allaren hebben daar vindt man ze in avarmeu en hebban ly al handhann In 1897 is de keizerin begonnen Manïsjon te plaatsen in alle hoogste ambten en als keizer zich daart sn verzette werd by betaaaldelgk met afzetting gedreigd Da gezondkidd vaa den Keizer beBtbreef Koengji wei at even nitstjkend ala zgo atreveo naar hervoraiog maar de Keizer was overtuigd van zyn nl chtelooah id tegenover de Keitertn zonder fan bgatand van Engeland Koengjiwei gelooft J dat Engeland taaachenbeide moet komen tfn eiode den Keizer op den troon te herstetlao anders zal geen Chineeaobe regeeriogsmm Eogeland e belani an in China koenen vporistaan Volgena Koengjiwei ii da invloed uk Lihoengatjang thans kleiner dan die van det onderkoning Joengloe Uit Sjanghai Terneeaat de Timesi Tootts dat Tajangjiohoean medestander van Li in ongeaadï i gevallen en tietiobt wordt Koengjiwei Ifstand verleend te hebben Hg is gaarreiteerd en zyn proeea zal vermoedelgk uitloopen op het verlies van al zyo waardigheden Verspreide Berichten Fkankeijk Omtrent het nieuwe proces tegen Pioqnart miakt bat Wbl van bet Reaht de volgende treffend opmnrkiog Dat t er êéa verstandig en onpartgdig man i t Jbt Picqu rts schuld aan de hem nu ten laste gelegde ralachbeid werkelyk gelooft nemao wg niet aan Toch zyn wy er lang niet gerust op dat by eenmaal aan den militairen rechter overgflIaTard door deaen niet binnen den kortat mogelghen termgo a i falsaris tot toohtbnisstraf zal worden veroordeeld Zoodanige veroordeeliug brengt onbekwaamheid meda om getoigenis in raehte af te Uggen en zonde dos tevens een probaat middel zyn om bg eventueel revisie io zake Dreyfap den krachtigsteo getuige in htt Toordeel van dezen beklaagde van de baan te scbniven De liaer Panlmter heeft den heeren De Dion en Jeatt Béraud opgedri en namens hem voldoening te vragen aan den heer MilUrand voor de beleddiging hem in de Lanteroe aangedaan Het is toen gebleken dat het beleedigend artikel gaacbrereD werd door den heer Henri Tnrot die zyn getnigeu reeda haaft aangewezen In de sLaLternet biedt echter Tnro tevens lyn verontscboldigingeo aan mevrouw Pa flmier Ik bad niet de bedoeling een vroow te grieven of te heleedigen en het ia roor de hnane kenmerkende eigenschappen bewaard In zijn Btrgd om het bestaan exploiteert de bohémien alle ileebte misdadige neigingei van ons gevallen menaohengeslacht om tot zijn doel te geraken plooit hij zioh naar alle omstandigheden lobikt sioh in alle toevallen verandert zond r ophooden van gedaante en mnaker ia hier roekeloos daar i alepen en listig rijdt heden in zijn koets eo tMl morgen z n laatste kleedingatuk naar den uitdn om n honger te stillen I e Het kwam my roor dat aangezien men in onze dagen deze gelukzoekers aantreft tot ia de boudoirs de clubs en salona der hoogste standen beartelinga industrieel of markies verklikker dor geheime politie of dngbladaohryror straatroover of mtlHonn ir er een atürke aantrekkelgkh id in zou gelegen igo een dezer vreemde wezens waarvan iedereen weet OD waarvan niets bekend is op zijn wogen te volgen Maar hoe dat te doenP Ëen werk in dien geest laat zich niet aaamsttlten zonder andere hulpbronnen dan die der verbeeldingskracht Derhalve besloten wg bg gebrek aan coodzakelgk materieel om te wachten Kn wg hebbon gewacht En het noodlot dikwijls eren rerraasend als het slot van een roman of toonaelstuk kwam ons te hulp Zie hier onder welke omatandigho len Oedurande versoheidene jaren ontmoette ik van eerste maal dat ik mg in een polemiek lia meaalepen om een artikel te achrgven dat op deae wgsa kon worden uitgelegd Ik verklaar op mgn eer dat ik meapde alleen feiten die van algemaene bekendheid waren in herinnering t brengen en dat ik geloofde en oog geloof dat reeds voor maanden brieven werden gepobticaerd die minstens even duidelyk waren als myn artikel Ik richtte mg alleen totPanlmier ik dacht daarbij niet dat mevrouw Panlmier moest lyden onder een aanval dien ik alleen wreed voor baar man wilde doen syn De heer Olivier die van deze gebeurtenis het slachtoffer werd ia 42 jaar ond gehuwd en vader van twae kinderen Hy was een zachtaardig en beminneiyk man die door al sgn collega s j aobt werd Zgn toestand is van dien aard dat de geneeabeeren vreezen voor zgn leven Mevrouw Paulmiar is naar de gaTAngeoisde Santé overgebracht De strafkamer van bet hof van cassatie bestaat uit den roorzïtter Loew en vyltien raadsheeren waarvan twee Paeloh en Melcok advocaat generaal zgn Da 3oirc maakt een onderbond met Viger bekend waaraik bet volgende blykt In den ministerraad verklaarde Brisson dat hem ds herziening te weigeren gelgk koq ataan met hem te ootneren Douitdrukkiogen van Briason waren soo bniteogewooa dat Snrrfeo Maro jonls en Paytral aan eea aoork van dwang gehoorzaamden DurwpiiLAN De sTempsc en da Débat8 blyven ar voorts in boofdartikaleu zeer sterk op aandringen dat bet minieterie da reviaia doorzett Zg is nu meer dan ooit noodig seggen zg Allen zgn over deie qoaestie verdeeld zelfs de strikt onpartgdige juriatan kunnen het niet eens worden £ n de Temps c varteU dit merkwaardige antecedent dat ook ten aaniien van de revisie van bat tegen Jamet en Ijéger wegens verkrachting gewezen ronnia de adviescommissie van verleden jaar io twee gelyke helften verdeeld was Niettemin zette de minister van justitie da revisie deor en ti Jamet en Léger werden vrggesproken De roulède hield gtsier aen speech waarvan de iohond te mal ia on er eenig werk van ka maken Wie drejfosard waa kon gc n Fransobman zyn Briason waa op weg om een verrader t t worden dsmi traitre hg haatte het leger Jaarès en Trorienx waren achorket lijd tot tijd ecu porsoon waarvan hot excentrieke voorkomen mij opviel on mgn aaudacht trïik De hoo e en rechte gestalte van dozen man zgu ferm ontwikkelde ledematen en vosten tred acheoen te spreken van eea krachtig eeatel terwyi daarentegen de diepe rimpels iu sgn verwilderd gelaat zg n dotablauwe oogen getuigden van een boogen graad van inwendige niteeputheid Zijn nog rgken haardoa van nature krullende waa aan de wortela vergrgsd ofaohoou overigens zwart en glanzend Ongetwyfeld waren zga gelaatstrekken eenmaalbuitengemeen schoon geweest thana evenwel warenze misvormd botzg door Igden door hartstochtenof door ondeugden welke varvallen sohoonheid pynIg ker aandeed dan de afzichtelgkste wan schapen beid zou gedaan hebben 7 Telken jare gedarende den zomer verdwmn ditindividu f Maar het orerig deel van het jaar sagfik bem bijna dageiyks langzaam heen en weer wand en in dan omtrek van de paaaage do 1 Opéra meesfuntijda in rue Orange Batelièro en ruo ïjepelletier £ a telkenmale kwam het my voor ala had ik dien gevallen mensoh vroeger ontmoet toen niet ellendig en verworpen maar in vooroaamheid en rgkdom On etwgfeld speelde müa verbeelding hier een groots rol en als zoodanig hesohouwde ik ook aleohta myn onhealemde herinnering Bn evenwel daar allea wat onwaarsobijnliik isvoor mg een bokoorlgko aanlrekkelijklimd ho n opperde ik In mgn geeat allerlei vüronderatLlhiigüu iWtrdi Mreei O