Goudsche Courant, maandag 3 oktober 1898

Bottardaas 4 41 1 81 1 7 11 7 BI 8 40 18 0 18 10 1 11 18 11 10 11 17 1 44 I IO 8 4 i 4 01 4 40 l ll 8 17 7 11 r 1 17 10 10 De O treiaen allMa OapaU 4 1 B 8 08 O lO M 1 14 ra 4 10 8 17 1 47 ff Ie en Ie kl Kik Miauwerkerk 1 04 8 11 10 81 1 01 re 4 17 1 14 $ 0 14 r reisiger moet zich bovendien voorzien vaa Hootdiaakt 1 11 l ll door 10 48 i M PK 1 04 8 41 9 f 10 01 Seada I IJ 8 11 1 88 7 41 8 11 0 47 10 11 1II4 IU4 11 01 11 47 1 14 S 0 4 01 4 14 1 10 l ll 8 41 1M I IO 10J 7 10 80 een bewijs ii f 0 80 BOCDi DB a i S tlai Tsrsa Pr Maandag 3 October 1898 378te Jaargang No 7609 mmmBssmgimem mmm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Najaar en Winterseizoen IN HET Hecren Jongeheerai en KWcrfcleeding Maaaziiii E MATADOR TdtfMl n st ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regelt a 60 GeDten iedere regel mew 10 Genten Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TeMEMi N M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 AfBonderlijke Nommers VIJF CENTBN lv£surls t 5S ZIE ETALAGE Aanbevelend it ROOOE jMJURSOraOINIIIG 1 vanaf MAANDAG 3 OCTOBER en de overige dagen der week 4 Ulreete SpoorwegverWiidlngen net tiOlDA WInterdleost 1898 99 Aangevangen 1 October Tüd van Greenwich OUDA BOtlIKDlMrl Tsri T it 1 10 M6 9 14 li li 10 11 11 11 11 91 4 10 80 totlardaai ÏO t ll t 18 i Ci t U 4S 10 11 10 80 U li 11 11 lljli l ll 1 80 III M4 8 18 7 84 7 81 8 19 1 14 10 lO li ll lg r r 14 na lil r 10 11 r door lO II l ll l ll 148 1 14 1 14 8 18 l ll lO M U l n 7 80 8 80 g 17 l l 0 17 10 14 11 11 11 18 ll K II IS 1 14 8 41 4 41 4 81 7 41 8 41 ff 11 80 1 8 r r r 17 7 11 8 11 r e 11 41 r 1 1 i 18 1 07 08 r ll ii 1 11 r r 8 11 08 1 41 a ll 10 11 10 44 11 41 11 11 4 1 81 1 41 4 11 l ll l 7 7 48 7 45 r 7 81 1 14 S II9 I OI 8 84 P aOVOk k H TIIDAII 3oada 1 8 14 9 48 10 17 1 11 I IO 7 11 IJ8 IU7 lO tl uut W 1 01 9 05 10 8111 48 1 00 8 87 8 40 10 01 11 17 laut 03 110 91110 10 108111 8 11 10 11 11 41 S o V D a U TIlCRTtlainna 1 I IO 8 84 7 11 8 14 9 07 10 19 10 17 ll 11 10 11 18 1 10 8 17 4 81 I M 8 01 II I M r 1 81 8 11 f r n r U H r r r 87 r r M 7 10 1 I 4S 7 8 1 08 11 11 r 11 J7 1 41 8 84 1 41 1 14 7 11 1 41 kt 1 08 7 18 7 04 J II 9 11 10 11 11 4111 81 1 8 08 8 10 1 04 f 4 7 8 l l i eaa aai vi aai au gnn aio UtreeU lil II 7 41 8 87 8 49 9 00 9 10 10 11 10 88 11 88 11 01 1 87 8 ê 1 18 11 4 41 1 18 JS II 7 18 MO 9 07 10 01 10 84 Wouda 1 4 U8 I OI 1 10 88 11 15 11 14 8 47 4 1 t ll 7 11 n l l 4 0 d V 1 14 10 4 iM 9 18 1 17 9 01 Mi 9 11 10 11 11 10 11 11 1 CI 1 40 4 17 I M 1 10 7 11 1 11 9 4 lO M 11 10 last 7 01 8 10 9 U 11 11 l tl 1 41 4 41 t M 7 41 1 4 Jlbis W 7 10 1 11 l lt 11 80 8 01 4 00 1 00 II 1 00 10 0 Ml 9 111 4911 111 11 4 47 1 4 7 4 1 4 11 1 MARKT GOUDA Opening van het Seizoen ONTVANGEN de Nouveanlé s voor het i s Seiioen tls EFFEN en FANTASIE FL0WEEIJEN Tressen Astracans VELVETEENS voor COSTUMES YOILETULLKS GALONS KANTEN KNOOPEN APPLIQDES BONTMUTSEN en GARNITUURS MOff EIV BOA fil COLIS enz enz enz f I I P Bosto adres Toor MODEITAAISTEES POUUlSriTUIlEIT tegen teherp concurreerenile praten Vraagft s v p Stalen en keuszendingen tOoedkoopste en soliedst adre voor Vervoer van Inboedel loowal binnen al buiten de sUd met gedoten inigent i by A GR AVES TEUN Oude Gouwe Atleê umivU tegen Traneport aehade venelterd C F BÜiSCH NIEUWSTE MODELLEN WINTERMANTELS GBOOTE KEVEE In alle Prijzen Stoom Zagerij en Schaverij J V ERGEER GO UDA LEVERT mumi Limmm w imm ook volgens op te geven Profiel filpoedlge aflevering Helle ullvoerlng Coneurreerende prijzen TWEEDE BLAD BINNENLAND Mr P J TroelrtM Ud na d T eda Kuner haelt giitireo dea eed algelegd a1 adtwaat bjj dao Hoogen Baad Deaa d laidt U twera beiofe gctroawhaid aan den Koning gehoorsaamheid aan de grondwet eerbied oor de reebterlglie autoriteiten en dat ik geen taak lal aanranden ol Terdedigea die ik in gemoede niet geloo e reglraardig te ai 0 Man lal Eieb barinneren dat na da aanDeming der nyzigiogen in de militiewet die ten doel hebben de persoonlybe dienitverrelliog in te toeten de beer Coolen notaris Ie Hgifoirt aan middel beeft aan de band median OEO de gero gen der vet te ontgaan En inlki door toepaaing fan wt U der militiewat Da rrywitjigerastrekken in mindering Tan het aacdeel in de lichliog te dragen door de gemeente Toor welke zy optreden c Indien daa io een gemeente gezorgd wordt dak xiefa zoovele vrgwilligerj aanmelden ala ig miticiena heelt ta leveren of althani tooveel ala bet getal bedraagt dergenw die niet paraoonlyk weaacbeu te dienen wordt feitelyk betaellde verkregen a 8TOoibeen loen dep aata varvanging waa toegelatea Het komt er du op aan dat getal rrgwillgara kaa ta werven en om dit doel te bereikaii wordt het plan geopperd dat da ondera der tot lingan die bet betalen kunnen en anderrn lOiveel geld byeenbreugen dat daarvoor een voldoMd gelal avrjwilligerat kan worden uageworven Oonda IA 8 40 S t Meordreekt door T M Nieuverketk T tl OapaUa l Sonde ZeveahuizanMoerkapaUe ZoetermeetZegvaard Voorburg s Haga 7 10 sHaga 5 41 Voorburg I U Zoetermeer Zegwaard I ZevenbniianMoarkapdle sa 0 mda 7 41 Oaada Ondav Waatd UtnaM Zal dit middel geateld dat bet met de gawijtigde militiewei ia te rycen indftdaad batan dan ia er aekerheid noodig dat voor alle lotelingen die aiet lelf willen dienei vrjwilligera optreden Zgn er te weinig vrjwilligera dan moet toch een deel der lotelingen worden ingelgtd en wel t eent aij die by de lotifig lage nnmmera hebbeo g itrokken en dna tevergeefs een ga leiyk offer tonden hebben ge bracht Dia mogalgkheid aan velen terughouden vui aiedawerking en daarom moet geiorgd worden jaarlgka een rnim getal avrgwilligerac aan te werven Boe lullen da gelden daarvoor echter byeenkomen nu het grcotate deel dat lotelingen on of minvermogende ondera beeft Dan moeten de gegoede burgen byapringen En all deaa nn xich ontbonden of niel voldoende bgdranau Ook voor dat geval il ean nitwag ontdekt dan moet nit de gemeentekaa het ootbiekende worden betaald Dit fratle plan ia thaua werkeiyk in tuepaaaing gebracht en wel in Tilburg Daar badden 21 vadera eus an lotelingen vertocbt dat nit de gemeentekaa aan elk die lioh ala vrywilligar aanmeldt f 100 ton worden toegelegd Ëu het ooratel van Burgem en Weth om aooal niet f 100 dan toch 1 80 toe te ataan enkel ala bydrage voor een partionliere onderneming ia door den gemeenteraad goedgekeurd Ër waad berekend dat roet de bgdragen der gegoede lotelingen dau eea voldoend bedrag ton byeeukomeu om 40 vrgwilligeie a f 150 en 40 H f 200 te erkriigen voor een contingent van 77 milicieoa Bet aal nn de vraag zyo af de Qed IStateu van NoordBrabant en da regeering dea lauda dit baaloit van den Tilburgicben Q meenteraad ongemoeid enllen laten Uet soaünt nogal twyfelachtig dat men hier beeft te wou mtt aan gemeentelgk belang of dna de Gemeente daarvoor geldt nit de gemeentekas mag gebruiken Bet is leer gewaoaaht dat ala de toaiiende besturen bat bealuit ala onwettig beschouwen de vernietiging of schorsing spoedig komt Voor vale andera gemeentebesturen is bet van gew cht te weten of ag hel voorbeeld van Tilborg ongemoeid kunnen navolgen Automobielen I Dit nieawe vervoermiddel heeft ook sgn intoebt geliouden in de slaatabegrootidg Voor kat volgend jaar vraagt de minister ran waterstaat tot aankoop onderhond eus van poatrgtuigen f 14 000 meer aan dan voor 1898 waa toageataao Onder dat booger bedrag komt f 10 000 v0or tot aaorcbaffing aa automomilea ten einde een proel te nemen met dit vervoermiddel op daarioor geschikte trajecten Het eOrgel Maandblad voor Organiatan Muiici ea rauiiekvrieden bevat het volgende ingezonden atuk Waar gaan wg keen Zoo vroeg ik mg oDwiliekeurig af toen myn aandacht deaer dagen langs a üaeren wegen gaande getrokken werd door bet volgf nde opschrift van een oithaagbord naar t mg voorkwam fabrikaat van dan toeastera in eigen paraoon De goedkoope Baiar J B 8 maakt en repareert alle soorten tan stoelen manden boratel en rietweik ll M 1U 11 4 1 1 7 1 14 1 81 D door l Oi 10 11 10 17 10 81 10 48 10 14 11 17 10 11 11 17 11 01 Oeaft ook Pianoles Ik kon mg op dat gea ebt werkelgk niet ontbonden van een lac ibni en moest mg eerst nog een paar malen overtuigen dat ar werkelyk itond Gaatt ook Pianoles I maat t was niet anders t atond er an I bleef er stnaa Wat dnakt dan Uaor van deze combinatie Dia arme piaao die arme las en die arme leerlingen daeht ik later Sn die arme meestor toob ook I Want t moet toeb erg oaprettig voor dao m u egn als hg in i n Batai betig ia i n ariikalljei la verkoopea ol t mensohendom aan zich verplicht door een ongereeden leuniogsLoel io aanzien te harsisllen of n weerspaunigen mattsuklopper te rapareeren talkeoa door n leerlingen opgebooden te worden a u ouder baudea zgndeu arbeid neer te werpen au elea tegHau gaven t Mooiate en merkwaardigste evenwel van dit al es is misschien t uithangbord lelf Ken kennis van mg student in de medicgneu dia mg betrapte op bet aobrgven van dit stukje maakte dan ook de opmerking too o bord op a atndentenkamer zon aan kranige curiositeit tgn voor dan tariamelaar die t gemoardi hadi J VINCENT Organist te Amsterdam Ook Oouda heeft een scboenmakerorgelon derwgi t io yn niiMen toodat Amateidam niet alleao staat wat betreft bgiondere combinatiaa Gemengde Berichten Da f houtvlotters te Delfagl hakben het wirk geataakt Op de reede ligt het van Glaa ow gekomen stoomschip Kopenbagrn beladen uet ba ken die aldaar moeten geloat worden De vlotters beweren dat ala ze op da reede dat werk moetea doen de verdieoatan minder zgn dan waaneer het in da haven kan gabearen Daarom hebbeo zj bot werk neergelegd Gisteren vroe da vlottersbaaa 18 man oit de loogenaamde loua arbeiders om bet werk dat de vlottera weigeren t varriobtan Te Os is gistsrenavond mej v T die licb bg de kacbel wilde verwarmen door bet vlam vatten van bare kleeien in brand geraakt en kort daarop aan bate brandwonden orailaden 8 11 r t7 4 11 4 1 t t l e I 1 1 e 4 4 U 6 11 1 10 Ji 40 1 41 S 40 11 11 4 4 88 4 89 4 18 1 04 4 17 l ll 1 41 1 51 r I OI 11 80 1 17 8 14 10 17 10 18 10 14 10 41 11 11 11 111 Op t Sjbroek in de bnnrtacbap Louneke waren Woenadag twee knaapjea van 6 en 8 jaar van den landboower Van Hasaelt aan bet apalen in ean leemkuil t Ongeluk wilde dat eta ladaelte le m van dan wand losraakte au op het zesjarige knaapje terechtkwam die geheel daaronder bedolven werd liet broertje liep naar buis an baalde hulp Toen ilia kwam wist de knaap niet dadelgk de rechte plaati aan te wgz u aoodat het ederom reuige oogeaUikken duurde voor men dan klaina vond hg wieo achter rewh het laten waa gaweken Door de waakcaaahaid tan ean arbeider der S 8 is train 241 gl tarmiddag aan ean groot gevaar ontanapt Bg bet naderen tan dao trein nabg Kroiniugen Z lag da man aan wagen met twee paarden beapannen bollanda aankomen zonder beatuordar Het plaataan tan eau onveilig sigoaal op dao weg waa bat werk tan een oogenblik waarna bg da paarden ta gemoet liep en de dieren nog bgtgda tot statu wist ta braagen Deiar dagen ia door iemand ta Oroniagaa een zwart lederen purtafenille varlorea waarin de lom van f 3280 Dit geld ia p aondar linla wgae waar terecht golaman Hat N t o Noorden waarin da tarlieaar aana annonc tot terngbekoming van bet verlorene had geplaatst deelt daaromtrent o a het volgende made tToaa we Zaterdagochtend onze biiavenbae waarin brieven coorantaa enz openden vondan va onder de vale brieven er éeo aear dik waarop geplakt de advsriantia uit ooa blad geknipt zonder varder adraa Eerst daohteu we aan aan mop maar neen toen bet convert geopend r aa kwam er uit drieduizend twaafaondatd tachtig guldan in bankpapier zonder een l r aahrlft er by ot eeaige andere aaodoidiug Da swarta p rl fenllle waa er niet bg I Geval ia aeer merkwaardig en geeft aanleiding tot hst opbouwen vaa een heel verhaal Zeker moet de roezender wel eroitiga redenen gehad hebben om ons zoo n balaagigka anni op deze zeer weinig aecuro manier ta doen toikomen We laten het makan tao onil rstellingen aan onze lezers oter Het geld ia uatnorlgk afgedragen aan den eigenaar c Uit da ambtelgke Igksehoowiag ia gabltkaa dal de hg Kreaxnaob gevonden fi laer tengetolge van een aso al van bartiwakte flanw van zgn wiel is gevallen en toen een acbadal break beeft gekregen De eonductear dfr poaterijen Scbolte die bji aan botsing tan aeu trein op 1 Jannari 1897 oogaiobikt ia geworden voor die bttrekking beeft tbans tao de EiploiUtie Maat cbappg 12800 achadetergoediog gekregen J 81 7 11 l 8i LO l O D I U door 7 10 l li 8 10 10 04 10 88 l l 10 11 10 11 10 11 10 S4 10 14 ii m 1 10 1 80 8 11 r l ll r M l lt I 10 7 10 7 11 ll 10 01 4 9 41 7 41 1 1 10 10 lOJI Ta Dratan waren Zondagavond op daa tooravond ran dan Grnotan Vfitoandag da