Goudsche Courant, dinsdag 4 oktober 1898

Woensdag 5 October 1898 378te Jaargang So 7701 mimm mum Nwuw9 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelMbn tl M ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend plaatsruimte i De Uitgave dezer Courant gesebdedt da ge lijk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afaonderlöke Nommers VU F CENTEN Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd ITT ZEEP WOLFF Co WESTHAVEN 198 len biede het gdakdekaBd De prtjzen lya door den SUat cefarandeerdc Hootilprl 8 OWOM Huk Oitnoodiglng tot dMlnemtng in de kansen van de 1 LtLbecksche Staatslnterij De Toordeel biedende door deo Staat Tiiibeok gewaarborgde groote Goldloter i bevat Tolgeus het plan aleclil 60 000 hare lotQii daarentegen 85 000 priyzen Eoodat de helft yan alle loten zeker winnen moet 86 pr 9 000 M i 8 000 i 1 00 a 1 000 n 600 g k SUO i SOO i lt6 i 160 i 180 k 100 u 94 i i 9t t eenige maanilaD iu 8 88 1 1S4 819 4SB U 6 1 4 soos 8902 De prezen Egn de volgeode Db boogite pr B ia eventueel 600 000 Mark Premie van 800000 M Iprija 200 000 1 0 100 000 t 1 V 70 000 i prijteQ tL 60 000 Ipryi K 4B 000 S prÜEjm i 40 000 1 prga it 85 000 Spruzen a 80 000 IprijB a 20 000 h 8 prijzen a 10 000 It 0 u 6 000 en worden deze in klassen uitgeloot De Hoofdpriji in de Ie ktaaie bedraagt Mark 80 000 Htügt iD de So kl tot M 86 000 in de 8fi tot M 40 000 ia de 4e tot M 41 000 in de 5e lot M 60 000 ia de 6e tot M 200 000 en met de premie van M SOO OOO event tot Mark 600 000 De uitgave geeobiedt in halve en vierde lotea Voor de eente pr itrekkïng die ofiioïeel w vBstgeitold koet twee halve origineel loten ileobta M 8 of 4 80 een halre origineel lot alechti 4 h 8 40 oen kwart origineel lot elaobte 8 l eo T o inleggelden voor de volgende klasaon xoowel ala de jniste 1 al der prijzen worden aangegeven in het offieieele trekkingaplan voor sion van hot Wapen van den S aat welk plan ik op aanvrage gratia verxend Iedere deelnemer in de loter ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaata gehad hobboudo trekking de offioieele trekkingaliJBl en TerzeDdin van de prijzen goBohiedt door direkt en prompt aan de wïnnera en onder de itrongite geuoimbouding BV Iedere Beatelling kao men eenvoudig Ï or postwiaael opgeven en wendde zich dua met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig p aata hebbende trekking loo spoedig mogelijk of nlterl k tot 20 October e k met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr Blakin m Wiuelkantoar Id 11 MBUB0 DuilHlkUnd FEANSCHE STOOMVEEVEEU ohemtsche WassoheriJ TAN H OPPEKHEIMFJt 19 KruUknde BoUerdam QebreTetoord door i M dan Koning der Belgen IloofddepM Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het toornen en Tenren T n tile Heeren en Uametgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het ataoma an pluohe niantela yeorWi bont eni Oordgnen tafelkleeden ent worden naar de nienweto en laatite mMhode ge er d Alle goederen hetüfl gestoomd of geverld worden onsohedelök TOor de geiondueid Tolgens staal bewerkt Chemische WasecheriJ I en Stoom Ververij J DE WIT en Oomp J I UTBBCHT i Spoeilge en netto anewwJi i Lage DrUron UEPflT bö Gez fiEUKËRS in Modes i Torfaarkt 248 GOUDA i aotid Ur k Mu A UUIMKMAN Zn Een DAGMEID GEVRAAGD bg MejuSroDw SOOS Tiendeweg 59 Aanbesteding Op VRIJDAG U OCTOBEK 1898 te twee ure zal door ondergeteekende namens den Heer C D Hooohdmii te Ztnmmerdam in het Hotel d Zwii yan P tah Bniiii te Bodegraven worden AAüBEISiTBED Het AFBREKEN van een Üais met bijgebouwen onder de gemeente Zwammerdam aan den Overtocht nummers 31 en 32 nabij den tol te Bodegraven en den BOUW ter zelfder plaatse van een Heerenhuis met Stal Aanwytiug zal aldaar gebonden worden Vrijdag 7 October rm 11 nnr Bestek en 3 teekeningen Terkrggbaar tegen betaling ad 2 per stel aan het adres Tau ondergeteekende of worden tegen postwissel ad 2 10 franco door hem toegezonden Inlichtingen geeft de Architect G W HOOGENDIJK Passage 23 Rotterdam Nieuwe Loterij Nieuw Geluk t Den 20 October e k heeft de trekkipg plsste van de Eerste door den Staat gewaarborgde Lubecksehe Staatsloterij Vae de 50000 Nommeri worden in dea loop n I maanden 1 000 dus de helft verdeeld over S klaiaen met prgien getrokken tot een gozamenl k bodrag van 5 inlIlloeD 283 325 Mark waaronder zich de volgende hoofdprysen be vinden eventueel Een half millioeii Speciaal 20000 10000 5000 3000 2000 1500 1000 600 800 1 it 8 i 12 tt 35 it 83 it 2 k 164 k 319 it435 it 1 1 h 1 ik il it i it i k M 300000 200000 100000 70000 50000 45000 40000 35S0U SOOOO S8930 k M 800 10 150 180 100 94 68 ÏB Van boveMtaando prijzen worden in do eenie klaue 1500 tot oen geumenlijk bedrag van M 95A79 getrokken Voor de trekking der eerste klaiae welke Tolgena ambtelijke bepaling op den 208ten OCTOBER e k is vaatgestold bevelen wij aan HaWe origineel loten i Mark 4 of fl t 40 Kwart ff t u l 0 tegen intending van het bedrag of tegen wm boura Alleen origineel loten worden uitgegeven welke met hot Lubookache Staatswapen tqn voor zien De trekkingen geaohiedeu in het openbaar onder toesioht van regeeringiorganon en WMrborgt de Staat voor prompte uitbetaling der prjjten Oratie voogen wy aai elke beitelüng het ambtelijke plan waaruit eoowel do verdeeling der prijten op de trekkingen dor veraohillende klaesen aUook de betreffende intetteo btgken en tonden wij onsen belanghebbenden tender Toorafgaande aan de offioieele Ijgaten na afloop van iedere trekking A angczien het aanUl der nitgef ven loten betrekkolyk klein la en in weerwil daarvan dexe loterij talr ke hoofdprijten oplevert beataat een teer groote kana een hoofdpr a te kunnen behalen en ia hier eene gelegenheid ot winnen voorhanden tooala tg ileohts telden wordt aangeboden Wy vertoeken derhtüve met beatellea met te willen aartelon daar het etellig ia aan te nemen dat de voorraad van loten epoedig altgeput tal t n Kaurinanii Stiuoo Bankiers en Ueldwisselaars HAMDUBO JW uate oaadu4elrk ia I iMltlMlyksnpo t ld otliiert en vooral demes ea KtnAtrsetaorawerki Is de Appnluur van 0 II Mlltr ft Cs lerMi BeetkSIr M Menletitfoed Wf op naam as Milekaraitk Irtryssaarlv NHreaV IMTM W Mn waHiel lii i rl Hli t l tmmtiitta Wi Sa rt saaa n Sliuit ieürwegBL De Extratreinen welke g edurende den lnterdienst 1898 99 des nachts van Rollerdam Maas naar Ain§terdani loepen na afloop der voorstellingfen van het NeBeRLllDSCH OPERA GEZILSCIIAP MHretteuren e 4 MjMXOBX en iMUMAUl zullen ook worden opengesteld voor vervoer van reizigers 1 en 9 klag§e bestemd voor GOUHA De reizigers voor GOUDA moeten voorzien zijn van gewone retour gezelschapsbilletten of kilometerboekjes I 1 I Levensverzclicriiig Maalschappfj JOIIAND Goedgekeurd by Koninklijke Besluiten laatschappelp Kapitaal ƒ 1 000 00 00 Gevestigd te Amsterdam Raadhuisstraat 32 34 COMIHISSA BISSElf W J BOLIiEE Directeur der Algemeene Brandwaarborg Maalscbappij te Amsterdam H HANSEN Directeur der Verzekering Maatschappij Merourius te AmsterdAng C R C WIBAÜT Bankier te Vlissingen Mr 8 B W OEA AF VAN LIMBURG STIRDM Advocaat ProoureufJ te Arnhem Jhr H P SCHUURBEQÜE BOEIJE Burgemeester y n W prmerTeer DIHBCrBVIIEIV L H F SCBOITK BUIG J W nWM VAN DE PUTTE Venekertng van Kapitalen Mi OverUJdtm en btj Leven DaOeHlk fnffaande en uitgeêtelOe LHffenten Uitxet Kindervemekeringm Inlichtingen te bekomen bij dil vertegenwoordiger yoor GOUDA en Omstreken den WelEde estr Heer V C VAM NEI Gep Kap lofanterie te Goud LOTEN i in de Verloting der EOLLANim UATSCHAFFIJ 7AN LAHDBOÜ Afd GOUDA en OMSTREK JiL zijn verkrijgbaar bij A BRIiXRMAIV ZOOl Prijs f 1 per lot 11 loten voor f 10 U ECHT JDBt JTOO f X t rooral op d jDberlahnstein 4WUaCIHIMIlVieTORMBIiOH OBCmAH ISTeHt o rcap MaaXto hwi Wt ExpMtaUe 9an dé Hutorta Bnm ïï f i VERKIEZING Tan een Lid vao den Gemeenteraad D BUBGBMEKSTKR n GOUDA GwNi t let GoiBMiiltwet au rl 3 rm bet Kmiuklijk B loil tan deo 8n Msi U97 S1mI bUd no Ui dost t watan dit ia hal tneada KietdUtriot dor gemeente Goud de Terkioiing i n EEN bIDian den GBMEESTEm BAAD ter vooriiening in da Taoato ontstaan doordien da Haar O BUUNT dia i 1 05 u moeten aftreden agn ontilag keaft genomen ui pkaU kebban op 18 October e k dat op dien dag Tan dea Toormiddags negen nur tot dai namiddag rier uur bij hem kunnen worden ingelererd de b i art 51 dor Kioawet bedoelde a opgaTOn tan Candidaten waarren de Toorgeaohreven formulieren ran heden af ter Seorelario koatolool roor de Kieiera rerkrygbaar ayn i en dat oor iaie rerkieiiug do ilemming lOO die noodig mocht yn door Burgemooiler en Wethouder is bepaald op Dioadag den 2Sn October a k ea de haratamming too noodig opDinadag deu In Noiambar d a v Qouda dan 4 Ootobar IStt De Burgemeaater voornoemd H L MARTENS NATIOIVALEMILITli TWEKDE OPENBAEE KENNISGEVING BUEGEMEESTEE en WETHOUDERS vin Gouda voldoende aan art Ï8 der Wet Tanden U n Anguslufl 1861 Staaliblad no 7 en aan art T n Zgner MnJBiteiti beiluit T n den 8n Mei Ufiï StaaUblad no 46 brengon ter algemeene keniia dat de Loting dar in dit jaar voor de Nationale Militio iugeachrerenen in deu Gemeenla m1 plaats hebben op Dinidag den lln Jotober aanitaande aanvangende dei Toormiddagi 9 ure dat de ingnohrOTenen uaar Alphabetitche orde opgeroepen uUen bun Bommer trekken dat Toor den niet opgekomen Loleliag da trokking kan gelohieden door ign Vader Moeder of Voogd torwgl dit bij hnnne afwezigbeid door den Burgeneester of aen lid Tan dan Geiaoenteraad wordt gedaan dat de belanghebbeuden ten einde te loten en opgaaf te doen ran de redenen Tan rr telÜDg die 1 ter sake ran de Militie meenen te bebben tich op Toormelden dag en unr luUen mosten beTinden ten BAadhuizo dezer Gemeente dat op Maandag den 24a October daaraan rolgeude ran dea rooruiddagi 10 tot dea namiddags 1 en ran 8 tot 5 ure op bet Eaadbuis aanrnag kan worden gedaan tot het opaaken der getaigBohriflen wegene Broederdienst of ran te cgn lüenige Wettige Zoon en dat belanghebbenden zi6h moeten aanmelden TorgCHilA Tan twee met hen bekende ter goe f EVlLLETÖX Gedenksohriftei van e ii Oeiukiotker op AMIBAL DE YONDELIN JVw het Frtintck DOOK W NUTTEES 7 Slechts enkele büzoodsrhoden dlQ roor good bogrif ran wat rolgt onontbeerlgk tijn willen wg bier aanstippen en enkele der hoofdfiguren roorstellen Kiewn wjj idaartoe den arond die aan den naoht waarin Louise an Martial door ons belaiiterd werden Toon ging Jkeht ur wezen de wgzers eeoer smaakrolle pendule op den mafmeren sohoortteenmaptel ran aan smaakrol gemeubeld salon in het huis ran den markioa de Baisetorre Alhoewel drie porsonen hier aanwesig warei heerschte in het aalon een diepe stilte Do markiu geceten aan den linkerkant rap den huid waarin een helder nor brandde bet was in do eerste dagen ran Janoari waa geheel rerdiept ia de Mereere de Franoe Zgn met flanel onvonden linkerbeen rustte op een laag raatbankje De markiezin legenorer hem zat met in haar sohoot goronwen buiden bewegiaglooa roor zich te rtwee Hau blik glazig en looder leven rerioor lieb in bot ledige heUia m was btisd I Do dorde aanwei go een wiAnig op den aohtergnad Mktor de ronde tefel goioÜB vh ea joag der naam o faam staande ingeuteneo die op hunne reran twoordelykheid de Teraischte getuigenis kannen aflegden en hot op te maken getuigschrift onlerto keneii Het doon opmaken Tan me gotnimchriften is echter niet rotdoende om ran de rrystajliog rerseketd te tü daartoe sullen de Lotolingen de rr telling in de Eerste Zitting ran den Militierand moeten rragen De benoodigde bewgron ran werkelgken dienst of uittrekieli uit het SUmboek sullen roor de belinghebbenden bij de betrokken korpsen worden aangeTraagd imliea zij zich róór de Loling rerroogen ter Secretarie dezer Gemeente en de daartoe noodigo inüohtingen tijdig Terstrekko terwijl zij die bezwaren mochten hebben togen de wiJKe waarop de Loting is gesohieJ deze kunnen iubrengep b de Gedeputeerde Staten dezer Pron Tinoie binnen Yyf dagen te rekonen ran den dag waarop de Loting heeft plaats gehsd bg een op ongezegelil papier goaohreren bezwaarschrift hotwolk met de noodige bewgsstukken geslaafd tegen bewijs ran ontvang tal behooren te worden ingelorerd b don Burgemeester dezer Gemeente Gonda den 4n October 1898 Burgemeester en Wethouders roorooemd R L MART ENS De Peoietaria BEÓÜWER BulteBlaodsch Overzlclit Da iDroitiala rHommea maldt dtt d onderrrtgiog van Pieqairt op doorslatinds wüaa da Mbtbaid van bal patit folea heeft baweseD en dat de raat da inatroctia belaate officier da baichnldiging moreel beeft lataa rallao Maar Picqnart wordt ook bwchnidigd tan Tarraad en aamaoBpaaoiog tegan de veiligheid van den itaat op grond van een hoop stokken die naar het blad verzekerd door Banrj ipD vervaardigd bet blad tart alle tagenapraak van deta bewaring Hat voegt er bg dat de gonvernenr van Parya voornemeui is Pioquart met gaaloien daaran ta laten tareobt staan dit heeft aanleiding gagsven tot a n raaks van samansprekingen met regaeriogemaaaen dia eerlang tot een beslieeiog ia ha leiden Wat de revisie van Dreyloa vonnis betreft de precnrear genaraal zal het rrqniaitoir oiterlgk Woensdag aan mr Loew den voorsilter van de kamer van strafzaken van het Hof van cassatie iar hand stellen De raadsheerrappor lenr ion eerst tegen het elade ran de volgende week benoemd orden De Oattcnrüksche Rgksraad heeft met 202 tegen 33 stemmen aangenomen het tweede gedeelte van het voorsto Schwegel aarbg de regaeriog wordt nitgenood gd do maatregalen ia doen kennen waartoe besloten was voor het meisje zwggend en geheel ia odacblcn rerdiept mat een smaakvol borduurwerk bezig Dit jonge meisje het eenige kind der adellg ke echtelieden was met engelachtige aohoonbeid begiftigd Niet alleen was haar gelaat uitermate fijn besneden en regelmatig hare taille bewonderenswaardig welgemaakt en bekoorlgk maar wat boren alles een indruk die aau neigingen tot aanbidden grensde teveegbraobt was de uitdnikkiig ran reinheid sprekende ait geheel hare rersch niog inzonderheid uit hare groote dwepende oogen Dit mai e was Lonise Zg v ddfl aan haar werk die halfonbewnste aandacht welke dntdelgk aantoont dat de gedachten zich met iets anders betig houden Bg nnuwletteode beschouwing zou rooo uit den zaoht weemoadlgOB blik barer oogen wd diepe sielesmart hebben kunnen afleiden rondom dte oogen zelfs sporen ran tranen hebben kunnen opmerken Sporen ran tranen F J uiae was twintig jaar w beaat sehoonbeid rgkdom waa de afgod barer ouders Waa er in dtl huis zoo rgk bedeeld mot alle voorwaarden tot iereo nk dan oog een drama mogelijk geweest zweefden er niettemin reeds dreigende rampen rondom dat madonnahoofd waren er voor dat harte na reeds rwlenen om roor een oogenbtik ran nadenken terug te doinzen Het rorigo hoofdstak heeft bereids een rreeselijk antwoord op d to rraag gqieren Door een londerling toerei men ion kunnen zoi gei doof t D vosdor had de flmüle de Boeeetom aiil n geval dat het Vergelgk niet langt parlementairen weg tot stand komt De Kamer bei ft het voorstel van deu afgevaardigde Sohwegel on onmiddfllgk over te gaan tot da behandeling van het vergelgkontwerp aangenomen De eerste leting werd aangavsogen De minister van finanoiSo verdedigde het ontwerp wgiende op de noodtakel beid van wederkeerige oooeeesiet a e Bet ultimatom van de vier mogendheden is Zatsi tg aan de Porta aangebeden Da Saltan heeft drie dagen tgd om er op te antwoorden en veeHien dagen om alle Tiirksohs troepen an het eiland Kreta terog te trekken voor da aitvoering van de overige eitcben der mogendheden 1 hem een maand toegattaan Weigert de Tnr ie regeeriag dete eiiohen aaa la nemen of voSrt tg die niet itiiitalgt Dit dan lillen de mogendheden geweld gebraikeo Beden moet dos de eerste beslistiog vallen Da nota der mogendheden is teer kort en seer cathegoriech Uitgaande van de stelling dat de aanwesigbeid der Turksche troepen op bet eiland gebleken is oonoodig en tells gevaatlgk te ign wgl ig het herttellen der orde balelten en de invoering van oen geregelden toestand bemoeilgken dringen de mogendbeden aan op de terngroepiaff van alle Torksohe troepen Zoolang tg er ago is geen op ossing der Kreteoaer qanaalia denk baar Daarom terlangen de m gendhadao dat op ZsiarJag 15 October de Tnrksabe treepen het eiland tollen hebben verlaten Wat tDlIso ag eobter doen wanoaar de snltia dit wsigert Sr ago een aantal troepea op het silaad bgstn van versohillends aijden worden versterkingen geionden Toch is het niet waarschgolgk dat de mogendheden op Kreta een strgd mst de troepen vae Sdbem dacha tullen aanWnden al konidigt da aDailj Mailedaarioa het voornemen aan Het meest waarschgolgk wordt geacht een maritieme demonatratie in de Boaporos Ztl bét quattot op dit punt meer eenage tiadbeid toooen dan hel concert Zooals nit da reeds ontvangen beriebtsD kan worden opgemaakt verkeert het Ilemeleche ïtgk it eeu toeetaod van gevaarijjko beroering ftotland en Engeland beiden trachten thaos een binnsolandiichen oorlog te verbinderao waartoe tg tadian bg nitbantta door bnn rustrioois rivaliteit au onophoadelgk Jotrigeereo telvao de voornaamste aauleidin zooden bebben gegeren Uit de overbrenging van deo ber niettSKonstnando Imro algoiDOono liekoiiiJhetd on don roep die rondging omtrent hare bezittingen noch in haar fortuin noob in hare ledon noemenswaardige rerii eo gslodeo b j de bloedige omwenteling ran 1781 Gelijk z jn plicht ren edelman hem roor chresf had de markies zich niettegenstaande zfjn teeltjjd bg het leger ran den prins ran Condtfaaogeslolen toon zgn arm noodig bleek De markietli en Lonise badden destgds een hnn gpslaofat toebehooreed oad kasteel in Neder NormandiÈ betrokken omriogd ran uitgestrekte woaden en door geen enkeira begaanbarqa wog met eonige slad rerbondeo en waar bovendien de dankbaarheid barer gewezen onderhoori n haar zou bebben beschermd roor elkea orernt zoo die ran eenige z de had gedreigd Op deze wgze warm z f in t enitelliog met zoortle anderea ran baren stand gespaard f bleren roor de guillotine daar zij roor de beulen onbereikbaar bieren £ a toeu in April ISOt Bonaparte de rerbannisgsdekroten die fie uitgewekenen rorbinderden den raderlandschon bodem te betreden ophief kon de markies mot eeu hart rol blgdschap terugkeerea om alles wat hg rerlateo had terug t riuden Maar ran een andere egde waa oene ramp hel adellijk hais binnengedrongen oene langdurige en smarteiyke ziekte had de markiezin ran haar geiiohtsrermogen beroofd Dit treurig ongeral wu den markies niet bericht geworden men wilde de smart ren den in ballingschap rondswerrenden gemul en rader niet nog rerzwaren Zge rerdrie zijn gemalin blind terug te Tindei waa onnitsprekolglc ICoblor hare zachtmoedige IHdzoamheid en haar bemincelgk karakter dat onder dos ifforeo slag niet in hit lut kid oledn MBmsIBBMaKMMSSBMS MMIiMMliM vormer Kongjomei Baar Bongkong op de stoomboot Bal arata vergeeald van een Kogelsoben krniaer ichgnt doidalgk genoeg te blgken dat Sngalaad deaan man ia da aaidaIgka provinoiin wil gebrqiken ala agitator tegan bet bMtuor dar Kaiterio eu tot herstel van deu invloed der keiierlgke llnticbgetiode party Volgaas sommigs Loodeuscha bladen lOB de Keiler na het onderteakenen van agn eigen afisttiogsdscrsat siih ielvsn het leven bebben benomen terwgl eer andere bladen weten te verhaleo dai hg vermoord soa ayn op aanstoken der Kaiterio Van aan lamenswertng tegen e Keiters leven door Kongjumei en sgo aanhang apreakt aatuuriyk niemand meer Dil verhaallje oitgeitrooid door da partggeDooten der Keiserin vond vaa bet begin af aan bgna in geen enkelen kring geloof V Teneinde tgdvarllet te voorkomen bebbea die Dritsche en Franschs reKseringen baslotao met te wachten op de aankomst van Marohaad a rapport en tullen daarom de oaderbaodelingen over da kweetie vao Fasjoda onierwgM 1 Parga beginnen Luitenant Dyé die majoor Mareband naar Fasioda vergetalda is benoemd tot ridder van het Eerelagioen De Fraosehe regeeniig heeft dns de heide vooinaainste oSlcieren van bal axpeditie lagartja op in toog laopeade w aa geSerd Matchaod is tooals Eon weel bg kent tot Bajoor barorderd Verspreide Berichten niiKvrus Natnoriyk gaan er geruohlen rdea er lalfs anonieme brieven varsoodeo iaboudende dat Pieqoait iwaar tiek ui dood is De D batsa heeft aan de Cberehe Mi laten inlormeeren er wat niemaad siak daar ver klaarde do ooderoflioier die de wacht had De oilgever Afmand Charpeotier beeft aaa Henry Uousaaye rooriittet van de Soci KJdea gens de lettres een brief gascbreveD waarin bg tegt dat nu Zola dia d eer der letterkundigen heelt gered eooals Picqoart die van hel leger en Jauidi en Trarieax die van bet parlement binnen tanige dagen te Parys tal terogkeeren de Bocijt liob aelf aou eerea door bam eea groot banket aan te bieden Strong do correspoodtnl van de s Observer dealt in da Matio da volgende bekeolenissno mede d e Keterhasy hsm gadaaa zon bebbea Ik ben too too dete gezeg 1 bebben da maker van het borderel De besliiaing vaa oefenden een heilzamen inrlood op hem uit De markies was niet eenzaam uit zf n ballingschap teruggekeerd H had een jonkman Uartial de maulz laatste afstammeling ran een dele maar rerarmde familie met uch genomen Manheer de Préaulx de rader was naar Marti Toorgaf tgdxas bet sohrikbewiod onder de gaillotioe gerallen zgnen zoon als eenige erfenis eeu onbevloktei naam en een Inlsterrotlon geslaohtaboom nalatende Ia hal leger van ond m t deo rerarmden jongen odelmao in kennis geraakt was asn dete door dan markies mot sjonkmans hulpelooseu toeit nd liezaan de betrekking tan secretaris aangeboden hg woonde thans bg de fsm lie de Basseterre in en werd als kind ran den huize beschouwd terwgl züa eenige bezigbold bestond In het in toet oversohr ven van MOr herinDericgen woarvau dn ou le mnrkias weketgks eenige bladzijden sohreef en welke bestenll waren om de galantt aroDtiireo dor Jeugd van des markies aan de rerget Iheid te ontrukken en tereos om de beminnelijke zwakheden dsr gemakkulgk te reroTuren schoonheden van de hofhouding rao Lodewgk XV te boekatareo BjJ wgze ren rrrgoeding roor deze belaogrüke beiigheid ontrlDg Martial een jaargeld ran tweedatiend gulden Dit enorme salaris buiten alle rerhouding met de te rerricbteh arbeid werd door den eren kiesebeo sis mildeD è lelman dan ook steobts aangemerkt als Tffrdieod oa ket pijnlijke woord gilt ie TenatJdene rimM 9tn Jfé