Goudsche Courant, donderdag 29 september 1898

7 80 8 S0 9 17 7 48 8 48 7 88 8 81 6 07 9 08 8 19 9 08 9 48 6 46 7 80 7 4 6 68 6 6 n 6 17 f 6J8 7 48 6 0 Ontvangen eene groote sorteering Doenscb Eandsclioeiieii voor DAMBS en BSBHBy L vaa OS la Md Tailleur Kleiweg E 73 73 GOUDA TefevkMK Mo 3i Beurs van Amsterdam 87 SËPTËUBEB I Vikrs tjlatkra NEniai ii n Oert Ned W S Vs 86 87V dito dito dito 3 j 98 diio dito dito 3 97Vs UoNG a UU GeuJI 1881 88 3 101 1 ITUII lasohrgvmg t8 8 81 5 85Vi I dito ia tüior 1868 6 841 4 PoaTUQAL Obl mot ooupou 8 I I dito tiekol 3 17 RlI LANO Obl Bignenl 1894 4 88 dito Oeoons 1880 4 97Vs I dito bij Hatha 1889 4 98 dito bg Bob 1889 80 4 97 dito ia goud leen 1883 6I dito dito dito 1884 5 IS s I I 9FA1IIZ ferpet schuld 1881 4 SC s I I Gec leaning serie 0 1 86 1 I Zoio Avi Rep V obl 189 6 104 I Ulliico Obl Buit 8oh 1880 96I VlNEZuiu Obl 4 onbep 1881 3 I Akstiidah Obligation 1895 8 lOOi I BoTTlBUAK Stad leeu 1894 8 lOO I NiD N Ut Hsndelav aand 64 Arendib Tab MIj CertUcatan I 663I DeliUaatsehappü dito 489 I Aro Hypotheekb pandbr 4 100 Calt MÜ der Vorstenl aand 4 s Gr Hypotheekb pandbr 3 101 Nederlandsehe bank aand 108 Ned Uandelmaalaeh dito 145 N W k Pao Hvp b pandbr 3 Bott Uypotbeeicb pandbr 8 l O ütr Hypotheekb dito 8 8 OosTiNl Öjsl Hong bank aand 1 188 BvsL Hypotheekbank pandb J 108 AuuiA Ek nt hypoth paudb 6 86 Maiw L O Pr Lien carl 80 Nli H ill IJ Spoorw Mij aa d 118 Mij tot Eipl V 8t Spw aand 113 Nod Ind Spoorwegm aand 108 Ned Zuid Afr Spui aand 6 j 817 dito dito dito UBl dito 6 100 j 1 IliUlSpoorwl 1887 89 A Eobl 8 64 I Znid Iul Spemij A H obl 8 I 57 I PoLZH Warsehau Weenen aand 41 1 0 I i Busk Qr Buss ïasMwa dito aan l 5 75 I Iwaug Bombr dito aand 6 1 100 Kunk Cb Asow Sp kap op 41108 dito dito oblig 4 I 100 AilBaUA O ent Pae 8p Mü obl 6 14V Ohio I North W pr C V aand dito dito Wi SI Poter obl 7 1 7 Denver JiRio Gr Spm eert v a U Illinois Central obl in goud 4 103 Louisv bNashvilliOort v aa d 56 Meiioo N Spw M Io hyp o 6 108 Miss Kansas v 4pOt prof aand ll i 1 N ïork Outas o k Weal aand I 15 dito Penn Ohio oblig O 112 Oregon Oalif lebyp iugoud 5 I 8t Paul Minn k Manil ob 7 186I Uu Pao Hoof lijn obig 8 I dito dito Line Col Ie hyp 0 5 I CUADA Can South Chert v aand 50 I Tl 0 Ballw fcNa loh d c O I Amstard Omnibus Mij aand 1 178 I Botterd TramveK Maata aand 197 I Nan Stad Amsterdam aand S I 105 i I Stad Bolterdam aand 8 IOC I BlLom Stad A ntwer en 1887 S J 100 Tudebfendacha middeopft rd van eau der sto I kflD DMr bet wsjmd in gftlop waa iielea 1 nog Iwea paarden en geiaakle ook twee d r I bergdara ar ouder I De maoaau kvamea er met lichte verwo 1 diogen aao handeu en aangatichi af tarwyt eau der gevalleD paardeo Termoedeiyk met 1 gebroken poot op een wagen naar de atal d r 1 Fradrikakazerne werd rerfoerd I Ia de vergadcriag van de Aothropologiso e 1 Vereeoigiog te Stockholm gaf profeasor Nat I hont ala agne meening te k noeD dat indien 1 Aadrée geland waa op Spitabergeo oi het zm delgk gedeelte van Frana Joaeph land m n ben waarichgnigk ia dea loop rao den lom r ion gavondea hebben k resultaat au e naaporingen io dezen zomer verricht kon T lig aftogeuomeD worden dat Andrée niet geland was in de buurt Tan die landen De hallen waa dua waarsehynigk zooala ook door drËkholm ia rermoed ver naar bet noorden gedreren denkelgk naar het ooitelgk gedeelte vao Groenland In dat geval zou men eer t na vele jaren tgding kanoen verwachten de raogelgkheid waa niet oitgeiiotiu dat de leiaigera zich langen tgd in htt leven konden houden op de oo tkaat van Qroanland Uit Zeveuaar wordt van 26 dezer gpmeld De Bcheepvaart wordt op deu Rgo zeer belemmerd door den tegenwoordigeo oogowoon lagen wateratand Io de nabgheid van Spgk voer Maaudagnamiddag het achip aStad Meiderichc genaamd vaat en kon onmogelgk weder vlot gemaakt worden Wanneer de ataod van het water niet beter wordt moet de gebeele lading worden geloat Uit Keulen wordt bericht dat wegene den lagen waterstand de groote aalonatoombooten van beden af buone vaart op den Rgn hebb o ge taakt In het orgelmagazgn van den heer L Vermt ulen te Rozeodaal brak giatereomorgen 6 nor een felle braad nit De vlammen namen zoo apoedig iu omvang toe dat bgnanieta koD worden gered De bewooera wisten zicb oog tydig te verwgderon AlVa waa verzekerd 4 17 35 Maaodagmorgen meende een hoofd conduotear der Staatsapoor in een trein Inaacbeo Tilburg en s Hertogenboaoh dm bekenden Hendrik De Jong te herkenoen Bedoelde reiziger atapta ia Den Bpaoh uit en nam den omnibna van hotel Goadeu Leeuwv Terstond spoedde zich de conductenr caar het eommiiaariaat van politie dat onmiddellgk eeo oitooodigicg zond aan den reiziger om ven ten bureele te komen waarna deze Onmiddellgk vo deed met het gevolg dab weldra bleek dat men hirr volatiekt niet met De Jong te doen bad 9 s 14 Uit Graienhage wordt gemeld Eigenaardig blgkt nit bet volgend Ig4je van kiezers voor de Kamera van Arbeid hoe weinig werk in aommige bedrgven ia gemaakt om op de kiezeralgat te komen terwgl re fa het hoogste cgfer dat der werklieden in de bonwvakken nog zeer laag mig geacht worden Voor de Kamer der O nfectiebedrgven staan als kieiers ingSKchreven 47 patjoona en 160 werklieden voor die der bonwbedrgveo 175 patroons en 1635 werklieden voor die der voeding en genot middelen 151 patroona en 611 werkliedea voor die der drukkersledrgven 54 patroons wat het volledigste cgfer is en 408 werklieden Geheel in tegenoverstelling met de politieke verkiezingen kostte het in veel gevallen vooral bg de werklieden moeite personen ie vinden die zich candidaat wilden laten atollen Zelfa werklieden die zitting hadden in den pnrticalitVeu arbeidaraad voor do bonwvakken stalden lich un niet beschikbaar I 3 ad Bruasel 1886 8 HONO TheiSB Bagullr Oeaalsoh 4 OosTIlia Staataleanig 1860 6 K K Oosl B Cr l880 8 BpAlua Stad Madrid 3 1868 NlD Ter Biz Avb Spoel eert 100 n Vs US si l 11 nde klasse newsprs n nu k IMrecle SpoorwegvcrMndlngen met GüUüA ZomerdlesSt 18Ö8 AangevaogeD 1 Mei TlJd van Greenwich 11 IBS 8 80 s 16 10 04 10 88 1 S In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft men door het breken vaa een rnit en daarna opschniten van bet raam zich toegang verschaft tot de ko£Bebuiakamer van O aan de Hoornbrug onder Rgawgk en aldaar door braak de inhoud van de toonbanklade ongeveer f 15 en 4 karaffen sterken draak ontvreemd Ëeu bloedspoor dat naar Delft leidde gat de po itie aldaar aanleiding als vermoedelijke daders te arresteeren een paar ond bekenden der joatitie zekeren J B ond 24 jaar en J G ond 22 jaar Ook de derde J B oud 23 jaar werd giaterochtend door de politie aldaar gearresteard Zg zgn tor beschikking van den bnrgemeester van Rgswijk gesteld Bg het gedrang op hel perron te Arnhem np den 21n heeft mej C van Ooateriee haar been geknensd Gelukkig ia het been niet gebroken hoewel bet weinig scheelde Mej Van Ooaterzee die den 21n van Arnhem naar Berign wilde ve trekken moeat om den Dnitschen trein te bereiken die aan een verkeerd perron was aangekomen door een leege coupé van een slilataauden trein die den weg belemmerde ovet de rails naar den overkant Van de hooge tree op da rails mnetende apriageo smakte ig neer en kon niet verder loopen Van reiun ADVERTENTIEN Getrouwd D HERMAN DB QKOOT Arti m M T A VAN EDE TAN DEK PALS die ook namens wederzgdsche Pamilie hunne hartelgke dank betuigen voor de vele bewgzen van belangstelling bg hun hnwelgk onderrondan at OirZICHTEABEII HEBREN en DAMES PRDIKENJODFETS SCHfilDINGBN en verdere HAABWEREEN mnntennlt door SOLIBDB AFWEBKING bg H p m mmmui Coiffeur KltUeeg Gouda 6 88 6 B1 6 14 7 S1 9 10 0 14 9 88 S B4 10 11 U U 6 40 6 10 6 39 7 50 9 80 9 a4 9 431 o ia lo SO 11 88 11 88 11 60 19 87 6 16 6 61 7 8 7 68 8 40 9 8 11 64 19 08 18 47 6 88 7 lO 7 46 8 11 9 47 10 18 O O D D i B B N B 8 19 16 18 66 8 14 8 46 4 49 1 8 1 19 1 8S t U 46 1 48 8 4 4 16 6 16 6 96 8 64 6 11 7 84 6 68 89 89 8 04 4 83 4 8 4 88 6 04 6 16 11 J7 U SS U n 4 88 6 90 6 47 6 06 6 66 8 86 door lO li VJ l jkm t W 8 oÏ9 05r08 i 486 OÖ 878 40 10 0i 11 97 6 6 80 8 66 7 66 60 9 07 9 86 10 0 10 84 6 60 7 1 9 10 9 98 10 54 ka t O S 7 06 8 10 I 9 36 7 9 8 81 9 49 9 66 10 84 ILlOJOouda 10 19 10 67 18 00 18 10 18 68 0 8 17 11 1 7 46 8 848 66 8t 10 81 11 46 18 8 l 6 34 7 1 7 68 8 14 07 S B 6 33 7 4J 8 87 8 49 9 00 9 90 10 16 10 88 11 88 lO S 11 66 1S S4 3 47 4 16 0 4 4 84 I 8 40 4 87 6 8 07 9 58 10 68 11 10 18 11 Verspreide Berichten FaAKKKUIL der Obierver kondiiit tegen De directrice Zondag weer rat nnsationeeli aan Eat rbazy heelt kaer een belangrgk ttuk toereitruuwd Het behoud der oiterlgke kalmte te Parjjt ilechte verstoord door enkele oratie en vergaderingen ala die ran Zondag waor tvee maat minder menBchen waren dan dei uffiriarlet moties aangeven ie opmerkelgk Over Déroolède BcbrQvend zegt Coroély dat k na zgu dolle spetch nerkelgk in staat zen geweest ign era de elraat op te hollen en zich te laten doodslaan Maar vervolgt hg htit Bchyut niet dat dit gevaar vuor het oogenblilf beslaat want In de Mak is er veel meer literatnur dae actie Men ii zeer bedaard en men leest en laisiert met een volmaakt dilettantisme naar redevoeringen die op lavaitroomen en naar artikelen die op litrioolbesproei iogen gelgken Zoo is het ook eergisterea geweest Sn na Déroolèda gehoord en hem toegejuicht te hebben heeft iedereen van het slot van don middag gebruik gemaakt om een eindje om te gaan wandelen c De kamer voor strafzaken van het Sof van cassatie bestaat uit een president en vgf ien raadsheeren Het zgn Loew voorzitter Accari Bard Bonlloche Atha in Jhambareaod riadiheet rapportenr over het beroep in cassatie van Zola na zgn eerste vsroordeelin door bet Assizenhof der Seine Dumas Dupré Duval Forlchoo De LarooTsrade Laieere Boolier Sallantin Sarestre en Vetelay Procu reurgeneraal is Manau advocaten generasl hg de strafkamer zgu Melcot en Pneob Er is gemeld dat kolonel Picqoart ia mis au seor l zoodat zelfs zyn verdediger niet bg hem wordt toegelaten Krachtens de onlsogs aangenomen asnvuliing an het wetboek van btrafvordeoing de wet op de cootredictoire inatractie is de geheime instructie gelgk die nu op kolonel Picquart wordt toegepaat in da bnrgerlgke rechtspraak ten eenenmale onmogeIgk en de vader van het wetje de heer Coostans heeft aan een redacteur van de Matin verklaard dat het natoorlgk in zgo bedoeling beeft gelegen de waarborgen voor de vardadigiuK ook te verschaffen aan militaire beschuldigden By geeft echter toe dél dit niet dnidelgk is uitgedrukt In zijo redactie en heeft daarom het voornemen te kennen gegeven in de eerstvolgende zitting van het parlement een afdoende aanvnlling voor Ie stellen Bat scbgnt dat de bedreiging met verkoop van Zola s inboedel bet gevolg is vsn Mirbeau s weigering om ander dan onder zeker voorbehoud de 30 000 francs voorlonpig te betalen BINNENLAND STATEN GENERAAL TWFBBnm WLAMBH ZiltiDg van Dinsclag 27 Ueptembor Id bebtodölioK kwam hei adret ran antTtroörd Op de Troonrede De algemeeoe atr kkiag werd EODder di oos ie goedgekeurd 8 S 8 48 8 40 8 86 CS I 7 7 89 IM 7 18 lluiiJ Moonlraohl door Niöttwerlrerk a 0 pdle 1Ultnr ili 8 18 6 80 8 88 6 08 6 11 6 19 6 86 4 4S 4 66 6 04 6 11 6 17 aoUerdan 0 pBllO HLuwurkerk Hoorilrwlit Gouda ZsT iihmMnMootkapollo ZoetenneerZogwmrd Voorborg J1 M V lUge Voorburg Zoelemeer Zegwaard onhuiïOB MoMkapollt Onnd 0 8 6 16 7 8 6 80 86 6 48 6 03 8 10 8 B S 7 04 7 4 Ulraoht Wnordon 6 49 6 68 8 06 üuclaflT 8 14 H 16 De eerafce paragraaf ofsr de inboldigiDg der Kooingia leidt den hfer TroèUtra tot aea ferklaring ran de afweiïigheid der aociaaldemo crati che Kamerleden b de inbaldigiDgea viln hftt standpont der party ten opxicbfco van het kOQÏQgBohap Wgzende op da heersoha pg der bnziitende klaBsè bewe ri hiJ dat E t r hand haring hirer positie chitterande feeit gnf om het ToIk zyn juk door haar glorie fceaoen vergeten illeea uit luobt naar pereoooavereeriug en nit speculatie op de zacht naar oiterlgk pruslfertooo tan einde hasr tnaoht over het ondfrworpea volk te Törgrooteo OTsrigena betoogt hij op historiaohe gronden dat Oranje popalair is geworden als hoofd der oppogitia tegen d geldaristooraiie Maar sedert Oranje de dienaar i der bezitimda kliase en niet meer naakt voor de rechten van bat volk ipgeoover die klasse i dert het OrapjeBovea geen aoti kapitaUiitiacbe leose m er il bedt die kreet een andere beteekenis Spreker laat de persoon der Koningin erbuiten en doet in ridderiykheid vooreenjooge TroQtr KoDingia of arbeidster Toor niemand onder Hy bestrgdi het ateliel door de maeht der bezittende klaaie te oadermyneo eo die der arbeiderfaklasae te Termeerderen en voelt eveti weinig voor de monarchale Kepabliek in Fraokryk als TOor de repabl keiasche Monarchie hier te lande want io beidon heersoht de bezittende klasse y kan de labuldiging fseaten niet iudrak wekkend noem n daar zy Teel ledeo onder de aitapattiogen eo gewelddadigheden tegen nietOrangisten ia til van plaatsen Ka diescbrgft by toe aan de onwetendbeid vin het volk dat niet wisfc waarom het feestvierde In het bS lang der volkamoraiiteit moeten die fee ten uiet dikwyis terugkeerea en ook ia bei belang der leiligheid van ben die niet meedoen Uit veler oothoodiog leidt by af dat de deelneming aan de feesten niet algemeen waa en hy beklaagt zicb over dea dwang van patroons tegenover werklieden die geen oranje droegen Overigens is aan de volksaitiogen weinig politieke betöekenif te hechten De volkfloutevredenheid blyft en wordt niet door feesten verjaagd Maar Oraoje gaf nivt de b DOBQlandsche nationale eenheid en de verklaring der commissie dat weiklieden penaiooneering onmogeiyk i levert een scbriMe tegenatelliog met de Oraoje viering De drang naar vrymaking dar arbeiders zal ten slotte leiden tot vervanging van het Oranje bor n door Leve da sociaal democratie De heer NoUiog prüteateert legen de critiek vao den heer Troelfatri over de wanorde bg de feeateo op gezag van eea boitenlaodiob blad Amsterdam vierde feeat op waardige wgze gelijk zelfs sociaal democraten toestnmmbn Spreker hoqdt ala afgevaardigde reken og met het V erkelgk ieven en deelt mede dat een Bociaal demoeraat de eedsaflegging der Kooingia een plechtig en ernstig oogenblik noemde ApplaoB Wat de Troonrede betreft deze ft yo sympathie meer hebben indien daaria werklieden pension neering was aangekondigd Den heer Troelsira raadt bij aan minder te spreken opdat de Kamer meer za kaoLaa werken Od heer Dn Klerk bad het verstandiger gevonden als de beer TroeMra ook heden ware weggebleven Hy protesteert tegen de veieedericg van het volk en de werklieden deor den beer Troelatra die de werklieden nn Inmmeta noemt maar bet niet doen za by verkitzingpo Uy bewees daarmee het volk niet te kennen en apr verzekert dat de meerderheid der werklieden aan de feeiten döelnam Ook by hoopt dat er vooreerst geen iobaldigingHfeest meer zal komen dat de Koningin in lengke van dagtn leve Applana De heer Pynappel verwyt dsn heer Troelstra niet voldaan te hebben aan zyn grondwettigen pliobt tot eedaafieggÏDg by de inhuldiging terwyl hy het wè deed by n intrede in de Kamer SODDl 11 8 8 11 1 1 7 1 14 1 88 8 80 10 19 10 89 10 86 10 48 10 49 u n U 13 11 93 11 38 11 48 81 U SJ 9 88 11 18 11 80 11 41 11 61 1 B 88 9 67 10 14 11 16 y 8 10 86 10 44 11 46 9 46 10 11 10 17 10 88 10 48 10 64 B 8S 10 16 11 67 9 08 19 0 1 87 8 08 8 16 8 66 4 48 Nadat hy op betere beoordeeling der ordelievendboid van het volk bg de feeateu in de buiten audscbe bladeo had gewezen ontwikkelde hy verachillendn gronden voor de zinaoede dat de iahnldigiag van iod rak wakke ode openbaring was en dat het besef der nationale eenheid is verlevendigd Orerigeoa wg t by op het streden ook io de troonrede gf openbaard naar oploiaing van vociale vraagatnkken De heer Van Kempen constateert dat de heer Troelatra io zyo tydverspilleude rede fiftsoo mankte evenaU in syn poging tot bet werpeif van een achadaw op bet Oranjehuis Z i zal de volkaleoze Oranje boren nooit verdwyuen De Minister Pieraon herinnert hoe de feeaten het bewys gaven van de eenheid onder het Neder ladicbe volk boe ook lu godsdienst en ia politieke meening verscbillende hy noomt des faeeren Troelstra a rede een wanklank in een heerlyke harmonie Het volk wist wel degelyk waarom t feeat vierde maar de heer Troelatra begrypt het volk niet De beer Troelstra antwoordende ontkent dat de Grondwet de verplichte tegenwoordigheid van da Kamerleden by de inhuldiging eiaobt Derhalve waren de aociaal democraieo vry op grond banner ge tioedabezwaren die dr Kuyper eveneena afwezig niet eens bad Hy handhaaft overigens zyn atellingeo Na repliek van dan heer Noltiug die de veetpratery o erlaat aan de advocaten en de x g hoofden der arbeidersbeweging Vordedigt de beer Van Kirueheek nog de verpliohte tegenwoordigheid bij de loholdigingsplecbtigbeid Ue paragraaf ia daarna met algemoene stem m n aangenomen de faeeren Van Kol en Troelstra alleen stemden tegen Bg de bniteoUndsche betrekkiaften beapieekt de beer Fsif de aloitiDg van de Belgibche grenzen voor Nederlaodsch vee en beweert dat daarvoor geen redelgke grond is De min van baitent zaktjo stelt in nitzicbt dat in October de grens zal worden opengesteld behoadens qoarantainebepalingan De beer Liuftinck hoodt vol dat niets dati protectioriame bg de Belgische keuring voorziet en dst er repre aille maatregelen moeten genomen worden Paragraaf 2 4 worden nu aangenomen By de laatste paragraaf dringt de heer De Visser aan op regeling vao de Zondagaroat der werklieden en de beer Van Kerkwyk op wyziging der gemeentewet Na verzekering van den mia Pifraon dat do Regeering deze onderwerpen niet oit het oog verliest wordt de beraadalaging gesloten en bet adres aaogeoomen met 65 stfmmen tegen 1 de heer Vao Kol De ten toon stelling van gebatikte stofisn die ia het Mnaenm van Kaottnyverheid te Haarlem zal gebonden worden wordt Zondag ï2 October geopend De byeeogebrachte verzameling is zeer belangryk en bestaat wat betreft de Indische kteederdracht oit Sarong Batns Slendangs en Hoofddoeken terwgl VOO Boropeeacbe toepassing sveneena verschillende stukken wer den iagezooden De goed gekozen verdeeling de verscheidenheid der motieven alsook de harmonische kleuren waardoor het Indische werk vooral uitmnut getuigen voor de erQsti e gro idalngen waarop de decoraiieve begioaelen der ooraprookelyke Indiiche kanst berustnn Het valt vooral In het oog dat waar de invloed der Ëuropeesche kunst zich doet gelden de reanltaVn veel minder lyn Een vergelyk v daarom zeer leersaam terwyl het eigenaardige dezer tootoonatelliokt zeker de belaogatelling vin veten zal opwekken OTTÏRDAMïin ler 8 48 i l 4 88 4 88 8 6 6 18 r 6 19 4 ♦ 8 IO 4 4 4 60 4 67 6 04 6 10 8 60 8 4 4 U6 1 44 1 64 8 01 8 08 9 14 1 19 4 06 4 84 4 68 8 8 18 6 88 6 87 8 4E 1 36 1 41 1 66 06 8 17 18 81 4 08 4 87 3 14 U BO onda SeptemUr is dit jaar de maand der uitdrsien ia de temperatuur Drie weken geleden tydens de feeslMi steeg de thermometer boven de 80 graden Kn gisterochtend wees hyt Groningen slechts 38 ATJIEH De N R Ct bevat de volgende berichten ait Batavia dd 27 Sept Officieel wordt het volgeode medegedeeld Ia Pedir is hft overal rustig Toekoe Miu troi Garott haeft zich overgegeven De expeditie naar Fa aagan is ingesobetpt Twee battljoai met 4 kanonnen bonden Pedir bezet De krygamicbt van overste Van der Dua ien bereikte Boeboen verkende Semeroeog en ia thans te WaiUh waar de radja van Tenom sioh in het bivooac aanmeldde Den 25 ten ging het naar twt e bentenga van Toekoe Oemir De spoorweg naar S limoen is gereed De troepenmacht van overate Van der Dassen werd volgens het regeeriogstelegram van 22 dezsr naar Melaboeh overgebracht Het in bet telegiam vermelde landschap Boeboem grenst ten coorden aan Melaboeb Semeroeog ligt aan de Kroeng Qoemai een zgrivier van den Melaboek stroom waar volgens ons telegram van 23 dezer Oemar dea vorst van Tenom omsingeld hield Wailab s Noordelyk gelegen Uit bet laatste gedeelte van oni telegram dat oaduidelyk werd overgebracht zon kunnen worden afgeleid dat Of mar naar bet noordelyk gelegen Tenom en hetdaarian grenzende Lagen is terug geweken Een tweede telegram loidt Het doel der expeditie naar Paaingan ia het herstel der boatden m Kloempaog Doewa Sawang en Niaam en bet breken vaa allen tegenstand De expeditie vertrekt den 27 teD van TelokSemavé De krygamacht vao overste Vao der Dussan is gisteren naar Tenom gegaan Ëea regeeringstelegram van heden luidt De ter We tkast ageerende colonne landde aan de Koeala Boeboen verkende Tint Setneroeng en is tbanv io bivonac aan de Koeala Wailah De Pediratreek ia geheel rnatig De poorweg van Indrapoera naar Selimosn wordt den laten October voor beperkten dienst geopend Gemengfde Berichten Men meldt ons nit Haarlem De 27 jarige aohildflrekneoht W B was giaterochtend bezig op den Kruisweg in een goot een dakvenster te schilderen dat pl m 12 meter boven de straat was By verloar bet eveowioht en kwam met het hoofd op den troitoirband terecht waardoor de schedel tptmfc en de hersens over de straat apatten Natoorlgk was by dadelyk dood Hij was pas een jiar gehnwd en heeft een kindje Een infanterlst vj i het 3e regiment sloeg gistermiddag in beschonken toestand de ruiten atuk en trapte de deuren in van een bierhoia op het Gedempte Bpinboiswoter te Rotterdam De politie kwam er a n te pas en bracht den soldaat die tonder voorkennii ran zgo overHteo zich in die gam ente ophield naar hei poUtieborean ia da Pauweasteeg aldaar vanwaar hy ni ontnachteriag ter beschikkiog van den garnizoen commandant werd gesteld Te Stad polder gemeente Beerta ia giataraaoht 500 000 kilogram stroo afgebrand van de weduwe Ëbela en Freseman Hoogstwaar acbynlytc ie moedwil de oorzaak 10 04 10 11 10 18 10 86 7 66 8 09 8 09 8 1 8 86 liB 9 10 10 16 10 34 10 64 H 80 6 17 7 96 8 9 87 10 10 6 87 9 47 ff 6 84 r 10 01 $ 6 47 7 46 8 80 10 07 10 80 8 96 6 86 6 46 6 66 10 89 ll O F 88 8 64 10 10 18 10 81 10 88 10 88 7 68 7 68 84 8 16 6 89 8 84 9 9 7 90 6 18 6 18 6 30 6 39 6 60 7 48 e o U 1 k k MtlTliHDIM 6 19 8 14 18 10 67 4 11 5 80 7 81 8 96 11 17 10 81 i uo 9 08 11 16 8 8 8 48 4 4 6 90 7 4 9 4 7 80 8 86 9 10 11 30 8 08 4 00 6 00 6 88 8 00 lO O 1 09 ll 10 09 1 61 8 6 4 47 49 7 499 4 1 1 BH het exeroeereo door de Vsldartillerie aftn het strand Ie Scheveniogen viel gistermorgen 200 metera te noorden van de wacht het natonrlgk gaan qnaeatie en het dnorde lang vóórdat ar een dokter waa Eindalgk waren er twee keuiing van de banden der knieacbgfen aterke innerlgke bloeding werden geconstateerd Van uit bet hokje aan den trein werd mej Van Ooateriee per brancard naar het Diaoonee Banbnia vervoerd waar zfl verpleegd wordt De toestand is gunstig en weldra zal mej Van Oosterzea eea paar paaaen mogen loopeu stgf zal het been intuascbeu wel lang bigven en voorloopig lal ae zich van eeo stok moeten bedienen Aan bet kinderfaeat in de MitUehaan te s Hage bg gelt geoheid der iahuldigiug van onze Koningin namen 12000 kinderen nit alle byzondere en gemeentelgk scholen deel Daar voor waren noodig 40 bectolilera limonade 50000 gebakjes 20 000 t blett n chocolade en 12 000 Wilbelmiuabekera STADSNIEUWS GOUDA 28 September 1898 De geoeraal majoor W F Philipaen Inapectenr fan den Geueeaknndigen dtenat der Land machte bezocht heden de Gemeente tot het honden eener inspectie van het Uilitair Hospitaal alhier Na dea voormiddaga beveatigd te zgn door Dfl Wartena van Gonda naar aanleiding der woorden nit Joh 21 17b verbond des enmiddaga Ds Hager zich aan de Nüd Herv gemeente te Beaoogen die tot tekst koos Mark I 15b Beide malen vulde eene groote icbare het kerkgebouw Door Burgemeester en Wethonders te Rotterdam werd gisteren in bet openbaar aanbesteed het maken van eene vaite brug orer de wetering bg de Kruiskade Ingeschreven werd o a door J J Dugra voor f 14 970 en W Bokhoien voor f 14 655 beidon alhier OuDEaKiSK a o IJsel Zondagmiddag 25 Sept j l nam Ds D Boonstra beroepen predikant te Barneveld afscheid van de Ned Herv gemeente alhier Hg bepaalde de gemeente die zDoftls i teeds zeer getrouw onder t gehoor opkwam bg Galaten 6 16 Oe vacature zal over 4 it 5 weken vervuld worden door de komst van Da £ J Homoet uit QrootAmmera SoHOOKHovKN Door de bewonera van de Albrecht Beyiioggracht alhier is ongeveer f 300 bgeengebrdoht om daar eed mnziektent te bouwoo Men wil dan daarin zomera van tgd tot tgd muzieknitvoenagen doen geven Rechtzaken Door de Arrondiasementa Reehtbank te Rot 1 terdam warden in de zitting van Dinsdag 27 1 Septemb r de volgende personen veroordeeld 1 J V E 26 jaar en T v E 18 jau atbeiders te Lopik wegens atrooperg verzet tot I14 dagen gevangenis traf 1 I V 19 jaar vischkoopman te Huizen we 1 gena diefstal van een zak mai meel te Baas I trecht tot f60 boete subs 12 dagen hechtenis J A V 53 jaar metselaar te Utrecht had aan den openbaren weg aan den Bleakerasinge I tegen den atal van Oierboach te Gonda inden uacbt van 7 op 8 Augnatns een man slapen 1 de gevonden Volgens zgn eigen verklaring was bg er heen gegaan omdat hg medetgden met den slaper had daar het zulk nat weer was Onge nkkig voor hem hing het horloge van den man uit zgn zak en de verleiding niet kunnende weerstaan bad hg bat horlcgi en een deel van den ketting afgernkl NanweIgka was dit gebeard of de alaper zekere C Steenbeek was wakker geworden en bad geroepen Houdt den dief 1 Dese schande niet kunnende verdragen had de dief bet horlogi dadelgk weggeworpen wat niet verhinderde dat hg tocb gearresteerd werd Zooala hg ter terechtzitting zeide waa bg voor de verleiding besweken en zon hg nooit tot den diefstal gekomen zgo als de ander daar niet gelegen had Nogal logisch I Het horloge had bekt in een vensterbank gelegd toen bg bemerkte dat zgn diafatal ontdekt waa Ten einde hem wat meer te sterken tegen de verleidingen van dit leven eischte het 0 M I een gevangenisstraf van 1 maand Niet verschenen was J A C Da U 23 jaar koeiaier te Gonda die dan 4 Ang toen I er kermis te Gouda was door den inspecteur I van politie aangemaand sgnde met zgn rgtnig I met 2 paarden wat kalmer door de dichte I volksmenigte te rydeo deze zon hebben toeI geroegd Ik heb toch aan je Ie I Eisoh f 10 boete sabs 5 dagen hechtenis I In den morgen van 9 Ang toen P De L I Den B viasohet te Berg Ambacht ging schafI ten waa hg door den bond van A Verschoor I huiavroaw vaa H Bode aangeblaft of volgeus I tgn eigen verklaring aangeschoten Hg had I daarom zjin mes nil den uk gebaald en den hond daarmede een ateek in den liuker onder 1 kaak toegebraoht zoadat het dier bloedend I werd verwond Terwgl da eigenarea verklaarde dat zij nooit klachten over de valachheid van I den hond gekregen had zeide bekl dat bg 1 herhaaUelgk last van hem had als hg voo 1 bgging I Eisch vrgspraak I Ten slotte atond terecht J B 30 jaar bouwman te Capelle a d IJsel Hem word I ten Isste gelegd op 15 Julijl te Zevenhuizen na op 14 Juli jl als bouwman failliet te zgn verklaard ter hedriegelgke verkorting van e 1 rechten zjjner sohuldeisohers ti hebben b 1 voordeeld twee hunner door ter gelegeuhe d I van zijn faillissement althans op een tgdsti 1 waarop bg wist dat het niet kon worden I voorkomen aan H A van Lnenen en A I Koerta te beUlen reapectievelgk een bedrag I van f 11 40 en f 10 53 ter vo doening van 1 hunne vorderingen ten zgnen laste 1 Beklaagde erkende gemelde bedragen te I hebban betaald van geld dat hg van iijn tchoo vader had ont angen doch niet geweten te hebben dat hg reeds failliet waa verklaard Dit vernam hg eerst van den heer ur M M Schim van der LoefF benoemd tot cnrator bg diena bezoek te zgnen huize op den 15 Juli eenige uren nadat de uitbetaling had plaata gehad In de maand Mei daaraan voorafgasode bad bg zgo geheelea inboedel verkocht aan zgn schoonvader aan wieu hg f 4800 schuldig was en die hem steeds I daarom vroeg Beklaagde beweerde niets van I faillissement afgeweten te bebbeo hoewel hg I erkfnnen moet een bezoek te hebben gehad I van den deurwaarder van de Werve te Gouda I die hem namens notaris Snringar kwam som I meeren tot betaling van verschuldigde pacht I en geleende gelden onder mededaeling dat I zoo bg binnen twee dagen niet betaalde zgne I faillietverklaring zou worden aangevraagd I Aan iretuige Geltink biigadier der rgkaveïdI wacht had beklaagde gezegd bg een bezoek I ten zgnen bnize dat zgn zaken zoo stonden j I adat hg het niet bonden konU I Het O M toonde aan dat beklaagde op I den 15eo Juli wist dat zgn zaken in zoo n I berooiden toestand verkeerden dat zgn failliaI sement moeat volgen bg had crediteuien die I hg nivt kon betalen Niettegenataande dit I had hg toeb twee hunner betaald waardoor I hg de anderen bad benadeeld Het eischte I diens veroordeeling tot aea maanden gevanI genisstraf I De verdediger mr M Smit traohtte aan te I tonnen dat hg beklaagde niet heeft beataan I het oogmerk om den heer S te benadeelen I Deze bestond niet iu bet oog vau beklaagde I als credilear daar de beer S aan ham zou hebben gezegd je betaalt maar als ge kunt en beklaagde steeds de buur bad aangewend tot verbetering vaa den grood die iu de laatate jaren zeer moet zgo vooruitgegaan Evenmin was bewezen dat beklaagde bg de uitbetaling aan v L en K wiat dat hg reeds failliet was verklaard Ook behoorden deze gelden niet aan den boedel van beklaagde Pleiter was dan ook van meening dat vrijspraak moest volgen Uitspraak over 8 dagen 358 Staats lotenJ 1 5e Klasse Tre iking van Woensdag 88 Bepicmbsr Ko 179J7 100 000 No 10618 1570S on 161 5 iedor 10OO No 8863 3374 4 11 14119 on 18084 ieder 400 Ho 7488 804 11871 1 683 ea 19688 ieder 800 No ei4 7978 8171 8661 10t l 11476 18776 en 1 7 ieder 100 Prijzen van 70 1 8287 6236 889 U817 13276 15786 18811 884 84U 69 0 8 ll 11418 13 16 1 7 7 18844 SU 3434 0486 9086 11498 18629 1 761 19064 77 8694 6510 9068 11618 13683 1 838 19114 1076 8697 6689 08 6 1 604 13780 1 943 19317 1088 8807 6796 9880 liS40 13799 1 061 10822 HOI 8811 6S96 9469 11653 13841 16010 19838 11 3 8847 6987 9490 11681 18916 16112 Wft 1166 4807 719 9546 11697 13e 4 163 7 1988t 1801 4461 7390 9658 11710 14016 16 82 19485 1261 4 26 7320 96 9 11717 1410 16 83 19 87 1490 4560 7418 767 11738 14876 16616 1 U 1612 4687 74 4 806 11844 143 7 16 89 19874 1709 47 6 7486 883 11878 14431 17U9 19904 1996 4770 7604 9913 11958 14 06 17176 1990 2007 4807 7646 100 4 11979 14687 1718 19943 9987 4934 7671 10096 18061 14673 17960 19947 9197 11070 7763 10193 13078 1474 6 17898 19958 2808 5153 7786 10186 12083 1490 17481 20033 8847 188 7806 10300 12116 14313 17665 20146 8493 617 7B14 108U4 1314 14875 17811 801 6 8601 6286 7 59 10878 12177 1 034 17828 S0947 2680 986 8012 104 9 12817 16086 17885 90300 8 8 6366 80 5 10486 128 3 1 117 18173 20834 2806 5516 803710 11 1 379 1516 18308 30439 8009 587 8189 10670 13487 1093 1B317 30541 3116 5687 8367 10689 12631 1584 18348 20E8I 8176 5789 8 4 10821 12883 1 8 4 18B01 S 077 3106 5918 8577 1 944 19 48 16 36 18776 30798 881 6986 668910988 18000 1 667 18787 3989 60 4 8798 11897 18104 1 638