Goudsche Courant, zaterdag 1 oktober 1898

11 0 1S S7 1 44 9 50 8 4 4 08 4 40 85 8 17 7 96 8 9 87 10 1 1 D D Ireiaen llééo f ir 1 64 4 5Q 6 87 9 47 r 1 n 9 ld Bik 9 01 V 4 67 8 84 w 9 64 r reuiger mo t siolt 9 08 f 6 04 6 41 f 10 01 boTeudien Toi nsiaQ Tan 17 08 19 47 9 14 S 09 4 05 4 84 6 10 5 61 8 41 7 46 8 0 10 07 10 80 Mn bswqs l f 0 60 8 83 9 4 10 11 11 97 11 86 19 99 1 8 1 8 4E 8 40 4 4 38 5 80 6 18 7 80 7 5 9 98 10 06 D 10 17 1 41 ff 4 89 ff 6 18 9 84 10 81 ff 1 55 ff ff 4 58 ff 6 80 V 9 48 ff r door 10 48 9 08 ff 6 04 ff 6 8 ff ff 9 9 ff It 08 10 16 10 4 U 7 19 06 1J 0 9 17 8 14 4 08 4 87 6 16 6 6 60 7 48 98 10 10 10 88 eirccte Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1898 99 Aangevangen 1 October TUd van Greenwich OOIDl KOTTEBOAMviga eria ll l U 18 U S 9 11 8 4 57 4 S8ll ïS 1 f 11 85 1 7 S l 11 48 1 14 5 19 U Sl U si 1 98 8 80 4 4 15 5 98 4 59 I ii 6 51 8 12 7 81 5 10 5 40 6 10 8 S0 7 50 9 84 9 48 lO lS 10 80 U M 8 40 D door 6 88 7 48 8 11 9 9 47 10 18 00 004 DEN ntiS ln Bm 19 18 11 66 8 14 8 46 4 49 4 65 1 8 H 1 19 5 18 1 88 5 89 1 S3 49 4a6 6 15 87 9 64 6 1 7 84 9 17 9 98 9 7 10 14 11 15 5 6 98 6 43 8 4 9 4 10 96 10 44 11 4 7 46 e 7 6 = 8 84 g 8 39 8 61 O O V U A 1 MSTÜEDAH I louda 9 8 14 9 48 10 7 t U 90 7 1 96 10 17 10 18 i nut W 8 01 9 06 10 8 19 48 6 00 37 8 40 lO Oi 11 97 A uit C 9 8 90 9 99 10 60 1 0 3 16 6 10 18 11 41 H O I D K M T R R C H 1 fiw vem 7 61 Ï 14 9 07 10 19 10 67 19 0 19 10 19 58 9 80 K 17 4 99 6 90 ff 11 14 ff ff 9 87 ff ff 6 87 ff ff 11 98 19 97 ff 8 46 8 84 6 46 8 56 9 89 10 51 11 45 li 89 1 9 8 08 8 0 04 1U91 9 07 10 01 10 84 I 9 98 ff 10 64 I Vaut O S 7 06 8 10 9 06 11 16 9 8 3 4 4 41 6 0 7 4 9 4 9 36 ff ff lA m W 7 90 8 86 9 80 11 30 3 08 4 00 5 00 86 8 0 lO t 9 49 10 4 11 10 I Qoada 8 09 9 19 10 0 19 1 8 6 4 47 49 7 49 8 49 11 1 Ulnwhl 95 6 33 7 45 8 87 8 49 9 00 9 90 10 16 10 88 U S8 19 08 1 87 8 08 8 96 8 56 4 48 88 6 8S 6 56 7 8 Woerdao 8 49 6 53 8 06 9 16 ff 10 88 i 11 5 U 94 8 47 4 16 6 56 7 13 üudow 8 14 ff ff ff 10 46 ff ff ff ff 4 94 üoaila 8 97 9 06 9 88 9 8 10 9 11 10 18 11 9 19 3 40 4 37 5 10 6 10 Hü son mw ïn een nder land Itehend de scboadeTB opgehaald bebbeo over een derfdelijken scbooljonueDSQvermoed ia PraisoD worden eobter zoo n scholier alg BtOAtagefabriich beichoQwd Da onderwijzer gaf de sank aao by bet enratoriam en de politie veruordeelde 3 jonf enB tot een diflciplinnire straf van 5 of 3 mark wegens onbeboorlgk gedrag Ken geheimzinnig ongelak ii bg Kreazoflch gebeord Drie Tan Bingeo komende fiet ryderi Tonden e avonds om kalf elf een joDg fiet t r stervende naatt zgn rgwet in een iloot opzü Tan den weg liggen Kort daarop overleed hg zonder ift te hebben knonen Keggen Zgn rywiel wai onbeschidigd en een geneesheer die hei Igk schoonde ootdt kte behalve oobetvekenende schrammen geenerlei kwetsuren De fietsers uit Biogen waren onderweg twee vreemf a wieirydars tegeogpkomen die naait huQoe blijkbatr slerk besobadigde fietsen liepen Men oppert de rerondersteliiog dat de jonge man tengevolge van een hartverlammiog of M dergelgks van tgo fiets ts gevallen en op den straatweg is biyveo liggen Waarschyniyk is faÖ toen door de twee vreemde fietsers in den donker overredfn waerbg dese vielen e i hnnne rgwielen swaar beschadigden Dozeo hebben t en den man dien zg zeker voor dronken hielden naar den kant vnn den weg gesleept en daar aan zgn lot overgetateD De jmtitio toekt yvetig naar de onbekende fietsers om Tin hen licht te krggen in deze geheimzinnige taak In de Bfllle Altianoe atrasse te Berlgo was eergisteren middag in een groot magazgn voor bat eerst de eeoltale verwarming ia werkinfr Bg gebrek aan lu btrerversobioK verspreidde zich door het geheels buis kooloxyde en vergiltigde langzamerhand de atmosfeer Versobi lende wiakeljnfiroowon werden onwel andere Titelen in zwgm Vier ernstige patiënten moesten naar een reddingspost ebrnoht worden BINNENLAND 8TATEN GENERAAL VWtBBnB UMMBR Zitting van Donderdag 29 ii ptember De Tweede Kamer benoemde bg vierde stem ming tot haar commies grifiier mr C J U Bcbrpel adinnctoommies Ie klasse aan de pro viooiale griffie van Grooiogen met 51 stemmen teiffin 35 siemmvn op jbr mr De Wgkeralooth de Weerdcstego rooaat en proourear te i Gravenbage In den loop der vergadering deelde de minieter van boitenlandacbe zaken mede van den gezant te Brosael de mededeeling ontvangen te hebben dat de Belgische grens vopr den invoer van Nedorlaadsob melkvee vóór 10 October a 6 zal worden opengeiteld Op een vraag van den heer geni verklaart de min van binn zaken ziob bereid statistieke tabellen over te leggen betreffende de aantallen kiezers in elk der gemeente en elk der kiesdietiioten 8 8I S iS 8 t9 S iS 9 C1 Ooad 7 lioonlraohl door 1M Kieuveryork 1 S9 Cpoll 7 41 S ttardu to lt 8 18 8 16 7 95 7 51 4 45 4 5t 8 04 5 11 8 1T 5 69 6 08 6 U 8 19 98 Kottordu OtpeUe Niouwerkerlt KoorltwM 80 8 49 8 1 9 08 9 08 7 80 7 4 7 8 8 07 8 19 Goud S2 T BhuiMn Hoorkapells ZoatenneerZegwurd Voorburg Hik 7 40 Hag 6 48 7 90 Voorburg 6 59 Zoot rmeer Zeiiwaard 6 6 n Z MllluiMn MoorkapoUe 6 17 amda 8 7 48 6 84 ff 6 90 6 85 48 08 89 6 1 7 1 7 98 bradt Ott4a Wond ITlronlil 8 08 7 04 8 16 In aanmerking genomen de bnitengewono telenr tellingen die de finanoieele bervormingen als wg ze zoo noemen moffen van den Torigen minister van financiën aan sligks iobatkist berokkenen kannen wg voo schrgit Het Vsd over den toestand der financiën tamelgk tevreden zgn Het overschot van den dienst Tan 1896 is gdsald van 11870000 waarop het verleden jaar geraamd w rd tot 1 323 000 maar tis toch nog een overeehot terwyi amvnükalijk np een tekort no 1 miUioPn werd gerekend En 1897 waarvan liet ttkort toen op 5 100 000 werd b groot ziet dit slinken tot i 1 521 000 dank zy tiet verblgdend stygen der middelen in dat jaar Die tgging na breftnterhet loopende jaar aangphoodeo Thans zal bet tekort nisr s ministers berekening over dit jaar f 6 097 000 balonpen terwgl bet verleden jaar op f 7 311 000 geraamd werd niettegenottaade de aitgaven door allerlei oorzaken zeer belangrgk hooger zgn geworden dan toen werd of kon warden veiraoed Onder de nitgiven zijn er zoosiW die voor het telephoonnet en voor den aankoop der Belgisohö spoorwegen die in ferboogde inkomstea haar vergoeding znllen vinden maar ook die een zoivere schadepost voor de schatkist zijn waartoe wg moeten rekenen de verhoogde bgdragen aan de geldmiddelen van Sorinnme en Oora9fto hoe ook watOarsfao betreft onder den bedriegelgkea naast tan voorschot vermomd maar bovenal 4e belangrgke som van f 1 22S000 waarmee de wetteiyke oitkeeringeo nao de gemeenten moeten worden verhoogd Nit ttegenstaande dezen tegenvaller kon het t kort dalen omdat verwacht msg worden dat de RgkBmidde en 3 mitiioon meer znllen opbrengen dan dit jpiniing Wy zonden zelfi dorven aannemen dat de uitkomst nog wel ictn gunat g r zal zgn 9 84 10 11 11 U 11 85 9 8 9 88 10 19 10 99 10 88 10 48 11149 11 1811 8011 4111 56II U 46 Dd minister dnrlt dan ook terecht voor 1899 de raming zijner middelen weer hooger stellen Na een en ander met rgfers te hebhen aangetoond merkte de redactie van genoemd blad op dat tegenover de verwachte vermeerdering van inkomstea echter ook een zeet belangryke Öging van oitgaven staat YerflcbiDende hoogere n tpaven op bgna alle begrooting hoofdstokken zgn misschien onverrngdelgk maar t maaVt een niet zeer goeden indrok dat er nnnweiyks eeuige bezoiniging tegenover staat t Is in elk geval in den minister v ifio n cifiü te prgzen aldas beslait die redactie hare beschouwing dat bg staande voor onverwaelite nitgnveo waarvoor bg als slaaf der wet te bokken beeft geen oogenb ik heeft gewacbt met het indienen van roorsteUeo ter versterking der rykamiddslen Bet deficit waarvoor de wet betrefiende de finaacieele verboadiog tosucbec rgk en gemeontgn oos stelt moet gedekt worden door verhoogden acogns op gedistilleerd en wyn liet moet arkepd worden dat de bezwaren tegen bernieowde erbooging vao gediitiUeerd acegos Terminderen na verhooging an den wgnaoogns daarmede gepAard gaat Intusschen is hüt de vraag of bg den langzamen niair vrg gestadigen achtfraitgaog dezer middtlen de verhoogiog wel bet gewensohte resnltaat xal heb ben Bet wordt tjiijl naav beter vloeietf e bron nen van inkomst nït te xien waaronder wy uiei rekenen de door sommigen gewensohte belastingen op weeld artikelen die toch niets gevun wy hebben bet oog vooroamelgk opdeinvoerrecbton en de saccessierechten £ f is althans eenig nitzicbt geopend dat na niet 1 te Urg tydsverloop deze onderwerpen ter tafel loUen komen maar eenigftzias miimoedig beeft d i minister reeds de verwachting oitgesproken dat de weg naar bet Staatsblad lang zal sgn Da vertegenwoordiging die altgd blglt roepen om wetten die uitfiavea in haar gefolg hebbeo zal echter moeten begrijpen dai in de middelen moet worden voorzien Zonder twgfel uilen wel reien meenen dal het tgd is wat meer van ds directe belaitiniteo te vragen Toob zalleo wie zich in dit opzicht niet met groote woorden en lo se roorapellingen paaien door de ervarioft dor laatste jaren wel geleerd hebben dat dit niet zoo gemakkelgk gaatAlgemeen wordt geklaagd over den twarsu drok op den middenstand Ook toont t nagenoeg stationaire der vermogensbelasting dat ds kapitaalvorming niet vlot gaat Wia moeiiea dat het mogelgk is zonder bezwaar èu don middenstand ts vet lichten èn van de meer rsrmogeoden niet alleen vergoeding voor die verlichting miar nog betangrgk meer te ver krgijPQ zullen naar wg vreezen bedrogen uitkomen Het komt ons voor datbg nitbreidïng van directe belasting bat eerst betoog geslagen moet worden op de loccessie en overgangsrecliteo Biervaa za bg biH iker regeling en dus zonder zwareodrak ioderdflad noi wel wat m er te halen zyn De ooodzakelgkbeid van versterking van Ilgk middelea mag in aanmerking genomen de eischen er toekomit zek r geen oogenblik oit het oog worden verloren Het in 1896 bij kooioinklgk besluit ingevoerd nieow reglement voor de Kamers van koophandel bepaalt dat zg die niet voorkomen op de laatst vastgestelde Igst van kiezer vsn ladeo der Kamer doch aan de vereischteo voor het kiesrecht gesteld voldoen op de Igit worden geplaatst mitt jg zich daartoe vóór 1 Juli vao hot jaar waarin de Igst wordt opgemaakt sebrittelgk bg burgemeester en wethonders aanmelden Die bepaling vreemd aan het vorige re glement volgend herweik de kiesgerechtigden ambtshalve op dê Igst werdeng bracht leidt bg gemis van belangstelling aan de zgde dsr ngvere ingezetenen tot bolaogryke vermindering van het annt l kiezers In een der groote gemeenten dit als bewgsj bedroeg bet anntal kiezers ia 1894 nog ongeveer 480 ïn 1896 meldde zich daar niemand in 1898 slechts één persoon voor plaatsing op de kiezer lgst aan terwgl in die jaren resp 64 en 90 man nen van de Igst werden afgevoerd w gens overlgdeo of het nist oldoen aan de gestelde eigchen Daar vermindering van het aaatal kiezers zich ook io andere gerae aten zal voordoen is het Dn de minister van watentaat omtrent de werking van bedoelde bepaling een oodersoek heeft ingesteld niet onwaarschglijk dat d ze spoedig door eene andere zal worden vervangen ïn 38 vervoerwagens is gi tereaochtend per Staataspoor h t mnterieel der koniokiykestaUon naar bet Loo overgebracht Ër was oen trans port van 50 paarden De Minister van Waterstaat stelt voor bg de arbeidsiospectia saa ts stellen nog tw e ndjanct inspecleurii een adjuoct iaspectrice een chef de boreaa en een klerk Bg bet stoomtoezicht znllen nog een adjaact iageniBar en een klerk worden aangesteld Een gsbreker van f 50 000 sal worden naoReichaft en voor uitbreidingiwerken telJmoiden is f459 000 uitgetrokken Vcor de FaryBcbe leotoonBtelhog is 3 ton aitg6trokken o a voor e inzendiagen der Dep van Oorlog en Waterstaat Bg de nitgaveo voor de postergen ti gerekend op een vast jaarlgksch verlof voor de ambtenaren Het gemeeotebeatuar vaa Amsterdam heeft zicb vereenigd met het ontwerp voor de vernieawing van de Weatelghe viaduct Zoodra bet overleg met de Hotl IJz dpoorweg Maatseh zal zgn afgeloopen zal de uitvoering van het werk mst kracht ortdernomeo worden Gemeng de Berichten 6 05 6 6 7 10 7 18 7 89 10 17 10 84 10 41 11 19 6 4 r 4 48 59 D 7 89 8 96 Te Rotterdam trad Dinsdagavond laat een jong persoon een proeflokaal op den Gondschen Bgweg bianen Na iets gebruikt te hebben kreeg hij bet plotseling hevig op de zennwen en werd zoo woest d t ieder bang voor b m WB9 en de politie gewaatscbuwd werd Zes agenten konden bem nnawolgks overmeesteren èn moesteo den n aa aan haiideTi en voeten binden Dr Hemm wi n hnip ingeroepen was gaf last ham en dwanghois aan te doen en zoo werd de ongelukkige die io dien toestacd geraakt was omdat bg een brief van zgn beminde gekr en bad waarin zg bem zgn congé gaf per bra card onder politiegsleide naar de woning zgna vaders gebracht De gegageerde militair W vaflB te Doornspgk is gevankelgk naar Zwolle overgebriobt omdat bg verdacnt wordt van brandstichting ondar Ëlburg in den avond vaa den 24 Sept Men vermoedt zooals reeds werd gemeld dat do brand in bet skroo te Stadspolder moedwillig was veroorzaakt Ofschoon men niet bet minste bewgs be ft brengt men de oorzaak in verband met het feit dat in den laatst n tgd velen met leede oogen aanzagen hoe het ongedorpcote graan van Nederlandscben bodem over de Dnitsche grenzen wordt gebracht en daar gedorscht Het stroo stond e en over de grens op Doitsch grondgetied Ta Woensdrecht is eergisteren het huis van F D geheel fgabrand Niets werd gered Door den wind sloegen de temmen over op bet buil van A V dat ook j ascb werd gelegd doch bier kon alles gered worden Het huis van D w verzekerd dat van V niet Door de marechausiees te N Pskela moetproceïverbasl opgemsakt zgn tegen wedw I yihuia verdacht van poging tot brandstichting in het huis toebehoorende aan den beer J Oo W Ct De vereeniging Ploraria te Amsterdam herdsLkt baar 25 JBrig bestaan en de tentoonstelling van zelfgnkweokte planten die eergtateren feestelijk geopend werd is als steeds belangwekkend De bo r P H Testes herinnerde er in zgn openingerede aan dat Floraüa een kind is van de tuinboawscbool LinnaSns en der VergeoiKing tot veredeling van bet voIks ermnak Van de oprichters zgn nOg in leven de heeren P Mom M A Perk en spreker Hoewel Floralia met veel voldoening op de afgelegde baan mag terugRien op hasr voorbeeld zgn in verschillende plaatsen des lands Kostervereenigiogen gesticht die ouRetwgfeld hebben bggedragn n voortgaan dit te doen tot ontwikkeling van den goeden smaak en verzachting der zeden is bel jammer dat de feestelgke be denkiog wegens gebrek aan geld beden niet zoo grootsch kon worden ingericht als tor gelegenheid van het 10 jarig bestaan De avond eergisteren ward door muziek opgeluisterd waartoe hoone medewerking verleenden de dames Alida M Vlieger A Koster de heer Joh Grol e an een koor der Vereeniging tot verbetering vao den Volkszang onder leiding van den heer Westenberg Verder werden zooiils gebrnikelgk is een aantal bekroningen verleend aan ben die de fraaiste planten hebben ingezonden De commiisaris van politie der Ie afd ta sGravenhage verzoekt opsporing aanhoading en bericht van A W Bos geboren te Eethen Noord Brabant 5 Aug 1872 colporteur zich nitgevende voor directeur dar werkvorflcbsEBng voor blinden het laatst wooande te Haarlem doch het meest zwervende Hg wordt verdacbt van verduistering o a vao f54 ten nadeete vsA een bewoner der Vaa OaUdestraat aldaar 7 86 8 88 8 51 10 04 lo sa 8 08 D 10 11 8 l9 10 18 S l door 10 91 a is 8 0 9 10 10 84 10 54 11 18 e i9 D door 8 8 8 64 10 10 19 10 11 1 8 9 98 10 86 U 6 10 89 ll ld 7 68 84 8 16 8 99 8 84 Ëen jo g schildert verzoekt iahet Hbl alle jongtt schilders die hun naam gera t k nnen tettea op bj u lyH vsn onvermogenden htUooa of IthaiM foor minder dan pen TJjbduldu to ta kt n tot da BambnodttantooDshilliDg STADSNIEUWS GOUDA 30 September 1898 Heden middag is ia de Willens een kind van Moons dat op de werf liep te spelen in de sloot geraakt en jammerlgk verdronken Mej M Sa A J van Nes alhier komt voor als No 1 op de voordracht voor onderwgzeres te Rolde Dr Heden middag werd ten raadhnize dezer gemeente aanbesteed de levering ten dienste der gemeente van de benoodigde steenkolen lagescbreven werd door Haardkolen Eacbelkolen J de Koster f 10 50 f8 25 G V a Berg 9 60 7 80 P de Vroedt 960 7 75 J v d Horsl en D Vermeg 9 50 8 20 7 60 D V Stavel 8 75 per 1000 K G Capïtxb a d IJski Men scbrgft aan het R N C uit deze gemeente dd Woeosdax Dik rgs graow laag hiog n de wolken boven ons met groen vlaggen wimpels en eerepoorten versierde dorp Met angst in t hart en een besorgden trek op t ge aat zagen da inwoners dezen morgen naar het Inchtroiflti op Zon het bed n regenen daar waar overal elders bet Oraojpzonoetje geschenen had wsar het frest ter eere van onze berinde Koningin gevierd was Dat kon dat wilde niemand gplooveo Bn ziet het gebeurde niet De Oranjezon heelt ook hier geschenen fn medegewerkt dat de eerste dag van ons feest ait t kend geslaagd is Te 9 nor vertrokken de scboolkiMitren 800 in getal van de Oudeplaats ondereet zingen van liederen naar het dorp waar zg ia de school rgkelgk onthaald werden De donkere Inebt brak blauw werd zichtbar en de eerste zonnestralen braken door Da zon had de overwinning behaald en heeft bet niet opgegeven Te balftwee bad de ringrgderg met keurig versierde fii tien plaats Op het feestterrein draaiden onderwgl ds seboolkindereu werd de bal door den bengel geworpen en zakgeloopen Te halfdrie werd oodsr Inid gejuich tobbegest k n Na afloop daarvan gaf de zaagvereeuïging sCrescendoc eene uitvoering in de kom van het dorp Te 7 ar was de beurt aan de Cbristolgke Zangvereeniging die eene openbare uitvoering gaf in de moz ektmt Ben klein voorproefje kregen wg hedenavond van de illuminatie van morgen dia Bobitteread beloofd te worden Ongeveer tien nnr toog iedereen huiswaarts beschenen door de zilveren stralen der maan die voor morgttn weder goed weer vourspelde Rechtzaken De rechtbank te Groningen veroordeelde gieter den hser J H A Schaper redacteur van de Strgdc tot eene geldboete van f X subsidiair 60 dagen kechtanii wi gens smaadschrift D rechtbank te Roermond veroordeelde den landbouwer A Broens uit Gratb m thans gedetineerd beklaagd van doodslag op A Coenen en van zware licbamelgke verwonding aan J Konings te hebben toegebracht in den av nd van 13 Juni j l te Grsthem tot 8 jaren gevangen isstraf Voor de arrondissemunts Teobibank te sHer togenbosch hadden gister zich te verantwoorden J W oud 24 jaren laodbonwer en C W ond 20 j landbonwenknecht beiden wonende ta Best beklaagd van in den Isten avond van den 17en Jali 1898 op den opaabareo weg aldaar terwgl sg deel uitmaakten van eene menigte van personen uit wier midden met steenan en stnkken bont nasr na te noemen beeren geworpen werd opeolgk mat vereende krachten geweld te hebben gepleegd tegen de heeren mr Hengeveld grifiSer Kleyn van de Poll ontvanger der registratie en Bnton van Litb bargemeester te Oirschot door terwgl desa heeren up hunne velocipedes over gsmelden weg reden met tteenen en stukken hoot naar hen te gooien de eerste bekl bovendien door daarbg mr Hengeveld zoodanig te slaan ta stooten en te duwen dat deze met zgn rgwiel tegen den grond viel en zich aan een zijner beenen kwetste Wegens dit feit genoemde heeren hadden niet in het minst aanUidtng gegeven tot het vgandeligk optreden der bek aagdcn en d r met hen vereeoigde menigte werd door het O M tegen ieder der beklaagden geëiscbt eene gevangenisstraf van één jaar Tegen Tb H oud 24 jaar schoenmaker te Waalwgki werd aveoMH aea jaar gevaDge niastntf geSischt op grond dat hg bg het laatste koninginnfeeest te Waalwgk aen koetsier zonder eeaige aanleiding over bet gezicbt rou hebben gesneden VERSCHEIDENHEID Op hft politiebnrean te Groningen is eergisteren en in den afgploopen nacht onderdak verleend aan een ll arigpn bengel die voor de toekomst wat belooft De jonge beid van dit verhaal beet Jacob van Putten en woont te Amsterdam Datr heeft bij in W ouderlijke buis een horloge een jas en een portemoonaie met wat kleingeld gemoerd de jas en tiet horloge voor vgf gulden be eend voor 10 cent wortt en wittebrood en eene blouse voor GO cent gekocht en zich vervolgens naar de aanlegplaats van de stoomboot die van Amsterdam over Lemmer naar Groningen vaart begeven Door voor te geven dat hij in Groningen verwacht werd door eene tante verkocht mon hem een reisbiljet naar Groningen en zoo kwam bg daar eerg sterenmorgen aan Daar er geen taute was om bet ventje afte balen stelde de directeur der Lommer boot de politie in kennis met het avontanr vanden knaap De politie stelde zich daarop telegrafincb in verbinding met de Amsterdam ohepolitie en nu bleek al spoedig dat de vsderde opsporing vsn het verloren zoontje iroeg Ondervraagd bekends de k eine Jacob daaropwat bg gedaan bad en wsaroïn bg bet gedaanhad hg wou wat vau de were d zien en zgn kens was op Groningen gevallen Nu veelheeft hg van die stad niet getien en bg datzeer weinige zal het voorloopig wel blgven want hg gaat vandaag op tiansport naar Amsterdam N G C Maandi ochtend heeft men te Borlgn in een kelderwoning een vrouw gevonden op wie blgkens zware verwondingen aan het hoofd een poging tot moord had plaats gehad Een paar uur later vond men in een andere woning het Igk eener vrouw die eveneens vermoord was Zooals bekend is wordt letterspecie uit loo l antimoninm en zink vervaardigd Al lang heeft men er op gezonnen hoe het lood om zgn giltige vrerking og het inademen der opstniv ude stofdeetjes door eeu ander metaal ie vervangen Volgens het sZlschr f DentschUnds Boohdrucker is men daarin nu geslaagd Alominiom concurrent reeds van de litografische steenen zal ook het lood nit de lettergieterijen verdringen Het eeoige gebrek van dit metaal de broosheid heet Vflrholpen door eene legesriug Proeven er mee geoOmen hebben zelfs bewezen dat het alumininm mengsel harder dan lood ook minder stgt daarbg is bet pecifiak gewicht veel geringer Dit vooral wordt van belang geacht het gebrnik van eea ongeveer 5 nlaal licbteie letter ztX b v het boowen van lichtere druk persen tengevolgs hebben Ook neemt de aio mintom legeeriog beter klenr san en laat die gemakkelgk weer los besparing dusvandrukzwart en toch icberper afdruk De firma Herz Troltner Co ta Pforzheim heeft op het vervaardigen van alnminumtettersp cie patent verkregen en zal baar materiaal spoedig in den bandei brengen KflU op eeu oveijas beslag worden gelegddoor den scholdeisohet van den man die haardraagt De Noord Dnitsche rechtbanken haddenal vroeger herhaaldelgk uitgemaakt dateen winterjas een noodzakelgk kleedingstnkwas en dus tegen deurwaarders beveiligd Derechtbank te Berlgn heeft na hetzelfde nietaangenomen voor een demi saisou al draagtde arme stakker het gansche jaar niets andersdan zoo n flodderiasje omdat hg niet andersheeft de demi saison is sobjectiefc geenonontbeerlgk kleedingstnk en dos kan zg inbeslag worden genomen Met de ssubjectieveckoode van den nu geheel jasloozen debiteurliet de rechtbank zich blgkbaar niet in Zw Ot SSS Staats loterij 58 KlaMO Trekking Tan Vrijdag 80 Saptembar No 80163 ƒ 1500 No 10 76 an 14671 iader ƒ 1000 No 6481 en 19918 ieder 400 No 886 8781 5858 17666 18768 19147 on 199 9 ieder f 100 No 1490 8493 6761 7681 9685 10689 19711 14198 16081 l 8g 1646I en 17740 ieder 100 Pryzen Tan ƒ 70 984 3109 6116 8845 10749 18908 15789 1893 612 8941 6186 90 S 10791 199 8 15786 1901 589 83 6 6381 9051 10793 18991 15789 19087 776 8479 650JD 9088 10931 13067 16084 18091 789 3507 6508 918S 10941 13078 16138 19189 878 3608 66 6 9178 11011 18081 16364 19990 1016 8664 6867 9831 11059 13843 16563 19418 1096 3849 6907 9284 110 6 13383 16 79 19498 1098 3989 7108 93 4 11074 18878 17936 19678 1098 4064 7843 9379 lll93 1867 17946 19701 IIOÏ 4064 7948 9416 11416 18781 17810 19709 1118 4071 7881 9484 11486 13969 17SB0 19173 1845 4979 7800 9616 11499 140 1 17499 19838 1860 4364 7311 1588 11 98 14064 17554 90143 1635 4457 7838 9687 11683 14879 17817 0167 1638 4498 7898 9694 11866 14884 17688 90956 1667 46 9 76 8 9T71 11961 14S91 17699 80 98 1693 4809 1748 4951 1396 6154 1836 170 1858 364 9018 6390 9891 4 3 9418 464 8678 C486 8809 6606 8 786 9984 5960 9989 6073 3067 075 7647 9844 778S 9857 7749 9939 7779 991 7901 100S9 7967 101194 816 10944 8188 10377 8218 10384 8430 10411 3581110439 8582 1 1538 8700 10615 t7 76 10660 11999 14436 18091 145 1 18107 14687 12148 14804 18145 14953 l 9Sl 150 5 18308 1 1 8 18a4 15174 13350 1 875 18876 1S409 18617 15499 18745 U650 18769 1 680 17711 90619 178 90 6 17867 90596 17886 90631 179 6 90691 17936 80777 18118 90778 1 991 90780 1S38J 80809 18549 80849 18899 0858 18903 t0876 16930 90954 5e KI lOo Lijst No 8136 m s 8136 70 Ontvangen eene groote sorteering Dee sche Handsc ooneii voor DAMMS en BBBltBN A van OS Az Md Taillenr Kleiifeg E 73 73o GOUDA TeleffAoon Mo Si Beurs van Amsterdam Slotkn 8 ïrkr 86V 98 71 101 86V 86 84y 17 88 97Vs 98 V s 18 36 74 ïl 96 104 96 851 100 100 64 663 489 100 49 101 198 146 99 98 188 108 8 80 118 112 808 817 100 i Va 19 SEPTEMBER NlBMUliD Uart Ned W 8 i dito dito dilo 3 dito dito dilo 3 HoHOlL Obl Oendl 1881 88 8 lTiLl IE la9ebrgTing 1868 81 5 OoITKNK Obl in papier 1868 6 dito in silrer 1868 PoMVOAl Obl met coupon 8 dito ticket 3 UuiusD Obl Binnenl 1894 4 dito Geoou 1880 4 35 dilo bq Sotba 1889 4 dito bij Hobd 1889 90 4 dilo in gond leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 Sfi Perpet icbuld 1881 4 ToiKiu Oapr GonT leen 1890 4 Oeo leening serie D Gee leaning serie 0 ZviDAcB Rep T obl 1898 6 Hüilco Obl Buit Sob 1880 6 ViNrzDKLA Obl 4 onbop 1881 A T BSM Obligation 1895 8 BoTTfiDAli Bied leou 1894 3 NlD N Afr HsndelsT aaud Aiandsb T b tl i Certilluton Deli Maataobappij dito Ara Hyp theekb pandbr 4 Ottlt Mjj der Voritool aand a Or Hypotheekb pandbr 81 Nederlandsehe baak aand Ned Handelmaataeb dito N W k P Hyp b pandbr 8 Bott Hypotheekb pandbr i k IHr Hypotheekb dito Oo T E Öjit Hong bank ïai Ruai Hypotheekbank pandb 4 AiinutA Equt hypoth pandb 5 54 7 69 160 98 76 i 75 100 108 100 14 14 1877 18 103 i y 56V 102 H A IC 112 50 V 178 197 106 105 100 100 116 118 8i s 116 Maiw L O Pr Lien cerl N n HoU U Spoorw Mg aand Ujj tot Bxpl T St Spir aand Ned lad Spoorvegm aaod Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito tuuiSpoorwl 1887 89 A liobl S Zuid IUl Spwmij A H obl 8 F l ni Warschau Weenen aand 4l Bllsi Qr Rusa Spw Mjj obl 4 i Baltiscbe dito aand Faitowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand Knrsk Ch Asow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Ahiuka Cent Pao Sp Mij obl 6 0 0 k North W pr C t aand dito dilo Win St Peter obl 7 Denrer k Rio Or Spm eert T a Illinois Central obl in goud 4 Louis NashTÜli Gort T aan l Heiico N Spw M lebyp o 6 Mias Kanias t 4pCt pref aand N York Outas o k West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 8t Paul Minn Manit obl 7 Un Pao Hoof lyn ob ig 6 dito dito Line Col Ie byp O 5 Canada Can 9outh Chert T aanJ Vm C Rallw Si Na Io h d e o Amsterd Omnibus Mg aand Botterd TramweK Maats sand Kbd Stad Amsterdam aand 3 Stad EoUerdam aand 3 BixoiE Stad Antwerpen 1887 S 8 ad Brussel 1886 81 HoNG Theisa Rngnllr G salsoh 4 OosTlVB Staataleooig I860 5 K K Oost B Cr 1980S Span Stad Madrid 3 1168 NlD V B i ATh Spool c rt BargerlUke Stand Uaastreoht UEBOREN Jan ondera J tsd Beak an N Beoaehop Maria JohaoDA onderi C Hookoop en A Speksnüda Dirk ondari A Hollander en A M Hackman BendrikoB ouders D tbd Dgk en J ran Uoon Qerarda Jacob ouden J da Eoite ta O TBtt Dam OVERIiKDENi M fan Diinren 79 j C de Zeaw 8i jtai VllBt QEBOREN i Maria Cornali onaan C tiii dan IJaaal tn J Kiem Jai Haiadart ondna J Verni B en J S BriSdé Hoordrecht QKBORGN Leendert ondera A Verstoep W C de Jong Barbara ondera C da JoDjf en A Hoogandoorn ONDERTttOUWO D da Jong 27 j ie Onderkerk a d IJaaol en A Burggraaf 20 j OVERLEDEN J Dirknwager 24 j BmuwiJk QEBOBEN Cornelia ouden J ran Boon en l Breedpk GEHÜUWD P Tan WanB een en A den tlondtjker OVERLEDEN L T n der Slar 1 j II I ADVERTENTIEN Voor de Tele bewgien Tan belangatelling by de ziekte en het OTerlyden vnn onze geliefde Schoonen Grootmoeder MejnffrouTr J M NIKKEL geb liaKMia onderTonden betnigen wg on n hartelgken dank Wed J HERFST l M HAKMES A R A HAKMES Haarlem 89 Sept 1898 OirZICHTBAEEIl HEEREN en DAMES FRDIKEN TOUPETS SCHBIDIN6EN en Terdere HAARWEaKEN munten uit door SOLIEDE AFWERKING bü H p m mmmmi Coiffeur Klelwea Oouda KoninhUJke UaeMnale Fabriek DE HONIQBLOBM vm 11 I van Schalk Co geToetigd te sOravenluige KepplerHraat S0 en Oa nabg de RegeutenaclaaQ Tan Z M den KONING ran BELGIË Indien gij hoeatll gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Kaperior DmiTenBorat Honig Extract IJL EIIjI A liTTHEl FLACONS Tan 40 Cta TO Cta en ƒ 1 Terkrggbaar hg Firma WOLFF ft Co Weathaven f98 Oouda D MIEBIES Kleiweg E 100 Qouda B H TAM MILD Veeratal B 126 te Omda A BOUMAN UoordruM J C BATKLAND BoiLoop B T WIJK Oudtwaicr M KOLKMAN Waddinmeii KALFS LEYERWORST TONGEWORST PRKW enz uit de Fabriek Tan A VAN DE BAR8ELAAU HoJUverander Hage Akmede echte Geldersche en Rankelhammen Korte Tiendeweg D 8 C o V D A