Goudsche Courant, vrijdag 30 september 1898

Vrijdag 30 September J898 37ste Jaargang No 7697 mmm mmm Nieuws en Advertentieblad vaèr Gouda en Omstreken Telefon Ro M ADVERTENTIEN wprden gep aatat van 1 5 regeJsi a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Üroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea oiid4 Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afeonderlöke Nommers VIJF CENTEN Tegen 1 November wordt GEVRAAGD een fatsoenigke Dienstbode P G Zich te Torvoegen Gouwe 0 222 E CASSUTO TANDARTS Grouda Turfmarkt MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot nur WOENSDAG en VRIJDAG T n ttotS nar ZONDAGS niet A SLEGT bereeltzich aan tot het lerefen Tan Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood M eent de K G NIEUWE HAVEN 28 m Bekroond f de Internationale Tentoonitelling ran Bakkerij Maalderjj en Kook knnat te t Qravmhage met een diploma Ver guld Zilreren Medaille pi fci i l J TM Tsm Dubbele Buurt B 10 rH e TAILLEUR liontnkUjke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMt y n 11 I van Schalk Co gereatigd te a Oravenhage Hepplerttraat 0 en 9a naby de Regen tëSlelaan van Z M den KONING ran BELGIË Indien gij hoestlt gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior Druiren Borst Hanig Extraot FLACONS van 40 Cta 70 Ct en t verkrijgbaar hjj Firma WOLFP Co Weathaven f SS Gouda D MIEBIES Kleiweg E 100 Qouda E fl viH MILD VeeniUI B 126 te Jouda A BOUUAN Moordntk J C RATELAND Botioop B V WIJK Oudêaalcr M KOLKMAN Waddin ea Een ware Schal voor de ongelukkige slaohtoffiara der ZelfbevJekking Onanie en gehe jme oitupattingen ia het beroemde werk Z Dr Betau g ELFBEWARII G HoUaudwshe uitgave met 27 aib Pri a 2 gulden Ieder die aan de veraohrikkelgke gevolgen van deze ondeu Igdtmoet bet leaen de oprechte leenng diehet geeft redt jaarlgka duizend van eeneekeren dood Te verkrggen bg hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bednw ook M poatzegels en iu eiken boei kandel in Holland STOOMTRAM Gouda Haastrecli tHekei idorp Oudewater DIENSTREQELINQ aannngende 1 October 1898 Van GOUDA naar OUDEWATER 4 55 6 7 10 8 35 11 12 55 3 35 6 06 en 8 30 a a a Van OUDEWATER naar GOUDA 6 10 7 06 8 10 55 12 10 2 05 40 7 10en9 30 JBoyendleo van OODDA naar HAASTBECET bU TooDeelrooratellingenlD de Sooietelt Ons Oenoegen te Oouda 10 35 avonds De met a gemerkte trammen loopen alléén dea DONDERDAGS TIJD VAN GREENWICH Paardentram QO ÏÏDA BÖDEGRAYEE DIENSTREGELING aanvangende 1 October 1808 abc Van GOUDA naar BODEGRAVEN 4 10 5 36 6 30 8 7 11 12 53 2 30 4 10 7 e 845 en 10 15 a 1 c d e f Van BOIJEGRAVBN naai GOUDA S 5 4 40 5 30 6 40 7 32 7 45 10 11 55 1 35 a 2 24 6 05 7 50 en 8 39 a Alléén dea Dinadaga gedurende de maand April 1899 b van 1 October 1898 31 Maart 1899 c Maandaga en Dinadaga d Donderdaga e Maandaga Alle dagen behalve dea Maitbdagii i g AUééa dea Zondaga en gedurende de maanden October 189S en Aprik 1890 ook dea Maandaga Machinale en Chemische zuivering en ontsinetling van Bedden on Matrassen bij üelir HE BAADT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 LOTEN in de Verlotingf der EOLlANBm UAATSGBAFFIJ W WTMll Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijgfbaar bij A BRI1 ILMAN ZOOI Prijs f 1 per lot 11 loten voor f 10 Stoom Zagerij en Schaverij J V ERGEER GO UDA LEVERT EOFLATTEÜ ASGBITSATEH EN LUSTEN ook volgens op te geven PVofiel Spoedige aflevering IVelte uitvoering €oncprreerende pr jjgen Sm li l Patent H StoUen inintrin P fSI L f mi it wl By Wrtju if t rr iiroiiM Brfotg aU rPJtlfflff l uent H Slollm tnliu lu at I tchhdtitm werthlnseit Kuehahinungen tH Man kmifé dalMf uitMTM gletg actutrftn H St U n nar nu 1 Irt Mv kUc Hmtmmllimtai k f éKm HHtrPltttt WK tilmMimill mfhtnfim SS PrHtlUtmt uni Zeuani ffti liaaa Go ada Uruk van A BRINKMAN Z HooMpriJs ev MW OO Hark Keiiiieèliet OeprUzentUn door den Sfiut gegaranileerd Ditnoodigmg tot deelneming In de kansen van de 1 Lübecksclie StaatsHerij Deza voordooJ btedenilo door den 9taat I tilwek gewaarborgde groole GuldlotefQ temt volgens het plan aleobt O OOO have loten daarenlegau 26 000 priyzen Boodat de helft van alle loten zeker winnen moet 1 0 prjjxen eya de volgende Do hoogite p üs u enutueel 500 000 Mark S6 pr k 88 a 8 000 M S OOU l tOO 1 000 a too a SOO i SOO a lU It a ISO I k 180 a 100 u 94 Ü 58 u 9 V maanden iu 6 Premie ran 800000 M I prijs a 200 000 I a lOU OOO 2 1 a 76 000 184 SprgEon a 0 000 819 1 prjja i 45 000 43 iprjizen a 40 000 89 Iprija a SS OOO 18984 S prjjun a 10 000 18 1 priji a 20 000 1149 8 prijzen a 10 000 SOOS IS a 8 000 2902 en wordfio deze in eanige klassen uitgeloot De Hoofdprijs in de Ie klasse be lraagt Mark 80 000 stijgt in de e kl lol M 38 000 in de Se tot M 40 000 in de 4e lot M 48000 in da 8e tot H 50 000 in de 6e Ibt M 200 000 en met do premie van M 800 000 eveul tot Mark 500 000 De uitgave geschiedt m halve on vierde loten Voor de eerste pr strekking die oJlioieel is vastgesteld kost twee halve origineel loten sleohts M 8 of 4 80 een balve origineel lot slechts 4 2 40 een kwart origiceel lot slechts f 9 1 80 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de jnlste lijst dor prijzen worden aangegeven in hot ofbcieele trekkingsplan veor zien van het Wapen van den Stsat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onnjiddellyk na de plaats gehad hebbende trekking do offioieele trekkingalijst De uittielaliiig en verzeDding van de prijzen geschiedt door dtrekt en prompt aan de winners en on der do strengste geheimhouding i ledere Bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven 0 Men wendde zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor do spoedig p aats hebbende trekking zoo spoedig mogelyk of uiterlijk tot 20 October e k met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr Bankier en V iassikantoor In UAMBUBO Duilsebland Pnrger § zteatène Vertegenwoordiger J C DE RUITER Gonda DelffscheSlaolie is het beate en goedkoopate keUinglooze RIJWIKL Bultenlandscli Overalcht Do peripolemiek Ofer de Dreyfaa zuk is veel kalmer De blsdPD nsmeo zooder commeotaar de MnsftliMrtikeleD n Daily Newa Daity Chronicle eo Ëiercito Italiano over De Figaro chryft De gisteren gehondea betoogiog van daputei bewijst dat tegen reriii gezinde deputes toD getale van 130 zyn Glémeooeaa Traagt Hoe koDoen er du de zaak bg de ware rechtspraak gekomen ii twee partgeo bettaaa een vóór de wet en de waarheid de ander vóór onwettigheid en lengen Siècle en Aurore proteateereo nogmaals tegen de onwettigheid der Tolatrekte afzondering van Picqaart De breedroarige berichten over het besloit van den Fransohen ministerraad om de rsviiie door te zetten doen naar de Vo3a Ztg c op merktf zien dat op goen tegenstand van de zijde der generaals ii gestuit Dit is reeds e n goed teekeo al ia het ook voorbarig te meeneo dat er tbans van die zgde geeo gevaar meer bestaat Ieder nor kan een noodlottige gebeurtenis brengen en elk uur dat voorbygaat ronder zolk een gebeurtenis ia winst voor de Bepubliek en voor de zaak van het reeht Terwgl thans bet Hof van Cassatie de suak onderzoekt en acht het reiisie noodig jü b ni tok de stokken van het procesDrejfas van 1894 behoeft te beperken doch ook alle proceistnkken van de a akËaterhazy van de taak Zola eo van de zaakPicqaart kan ooderzoekeo gaat de generale lUf voort op verwoede wgze te velde te trekken tegen de Regeeiing eo de aanhangers der Mviiie V De cluba van de Ooateoryksche oppositie zgo het nog niet eens geworden hoe zjj zich zullen gedrsgen ten aanzien van bet Vergelgk met Hoogarge of t geheet beletten zullen dat de daarop betrekking hebbende ontwerpen die de regeeriog morgen zal indienen in behandeling komen dan wel de eerste lezing alteo toelaten en dao later de verwerping ran de ontwerpen pogen te bewerken Het Heerenhnis heeft eergisteren al zgo quotendepntatie de commissie die bet moet vertegenwoordigen in de onderhandelingen met de Hongaren over de wederzydsche bydrageo benoemd De Engelsche pers bespreekt de Fashodaquantie k lm doch met overtuigende vastberndenheid FEVILLETOX Gedenksehrifteo van eeo Gelukzoeker or AHITIBAL DE VONDELING jVaar iet Frmuek DOOft W NUTTEBS 8 Ik kan dit voorstel niet aantiemen evenmin als dat betreffende aw medewerking Ofsohoon ik volstrekt niet over groote sommen besohikken kan heb ik verschillende werken in omloop en het is mij onmogelyk suq iets nieuws te beginnen Mijn be oeker drong niet verder un Hy stond op groette ging naar de door en uide fUet spyt me mjJDheer dat ik het niet met u eens kan worden Uet boeveel lenoegeD zou ik immers uw eaorm auoces hebben gslegeslagon S pit woord hernieuwde ongezocht ons onderhoud I buiteutporige eigenliefde en waan dte in zijn gezegde opgesloten lagen kwamen me zoo onuitsprekelijk dwaas voor dat ik me niet kon weerhouden te ze en Qij spreekt van enorm aucoea mynheer en dat tD een tyd dat een weinig suoora niet eena bereikbaar blijkt P Gelooft ge miasofaUQ een of sniler meesterwerk gemaakt te hebbenP gYolatrekt niet Maar daar ik hef leven in een onbekende en voor elk oatoegankelijke wereld van stap tot stap heb opgeteekend en vreemde ongeIcwfeiyke ootmoetlogeB en toastsnden voor VB ker Algemeen wgst men op het woord tau deo vroegeren ondeistaatseeoretaris voor bnitenlaodsche zaken lir Edward Grey die aeide dat de Franlche inmenging in de zaken vao den Bov n Ngl een daad ran onvriendschappetyke gezindheid wezen zou De bezetting van Fashoda is znik een inmenging En Engeland kan die niet daldes De Franscbe re eering verklaart dat Marchaod verklaart slechts op last dsr Regeering te zollen heengaan Een tuaacbenweg bestaat niet Onvoaiwaardelgk moeten de Fransche troepen uit ons Egypti ch gebied worden tarngg6trokkeo c zegt de Daily News c Eb de Timesc De Fnnachen die inzien dat Marcbaod al moeten terogtrekken rekenen wellicht op een herbaling der taktiek die zy met goed gevolg toepasten in West Airika Doch dit is onmogelgk De openbare meening in Engeland zou het niet toestaan Wg en onze Egyptische bondgenootett bebben een groote en beslissende overwinning bdhaald in Soodao de vracht van tangdnrigen arbeid groote koatea i n van vele dierbare menschen Uvens Wy kunnen anderen niet toestain en deel r vruchten van onze moeite te oogaten Het rooratel hnn in rnil daarvoor een voor ons van waarde sgod gebied af te staan is verstandig noob rechtvaardig Zoodat dus de Fransohe Iroepen zicb nit Fa ihoda sullen moeten terugtrekken De Amerikaansche leden der vredescommis sie zgn Dinsdagavond te Pargs oaogekomen Zg werden ontvangen door de vertegenwoordigers van den minister van Buitenlandsche Zaken en het personeel der Spaansche en Amerikaanaohe ambassades De eerate zitting van het Congres in de geheel geres aureerde vertrekken gelgkvloers van bet Deptrtementagebonw itp dea qoai d Orsay zal plaats hebbeo in de volgende week Yulgena den Correo een ministerieel orgaao moet de Spaanscbe Regeering in groote moeilykheden verkeeren wegens de enorme onkosten veroorzaakt door het repatr ëeren der troepen eo beambten fao Cuba De sohatkirt ia leeg de getdm ddeleo der Spaansche Bank zgn niet onnitputtelgk en VQor het sluiten van een leeuing in deo vreemde zgn de omstandigheden zoo ongunstig mogeiyk Van den anderen kant maant de Amerikaansche commissie voor de ontraiving van Cuba gedovig tot deo meest mogelgkeo spoed aan Vlochte Hogen die te Ilo Ilo op Luzon zgn sangekomen brengen eveneens slechte tgdingen mee Ook de zaideüjke provinoiSn van dat eiland erkeeren thani naar zij vertellen in si at waarheid ik intusschen iosta heb mode te deelen geloof ik het recht te hebben met beslistheid zeggen dat ik een ongewoon eo vreemd werk heb aan te bieden wat in onzen tyil meer waard is dan tien meesterwerken De waarheid hiervan trof mij aangenaam Ik rrosff verder Het is derhalve een roman M ffNeen geen roman V Herinneringen souvenirs gedeukaohriften fJa irHiatoriaoh F frJa en oorspronkelgk Van u zelven P Ja Maar wie tijt ge dan toch P fWaartoe zou het u dienen dat te walen daar ge mijn voorstal verwerpt P ffUob ik werkelijk één geldige reden om het aan te nemen P Honderd ylndien dat werk in waarheid ia uw eigen oogea zooveel verdienste heeft zondt ge het dan zelve niet uitfteven P Tie onbekende haalde de acKoaders op Ik vervolgde yZoa het dan in elk geval wel aan mijazijn geweestf dat ge het aangeboden zoudt hebben aan my nog nieuweling in de wereld der letteren P Zoudt ge niet veeleer de hu p hebben ingeroepen van ben wier talent hen reeds populair heelt gemaakt P Pardon dat in geen gevat ik zou my wel gewaeht hebben r Waarom P Omdat de lieden die tienmaal honger staan daa t van revelatie terwgl de muiters in groot getal ookmiar de Viicayaa eilanden zgn overgestoken em daar de vlag van het oproer te planten Men behoeft dos niet te vragen wat er evettneal werden zon vao een pogiog om de Ftll pinoa Spaoje s opperhoogheid nog te doen erkeDnen erspreide Berichten Eergfatereo ia er ministerrssd geweeit op het K ytm onder voorzitterschap van president Fanre He leden van bet ministerie waren aanwezig en van iemands ontslag achgnt geen sprake gjhreeit te zge Sarri heelt een ctrcuiftire voorgelezen welke hg aan j de lagere proourenrs generaal be ft gericht M welke loidt als volgt Tengevolge van oolaogs voorgevallen gsbaorteniawn die de publieke opinie sterk opgeffondeil bebben is er een vate campagne van beletüging en laster tegen de ehefa van het tegei begoonen Deze oanvalleo vertoonen een buitengewoon ernstig karakter en zgn van dion aard dat eg den geeft vao tocbt moeten w nemen bet vertrenwaa vaa den soldaat io zgn chefa schokketf en eerbied dien hg deien versohnldigd is vermio ren en onder de geheele natie kiemen vau ontbinding strooien welke in de are des gevaau ifó onherstelbaarste gevolgen met iteb zoa kannen breogen Zy ntlen van nn af aan dea te minder verschoonbaar zgn omdat de zaak naar oaoleidiog waarvan zg geschiedden thans io een gerechtelgke phase is getreden eo dat io die omstandighndea de obefs van het leger niet anders kannen doen dan het atilzwggen bewaren tegenover den tegen ben gerichteo laster Het is das noodig dat de gereohtetgke autoriteit welker hoogste rechtspraak tbana geroepen ia om over deze 7aak nilspraak te doen op de krachtdadigste wgze alle delicten door middel van pers of woor I tegen de ohefa van het leger begaan tegengaat Gg zalt mg derhalve wel ten snvlste willen oanwyzeo de dagbladartikelan verslagen ven openbare vergaderingen of welke nitiogen van meeoing ook die lasterlgke aantggingen of beleedigingeo tegen bet leger of jegens da obefs inbond en Gg zat my terzelfdertgd alle noodige iolicbtingen verschaffen om mg lo staat te stellen te beoordeeleo of er aanleiding bestaat 01 de Bcbryvers of sprekers voor bet a sizenhof te brengen na des noodig een klacht vso de militaire autoriteit uitgelokt te bebbeo glji mfj souden vereerd hebben met een minachtende weigering tienmaal sterker en beslister dan Ik van u ondervind Ën dat apreckt van zelf Zg hebben niet meer noodig lata bi jzonders te leveren Atles van hen afkomstig ts goed Ik rekende er by u op dat ge genoeg gezond verstand zoudt tomen te bezitten tenminste eerst ngn voorstel te onderzookeo mijn ssnbieding te beoordeolen Dit bijjkt niet het geval Ik heb de eer n te groeten Maar ai jn nieuwsgierigheid was opgewekt en ik hield hem terug zeggende Maar wat is het dan toch voor een hoek welk genre P Wilt ge den titel weten Dien wil ik wet noemen maar Maar watP Dat kost u twintig franoa Bgvoorbeeld I dat is atork U blijf erbg Twintig francs voor een titel ik begrijp eigenlijk niet t Het is zeer duidoiyk Dio titel behelst het idéé van het boek en alleen op de vier woorden waaruit bg B ssamgealeld kuet ge veertig boekdeelen bou wen Houd verder in het oo r dat ik niet aandring ga kant Het doen of laten Kan inwendige atem aoheon uijj te zeggen dat ik geen kwaden koop doen zou ik baalde een goodatek te voorsfhgn en bood het asgn bezoeker aan Deze op tgu beurt ontknnopte tyo versleten demiHia D ea braebt een groote rol papier te voonohgn en prerhaodigde m j het eerste bM In het midden f a bet vel papier wu net groote letlera geachreven t Kolon Picqtiirt heeft vao meer dau zesbooderd Fransche o6Scieren gelukwenaoheu ontvangen met zgn hoodiog in de asakDrey fua Van de officieren van bet 4de regiment tirailleurs waarvan hg vroeger deal nitmaakte Het geeo enkele na hem zgn hulde te betuigen De eommiiaaris van politie Mattio met bet vooroo der zoek belast van de klacht door Chriatiao Eatsrhazy wegens oplicbtieg tegen Walain Estsrbaty ingediend heelt tot instructie van de zaak gecooolndeerd daar de klaoht hem gegroitd voorkomt Bertnlns aal waarichgntyk met de instractie belast worden De verdediger van mevrouw Paolmler aal baar voorloopige invrgheidiitelling vragen zoodra de gewonde redacteur Olivier boitea gevaar is Deze wordt langzaam aan beter De getaigen van Psolmier fn zgn vaak met Miltarand hebben als scbeidsreohtur Paal Déronlède gekoien Millerand heeft nog niemand aaagsweien SNQBL irD E n vreeae gke windhooA heeft In de itod St Catherine en het dorp Uerritoe op bet NiRgara BohiereHand in Canada veel kwaad gedaan Vgf mensoheo werden gedood door rondvliegende stukkeu hoot twintig werden gewoud Oe srbsde die de hoos aan geboawen ea tfewM mft berokkend i $ oateegljik OosraiTBiJK HoKaARui In een dorp Dg Zabok ten noorden tan Agram waren aan een gebouw Ereatieebe en Italiaanscbe metselaars bezig Maandag miebandeldeo de Kroelen de ItoÜanen joei en ie weg eo zetten ze achterna lot Zadok waar de arme menscheo gedeeltelgk mei awwe woodeo aankwamen Io Jaroilaw Qalieiè heeft de politie bg ettelgke weiilui en atudeoteo huiacoeking gedaan en acbt werklui en een atudeol lo hechtenis genomen omdat ze io hnn bnii bet te Londen verschgoeode anarobiitiuihe hled Swiet L obt vond Italik Yolgena de cMsesagero beeft het Valikaan den paoaetgken nuotias te Parys bevolen der Fransohe geeatetgkheid sa der clericate perste verzoeken de agitatie tegen de hersieoing van het Dreyfuiprocee te sUken DulTSOHLA e Ëeo Berlgner deelt aan het cTegebtstt eenifie byz nderhedse m d ov r betgoodland Gedenkschriften van een Oelukzoeksr Ik slaakte een kroet De onbekende had in geenen deele overdreven deze titel alleen opende ra een nieuwen geziohteioder en bracht mij als buiten mgEolvon van blgdsohap Het was of deze man ia myn hart had kurtnsn lezen en daar ngn oud droombeeld ontdekt had De middelea om mgo lang gekoesterd voornemen namelgk het leven der moderns buhémiens of gelukzoekers bloot te leggen ten uitroer te brengen waren e nsklaps binnen mjjn bereik De indruk die daze vier woorden op mg maakten ontsnapte geenszins aan mgn bezoeker die zioh r eds voor een groot deel meester van het terrein gevoelende mg met een triomfeerenden blik beschouwde vervolgens het blad papier terugnam het by de anderen legde en xe werr begon op te rollen Luister seide ik Miaaeblen zonden wy bet wel eens kunnen worden Ah Z 0 denkt geP Miuehien Maar daarvoor lou bet noodig rijo dat ge uw werk vier en twintig uren onder afji berusting liet opdat ik het eerst eeei kan doorloopen Het zjj zoo dofh op ééa voorwaarde Welke P Dat ge aijy honderd francs geeft Ik verzeker n dat e sleohts lien bladzijden zult beboeVen te lezen om te bevinden dat ik een ouToorzirhtige waagha s ben door o mijn bandsohnft af te staan ter lezing voor zulk een kleinigheid Ik zou het bg velu uwer vakSroeilers ook in gieoen deele ei wagen 9 erop