Goudsche Courant, vrijdag 30 september 1898

4t HaM Voorlurg 6 48 7 90 7 40 8 8S 9 4 10 11 11 87 11 S 18 88 1 88 8 4 C 8 40 4 4 38 6 80 6 18 7 80 7 6 9 88 10 0 8 68 10 17 ff V 1 41 ff ff 4 39 ff 6 18 ff ff 9 84 ff Zoelennoor Zelt aard 6 1 10 88 ff ff 1 66 ff ff 4 63 ff 6 80 ff ff 9 48 ff Zataohuiien MoerkapalU 17 ff 10 48 ff ff 8 06 ff ff 6 04 ff 39 ff ff 9 9 ff Onttda 8 7 48 8 0S 9 08 10 16 10 4 11 7 18 06 18 60 8 17 8 14 4 08 4 97 6 16 60 7 8 8 18 10 10 10 8 Ulrcctc Spoorwegverbindingen met GOUÜA Zomerdlenst 1898 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich OOUPl ROTTXRDAH feru 9 10 0 14 o te e t4 10 11 u ii 9 80 O M 0 4810 18 10 80 11 8 11 86 11 0 18 87 8 16 6 61 1 86 7 8 8 40 11 4 1 08 19 47 8 46 66 7 10 7 48 8 11 O aOUDA D£N BiAO via vara 18 18 18 66 9 14 8 46 4 49 4 3 1 8 6 T 1 19 6 18 1 38 8 88 19 48 1 48 8 48 4 18 16 87 8 S 4 6 11 7 84 7 S0 8 80 9 17 9 88 9 87 10 14 U K 11 18 7 48 8 49 11 30 7 8 8 1 ll l 07 9 08 11 6 8 18 9 08 9 46 66 10 86 10 44 11 48 II 8 6 98 i S 8 04 e O D U k i HSTERDAH toada 6 9 8 14 i U 10 117 ll 6 80 7 1 9 10 17 10 8 mit W 8 01 9 0 10 36 19 48 6 00 87 8 40 10 01 11 87 A m t C 8 8 80 9 ii 10 60 103 8 16 8 66 10 18 11 41 UI D i ll T R IV H 1 tin v ia 1 7 19 7 8 8 14 07 10 1 10 67 19 00 19 10 18 8 8 80 8 17 4 88 80 47 0 8 80 door 10 11 ff ff ff 11 14 ff 8 87 ff ff 6 7 ff ff 7 10 ff 10 84 8 10 ff ff U 88 18 87 8 46 8 34 6 46 ff 94 7 18 8 43 10 S 10 41 7 48 M 8 8t 9 89 10 1 ll 4 ll 8 1 9 8 08 8 0 6 04 6 88 4 7 89 69 lO Sl 11 1 8 1 00 9 10 111 16 10 38 11 18 18 08 1 87 8 08 8 8 3 4 48 8 31 S SO 7 60 07 9 86 10 08 10 84 ff 9 16 10 88 ff 11 6 1 84 8 47 4 16 ff 60 7 18 9 10 8i 10 1 ff ff 10 46 ff ff ff 4 84 ff ff ff 0 38 0 86 S 10 9 11 10 18 11 8 8 8 40 4 87 80 07 7 89 8 88 4 9 6 10 34 11 10 Via ns 7 06 8 10 9 08 11 18 8 8 3 46 i 4S 6 80 7 4t 9 4 Km W 7 80 8 86 S0 11 80 3 08 4 00 6 00 6 88 3 00 10 9 lowl 8 0 9 18 10 09 18 1 8 6 4 47 6 41 7 4 4U 1 WMr hg h 6D il getogen Tn AnttastD na de bitte er middags io de zon 38 gr Cel sius 100 gr Pabr t ea tocb ww de grnnd twee Toet diep nog befroreo De prjjzen zga nog boveamntig boog Ë ii cooript koat dolifti eeo lereode kip 10 dollarB 1 biehtak 5 1 eierkoek 3 een fleecb bier 3 acbereneo haareogdea 2 dollar aeo besem 16 oz Keo fciaimerniaD rerdient dan ook eiken dag 15 dollars D daoB en HpeelboizeD sgri dag en Dtcht open e v Terdienen enorm Qplukkig i er tbaofl een fliake pohtiemacbt die met krucbtige baad voor tost en orde zogt BINNENLAND Vao 1 October af worden reizigers n et kilometer boek jee niet meer toegelaten io treioeD der floll IJzeren Spoorwegmaatecbappg op gemeeDicbappelgke Igoeo Met 1 September 1899 zal worden overgegaao tot opheffing van de gelegenheid om als inwonend leerling hoiitreatiDg en verpleging in het gebonw van de Ugka Veearteenga bool tn ontvaogeD Qihtermiddag wa op het terrein fan de maat cbappg voor echeepe en werktoigbonw Fgeaoord te KoUerdam eoo groote menigte betangfltalteDde geooodigden bgeen om getoi gen te wezen van het te water lat a tbu het paoteerdekflchip Gelderland het ni Qwe oor logavaartoig ran onze meriae Aan de overzgde van de rivier op de kade Tan de Oode PUntage in roeibooten en eobepen op de rivier hadden maita a nienw gierigeit een ptaateje gesoebt om zg bat dan ook ait de verte ieti van de plechtigheid te zien Mflt ontbloot boold volgde h t pabliek de indompeling in het watftr da toombooten op de rivier flotfio er w rd gejaioht en geboeratt totdat de QelderUndc mrt een kalme ombuiging dwars in de Ti ier lag Toen verepreidde zich ds menigte De algemeene vergadering van de Broederschap van boofdcommissarisien en commïssariswn van politie te Uott tdam gehondeni werd door 26 jvao de 46 leden bijgewoond Voorzitter ie de heer W Voormolen hoofdeomuii earis te Rotterdam Bet boisboDdelijk reglemeot werd goedgekeurd s st 8 4S 1 49 i t 9 0 8 10 aouii 7 iis Hoonlraoht dooi 1 39 NieuwarVerli 7 19 Gapalla l M ftottordam 0 1 H lts 8 81 8 08 6 11 8 19 8 88 8 88 4 48 4 88 6 04 11 6 17 Boiterdaa Oapalla Kteavarkerk UoordrMht Qenda OMda Z Taahulian Moerkapelle Zoatarmeat Zegwaard Voorburg a Hmk 84 7 04 6 80 tl 3 e 6 6 48 7 1 03 tfoilia Ondaw Woerd ritiwlii üirrahl 6 16 IS 1 4 8 7 Woorilna 49 6 3 8 06 UaiWvr 8 14 Oouda 3 7 IO Mr H J Smidt oad minister van Jnatiiïe hield een rede over de eischen aan een goed politiekorps te Btallen Tot dosver zeide pr waren polititmannen veetit uit militairen gekozen wat niet altgd goedkeuring verdient omdat de opleiding van den militair er geheel op is ingeriobt om attgd roet geweld te keer te gaan om te verdelgen ea te vernietigen De opleiding van den politieman wgbt daar geheel van af De politie ideali tiech voorgesteld moet niet verdelgen maar behonden vredp orde en tost bewaren Geweld moet alleen hg noodzaak gebruikt norden De politie moet geen vganden hehbeu zg moet de vriend van alten zgo Wel is waar zgn er toestanden en ïndividoeo die niet op zachte wgze te verbeteren zgn en dan moet krachtig ingegrepen worden Spreker keurt bet af dat de politiebeambten notitie nemen vao scheldwoorden en beleedigingaii hun soms door het volk toegevoegd Daarvoor moeten g te boog staan processenverbaal daarvan moeten nimmer voorkomen Het prgzende dat de politie in ons land haar onafhankelgkheid beivaard heeft en uist als in sommige landen welecns f eichiedt miabroikt wordt voor politieke doeleinden brengt ipr ten slotte een woord van lol tan de pohtin in t a tïftmfen diftgedoreode de jongste feeeten in oos land overal oo nititekend de orde heeft weten te handhaven Na bet uitspreken dezer ze6r toegejuichte red werd den den beer Smidt het eente eerelidmaalscbap der broederaehap aangebodan Aan bet JHarboekje van de Mg tot Not van t Algemeen n bet vo gende ont eend De rekening en verantwoording over het algeloopea jaar wgst la uitgaven aan bet bfdrat Tan 33 13796 waarvoor f 1430 nit hel kapitaal Her Mg moest genomen worden De aUat der bezitt ngen bedraagt rotm f 19 000 waarbg nog komen f20 000 belast met vrochtgebruik en Vg Vao het te ontraogen valdod r li ttidatie nnlatF nicbap mr Bamelber De aangeboden begrootinu voor 1898 99 bedraegl in oitgaven f 40 940 87 bet vermoede gk nadoelig saldo zal zgn f 7450 te nemen uit bet kapitaal der maateobappg Op 8 AngostuB 1898 bedroeg het aantal departemeuteo 308 bet aaotAl leden 13 082 en 266 eere eden tegen 313 departementen 13 435 leden en 27èeere leden op 1 JoU 1897 Om bet pohliek dat de Rembraodttentoon stelliog wil bezoeken een telearetelling te besparen eo wg weten al van meuécheo die een rei je maakten en onverrichter zake teragkeerden omdat zg niet genoeg geld hg zioh hadden om de entree ao f 2 50 te betalen wgzen wg er op dnt de toegangsprge no oiet verlaagd ia Bet publiek vooral h t boitenlandacb stroomt toe ook al is de prgsf 2 50 Zoodra de toettaog verminderd wordt zal het in de bltdeo worden med edeetd De heer Yves Qoyot vertoeft met zgn familie io Hotel des Indps te s Gra enhage Üemeng de Berichten In een logement op de DalftBohevaart te Rotterdam heeft een iospoctour van politie een vo d at van het 4e regiment ïntAnterie aaogobonden die sedert December van het vorige jaar uit zijn garnizoen te Haarlera was gedererte rd Een beschonken man bracht omrtreeka nor gisteravond de Joukmansateeg te Rotterdam waar hg klappen uitdaalde en zich verder zeer onordelgk gedroeg io opachndding Toen de politie aldaar er ftan te paa kwam en den beachonkene na herhaalde aanmanii tot rast arresteerde ontmoette zg bg hem e n gedocht verzet en werd bovendien Wemoeil t door een Opdringend pabliek dat blgkbaat niet veel goeds io den cin had Het trAkaki dar aabeU wat echter voldoende on bet pabliek op een behoorlgken afstand te honden en de verzetpleger kwam ten slotte hebooden op het politieboreaa in da Pftowensteeg aan waar men hem in arrest etelde Omtrent de vermoedelgke vergiftiging in do Oranjeboom straat te Rotterdam naar leiding waarvan vrouw Sörensen in beohtenla ia genomeo weet bet lUtr Dgbld c nog mee te daelen dat de 18 jarige dochter Cato de onderwgzeres eerst 2 maanden vóór haar dood iu een levooiverzekeriog wai iogeichreven Het meiije bezweek na slechts 5 dagen i ek en onder behandeling van dr Schutte geweest te zgn onder de bevigstg pgoen Eveneeua stierf drie maanden geleden onder dezelfde omstnodigheden de heer Cohen die sleohti 10 dagen ala kostganger bij jaffrouw S WIS en wiens gk de vorige week opgegraven werd ll ll il U ll 11 88 ILSB U 48 1 51 19 88 li 8 1 l T 1 14 1 11 9 8 9 88 10 19 10 89 10 86 10 48 114 9 47 10 18 De echtgenoot vao de verdachte die óór een jaar tïarf Was elechts 2 dagen onge teld Korten tgd vóór zgn dood is de som vao f 500 waarTOOr hg renakerd waa verdubbeld Twee dochtertjes der vroaw moesten zegt het blad verder gestorven zgn onder gien verdachte omataudighedeu terwgl het noK levflodef een mei je vsn 8 jareo thans bg eene mater der verdachte vei toeft Vronw Sörensen moet veel scholden hebben Eergietaravond werden de reizigers in den laatiten trein Utrecht Rotterdam nabg Harme len opgeschrikt door een geweldigen schok Ëen der wielen van da looomotiei was afgebroken wnardoor dn macbioe eo de eerste ba agewaKen derailleerden Mee net veilig maken der baan was men l a nr bezig in welks tgdsTorloop een andere machine was gearriveerd om reizigers en pott io plaats vao U 12 uur te halftwee te Rotterdam aan Ie brengen Men meldt nit Andelat Ëen der steigers van het in aaoboow sgod statioo gebonw te Zetten Andelot stortte giarermiddag in waardoor drie werklieden vielen Twee willen zich te grgpep doch de derde viel op den grond on kreeg een kalkbak en een meiiigte nteeoen op zgn hoofd soodnt hg zwaar verwond werd De warkliaden zgn tegen nngelukken verzekerd Men meldt nit Alkmaar De roSoe der afgebrande meetlabriek in nu de experts bet over de regeling der scUadevergooding eens geworden zgn voor de openbare veiligheid bgkana geheel naar benddeo gehatild zoodat voor gevaar no geen vrees meer behoeft te bestaan Nog altgd ie bet vuur niet geheel gebloscbtDe bouwval is voor afbraak verkocht Men meldt ntt LTtst In de woning van den heer Fledd ruR onzen burgemeester is terwgl hg met zgn gezin een paar weken afwezig wan diffstal gepl egd Bg de thoiskomet eergisterenavood vermiste men zilvereii lepel jea eo lepels een horloge en eetwaren als rookvleeschen apek Van niterlgk geweld was niete te bespeuren ook de dieoat bode die de woning had gesloten eu weer geopend koti geen opheldering van de zaak geven Ter gemeente secretarie te Markeioo wordtgevraagd een ervaren tersto ambtenaar op eenjaarwedde van f 150 In den nacht vau Maandag op Dinedag beeft het te Leeuwarden gevroren In op het Noorden t olegen plaatsen vond meo den volgendau ochtend gs Maandagavond werd de heer v d V te Smilde die met een dame in het Htadabosch te Assen liep te wandelen onverwacht door een persoon aangeïallen die bem met een mes esn anede over de wang toebracht en onmiddellgk na het pleinen vau de daad de vlaobt nam De wonde is 9 cM langen 3 cM diep Door verachillende personen die bg bet geval tegenwoordig wareo wordt zekere S ta Assen als de diutor genoemd doch deze blglt optkeoBeQ Er zgn velo manieren om als kunstenaar naam te maken als het door de kanat niet erg vlot Sieveking is nooit zoo bekend gewei at als toen hg met een kapelaan ruzie bad gehad eo on beeft een Fransche bariton zich beroemd gemaakt door een trein te doen stilbooden 4 68 S 89 S 51 0 14 7 81 4 8 8 t 8 18 8 1 8 81 M0S 40 10 8 89 7 80 8 80 8 4 4 06 1 44 1 4 8 01 8 08 1 14 4 41 4 60 4 67 6 04 6 10 1 09 4 0S 4 84 Veertien goedereowagen np de ppoorwe2Hjw totichen Pargs e Argeaianil waren naitelgk door het breken van eeo keppeUtang tos geraakt vsn een trein en liepen roet een vrg snelle vaart naar het station terog De heer Jean Note bariton aan de opera ti Pargs zftg bet gevaar liep op de wagens toe slaagde er io er op te springen en de rem te grgpen waardoor hg de gang eent vertraagde en toon met behulp van toegesehotflo spoorwegpersoneel den trein deed toppen Het wrs tgd Twiutig meter verder stond een extratrein op belzelfde spoor welks machinist nanwelgks tgd had gehad om te stoppen gewaarschuwd door de aigoalen Het tkraokiinnigec dienstmeisje In de Tgdt vindt men t volgende berichtje Een dienstmeisje dat zich d ser dagen te Amsterdam in een nieowen dienst presenteerde wonechte behalve het gebrnikelgke loon f2 50 extra per week te ontvangen omdat zg wel den gewonen borgerpot kan koken maar er zeer eioig van gebroikt aangezien zg vegetarische is en baar eigen gerechten noodig beeft Verschillende bladen nemen dit met of zonder commentaar ovef een zet er zelfs bg Krankzinoigbeidf Maar is t no zoo gok als een dienstmeisje bet vagetorisme is toegedaan en bg taaogaao vau ee verbintenis voorwaarden io dien zin bedingt De hoiavronw ia imQ erx vrg haar al of niet aan te nemen En wanneer zoo n egetariscSe dienstbode dan in ruil voor hetgeen zg nit den gemeensohappetijkeo pnt niet gebroikt vleestfh spek visch 6l onder eiken vorm heneveos al wat op prikkelende spgzen of alkoholiscbe dranken Igkt zoo ze streng vegetarisch is ook koffie en thee f 2 50 per week d i 35 centen per dag vraagt dan komt dit ons voor volstrekt geen krankzinnige maar een zeer redelgke eisch te zgn Rechtzaken D 8ociialdemokraatt deelt mode dal mr TroeUtra oor Ziterdag 1 Octobar gedagcurd ia om ta Tersohgaan oor deo recbter commiiaaria jhr De Savornin LohmsD ta a OraieDfaaga Waarsohgoljk zegt het blid aiaat deïe dagvaarding in Terban l met eaae aanklacht door den officier van juatitia t LaanwanlaD tegen TtoeUtra iogedipod STADSNIEUWS GOUDA 29 September 1898 fleden middag werd aanbesteed de levering van de benoodigde aardappelen ten dienste van het garnizoen alhier logeBchreven werd door A A C van Aseh voor f 2 44 K G van Baren voor f 2 38 en G Koog foor t 2 27J per Heet tan 65 K G Id de verg vin de afd Gooda van het Ned Ood Genopteohap die gisterenavond gehouden werd brachten de heereo W den Hoed en Ed van Dantzig bon veratag uit als Afgev naar de Gewestel en Algem vergadering Vervolgens was aan de ordetHoiswerkv in te leiden door den heer H E van der Roer Hg betoogde dat er in den regel te vroeg en te veel boiswerk gegeven wordt zoodat onze meisjes en jongens voor vele zaken holten het onderwijs zooala Godsdieaatondfrwgs ooderwga io muziek enz geen tgd genoeg overhielden Ook do gewone kinderspelen van vroeger ziet men te weinig Sommige ooderrrgzeressea en onderwgzers geven ook huiswerk op dat 8 80 8 8 t H 10 04 10 11 10 18 10 88 10 84 7 88 8 08 8 09 8 18 8 88 10 88 I IS 8 48 9 10 Iff la 10 64 11 80 7 86 6 17 6 87 6 84 6 41 47 8 8t 10 10 7 46 4 84 10 01 I SO 10 07 10 30 6 88 8 64 7 68 84 8 16 8 89 8 84 10 10 18 10 81 10 88 10 88 10 8 11 10 11 6 I geeaUooftnd i dat moaat eonvondig varboden worden Spreker reaomearde dat alleen als het noodig ia hnitwerk gegeven lal worden tooral in oToroenatemming met den leeftflddor leerlingen Na eene aangenime en leTandige diiooasie ging men oier tot een pont waarOTer in e ne lolgeode targadariog kon worden gedecideerd De vergadering waa teer goed baaocbt Door de politie ard giataren alhier eenDnitwher aangebonden die aonder middel vanbeataan wai Bij ii o ar de grenieo dra rgkagebracht Oiateran kwamen twee vroowen zoogenaamde landloopatera tab den Eoiterdamachen d k io desa gemeente een dezer wipte de winkel van 8 4innen en ontrreemde eao kaaa die ly io het logement van Wesaela Terkocbtun Da op hiengat van dia k a waa apoedig verteerd aio aterken drank De poUlie Tan deo diefvtal lo keonia geateld aireateerde beide vrooweo die naar Rotterdam tgo orergebracht Da WelËerw heer do Langen kapi laao aan de St Jozefakerk a hier die benoemd is ta Franeker ia opgevolgd door den VelËDrw heer J Smi a kapelaan te Wgohen By deo heer M De Jong te Bonrepaa geaeoote Vliet ataan da aardbeien voir de tweede maat in dit jaar in vollen bloei ScHooTJHovaii 28 Sept Tot diractaor der gemeentel ika gaifabriek te Asaeo ia benoemd da heer N de Boer tbana directenr aldaar Per Telegraaf Momêuffin idOmiêe van MBenemaf ken iê Hedenmorgen te hiUfmetop SÊ Jmrigen ieefujd op het ka$teet Bernêtorff by Kopenhagen over teden VERSCHEIDENBEID Generaal Znriiodeu Het was io 1870 in bet geveoui bg La Villette dat de Fraosche infanterie met zooveel kracht een aanval d ed op een Doitsebe batterij dat de Deitscbers nauwelgke stand konden bonden Dspper streed in de foorste gelederen een Fransebe kapitein die den Doitschera de handen vol gaf Plotseling pakte een BroDBwgksche kanonnier met d rechterhand den officier bg de ie trok bem half van zgn paard eo riep hem in bet Franaoh toe Mgoheer gg zgt mgn gevaarene Goed ik geef mg over antwoordde dekapitein in goed Duitach Deze officier waa de latere generaal Zorlindeo de tegenwoordige militiire goovertieur van Parga en de oorlogsminister van veertien dagen Met kolonel Henry toen eveneens kapitein BB ook krggsgevangen gemaakt werd Zurlinden naar Wieabüadea gebracht waar hg nadat hg zgn eerewoord gegeven bad dat hg de stad niet zoo verlaten Trg rondliep Toen hg echter zgo kans sohoon zag brak bg zgn woord en ontvluchtte naar Frankrgk Het feit dat versch vleescb door de inwerking der koode voor bederf kan worden bewaard is reeds laog bekend en toch werd paa in 1870 deze wetenschap op eenigszios uitgebreide schaal in de praktgk toegepast Welk een uitbreiding deie metbode van cods rveervu heeft ondergaan blgkt wel biernt dat ia 1894 in Engehnd uit Amerika 833 000 eentenaars bevroren ossen en bchapenvlseach zijn ingevoerd en uit Australië minstens evenveel De beste methode is om het vleeich hij 10 ik 15 graden te laten bevrieuo en het vervoU gena te bewaren in eeo temperatonr van 4 tot 6 graden Zoo behandeld kan bet vleescb vele maanden worden bewaard zooder dat kleur smaak of vertesrbaarheid verandert Door nauwkeurige chemische onderzoekingen heeft men wsargaaomen dat de stroctaor van het bevroren vlaesch volkomen gelgk is aan die van het pas gsslaebte ook wat verteer baarheid aangaat ontstaat geen wgzigiog Alleen wanneer bet bevroren vleesch ontdooid bewaard wordt vertoont het eenige nren vroeger dan het versoh geslachte sporen van bederf Men schat de hoeveelheid diamanten die in de laatate 18 jaren in de Znid frikaaosohe mgnen gewonnen is op 80 ton die naar versekerd wordt een waarde van 700 millioeo golden hebben Te Bromberg aebgneo do actrices ai heel lecbt betaald te worden Daar toeh richt de Tereenigiog cFrauenwoht tot de dames io de atad het verzoek avondtoileten die zg niet meer dragen te barer besobikkieg te stellen opdat zg ze Imnoen laten stoomen en verdeelon oader de actrieeSf die io mindtr gunstige omatandigheden verkeereo In eeo Duitacbe if oorwegcoiip zitten twee hoeren vjin wie er een zich moeite geeft het nommer van den vag on 1618 te onthoodeu tomdat bet zoo gemakkelgk iR zegt hg tot xgu reisgenoot wanneer men onderweg m uitgest n dat men ign coupé apoedig tera t vinden kan Nuc meent de ander bet nnmmer vao onzen waggon ia nog al gemakkelgk te ontbonden 1618 je denkt maar aan het begin van den dettigjarigeu oorlog c Ja dat ia Uraar ook bekent de eerste ofschoon hg ziek met den gebeelen dertigjarigon oorlog nadat bg van school is gegaan niet meer heeft bemoeid Na eenigen tgd heeft men aan eeo station tien minuten oponthoud Gate reiziger stapt uit om in de wachtkamer het eau en ander te gaan f ebroiken en eaist toen de conducteur waarschuwt om io te atggen denkt hg er aan zgo coupé weer op te soeken Drommels daar was bg het nommer vergeten 1 Doch waobt het was het jaar waarin de dertigjarige oorlog begon ja maar wanneer waa dat eigenigk alnatappOD bet ia hoog tgdl wordt hem toegeroepen Hg wendt zich daarom haastig naar een medereiziger die eveneens wat te laat ii Mgoheer weet o niet io welk jaar de dertigjarige oorlog begon Een verwonderd gezicht is bet eenige antwoord Klaar c roept een der coodocteors Io vertwgfeling richt onze man zich tot den s ationschef dien hg bg den arm pakt In s hemels naam mgoheer aeg mg toch als t u belieft waaneer de dertigjarige oorlog begon c roept bg nit De stationschef ziet hem onderzoekend in bet gelaat geeft het teeken dat de trein kan vertrekken en de mao dien men voor krankzinnig houdi wordt vastgehouden tot hg beeft verklaard waarom bg zoo o zonder Huge vraag beeft gesteld Deze tragioomische geschiedenis herinnert aan sea hnlpmiddel dat de directie van é n ipoorweg tossoheo Pargs Montparnasse en Saint Malo aan de kost den reinigers aan de hand heeft ftedaan om gemakkelgk hun wagon te knonen terogviuden Dagelijks rgdt daar een trein waa vao de wagens zgn ver sierd m t reusachtigs teekeniogen van sterren wagens visachen zwalnwen enz Daar het pabliek zeer ingenomen schgnt te zgn met deze nieuwigheid zon het niet oomogsIgk zgo indien door den tgd al e wagons in plaats VBO met nommers met teeksoingen xolten worden voorzien Door de Noordche regeeriog zgn aan de twee gaiagvoerders en 13 man der op Vl e and gesttttionneerden reddingboot zilveren medailles met lint in de kleoren van de St Olafsorde toegekend als belooning voor bon moed en menech lie vend beid aan dan dag gelegd bg de redding der bemanniog vau bet deo 29o November 1897 op genoemd eiland gestrande barkscbip Perlenc van Sta vanger 358 Staats loteriJ e Elaaae Treliiag van Donderdag 29 Sopicmbar No 8 1600 No 3 S1S6 ea 188 9 ieder lOOO No 691 6517 on 11938 ieder 400 Np 14486 ƒ 800 No 808 8681 3885 3648 4034 4760 086 8796 10976 ISUl 14141 17078 17814 17691 en 19268 ieder ƒ 100 Früien van 70 877 8679 4880 7678 10802 18879 16 80 18861 381 2789 4883 7797 103 1 18396 16 8 18941 884 2743 5043 7886 10897 18 36 15560 19C00 466 2754 5164 7947 10626 18642 16619 19011 38 2889 5228 8014 10 37 13673 15926 1909 859 2894 6295 8069 10666 13838 16100 10160 670 2901 6878 8070 lOJil 13866 16109 19183 687 8988 5430 8188 lOBS 13937 16521 19358 1007 8223 5466 8172 1077 18998 16686 18819 1034 3264 5543 8466 10868 14018 16888 1942 k 1124 3878 5703 8721 10968 14069 16861 19198 1818 3329 67 3 8898 11017 14079 16891 19830 1423 8393 870 8949 11288 14103 169 4 19763 1447 8788 5887 US 11540 14178 H961 19816 1619 8795 6048 9190 11769 14803 17188 19887 1584 3811 6181 9800 11848 14887 17208 19988 1 43 3863 6304 9328 11868 14118 17111 20080 1646 8877 6846 982 U908 14 81 17 16 80178 1689 8992 6497 9331 1813 1478 17874 80368 1814 4088 586 9400 18167 14798 179J8 20lll 1866 4040 8686 406 12160 14806 17 80 80 00 1916 4045 6679 9429 18178 U906 17986 20 18 S147 4199 6680 9464 12877 14984 18016 20889 2170 4810 0S16 9478 18638 14949 18068 20 48 8270 4228 6869 9497 11 46 1 017 18149 20883 8888 4894 6 5S 9 87 18987 1 867 18188 10900 2367 4866 7061 9612 12996 15284 18457 80914 8469 4444 7386 979 13018 15800 18458 0986 2477 4786 742410137 18036 1 484 18606 7464 2 44 4763 7434 10286 18111 18487 18696 9885 8688 4767 7e Burgerlijke Stand GKBORKN 26 Sept Andriw onder C Groenewood en C Straaer Sophia Willemina ouden E W Kok en M J Oodyk 87 Cornelia Jobannea oodari 8 P da Jong ea W A Kanne Cornelia oodara M ran Hejjningen en E vaa Egk 28 Anoa Bandrika Maria oudere M C P Kabel an M J B Tjinneman OVERLEDEN 28 Sopt M Broekhoiaan hniirr tan P Laieber 40 j GEHUWD 28 Sept G ran ünnen en H M Beugen H Prina en J da Joog J Stolwyk en W P Kromme K 6 aan Bnnten en C M aan Lieabont D Herman de Groot en M T A aan Ede Tan der Pala Ontvangen eene groote sortcering Deeusclie Handsclioeiieii voor DAIUBS n BBXHBJl A van OS Az Md Tailleoi Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoon m at Beurs van Ainslerilain 8 SEPTEMBEIt I Vrkre Motkrs NlollUNO Uon Ned W 8 8 86 8 98V 7 101 85V 86 84y 88 l 9 V 98 Al 13 i 85 74Vi 15 1041 96 3 Vls looy 100 64 668 489 100 49 1011 198 14SI 56 99 S l 128 108 66 80 1181 lUV 108 817 100 j 4 171 dilo dito dito 3 dito dito dito 3 HoNOlB übl Qeuill 1S81 S8 8 ITUII In8eliru ingl8$9 81 5 OosraH Obl n papier 1868 6 dito in cilver 1818 FowuOiL OM mot coupon 3 dito ticket 3 3 1 RnaUND Obl lliiiDenl 1894 4 dito OecoDB 1880 4 dilo bi Kolbs 1889 4 dito bij Hob 1889 90 4 dito io goud ben 1883 6 dito dito dito 1884 5 SpiïJB Porpct chuld 1881 4 TuiKllj Qopr Ccny leoo 1890 4 Gfl leening serie D Ooo leaning aerie C ZmOAra Bep r obl 1898 6 Manco Obl Buit Sch 1880 VBHizoau Obl 4 onbep 1881 AijaTaaoAH Obligalien 1896 3 BotriBDAX Stad leeu 1894 8 Nbd N Afr Handels aand Areud b Tab Mu Cerlilioateo DeliMtatschappli dilo Ara Hypolheekb pandbr 4 Oult Mij tier Vorstenl aand Or Hypotheokb pandbr S i Nedorlandscho baak aand Nad Handelmaatuh dito N W k Pao Ilyp b pandbr 3 Eott Hypolheekb pandbr 8V ütr Hypotbeekb dito t Ooiniia Oiit Hoog bank aaad KoaL Hypotbeekbank pandb 41 AmaliA Equi hypoth panJh 6 76 76V loov 108 100 i V 1877 18 103 108 iiV IS 118 186 14 nv 50 61 178 197 105lV loS 100 loov 116 1181 8 1 Majw L O Pr Lien cerl Nb HoU ij Spoorw Mij aand Mij tot Expl T St Spar aand Ned lad Spoorwegm aand Ned Zaid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1881 dilo 6 vIllLlB Spoorwl 1887 99 A Eobl 64 Znid Ital 8p ni j A H obl 3 I 67 POLRN Waricbau IVeenenaand 4 1 0 Bmi Gr RuM 8pw Mij obl 4V 98 Baltiaohe dito aand Fastowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Knrsk Cb A ow 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 AmuxA Ui nt Fae Sp ttjj obl 8 Chic Si North W pr C v und dito dito Whi St Peter obl 7 Denrer k Rio Gr Spm eert v a Illinoia Central obl in gond 4 LoniiT k NashtilliCerl v aanil Maiico N Spw M la kyp o 6 Miai KBDia8r 4pCt pre aaiid N ïorkOutaao k Weat aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp ia good 6 St Paul Minn Il Manit obl 7 Un Pao Hooflnn obig 6 dito dito Line Col la hyp O CAKAnA Can Soulb Chert T aandJ Van C Eallw Na Ie h d o O Amsterd OmniboB Mij aand Botterd Tranxrax Maali aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Ro terdam aand 3 Bbloie Stad Antwerpen 1887 8 S ad Brussel 1886 8 HoHo Theiss Begullr Qoaalach 4 OuaTin Staalaleenig 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Bpahjb SUd Madrid 3 1 68 KiD Ver B j Arb Spool carl HARRTBSaiCHTEN QOUda 8 September 1896 Granen met goeden aanvoer Voor de meeste artikelen ia de stemmiag aeer rast en moeaten koopers honger prijzen besleden Tarwe Jarige Zeeuws 8 i 8 60 Nieuwe dito Mindere dito 7 60 i 7 90 Afwakende 6 7 i 7 8 Polder 7 86k 7 7 Nieuwe Z Bogge i ji 50 Polder f 4 50 4 4 76 builenlandaohe per 70 kilogram il Oersti N Winter 4 0 a 4 76 Zomer 4 30 i 4 60 Cheralliar 8 4 8 Haren pr heot 3 i 8 7 per lOO kilo 7 8 Henoepiaadi Inlandseb 8 k 8 O Bnitenlandscha ƒ 7 k 7 86 Kananaiaad 6 k 7 0 Karweii ad t per 40 Kilo Kooliaad 8 k 8 30 Erwten tookerwten 8 0 k 9 Niet kokende J Bnitenlandsohé roererwten por 00 Kiloi Boonam Bruine boenen ƒ 10 0 4 11 Witte boooeo k Dnlrenboonen 4 Paardanhoonea 4 Hals per 100 Kilo i Bonts Anerikaaasoke f 4 76 4 4 90 Cioquantina 6 76 4 6 Odeua 6 4 6 60 Inlaadsohe mealing ƒ i f Tbbiiaut Malkrae radel k aanroer handel eo prljsen matig Vette rarkens redol aanvoer handel vrijwel 17 a I el per half KO Biggen voor Engeland radel aanvoer handel vrijwel 16 4 17 et per half KG Magere biggen goeilo aanvoer handel matig 0 70 4 1 10 por eek Vette sohapon goede aanvoer handel flauw 4 14 4 89 Wei Lammaren aanvoer handel a Nuohtera kalveren eenige aanvoer handel vlug 4 ƒ 19 Pokkalveren 4 16 rraskalvoran goede aanvoer handel primo kwaliteit vlag mindere llug ƒ 8 4 68 Aangevoerd 11 partqen kaas Handel vlugger Ie qual 88 a 86 8e qual 19 Zwaardere booger NoordHoUandsoha 4 Boter goede aanvoer handel afloopend Ooaboter 1 90 4 1 30 Weiboler 1 4 1 10 per Kilo ADVERTENTIEN OMCHTBABEII HEERBN en DAMBS PRUIKENJOUFETS SCHEIDINGEN on verdere HAARWERKEN mnnten nit door SOUEDE AFWERKING bü H P m WUNG44RDEN Coiffeur Kleiweg Gou4a De Gedeputeerde Staten Ier Provincie Z u i d H o 11 a n tl maken bekend dat de teheepvaart op den Hifn tnssohen Mtphen en t Malttiaartbrug voor het leggen van een gaaiin ker zal ign OESTRKMn op IfoCMtOag 3 October tS S van Oei morgent 7 tot e acmult a uur t Oravenhagi 27 September 1898 Dt Gedeputeerde Staten voornoemd Ï OCK Vooraitter F TAVENRAAT Orifflar A SLEGT beveelt zioh aan tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood 14 cent de K 0 NIEUWE HAVEN 28 1 Bekroond op de Internationale Tentoonatelling van Bakkory Maalderg en Kook knnat te i Qrmemhage met en diploma Ver gnld Zilveren Medaille Stedelpe Qasfa riek te GOUDA Do priJB van h t gas ia O cent por M en voor Kooktoeitellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratia aan de hoofdbnia verbonden mot 15 meter trije leiding achter den gnameter Voor 3 en 5 lichtgaametera bedraagt de hunr 10 cent per maand Bewoners van perceelen van t D hoogste 2 26 per week kunnen wokelijk afrekonen on tan de fabriek lampen kooktoostollen enz tegen betaling van eenige oenten per week in hnns bekomen n nali IUMkIk Mtrtém Cgfve Deefl I DelffscheSlaolie