Goudsche Courant, dinsdag 4 oktober 1898

SatlerdtH t tO T li I il Ot 1 14 41 10 11 lOJO 11 11 11 81 1 18 1 80 4 4 11 8 11 8 10 8 40 10 80 7 10 t ll 8 10 1 10 10 84 10 14 11 0 Battarda 4 41 I H 8 U 7 11 7 81 t 40 18 10 1 u ti ii 10 11 17 1 44 I IO S 4S 4 08 4 40 i 8i 17 7 18 1 1 87 10 10 Sa D treiaenillMa OapaUa 4 11 0 08 t r O 9 ll ll ff 1 14 ff ff ff 4 10 II 47 Ie en Ie M Elk Nieuwerkark 5 04 I U H ff V 16 88 ff i Ol ff ff ff 4 17 1 84 14 ff reiiiiar moat ilek botendien toonien tan Uoordraokt t ll 8 11 V 1 door t 10 41 I ff I OI ff ff ff 8 04 ff 41 ff ff 10 01 Baada 8 17 tt 8 88 7 41 1 11 10 18 11 4 11 14 JI 08 11 47 1 14 0 4 01 4 14 1 10 8 81 8 47 7 41 1 10 10 07 lo to een bewgi f O 0 KKN WINEELOl IS teEUUHofteEOOF te betragea bg P L HE8SING in OOCD en ZILVBR Korle Tiendcwegf D 8 e o u n A Een ware Schat root 4e ongelnkki e aincbtoffera dar ZalfbeTlekking Onanie en gebe jne uitapattingen ia hat beroemde werk ZDr Retau s ELFBEW4RING BollaDdwhe uitgate met il alb Prba2 gulden Ieder die aau de terBobrikkal ke getolgen tan deie ondeu Igdt moet bet leten de oprechte leering diebet geeft redt iuarliika duitend vou eeulekeren dood Te terkrjgen bg betVerlagB Magaiiu te Leiptig Neuutarkt 84 franoo tegen Inienduig tan bet bedraa ook iu pottaegeli en iu elken boakhandel in Holland f SCHIEDAMMER GEIfEVEE Merkt NIGHTOAP Vorkrügbaar biji PEETER8 Je AU bew i rut Mhthaid Ii otohat flD kurk itMcIi jotom lion van dea oumdwr PIru P HOPPK Z I J F CUIJPER S Westeinde 37 1 PIANO S Korting oomptant I bg tnXBDcIolgktohoof m ÊÊm g nuiiDdel beUliog volgfln ororoonkomat I franco levering Gouda Oroote keaze I Huurpiano s Aboanement StemDilDgeD Oouda nOmatrekenË J F CinjPERS WeBteinde37 Terena heb ik de eer mgn geachte oliilnt le te berichten dat de Heer VAN OS heeft opgeh u4en AtitiXT roor iMta Ie yn tetent renoekende alle orUera direct aan mg te adretaeeren Ook anurragen TOor itemming Dir cle Spoorwegverbindingen met GOUDA Winterdlenst 1898 99 Aangevangeo 1 October TUd van Greenvich SOIIDa KOTTIBDAUtlge ttru t ll g l4 10 11 11 11 11 11 11 11 11 I U 8 41 t7 4 11 4 11 Mi I il 19 T Sl 7 I M 1 1 10 04 1 S V t t f I ll U 1 f 1 01 n I ll a tart U M 1 7 t I ll r t r t 1 0 IM i at 11 41 I 14 I ll I 1 11 door 10 11 Wie zeker tyn tu d Ecbte Eikel CMM te ootraiigeii linmeiF KM ta tu tale pnnbemingen ia den dal gekoman onder da dmb dea uitrindera Dr HlohaaUs Taraardigd p i beat auohlnea In het wereldMriaffldt étabbliaaemant ran Gabra Stollw rok t Ktolan ilielia JDvTDlélliteDy eikels aea 1b TlerksitiB boMio Om KUceMtcao la mat mélk gnkaokt MO MngeuBM gMOBd dink Tter danlpaeii gabrnik eaa k 2 tkeatafib raa t podar TOor een kop Chooolata Ala geneeaknoUke drank by ftral ditrrhae deeliti net water i phnSau TerkriigbMt by da TotnaaHti B A Apotfiwan 80001 DIN HtlSilaii 11 18 ll lO ll M 1 14 8 41 4 4 ll SO ff 1 8 ff ff 11 41 1 11 11 81 ff 1 11 8 80 17 7 41 1 41 I ll ff 1 07 08 ffl lt 01 41 ff ff 11 ff i Bi 10 81 10 44 11 41 II II 4 I0m t 4t 4 U 1 18 t 87 1 18 It 48 U M 11 11 7 48 o 7 8 = 1 14 S 8 89 8 84 8 11 7 41 1 08 8 64P a oa 10 18 10 14 11 B7 It flt 11 10 OIO a u T 1 I C B T tila twia 8 10 81 84 7 11 8 14 07 10 11 lfl t7 11 0 11 10 It BI 1 10 8 17 4 31 8 90 8 08 1 88 IB I n ff 11 14 ff ff ff 1 87 ff ff 8 17 I 4S 7 8 8 08 ff 11 11 ff 11 17 ff 1 48 8 84 1 44 1 14 1 08 7 98 7 04 8 98 8 tB t tl 10 11 11 48 11 81 V O 8 80 8 04 C4 IK ff ii t At a II B IQ Q fin u tn IA IR in Ba tl BB IB AB 1 87 S OS a l 8 81 4 4i 1 18 8 as a l 7J8 L GOCDA t 8TI DaM 10 81 toad 8 10 1 14 41 10 17 4 11 BJO 7 11 8 98 10 17 18 11 Aniat W 8 01 9 0810 88 11 48 1 00 87 8 40 10 01 11 17 Amat O S 8 90 919 10 10 1 01 i II 8 88 10 18 11 41 Va K iwtftiniaa rmr Pty Q B naIf t g Bw ndIg vMt IMnland Jnntn MatttnkMH AnMtwdam Kalvnitnat 101 Utrecht 8 88 8 88 7 49 8 87 8 49 B OO 10 Woerden 8 49 1 18 8 0 10 88 ff 11 88 11 94 ff 8 47 4 18 8 88 7 18 10 18 Uudaw 8 14 ff ff ff 10 48 ff ff ff 4 14 w t Oouda 1 17 0 ia It 10 11 11 10 ll U i CI 8 40 4 17 i W 1 10 1 99 9JI 9 41 lul O a 7 08 8 10 9 01 11 18 9 18 8 48 4 41 Mo 7 41 9 4 Anu W 7 80 8 9B 9 90 11 30 8 08 4 00 00 88 8 00 10 0 Oaada 8 9 9 19 19 tl 8 M 4 47 1 4 7 4 1 49 Ua a Balgiwha gnt i6ot 10 October IM êtxd n opengaattld éim i a ioToer tid Hollnidicbmelkfa Bat JoorD l da BroxalltK baweart echter Il uit goal bron te weteo dat de omoatelling Vdir grant Toor melkre i Keb den tSdrn 7 00 gaiebiadan Ttftr Bndera aoorteo na ea blijlt Toorloopig bet tegenwoordige regima gelden Siiterdig ia da nieuw apoorwagigi Hoorn Alkmur Baarbogowiard Toor den dieoat paraonen an goedaraar rfoer opangeitald Bieraade ia groota ferbataring gekomen in bat onderling rerkear na belangrgka plutsan in WeatFrieahiBd niet lleaD doch teTeni rarkregen aene mallere rerbinding met da andere dealen dea landa Meer b paa delgk ia door bet inleggen van aneltrainen bat farkaer rwbeterd tnaaclian de noordalgka daalan ran ona land an Rotterdam in Teroabd mat den atoombootdienat Hoak f n Holland Harwiob aWillakanr of watf onder dit opicbrift betat Da Zoid Limboigar aan klacbt die wal nanigaao wiana ungifta niet geloofd werd i ial genit bebben JP Ieder jaar wordt aan graot gedeelte ran Naarlandi ingeiatanen bedeeld met een groot rojraal atak pagttar dat tot opaohrift draag iBadrgfabalaatioga an dat man Triandalgk rarMfkt wordt aua da bafoegda aotoritaitan terug ta tanden binnen een bepaalde termija nadat g men de inkomateD aan zgn Badrglf larbon i den volgana aar an geweten opgagaien heaft Eanigan tgd later krggi nao ean nieuw groot tok papier om kenoia ta geten dat de Hrfailbare beaten bataat met da taiatie gemeend nnRiben dat nwa Tolgena aar an geweten opgegarene aom ran infcomitao tgeloganc ia en daarom ipnkan zg in bon onfeilbaarheid bat groota woord ait ibnitan aangiitei en taxeatan mat een mathamatiacba jsiathaid het e gfar nwar TardiaDBirD Datnnenart ieder reohtgaaard Nederlandat In ona rrüa Vaderland en derelfde klacbtan boort g § niitii loowal Ie Amatcidam ala te Maaalricht loottal atad ali op land Dat nn raobttaardigt de rraag Waarom wg officieel jawatanlooa rerklaardan dan toch aiganigk dat apje moeten inrallen Ia het om ona voor dan gek te houden of om wat papiai ta Taibioaiea f Doelloo immera t ia kat ona aan nl laring te laten afgeren waaraan men tich niet métx atoort dan aan hat gegona ran een maikeral Ia da traag tevena niet gewettigd Wi geeft dien baaran het racbt om soo maar klakkelooa aan groot gadaalta der bedrglibalaatingbetalandan het bra t lan earlooa op ban geiiobt ta plakken Toch lekar nial omdat de qioiatar ran Finanoiün dia natuurIgk teer gaarne da dobbeUjet naar tgn acbatkitt tiet rollen bg Toorkear tolka lieden tar deoontta Toordraagtf Maar too n dacbratia gaaft toch nog n at het recht om aan iemand andara gttnigania ta twgfelen rn er maar klakkelooa aan etreep door te halen want niatomdat men ridder gaalagen ia ia man liddnlgker en beachikt mao Ofar meer ear an gawatan dan aan niat officieel geridderde Dat ia zao klaar ala eaa klontje Nn aal men seggen maar da hearen der balaating bebben toch loden naaat aiob ataan geroepen om hen ia te liohtao an ta balpen 1 Zg treden op ala de ladrocatana ran bat folk ala da heeren ran dan Oicoa ta aobrokkerig tonden worden 1 O geieganda onaabnld en aimpala onnooiaU beid ran ban dia ean groot lartrouwen op da macht deter hearen die bat daokalgk allaibait meanan aoaden darren ttellan Blur duronr later Oaada 1 if t lO S ai 1 14 Heordreaht door 7 l 1 41 Kiauwerkerk 7 8 4a Ctpalle 7 41 8 l Gouda Kateahuizen Moerkapalle Zoaterneer Zegwaard Voorburg Haire 7 80 7 40 aHage 8 4 Voorburg B BI Zoetarmeer Zegwaard 8 Zeteahttiaen Moerkapelle 8 17 Onnda 8 18 Uatda Oudew Waard Utraebl Voor randaag ia bat ganoag ta wgtan op da willektnr itHttaau otkoa man hatnoaoan wil dia a groot gedeelte tan Neerlanda burgerg daibgt maar te betalen dan tg tolgena eer en geweten meant ta maatan batalaa Wg leggen dwiogi n ut licb tagen data gedwongen betaling w t B j8 tagan een bakoten gapan Daartegen protiatre wg 1 inllao wg bigteo proleataaren Tegan dia handelwgte ton gebaal bet trgeTolk der Nederlandan de macbtiga item ran igo proteit moeten MB hooraul I jftlemengde Berichten In troagere jaren ItMjÊ om deten tgd tan t jaar waarin de nflKMnrkUn gehoudea wordan troepen tan W 10 Duilache matikanten in Friaaland vaa ijsrp tot dorp en gaten dikwerf een goed enHMlIa mntiek Na tiet men die kerpien niet naar maar wel eeo apoortja daartan m den tsrm run één Snitiat piatoniat of Irombooiit dia alleen tgn tonen laat achallan en wieaf Itdak boa aniak ook tMb niet pakt omd t tg 100 enkel in Vanwaar die ODtbiudiog der mnxiektroepen Wa rroogon het aen der rirtuozan die aaa a gn fluit het tHcheidan tSnt Web ontlokte en tgn antwoord wat Diafsnfarekorpean Sertlt Deza korpien lorgen rootpaniiak op de harddrtrargen en andeia wedat an tot lelfa op kleine dorpen uit den aard dar tiakk ia hunne mniiek niet dnur omdat tg ala amateon het ook alt een uitattpja baaeb awan De Duitache mazikwit ia in Friralnd niat meer noodig aa tpotdig MiMn da Dnittcbe kapellen mrfknnna platta platten an goede mutiek tot het rarledan babooren omdat de concurrentie te lAaar werd Ö O Man achrgit uit VaaÉhm Da ataking der echippara begint aan arniligar aantien te krggan Zoo na au dan trekken beele acbarag tan 200 man door bet reld om de aitalligen dit J de in lading liggende ktnaraden tan bga werk tarog ta hondao Vrgdag bagarat ticb meerdaa lOOaobippan uit Veendam naar Hoogetand araar lioh de Bchippera ran da aldaar ataanda fabrieken met beo tareenigdtt t rerdar op tt trekken naar Slocblaran af mildmaer WMr aardappala rarwhaapt wardan roor da fabriek dar firma Kooh Co ta Fokabol Op het tien nn de groota aobare ataakten ook data acbippira en r ar tan bracbtair dan balten H L aan de fmiek terug Bg Ha fabriek albiar wordan da aardapp a gebracht door middal ran kleine tlotpramaa waarop gewone dtggeldera werkin da Mbippora laten deie meoacnen ongemoeid omdat het geen leden dar re niging EeodraobI aijo Op het terrein echter waa den eerateo dag da politic aanwetig Alle andera labriaken dia baden de campagne tonden beginnen ataan nu lil au habhen toor een deal bet warkrolk afgedankt 18 87 10 14 11 18 10 11 10 17 10 81 10 48 10 14 8 88 D door a 08 11 17 Deia gadwongan atilatand ia achter roor beide partgen uitarat lehodelgk rooral roor de tchippert die gedureoda da campagne Sinke rerdienatea maken Da rracht die gaaaaakt kan worden ia geragalo naar den afttand In da onmiddallgka labBhaid dar fabriek wordt per H L 3 et betaald r nu tgdana den lagau wataratand 3 et roor den tweedaa kring aan balten cent maer en too rarrolgaaa Nn achter door da nieuwe regaling ran da tereaniging tan aardappelmeallabrikanten blgten da achippart tooreal mogelgk in de nabgbeid der fabriek De rracht ia dan gemiddeld i i H et Da meeate achippera laden dan ongaiaar 6 i 700 H L en doen twee Trachten par waak Indian da campagne dut 6 wekan duurt dan it de totale rerdianatan na aftrak ran onkoalan f 300 Da boer aehtar wordt nu alt da itrika wat lang duurt wat ecblar niet ta rcrwachtan ia da dupe nu de bittoria De aardappela hebben taal geledan door dan ragao daopbraagat ia op aommige plaataen aitartt klein an da rracht ia teer rtthaar toor rotten Hoatpoadiger da aardappala dut naar da fabriek gaan boa battr Badan wordt waderom eeoe aobipperarergadariug geboaden waar pi m 400 reriracht worden Het plan beataat aan ouderhoad ta vragen met da fabrikanten Uit Hnken Q aB Beilao meldt man aan de Aaa Ct Eana tragiacb komiacbe biatorie had bier giiteren plaati £ n ontar ingeaateneo die om redenen tan baiaelgkeo aard bet ondermaanache ut begon te worden gaf roor door rerdrinken daaraan een einde ta tul lan maken Ofecboon bg bg troagere gelegeahaden dat toornemen ook wel eana had laten roeten tonder daar achter nittoeringaan te geren wierp bg tich deten keer werkelgk met eau forachen tprong iu de kille golten ran bat Hykermeer Hg zonk al diepar in den rtoed Maar rond geea droaian doodt want aan moedigen boerenkeral wiet hem op ket droge Ie brengen Su aangetien de oSerraardiga redder nog gaena middelen tot waderopwekkiog der tareuageaatea beboefda toe te paaien diaoda bg dan lerenamoeden drenkelicg aaaige klappen op de meait ileetige plek tan zjju lichaam toe on hem daardoor toor erentneele rerdrinkingekurea in t rertolg wat af te achrikkan De latenamoeda en tga redder apoeddea tich daarna met aan nat pak hniawaaita Door de politie te Edam tijn giiter drie perionan gatangan genoman die den landbouwer T uit de Pormar ran de karmia aan dau afntaman Zeedgk aldaar lokten en baroofden ran zgu gouden horloge tgn geld enz n hem eerat te hebbao miabandetd Zg tgn oude bekenden der politie Het ralganda rarhaal wordt in da Dnittcbe bladen ala werkelgk gebeurd rermeld Tgdene de groota legermanoeurree bg Oajnbanaen in de torige maand werd de apotheker ran eeo hooggelegen dorpjj in walka nabgheid het 7a legerkorpt wat gelegerd a nacbti om rier uur door het luiden der naobtachel uit dan alaap gewekt Hg apoedde tich naar beneden en rroeg wie boitan waa Bet antwoord waai Ik ranoek beleefd toegang tot uw balkon het legarkorpa wordt aanttiiada gealarmeerd en ik tou dat gaaroa tan uw balkon aankgkan waar bat nitiiobi zoo bgzonder goed ia f Da apotheker rortrouwda tgn ooren niet en toonde aieb zeer raratoord dat men hem om zulk een raden had gewekt en tgn rrOuw die er ook bg gekomen waa aprak een hartig woordje mede Da man boitaa hield ecbtrr aan en tea alotta rroeg de apotheker tBoe ia uw naam Wilhe1m waa bat antwoord echter ran een andere atem aWilhelmi too beeten er dnitendao hoe terder aVoo Bohento lern klonk het no baitan III 1 14 I ll 4 11 8 7 BIB t ll t 87 l SI 1 41 1 88 8 08 8 17 8 40 4 4 98 ff 4 l ff 4 81 ff 1 04 4 17 8 11 8 14 4 08 8 88 8 187 10 ff 7 18 1 48 7 89 8 88 10 17 10 14 10 41 11 11 10 01 10 84 ff 10 14 lO H 11 10 En nu begreep de apotheker wie buiten itond Het waa de keizer die aen goed waarnemingipunt getocht had en zeker wel wat rroag in den ochtend et plaati wilde nenaen Hg bad den kroooprina tan Oldeoborg foorutt gezonden en deta bad de rolle laag uit de apotheek gekregen De keiier kwam jniat aan toen de rraag gedaan werd boa da onbesobeidan ruatrerstoorder beatla Bg lachte hartelgk toen de deur eiudetjjk wgd geopend werd en wilde ran beden om rargiffeuit die zei hy niet te pat kwa man bg tulk aan indring r nieta wetan Da apotheker anelda naar da alaapkamar doar welke de keiiar moeat om het balkou ta bareikan en waaruit tgn rraaw dia iatnaaehen wadar aaar bono waa gegaan in profond oagligé da tlucbt nam toan rg hoorde dat bat da kaiter waa dia da trap opkwam Zjj maakte tich terdienatalgk door roor dan hoogen gaat die tonder iala te gebruiken waa uitgegaan a n kop koffia gereed ta maken tarwgl hg ran het halkon da bawagingan da troepen waarnam Bet afacheid waa hartalgkar dan de eerata onttangst De rorige week outring de apotheker een bedaokbtief toor do gaattrge outrangat en daarbg waa ean portret ran den keizer mat t n handtaakeniog gatoegd Ten opzichte ran hat gebruik ran kilometarboekjea beeft de StaataipoorwegmaatMhanniinader bepaald Op de gameenaefaappalgke Ijjnen worden kilometerboekjei niat toegelaten in da treinen der Bollandache Spoorwegnaet obappg Wordt aan kilometerboekje ter inrnlling en afatempeling aaagebodan op oen atalion eeoer gemeenachappelgka Ign in babear bg da Hallandacha Spoor an m et da houder zgne reia beginnen door gebruik ta maken ren een H 8 M trein dan moet iorollingan afatempeling gaachiedan roor ditgadealta ran da reia dat per S 8 reap N C 8 of N B D S train wordt afgelegd Bg roorbeeld da bonder ran ean kilometarboakjo vienicbt ran Winterawgk ria Zete naat Arnhem naar Utrecht te reizen atatinn Wintaraagk moet dan het boekje inrullau en afitampelaa toor da reia tan Zeranaar tot Utrecht Of wal de houder nn aan kilomatarboakja wenicbt ran Oldenzaal naar Zutlen ta reilen en rei t tot Hangeloo met een H S M trein atation Oldenzaal moat dan het boeltje iotulleu en afatempalan roor do reia ran Hengeloo naar Zutlan In beide genllen moet de reiziger tich tlidan roor da raia tot Zarenaar raap tol Hangeloo nu aan plaatibawgi B 8 M roortien Wordt eau kilometarboekje ter inrnlling auafatempeling aangeboden op ean atation eauergemeeoacbappelgke Ign in beheer bg S 8 raap N C 8 op aan ooganblik dat da ear trertrekkende trein in de richting ran de reiaaen H S M trein ia dan moet a rorena totiurulling en afatempeling wordt orergagaao er den reiziger op gaweaen wordan dat hgtal moetan wachten tot dan eeratrolgtndeaS S raap f O S train an ham bet uur ran rarlrak nn dien train worden medeoradeeld Wordt öp eanig atation aen kilometarboekje tar inralliug au afatempeling aangeboden roor aeaa reia a 1 ur Wiaterawijk Miate Aaltan Taraatald Tarboig Deuticbem Wahl of Didam dan moatr inrnlling rn afitempeling tot Zeranaar plaata rindea b naar Kleef Cranaabnrg of OiMibeak dan moet inrolliog en afatampaling tot Ngmegan plaata tioden a naar Gildekaai Bentbeim Scbaitori ot Saltbargao dan moet iutniliog en afatempeling tot Oldentaal plaata tinden tenzij da afatempeling plaati tinda bg trein 51 of bg een op train 61 aanaluiiaudan train in welk garal da inrnlling au afatempeling ook toor Bentbeim an Salibatgen kan plaata tindan Sinda eanigan tyd ia da nrhoading tniachan da Ktoonpriuaet nn Roemauië au haar mater da groothertogin na He aan niet too goad ala men tan twee tuatera kon rorwacbteu au da gebeattenii die tot die broailla aanleiding bai ft gegeten ia hoewol zeer rarmakalgk roor da Igdenda pattg dan ook niet teer aangenaam s ig O door i ia 7 84 tt ff 84 ff 8 1B ff 8 M 8 04 1 14 10 8 11 18 8 84 10 10 11 10 11 ff 10 M a lt 10 88 11 8 11 44 B 80 t lt 1 11 I IO tl 10 7 90 7 BI 10 01 t ll 1 84 ff 1 48 ff Il ff i m 10 10 loji 7 41 De groothertogin tan Haaaen wat deaan lonar in Sehmlbach om da moddarbaden ta gabraikan Eana rargaia da da Ktoonpriaaea ran Roamanii haar in de badkamer aen eaman behendig onder haar mantel rerbergend Toan da groothertog n nn top tot teen met modder bedekt nit baar bad slapte nam de KrsODprinsea rerradelgk aan ikiekjaa ran haar Da grootherlogin wiit ar nieta nn ró 5r tg aan pbotogtaphia ran tich aalf mat dt moddarbedakking tag Daar tg ar trolach op ia aaa aangenaam aitarlgk ta hebban waa ag arg ontatamd te booren dat haar mater aan rala rerwantan au triaaden reada afdrukken ran da pboto had getoaden Tot rarontacbaldigiog ran da Eroonprinaaa ran KoamaniS moet rarmaid worden dat tolk ean modder bedekking een een werkelgke bedekking ia en lara Qrnndj bet alleen bockingi zon rinden too gezien te wordan omdat bat aan kleedij ia dia tiachti in an moddar badkamer aan badt San hdar dia te Dierar Dr ntt ing om kangnan ta acbieten hoorde plotieliug tgu kond jankan an tag ham angatig in de laan rarachgaan waar hg atond Met het gawear gereed wachtte hg de dingen af die komen toudan an daar reracbgot aanaklapi eaa wild twgn Op eaniga paaaen afataodi bigit bat beaat ataan Kieta aadera hebbende dan aen lichte bagelpatroon legt de jager op ean oog aan en trekt af Hat beeat begon treaaalgk ta brullen en trok ar tan door Hen beaft den erar niet waar gatian BH MM kwamen Vrgdag roormiddag kwart roor twaalf ta Apeldoorn aan waar tg werden rarwalkomd door den Commiaaaria dar Koningin in Gelderland leden tan Uadep Staten en bet gamaentebeatnnr ïu da fraai reraierde wachtkamer Ie kitaae werden bonqnetten aangeboden en hield de bargemeeater eeo loeapraak waarna hg namana da uorgerg adreaien aanbood aio da Koningin en de Koningin Moedar door hem ztlrao op perkament gaachreten De roritiauen raden in aen met riar paarden beapaonen rgtuig begeleid door aan eerewaoht in coatomee ren groen laken met breedgeranden fitten hoed op met oranje getuigde paarden naar bat paleia door bet fraai teraierda dorp waar aaa groota menigte ook tan aldera ge komen HB MM hartelgk begroette Op het Kerkplein werd de feettcommiiaie roorgaalald da echlgenoota ran rocriitter en aaerataria boden weer uqaattan aan Voor da Proteatantiche kerk waarren de Jgiltan geopend waren werd nogmaala atil flï4nden Op het orgel ward Faalm 134 gakpaeld en de oudata predikant de heer Hattiek iprak aen walkomatgroet nU aan de Ambachtarronwa nn Apeldoorn hpw weaimeiajea boden hier bloemen aan Ook de teerlingen der kweekacbooh roor on detntereeaeu tongen een lied roor BB MM Ég een earapoort nabootiing nn een oude reatingpoort aan den ingang der Paleialaan toog aen gemengd koor run 80 perioaan aen welkomatlisd gecompagneerd door den beer Bajiman waarna hellabardiara in 17 eeuwiche coatnmas de poort openden Yoor het paleia werd nog aan BH UM ho de gebracht door het peraoneel aNamiddaga werden rolkaapaleu gaboudeu HB HM bezochten gedurende een half nrtje bet terrein dat geheel ala kermia waa ingericht a Aroadt werd in rerachillande lokalen concert gegeten De illnninalie dia algameea wat ilaagda teer goed De Koninginnen deden tegen half 9 nog aen rit om de rerliohting te zien Zaterdagmorgen om half 9 tonden zich ruim 2800 lohoolkindaren rereenigen op bat Kerkplein en nn dear naar ibet Loo gaan om aan aubade te brengen begeleid door 3 mnpiekkorpaan Bg déte gelegenheid toa aan B M een fraaie oorkonde worden aangeboden opgeateld door mr F Tideman te Haarlem met tldHUngen nn den beer Üou Cachet v f FOIilOTIEI Oerouden en nog niet abebaalde roorwerpen der maand Santambar 1898 1 bloedkonien halaketting mat gouden alot 1 oaiutuur 2 huinleutala 1 hondanbalaband 1 riem staaldraad 1 tilrereu medaille 1 bisedkoralen armband 1 pennemea 1 titter riogrtja 1 portamounaia mat 2 kwartjee 8 rlaaacbmandjee 1 portamounaia met 1 cent 1 raiataKbje waarin japonatof 1 mee mat Bcluede 1 portamounaia mat eenige centen 1 portemonnaie met ean rozankrana 1 kruiaje Tan aan rotankrana 1 goud oorballttje mat rood steentje I rergrootglaa 1 achaar De gedeponeerde roorwerpen der maaadeo Maart April en Mei 1898 en niet door d rarlietera afgehaald tga ter baacbikkiag nn da riadara met inaehtnaming ran art 2014 B W Bnraan ran garoaden roorwerpen tooreal mcneljjk geopend tan 11 1 auorgaat Qonda 3 October 1898 Da Commiaaaria mo Folitia W T OABDfREM STADSNIEUWS OOUDA 3 October 1898 Zaterdag M werd in de Sociëteit Ona Genoegen t alhier de gewone rargadering gebonden tan GoderwöterB ia bet ArronditHment Oonda Bg afwezigheid tan den beer Scbooloptianer werd de rergadering geleid door den ricepra aident den beer B Bagen Na da gewone werkzaamheden werd het woord gegeten aan den heer Jobi r d Laan dia inleidde tSourereiniteit e Boewei in mimen tin oter dit onderwerp geaproken werd oordeelden bet Bestuur en bet meerendeal der laden bat gehoorde roor geen debat dienalig aangetien bet tich toUtrekt niet op ondarwgakundig gebied bewoog Na de eloiting der Vergadering tereenigde tich een klein getal laden aan een gemeen aobappelgken maaltgd Beroepen bg da Chritt Oval Kerk te Urk de heer G Boa alhier In de maand September weidau tlUat behandeld Aangattoden 1323 Afgelererd 1621 Opgenomen en terder geieind 343 Totaal 3287 telegrammen tegan 2806 iu deiefde maand in 1897 WniBDiH Tot ondarwgier aan da aohool met den Bgbel alhier ii benoemd da beer J tan Rgn te Oosterbeek Rechtzaken WegBDB OTerkrvdÏDg der boUirwet varoordleelda de liBDtoDrechiar ia bet eeraU kanton te Botterdsm Jaoab dan ËUe t Zoetermter tot i20 boete lola 5 dageo btchtaoii Qerardui Breiser Ie PoortagMl n Jaa Starrenbarg ie Vear iedsr tok f 10 subi 2 dagen n Leeodart Vericboor ie Rotterdam tot f l labi J d hecbtenii 358 Staats loteriJ 8e Klaaae Treklting tau Maandag 8 October No 8803 097 787 en 7158 ieder 1000 No SIS 814 9018 11773 13040 en 17 8 ieder 400 No 178 9 0S6 878 18981 en 187S4 ieder 100 No 1097 Sl t 8431 18874 14700 17848 au 19781 ladar 100 PriJieD na 70 99 3118 8886 8980 11417 1S7I8 18091 18883 874 Sist e 78 8981 U47B 13878 16144 19097 433 3154 8780 9079 11898 1S90S 18181 19088 457 3158 7039 9098 11878 14004 16188 19040 554 SlU 7038 9154 117S5 14899 16840 19073 562 3378 7151 173 11889 14817 1MI8 19173 715 3361 7184 9371 11108 14401 I6S00 19111 833 SS 9 7336 334 11147 14433 1 68 19881 883 3440 7487 9381 11970 14B7S 16658 19403 868 8509 7419 895 1S03I 14189 l a87 19458 888 3615 7458 9865 11076 14748 16798 19499 938 3878 7478 1941 11538 14916 16914 19649 1006 S 4B 7558 9953 13546 14989 17007 19698 1613 4076 7683 9956 11557 16000 170SS 19848 1647 4188 7136 9 S 11611 15131 17088 19918 4088 7807 10181 11711 18188 17108 801871993 4681 7857 10180 13738 18987 17818 301769037 4700 7880 10388 13787 16306 17877 30140 1089 4788 793710375 13783 15408 17604 lOltO 3104 4853 807110187 13840 15530 17611 lOSlS 1153 5088 8174 10317 19853 11685 17733 I0S41 3338 5076 8387 10384 13986 18677 179S8 304083537 5351 8879 10482 18001 16697 17983 10405 3603 5636 8399 10571 13147 18747 17997 90667 1788 6607 8456 10644 18193 157l 18005 30035 3803 1791 845710795 13858 15801 18050 10611 tISB 5843 8487 10997 1S444 15860 18070 80088 ttSB 6914 8574 10908 18467 16884 18127 10718 6984 8710 10984 13494 15884 18633 07681969 8a44 8768 11390 18507 16 11 18678 108138010 1984 8678 11490 13653 160S1 18798 10899 SOIS 6388 8940 11446 11661 11018 18837 8 88 Veemarkt te Rotterdam Uiandig 8 Ootobar 1898 VETTE OSSnCN en KOEIEN groola aantoer prijaeo naren roor la kwaliteit 19 Ie kwiliteit 15 Se knlileil 34 Cent pet hilf Kilo VETTE KALVEEEN Umelijke aaatoer lo kwaliteit 15 Ie kwaliteit 11 oeot per half K O VABKENS klei aintoer la kwaliteit 10 Ie kwaliteit 18 cegt par half K O WOLVEE groote aintoar De hm del wai toor ronderen en labapen stug en minder in prga Kalteiea pr ihoodeDd Varkeni beter in prjja wageni IreVkende handel toor Duilwibland MARKTBERICHTEN Binnenlandsche Granen BOTTEBDAU t6 September 1898 TARWE per H I 6 15 i 8 10 puike l Kinireper 100 K 0 1 Oaaada per HX B 7I i 6 80 B008B paikf pet H t f 4 80 i l 0 mindere f 1 f r WINTEUGERST per HiL i per 100 K G 7 t5 ü 8 ZOMEROREST per 100 K G ƒ 7 86 4 7 50 CHSVALIKRQER8T per 100 K Q 7 90 k 8 76 Belare par Hl i ƒ HAVER per IU ƒ 3 7 i 8 75 per 100 K O PAARDEBOONEN par H L i WITTE BOONKN per H I ƒ BRUINE BOONRN par H L 9 76 i 10 60 BLAUWE WUVTKN KooklOOttaa per HL 8 76 l f 9 00 NIel kookioorlen p H L ƒ 7 40 8 KANARIRZAAI par H L i I 6 50 KOOLZAAD puike par iH L 7 71 k l l laindere par HL ƒ 4 ƒ Fer Telegraal ROTTERDAM t Ocloher 1898 Ouada 571 l 00 WinUrgertl 710 4 100 Zomer 750 t ƒ 116 Chatilier 885 4 900 Witte Boonen lOiO 4 IIIO Bruine 1050 Kookioortea 7 0 a 876 onkookendo 875 4 760 ODtvanKea eeoe groote sorleerlog Deensclie Eandschoenen Vfor DAMBS n BMBltES A vaa OS As Md Tailleur Kleiweg B 79 73a GOUDA Teleyikami iir af Bour van Amsterdam Vikra 8 V 97 91 100 sey BS 81otkrs 86V 97 83 88 1 OOTOBEB NlDnUND Uert Ned W 8 i l dito dito dito 8 dito dito dito 8 Ho oil Obl Gau ll 1881 888 64 71 V 103 V 39 77V iiy l6Vi lOlV 88V loov 100 668 476 103 601 lOlV 198 1451 Vil 100 ml 88 HI 111 I05 lOIV loov Il 163 l 1884 B 1881 4 n 18M4 41V 61 ROtUND Obl BiBDanL 1894 4 dito Oeoool 1880 4 dilo bij Rotha 1889 dito bü Hop 1889 90 4 dito ia goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 SrJillll Parpet lohuld 1881 TuBKliJ Oapr CoDt leen 18 Ga4 loaning leria J floc laeaing lorie C Zmi AFB Rep t obl 1891 8 Uaiw L G Fr Lien rert Nlo HoU U Spoirw Mij aand Ug M Eipl t 81 Spw aiiUd Ked Ind Spoorwegm aatid Ned Zuid Afr Spm aud i dito dito dito 1891 dito I ItAUtSpoorwl 1887 89 A Eobl S 58 Kaid tul Bpwnij A H obl iS POL H Wiriohau Weeuen aiiuï 4 BOIL Qr Ruil apw Mg obl 4i i Baltiaobe dito aaad Fattowa dito aaad 5 10 101 a 6y 188 It lOO i 66V 10 f U 16 U8 168 Iwang Dombr dito tand 6 Kunk Ch Aiow Bp kap opl 4 dito dito oblig 4 J 14 l ll Jlig 4 i obl II 171 103 106V ion l 991 117f 117 81V 80 AuallA Ciint Pao Sp Mi Cb o k North W pr 0 t aand dito dito Win St Peter obl 7 Danter k Rio Gr Spot eert t a llliooia Oentril obl ia goud 4 Louiir b NaihtilliCort tjuiild Mexico N Bpw M Ie htp o 6 MiM Kinaai t 4pCt pre aand N York Oiitiao k Weit aand j dito Fenn Ohio obllg OragoD Oalif 1 o byp ia goad 8 St Paul Minn k Hanit obV7 Ua Fac Hooflun obig 8 dito dito Liao Col 1e hyp 0 8 OiNADA Can South Chert t oau 1 1 Vn C Rallw It Nt lo h d e 0 Aniterd Omnibni M aand Sotterd Tramwe Hiali nand Nbo Stad Anuterdam aand 8 atad Ro turdiun aand 8 BtLolt Stad Antwerpen 1887 I t 8 ad Bmiiel 1886 l HoHo Tbeiu Reiullr Osioliob lf OoiTBNt Staatalreoig 1880 8 K K Oaat B Cr 1880 8 SPiBh Stad Madrid 8 1888 Nto Vtr B Z Atb 9pog Qorti ADVERTENTIEN VAN Blommestein s Iimkt i £ jiroi fonderViniltjIijk de BESTE i volkomen ONSCHADELIJK APtLDOOnNHOLLAND