Goudsche Courant, donderdag 29 september 1898

No 7606 Donderdag 29 September 1808 37ste Jaargang mmm odmivt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Qmstreken Telefoao No S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Alzonderlijke Nommers V IJ F CENTEK I Telefooi No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a fW Centen iedere regel meer 10 Centen groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 mir de mid4 Levensverzekering Maatschappij JiOlLAND Goedgekeurd by Koninklijke Besluiten laatschappelp Kapitaal ƒ 1 000 0000 Qevestigd ie Amsterdam Raadhuisstraat 32 34 COJM M I S S A n IS S E N W J BOLLEE Directeur der Algemeene Brandwaarborg Maalschappij te Amsterdam H HANSEN Directeur der Verzekering Maatschappij Mercurius te Amsterdam O R C WIBAOT Bankier te Vlissingen Mr S B W GRAAF VAN LIMBURG STIRDM Advocaat Procureur te Arnhem Jhr H P 80HUÜRBEQDE BOEIJE Burgemeester van Wormerveor niHECTEvnoiv K H F SGBOITEIIBISG J W FRAlEPi VAN DE PBTTE Vemekering van Kapitalen hij OverUJden en bij Leven Dadelijk ingaande en uitgestelde Lijfrenten Vitxet en Kindervernekeringen Inlichtingfen te bekomen bij den verteg pnwoordig er voor GOUDA en Omstreken den WelEdelgestr Heer V € ¥ 41 NEH Gep Kap Infanterie te Goiida Maataehapp tof EoiploitaHe van de Fietoria Bron KatOüor voor JSederkaiO Boompjeê éO BotterOam De prijzen yu door den Staat gCKaraudeerd lenbieilekl nooldprUs fiOO OOO Hark DitnoodlRlng tot deelneming In de kansen van de 1 Lübecksche StaatsHerij Dezo roordael biedoiide door doii Staat Liibeck gewaarborgde groote Gotdloterq leyat Tolgoas bet plan slecbl 50 000 have loten daarentegen 26 000 priyzen zoodat de helft van alle loten zeker winnen moet 85 pr ü 3 000 M 88 a 2 000 2 II 1 600 164 H 1 000 819 a 600 435 a 800 86 ïi 200 16964 166 86 a 150 H49 a 130 003 a 100 u 94 St 4 a 68 u n 1 eeuigo maanden lu 0 De pryzen s n de volgende Do boogste prjjs is eventueel 500 000 Mark Premie van 800000 M 1 prÜJ i 200 000 l ii 100 000 n n 70 000 priJEan il 60 000 1 prüi i 46 000 2prg en a 40 000 1 prijs ü 36 000 2 prüzen it 80 000 Iprij a 20 000 Bprüreni 10 000 13 a 6 000 en worden deze in klassen uitgeloot De lIooMprija in de Ie klasse bedraagt Mark SO OÜO stijgt in de 26 kl tol M 36 000 in de 8e tol M 40 000 in do 4e tot M 45 000 in de 6e lot M 60 000 lu de 6o tot M 200 000 en mot do premie van St 800 000 event tot Mark tOD OOO De uilgave gesobiedt in balVe on vierde loten Voor de eersto prijstrekking die ofHcieel is vaslgosteld kost twee lialve origineel loten slechts M 8 of 4 80 een halve origineel lot slechts 4 ir 2 40 een kwart origineel lol slecht 2 1 80 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de Juiste lijst der prijeen worden oaugegeven in bet ofiioieele trekkingsplan voorzien van bot Wapen van dan Stsal welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongovraagd onmiddellijk na de plaats gebed betibende trokking do offioieele trekkingslijsl 9e ailklaling en verzending van de prijzen gcBohiedt door direkt en prompt aan do winners oo oader de strengato gebeimhouding Q$F lodore Bostelling kan mon eenvoudig per postwisBel opgeren 0V Meu wendde ztoh dus mot do aanvraag om toezondiDg van loten voor do spoedig p nati hftbbends trokking eoo spoodig mogelijk of uiterlijk tot 29 September e k met vertrouwen tot Samuel Heckscber Senr Ikukior en Wisselkantoor in HAMUUHG t mtsobUnd Stedelpe Qas£at riok ie GOUDA De piiia van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellett ol Motoren 4 ot Onder aekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdbuis verbonden met 15 meter vrge leiding acliter den gasmeter Voor 8 en 5 lichtgaameters bedraagt de bnnr 10 eent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste ƒ 2 25 per weelt kunnen wekelgks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestelleu enz tegen betaling van eenige centen per week in bnnr bekomen chc Chemische Wasscherij I en Stoom Ververij DE WIT en Comp ü T K K o H T Spoelige en nette aflevering Lage pryzen DEP6T bg Gez BECKERS in Modes Tnrfmnrkt 248 GOUDA Ken ware Schat voor de ongelukkige glachtoffera der Zelfbevlekking Onanie en geWjne uitspattingen ia het beroemde weik Z Dr Retau s ELFBEWARICMG tloUandgche uitgave met 27 aib Pfös 2 guldon Ieder die aan de verBohrikkeiyke gevolgen ran deze ondeugd l dt moet bet lesen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkiygen bg hetTerlaga Magaziu te Leijpeig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postEegelB en in eiken boekhandel ia Holland Nieuwe Loterij NieuwGeluk Den 20 October e t heeft do trokkuig plaats van do Eerste door den Staat gewaarborgde Lubecksctie Staatsloterij Vhu do 50 tOO Kommera worden in den loup van 5 maanden 25000 dus de liolft verdeeld over H klassen met prijzoa getrokLon tot een gozaraenhjk bedrag van 5 millioen 283 325 Mark waaronder zich de volgende hoofdprgMQ bevinden eventueel Een half millioen Speciaal 1 il M 300000 l a M 20000 1 k 200000 8 il 10000 1 100000 12 il 5000 a 70000 35 h 3000 a 50000 83 2000 k 45000 2 il 1500 a 40000 164 ii 1000 il 35000 319 il 500 il 30000 435 ii 300 23930 a M SOO 1S ISO 180 100 4 68 29 Van bovenstaande prijzen worden in de eerste Iclass ISOO tot een gezamentgk bedrag van M 9B679 getroklton Voor de treVlcing der eerste kïaase welke volgens ambtelijko bepaling op den 20sten OCTOBER e k is rastgosteld Iwvoien trij aan llal e origineel loton a Mark 4 of fl 3 40 Kwart r H 3 i ii 1 20 ttigen inzending van het bedrag of tegen remboura Alleen origineel loten worden uitgegeven welke met hot LuböckBoUo Staatswapen zyn vooralen De trekkingen gescliiedou in het openbaar onder toozioht van regeeringsorganen en waarborgt do Staat voor prompte uitbetaling der prijzen iralis voegen wij aan elko beitelling hpt ambtelijke plan waarait zoowel do verdeetmg dci prijzen op de trekkingen der verschillende klaaaoD alsook de betrelfendQ inzetten bljjken en zenden wij onzen belanghebbenden zander voorafgaande aanvraag de ofÜoieele ligaten na ailoop van iedere trekking Aangezien het aantal der uitgegovea loton betrekkelijk klein ii en in weerwil daarvan doze loterij talr ke hoofdprijzen oplevert ba staat een zeer groote kans een hoofdprige te kunnen behalen en is hier eene gelegenheid tot winnen voorhanden zooals zg steobta zelden wordt aangeboden Wy verzoeken derhalve met beatellen niet te willen aarzelen daar het etalUg ia aan te Demon dat do voorraad van loton spoedig uitgeput zal zyn l iLauriiianii Slliiioii Bankiers en Geldwisselaars HAMBURG PEAKSCHE STOOMVERVEEIJ chemische Wasscherij VAH H OPPEi HEIMEK 19 KraUkade Botteraam Qabrevel ord door Z M den Koning dei Belgen Hoofddepót voor GOD DA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het etoomen en voryeu van alle Ueerenen Dameigardeioben alsook alle Kiadergoederen Speciale inrichting voor het atoomoB van pluche mantels veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden ens worden naar de nienwate en laatste methode geverfd Wie zeker t a wu da Echte I Ei el Cacao te ontvangen tesamei geateld en na vele proofnemingen In den I handel gekomen onder de naun des 1 uitvinders Dr MiohaellB vervaardkd op de beste machines in het wereldberamde étabblisiiement van Qebr Stallwerck to Keulen Ische J pmiel2tiell Cik6l acsio b TlerkaDtoD bonen Deze Eikel Otcao ia met melk gekookt eene aangename gezonde dmk voor d 1 gelykech gebruik een i 2 theeleftb ra t pceder voor een kop Chocolate üls geneeaknobtige drink by geval van diarrhee ileohts met water t gebn ken Verkrügbau bij 4e TooriMMBll H n J kT V K proftnijw l £ 1 80 c 0 90 i 0 35 Ovierulnttegenwoordigw Hader land JuHus MattenModl Amsterdam Ealreiatrsat 103 Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMc v n H I van Schalk Co gevestigd te s Gravenhaffe tieyplentraat X en 9a nab de Regentesaelaan van Z M den KONIING van BELGIË Indifn gij hoeatll gebruikt do allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extraot FLACONS van iO Cts 70 Cts en ƒ l verkrjgbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven f S Qouda D MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E e vjji MILD Veerstal B 126 te nmda A BOÜMAN üfoordrectoJ C RATELAND Bwloop Xet vooral op de B V WIJK Oudeaairr M KOLKMAN Waddimveeti ÜOPJ PD 1KB OUDE f aT SCHIEDAMMER GEITEVEE Merk NIOHTOAP Verkrijgbaiir bji PEETER8 Jz A ls bewijs van eobtlioid ia oachet en kurk steeds voorzien van den naam dor Pirmi P HOPPE Jicln kortom UTgA is da beste üivniiTing ti Sheamatiek Lendenplj Eis AnIier PaiB Expeller YffiX 18 met het teltl mm aan te wenden tegen EEg Ankef PalnIxpelliif Ankep Pain Expeller Pnjii 50 oenl 75 o t en flJili de üwi Ji VvorlündOD In d meeste ApotheUn an bi f i HloMor t Co t R iH sn m EENISBEF0T7A1ITEEL Men wordt verzocht op t HERK te letten DIT HET MiOlZlIS Vi M BAVENSWAAY ZONEN GOBINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van ra twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prfls voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepc ueerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende met roodo lettem Üüi da Druk vau A BRINKMAN k Zo J BREEBAART LZ KEl KISGEVlAIG De BUKGEMBESTEB vio Gouda bronfl bjj deze ter keDaia ran do beUngliobbeadflu dat door den lieer üinolour dar Direote Belastingen eoz te Botlerdam op den i4n September 18 8 exeeutoii is verklaard Een Kobier roor do Bolnsting op Bodrgfa en aodero Inkomst dienst 18 7 88 No 6 Dat Toormeld Kohier ter ioTordering is gesteld in kanden van don Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zynen aanslag op den bij de wet bepaalden voel te voldoen en dat heden ingaat de termgn van zes wokon binnen welken ds reclames behooren te worden ingediend Qouda den 87 September 189S Do Burgemeester voornoemd E L MABTEN8 TOOS UE N ATIOI ALE MILITIi KEBflTE OPKNBAEE KENNISGEVING BüEGEMEESTEEen WETHOÜDEKS yan Gouda voldaeDfle aan rt 38 dor Wet yan dea IUd Augustus 18S1 Staatsblad do 7St en aan art 0 vau Zgner M jesteits bealuit ran den 8u Mei 1862 Btaatablad no 46 brengen ter algemeene keuiia dat de Loting der in dit jaar roor de Nationale Militie iugOBchrevaiitn in deze Gemeente zal plaats hebben op Diosdag den lln October aanstaande Mntwn ide des voormiddogs V ar dat de mgesohravenen naar Alphabeliaohe orde opgeroepen zelvcn bun nommer trekken dat Toor den niet opgekomen Loteling de trekking kan ge oIiied n door zyn Vader Moeder of Voogd lerwyl dit by hunne afwezigheid door den Burgemeester of een Ijid ran den Gemeenteraad irordt gedaan dat de belanghebbaudeii ten einde te loten en opgaaf ta doen van ds redenen Tan rr itelltng die si ter uke van de Militie meeneu te hebben sich op voormelden dog en uur uilen moeten bevinden ten Baadhuize dezer Gemeente dat op Maandag den 34n October daaraanvolgende vau des voorraiddags 10 tot des namiddags 1 en van S tot G ure op het Baadhuia aanvraag kan worden gedaan tot het opmaken der getnigschrinen wegens Broederdianst of van te zyn Eenige Wettige iiooa en dat belanghebbenden ziob moeteu aanmelden vergezeld ran twee met hen bekeade ter goeder naam an faam staaode ingezetenen die op hunne verantwoordelykheid de vereisohte getuigenis kunoen afleggen en bet op te maken getui ohrift oii crteekenen Hot doen opmaken van die getaigsobriften is echter niet voldoende om van dé rr stetHng verzekerd te z Q daartoe zullen de Lotelingen d rr stelling in de Eerste Zitting v n den Militieraad moeten vragen Pe benoodigde bewijzen van werkolgl eh dienst of uittreksels uit bet Stamboek Kullen Voor de belingbebbonden bij de betrokken korp sen worden aangevraagd indien e j eieh ri dr de Loting verroegen ter Secretarie dezer Gemeente en FEViLLEtOM Oedenkschrlfteii ïm een Gelokioeker OP AIOIIBAL DE VONDELING 2iaar het ïranich DOOB W NUTTERS 8 Hat zou inderdaad eene telenratelUng voor mij zyn geweest het gevat van dezen man op gewone wyze zonder oenig drama verklaard te hebben gezien en zonder my rekenaohap te geren waarom geroeide ik my tot hem aangetrokken Tegen het einde der masnd Mei trad ik mija woning binnen en zette reeds myn voet op de eerste trede der trap teen ik den portier tot een persoon die met den rag naar my gekeerd stond boorde fNogmaals mynheer ik kan u niet naar bovou laten gaan daar m nbeer van ran morgen of reeds afwezig ia Ik liep door toen de portier eensklaps uilriep yWacht daar is mynheer Op deze woorden keerde ik mij om Degene die mei den portier had gesproken deed hetzelfde En toen met een rerwondering gemakkelijker Ie begrypen dao te besohryren berend ik mij ran aangezicht tot oangezioht met den man waarmede mijn verbeelding zich reeds zoo langen tyd had bezig gehouden Uy groette belvfd liet lyn kort pijpje in z d de daartoe noodige InHohtiDgen tijdig rerstrekken terwyl iij die bezwaren mochten hebban Ugen da wijze waarop de Loting is geschied deze kunnen iobrengen bjj de Gedeputeerde Staten dezer Provincie binnen rqf dagen te rekenen van den dag waarop de Loting heeft plaats gehad by een op ODgezegeld papier geschreven bezwaarschrift hetwelk met de noodige bewgsstukken gestaafd tegen bow s van ontvang eal behooren te worden ingeleverd by don Burgemeester dezer Gemeente Gouda den 87n Septtmber 189S Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Beerataris BROUWER Buitenlandsch Overzicht Men bericht uit Pargs Het aftreden van deo mioiater Viger wordt voor irtagelgk gehoodeo In overeenetemmiog met wat vroeger in dergelgke gerallen gebaard is lal Sarrien waaracbiJDlglr bet gestrenge strafsyataem woaraao Dreytaa onderworpen is doen ophondeo Men z t dat Sarrieo den proonreur geaersal bg het Hof van cassatie reeds officieel van de besllssiog der rei eeriDg ia keanis heeft gesteld Aaogeziea Zola de schaden en iateresteo van 30000 Kanos aan de scfarifikinJigeD waartoe hij veroordeeld is geworden niet betaald heef is de gerechtelgke verkoop Tan go bols en inboedel in de Rne de Bnuellas tegen 11 October aangekondigd Paal Meyer beeft een brief aan Zarlinden geriQbt waarin bg protesteert tegen de bespottelgke rervolging tegen Picqaart Picqiart is onscbnldig zegt bij en Dreyfas evenzeer Door da e osening uil te spreken verval ik mgo plicht als goed patriot Clemenceaa schrglt Frankrgk zal Briason dankbaar zgn dat bg de anprematie van het bnrgerlgk gezag gehandhaafd betf Da iQaaloias en bat sJoarnsU bstoogen dat de regeering een politieke geen gerechtelgke daad heeft gedaan Moge de rerantwoordslgkheid daarvoor licht op baar geweten drnkken aliibre Paroles en sintransigeanit vallen heftig Briiaofl aan De Echo en de Paris scbrgft het besluit dat aan Sarrien is opgedrongen is een politieke daad welke in strgd is met den geest onzer instellingen Ds Figaro € en de Matin c kenren de beslissing der rsgeering goed zg zal een oplochting in de openbare meeniog en een opleving Tan de zaken medebrengen De Siècle schrgft De beschaaf de wereld al het betlnit der regesring met geweldige toejoichingen ontvanRen zak glydea en zeide op beschaafden toon Ia het monsieur dien ik het genoegen lub tc spreken M 1 3a mijnheer irZoa ik mogen hopen een rerzoek om een onderhoud van enkele minuten ingewilligd te zien F £ n daar ik scheen te aarzelen voegde hy erbij arHet betreft eene zaak die roor a naar ik zoo rrij ben te geboren eenigszins ran belang is ffWees dan zoo goed my te rolgen mynheer antwoordde ik Hy maakte een buiging en wy btklommen de trap Op myn kamer gekomen schoof ik een stoel by zette mijzelf neder en wachtte tot bet hem goed zou dunken de reden van zyn bezoek te verklaren Benige minuten scheen hy Ie besteden om zyne omgeving op te nemen als wildS hij die roor altyd in ziju geheugen prenten Eensklaps de tti te verbrekende begon bjj Mynheer ik verkeer in geldelyke ongelegenheden die my reel zorg baren Zoo dat is onaangenaam meende fk voldoende als antwoord ta kunnen doen dienen Het is zoo ik de eer had u te zeggen vervolgde hy Op dit gezegde geloofde ik my plotseling in tegenwoordigheid van een dier bedelaars van beroep die een ware plaag van Farys uitmaken en waarvan i men zich onm iyk kan ontslaan tonder dat ü hun doel bereikt zien Ik stak derhalve de hand in myn tak zocht een tweefranntuk en bood het myn beioeker aan Hy nam het geldstuk met de topiMO zyner vingen uo beiohouwite het aan alle Wteo kterde De sCaiaagnaoc is van oordeel dat bet reobt thans zgn loop moet volgen zonder eenige toasohenkomat no het parlement ♦ Beeft Eaterhazy thans de waarheid gesproken Deze vraag is van onderge obikt belang voor de revisie maar van zeer groot belang voor de kennis der Franscbe legerioeataudon De Siècle heeft een aantal kantteekeningen op de mededeelingen door den Uhlan aan mevr Beer de redactrice van den s Observers gedaan En nit die kanttMkeningen biykt dat Éaterhazy s mededeelingen vrg wel met de waarheid overeenkomeo uitgezonderd natanrl k op die gedeellen die met zgn eigen houding in verband staan Zooveel is zeker uit zgn verhaal dak het borderel niet door Dreyfus is geschreven wat reeds door versohillende deekundigen was aangetiood maar door ËiUrhaaj dat het geheime stok cette canaille de D niet op Dreytns maar op ee ander betrekking had zooals ook leeds door Henry voor het Hof van Assises was beweerd dat deze stukken alleen dieoen moesten als stenQsels voor de moreele bewgzeo die meo tegen Dreyfus had meeneo te bezitten Plaatst men hiernaast de bewgzeo die de regeerfng meende te hebben voor de sohuld van Dreyfus deze waren lo het borderel So dt brfet cette canaille de D 3o het briefje door Csvaigaac in de Kamer voorgelezen 4o de smoreeles overtuiging Thsna is erkend dat bet borderel door Dstertiazy werd gifsobreveo dat het briefje met de D op een ander betrekking bad dat bet docnment van Gavaignac door Henry is gemaakt zoodat slechts overblgven de moreele bewgzenc en deze zijn in de laatste zitting van den krggsraad van 1894 verlaten door den Regeeringscommisitris dia zich alleen bWf vasthouden aao het borderel Zoadat er niets overblgft van de beschuldiging waarvoor Dreyfas nu reeds vier jaar rerblgf hondt op het Dnirela eilaod V Ter gelegenheid ran den onlangs 21 Sept gevierden 58o verjaardag van den hertog van Cumberland pretendent naar den troon van Hannover is in het voornaamste orgaan 4er Welfeaparty de Deufiobe Volkszeitnngs een loort manifest verschenen dot bg de Daitsobgezfnde bladen in bet vroegere koniukrgk niet weinig kwaad bloed h eft gezet Het geeft den pretendent de verzekering van de onveri odsrlgke genegenheid zgner getrouwe onder en wendde het evenaio men een antiek kunitvoor werp doen zou WÉt is dit mynheer f Dat als ik niet geheel in verwarring ben omtrent de muntindoeling van ona vaderland dan is het een tweefrancstuk Eq wat wilt ge dat ik daarmee zal uitroeren P Ik naak daaromtrent geen bepaling ik laat dat geheel aan u zelro over de gift is niet groot maar ket Is my onmogelyk meer roor n te doen ook 18 myn tijd my zeer kostbaar ffik bogryp de zaak gH verbeeldt u dat ik een oalmoea rerlang en dat ik met die bedoeling o inzage gaf ran myn finaotieelen teeatand Ii het mot zoo P vOngetnyfeld Vergissing dwaling mijnheer groro dwaPng volkomen vergissiDff Waari k Voorzeker Wel reken ik er op gold ran n te zullen ontvangen volkomen waar niets is meer waar onder de zon Maar ik verwacht iela moer dan dit on ik ate me roor het te tullen wrdienen ffin dat geral maar op mijn woord ik verklaar met al te best te begrijpen Ik ge my rerkloren Qe zoudt me daarmee een onuitsprekelijk genoegen doen Geef my enkele minuten Ik zat kort zijn Dea te beter Oy tyt letterkundige niet waarP Men tegt hot Ik heb enkele werken ru uw bud galeten n daoen en spreekt o a doelende op de ontvsngst tan keizer Wilhelm te Hannover in bet begin dezer maand van tkaostmstig gekweekt enibooaiasms s De prnsaophilea noemen deze en dergelgke uitdrukkingen natqurlyk in hooge male onwelvoegigk en oudulbaar en verlangen dat de hertog zgn geeetdriftige aanhangers rormelgk zal desavoueeren Zg herinnoren hem aan dea brief dien hg in 92 aan den keizer schreef toen het bekende Welfenfends werd opgeheven cAls Doitseh vorst verklaarde hg destgda zal ik geen enkelen oauval toelaten legen Pruisen en zgn soiversin s De bladen der nationaalliberalen en der coneerratieven werpen nataurlgk wederkeerig de verantwoordelgkfaeid voor de sterk geprononceerde antiPreisifche gezindheid van een groot de I der Hannoveranen van zich af Volgens de eenea zgn de oude agrariërs volgens de anderen is het van Pruisische zgde toegepaste vervolgiogasysteem er de scbald van Niemand sohgnt eraan te denken dat de geannexeerde Haonoveranen geen enkele reden hebben on sich gaarne Prais te gevoelen eenvoudig wgl tg reeds een nationaliteit bezitten waaraan ag hechten V De eerste tgding waaruit bleek dat BIr Herbert Kitchener Faijoda wsa geweest en wat bg er had gedaan bereikte Londen in den vorm van een telegram asn den LordUnyor die den Sirdar gelnkgewensebi bod met zgn overwinning bg Ghartóem flel leidde Ik hoop dat nw lordsehap onze dankijare erkentelgkheid wil aanvaarden en aan da poorters van Londen overbrennfl voor bet telegram van gelokweoscfa e ia eergisteren heb ontvangen bg mijn terugkeer van hel vestigen van garnizoenen in Feajoda en aan de rivier de Tobat Wg vertroawen dat bet openen van deze nilge tlekte landen de Stad Londea en den Sngelsehen handel in t algemeen van nul zal zgn Sirdar Niet ten onrechte noemt de Times bet feit dat Eogelaod en de wereld zoo terloops het eerde bericht en znik een sober bericht kreeg van dan tooht naar Faajoda kenschetsend voor den man en voor het volk waartoe hg bekoort Zateidagavond seinde de Sirdar ook aan da ügyplische regeering en meldde dat hg Marcband had ontmoet Mareband heeft acbt officieren en bonderdtwintig Soedanaesche soldaten bg zicb fl was dan lOen Juli al te Faajoda aangekomen en bad de Franscbe regeeriug van zgn aankomst verwittigd ia twee brieven ééa over deo Kongo Staat en ééa orer Absssiniif dis echter nog niet in Pargs knnnen wezen ik geef u m jn woord dat uw manier me niet kwaad roorkomt Ik geloof ook inderdaad dat u zult slagen Oy tyt zeer goed mynheer ik geroel my toer rerplioht antwoordde ik eenigszins spottend ffNean niet zoo Ik zeg wat ik denk en ik denkvrij voed Ofaohoon myn eostuum of wat ook nietin myn voordeel spreken geloof m het ontbreekt roe evenmin aan smaak en kennis als aan oproeding Terzake mijnheer rWfllnn ik bied u mgn medewerking aan Ik kon oen kreet ran rerrassJng niet weerboadsu en riep nit üw medewerking Juist myn me de war kiag I En hy le do by dit laatste woord op olko leltergrem eev byzonderen nadrnk Dit voorstel is leer rieiend roor ayn eeriuoht mijnbeer en ik betreur het dan ook my rerplieht to zien het van do band te w tec En waarom P Velerlei redenen nopen m daartoe Maar welke P Byvoorbeeld rerbintenisseo die ik mot m jn uitgerer heb aangegaan enz Ik ben er zeker ran dal het slechts noodig ia dat ik my rerklaar om het mot u oena te worden Ik heb volstrekt geen eerzuobt Ik geef er niets om dat een boekdeel met m n naam prekende bij dutzenden rorkoeht en als verslonden wordt Ik wil u aleohts een boek in handschrift rarkoopen waarmee ge kunt doen wat g verkiest Ziedaar de geheele taak Worii wervojfid