Goudsche Courant, woensdag 28 september 1898

8 85 t io 14 a 95 4 10 11 U U 11 81 IJ IS 1S 58 S S 11 13 1 8 4 V V s e V f 11 88 1 7 8 18 e 11 48 1 M4 U O a 8 i SM Ai 10 13 10 80 11 81 81 1J 8S 1 18 2e prge B v roien Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdienst 1898 AangevaBgen 1 Nel Tyd van Greenwich 0 Di OTTISDAMtin leria 8 61 7 86 7 58 8 40 10 19 11 86 11 50 18 87 44 8 50 8 4S 4 06 10 1 64 W IIV 11 64 1J 08 U 47 8 14 0 4 0S 4 14 4 4 5 85 6 85 8 17 7 85 8 9 87 10 10 4 50 6 17 9 47 4 57 V 8 84 9 4 6 04 8 41 10 01 6 10 6 46 5 6 8 47 7 45 8 80 10 07 10 80 7 10 7 48 8 11 8 9 47 10 18 SOODl DKN HAASiln in 11 18 18 16 11 58 8 14 8 46 4 49 4 5811 80 1 8 6 11 41 1 19 6 18 11 66 l at VS 5 81 II 11 48 1 48 8 48 4 15 6 15 6 87 9 17 9 98 0 67 10 14 11 15 6 15 1 64 e U 7 84 9 45 9 6 10 18 10 44 11 46 6 53 8 98 8 89 8 04 aHage 5 48 7 90 7 40 Voorburg 5 69 y jt Zoetermeer ZeKwaard 8 6 Zevenhuizen Moerkapelle 8 17 a Oniill 8 18 7 48 6 0 l OA UTXKCHT llKTUri Q O U U A A 8 T B R D A U 8 14 9 07 10 19 10 67 19 00 19 10 11 53 l tO 3 17 4 81 5 90 5 47 6 06 S 66 8 door lO lV j a 57 t ll 5 1 1 T d 3 18 m 17 mj V li lil JJ IJ Mimat W 8 019 0610 3511 48 5 00 8 87 8 40 10 08 11 17 8 10 11 9 19 17 1 45 3 84 6 46 4 7 18 8 4810 86 10 4lh 8 810 9 91 10 60 108 8 16 8 8 10 18 1 I 818 8 9 81 10 51 11 4 H 89 1 95 8 08 8 50 5 04 8 88 4 7 89 88 10 51 11 18 i 100 ie o lo i u ai 9 10 10 15 10 38 11 88 11 08 1 37 8 08 8 16 8 66 4 48 86 8 80 8 5 7 5 60 9 07 9 96 10 01 10 34 10 38 11 15 11 84 8 47 4 18 6 60 7 13 9 10 8 18 10 54Uiaat 0 9 7 05 8 10 9 06 11 16 8 58 8 4 4 4 6 10 7 45 4 10 46 V V w 4 94 9 86 Umat W 7 90 8 16 9 90 11 80 3 08 4 00 6 00 6 36 8 00 10 0 9 6 10 59 11 10 11 11 l t 9 3 40 4 81 8 10 6 07 7 88 9 49 9 8 10 84 lUOtOouda 1 09 9 19104919 51 8 I6 4 4 4 7 49 8 4111 1 Clemuiocn ion sli er aen nrolnUe oitbrnk de e rBle sga dien men het achaTOt moest leteo beklimnieD Het leger moest dappere liedea viodea om met hen de straten door te trekbea ieo einde het aan de rreemden o ergelererde Frankrijk te redden Ali Diajlui naar Frankrgk ter kwam moeat men hem io stukken hakken Aan het eind tan de Tergadering werd een besloit genomen lot wederoprichting rnu de L goe des Patriotes die thans echter even onwettig is ale in 1889 loen zj op rrgeeringsberel na recht rlgk fODoia ontbonden werd Buiten vielen een paar klappen maar zonder eenig eroiiig gevolg Ook de hertog Philippe sit niet stil Ia Pargs worden groote plakkaten aangeplakt mat zijo portret en daaronder du woorden alsol het een nieuire nitgava gold Pour paraitre prochainement Ie doe d Orléana De hertog van Orleans lal weldra verschgoeD De hoekhoader Eugen BSckmann had meer dan drie jaar geleden te Berlgn een kostbaar horloge gestolen en sedert dien nas er tegen hem een mandaat tot inhechteuisuemlDg uitgevaardigd Nioltegeustaande Böokmann imds twaalf jsar tochthuiastraf had ondergaan en onder politietoezicht stond gelokte het hem in een steenbakkery bg Wilhelmiwerder een positie van vertrouwen Ie krggeo en naeenigen tgd benoemde men hem sells tot burgemeester in dr naburige plaala Florweg Tot zgo ougelok mishandelde B echter kort gelsden een fabriekswerkster wat tengevolge had dat een atraivervulging tegen hem werd ingesteld £ n toen kwam sgn beele verleden nit De ex burgemeester lit nn io de gevangenis ta Labiao Het klooster Stetten bg Hechiagen ia afgebrand De daaraan grenzende Goti che kerk de oudste grafzerk vau da Hohenïollerns is echter gespaard gebleven BINNENLAND Üet plaD moet reed § Da tig ü M da Kooiof lD TBBtatftaD H M gaf bet zelf aan eenjge autoriteiten □ ót laatste dagen te keo iiea om io bet volgend jaar veer oeo reia door liet land te makeo eo alle profiocies opoitaw te becoeken Io een ïogeioodeo itak in bet Vaderland € wordt medegedeeld dat de redeo waarom de Jaraoen uit de kampoog op de teotooostelliog te iiGraveoliage door deo impreeasrio oiel tot den ttrogtocbt naar Java worden in staat gesteld ia gelpgeo in de verbreking van bet contract duor de Javanen telveo Zjj badden aiob Terboodeo ora gedurende 2 jaren tot 1 Febraari 1899 net den impreMaiio rond te reiaan en ovaral vraar doae bet goedvond voorateltingen te güfen Extra kostgeld Een dienstmeisje dat sicbdezer dagen te Amsterdam io en nieuwendienst preienteerde wenaohte bebalve bet gebrnikelgke loon t 2 50 extra per week te ontvangen omdat zg wel den gewonen borgerpotkan koken maar er zeer weinig van gebruikt aaogezien sg een vegetariaobe ii en baar eigrn gereobteo noodig baeit Tgd Qouda t 7 t Heordreoht door 7 8 Nieuwsrkerk 7 S9 Oapsll 7 4 Uelterdam 8 30 7 II 8 18 totterdam 4 46 5 58 8 16 Oapell 4 66 8 0 Kiauwerkerk 8 04 8 11 HeordrseU 5 11 8 19 Soada 6 17 8 5 8 88 8 80 8 48 8 51 9 08 9 08 7 S0 7 48 7 8 8 07 8 11 Gouda Zflvenhuixen Moerkapelle ZoetermeerZegwaard Voorborg s Uan Uouda 5 10 89 34 7 19 7 53 Üudew 35 58 v Woerd 6 48 7 3 n Ulraehl 8 03 7 04 7 41 Utrecht 5 96 S 7 43 8 87 8 t9 9 00 Woerden 6 49 58 8 08 9 18 Oude 8 14 Qonda 8 17 9 08 9 18 Ëen wedawna r van 45 jaren te Am terdaro is io oodertroDw gegaan met zgo 25 jarige dieustbode Tegelgk werden in ondertrouw opgenomen de broeder van de dienstbod met f doobter vao den wedownoar Komen beide bowejgken tot ataud dan wordt dos de di uatbode moeder en terena zuster van de docbter an baren maa en tevens mueder over baar broeder vader en docbter worden wgdera broeder en zuster terwg bet jongste paar iegelgk man en vrouw en broeder en zaater salteo ego Te Delft csl in de woning ran sekeren B in de Doeleoatraat door d gemeeoteremiging een groute 8oboooma k worden gehouden Onlangs moest de vrouv des hnisas wegens ziekte in het gattbuia worden opgenomen Het bleek dat zg zóó vervuild was dat het noodig geoordeeld werd een onderzoek in bare woning io te stellen Het buis bnisraad beddegood kortom allei de echtgenoot en de zood io kloi verkeerden in een staat vau vuilheid en verwaarloozing die aan bot oogelooflöke grenst De gebeele woning met toebehooren zal geraioigd eo bet beddegoed rerbrsad wordeo De schilder Cbartran zal naar bg aaa een redacteur van den Temps c beeft verklaard opnieuw een portret vervaardigMbao den Paos Iet was bem vergund getfeeulwederum Z H te bezoeken en den Paos eenige malen te doen poseereo Gemengfde Berichten Io de Kerkstraat te s Hage viel gisterenmiddag een dienstmeisje bg het ramen zepmeo nit het venster op een binnenpliati waar zg zwaar gekneusd en gewond bewnstelooa werd opgenomen en per brancard naar bet Btekenbois vervoerd In het dorp Santvliet aan de Belgiaobe grenp is een metselaar vader van tinaU kinderen door zgn oudsten zoon in dronkenscbap na eone hevige woordenwiaaeling met een mes io den hals verwood Den ongelakkige werd de slagader doorgesneden tengevolge waarvan hg kott dasrop is overleden De twist was ontstaan over hat niet afgeven vaa verdiend loon De ItaliaaDBohe anarcbiat die te Rotterdamis gearreateerd werd door de politic over degrenzen gebracbt Een Du tsch sprekend joQgmenecb die voorgaf de zoon te zga van een hoofd van het onderwyi aan de Militaire Academie en juiit van een lange reia nit Duittchtand terl keerde stapte jl Woensdagavond af in t boM yrgb ld te Winschoten Hij bestelde logies en een sonper met een halve flesob wgn liet bg ttch goed smakeo den volgenden morgen eobter rertrok bg zooder sgo vertering tie betalen Men Tond in zgn slaapkamer een Duitscb ambtelgk schrijren dut Tberion misschien heet hg too binnen 24 nor over de grenzen moeat zgn wilde bg niet met de politie io aanraking konen In de Spniatraat te s Graveohage geraatcte eergisteravood militairen ooderliog slaago Twee honner door sabelhouf en aan hoofd en gelaat verwond werden in het Militair fio8pf iaI ver bondeo 1 11 8 80 9 88 9 48 11 86 10 11 10 17 10 81 10 48 10 64 8 85 11 97 8 08 9 08 10 18 11 57 18 06 De Kamerleden an jon oalisleo die wegeni de troebelen te Milaan veroordeeld zgn en opgesloten in de getarig nis tan Finalboi o worden daar als gewone mitdodigers behandeld Zy go genummerd haar en baard is heq afgeschoren en op Terschilleode ealen hepftmen hen ingedeeld niet bij elkaar Ook mogen zg geen litteraireo arbeid verrichten De afgevaardigde Törati te Pallauza opgesloten is Igiend Te Pitsrovioa Io Kroatië iseen vgestwintigjarige anarchist gepakt ditmaal geen Italiaan maar oaar bet scbgnt een Wettfaa Hg was netjes gekleed eo zag er schraoder sit maar hg had bg eb een dolk eeo revolver tweebonderdvgitig clierpe patronen en portretten van hooggeplaatste personen io Ooatenrgk De portretteu wareo in de voering van zgo jas genaaid Den 16 September was bg lo Zurich en den 17en in Genere waar hg nit Pargs een postwissel van 100 frank kreeg Bg de gehouden feesten is te Leiden gedoreode tw e da en geen enkele aangifte gedaan van zakkeorollsrg eo geen eobeie panwevepr verkocht of gebraikt Op sommige dorp o van Zoid Beveland ie bet gebrek aan drinkwater voor mensch en dier door de langdurige droogt zeer groot Vou den regen der laaUto dagen kwam geen water de reserv ebskkeo zgo leeg de potten en slooteo staan droog en men weet bgoa niet meer waar het te krggeo Uren ver loopen sommigen om eooige emmers te kunnen koopen Qet te Ooragao verachgnende blad Dr Wekkerc deelt het volgende mede ooder dagteekening van 2 Sept Naar uea bericht ia de aldaar thuis behooreode Nederlandscbe schoener Margarita die den 17den dezer met een lading koopwaren onze haven verlaten had met bestemming naar die van Santa Marts in de wateren van Ara ba door den Venezoelaaoscbeo kustwachter Cisne bemachtigd nadat deze er eenige acboten op bad gelost De soboeoer werd te Ls Vela de Coro opgebracht alwaar zgn bemanning io hechleuis buiten alle gemeenschap gesteld en zgn lading op last van deo chef der douane gelost werd De Bcboeoer was zooals men ona verzekerd beeft behoorlgk uitgekleard voor Santa Msrta De factoren de gezondheidspas enz waren naar de wettelgke voorsobriften der republiek van Cotumbia door deo consul biervan alhier ooderteekead Met welk recht moebt een Veneznelaanscb zg oorlogsschip deo Khoener aanbonden en opbrengen Naar wg vernemen beeft de eigenaar van den schoener dien voor rekening tan bet VenezuelaanFche Gooveroement gelaten en ia er beklag bg ons bestoorgedaaooverde wederrecbtelg bemachtiging ran bet schip STADSNIEUWS GOQDA 27 September 1898 Aan de dienstdoende scfaulterg alhier is toe gestaan een vaandel in gebruik te nemen en te voeren 4 8 8 88 t 51 8 14 7 81 4 18 8 8 t lt 8 19 6 88 4 16 8 10 8 40 10 8 88 7 60 18 18 1 86 1 41 1 55 9 08 9 17 40 4 4 33 4 89 4 68 5 04 6 15 11 0 8 14 4 08 4 7 Na afioop der buitengewone algemeens vergadering van leden der Sociëteit lOns Genoegen c werd de gelegenheid geopend om w nscheo of opmerkingen betreffende de Sociëteit aan het Sobtuar kenbaar te maken van dezi ga1 ganbeid werd naar aanieiJing van de verleden jaar opgevoerde tooaeelstokken door eeo psar heereo gebruik g msakt Eeo der heeren verzocht hef Bestuur te zorgen dat bier niet opgevoerd zou worden Ëen fataoenlgke vrouwe daar dit volgens de recensies san een beschaafd publiek niet kon baval en Ga oamde heer weoschte te wsten welige stukken of op het repertoire stonden eo zoo het wenschelgk acliten indien een commissie uit het bestour ot de leden daarover hun oordeel kon vellen Een der andere heeren wenscbte dat stokken als b T de Eooten dat in het vorig seizoen werd opgoToerd ta weren omdat daar u tdrokkicgen worden gebez gd die voor züie kinderen u st hoorbaar waren Het bestonr deelde daarop mede dat de voorstelliogon io de Sociëteit Oni Genoeg nc door de bh Le Gras en Haspels gegeven geheel voor eigen rekening igu zoodat van eeoe keute der stukken geen sprake is Vroeger had dit wel pisata maar daar men dan een kant uit dris stukken moest doen werden bg een olgeode maal wederom die twee atukken bg def keuze gevoegd met een ander zoodat slechts ieder maal de keus zich bepaalde tol een stuk Het bestuur deelde mede dat zg gsaroe bereid was indien de opvoering van een bepaald stuk werd gevraagd dit aan de hh Le Gras eu Haspels te verzoeken of wilde men een bepaald stek niet dit af ta raden niet twgfeleude of genoemde heeren zouden daaraan wel willen voldoen indien dit hen eenigizins mogelgk ware Uitslag van den schietwedetrgd gehouden op Zondag eu Maandag 25 en 26 September 1898 door bol Bataijen dar dd Schntterg eo de Weerbaarheids vereeniging Burgerplicht op het schiatterrein aan den Rotterdamsehendgk A Persooeefe baan der dd Sohatterg le prgi Tafeltje aangeboden duor het Bataljon Schntterg behaald door C M v Wgngaarden met 50 punten 2e prgs Eookstel aangeboden door C M V Wgngaardeo behaald door W Sliedreoht met 48 pontes 3e prgs Theestel aangeboden door de Schutterg en weerbaarheid behaald door J A Öort land met i8 punten 4e prgs Scikermand en melkkan aangeboden door het Bataljon schntterg behaald door C A Groenendaal met 47 punten 5e prgs 2 Vazen aangeboden door de Kadervereeniging behaald door H Egssen met 47 punten 6e prga Stel vaasjes aangeboden door de Bestuur Kadervereeoiging behaald door R N V d Pool met 47 punten 7e prgs Gebakste aengeboden door hot Bataljon schntterg behaald door O M P van BooS met 46 ponten 8e prgs Album op standaard aangeboden door de Kadervereeniging behaald door W K Soholing mbt 46 puot n 9e prgs Titee Borden aangeboden door den heer Mr M M Schim v d Loeff behaald door J J P deo Boer met 45 puoteo 10e prga Gemberlepel eu vork aaDgekodaii door den heer J J Prins v Doesburgh behaald door h Rietveld met 45 punten 1 le prgs JarJioière aangeboden door bet Bataljon dd sohutt rg behaald doorG Slootjes met 44 ponten 12e prgs Tafeltje aangeboden door deo heerG B Lnlius van Goor behaald door L Bisschop met 42 ponten 13e prijs 2 Bloempotten aangeboden door den heer B Knultel behaald door A J van Vliet met 41 ponten 14e prgs Sigarenbakjs aangeboden door de Eadervereeoiging behaald door N J v d Wouden met 39 punten Ab Voor tohatters die niet aan de oefa ningen daelnemen le prgs Inhtstbl aaugebodeo door de Kader vereeoigiDg behaald door W van Hoorn met 39 pontes 2e prijs Tulband aangeboden door deo heer W Kolder behaald door A H de Zeeuw mei 38 pnnten Ae PerioQeele baan Weerbaarheid Ie prgs Jardiniere aangeboden j door de 10 04 10 11 10 11 1V I6 10 34 7 85 8 08 8 09 8 1 8 85 10 88 r 9 8 48 l in 10 18 10 64 D sn 8 83 8 54 7 61 84 8 16 8 19 8 84 10 10 18 10 91 10 10 89 11 J 9 9 11 10 18 U 5 1 44 5 80 19 18 8 80 89 50 7 10 7 55 8 18 9 84 9 48 9 89 10 05 8 7 48 8 1 10 10 10 3 Weerbaarheid beliaaid door J J P den Boer met 53 punUn 2e prg i piedeatal met buste aaogeboden door de Weerbaarheid behaald door J P Mul met 53 puntee 3e prge m waudveraieringen aangeboden door do Schutterij en Weerbaarheid behaald door B van Wgngaarden met 49 ponton 4e prgs Een barometer aangeboden door eenige 1 1 behaald door P J Biezenaar met 49 ponten 5o prgs Eee klokje aangeboden door eeuige leden behaald door N S Polak mei 49 p 6s prgs Trekpot met komfoor aarigebodrn door do Schntterg en Weerbaarheid behaald door W Sliedreeht met 49 pnnten 7e prga 2 azen aangeboden door den heer A Jonker Kz behaald door A Portland Jr met 48 pnnten ée prgi 2 Jspanscho vazen aangeboden door de Weerbaarheid behaald door Ggzeng met 48 paoten 9e prg Ben reistasch aangeboden door den heer A v Reedt Dorlland behaald door D Boogeadgk met 48 punten lOe prgs Portret van H M do Koningin in Igat aaageboden door den heer A G Co jjo behaald door W H de Ruwe met 47 p lie prijs 2 wandbordeo aaogeboden door den heer A Dortland Jr behaald door A J Laleber met 47 punten 12e prgs 2 vaaijeat aangeboden door den heer D Hoogeodgk behaald door J Schenk met 47 ponten 13e prgs Een laartmes en vork aangebodei door den heer G B 6 de Lsegs behaald door C Groeoendaal met 46 ponten 14e prgs Een coupe aangeboden door den heer H van Wgngaarden behaald door F Brakel met 45 punten 15e prgi Een linsonadekao aangeboden door de Schntterg en Weerbaarheid behaald door J A Dortland met 44 pnnten 16e prg Eau broozen beeld aangeboden door den beer F X Hardgzer behaald door J J V Bemmel met 44 pnofen 17e prgr Een botervlooije aaogeboden door eenige leden behaald door Th Bianandgk met 44 pnnten 18e prgs Een blaadje aangeboden door deo beeer C G J van Mierop behaald door C M r Wgngaarden met 44 punten 19e prga Een bloemenbakje a ngebodeo door den heer J J van Bemmel behaald do ir L Peereboom met 42 paoten 20e prgs Een hoed aangebodeo door Transvatia behaald door A v Reedt Dortland met 41 punten 21e prgs Een olie en azgnstel aangebo ggg door N N behaald door A v Keraeo met 40 punten 22e prga Een zeepautomaat aangeboden door den heer J vau Oge behaald door H A C Brinkman met 39 punten 23e prgs Hollaodia water aangeboden door den heer J van Oge behaald door L Rietveld met 37 ponten Peraoneele baan Cyliuder Schntterg le prgs Eeo borstelhanger aangehoden door eenige leden behaald door J J P deo Boer met 54 punten 2e prgs D ie raasjes aangeboden door eenige ledeo behaald door C M v Wyogaardeo met 52 ponten 3e prga Een olie en szgostel aangeboden door eenige leden behaald door J P Mul met 51 ponten 4e prga 2 vaatje aangeboden door eenige laden behaald door H Egssen met 49 ponten 5e prgs Ean bloemhaoger aangebodeo door eenige leden behaald door A v Kersen met 49 pnnten 6e prgs 2 vaasjes aangedoden door eenige leden behaald door J Koppeadraager met 49 punten 7e prgs Een lucilerutaodaard Bao eboden door eenige leden behaald door L Biaschop met 48 punten 8e prgs Ken cogoackaraf aaogeboden door eenige leden behaald door G N van Hooff net 45 p 9a prga Een theedoos aingeboden door oenige leden behaald door F v Loipen met 45 punten 0e prgs Een lepelbeker Mngebodeu door eenige leden behsald door Q Sloolj s met 44 ponten B Wedsirgd op vaitebaan 10 schoten le prijs P J Biezeuaar met 105 punten 2o prgs N S Polak met 104 punten C Wedalrijd op vrge baan 5 schoten le prgs 0 M v Wgngaarden met 57 p 2e a B V Wgngaarden met 56 p 3e J P Mol met 55 ponten 4e a A Dortland Jr met 53 ponten 5e a P J Biezenaar met 53 ponten tK O Flohertboan Beeren la prgs C M v Wgngaarden met 27 p 2e prga H v Wgngaarden met 25 puoten E Wedalrnd met Cylindergeweer ia H V Wgngaarden met 58 ponten j C M V Wgngaarden met 57 p 3e prga O Swaviog m 55 p 4e prïa A Lafeber 8 m 55 p Roaanprga la prga J P Mal met 16 w it roui Wgngaarden met 7 witte Zondag werd op ii itiatief van de heeren Vogel eo Van der Laar directeuren der Rotterdamache eo Goodsche waterleidingen te Utrecht eena vergadering gehoodeo van directearen van waterleidingen in Nederland Besloten werd tot het opriohteo vao eeoe Vereeoiging van directeuren of beheerders van waterleidingen Als commissie voor het makeo van een reglement werden benoemd de heeren Vogel te Rotterdam Van der Laar alhier en Ribbins te Delft Zoodra dQze beeren met hunne taak gereed zgo zal er een tweede vergadering worden gehouden waarop eeo definitief beatuur zal worden beooemd eo bat reglement wordeo vastgesteld Tevens werd besloten tot het uitgavea van een vakblad De metselaars vereeniging aOnderliog Hnlp betoon c alhier hoopt 8 October haar 25 jarig bestaan feestelgh te herdenken Het nieuwe vaandel bg bat feeat op 31 Aog reeds teotoongesteld zal dan wordeo onthuld Io bet café Cnie zal a avooda eeo feeatavood wordeo gegeveo waarbg de leden hnu vrouwen kannen medebrengen terwgl er voor goede muziek zal worden gezorgd R N Posterijen en Telegraphie Benoemd 16 Sept Tot taroufflersir der postergen en telegraphie P Hoekstrs te Braebten tot brievengaarder te Suawande H Sgbenga 1 Oct Tot klerk der posteryen en telegraphie 2e klasse G Bonwink te Amsterdam telegraafkautoor tot adsistent ten spoorwegpostkantore no 3 te Zwolle H B A Hamer Bevorderd 1 Nov Tot commies der postergen lA klasse de commies 2e klasse J F Ooms teo spoorwegpostkantore no 3 standplaats Zwolle tot commiezen der postergen 2e klasse de commiezen 3ekl so J van Wteiingheo Borski te Delft A W van Oordt ten bgpost en telegraatkantore Overtoom te Amsterdam P N L Feltzer werkzaam op bet boreel van den Inspectenr te sGraven hage P M A Tan Wgk ten spoorwegpostkantore DO 1 standp aats Arasterdam en J G van Brnggen ten spoorwegpostkantore no 2 standplaats Amsterdam tot commiezen der postergen 3e klasse de commiezen 4e klaise J C Nienwenbo i te Wageningeo J Kaan te Rotterdam D L Bflobli Fest te S biedam en llf Elnyver te Amsterdam Bg Koninklijk besluit vao 16 September 1898 DO 24 is bepaald dst de commies der postergen 2e klasse J J Bijiterns Heemskerk rang zal oemen onmiddellgk na deo commies der postergen 2e klasse J A Janssen Verplaatst 16 Sept De opzichter der telegraphie J G C Degens van s Graveobage naar Groningen 19 Sept De adspirant ingenienr der telegra phie S Mulder van VGrarenbage naar Zwo le 1 Oct De commiei der postergen eo telegrspbie 4e klasse J C Maas van Msastrickt postkantoor naar het bijpost en telegrasfkantoor Noordeinde te VGravenhage 1 Oct de commias titulair der posterüen J H Mesters van bet bgpost en telegraafkantoor NoordeinÜe te s Gravenhage narr Maastricht poitkaotoor de sornomerair der postergen en tel raphie A Donkeriloot van Amsterdam telegraafkantoor naar Franeker de klerken der postergen en telegraphie 2e klasse J H J Meerteos van Rotterdam telegraafkantoor naar Willemstad P J Jonker van het bgpost eo telegraaf kantoor Veerkade naar het hoofd telegraaf kantoor te Rotterdam en mej P Aalders van het hoofd telegraafkantoor naar bet bgpost eo telegraaf kantoor Veerkade te Rolterdame 1 Nov De commies der postergen 3e klasse J A F Damme vai het poorwegpostkantoor 00 1 te Amsterdam oaar Deventer de commies der postergen 4e klasae T H J Belooje van Deventer naar bet spoorwegpostkantoor no 1 te Amsterdam de klerk der postergen en telegraphie ls klasse F J C Voorthois van Loenen oaar Bnisnm Tgdelgk werkzaam gesteld bg het Hoofdbestonr 1 Oct De klerk der postergen en telegraphie 2e klasae J Larij van het telegraafkantoor te Rotterdam Eervol onUlageo 1 Oct De 2e klerk bg bet Hoofdbestonr P J van Saoteo Overladen i 9 Sept De commies der postergen 2e klasse J Roeters van Lennep te s Hertogenboscb Veemaxkt te Rotterdam Dioadag 1 September 1898 VKTTE OSSEK en KOEIEN groola aanvoer prijtee waren voor le kwaliteit 30 ia kwaliteit 16 Se kwaliteit S2 Geut per half Kilo MAGEEE OSSEN eo MELKVEE ruime aanvoer VETTE OBÜEASKALVEREN links aanvoer ló kwaliteit SU ie kwaliteit iO Sde kwaliteit 18 cent per half K O De haadel wu in lata kwaliteit vet vee prijahoudaud Andere aoorteo traag Majïer vee stug Vette kalveren flauw Graskalrereo en Stieren prgahoudend üntvan i en eeoe groote sorleerlog Deonscho Handsclioeneii vow DAMES m BEBllMN A van OS Ai Md Tailleur Kleiweg B 7S 73a GOUDA Wtlepjkoan Xo Af Beurs van Amsterdam Vtkrs Slotkrs 86 8 97 101 85 5 84V 4 17 88 1 ll 18 l 18 SB Vs 74 S6 104 96 36 looy loov 64 663 469 100 48 101 108 145 86 99 98 128 108 86 80 118 112 808 217 l f ♦ 69 7 160 98 761 75 100 108 100 14 HV 187 H H l 103 66 108 11 18 111 136 50 V 178 197 10511 105 1 100 100 116 118 8i l ll i o SEPTEMBER NzDMLiSD Usrt Ned W S IVi dito dito dito 3 dito dito dito S UoNOia ü jI Gen 11 1881 88 i iTALil laaobr ving 186i 8I 5 OoaTBHB Obl in papier 1868 6 dito ia silver 1868 6 PoaicÓAL Obl met coupon 8 dito ticket S UuiLino Obl Biooeol 1894 4 dito Oecona 1880 4 dito bqSoflia 1889 4 dito bij Hob 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 S SpiLail Perpet aohuld 1881 4 Tduiij Qepr Conr leen 1890 4 Oao leening serie D Oeo leening aerie C ZniDAva Bep V obl 1891 6 Mliroo Obl Buit Sch 1880 6 Vbnezozla Obl 4 onbep 1881 AvaTtaoui pbligatieu 1895 3 BonziDAH Stad leeu 1894 8 NlD N Afr Handelav aand Areodsb Tab My Oertifioaten DeliMaatachappü dito Am Hypotheekb pandbr 4 Oult My dor Voratenl aand s Or Hypotheekb pandbr 3Vi Nederlandacha bank aand Ned Handatmaatach dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bolt Hypotheekb paadbr 8 ü r Hypotheekb dito S i Ootf Ojst Uoog bank aand Busi Hypotheekbank pandb 4 Amibiu E U hypotb pandb 8 Maiw L G Pr LIen eert Nu Holl IJ Spoorw Mij aand M j tot Eipl V 8t Spw aand Ned lud Spoorwegm aaad Ned Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 iTUllSpoorwl 1887 89 A Eobl S Zuid Ital Spwmg A H obl 3 I PoLSH Waraohan Weenen aand 4 EosL Or Russ Sp w My obl 4 i Baltiaoho dito aand Eaitowa dito aand 8 Iwang Dombr dito aand 5 Klitak Ch Aiow 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 Ahsasa Uent Pao Bp Mü obl 6 Chic il North W pr C v aand dito dito Wu St Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm eert v a lUhioia Central obl in goud 4 LoBisv k Kaïhvilli Oert v sand Mexico N Spw M le hyp o 6 Miss Kanraa v 4pOt pre aand N York Outaa o k Weet aand dito Penn Okio oblig 6 Oregon Oalif Ie byp in goud 6 St Panl Minn It Manit obl 7 Ja Pao Hoof lün obig 6 dito dito Liac Col le hyp O 6 Oakadi Can South Chert v aand Va C Ballw Na lo h d c O Amstard Omnibaa Mij aaod Botterd Tramwe MaalB aaod Nao Stad Amsterdam aaod 3 Vtad Ro terdam aand 8 BsMIE Stad Antwerpen 1887 i i Bad Bruaael 1886 i HoNO Theiss Regullr G sclaoh 4 OosTI a Staalaleenig 1660 5 K K Coat B Cr 1880 3 SP 1NJB Stad Madnd 3 1868 N D Ver B z Avb Spoel eert 358 Staats loteriJ 5s Klaase Trakkiog vau Dinsdag 27 September No 18118 16669 16781 en 176U ieder 1000No 6180 12600 en 18791 ieder 400 No 6884 7344 en 1 48S ieder 200 No lil9 2971 6861 8618 8708 it664 18970 80701 en 0878 ieder 100 184 1409 284 7498 287 9 49 5303 7616 287 1687 376 824 irS7 4 2 889 8796 493 876 1 21 i 4i 764 7669 7747 7774 Prijzen van 70 116 ii91 Sili 7461 tS89 IS860 15686 1688 9810 12488 16901 18632 9414 liSSt 18981 18787 9664 12 64 I606S I8776 9743 12785 16248 18868 9861 12798 16172 18871 919 ISOOi 161 10 18938 919 950 971 1101 1088 1086 1221 1290 1316 1411 1431 1449 1462 1542 1716 1771 1789 1796 180 1887 1899 1933 1951 1988 9004 2020 2 43 1841 18 9 8018 6687 3019 6878 3080 1 24 3152 6012 3810 6084 3385 6118 33S6 6810 8415 6289 3447 6303 8468 6368 3555 6370 8746 390 4111 6571 4877 6S83 4306 6639 4452 6664 4474 67 6 4608 6774 4648 6868 4785 7036 4847 7116 4850 7163 4940 7167 4922 7804 5015 Wi 5011 7433 7816 9964 7837 10146 7864 10470 7930 10628 8157 10675 8166 10707 8266 10811 8281 10866 8285 11031 8333 11082 6865 11118 8376 11175 8396 II301 8511 11517 8639 UB86 8551 11575 8568 U601 8706 11605 3773 11609 8883 11658 8938 11744 9007 11799 9018 11888 9041 12070 9061 12191 9283 18823 18011 13463 13546 13697 13611 13925 13937 13976 14084 14116 14243 14878 I4S08 14 18 14541 14702 14814 14841 14991 15016 16189 15206 15419 16467 16183 15640 16657 18986 16694 19018 16778 19216 16867 19853 16948 19864 16990 19356 17938 19564 17189 19814 17S 6 19865 17880 19891 174t 19964 17446 20101 17655 20134 17 98 10803 17784 10811 17914 20371 18066 20477 16108 80502 18160 20 44 18173 10 60 18191 10652 18218 20663 18260 10673 18369 20906 18430 10916 18 12 BurgerlUke Stand QËBOBEtI 25 Sept Johanna Handrika Snsaoua oudara H Wortman ea D Q Doornbos Adriaaos Cornelia ouders F A Jaspers en G C Djjkmao Neeltje ouders C Loenderiloot eo N Bionendyk OVERLEDEN 23 Sept P A Gerritseo Sm 24 H Honkoop wed A Straver 74 j U van d Merwe bnisvr van L Groenaodaal 67 j 26 O S Via 53 j A van Holwegen 76 j ADVERTENTIEN Voorspoedig bevallen van eone Dochter C J A PAUW DZ HaETOo Amtttrdam 26 Sept 1898 Jacob Catskade 4 ONZICHTBARE HEBREN en DAMES PRniKfiN TOUFETS SGBBIDINGEN en verdere HAARWERKEN mnntennit door SOLIEDB AFWERKING bfl H P m WUNG4ilBDI N Coiffeur Kleheeg Gouda Nieuw ouorertroffen Prof Dr Liebers welbekend USVW XSACBT ILIZ AUecD echt met Fibriekaiiierk tot voortdnrende radicale en Hu H zekere genezing van alle zelfs s R de meeat hardnekkige zenuw jfflnfl kiekten Tooral ontstaan d or mSÊSSm afdwalingen on jeugdigen loeftgd Totale genezing ran elke wakte BleekzDcbt Benauwdheid Hoofdpün Migraine Hartklopping Maagpga slechte spgavertering Onvermogen Impotenz PoUntione enz UiU Toerige prospectosBen PryB por flewh fl 1 fl fl 3 dnhbelö flosoh Centraal Depot Mntth v d Vogto Zaltbommel Depots M Olobwi b Oo AmBtordam V Happel a Gravonknge 1 Hatmmaaa da Jong JC n Rotterdam I obrij on Porton Uirecht n bi alle drogisten DelftscheSlaolie tt Het tMato onMhadalykato m maklulrkite poetiinlddtl toot HMrta ea vooral damu eo Küuknohocnwerk Em Appratuur van 0 M Mtllltr 4 0 SJW BerllR Beuth Str 14 Mtn Ictto o d MQlW op naam en fabrlekanowric rkryilw ky Hmtm WhikMItn ta HkMWNtrk latMtmlM NtryM Ml ni OMtnftl OH t fey W ttrttmu Arahaa