Goudsche Courant, maandag 3 oktober 1898

Dinsdag 4 October 98r No 7T00 aÉI Het is mg een aangename taak langs dezen weg ter kennii te brengen dai ik b ftton der tevreden ben over de wyse waarop door de Mastschappg L UNION BELGËte Braasel de Brand en Waterschade is geregeld die ik aan myn loboedel en Koopmansgoederaa geleden heb tjjdenf den brand m den nacbt van 26 September 1898 Met bat meeste rertrouwen kan ik deze Maatschappij waarran de Heer J rair 0IJ8 Kleiweg No 2 te Gouda correspondent is bg iedereen voor bet rerzekeren zyaer goeduwen tegen brandschade aanberelen A A BISSCHOP Uoogalraat A 123 GOD DA ipip i mWKM NieuwS en Advertentieblad v dajBn Omstreken cfoea 1 ADVERTENTIEN wojdeii geplaatst vaa 1 5 regel 4 a 50 Oenteil iedere regel meflt 10 Centen Uroote lettéTK wordea er li$end naar plaateruimte m mm l rj rn Inzending van Advertentti tdt 1 uur dea midd TdtfMi He as De Uitgave dezer Courant gesdiiedt d a g e 1 ij k s met uiteondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 36 iranco per post 1 70 Afaonderlijke Nommers VUF CENTEN LOTEN In de Verioting der mmm mTsciAFFu m umw Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn vfirkrijg baar bij A BRI RMA ZOOl Prijs f 1 per lot U loten voor f 10 ROOKT BRAAT S KLEINTJES 2 CENT bnSliHaD sldur ia baa kwkge1 0iiw bgaéb om te bidden SüDÏg t iougeos boiteo bet aeboow p eegd 3 balJségbeid door o a fp i baiUodeur tu klopjwa betgeen zeer hioderlyk wai Toor de in de kerk Baoweztgea Dit wekto 10 zoodeoige nBte dt o toorn op Tan een bnonet den rnim 15 jatigen B D dat bg naar buiten kwam a eea der jongene den 13 jarigrn P f d Z zoodanig minbantlelde dat spoedig geneeikond ge hu p moest worden ingeroepen en tuen Zondagavond roor zyo tuoetaod eroitig bevreiti ww Tbauii ia by weer wat biter Tegkn B D i frocei rerbaal opgemaakt Voor onger er 50 jaar geleden begroef eeo aau Terrolgingiwaanzin lydende man een ffrct Ned Werk Schuld tar waarde van f 1000 in dan grond en atierf daarna in t Armhnie te Dwinge oo Orente Ken briefje gericbt aan den officier taa juetitie t Arnhem doch mede begravee behelsde de erkenteoie dat bg het Ktnk in den grond bad gaatopt Door den Hgkewaterataat ia het ituk met de rettee van bat brielje opgegraven en aan den Mmieter loegeiondan Den lOen Maart j I ontring de firma Guy de Coral Co te Aobterdam van den Fruourenr Generaal tan bet gereehtahof aldaar bet varzoek om aan zijn parket te komen I eae heer bad de opdracht ran den Minister ran Jestitie om de firma G d C eene uak te doen ooderioeken langi photograpbiBcheo weg die ook bgna oomogeiyk op te loasen eobeen De Procoreor Generaat toch vertoonde baar een eertiSoaat Ned Werk Schuld vanf 11000 bet bcwoate certificaat dat 50 jaren begraven bad gelegen en er allertreorigvt uitzag Het nummer ontbrak totaal de handteekeDingen alUa wat niet gedrukt wa waa verloren gegaan üg dit stuk w gevoeg bet bewuste briefje doch dik wa totaal ouleeibaar alleen bier en daar achenierden geelachtig enkele letters door Dit allaf wat verdwenen en langs cheuiiloben weg niet meer lerog te krggen waa moest de firma Goy de Coral doot de photographic weder te vooreebgn doen komen Het atnk was netonrlgk tan onwaarde zoolang nummer on handttiekentng ontbrakao de brief zou vermoed iyk herkomtt en eigenaar kunnen aanwezen Reed den 12 Maart d a r mocht het der firma gelnkkiin met eene volledige opgaaf van nummer handteekenlog en eene bgna volledige outegfering van bet brielje voor den proonrear generaal te veiaohynen Steedi weder opoietiw photoKrapheerde ig het toen verkregen ryultaal en de verbleekte inkt geel weggezakt en totaal onleesbaar kwam boe langer hoe meer terng zoodat het moeielgka vraagstuk dank zy de pboiograpbio achilterend i opgeloil Wkbl V Phot VKKSCHEIDISNUKID Een vreeaelgk mgnongelnk heelt in de mgo Generaal Blumeiithelc oabg Heme in Weetphalen plaat gehad Doordat da m od waermade de mgnwerkera werden afgelaten tegen de katrol en stiet braken de kabels af en dr mand stortte 740 M in de diepte en sloeg raat zooveel kracht in den voobtigen bodem dat de geheele mand met allen die er in waren achttien personen bedolven werd Voor zoover de val en de schok hen niet gedood moohl hebben stikten de ongelokkigen De personen die in een eveneens tjigendf mand naast die welke neerviel kiegen verwondingen Sokelen werden beenen ol armen afgerukt ééo zelfs werd uit de mand gMlingerd en ha hoofd en de beenen afgernkt Jacqnclin boeWel n R Iil gehml hersteldvan de te Aken vóór twee weken opgeloopenTerwondingen gaat Ie Pargs toch wceV intraining ATJBH De oorreipondenl der N R Ct te Bata vil seint onder dsgteekeeing van gisteren i OfBcIeel TenngVoa Taps richtt bantings opte Menataog aan de Simpang Kananritisr taUenant koIohel Rieai is er met hondeidbajonetten heen g aan en heeft de bentengsvernield Tspa vloclilti in de wildernia Itiesjvervo gt hem Teongkoe Tap is de kakettde geettdrgver die door kolonel Van aeotsi in Edi versla gen en van de Oostkust van Atjeh verdre en werd Hg week uit naar het Znidon naar hel gouvernement van Snmatra e oo tkn t waar hg in het binnenland poaitie nam un da linker zijrivor van de rivier vsn Tamiang ongeveer een twintig kilomaler te westen van Seroeway Lt 8t van lirieveit g adreaseerd nan oabekroilen gedureu le do Ie belU der maaml S ptetnlier 1H9S ei teru te mi krggen door tns chen komst raa bet Postkantoor te Gonda Verzonden vsn Qooda J Zwaan Amsterdam E M Kood sGroveobage G C van Non iui Rotterdam K Krem SMatdgk W ven Dgk Mevr de Ridder M J de ïloop Eraliogea G Ujjoaeta ülrecbt De Direoleor v h Post en Telearaalkanloor VOltSTEH im ia jgg ii i i iii i ppiii ti BnrgarlVIke Stand GEBOREN 29 S pt Maria oudere W C an Oei en A Grend l 30 Johanna coders C J van der Kley en 3 den Bertog OVERLEDEN 28 Sept G J vanLeenwea O w 1 Oct A A öona 3 j ONDERTROUWD 30 Sspt P Bor l en M v n der Hoeven ADVEtlTEPmEN ROKKEN in Moiré Zgden en Laken ONTVANGEN in 09 tStkuws WtiMet MAllKTA 70 Lage Prijzen GROOTE SORTEERING aVaeser ROHKeiV taa af 1 Aanberelend ü raio IE7ÖT TAN TIEE Heil ordt verzocht op t MBBK te lette UIT H T MiöUlJN V4H M RWENSWAAY ZONEN QOKINCHEHt Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van otj Iwee Mn hal on een Mei one f met vermelding van Nommer en IPrgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tol de uitvoering van geëerde ordere aanbevelenrlB J BBEEBAART LZi Fijne COGNAC aanbevelend SlOTEMAKER COpIP Géén beter adre voor alle soorten SCHOEN WBBK als hot Noerdbrabanlsdi Ihm en Laammajaiiji KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend Q SMITS Alle reparatiën en aaagemelen Werk Somatose WOLFF Co WESTHAVEN 198 len biede het gelakdebnd D prijzen z u door den Maat grgarandeerit Ilootdpryii or SM OM Mark Ditnoodiging tot deelneming in de kansen vau de r Ubecbclie StaatsHerij Doie voordeel biedendo door den Staat loibeck gevaarborgde giooto Qoldtotery evat volgei S het ilao sluoht GO OOÜ bavo loten daareategea S5 000 priyzeil zoodat de helft van alle loten zeker winnen moet 3 0011 2 1100 1 100 1 000 00 300 800 S5 pr B 83 ik 2 è 819 iU SS um iA 1949 IOS in eenige I e pryzen tyn de volgondfl De tioogsto p ij Is iiventuoet 500 000 Mark Premie van 80001 0 M l prys ttïOO OOf l grlOU OOO l TS 70 000 p S pnixen k KO OOO a lU è 130 100 a 4 n 68 u 9 mniindon lu 6 priji a 4B 000 prgzen a 40 000 l prÜB ïi 85 000 ttS pryzen a £ 0 000 l pnj8 a 20 000 Bpryzani 10 000 L3 V 6 000 g en worden de2 klassen uitfieloot De Hoüfdprgi in de te klsus bedraagt Uark HO OOO stijgt in de 2e kl tol M 36 000 in de H tot M 40 000 in de 4e totM 4B 000 in de 5e tot M 50 000 in de 6e tot M 200 000 en met dn premie van M 300 000 üreni tot Mark 500 000 De uitgave gesobiodt in hulre on vierde loton Voor de oer to prijslrokkmg die efficieel tvastgettald koat twftfl balrp origineel loten alechts M 8 of 4 80 een haWe origineel lot slecht 4 u 8 40 eeu kwart nriginoel lol lechts h 3 l iO De mteggeldon voor de volgendn klaiien zoowel sU de jaiate lijst der prijxeii wordeu aangegeven in hot oAioieele trekkingaplan voar tien van het Wapun van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deoluemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddullijk na de plaati gehad hebbende trokking de ofBoieole trekkingsliisl De uitbelaliR m verzeBJing van de prijzen geBohtedt door direkt en prompt nan de winners on onder de strengste geheimboading 00 ledere Bestelling k n men eenvoudig per poBtwibiel opgeven fliT Men wendde BÏch duB met de aanvraag om toeiendiag vau loten voor do spoedig p aats hebbende trekking eoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 20 October e k mrt vertrouwen tot I Samuel llcckscher Senr Bankier en V isselkanteor in HAMBURG DuitaehUnd mmmiÊtmÈÊÊÊÊÊHmÊmmaaÊÊÊÊÊtam Nieuwe Lot aij N ieaw Qelük fien 20 October ë k heeft de trekking plaats van de Eerste door den St at gewaarborgde Lubeckscbe Staatsloterij Van de 50000 Nonnen wordee in den loop van 5 maanden SSOüO dus de helft verdeeld over A klasften met prysen gelrokken tot een gezamenlijk bedrag van 5 mllltiH ii 283 325 Mark wAnrender ziob de volf eade hoofdpryten Ihvindan evenkueel l eii half millioen Spodoal 1 it M 300000 1 i U 20000 1 a 200000 8 a 10000 1 a 100000 12 i 5000 a 70000 35 h 3000 a 50000 83 a 2000 a 45000 2 a 1500 a 40000 104 ik 1000 a 3500U 319 a 500 Ï 30000 485 it 300SS930 i M 00 16 150 ISO 100 4 61 ÏI V n borenltaando pryzsn wordeu in do erste klasse 1500 tot een jezamenlgk bodrliff vati U 9601 gotrokkeo Voor de trekkiug der eerste klasse Kolke volgens umblelgke bepsting op den aOsten OCTOBER e k is vastgesteld beve en njj aan i H ilve origineel loten a Mark 4 of fl 8 4 Kwart M f 0 i 0 K 1 2Ü tegen ineendiog ran het bedrag of tegen rem hours Alloen origineel loten worden uitgegevm welke met het LttlMckscho Staatswapen zijn voorKien De trekkingen goichieden in het openbaar onder tooEiebt tan rogeeringsorgnoen on waart borgt de Staat voor prompte uitbetaling der prijteu Gra iis voogen wij aan elko bestelling hot amlilelijlco plan waaruit 700 rel de verdoeling der prijzen op de trekkingen der ver hitl ndü klassen aisad Bde betreffende intetleo blijken en Eenden wij onsen belangfaebbendea Under voorafgaande aanvraag de ofBoieele lyaten na ad iop van iedere trekking Aangezien het aantal der nitgegovQD loten betrekkelijk klein is en in weerwil daarvan deze loterij t trjjke hoofdprljzun oplevert bestaat een zeer groote kans een hoofdprijs te kunnen behalen en it hier eene gelegenheid tot winnen voorhanden zooali tij sleclita telden wordt aangeboden Wij verzoeken derhalve m t btatellen niet te willen aarzaloo daar het stellig ia aan te nemen dat de voorraad van loten spoedig uitgeput zfti zyn Kaurmanndi fill men Bankiers en Oeldwisselaars HAMBURG tollingh Dho snmafcery rUag Ang luM W reMbSfo tnde Sahwn Appr taof Iiiparln Satin eoB lya de beatu middelui voor faA loAder moeite kaurif jpoatar tah alle n ut un S ekUurd acfaoeuwerk Vurhrycljaar f wlnkallon tn cho D rk OaUnterien Drogorytii hui U n letU Koed up na ro en tabrivknurk I Agent SardsmMw AraLant Battenlandscb Overzicht Doad rd g hnft dt lUliUDsehe rageeriog de offleÏMl nitDoodigiDgen un de Eorop Mch kiAineUtii getondeD om e ii ioteriiitiaDUl MDgtei tot wering Tan bet iHianhUmo te hondan All mogendhwlen habinn reedi Troegw in bagiuMl hnn tomtemmiDg gegoten Mogelijk wordt Ventlie kli da pluta tu bgaaokomit ungawaien V Da Snlla Wtgrun ta Fargi wur gisteren da maating fOor da rerisie zon plaata hebban waid door aan sterke politiemacht bewaakt loodat ondanks alle pogingen tan da man eatanten de meating niet i doorgogain Francii da Prenansé en Erueat Vanghen directeur tan da sAnroies die de laal wilden binnondringao Werden gearreataerd Br hadden oploopjaa plaata en ar werd geroepen Lefe de rarisia 1 Wag met de Joden I LoTe bet leger I Déroolèda die aan het biioM ran een talrgka groap naderde trachtta eveneans de laal bianen ta dringen maar ta rargeefa Dtfroolèda bood zyne tnuobenkorait aan on gedaan te krggen dat Praaaeosé en Vaugban warden loigelatao maar deian weigerden Tegen ballTJjf gingen U bat gen nitaeii Uoibert aerd erenaena geuraaleerd maar allpa drie later in rrgbeid gtetald Ut vielan vale xomoarige incidenten wor mïat onder groote beleekenii Sokela parHMan verden nog in beohteDÏs genfl qMD maar maeieDdaeli apoadig weer vrygeleten Da politie bad een groote macht ontwikkeld Dea avondi was het woelig op de boalerards mMci m t geheel ia Pargi kalm Beeda nn dni ook weer iroegar dan Ter wacht ward heafl naar de Independence neldt da procorenr ganeraal zgn ondarioak van bat dossier Dreyfae brSindigd an ia dit naar da griffie der strafkamer van bet Hot van caaeatie overgebracht Procoreor generaal an preaideDt dar atraflramer hebben langdurig geconfereerd De president zal nn het dossier zalf nazien en vervolgens een raadsheer rap pottear besoeman Bat Ditimatnm der mogendheden is aan den Sultan overhandigd Abdol Hamid heeft daarin de aanzegging ontvangen dat ali hg niet onmiddallgk zgn troepen van Kreta teragtrekt da tier mogendheden hem daartoe znllen dwingen Te Bome gelooft men naar de Dailj Newia verneemt dat de Ooitscbe keizer den Snilkn tl aanraden toe te geven FEVILLETOK GedeokseliriUeo van een Gelokzoeker OF ANNIBAL SE VONDELING Haar het Franack DOOR W NUTTERS 8 Gij blyft stellig bjj dat bMtmtf Onberroepelük tKn lUes wat ik geiegd heb h eft nlat rermooht a ook mur uq t wankelen te brcngeDf Qaen MooDde Gij wsigert dus de wa 9 opoffering te doen die ik ooit rao u gerraagd h terwgl ik looreel itondf Og wilt niet bealuit i tot deo lUp dio m redden kan Voor bet oogeobHk ja moet ik weigeren yDuk Dog eeni ni Martial Arm kind als ik weiger ket it looter omdat ik kcb nagedaobt tn OTorwogeu ICartial I bet ii nn nog t jd om nn aehten te reranderen yWat fflj eiiobt ta enmi Iük Pwfaidfe bigft mij nog ilcohU U diog orer Eb wat U datM vMorgM hU ga ket weten tAntwMrd m LoHiae wat wil ge iloeDf vMav Uc bid n kat mi tewaiute nog da vrybeid Tan dwikan en handeUa Dat aag ik niet vaar ik neea dat ge eaat of Doch de vraag blglt nog steeds of de Soltan den toasfand ernstig inziet De mogendheden hebben reeds zoo vaak gedreigd onder hare bedreiging ten nitvosr te braagan Engelscba en Fransche bladen voeren een tamelgk levendige polemiek naar aanleiding van bet bezit van Fsaboda dan poet in het gebied van dea Boveo Ngl waar Meroband sicb mat zgn aipaditie genesteld bad Van boog belang kan achter dit debat niet iga Da onderhandelingen toaachan beide landen met bet doel tot een bevredigende schikkinR te komen kannen eerst beginnen alt bet rappoit tan kapitein Marchand in banden vaa de Fraoeoba regeerlog is gekomen en dat zal wel 1 November worden Dat vii B sommige Engelsche couranten wel niet zott als t behoort maar da Rspnbliek zal wal geen andere tactiek volgen Van betaakenie is zeker bet denkbeeld van da Debates om de Boven Ngl onzgdig ta verklaren gelgk met de meeste traomen in Midden Afrika het getal ia Congo Niger enz Haar tal Engeland daar aan willen Te Londen laat mea de meening niet lot dat Faahoda Egyptisch gebied is èn het binten moet Volgene een bericht nlt Kairo aan de Daily Telegraphs ie da ontmoeting tusschen den Sirdar en Marchand te Fathoda zeer bartelgk geweest De generaal sohndde den FriMSohman riaadelgk d iHsd as i a avonds bebbas tg samaw den maaltgd gebrnilt Marchand maakte eerst bezwaar tegen het bgschen van da Engelsche en Egyptische vlaggen maar moest zich in het ontermgdelgke schikken Neg wordt beweerd dat de Fransobman uit gebrek aan Uvensoiiddelen Fasboda heeft verlaten of al verlaten Dat zon de oplossing der qaaestie zeker vergemakkelijken In de eerste beboeften heeft de Sirdar eobter voor Verspreide Berichten BIIBTFII8 De Soire vraagt den minister van koloniSn Trooillot de volgende vraag te beantwoorden Ja of neen ia Dreyfas overgebracht vaa het Daivelsailand naar Cayenne en vertoeft hg op het oogsnblik aldsarf Het blad geeft zgn voornemen te kennen deie vraag te herhalen n t zoolang tot de minister een oategoriaeh antwoord heeft gegeven Een eorrnpondent van de Figaro te Cayenne zendt onder dagteekening van 3p September het volgende telegram andere dwaze onberaden stap doen Eoudt Louiw ge koeatert een noodlottig plan linds dogen beb ik dat reed opgemerkt Hijn plicht en myn oer waarin gy uaar l sohijnt weinig rerlronwen steil iohiürm my dat roor Inderdaad Martial M rroeg LouiK met pjjal ke ironie Ja zeker En soo ge niet luïatert en ae geen geloof en rertrouwen schenkt dan sijn w beiden verloren Ik Iniater Hartïal wat moet ik getooTea waarop Tertronwen M Tn de onafwendbare oodukelükheid ran wat ik reeds hirhaatdelijjk leide Oedold hebbm en wachten 1 Wederom waefaten eindelooa waohteBJ i bt ge dan niet naar mB geluirterdP Wji knni meer wachten Uartml I En morgeuoohtend eerste daad tjjn naar m jn Tader te gaan alles te belijden Zrer wel I En morgenochtend op het oogenblik dat ge dat doet ui uc met dit pistool m ulven het hoofd Torbrijulen Ën onderwijl bjj sprak Hat hg den loop ran genoemd wapen in de oogen ran het meisje schitteren dat doodsbleek werd en een boirering door bare leden roeide gaan Uxdren doodenV riep se uit en dat Herer dan uw misslag erkennen f Liarer ervoor sterren dan ongedaan naken dan heratellen Er beersohte een oogenblik ran pijnlijk stilzwegen Eeoaklapt scheen een rreesal ka gedachte door den geeat ran het jonge meisje t rlleMO ha o werdm onnattoriyk w4d aiéotiwMhtic m De mail nit NgeAil SE FraiMk w M Ten aht wordt hier met het Doch terwgl de bevtlkin HUar t dingen met bgna eventeel u BwonMi eid bespreekt als de Paryienaart r4a gevangene op het Daivalaailand onknndig gebletea van bat feit dat ign zaak da aandacht van geheel Fraokryk trekt Ureyfna weet vaa niets Ds brieten diahg ontvangf wordeit gvqldig gelezen doordan aecretttisgeneraal die ma gouvernenr dieme verlof is vervangt Zg bevaMen niet daminste toespeling op de gsbenrteniisen Als m ula r gel van voorsorg hoeft men zelfs denbemkers verbodM kranten of tgdschriften telezan opdat g gWroabeecheMatihedan konnenbegMD i l fotMbevindl zich in goede getend De commandant nl hel fort Mbnt Valileriea waar llenry apg4 itan ward geboaden is verplaitat en benoemd tot ooderdir ctear in bet kamp ta Cbülons De Rtppil beweert dat dit een bewgs ia f n ontavrcdaaheid ovir deo eonmndant ÏMltl bg niet 4e noodige maatregelen bad genomen om kolonel Uaory te blIetMn atlimaanl 4e plegen latosechett herinnert dt Aarore in velband mn d ie ov rYlltataii aan een andei fe Da coumissaris tan politie te BonloPil te he4r Monaothe II werd ontboden om hel otgrlüflen jaa kol vi t Benry ta con at ere flg wild voordat hg zgn proces terhul opmaakte een onderzoek ioatelleD doch men gnf hem een proces verbaal kant en klaar ter ondertsekening Op herhaald aandringen teakeade da commissaris en werd eenige dagen later benoemd tot eommlssaris van politis te Pargs Ban lid van de strafkamer van bei Hol nn Cassstis moet aan da Matin verklaard hebben dat voor een volledig onderzoek in sake de revisie de oivrkomst van Dreyins noodzakelijk is Het hof lou in verbtad hiermede eerst einde November uitspraak kunnen doen Man verzekert dat generaal De Boisdefbe ssdert eenige dagen in zgn geiondbeid geaehokt i zoo anlg dat men in zgn omgeving eenige oegernstheid koestert Het dnel to lachen de boeren Paolmier en Tarot naar aanleiding van hut artikel in de sLanteraet is hisrmede afgeloapen dat na een hevig gevecht de hoer Tarot asn de borst en de rechterdg gewand werd en de iieer Faulmier aan den bals De beide tegenslandsra ildeo het gevecht voortzetleo naar dit werd door de getalgen verhinderd wdo se Altijd spreekt ge ran waobten op grond rsn de oamegelijkhaid u met mgn rader te rerataau ik beb reeds reel orer de mogetijko reden daaraan nagedaaht en kan er ten ilotte maar Ha waarsekyniyke vinden Zgt ge reeds gehuwd Martial P iNeei Louise Maar wat ter wereld rerhindort u dan P ging bet Jonge meisje eenigazins verlicht voort Ofj zijt vr zgt van myn stand myn vaders meening omtrttt n is in uw voordeel wel zal zgn eerste rlai raa gramschap hevig ago doch tgdeiijk laehts en tooh spreekt ge van onmogolijkheldF Is BW naam daa niet zonder ernst P Is aw verleden onteerd Bij dece laatste woorden verbleekte do jonge man K B zwarte wenkbrauwen fronsten sioh dreigend Êvenifal deze ontroering was van korten duur en cmtsnapte aan Ixmiie s aaodoobt en bjj vond spoedig tegenwoordigheid van geest genoeg om met was het dan ook gobuidielde kalmte te antwoorden Loalw een dergelijke veronderstelling I O als ik u krenkte laat mgn toesUnd mgn verontfebutdifciog zijn 1 Mijn brcdn is verward ik dreig krankiinnig te worden Martial als ge me ooit een weinig bemind hebt en er nog een weinig liefde voor mg in uw hart is h b dü erbarmen met mijn wanhoop En Louise Varstte In tranen uit Martial stond op en seidet Schep mord Louise en heb rertrouweA in m Schep uHlf geen denkbeeldig verdriet Uit hart klopt alleen voor u tot lyn laatsten slag Ik ben bang de laatite hinderpalas voor hetgeen gij elaeht m De vrees dat het Holop formeele grondenda reviaie zon tegenhttWea en Dreyfus ophet Duivalseiland zou laten acht bat aTageblatla ongegrond ÊÊk k Onde 4e zestien rechters aan wia de laaW tal worden voorgelegd tgajiannen van oovaef juridieken io van oovael reohtvaardigheids gevoel dat g in het gemotiwerde rajBDort wat tan ht n terwacbt wordt a le bgaaNbr beden znllen blootleggen van deze daiitere zaak al zonden daarvan ook vele booggeplaatste peraonan de lachtoffen warden De Fransche kralser Dnboardien heeft hi anker laten vallen kg de Ilea A Salnt Famiiux Mevrouw Cargot is aMFeen sltgtdarhrenküestorsen Zg zon naar Amsterdam gaan onde Hem raadttentooneteltipg te bezoeken maarbad baar reis al uitgaateld omdat g zich nietwel geroeide Zi wordt op het kerkhof vanPaaaj begraven W Preeident Kanre ft een betifigltag v deelneaaing aftp de tl a BINNENLAND Dg kon beslait is de StaatiwiBniiisie voor bel ondettoek dar weneahalgkheld en mogeljiH held van het peaaionSeeren tan warkliedep onder danhbetaiging voor den door haar verrichten arbeid ontbonden Men scbrgft uit VOravanluga aan de N K Ct dat de Tweede Kamer welhaast een wetsontwerp kan tegemoet zien wuibg eene belangrgke bgdrage van rijkswege wordt beschikbaar gesteld voor den aanleg eensr nieuwe vitaeherthaven t Schevsningen ouder dat die aanleg Isngar efhankelgk zou zgn van of verband houden met onze kuetverdedigiflg Ook most het In het plan der regeering liggen in de eerstvolgende jaren gelgk ook vroeger in aitziobi gaateld werd ettelijke illioenen gnldeos ten koste Ie leggen aan de verbetering van het Noerdzeebanaal In de jongste Troonrada i 6ch bj de aanbieding der begrootingswaiten voor 1899 werd naar men weet van die belaagrjjkt werken nn openbaar nnl gewag gemaakt De miaiitar van bnttenlandeohe zaken beeft dete week in de Kamer medegedeeld dat bigkens bericht tan onsen geiaat te Bruasal uit den w te ruimen Woldra kan ik uwe bede die ook mgn begeerte is rerhooren Eenmaal zoaver aal mijn liefde aie kraobt verleenen uw vader Ie bewegen Da ontknooping is zeer naby Is dit waar Martial en niet louter om m j ge rutt te stellen M Kunt ge daaraan tw felen Zweor my b j de n sdaf htenis uwer moeder dat ge handtden zult overeenkomstig aw beloOr r Ik zweer het u b de nagedaehtnls m ner moeder Nu ben ik geruster Een dergel ken eed kan men niet breken en mensoh zijn En ault ge u haasten r De tgd dringt too Hot tal spoedig betlist 1 0 En dan tallen we gelukkig ijjn in elVanden geluk En hier werd het onderhoud zoo eroatig begonnen roortgetet in deo toeten styi der liefde dis altüd te dieper wordt naarmate tegrooter lijden met zich brengt en hoopvoller naarmate de hinderpalen grooter zgn Na verloop van een half unr werd de dear die nitgang gaf op het baleoa andermaal geopend en Martij rorlrok op dttuilde wijte als bfj gekomen waa het liebt In de slaapkamer van het jonge meisje rerdween Het licht Toor het andere venster brandde nog steeda Uoofsttk n DB HARKIES DE BiaaKTIlRB Wij zullen den later niet vermoeien met laagB uitweidingen betreffende bet verleden der pBrtowm welke m t n toooeele tullen tien veraohiJBen renUMree if tP é