Goudsche Courant, vrijdag 30 september 1898

J F CglJPER S Westeinde 37 1 No 7698 Zaterdag 1 October 1808 37ste Jaargftif Aiiïërikaansche ORGEIag bg maandetiikacbo of fiOüMHË jCOCMIVT NiewwS en Advertentieblad véor Gouda en Omstreken AboRnemrnt SteminiDgeo Gouda enOmstrekefA TalefMn IVo M De üiigave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prjjs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V UF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel i a 50 Cen n iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd X Burgers itealène is het beste en goedkoopste kettinglooze RIJWIEL IDEl wordt a s Zaterdag 1 October GESLOTEN DE COMMISSIE liALFS lEïBRWORST TÖNCEWOBST PRESKOPeiiz uit de Fabriek van A VAN DE BARSELAAR Hojleverancier Hage Mmfk echte Gelderscb en BankelhanimeD Korte Tiendeweg D 8 Nieuwe Loterij Nieiiw Qeluk Dea 20 October e Y hoeft de trolckiug pUaU van de Eerste door den Staat gewaarborgde Lubecksche Staatsloterij Vnu do 50000 NomtoerB worden in den loop VBn S niBBndcn 86000 duB de helft vordcoid oTor fl klasaeu met prijzen gelrokken tot oen gezamenlijk bedrag van 5 inillloen 283 325 Mark wnnronder zich de volgende hoofdprijzen be▼indon ▼ eTcntuoel Een half millioeii apociul 1 k M 300000 1 a M 20000 1 ik 200000 8 i 10000 1 u 100000 12 it 5000 1 i 70000 35 il 8000 2 k BOOOO 83 ü 2000 1 k 4BO0O 2 il 1500 2 il 40000 104 il 1000 1 ik 85000 319 il 500 2 k 80000 435 B 300 239S0 ik M 200 löfl 150 180 100 94 58 2 Van hovenaiaande prijzen worden in do eerste kluBBe IKDO tot ecu gosamenlnk bedrag van M 95679 getrokken Voor de trekking dor eerste klaise welke volgeni amblelyko bepaling op den aOsten OCTOBER e k is rastgeatald bevolen wg aan i llalre origineel loten a Mark 4 of fl 2 40 Kwart 8 ff 1 80 tegen intending van Het bedrag of tegen red boura Alleen ongineel loten worden uit agevon welke met het Lubeokioho Staatawapon lyn voorKien De trokkingon gOBohïeden in het openbaar onder toezioht van regeeringBorganen on waarborgt de Staat voor prompte uitbetaling der Gratis voegen wij bbb elko bcBteUing het ambtelijke plan waaruit zoonel do vordoellng dor prijzen op de trekkingen dar versohillonde ktaasoD laook de betrelfeuds inzetten blijken 01 zonden wij onsen belanghebbenden zonder voorafgaande aanvraag de otüeieele lijsten na afloop van iedere trokking Aangezien hot aantal der ui egoven loten betrekkelyk kleiu ie en in weerwil daarvan dese loterij talrgke hoofdprgzen oplevert ba staat een zeer groote kans een hoofdprijs te kunnen behalen en is hier eene gelegenheid lot winnen voorhanden zooalB zg Bleolita zelden wordt aangeboden Wij vorzofken derhalve roet bostelloD ntet te willen aarzelon daar het Btalllg is aan te nemen dat de voorraad van loten spoedig uitgeput zal zga liaurinanii Siiuou Baakisra ea Oeldwiaaeladrs HAMBURG Zenuw en Maagflijders wordt Bit o ertniging als een werkelglte lintp ju den nood het boek IS aad ÊTeTT ex aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegeionden door BLOEFOEL 8 Boekh Zaltbommel Het Ixile on ch l lyk t Mi J makktlykflte poetsmWdel vo Heercn en vooral dames en Klnderachoenwerk te de Appretuur van C M MUILr It Co Btrlls Beillb Slr 14 Men lette goed naam en fabrlekamerk iw Va 4r haaf by H arH Whik Niri in loftoe wark iitiMtHen ara ary iaai Ri QMia aal4 t by W Sarriamaaa Arabiia Dtut vai A UUINKMAN 8i j F CUIJPERS Westeinde 37 1 Tevens beb ik de oer m n geachte clientèle te berichten dat de Beer TAN OS A e opgeheuOen MOEXTtoor OouOtt te myu tevens verzoekende alle orders direct aan mg te adresseeren Ook aanvragen voor stemming Schroelstoomboot STAD GOUDA dr T in t©rd i©3aet rerlrek van UouOa DINSDAG voormiddag 6 nor DONDERDAQ namiddag 1 ÜATEBDAG namiddag 2 rertrek eau Hotterdam MAANDAG middag 12 nor WOENSDAG voormiddag 8 VRIJDAG namiddag 2 Nadere informatiSn te ROTTERDAM aan boord van den Lichter WIJNHAVBN by de Wgnbra alwaar de goederen dagelijks in ontvangst worden genomen ligplaats te GOUDA OOSTHAVEN J POT Co Aulomailseheïaileni voor rattan k fl i l voor mniEen k 1 l 3ti v or tnrren kuklterUkkoo HUK i fl 1 30 vange loortdurend Kiiiulttr tonaicht 30 U rattan muizan ol i1uir nie kovem m eoii nuht teilBH Kiili vnQ UR wedar oq lauten niol d mjn re reuk ut Veikoop tegnii tos ionding TftD lint tieilmg ni onder r inbf uri Verzüiulhuis Herknur t OomDOfttidit Maalnohappy O Wchubert € AmMt rdam NK Voorburgwal 8 Chemische Wasscherijjl i en Stoom Ververij I DE WIT en Oomp il OTBECHT SpoeUge en nette aflererinK Lage prUzen DEPóT bg Gez BECKERS in Modes Turfmarkt 248 i m Moaes J Vertegeuwoordiger DE RUITER Gouda J c 8 GOUDA i STOOMTRAM Gouda Iaastrecht ïïekendorp Oiidewater DIlNSTREQELINCf aanvangende 1 October 1898 a a a Van GOUDA naar ODDEWATEB 4 55 8 7 10 835 11 12 55 3 35 6 05en8 30 a a a Van OÜDEWATER naaegSOUDA 810 7 05 8 10 55 12 10 2 05 4 40 7 10 n9 30 Bovendtan van QODOA naar HAASTRECHT bU TooneelvoorstellinKen in de Sooieteit Ong Oenoegen te Gouda 10 35 8 avondg De met a gemerkte trammen loopen alléén des DONDERDAGS TIJD VAN GREENWICH Paardentram GO ïï3 A BO 3EfiEAYEK DIENSTREGELI NG aanvapgende 1 OrMer 1898 Van GOUDA naar BODEGRAVEN 4 10 5 36 6 30 8 37 11 12 5S 2 80 4 10 7 0 8 45 en 10 15 a h c 4 e t Van BODEÖBAVEN naar GOUDA 3 15 4 40 5 30 8 40 7 32 7 45 10 11 55 t 36 g 2 24 6 06 7 50 en 8 39 o Alléén de Dinsdags gedurende de maand April 1899 6 van 1 October 1898 31 Maart 1899 c Maandags en Dinsdags d Donderdags e Maandags Alle dagen behalve des Maandags JtanOtaokening met rood lOttOTVt XéOt vooral op de g Alléé i des Zondags en gedurende de maanden October 1898 en April 1899 odk dei Maandags Maatschappfj tot EkepMtalie van de Vietoria BroH Kanttor voor JSederkmO Boompjea éO Rotterdam LOTEN in de Verloting der EOLLANDSGIE mTSGSAFFIJ TAN LANDBOUW Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijgbaar bij A BRmKHIAIV ZOOI Prijs f 1 per lot 11 loten voor f lO s tOoedkoopste en soliedat adres voor Vervoer vau Inboedel loowel binnen als bniten de stad met gesloten vugens i bg A GRAVESTEIJN Oude Oouwe AUea wordt tegen Tran port ohade veruekerd Maeliinale en Chemische Kiiiverhig en ontsinettni van Bedden en Matrassen bij 6etr DE BAADT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 Bultcnlandsch Overzicht tlot BchryvBD iraarbg minisUr Sarnaa a o deo procnreur geDeraal üq t Hof van CasaAtie MaDaa bereelt de revisie van het procesDrëjfui aaobangig te makaii vermeldk daarroor tAi redeaea twee feiten door anefroDW Dreyfui ungefoird ia haar laafcsten brief aao dea nioi ter tsd Jaatitie in da eerste plaati bes verflohil in de slotsommon lan het onderzoek vBD het borderel door de sofariftkundigen in de taakËiterbazy en door de lobr if tknodigen Tan 1894 in de twoede plaati de bekentenis van kolonel Heoiy Zaterdag komt da Frau ofae roioiaterraad opnieuw byeeo o a tot definitteve rastateUiog van den d tom waarop do Ktniere sullen worden aaRmgeroepea Waariobgnlyk zal dit zya op 25 October Koningin Louiae tsd Denemarken wier OTerIgdeo ia gemeld was at beel lang aukkelende geweest aan de gevolgen van inflaenza Kergiiterenavood liet het zioh aanzien dat bet einde nabg waa zy was doodzwak en nog om 10 unr Witt da geheele kooioklyke familie bg baar ziekbed Zij waa eene prinsei van Heaaen Kaasai van siobtelre en waa aen paar weken geleden 81 jaar geworden Den 26en Mei 1842 werd haar hawelyk met koning CbHi iMan toen nog prins van SleeiwykHolxtoio Sonderborg Gluokabarg te Kopenhagen voltrokken wien zg 6 kinderen acbonk Men beefli koningin Loaïae weleeos lobertaenderwya den by naam gegeven van moeder van Ëoropi c Inderdaad waa zy door de howelyken van haar kinderen en kleinkinderen met vele Earopeeache voratenbuizen verwant en bet eenvoadige kasteel UernatorfF waa weU eena wat te klein om al die vorstityke familieleden die in den kring van het Deennche bof ontvpaoniog kwamen zoeken te berbergpn Maar dan wist men wat te geren en te nemen men wia daar immers zoo echt familiaar gelogeerd De koningin raa even eenvoudig ale baar man Haar oodete zoon prioa Fraderik ia g hawd met prinsu Looiae van Zweden en Noorwegen en kleindochter van prina Frederik der NederlandeD Uit dit howelyk zyn vier prioaen en vier prinseaeen geboren van wie o a prins Karel gehuwd is met prioaes Maai van Engeland Haav oudste dochter Alexandra ia de tegenwoordige prinaea van Wales Haar ttreede zooD prins Willem werd in 1863 koning der Hellenen en heeft sedert dien zyn vyfden voornaam Oeorge gevoerd Diens ondate zoon FEVILLKTOX GedenkschrifteB van een Gelukzoeker ANNIBAL De vONDELHIG Kaar het Franici Dooa W NUTTEBS 4 Ka eoo ik na loEÏng mocht besluiten tot den aankoop over te gaan wat eiacht ge danP Heel weinig te weinig irMaar boeveel N Vyfhonderd franoa wel tt verataan buiton de honderd die ik nu hoop te ontvangen Het i b na voor Diet het is waar maar wat wilt ge F de tijden zyn hard en voor uw vyflaooderd franoa beb ik wser meaig glaasje Terseheidena pïjpjea tabak beaovsus nog het een en ander Een onbesohrijfelüko glimlach maakte m duidelyk wat m n b xoeker onder dat een en aoder veratoDd Ik neem bet aan Ziedaar uw honderd francs Kom norgen om dezen tgd hier terug om antwoord w too ik kans zie eenig party to trekken van uw guohrgf zullen wij de zaak dadelijk voreffenen irTot morgen dan mijnboer en sta mij toe q ÜQ opreohte oomplimenteQ aan te biedon over aw Rslukkigea dag want nieta ia zekerder dan dat ge hedtn een ongekend voordaeligen koop babt gesloten Dit gezQftd hebbende verliet da bohémer mij na op de tafel een speelkaart btmutas neergelegd de hertog van Sparta it getrouwd met een zuster van dan Doitaeben Keizer Haar dochter Dagmar is de tegenwoordige Keizerin weduwa van Rusland Priasea Thyra die op deze volgt i gehuwd met den hertog van Cumberland den zoon van den gewezen koning van Hannover en prins Wa deraar de jongste zoon van koningin Looiae metpriosea Maria van Orlpans een dochter van den hertog van Chartrea In Ooitenryk hebben de leiders van de groepen der linkerzyde langdurig beraadalaagd over de vraag welke bonding zy by de parle meotaire behandeling van de Overoenkonst met Hongarije toDdo aaoneneu Zy willen de obatructie tegen de Regeering niet opgeven zoolang de taalwetten niet zyn iagetrokken maar zy meenden dat voor ds behandeling van de Overeenkomst een oïtzondering kon wordfn gemaakt omdat daarvan te veel afhangt voor de toekomst van de mo narohis Maar op de byeeokomat kon men niet tot eenheid komen £ r wnreo leden die voor dit eene ontwerp de obstractie wilden opgeven doch anderen meenden dat juist dit de gelofienheid waa om de Regeeriog Ie dwingen tot oonoesaiea D Dnitaobe volksparty hield ityf vot dat ds obitractie niet mocht warden opgngeven de Dotfch vrgziooige party daarentAgen wil de eertte leiïng van de Overeenkomst ongehinderd laten doorgaan om dan de obstructie wed r op te nemen Het slot van de berandalagingeo was dat de nitroereadft commiaiie van de Duitsobe oppositie baiiloot voor te stellen aan ds feracbitleode groepen de eerate lezing der Overeenkomst tos te laten Dit bealoit zal nn in elke club afzooderlyk aan bet oordeel der teilen worden onderworpen De orgauen dar rechterzgde verzeksran dat da Regeoring voornemeoa ia ingeval de liokerzyde de afdoening van da Overeenkomst door obstructie bg ds eerate leziug zoo trachten te verhinderen de aitvoering van dit plan te beletten door een verdaging van den Ryksraad en door het aangaan der Orereen komst met Rongarge by algemeenen maat regel van beatuur op grond van § 14 Het bigft de vraag of de Hoogaarscbe Regeeriug hiermede tevreden zat zgn ta hebben op do keorsijdo waarvan ik gcaohrovon vond Uurggraaf Jjouii Kaphaol 17 Rue de la Qrande Traanderie Wanneer da lezer een blik op don titel var dit werk glaat zal bot hem niet zoer moaialijk vallen daaruit d a uitslag onzer cndorhandeling af te leiden Ik had het manusoript geheel doorlozcn Ik had er de meest vroomde toestandon de ongehoordste ootnoetiD fOD in gavondon geschilderd mot trofftindo kleuren ik vond er gebruiken en omstandigheden in waarvan ik mij tot dan niet het minste idét had kuDDon vormen Ken enkel woord ter boslnite Zoo ik mij zelvoa hier een © ogenblik ten toonoelo voerde hot was niet dan met tegenzin terwyl ik de nood wen dtgheid daarvan botrouide Maar ik geloefde het mijn pMeht te zijn den lezer bekend te akea met de omstandigheden die m In ataat hebban gestold eon tipje van den sluier op te lichten die er ligt uitgespreid over het loven van du bohdmors onzer dagen met al zjJD gohoimenissen hef en leed rijkdom eo armoede luiatervollij praoht en biltere ellondo VOORVEEHAAL Hoofdstak I aZT OKDXEUOVn Middernaebt sloeg over Farys In de straM Suint Domiqaa was alles diepe roat Aan die egde aan welke de achtergovels van de bserenhaiziogen dsr straat arenelle St ermain uit erspreide Berichten nBEvrvs Men sflgt dat wegens het groote geivicbtdur mbIc de randsbeer rapport ur een aaavalting van Instraetie lal vragen waardoor de oproeping van alle getuigen van bet procei van 1S94 noodig zal worden ea de einduitaprailt van het Hof van cassatie eenige maanden verIraging ui ondervinden Sen groote betoogiug ten gnoste van Drcjfai en Pieajoart lal Zondag in de Salte W gr m g ho worden onder voorritterscbap van De l ruieni Ëan lid van bet Hof van cassatie geïater iewd door de Matin moet gesvgd hebben a priori te gelooven dat het Bol in hetgeen met Elenry en Du Paty de Ctam gebaard ia niet de noodige jaridiiohe elementen aal vinden om de revitis tos te taan Cle encean verwïjt Sarrien b t oodertoelr ia de sakn Henrj Da Paty de Clam E terhazy Zorlindea en Picqnart niet voort te zetten Hg beilnit niet te zeggen wjj willeo bevrediging geen voor den gek hooderjj De Aarore verklaart dat de regeering een briel van Ëiterhazjr bezit welke zgn mi dadige betrekkingen tot Da Pai da Clam hawgst De brief zon o m ook deze ziainede bevatten Zyt gd wel zeker van uw schriftkundigen Do Fariftehe rechter va Inrttticlle Looiche bspft hot bevel get ekeod tot voorljopige invrgheid trlling van mavronw Paolmier Gistermiddag om bali vier i zy metterdaad vrg gclatea De Droits d l Hamrae vore kert dat Picqaart sedert hg ia z n oei ia gebrscfat nog met geen sterveling een woord heeft gewisseld Mea beeft hem hoeken en chriJfgeroid ohBp geweigerd en de aan hem geryibte brieven achtergebonden Volgens een telegram nit Rome ia de Inde peadaoce heeft de Paas door bemiddeling vaa kardinaal Bampolla aaa den nnntios te Parg een lange dépêche gericht waarin bg verklaart dat bet hem bedroeft om te zien hoe de bebood nsgoziode P ranscbo per zich zoo hartstochtelgk bl ft verletten tegen de herzieoiog van het proces Drejrfaf Leo XIII noodigt de katholieke bladen uit een onzgdige en onpartijdige bonding in acht te nemen en de gebenrteeisa n af te wachten D antisemiet Lasiei dépnté beeft naar aanleiding tan het revieie besluit een zoo verregaand beleedigend n brief aan den minister van oorlog generaal Cbaaoine geschreven dat ziob hier een eerste en poike gelegenheid voor bet openbaar ministerie aanbiodt om aan komen lag te midden van oen welaangologd on zorgvnldig ondorhouden park do woning van don markies De Boiaoterre SleohU twee veaitora vertoonden nog liobt op het oogenblik dot wij als nitgai punt van on verhaal kiezen ICensklaps terwyl de zwakke natrillingau der tpronklokken in de ruimte wegatiorven daagde van onder een der verlicht vensters waarvan wy boven Bpraken eene enscholüke gedaaalo op atond oen oogenblik onbawegelijk in luisterende houding bukto zich rorvülgens omvatto mot beide handen eene aan den munr liggende kleine ladder on zette dozo tegen het balkon Om den kani van hot balcon te bereiken moest de man de ladder b Jna rechtop zoltoo Een oogenblik aarzelde h beproefde met den linkervoet op de ondera o snort ataende door schudden de stflHghoid begon wol ds aoht of tien sporten te beklimmen en atond binnen weinige seoondfn mot beide voeten tusscben de yzeren slangen van bet balconhek omklemde de leuning en slingerde ziob met een Inohtigen apron ovor het hek zonder goruoht te makeu Met ingehouden adem atond hn oon oogoublik stil en trachtte door de gordfineneen blik in la kamer te worpon Toen tikte by driemaal zacht tegen hot glas vau de baloondeur Deze opeuds zich terstond De gedaante stapte Ier kamer in en bevond zich tegenover sen jong beeldaohoon mai e gehuld in een witte poignoir wodorspannige lokken barer bruine baron taken vreemd af bij het marmorbleek voorhoofd H t was duidelijk zichtbaar dat het ioage mol a kort geled n lang geweend had nog liepen krampachtige trekkingen rondom haar achoonsn nond en trilde haar ttsm toen zy op gedemp de circulairs van S rrien tot vervolging vand iheleediger van het legert gevolu te geven eobtar niet tegen eea drejrfasard I Kdmond Gast m ire van Ville d Avray eoo bloedverwant ran Piaqaart meldt dat hji n Pioi uart s zaaier madame Oajr op hnn var zoek om den gevangene een oogeoblik in het bgzgn van bewikari ta mogea lisn een weigerend antwoord hebben ontvangen Ug komt op tegen deze wgze van behandeling van een gevangene op wien volgens dan algamaenen regel de gemeene wet toegepast moet worden in de gevallen dat de militaire wet gun afwijkend voorickrift geeft DlClftUABKBIf Koningin Looia van Denemarken il zonder pgn ol brnanwdheid heengegaan Om het terlbed stonden de Koning de Keizerin Weduwe van Sasland de Koning en Koningin van Oriekenlaad de kroonprins van Denemarken en zgn vronw de prinsea van Wales da hertog ea hertogin van Gamherland prina Waldemat en prioa Karel met bouna vroawan da hertog tn hertogin na Sparta as oog veel andere jongere printen en prinseasen CuiNA De pnbüeke opinie in China moet ioo legen lit boeng tsjang lo t barnes gejaagd zgn dat zgn gezin naar de omstreken van PortArthnt beeft moeten vluchten waar het dojr d gewapende macht beschermd meat worden I DuITSCIlLiN Te Munster is in den nacht van 7 op 8 September jl een helaogrgke diefstal gepleegd Alleeo ssn banknoolen wdrdl gemist voor een waarde van 117 700 Mark Voorts nog een aanzienlijk bedrag aan wisselt kashrievcn papieren eener levensrerzokering heneveni 4 remontoirs Ook aan de Nedrrtandsche politie is opaporiog ea aanboodiog verzocht tiet volgende voorval op een school voor nilgebreid ouderwgs te Ad lnau in de provincie Posen ia keniohetsend voor de stemming onder de Poolsche henolking van Pruisen fa onderwgter vroeg i Hoe baat oos volkslied VerKhillenda leerlingen riepen tegelijk nit het midden van de klaisi in het Pool ch Nog is Polen niet verlorene en God beteherraa Polen l Toen vroeg de ondetwgzar een iMrling naar zijn nationaliteit Wat tgt ggf Sen Pool c tn walk land woont gef In Prniiene Hoe he t aw Koning f i Wy babbea geen Koning c Hoe beet nw Keirer Wg hebben geen Keizere Deze antwoorden werden op bruttien toon gegeten ton toon üoido 0y bier Uartialf rrZooals gij ziet Louise De jonkman door het jonge meiaje Martial genoemd aloot de daur waardoor h j waa binnengetreden naderde J ulse ea trachtte haar hand te grijpen Zy evenwel wesrde dit blyk vaa gemeenzaamheid met waardigheid af n zelde ifZat u noer Martial en luister naar iJ 1 Do jonge man gehoorzaamde met een licht fronaea dor wenkbrauwen ofiohoon hij zich hc t voorkomen van onrorsobillighrld traehtto te geven en zoido Zio hier ik hab niy neergezet en Ik lulitor Het is uw verlangen geweest Martial mij dezen nacht te bczoekon begon Louise en nogmaals heb ik mo aan uw wil onderworpen Ik beb n derhalve hier ontvangen maar atleoo omdat ook ik eene sameakomst onder vier oogon boognoodlg oordeoldo ik wil met u spreken met u spreken overernilige plechtige zaken gedaohtig dal God ons faotrt fUve zonderlinge taal doet me nntatoile antwoordde Martial me oeniga ironi i in den toon ziJDcr stem maar op myn woord l ouiae byzonder duidelyk zyn mij uw woorden niet Louise ataorde hem een oogonblik onaangenaam getroffen aan en zoide zonder op dit koele gi zegde te antwoorden Ik kan ni t ik durf niet en ik wit niet langer een bestaan voortaleepon ala thana mijn deel ts Martial want 1 et is geon leven het is ook geen dood hot is erger dan deze twee tezamen bet ia een voortdurend stervsn sen onophoudutijk zieltogen ifTorit wwvoifd