Goudsche Courant, zaterdag 1 oktober 1898

No 7699 Maandag 3 October 1898 3 te JiMrgtuig mwim IVieuwS en Adverientieblad GotlSt en Omstreken TtkfMB No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr jg per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afeonderiijke Nommers VIJF CENTEN 1 ltfMlN t ADVER TIEN worden geplaatst van 1 5 regels a Ö0 Centen iedere regel J er 10 Centen tUroote letters word bere iMi St i naar plaat8nl n Inz€Édixig aii Advertentiën tot 1 uur des midd Poster ij en DE LIJSTEN DER Winterdienstregeling zjjn k MO eeut aan het Postkantoor rerkrygbaar X De Directeur V0R8TBB Schroelstoomboot STAD GOÏÏBA T 7 iri terclienst rertrek van aouda DINSDAG Toormiddag 6 unr DONDKRDAG namiddag 1 ZATERDAG namiddag 2 Vettrek vau Mtotterdam MAANDAG middag 12 uur WOENSDAG TOormiddag 8 VRIJDAG namiddag 2 Nadere informstiën te ROTTERDAM aan boord Taiyjtn Lichter WIJNHAVEN bjj de W nbrug aq aar de goederen dagelijks in ontrangüt worden genomen ligplaats te GOUDA OOSTHAVEN J POT Co A SLEGT beveelt zich aan tot het lereren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood 14 oent de K G lEDWE HAVEN 88 Bekroond op de Internationale Tentoonstelling Tan Bakkerij Maalderjj en Kook kunst te t Qravenliage met een dipldma Vergald ZilferOQ Medaille Stedelpe Gasfabiok te GOUDA De priJs Tan het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4V et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtgasmeters bedraagt de bunr 10 cent per maand Bewoners van peroeelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelflks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz legen betaling van eemge centen per week in huur bekomen Delftsdie Slaolie chemische Wasscherij en Stoom Ververij DE WIT en Oomp UTRECHT i Spo6lige on nette aflevering Lage pryaen DBPöT bij Gpz BECKERS in Modes Turfmarkt 248 GOUDA Nieuwe Loterq Nieuw Geluk Den iO October e t heeft de trekkiitg pUaU vaa dt Eerste door dea Slaat gewaarborgde Labeeksche Staatsloterij Vau da 60000 Nomtneri wontoii iu den loop vun K mundea 360 0 dus de belft vcfdiiold over 6 klassea met pryzeu gelrokkoD tot eon geKamenl k bedrag rsn 5 iüilllo D 283 325 Mark waaronder zioh de rolgeade hoofdprijzen be Tindeo erentueel Ecu half millioen Spociaal 1 M 300000 1 a M 20000 1 200000 8 a 10000 1 100000 12 a 5000 1 70000 35 ï 300O 2 i 50000 83 k 2000 1 a 46000 2 1500 2 40000 164 a 1000 1 k 35000 319 il 500 2 i 30000 435 800 23980 a M 200 16 150 ISO 100 U 68 9 Van baveDBtaandü pryaen wordou in do ente klawM ISOO tot eeo gozamenigk bedrag Taa M 95679 getrakkfla Voor de trekking dor oerste klasse w ike ToIgeoB ambtelyko bepaliog op den aOsten OCTOBER e k is rastgesteld bevo en vrjj aan Hftlre origioeel loten a Mark 4 of fl 8 40 Kifart V 3 ff ff 1 80 tegien inEOnding vaa het bedrag of tegen rem boijrs Alleon arigtuMl loten worden uitgegeven weïko met hot Lubockiche Staatswapen ziju roorzieii J e trekkingen getchieden in het openbaar onder toeaioht van regeoringiorgaDcn on waarborgt de Staat voor prompto uitbetaling der pry een iralis voegen w aaa elko beitelling bet ambtelijke plan waaruit Eoowel do vordocUng der prijzen op do trekkingen der vBraohillende klassoa alsook de betreirende inzetten blgken on zenden w j onzon belanghebbenden zander voorafgaande aanvraag de ofïioioele lijsteD na otloop Tan iedere trokking Aangezien het aantal der uitgogevoD lolfln betrekkeiyk klein i en in weerwil daarvan deze loterij talryko boofdpryzen oplevert be staat een zeer groote kans een hoofdpry te kunnen behalen en is hier eone golegeubeid tot winnen voorhanden zooaUzy sleohti zelden wordt aangeboden Vy verzoeken derhalve met biiatelleu met te wiUen aarzolon daar hot stellig is aan te nemen dat de voorraad van loton spoedig uitgeput zal Kijn HaufmaAii Sli nioii Bankiers en 3eldwisaolaarB HAMBUIlü EENISDEFOTTAMHEH Hen wordt veraocht op t IIEttK te letten UIT HUT MaOIZIJH VAK M lUVENSWAAY ZONEN qorincheh Deze THEEËN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half ea een Ned one J met vermelding von Nommer en ePrijs voorzien von neveneteand J Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAHT LZ Wie zeker zyn wu de Echte L Elkel CaCaO te ontvangen tesuncn I gestelA en na vele proefnemiDgen in den f handel gekomen onder dea naam dea uitvinders Dr HlobaellB Terraardigd op da beste maeblneB In het vrereldbe1 rcemde tabbllsaement van Oebrj StoU wsrok te Keulen liehe Bikel acsio io vierkanim bossen Deze Eikel Ckcao is met melk gekookt eene iangeoame gezonde drank Toor da1 gelijkseh gebruik een 8 leelijds taa t JxBder TOOt een kop Choedlat Ala geneeekraobtige drank bU geval van diarrhee sleehta met water te g rdkm Verkrügbaar bjJ e TOW imtMf H flApotbéken tai f 1 8 e 0 90 ft 0 86 Prga OenerailTW tgeBwo nIigir wr IMer land Jultui MattenklMn Amsterdam Kalverstraat lOS Stoombootreederij DE IJSËL Aanvang van den Winterdienst 1 OCTOBER 3 llienstre eliiigeii gratis aan het Kantoor verkrijgbaar STOOMTRAM joiida ïïaastreclit Hekendorp Oudewater DIENSTRECfELI Nfl aanvangende 1 October 1898 a tt a Van GOUDA naar OODEWATER 4 55 6 7 10 8 35 11 12 55 3 35 6 05en8 30 a a a Van ÜUDEWATER naar GOUDA O 10 705 8 10 55 12 10 2 05 4 40 ï l0 n9 30 BoTsndien van QODDA naar HAASTRECHT bU Tooaeeltroorstellingen In de Sooieteit Ons Henoegen te Gouda 10 3S b avonds De met a gemerkte trammen loepen alléén des DONDERDAGS TIJD VAN GREENWICH Paardentram GO ÏÏJAEODEGRAVEK DIENSTREGELI NG aanvangende 1 October 1898 abc Van GOUÜA naar BODEGRAVEN 410 536 G 30 8 37 11 12 5 2 30 4 10 7 O 8 45 en 10 15 Van BODEGRAVEN naar GOUDA 3 15 4 40 5 30 6 40 7 32 7 45 10 11 55 1 85 a 2 24 6 05 7 50 en 8 39 Alléén de Dinsdags gedurende de maand April 1809 ft van 1 October 1898 31 Maart 1899 c Maandags en Dinsdaga d Donderdags S e Maandags ƒ Alle dagen behalve des Maandag i g Alléé i des iiondags en gedurende de maanden October 1898 en April 1899 ook dea Maandags Xet Tooraï op de ECHT JieLndteekeaing met rood letteraft OIRiCTEUK Dtn VICTOKIABIfOH OBCNlAMHSmN verkrijgbaar j f Maatsehapp tot ExpHoUalie van de FiebtrIa BroH Kanttor voor NederlanO Boompjeê éO IMterdam MBM M MMÉM É WJMTl ll I ll I n iai l m ill I Wi n iMMiM M I i M M He t groote aantal zenuwkwalen van r ni hoofdi l n af tot de voorafgaaiKle keateekeueu van apspltxls th rMnberD rt toe trottMrwi nag Bteeili alle middelen door de mediirhe weteofchap aangewend Eerst aan den nieitiraa tUd komldfl eer toe dat IJ door het gebmlk maken van den a phyBioloElaohe ontdekktDi gedaan heeft die na bonderde ro neiniDgen thuu over de gabeeleverald nterwijl ilf in wetenBctiftppellJkekrlugenaahoogstebelangitelllng wekt tavana eana mdlHtan v s iwaeiyk langa de haU eot rooïnemiD wddaad blijkt te zijn Toer da aan lenawkwaien lijdende menaolUieiiL Dexe geneeavijsa U nitcavon MV per iliK worden dHnrtea geiehlkts noffen d r d bnld onnmidellijk mmw het neutel luedevedenld Mat daaa geaeeewijEe wsrdan werkelijk acfalttareade reanltttwi rtrkragea en iiJ maakte loOTeel opgang 4at van een door dao uitvinder geaobravan werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkotnlafl en geneifrto binnen kortao tVd reeda da Vla Arak vern benen la l lt boekje bevat niet alteea vor bat groata pnbHek veretaaubare verklaringen omtrent het weien dei menwere ttieraple en de daarmede zolfi lu wLiiiltOpigo gevallen verkregen uitweiking maar ook vindt men daarin wetanacliaptiBliJks varhtindeUtigen uit de medlaeheltlniicn dieaaudbKogpncoawiJze go wild biJu luomedi ufacbrift van tut van getulzHobrtfton van booggeflaatete geneeskandigea ouder welke Ééniara mti ir profSMar aai lie polyklinTik la Parlja rwa dDiiganicitit 10 SteiNgrlbcr mad dr prakllieirand lanaeabatr aaa bet kraatftaiilnfiii cettliiht de Cfiarentan SanltdtRiath Dr Cattn te BtetNn QroisfflBan med dr arrofld trti tiJdl U an Or P Foreilltr tBnaeihoir dkeoleur van het hospltAol Is Agen Oehelaralk Br tebarlai kaltoal Butenfilt Bai £mi Daraei ri cd dr geneesheer riircoUur der gjlVjna Hiorapeudaohi lariohtlas vaar xanawtlldari ta Pftfijt tue St Hanorè 334 Ceninl won Aiohanbuli mod dr la eorfU Dr Burtaoh arraad aria de ZIftnItz Oker tafltuil laohl med dr la Weenan Dr O Bongavsl t La Parrtlra Eure I d vaa dafi Conialt Canlrol d Hyai HS al do Santé In Frankrijk en vele anderen Aan alt n wlor enii TKeB i meer of nliider K n edMtn lak f an ageitaitnad sennn n b lcli ld lljdvii waarvan de kenteekenen aijn oJiranlsolta hoardpl it migraine icbBta hoordpljn blBidandraig aroataarlktalbaarheid Bejoagdheid ilapïlooiheld llchamaHJka canial an aNltaha li lia laaaland verder alle lek en dia door beroerte getroffla warden an nog UJden un da gavolgen dMirka Booaia vH laaiBiiagan aavvaegan tot apreken mare langval wealalljl aHkkaa atlJAatd er flBwrlaaun mat vaarttfurande allDi plaataatl ki iwakta ortwakking van gabaagai eni tn ti die reeda oiidar ganaaakiindlga baliandeling gaweeat ilJn maar door de bek da middelen kU onttaondlsgsan au koadwstarknnr wrijven clei trieeeren itoonilooi of aeebadeiffaen genazing of lanlglng hunnac kwaAl garondai faebiien en tan slotte kIJ die vrcva revocileBVaarberwcrte tnuutoe redaB hebban wegena verechijnfalen ala liok aaHfeoudend angatig vaalaat tfrimvlaa la bat totNi baatVafla nat dalialtinll ilkkarinaan en donker werden voer da oogaa drakkaada plfa ander Rel vaerbaOT aaWag b da earaa hat ae an vaa krleaallng In en bat alapaa vaa banden en voelen aan al de drlao t gorlln Twa flnHWlÜ l r ala ook aan Janga melalaa lijdand aan bUekiuoht e kraaMalaookald ook n faionda lalfl aa Jsaga peraaaan dia vaat mat bai boord varken en gfestetijke reactie willan voorkonan wordt dringend aangeradan Kicta het bovas vermelde werkje aan to ni haff en hetwelk op MBvnct kfitetoaa pa nvaoa var oadêB wordt door AmsterdAM door M 4 l RBillI A n H itlKeweg 48 BatterdKm r K aii H4 rK KOf i F Apothekir Korta Boofat 1 Vtretekt LOBKV POKTOV Ondegraclit b de Oaardbrag F U Op da longcta hfdanBiach mmlirinale t utoouatelling la da l r W l a Kn ioha OMoa vUU ftwr Aa MiidlKta JorU MCl 4e Kllverca edAllla k krMa4 Dit No bestaat uit twee bladen EEB8TE BLAD BuHenlandsch Ovcralclit De Oosteorybsohe Rykgraad rerwierp de argentifl rd een motie fkn dea afgerdardigde Schwegel waario verlaogd werd dat de regeerÏDg zoa roededeelAO de maatregelen die tuischea Ooste rgk od Bnogarge waren nigeaprokeo voor bet geval dat het tot itand kom D raa het Vergalgk taugs parlemeDtairen weg onmogelgk wa De avoDdb oden melden dat baron Voo Wei eltperg afdeelmgiohef aao het departement van koopbaudelf d£n n iDi t r fan koop ban ilel Barnreithff sat rerrangen De parlementaire toentand is verbeterd De Dnit chvre aiea vao de obatroctie af om do eetite lexing au bet Vergeiyic ontwerp te kannen aanhooren Z j hopen in den loof der debatten te zuÜennantoonendatde Auegleicb iu stryJ met de belangen ran bet ryk ia V De saak Dreyfna in handea vao den ondm bgna 76 JRrigen procnreur generaal Manan die haar zal orerdoen aan het Hof van Cassatie lf ia de aaak Picqnart doet de militaire overheid alle wat ty il Voorloopig ia ge D feit van beteekeois te veriracbten h u w S rMKsbe gexant te Lundeo de heer Paal Carabon kan dadelyb de groote etgaoccbappen en de sympathie voor Engeland den loit om aen goede veratandboading te doen ontetaan togpobea de twee oode v aodige nat ëo die men hem toeichryrt ia praetgk brengeo De Fasboda qaaeatie is na op den weg dor onderhaadehngen en bet tal niet zoo beel gemakkalgk zgn tot een rergetëking te komea Volg ni de Daily Cbrooicla moet de FraDKhe regeering uker toveren wanneer het ar op aan komt te kieten tnischen verzet en ontraimeo van Fasboda Het blad neemt aan dat d Sngeliche regeeriog zal toeatemmen in hot neutraal verklaren van den Ngl vao de monden tot aan de maren dan zoa daa de toeitaad die in hel kanaal van Saez beataat aitgefltrekt worden over dea geheelen Ng In Frankrgk blijft men vrg onverachillig voor de hcele zaak Miaaohien bedenkt men dat Engeland in het begin van het jaar zeer toegevend ia geweeak voor Fraakrgk bg da greniregeling aan den Niger Miaicbien ook kannen da Franichen aan nieta udera denken dan aan da Dreyfai zaak FEUILLETON GedeDkscbrlftea van eeo Gelukzoeker OF AMIBAL DE VONDELING iVaor het Tranaeh oooa W NUTTEBS 6 vLouvia riep de Jonge man uit fLaat mü ipnkeo ik smeek u my niet in da rode te vallen ik aal u Btraka tyd tot antiroorden laten zoo ge antwoordoD knot fOa dan nw gaag en vlag xeide hy de armen over da borat kruiwode en het hoofd ia de liakerhand leende die met den elleboog op de tafel ateunda H j bad gelgk hy daar zat geheel het voorkomen ran iemand die zeer tegea eüd zin zich gedwongea ciet een hem niet veel belaug inboezemeDd verhaal van iets dat hem volstrekt niet aangaat aan te hooreo en zioh niet dan met ondubbelzinoige bljjken van tegeniia ooderwerpt Toen gij voor de eerste maal dit huis betraadt begon Loniaa was ik gelukkig zeer gelukkig Sta mij toe even na te gaan vat gy gedaan hebt met mijn geluk en op Martial s gelaat teekeaen van oandnld bemerkende haastte ijj zioh op geheel enderen toon te vervolgen Trees niet bet z b geen verwijten die ik ga doen ik lal alle bitterheid vermeden alleen wil ik enkele bladz den uit dat gedeelte vu m o levanaboek waarop dw naam oorkoiit ondar nwt u en brengen om tenminate De overweldiging der rykamaobt door de Keizerin Wedawe beeft in China een waar schrikbewind in het leven geroepen Volgens de Times toaden reeds les van de voornaamste leden der hervormingsparty politieke vrienden van Kongjoemei zyn terechtgesteld bescbnldigd van samenzwering tegen bet leven der Keizerin Allerwegen vooral te Sjanghai bebben tairgke arreatatiën plaats en elke Chinees die verdacht wordt op eenigertei wyse betrekkingen ie onderbonden met ala zoodanig erkende Toormannen der progressiatisobe richting ia op al zyn wegen het vsorwerp ran de scherpste controle Da Keizerin zal naar gemeld wordt alle herrormingsbestnitea van haar neef doen intrekken indien ten minste Japan Amerika eti Engeland de toekom stige Drieoond iitet tas iclieobeide komen Aan genoemde mogendheden wordt inf erdaad ht voornemen toegeacbreven Zg zouden ook Je verbanning eischen vaa Li Hoeag Tfjang den begunstiger der Ro8si chs politiek die tbaos met zyn familie de vlnofat heeft genomen naar de omstreken van Port Arthur waar zy door de gewapende macbt moeten beschermd worden t gen de woede der menigte Nog altgd weet men niet of de jonge Keizer dood of levend is Te Peking is een keiz rlgk edict versobeneo waarin betreord wordt dat zyn ziekte verergert eu alle provinciale gonverneufs worden uitgeaoodigd om de beste geneeabeeren naar Peking te zenden Zg die meenen dat dit echt Chineescboc diot een middel ia om het Toflr nK ïa bereiaiw op s Keizers dood hebben net missohten wel by het rechte eind Aan welke ziekte de Keizer Igdende is of geweest is wordt ïn bet edict niet gemeld Dat zal de Mandajoepartg wel door die beste geneeabeeren doen nitmaken I Verspreide Berichten Het dossier van de Dreyfoi zaak hetzelfde dat de adviei oonmissie onderzocht beeft is getgk reeds gemeld werd naar het Paleis van jastitie overgebracht En daar er niets is of een Fransch afgevaardigde infcerpelleert er wel ea s graag over zoo beeft de bonlangist Millefoye aan Brisson geschreran dat hy hem zal ikterpelleeren over de omstandigheden waaronder bet dossier ran de zaak Dreyfus naar het Hof van Cassatie is gezonden Het is Z0O deelt de Temps t mede zeer Igvig H t beataat uit een koffertj een groenkartonnen doos twee gele pakketten drie registera en een cthier boTAttande bet rer lag van het rerhoor van den beklaagde voor den in uw oog het onhorroopelgk besluit dal ik heb genomen eenigermato te rechlraardigen Gg 7 ijt hier gekomen Martial als beschermeling mgns vaders wieoa ballingschap g hadt meegemaakt wieos geraren gy gedeeld badt Laatste afstammelia ran eenedel geslacht dwong een u vyandig noodlot u om in ons midden eene min of meer onSergesoblIcte betrekking te aanvaarden Uwe ziel was diep temeergedrukt uwe droefheid over den vervallen toestand van uvr adelljjken naam gegrond en rechtmatig Ik was in staat uw smart te verstaan ik giste de brandende wonden Tan uw eergevoel en mün hart geroeide voor a dat medelijden hetvelk iedw reofatsohapen gemoed heeft voor alles wat onachnldig lydt Gy sai t dat tot ene beider ongeluk fio sedert dat oogenblik b oot ge my te bemmneo of gaaft tenminste voor dat te doen en toon rijpte in uw gemoed bet Terfoeilyke plan om de gastvrybeid van den vader te vergelden met het ten val brengen van diens te liefatgeloovig kind jrLouise gij spreekt diraas eo zonder samenhang Ik gaf voor loog dns a Hef te hebben en toen eerst kwam b j mjj het plan op waarg ranspreektf onzin Ik heb dit van hst begin af op het oog moeten hebben of tn het geheel niet Ik heb u lief gehad of ik heb n niet hef gehad een ran beide Beo ik reoht geweest in myn H Me dan verTalt awe bosohuldigiag wmt beminnende smeedt mea geen plannen ten nadeele ras het beminde wezen Ie het tweede waar dan veroordoelt gy uw eigen hart dan zyt gy niet in staat geveinsde ran oprechte liefde te ondersoheiden en g ef grond aan het vermoeden dat gfj een maar at te gewill KBrud UMBdsg Ml de prooareu gtiittwl WMrwlijjiiIjjk doorneworkt bobben Wan Sg het ter bind atellen md den roonïtter trafkamer tso het Hof Lm die vat hefort ook neggen moge ga n Doitache inatf wa I naicbe protestant ii en bj daail 4 11 kriel laa dea mitijitc ran ie orerleg die hem ge ut bj eriiie k lan BlBTronw Dreyfu bij het Hol iUgig te maken presideM fl ider oè d a orif bet aaJ benoaoit ms mdshesr raptiortenr Dieni t wondt tn het doiiier opnieair BH gezinlÉD en der e neemt een consul lit het lequiiitoir o dat hij ter ter m openbaar dunkt dl zal loorlezea W ed Un n de wnp bedJKOe ecbeidaree ai t en allerend bebbei hn Hdii Dr an een f Hi oteroe Oli ier üdareebtera taaicheo PaoU hb n uitgemaakt dat dehn llredMlInr ran een blal uiet oor een 1 dat blad ferantwoordaiy geiteldka p worden indien de echryrer bekend n o liw i bekend mankt ea dit er due gMO re4 nia a n te daelleereo liet ia da Vraag ofPalÉlier na den acbrijrer ran liet aMOwl TaS l tldagan r Boirin Champeanx tal ttÉtx men zegt me iFaw Dreyfns zoo noodtg in het ceviaie prr 4 l egenwoordigen Clet word beveatigd dsélmiit pMftMeat hfsèn de afr fkanTer ran bet Hof zal presideeren De Oaalois meldt dat de regeering besloten is de door Estsrhazy nit t geren brochare in beslag te laten nemen indien zü oathollingen bevat rakende de railigbeid van den Staat i De deerwaarder Aran de schriftkandigen ia gisterochtend den boedel komen opschrgven b msrroaw Zola in de roe de Bmxelles Mevroow Zola vroeg boever by daarmee zon gaan De deurwaarder antwoordde dat by op alias be lag zoa leggen tot in de stndeerkamer van den heer Zola en de slaapkamer ran mevroaw Zola toe Daarop heeft hy zynsobrijrersUst gegeren stak voor stak de voorwerpen op te scbrgven die hg en een expert in meubilair hem aan wezen Merronvr Zola was van dit werk getflige en aan hevige ontroering ten prooi Vencbeidene malen aitte zy inide haar Terontwaardiging Op da vierde pagina van de aTempse least men da volgende zoaderlioge adrertentie slsobtoffer igt ran oigon hartstoelit Wat moet men donken van een meisjo dat zioh overgeeft aan iemand vao wiens liefde zg niet en rollo verzekerd is P Van dit standpunt de zaak beschouwende aal het u duïdelyk zijn dat bet voor uw eigen eer het beate is aan te nemen dat ik oprecht was O geloof niet vervolgde hot Jonge meisje ffilat awe scbandelyke spilsvosdigheid mb in verwamsg zal brengen Vrees evenmin dat ik door atdaa te spreken mijn aandeel in onze sobuldij e daad zoek van mg te aohulvea ik raadpleeg myn herinaering ziedaar alles Te dieo tyde geiyk nog thans stelde de markies mjjn vader in u een on begrensd vertrouwen hy veronderstelde by u j adel van gemoed uw geboorte rechtvaardigt die te voorbarige onderstelling Hy vertrouwde dat in nw hart van edelman evenals in het zlJne de heilige spreuk Noblesse oblige leefde nat hebt gy gedaan met de eer myns vaders f wat met de uveP Alle dankbare middelen en kunstgrepen om het medelyden rnn een jong mei e In liefde te veraadereii hebt ge ze niet in het werk gesteld P Hoerelo malen Marti il heb ik n niet als ameekeiing aan myn roeten gezien I Evenwel het waa niet mya liefde die gy zocht aw koele redeneering ran zooeven veroordeelt nw hart Gy hebt my niet lie ehad Uw zegepraal ligt niet in mya zwakheid maar in uw kracht gevtelens te huichelen Helaas uwe tranen en nwe gebeden hadden mijn verstand bedwelmd myn ziel beneveld mijn gedachten verduiaterd mij meegesleept my buiten m zalven gebracht my krankzinnig gemaakt Ja Martial krankzinnig want gy hebt id wat gy begeerdet verkregen m ja eer neer begeerdet ge n el Kstet y Men zegt dat gg in de verlegenheid ilt Wilt ge tyfbonderd franoa op eerlijke DiMiiy i ieoea f Dit is zear eenvoudig De Stliirtr Ioo wil nw portret hébben Sohryf afto dan éirecleor volgt adres Gacf een plaats van eamaokomat op t doei er niet toe waar £ ea iologntat van ons blad zal er bseakomao b j zal $ 2 miouten een cliché maken n bet geld tér hand stellen n aaar Par a terngkaaren zonder a wat ook ta vragen Déroaiëde siet af van zoo Zoodag om de rergtdeHfljf van zyn tegenstanders to kannen büwoftM waar by bal leger cal to iolien De yo8s 2f meent op te merken dat de perioampagoe ran de geaerale taf bladen die eerst na de bekentenis van Uenry wat uit bet veld geslsgen aren met hern aow fsi woede en ook met sMoei berrit is Meft Bchen die al aan bet wankelen geraakt waren in ban rertroawen op den staf hebben lieh freer in ban Oreyfua haat goi ksId en praten reer etsn tard van aferndètfa en Jodrnsyodicaate In deze omstandignedea is bat dubbel jammer dat de aaak voor het Hoéfan Cassa ie nog zoo laag moet duren De Droiki d l Honima daeU neda dal kolonel Pïcqaart nog niet onderrraagd is en op boog berel heeft ook nog niemand tot hem bet woord gericht Zyn voedael wordt hem door kwee bewakers gebreebt die swggend er bij blyreo terwyl bij het gebrnikt DurrscHLANa Bet hawelgk van prinses Panliaa van Wartemberg de oudste dochter ran koning Wilhelm II ran Wortemb irg met erfprius Friedrioh von Wied zal de volgende maand ia Slnttgart worden roltrokken Koniagio Wil heimina de Koningin Moeder de hertog n de hertogin van York da hertogin van Alb Dy de kroonprins en kroonprinaes ran Roemenië zolleo naar buitenlandeobe bladen melden de pleobtigbeid bywoaen Prinses Psaline aal eenmaal over een groot fortaln besebikken en prins Friedricb ron Wiad is de erfgenaam van een der rgkste eo oodile families nn Noord Doitsobland Zgn moeder prinses Marie der Nederlanden dochter van wglen prins Frederik beeft baar man aan groot vermeden aangebracht Bg gelegenheid ran dit bavelgk zal den koning van Wartambtrg da crdo van dea Koaaebaod worden reileend Kn sinds dat noodlottifr oogenblik hoe heb ik met gewoond geiaoht ondar den last van myo val terwyl gy trotsoh op uw eorlooza overwinning a hebt affii eerd van uw langer niet begoerlyk slachtoffer VO mijn God sedert dat rampzaÜK uur teef ik vodn als In een akeligen droom als iu een afschuwelijke nachtmerrie Wat beb ik niet geleden Welke rustelooze dage van spanning welke stapelooze nachten van angst heb tk niet doorleefd I De blikken my ns vaden jagen een siddering door mün leden In mya wanhoop zegen ik de blindheid myner moeder die haar belet haar ongelukkig kiod te zien ziedaar uw werk Martial 1 £ a dsien avond op hot oogenblik dat de vaas brak waarin gy gewoon zyt uwe brieven te bewaren was bet mjj alsof m n hart zou blyren stil sMao de verschrikkelijkste doodsangst moet minder versohrikkelyk zyn dan de angst dien ik toea gevoelde Ën nu rest me nog aleobls te scfgen waarom ik dit alles wederom heb opgeriten One geheim staat op bet punt ons te ontsnappen g weet het Nog een weinig verder en myn sefaande zal openbaar zijn geworden sn in weerwil hiervan Martial wanneer ik u smeek met gevouwen banden smeek om naar my n vsder te gaan hem allea ta baigdcn en hem te vragen my aan n af te stam en zoodoende tenminste voor de mensohen onzen misslag ongedaan te maken dan is nw antwoord f Het is beter daar nog taaar wat mee te waehten Sn Martial het eeniga wat ik thans weaeoh te weten is of gij m aok nu weer dat hopetooze antwoord geven zult fit LoHise hetzelfde antwoord r n eervei V 11 1 t