Goudsche Courant, donderdag 6 oktober 1898

i Donderdag 6 Octüher 1898 37ste Jaargang No 7703 Nieuw en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken TeltfMi Re ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meor 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TdefMB No S Oe Uilu ave dezer Courant geschiedt d a g e lij k a met uiteondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Aizonderlyke Nommers VUF CENTEN Te GOUDA by C LDGEB Apothekar Markt en hg WOLCF k Co WuthaTen 198 m tilt 4 7 S S3 4 7 S24S SIB 3551 t S5 0 634 S707 7 S7II3 839 Sl 7 ItU 1M8 ISS S tl 1002 3ai4 I17II 4Ug l i4 4173 liU 4IS 1341 4 8 1401 4339 1 70 4i6e ll g 417 1734 43iS loai 4718 8 0 4385 1307 4836 311 54 6 133 S674 34 0 5826 2461 5341 2568 5860 Ut Itli 6143 056 6361 115 6629 2 7 677S 9842 e7 8 433 6868 9603 7002 9508 7018 9658 7184 706 7189 9875 719110048 7303 10076 7789 10166 7833 10201 790610177 7956 10461 303610147 8 J88 10781 8832 10 20 8259 11044 8302 11050 8374 11298 8438 11487 8661 116111 8594 11142 8367 11820 IMIS 1460 12883 14673 11578 I476T 12670 14868 12 74 l4tS6 12717 14 61 11773 1600 117i 7 16048 12980 16 134 ll 7 151 6 13135 15140 181 8 161117 18403 16331 13613 15436 18626 15501 13657 15683 18667 11727 18769 1 710 13772 16893 1S 12 16177 11926 15979 13988 10010 14145 1608O 14207 16154 14846 16178 14963 16323 14376 16352 17I5 19182 17507 19293 17601 19348 17680 19567 17739 H661 1777 l 6 e 17861 19751 17896 19716 179 6 19776 18128 19812 18 45 19889 18155 19936 18297 19 87 18871 20189 18488 20216 18441 20269 13538 20287 18581 20819 18 46 10355 18658 10461 1S742 20515 18858 10606 18908 20661 190 9 S0750 1 Ü76 S0719 19086 10861 19111 10996 5 KUm 11 Lijil No i 864 in 10597 m i 70 No 10671 70 m I clot ADVERTENTIEN AAKBESTGhlNG T DIBKirr TiK HBT Militair llospllaal te OOVDA Dm l e OCTOBËK 1898 dea middagi ten lit our ai op het Bnieel nn den Admini trateur ran gemelde Inrichting in bet openbaar worden AANBESTEED Het wasschen van Linnen en Wollen g oed ron met uitzondering van Dekens en Lakensche Kleedingstukken j voor het jaar 1899 De Tooiwawden liggen ter lezing op gezegd Uareel ran s morgens 10 tot s namiddags 4 uur alwaar terene de gewenacfate intiehtingen rer kregen kannen worden De Chef Tan de Inrichting J H TEEUNG Aan bested ing Op VBIJDAQ 14 OCTOUER 1898 ten twee ore zal door ondergeteekende namens den Heer O D Hoooimdi te Zuammirdam ia het Hotel db Zwainc Tan P tik Biktiii te Bodegravm worden AAWBEISTBED Het AFBREKEN van een Huis met Bygebouwen onder de gemeente Zwaminerdam aan den Overtocht nummers 31 en 32 nab j den tol te Bodegraven en den HOUW ter zelfder plaatse van een Heerenliuis met Stal Aanwyzing tal aldaar gebonden worden Trifdag 7 Oetobtr r m U nor Bestek en 3 teekeningen Terkrggbaar tegen betaling ad 2 per stel aan bet adrts Tan ondergeteekende of worden togen postwissel ad 2 10 Iranoo door hem toegezonden Inliobtingen geeft de Architect C W HOOGENDIJK Passage 28 liotUrdam StedeUjke asfal riek te GOÜD De prijs Tan het gas ia O cent per M en ïoor Kooktoeatellen of Motoren 4Vi ot Onder lekere Toorwaardea worden peiceelen gratis aan de hoofdbnis Terbonden met 15 meter rrye leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 liohtooameters bedruigt de bnnr 10 e nt per maand Bewoners ran perceelen Tan tan hoogste 2 25 per week kunnen wokeiyks afrekenen en Tan de fabriek lampen kooktoeatellen eni tegen betaling Tan eenige centen per week in huur bekomen Ouud Druk lao A BBINKMAN Zn IVTZEEP WOLFF Co WESTHAVEN 198 oliBÏËTmrii te GOUDA op DINSDAG 11 ÜCTOBBK 1898 i morgens te 9 uren aan het lokaal Wgk E no 252 aan de Peperstraat ten orerstaan Tan don Notaria G C FORTÜUN DROOGLBEVEB Tan EENEN NEnER GOED ONDEBHOUDEN al KASTEN STOELEN TAFELS LEDIKANTEN SPIEGELS SCHILDERUEN BEDDEN en BEDDEGOED KOPER BLIK GLAS AARDEWERK enz Toorts rerbeurd Torklaarde GEWEREN MATEN NETTEN benoTena afgekeurde HOSPITAALOOEDEKSN Vl D eene gr oo f e par f if SoeMen Daags vóór de verkooping ie zien t q 9 tot 12 en ran 2 tot 5 aren Naders inlicfatiagen geeft rooraoemde Notft ri FORTÜIJN DROOÜLEEVBH te Gouda Te § Graveahage wordt ter overname aamffeboOen eene Florissante ZAAK in EXPEDITIE VERHUIZINGEN en STALHOUDERIJ OTernemingaaom lOOOO fid nagenoeg door defnoettfarKgedekt H nar ran de zeer ruime gelegenheid billgk Verdere inlichtingen te berrageu ten kantore li J ni GRIENT DREUX Zaakgelastigde Boekhorststraat 99a Dtn Haag ITeder voorliaudeu FIJNE GEKRUIDE ZURE ZVLTy A BRAKEb GOUWE C 71 Nieuw ouovertroffett Prof Dr l iol ra welbokcNil nVVW KBACBT UIZIB Alleen echt met Fibneltemerk tot Toortdnrende radicale en zekere genezing Tan alle aolfs do meeat hardnekkige xenuieuiekteiif Tooral ontstaan door a afdwalingen on jeugdigen loeftyd Totale genezing ran elke zwakte Bleekzucht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Moagpgn slechte spgsrertering OuTermogen Impotenz Pollutiono oni üitToerige proapectnaaen Prgi per lleioli 6 1 li n 3 dubbele flotob Ucntrual Depöt Matth r d Vegto Z ltboBu l Dsiióla M a baii k Co Amilordnm F llappel B Orftvenhoge J HalmmsDS da Josg JCsd Rotterdam Lobr j on Porton Utrecht en bi allo drogisten y AifcerMiiExpeHBr fgl IsoHtlwIMlMlaBaBlsweiilsaHini t Os ts Botlanlsm Pi4a 90 ail H oaat ia fl i Tm a ia mstato iii o n ksa u Vf i de beneden en biveoniagazijoeD van P ROIVD Pz Zeug straat G 91 GOUDA zU geötaleerd een prachtige collectie KACHI LS en HAARDEN xoovel uze al gewone modellen waaronder uitmunten daor hun zeer goede hoedanigheden en aierlgke accurate afwerking de eebte Farijzer doorbrasdende Salamanders in Teracbillende nuancen de echte Amerikaansehe dooArandende VULKACHELS geen imitatie I De zeer fijne KACBSL8 nit de zoo gunstig bekende fabriek TOn K JAAL8MA De geslagen gelakte litaehel § eigen fabrikaat welke om hun aierlgken Torm en dogelgke wgze tou bewerking atoeda meer geTroagd worden en een zeer groote Teracheidenheid GwBuilleerile gelakte ei Tenikkelde KACHELS ran Terscbillenile fobrikanleii I TeTons KOLENBAKKEN TURFBAKKEN VÜLEMMEBS HAARDSTELLEN en alle oanTerwante Artikelen in ruime keuze Mjj beleefd oanboTelend P KOND Pz IJzerhandclaar eh Smid I ZEUGSTRAAT G 91 juiat orer de Brug Achter de Waag Staatsspdorwegeo I I De Extralreinen welko gredurende den Winterdienst 1898 99 des nachts van Rollerdam Maas naar Amslerdaiu loopen na afloop der voorstellingfen van het NËDGRLAKDSGil OPERA GEZËLSGIIAP UireuUuren t d I IWUBIK en MéOMMAWy zullen ook worden opengfesteld voor vervoer van reizigers 1 en 9 klas§e bestemd voor GOUDA De reizigers voor GOUDA moeten voorzien zijn van gewone retour gezelschapsbilletten oF kilometerboekjes Het groote aan tal zenuwkwalen nieu fihoofdpÜDaf totdtvoMafKasDd6k keneBTMftI pl xU b Mb ro te tiM tralMmB nog BtMdi ftlle middfllfla door d medlaoh vetMUobAp MOiflireiid Kent ta dsa nUiwu UJd ko li de eer toa d t ilJ doo het f ebniik mftken vu den eeBTondlnton waf naaidUk Ungs d bnU mm phy iolO iobeoatdokMncf dMDheeft dlon lionderd8 pr verbreide enterwtjl i Tbi vetmioh upa Uk krliiK iids wetdud blbkt tfl cUq voor de Mn xennwVwaln lijdende n D was B aidUk Unn aioèhiemincen tbuu over de ra de boo itaTeUngiteUlng wekt ilogën tbuu over dê rabaïtwanld sfersfSL g Su r den door den geweieo OMelar tm Gesondbelt Dr Jtonuui Welaamaim ta TUehofBn i banut op da oD derrindlne opgedtAn In aeae fiOJarlga pnktljk a r wvMeMns tam h t li M mi 1 per amw worden iln rt gCMhlkte mUWmm d r d tanl4 iiMlddellUk ua het leMBW l ealelm 4ecedeeld Mat desa geaaaawUn weiden warkalilk aoblttmmda rMOtötm mkranft on itj mukta aooTeel opgang dat van een door dan nltvlader raaabrevaa warkja OVER ZENUWLIJDEN CN BEROERTE liara voorkontai ait itaailnB binnen korten tlfd reede de Ule drok verscbenen lat Uit boekje bevat niet alleaa vor bat pMte pab Hek veretaAHbare vfiriitarlngnn omtrent het weien der nienwera tlieTtple en de da rmeda aelfa In wonhoplgf gcvallea vtirkrogen oltwerkluf maar ook vindt men daarin wetanaotaappelljke varhaiidelliiKen uitde mediachebinden dieaan den geneesvijie gewijd sün loomede anohnft val tal van getnieaahriften van hooggeplaatate gaaeeaknndigea onder w lka f Ééalira HWd dr prafeeior aa da polykHalBk ta Parijs rue NauHmont 10 iTalaaralMr Mod ir frakllvaaraad gaaaatMK bm bat kraakliaalaaa aaattobt de Chartatea SaidlXtaratti Or Coha ta StaftU iroaimaia ated dr arread arta ttüMlaaaa Dr f Feraitlar BaNaatheef dlrMtaur van hal hoapltaal ta Afn SahaiaraUi Dr tabarlac kaataat SataaMi Bad Ent Dar t mtd dr lemailiaer dlraotaHr der lalwaao therapaHllaoba iMHoMfai voor leaawHIdare ta Parlli rua It Haaori 334 Caaael van Aaehaabagb nad dr la Berh Or luabaok arraM arte da KIrkalti Mar itifeiMit JflDhl nad rir ta Waanaa Dr C doagaval U Farrlira CiiraJ M vaa daa flaaaatl Central d hyildaa al da SanU la Fraakrilk ea vele anderen Aan allen wier BennwsoBlel Meer f iBtnd raMs d wi M ef aJe Benawaebtlgheld lUden waarvan de kentaekenen illn ohronlaeka haAaiJa mlgrahia sobala beef dpl n liloe a dran f i atand verder ooala i 1 1 i n aok vindt men daarl den genesBviJiB gewiid L drMi jwoeta arHikaltaarhaia gelaagdliaia rtan aeiJTeld HahaaMt bf aarMt an a a Bfftll ta iwt tlla slaken dia daor beroerte getroffea warden m nog lUdan aaa de gdvolgea deamn Maiea aairanaaaet lal aprakan iwart anittt ealaHik HkkaB aiqnNM dar iMrrtekWoBwt v r hebben en ten alette U a vreen greToelenTMr bereert aabtttM aaabeBdaa aiiBaWj voel Ita voor da easea drakbai jn vaa baadaa aa vaalOM ïïïï ii y iI K A i i T r i i l i J i mu babban waceaa Mt dakallibÖM k aaabaBdaad a gatjg voalw MrdaavVi bi batbMH HkkariHBea en daakar werdaa voor da eaaea drokbaada m aadar Eal voariMN HMNtua atraa bat vaa vaa kriaSallni In an bel elapta vaa baadaa aa veatan mb dl das dH MtMorlfe TM MMWlUderB U ook aan taaga aNjaa Midaada Ma blaakiaf kt a kraaMalSHhold ett ttt C W4 J i a I kottalBoaaafrajiae var gèiwion ilDb h êt bowi vêhnelde werkje uw teaobaflta hètwV £ op ü ondea wordt door irtrecbt laOllBY dl POKTOW Ondegraah Op de Joanto bvglenBiealt medlsinale tentooDatelUni ia de I fMT da Kadlaoba JorlJ vet d Kllverea Medaille h BA1VTBJff WQX Agottae dr orta Qoorateag L wMka f Ééalira Md dr pafeeior Uw hebuMBd LOTEN in de Verloting der mmm mmmi m miim Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijgbaar bij A BRINKMAi ZOOIV Prijs f 1 per lot 11 loten voor f 10 Bulteniandscli Overalclit VolgeDi hrt Joari l dn Déb ta hwft ile piocunar genarul M d o aan Mn med werkar T n dftt blad gezegd BioDeD aeDigs Qr D sal mÖQ requisitoir ia haadeo vaa Loaw zgn en Docfa d regetriog Docb bet parlement noch Earopa ulla tal de proonlore kaneen teg nhoaden en d caak Drejiaa aan de jastitie ontnemen Terirgl Uaoan aldue tu dejoetitie iprak atraalde ign gezicbt Deze taak paasieneert bem Hy leide nog In twmtig ratisie uken heeft het hof zevenmaal mgn cottclniiaa rerworpan maar deseu kaar zal ik ze Terdadigan want het voord il rg es ik zat er gebrnik van makan lo gaDuh CsDada ii de Torige weok eens vollckstfloimiog gehoadeo over de rraag of de ioroer de bereiding en de verkoop rao Bterkea drank bier wgn to alle aiidere acobolische urankeD by de wet verboden salteo worden ea beperkt tot geneeekundige doeleinden Raim 133 000 etemmen werden roor raira 119 000 tegan loodanig verbod uitgebracht maar een groot deel der bevolking onthield EJch van itemmiag Van de groote ateden verklaarden alleen St Jobni en Halifax zicb voor Qoebeo en Toronto met mo aansienlyke meerderbeid tegen Of de rageeriog onder desa omitandighe Ien een ontwerp in den zin der meerderheid zal iDdiaoen waardoor d Mtbatkiat van eene inkomst van acht mUHo ii dollars ejaari zou worden beroofd Vttl nlft te leg n de minieter predtdent lir Wilfrid Laorier weigerde eicb daarover ait te laten Verraoadeiyk zal ag tioh tot e ne belangiyke verbongiog der bêlaitiog op alcobolifcbe drankpo bepalen met Tryheid aan de gemeentebettoreD om den verkoop daarvan te beperken of gebeel te verbieden De regaeringen van Engeland Frankryk en ItaiiS hebben den inbond van da nott aan de Porte over Kreta goedgekeurd en ban gozant in Konitantinopel verlof gegeven om ze in te dienen maar de Roaaiaobe gexant wacbt nog altyd op antwoord nit Petersburg zoodat de Vier Toorloopig nog met lamheid zgn geslagen wat natunrlyk op de inscbikkelgkheid van den Saltan een Biechten invloed lal hebben De Turken beweren tronweni dal de Saltan op den eiech tot bet terugroepen van de Tarkicbe troepen ontwgkend zal antwoorden om tydte De corrflipondent van de Daily Telegraph c FEVILLETOX GedenksclirifteD van een GelDkioeker OF AMIBAL DE VOIIDELING Aaor iet Fransek Booa W NUTTERS Hoofdatak UI De Konimklïjm Vaas Acht uur weea de peodnie geljjk we reeds aanmerkten j66r onze uitweiding waarvoor w jj gevoden alleen de noodwendig held ervan als eecigormate geldige verontacbuldiging te kannen aaoToeres Pe markiea liet op eeamaat 1 0 Journal vallen met den uitroep irVeor dea daivel I Bg dezen aitroep aohrikte LoDiae op ea baie bevende handea lieten de tapiaaerte voor een oogenblik maten De bliade weodde haar gelaat in de riebtÏDg van baar gemaal ea vroeg op zac iten toon Wat ia fr nga vriend F f Wat er ia antwoordde de markiea rdit ia er dat ik al een half aar en vijf minaten zoekeade beo naar de oploaaing van t nieuwe raadsel in de Meroare ik die andere op t eerite gezicht elke rebtu of alrikvraag of wat Ie duivel odIc begrgp verder ia er dat nijn jïoht me ontzeUend pijnigt er ia dal ik nto of meer vao honger dreig on te vallen er la ten alotte dat ziedaar om aoht uui ta Kaïro seinde nog meer bgzonderheden van den tooht van den sirdur naar Fasjoda Onderweg vuurden v q kan on neer booten nwg op de tierwiajen Te Faajoda vond de nirdar Marchand op een landtong gekampeerd De beide bevethebbere ontmoetten elkaar alleen en spraken vriendhchappeiyk met elkaar Mareband offreerde een fleicb champagne noetige champagne € venoiolt de correspondent niet er bg te seinen hg had misschien verwacht dat da Franechen voor deze ontmoeting eenige flesschen peciaal voor Ëogotand vervaardigde champagne brute badden medegenomen Na de weigering van Marchand om zonder bevelen van zgn regeering heen te ga n zette generaal Kitchener zgn troepen zoo elt dat de Frauschen van het vasteland afgesneden waren t e troep van Merchand bestond oit ongeveer 130 Senega apBche tiraillenrt en 100 inboorliegen nit de streek Sjilloeks Van de tien Fnnschen die met de expeditie waren meegegaan waren er vier gP8torveD tfree aan beri beri eendoor een val uit een boom en een door een krokodil opgegeten Geen van Marcbanda metgezellen verstaat Arabiiwfa Aldas de correspondent van de Daily Telegraph Naar bet heet zal de sirdar omtrent de helft dezer maand naar ËDgeland terugkeereo Uit China worden de volgende beriehteu ontvangen Hen telegrem ran Dalxiel meldt M dood van den keiaer door vereobilUnde berichten wordt beveitigd Slechts in de vermelding van da oorzaak van den dood heersoht verschil Het eene berieht spreekt van vergif tiging het andere van worgiog het derde maakt melding van vreeselgke martelingen Het achgnt dat enkele mogendheden met elkander onderhandelen over te nemen maatregelen en dat men de af setting van de keizer inwed o we en de gevangen neming van Li Hnbg Cbang en van Ya Lo onder beecboldiging van keuermoord daaronder rekent De Vo8a Ztg c boewsl in Ooiitaziatische staten alles voor mogslyk houdend gelooft niet aan da berichten oier het vermoorden van den keizer Want daartoe had de keizerinweduwe machtiging moeten verleenen Nu il de keizer wel niet baar eigen zoon maar toch haar adoptief zoon en het Chineeecbe stelsel van adoptiefconen is van dten aard dat een moord op een aangenomen zoon volgens ataatsen godsdienstig recht even zwaar wordt gesteld als een moord op aen eigen kind j Het ie nu niet aan te nemen dat de kei zerinweduwe zalk een zvare miad zon hebhen toegelaten of begaan want zg zon de burggraaf Labretoanais mg niet komt opdagen en we derhalve weet ik wanneer zullen aoupoereu dat il er roijn lieve vrfeodia Terwijl de markiea den naam dea burggraven de Labretonnaia uitsprak kwam ar ieta als een blos op bet voorhoofd en de wangen van bet jonge moUje waar bijna oogenblikkeiyk een in het oog vallende bleekheid op volgde Terstond na afloop zijner opgewonden ontboezeming nam de markiea vaa de tafel een tilreran fluitje bracht het aan do lippen en het tweemaal achtereen een aohel doordringend gefluit hooren op welk aein een reasaohtige lakei aan een der deuren van het aalonyvemcbeen ffStour Lablond by raij gebood de markiea Leblond waa de hofmeester van bet hnis De knecht vertrok Na verloop van een miauut veraoheen de opontbodene t Waa een raac vaa mildelbare grootte rond ea dik als een ton drager vaa een gulrond tevreden gelaat bjj vereenigde in zich naar men ziet alle onontbaerlijke eigeascbappen ooar het uitwendige voor de zoo belangrijke tMtrekkiog vaa kok io eene familie van deo eentea rang Hgakeer de markiea hoett de goedheid gebod mfj te vereereo met een bevel om tot heno te komen M vrorg de nuu na een pleohtigen groet Ja De man boog opnieuw ala onder dan laat dier eere en wachtte Ik wenecb te wetea of naar mijn nadrukkelijk bevel gij wel uzelve aan t werk bobt gezet met die uit Hologne aangevoerde potryeeo je herinnert Je dot se maar sooaoo waren zoodat ik gedwongen daardoor de grondMtiltiogen der Mandachoe dynaatle waarin zg haar kracht zoekt hebben onderg ven m I Verspreide Berichten imeYFUfii De beer Francis de Pressante ia tegen 20 October opgeroepen voor de speciale comraisM benoeoKl door den Raad van de orde van bet Legioen van Ëer om zich ie verantwoorden wegens agn optreden in de isak Dreyfns Ken groep van werklieden nit Lyon beeft een a4rw ran hulde gezonden aan ko onet PioqaaH Keu onderroek ingesteld aan de woning van kolonel Du Paty de Clam heeft bevestigd dab de Jrolonel Dietjj Parys is Hg i seide zgn bediende e pear dagen geleden op reis gegaan aankondigende dat hg een dag of veertien zon wegbigven Zya brieven worden naar Brest opgeiooden waarheen bg in da eerste plaats gegaan om een jongen bloedverwant van hem naar de maritieme school ie brengen Of bg nog te Brest is weten de bedienden van den kolonel niet Van Zola wordt daarentegen verteld dat bg in Pargs is teruggekeerd zgn baren verzekeren dat zg bem Zaterdag hebben zten aankonen in zgn woning aan de Xw de Brax maar het U tot dnsver oomogelgk geweest na te speuren of deze bewering waarbeid bevatte Van de gevolgen van de meeting van Zondag beeft de aSoleiU het volgende statiitiokje op gemaakt tien aanhondingen die gehandhaafd zyn 19 ernstige gewonden 450 tot 500 verbrande hoeden 600 gebroken binocles 200 getchenrda overjaMeo SOO gebroken rottingen en een paar hüoderd gebroken glaaen n de koffiebaizeo Ds zaak Zola verkeert nog n hetzelfde stadium Uit een interview van mevroowZola die door bemiddeling van dorden brieven van baar man krggt blgkt dat Zola evnboek over de zaskUreyfus zal schrgveo Hg werkte o aan een serie van vier boeken aliesquatre Ëvangilesa De Franstïhe ministerraad vergaderd gisteren onder voorzitterschap van Faore Men zegt dat er weer oneenigheden sgn over den datum van bgeenroeping der Kamers over de raise an secret van overate Picqoart over de toepasiiog van de circolaire van Sarrieo tal tiJD de overigen te ruilen I j Ik heb de oer gehad geheel overeenkomstig de orden van mynheer deo markiea to handoloo aotwoordde Lflbloiid jZoo vertel me dan boe het er ee ataat rik gehoorzaam Aobt en veertig arao ia t geleden preeiea dat ik onder mijn oogen de patrijtea in kweatie heb doen atorea met de truffels eerste soort van ViSrigod Ken kwartier geleden heb ik ze van dal eerite rulael ontdaan en het vervangen door vorseb van zoodanig gehalte dat bet vleetch dubbel geurig werd en het inwendige niet t niaate van lijn a aroma verloren b eft De markies knikte hevredigood en riep utt tVoorta veronderstel ik dal door a aan het ove rige menu alle voreiachte zorgea zyn besteed gewordsn U filet IS mijn inatgea wensch dat mijnheer de markiea daaromtrent niet den minsten twgfel voedt fZeer wel Zeg den bottelier nevens m n eoavert een fleach Portwija te plaatsen en geef order het sonper op te dragm oogenblikketyk na aankomit van mijnheer den burj roaf die niet lang neer kan uitMiJren Op t lelfde oogenblik dat de befmeoster het ulon verliet kondigde een lakei met luider stemme aan Mijnheer de barggroaf BoobI de Labretonnaia I Dos bet souper opdienen riep de markiea en vervolgena sicb tot den iteuVaangekomene wendende hervatte faq Waarlijk mijo waarde Kaoel ik begon ongedaUlig te worden Terwijl de barggraaf zyn exeneea maakte k n mm op LoabM bomoo gelaat opnienv den loelea Men legt dat de reebter van tuetrnotie Flory in de taak van J det direoteur van bet Palil Journal tegen Zola tot niet ontvankelgk verklaring oomlodeert Uano scbrgft in dilEfatAi een artikel vol lof oTtir Picqoart en citeert dieua laatfte woorden v6or zgn doel met Henry jodten ik niet mocbt t rngkeeren weet dan dat ik de volle waarhdid geeproken heb en geef nooit de zaak van den rampzalige van het Duivelaeilind pryi Zola is benoemd tot eörreipondeerend lid van de Academie te Kio de Janeiro Volgens een gerucht ia bg Zaterdag te Parga teroggekeerd Er wordt gesproken over da mogelgkbeid dat kolonel Toulsn als regeeiiogscommissaris de functie van procureur vervullende Picqnart zou onttrekken aan de afzondering waartoe de militaire antontelt bem veroordeeld beeft n zelfs zon hem de maobt worden toegekend Picqaart voorloopig in vryheid te stellen RtlSUND Men wordt herinnerd aan de vrMaalgk beacbrgviogen van Kennen over SiberiS ale men leest wat de tSibirski WeBtink overeen in bet dorp Sherdowka plaats gehad hebbend voorval sohrgft De oflQcer Poscherb dia een aantal ar restanten uit de gevangenis van Alazandrowski moet esoorleeren had zich ondorw Joor allorlei kleine plagorgen bg de gevangenen gelaftt gemaakt Na aankomst op hit alatioD Sherdowka snelden de nitgehongerde arreitanten als gewoonlgk naar de koopvrouwen die van rericbiÜeade levensmiddelen voorzien reeds op ben atondan te waohteo De ofBoier bevel echter dat allen lioh naar het stationsplein moeaten begeven en toen eenigen daartegen mopperde liet hij de koop vrouwen wegjagen liet grootste deel der mannen begaf zieb naar het plein eenigen evenwel volgden t bevel slechts echoorvoetend op één zelfs liet zich een scheldwoord tegfn den officier ontvallen De ofHcltr beval cyn soldaten dezen laatste van de overigen nf te zonderen Toen de arre tant voortging met seheldeo dreigde de officier hem dood te lallen laten schieten als bg niet zweeg Daarop riep een andere Maar ge kunt toch niet allen dood schieten Ie an g rosgda f nog sen aobeldwoord bg De officier geraakte hierdoor eoo in woedr dat bg zgn aoldat n baval tich in het gelid te scharen en da srretianUn z eb lan don don blos waarnemen gevolgd door deii lfd bleekheid De burggraaf waa een jonkman van omstreeka drie en twintig jaar maar dia voor t uiterljjk met onder dan zestien of uventtea seheen Sijn kleiae gestalte eijo eangeaaam voorkomen iiJn blonde baron en roode waogea kortom lija gehoele varBchgoing kinderlijk en bevallig vormden hem tot een salver type van gulle rroot kheld looala de page Oherubin ia Het huwelyk van Fij aro Alleen oen aitdrukking van oaoverwinaeijjke srhroomvHtligheid verving b d a burggraaf de prettige onbeaebaaindheid van dei page van Ü aumarchalii FiB na la t al voldoende mijn waarde neef reide de markiea Uaoul te midden eener deftig aangevaogeoe doob niel too vlot tot een even deftig eind te brengen phroae in de rede vallende rkoa maar ipoedig de hand van mevrouw uw lante en die uwer niobt en mg me of go d Mercare al hebt ingezien en of ge het raadsel dat mij al lo raadaolachtig voorkomt reedi hfbl gevonden De burggraaf beantwoordde dit loatata ia tegen overgeatelden zin ala gehoopt waa noilerde vervolgma de nurkiozlD on kusU ksar met terschuhligden eerbied de band Vervolgena wilde hü dezelfde pleehtigheii bi I ouise herhalen maar toen h de fraaie vingeran van het meiaje ia de zijoe voelde aiddersn maakte zioh zoodanige ontroeria ran hem mcealM dat bet hem onmogelijk waa z n Uppoa met de hand z aer nicht in aanraking Ie brengen De markies bemerkte dese wederkMrige emotie een vroJijk glimlachje gloed over zijn gelaat en daeht inwendig zijn acberpztnnigheid toejutchettde Zo bemiiinon elkaar In waarheid ala tortelduifjes