Goudsche Courant, donderdag 6 oktober 1898

l ll 7 14 7 81 e a 84 e 1 w I II 8 41 1 04 1 84 4 18 1 80 4 19 e 4 18 1 04 I 1 11 a 1 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Winterdienst 189 99 AangevangiBD 1 October TlJd van Greeowlch iOVDA ÜOTTIlBiMviaa vena U ll 11 11 11 11 I H 1 41 I i7 4 1111 11 e 1 lUi U e e ill 11 41 t 1 14 e ill 11 11 IWi 1 11 1 80 4 4 1 H 4 11 i li l ll ll 7 11 0 14 II 1 14 lO U U ll I ÏO ri 40 JIO 7 10 1 40 door a ii 1 14 Ml 7 41 eODDa DKN BiiStlaa vaiaa Uil 11 11 11 18 1 14 41 4 41 4 H il 1 14 11 80 1 8 M 11 41 1 1 at ril a JÜi li il i 4 1 1 1 li ail 1 17 1 18 0 17 10 14 11 18 1 41 l ia 10 11 10 44 11 41 7 o 7 II 1 14 aai 8 14 11 01 11 10 sou I a A üB tioaii loada l l 8 14 1 41 10 17 l ll 358 Staats loteriJ Se Klsaae Trekking van Woensdag 6 October No 8180 490 5376 7489 8938 10647 16580 en 10668 ieder 1000 Utreekt III 8 S8 7 4S 8 87 IA 1 00 10 10 11 lOJI U ll Il Oi 1 87 I OI 8 18 8 11 4 M I II 8 13 M 7 l 50 I Ot 10 01 10 14 Woerden g 49 i li 8 08 1 18 10 31 U ll 1M4 1 47 4 1 11 7 11 8 10 LM 10 14 üadew 8 14 10 48 4 14 1 81 Ooada 1 17 1 01 l ll l ll 10 11 11 10 11 11 Lol MO 4 1 MO 1 10 IJl IJl Ml 1 M 11 10 Kmit r 3 7 01 8 10 1 01 11 111 181 414 411 10 7 44 1 4 AW W 7 80 8 11 1 10 11 10 1 01 4 00 1 00 8 111 00 10 0 Owdk 1 M iailMIU bll l 47 i 4 7 411 41 lU vlotktodao kftmerMul t nrwgdovp DMt luuta wwk 0101 TAD xgo plMt t doeh ehreeawda tgn bortt ODifaiooteodr daa oiBcier Im iSchwÜt Nftuwsigki hM de moiiigU tnd ftebftd om MntK pwi n op xg U gun of Mn mIto WMrkloak n de gtruigta dood DMritorita T gtlgksrtijd w rd eebter ook 000 aDilerfl ArreiUot dia weg0oi sjjó gakwetiU Toatao on oioi too orl oït dan w g bul kaooao komaii doodeljik gewond Hiermeda nog oiet tavradea bevat de offirirr tb D dan aireataot te balan dteo bg rao da oferigea had latao otsondaraa Weer aeo Uklvo 6D bet derde etaobtoffer rial door Teracbeideoe kogel doorboord met eeo luidan kreet ter oear BINNENLAND 8TATEN GENEKAAL TWBmOB UMMBH Ziltioi Tso Diotdag i Octobar Id da Kiitarao gaboodea tittiog varao iogekoman iohchtiDgeD tsd daa MioiitêT rao FjtiAnciSD omlrsDt hat nader Vlraa rao meelhbiikaataD Da haar mr C J H Scbepal btdoamd eoniDiaa gtiiBar legda io haoden rea den Voorsittar da rerklaring D balufla af Op foorttal rao deD roorziitar werd a oe rommiitia rao foorbareidiog bonoamd roer da wrtaoutwarpen omtraot da Üudarlgke Miuht en Voogdij bat Tadereabap en Strairecht ran jengdige peiaonen baalunda oit de faaareo Pijnappel lUrtogh Veegeoi Locaiaen en Loeff Da zitting werd daarna gefloten Op bet MoMtiDi ran Kanalngfrrbaid tf Hnarleni wordt eenetantoona ailing foorberrid der fignrale en urnaroeDtata varftieritigen aa nindoemonumanten die door dan bfl r ron Sftber bji de tarogkom t rae ajjna expeditie op MiddenJaia arden medegebraob Voorloopig tullvn de mooomenlen die eich ia de rlakte ran Prombanam beviudeo TjaDdi Loro Ojongrnng Tjendi Seore eo TjaodiBari rartaganwoordigd ign Da repradaoti8a der friaaen eo eraieringen ran den BOrdboedoer lemede der Tencbillende beelden die licb ia het Mneenm t d het gmootichaproor Kaoiteo en Weteniohappeu te Batavia berindan lallen lalar ntiondrrlgk werden tentonngeilald Uit eea officieel exameo rarelag Ia een er ilig ran de oominiseie tot bet afnemeo ran het eind examen der hoogere borgerachnleo met rij iarigen ograua in Ned Indiei komt naar de eloialinde mededeelt o m bet volgende fraaie Hollandicb loor Het examen in Ned riandioba lettrrkonda leidde veelal tot de waarneming van het f it dat de oandidatan liob niet ar aan gewend hadden de ban ten deel getallen opiniaa toe te liebten en te rechtvaardigen fNaaet enkele opatelirn die beweaen dat de betrokken candidaat nieb vrg goed van bet Fruioh kan bedienen alonden er een veel grooter aantal waaruit bleek dat de vroemde taal door bem bewkonwd irrrd ale ait bet Nedetlandioh leitaald en nilt tia geheel op aioh elf itaande De exauinitoran in het Nederlandacb en Fnaioh hadden voortdarand met da moelgkheid te woreteUn om elved in voldoend aantal exemplaren van de werken bgeen te kragen wiarnit ig een itnkja proia en aan gedichtje weniohen te kieien f Tegen de meail evnvondige gramaiaire Iiegela werden Khokkende fouten gemaakt a io a si a 4i a 4i B l 01 Oaude 7 H Ueordreoht door 7 M Nienwerkerk JM Oapell 7 41 Batteplaza 8 10 IM t ll 8 08 a ii a i Il 8 11 7 11 7 si 4 41 4 11 1 04 1 11 1 17 tterdam Oapella Nienwerkerk Uoordraeht onda aa 7 41 l tO 1 41 1 11 1 08 I OI 7 10 7 41 7 18 1 07 l ll Gouds leveahubwi Moerksjielle ZeatanneerZegwaard yaorburg s Hana 7 10 7 40 Hf Voorborg ïoetenneer ïe waard 1 8 levenhaizen Moerkspelle 8 17 Oeod M8 1 01 8 81 7 1 7 ia a S4 7 11 1 10 l ll 5 48 1 08 Uenda Undew Woerd Ulraehi 8 08 8 18 7 04 De eerete examinator voor Franêoh Inil ilch UB bg tgn collega foor Nadarlndaak waar dete de hoop oitepieekt dnt voortaan hoofdgawiebt gelegd worde op leatow U de 19da eenw Z er velen bleken oabekead te ign met de vour IndiKbe jongeHeden bg nitelek actneele koloniale belletrie De liOndM elM koopliad B t blonnbolleo gn ni t erg Keetieht over bet feit dat de Londeneche Oraafachaperaad de l ivefantie van 227 537 bollen toor de Loodeoeehe parken tegood beeft aati da Uottaodeebe firna vau Zanten en Nienwerwerf voarr4500 DaEagel che coacnrrenteo beloven te agiteervn gadorrnde de aanataande verkiezingen De Qraafecbaparaad beeft op die bedreigiofien geantwoord dat de Hol andecbe firma f200 goedkooper wae en baar moniteri boiteogawoon goed waran Ueffleng de Berichten Op de Moeiel ie de leherpvaart gabaal geetaakt en op den Rgn varen na reade n veertien dagen de paaeagierebooten niet meer Te Keulen wae de watentaad eergieteren 60 ell beneden laagwatetpeil Men maakt lieb teer bezorgd over bet lot van hrt I e Citj of Briilol dat 2 Sept van Dublin naar Rotterdam vertrok en Zondag II aldaar werd verwacht Tot beden beeft mm er niele van vernomen Men meldt nit TIedder Een bekend philantbroop heeft dezer dagen aan de arbeidere wonende in bet afgegraven veen onder dere gemeente het aanbod latea doen hun een rentelooe voorKhot te geven voor kanatmeet teneinde met behulp daarvan da grootere of kleinere percielen bonw en groenland dia ie in bezit hebben te verbeteren en da woeete gronden dia daar oog in mime mate aaogetrofien worden te ontginnen Dit tooriohot maat io t volgwde jaar terngbetaild wordan ala wanneer er deoerkiazende een nieow gegeven woidt Met biydecbap wordt van dit aanbod in ruime mate gebruik gemaakt Eeo daartoe banoamda commiiiie ui uitvoering aan de snak geraa tneiicbt houden op da bewerking an verdere behandeling en da noodige aduinietratie voeren 87 Javanen zoowel vroowen ale mannen afkometig van de tentoonitelliog Ineulinda te Qravenhaga honden tbaui tgdetyk verbljjf in een villa op aea itraatwei naar Liran daartoe afgeetaan door mevroow I aeyaoho Normai Dagelgka maken de Javanen oitvtapjei Zondag trokken van Naarden Laren en Boaeum vele lieden op naar de vit a om de Javaantjez ta zien Zg zagen achter weinig omdat de Javaantjee binnanihnie bleven ten gavolganiv den NoordCoaten wind Zg denken tot half Oetobov t blijven Men aobrijft nil Utrecht dd 3 Oolober In de gangen van bet Paloie van Jnetitia alhier werd beden een naar ttukje afgeepatld dat weer eeo treurig licbt werpt op zakara maatechappalgke toeetanden ló ia 10 10 ii M u ll U M 11 17 l ll 10 11 10 M 10 18 10 4i 11 14 11 01 11 47 0 47 10 18 a K D door oa 11 17 11 81 10 11 10 17 10 81 10 48 10 14 10 18 U 47 Eana vrouw vroeger te MonUoort tbane te Uzaelateia woonachtig had an paar kindann wier vader tot de onbekenden behoorde iSg huwde met Teinia Weverwuk die nit liefde vnor de moeder zich niet ontzag da kindaren wettig ala de zgaen t erkannen ofeobooa hg ta da vader zgner vrouw elkander daarom dikwgia met chele ojtgeu aankaken c Da kinderen eobgnec bat gadurande dien eoht al ni4 bijzonder gelalfkig gebad Ie hebben doah IMo da Krootvadar en daarna de moeder tierf en eindelgk de wettigt e vadar bartroawda totn wat voor de onwettige kinderea da bal op aarde aangebroken Da buren in Uootfoort ergerden zich ean het gedrag der wettige oodere tagenover het oodzte dochtertje vooral een meiaje van negen janr ongeveer Naar da veldwachter van dia plaaie verzekerde badden iij de ouders a da ttd nit geetton gd zoodat deze thana met bna krooet hun toevlucht in IJaeeUtein bedden ffezocht Dear gini bet dien kinderen eobter niet betar Ondanka gemoedelgke waanacfanwiniren van den veldwarhier ontnie d men het ondete meiqe bat meeat noodukeliike voadael aliiot haar dagen leng op den warmen zolder zonder eten of drinken op en beriep er zich op dat kaetgdingen biunenahuia door vader en moeder aan kinderen gegeven niet alrafbaar waren Zaterdagavond deed da t vader a zelfa pogingen om zjjn kind in een bui te verzekeren welke pogingen echter door de iolichtiogan die den agenten ventrekt waren mialokten En giaterenavond itonden een paar bondeid manachen ta IJaaeleteió voor het bnia der ouderz en maakten kabaal en vier vroowen drongen naar binnen en haalden bet arme kind van den zo der waar bet toen een paar da en van allee veratoken op den naakten vloer gelegen had Den Donderdas te voren bad de veldwachter het meiaje geheel met blauwe plekken overdekt eo op lommige plaataan zelfi oatvleascbt gevonden en meda dientengeiolge waren de ontaarde wezens beden voor den recbtercommiaearis ontboden Het zwakke miahandelde negenjarige maiaje dat niet loopen kon zat op den zchoot van een der buorvrouwao die getuigen moeet en hief een hartveracheorend geacbrei aan toen op een bericht van een veldwachter adat de Ketoigen van Montfoort vertrakken konden die bnurvroow met de baren lalf tcbreimde vertrok begaan met het lot van bet arme kind waaraan z toch nieti kon veranderen want azg bad zalf vgf kinderen en moeathard werken om aan den koat te koman a Het kind moaet waar mat da oudere f mede Mee aobrgft uit Zeenwach Vlaanderen aan de Tel Ofeohooo men lederen dag de tgding kfcn verwachten dat de Belgiaebe grenzen open zgn voor dan invoer van fokvee gaan de zmokkelaara in deze etreken maar voort bon grvaartgk beroep nit te oefenen Bjjna i deran dag kan man hier of dear koeien ontmoeten die bettemd zgn om a naebta eeo tochtje over de greazan te maken Er aebgnt io da beide Vlaanderant vrel vraag te zgn voor Nederlandach fokvee loodat daar voor zehsone kalf koeien aoo goede prga betaald wordt De incht naar wiott ia de ooriaak dat da imokkelaara ban vrgheid wagen en maar voortgaan mat bet frandnleua invoeren van Bollandach vee VBRST AC3 BZTEBI IE VDB DK GAS FABRIEK Gemeepte Gouda 1897 l li I IO 8 45 4 01 4 40 4 10 4 17 1 04 i lO 1 44 1 84 1 01 I OI I I4 1 17 1 17 1 14 1 41 8 47 1I 0 4 01 4 14 18 11 I 4I 1 81 1 41 l ll i oa 1 17 1 14 Ver olg Toorti werd opgedragen aan da Maaleehappjj tot vervaardiging van Geatoeiit llan te üordrtcbt de levering van de beooodigde dnbbele 12 dnjimaate nittri an de firma Loaia Smniden te Utrecht dia van ean darden banator met atoomreiinlator n atooramaehiue en aan d 4 6raa George Wilaon de lavariag en bat k der boiaen met hnipatokken op de fabriek alamede de levering an het leggen van boofdbuizao naar bet centrum der etad Bg de uitvoering der werken moetl warden aorg gedragen dat het badrgf dar fabriek geregeld voortgang k6n hebban In de pnidnctie ea dan roldoeeden toevoer van gae nroebtgeene etoornie plaata hebben klachten over onzniterbeid van bet gae mottten wordea voorkomtn voor den behoorlgken aanvoer en da goode berüing der etaenkolen had man de noodigt maatregelen ta nemen Aan het beleid van dan Diiectear en den Gemeoate Boawmeeater lamede aan de plicbtebetretbting van bet pereoneel dat bem ter zgde etead ia het Ie danken dat alle moeilgkbedan die eieh voozdedea werden overwonnen en bet werk zonder ongelukken werd ten einde gebraebl In den voorzomer vau 1897 warea de plannen en baatekkan gereedgemaakt waarna allerearit werd overgegaan tot hel amoveeren van de oade Direetenre woning Deze werd bg openbare inaabrgving voor af braak verkocht aan A Baarz te Nimvur Ametel voor eana aom van f 850 17 Op bet voor de uitbreiding aangaweaan terrein werden de fundamenten galegd voor den bgbouw van het retortenbuia de nienwe ovene de condeneore den aernbher en dan waener De daartoe gebezigde pelen ba4den eeoe gamidde de lengte van ± 12 M Veel vertraging nudervond men dnor de aanwaxigheid van onda fundamenten van voormalige wallen of veetingmnren welke kier en daar uitgebroken moeeian wordea en doordien het werk werd oferatroomd door het water eener gerioleerde zjjl waarin bat koelwater raa da aangrenzende glncoee fabriek ward gelooed en die moeat worden verlegd Te aelfder tgd begon men met de verbouwing ven da itaenkoleobergplaatun aoodat da kolen tjjdalgk op do Vaat moailen worden ned rgelegd en wel binnen da door e neeebot ting algeelotau ruimte De iwae baataanda loodsen werden hooger en grooter gemaakt zg werden voorzisn van kniommen 1 50 M langer dan de vorige en ongafeer 3 U naar den waterkant verlengd tarwgl daarnaaet eene derde lom werd opger cbt van dez lfde uonetruotie ala de oude gegaltanlsaord gegolfd gzeren wanden met patinendak op gzertn kolommen Door deze i itbreiding ia de berg raimte verdubbeld en ia men in staat gesteld aan mnailgkhedan die gelgk tjjdena de verbouwing tengevolge van den lagen wataratand in de rivieren en gebrek aan rollend materieel op de spoorwegen in da Kolesdiaticlen in Dnitacbland bg den aanvoer van ateenkolen ondervonden werden het bójid te bieden Onder bet dak van kolanlooda B bevindt zich eene kamer mat rietplanken plafond au gzeren vloer en wanden tn voorziao van eene deur uitkomende op dt laadbrog of werkvloer v6ór de oveaa welt ttrtrek dient ala verbljjf TOor bet atokeraparaoneel tueachen de latdaren Verder is naast kolenlnods C bg een der ingangen van bet fabriekelerrein een wachtlokaal logericbt voorzien vin bet noediga maobilair en van eenige gascomforen tot het warmen van apgzen en dranken voor de overige werklieden dar abriak aangewezen tot terbijjf gedurtndt de knrta senjftnren Van beide vertrekken wordt een druk gebruik g maakt eea bewgs dat zjj in da behoefte voorairo an giwaardatrd worden Dt nieuwe ovens zgn van dezelfde constructie als de oude over welker werking men ateada zeer ttvreden kop zjjn Zg verachillen sleiibta hieriu van de oade ovena dat eg eene grootara voarverwarming aanbieden voor de primaira lucht en dat de recuperatie bet dubbele vtrmogeo beeft De vorm der retortan en bet miulnnr zgo ongtveer gelgk 1 11 D door r to i i 7 11 8 01 I OI 1 14 l ll 10 04 10 84 11 l 10 11 10 11 10 11 10 34 10 14 11 11 I De D treiaen ilMn Ie en Ie kl Elk leiiiger moet ziek bovenaien vooraien van een beyja f 0 80 7 11 1 17 1 47 1 14 10 01 10 07 J 8 14 D e door a ia i ai 10 lOJI u u 10 11 a e 10 11 s t 10 11 10 81 U t 11 44 f ll 1 84 1 41 l ll UI 10 10 lOJX 10 01 7 10 7 11 8 11 1 11 1 80 0 81 1 10 7 41 Het tnkerg geboaw of ratortenbuia werd M g voonien vat zee leer groote loimelraman tar bavordartng van de ventilatie Tageo den ooate gken gevel van dil gebouw is het condeiisorgeboowtje 12 U lang en 3 50 U kreed aangelirecbt het beetaat nit gtgalvanisaerd gzer tn bevat de 8 annulsire condeusorkolonmen bet heeft voorte 2 deuren en i groote tnimelnunea Da inrichting der eoodenaor ajmphont is gemakkelgk demontabel gemaakt terwgl een raserve ttel aanwezig ia Ier omwiaeeling wanneer het nnodic mocht zgn eeo eypboB of atooppijpje te reinigen Door desa inrichting la brt mogelgk het lokaal zeer tein te houden daar de verstopte deelee aldua kannen warden icbaoagticaakt De 12 da aii by pasleiding van den eoadeaaor rust op gegntaa kolommen achter bet front der ovena tegen den bnittamani der atokarj Nog diaat vermeld tt worden dat de vier node ovens ae bloe geheel niauw verankerd warden wat ongetwglald ael tot banna eterigbeid zal bgdragen Terwgl men met de niivotriag dezer werken bezig was werden sucoeaiievelgk de 12 duims inlaat dar exbenttora en de uitlaten gelegd dit geaekiedda regetmatig en sonder etoovnia Daarop mueel de eitlaaibuia van de stokarg wonlen verlegd daar zg het heiwerk hinderde Spoedig lUaraa werd de uitlaat van bet aniTarhuia verlegd an een aanvang gemaakt mat het verlangen van dit gebouw tavana warden twat aniverkisten gesloopt zoodat oog laehia iwaa auiverkieten in diansi bleven Enkele dagen later kwam de nieuwe derde exhanstor van Nederlandach fabrikaat raat daanan gakwpelde toommaehine en regulator voldoet tot aver ster good Wordt vervolgd STADSNIEUWS GOUDA 5 October 1898 Da cnreaa voor volwaavenan a een inricbting van onderwijs bier ter stede is dezer dagtn wtder begonnen met een zestigtal deelnnmara Warneer men io aanmerking neemt dat daarbg nog analphabelen gevonden worden blijkt we dat Volstrekt nog aiet voldoend lager onderwü genoten wojrdt Ofaeboon wg bet bestaan van den cnrai a in dt b genwnordiga omstandigheden bigde begroeten wijl hg in ean abeetaaude behoefte a voorziet hopen wij toob dat de invoering van leerplicht hen mettertgd overbodig zal nakta Bjj gnoatig weder aal a a Donderdagavond 8 nar op de Harkt alhier eene volkamnzieknitvnering gegeven warden door bet muziekeorpe der dd Schntterij kapalmeeatar de beer Jo 0 Artnts PBOOBAMMA Harseh Pour la Patiia Hillüchar Ouverture La Bruijéra Lstan Walser Snspinnl J Ivaaovici Fantasie Uae Corbaillede Sears Rodalpbs Maturka L Ardannaiisa L Lamotte Ouverture H dchea v d Bpalle Supp Walter Augn U Q Joh v Dam Fantasie Las Choches de ComaTilla Planijiiatte 9 fotponrri pepulaira No 1 F llenaud Zooala nit achterstaande advertentie blgkt ordt de winkel van den heer Boer a s Zater dag reede weder heropend We bonden ons ovtrtnigd dat znks voor zgn talrjjkttfaanari ttn aanganamt tgdiag tal weseo Door de politie alhier ie een minderjarige jongtn aangtbouden en onder het onderlgk gang tt Utrtebi tvnggebiaebt Door Bnrgemeeetar en wethouders van Rotterdam werd giateran tan raadbuiie tldatt aanbtttttd htt maken tan een verversebingtgaboow op h t terrai aan de Parkkade aldaar O m ward iogeschreveo door den baar J J Duin alhier toor f 39728 ScnoomioTi De raad d r ifbmteati alhier htaft btiloten ook in den hoofdeijjken omslag aan tt titan dt oitwontnde eigenaars van in dit gtittentt bastaMde nagatünen en iabrie kSB ÉaAstucht Da keer J Ballariag herdaebt jl Zaterdag den dag waarop bjj v6ór 25 jaren ala poatbode werd aangasteld Van alle tüdta ondtrvond hü btluigstelling dtar mtn gaarne den man die altgd voor allee en TOOr allen bereid is djensUn ta btw n toonde met htm feeet tt vierti Vat tinige ingtsitontn ontving hü alt bijjk van waardatriag aan zwart narmarta ptndult met oonpte van ean ander een prachtigtn nttttoel ans Den 1 Octobar zal de altgd nog teer yvtiiga pottbó de teker wel nooit vergeten Bfoiwire Io dt godedienvtoefening van Zaada Bor til dttldt Di 8otftr mid dat htt door onntandighadea bnittn tjjn wil nog nitt zaktr waa t bü a s Zondag aitcheid van de gametntt kon nemen Het claaaikaal ba toar van Alkmaar aebgnt het beroep naar Graft nog niet te hebban goadgekenrd Wat daanaa de oorsaak laf Na al wat hier vroeger betreffende Dl Hotvtra geboord ie ia bet natutrlgk dat er allerlei gisaingen gemaakt wordan OcpawtTin Tot tgdeljjk hulponderwgser aan da openbare Kbool alhier is tkaooemd de heer J C Baars alhier In da laatotgehoaden vergadering tanden gemeenteraad alhier ia o m beeloten Io Hel tractement van bat te baaoaman hoofd der ecbool op de o eehool vast te ttallen op f 1200 md genot van vrge woning met tuin en t ra te komen op het vroeger genomen bealoit omtrent htt btrbalingsouderwge en dit te houden vin btgin November tot einde Februari met een minimnm ven 10 leerlingen met toekenning van f 100 voor het hoofd dar achoo en f 50 tan t overige persoaoneel 2o Aan da aanvragen ta voldoen tot het plaatwn vin 13 gaamuntmeters en hg meerdere aanvragen burgemte ter en wethouders te mach tigan aan dat verzoek te voldoen en 3o De begrooting voor 189 vaat te stellen in ootvangat op f 33061 49 en in uitgaaf op f33064 45 vermoedelijk batig slot f 0 04 Rechtaaken Door de arrondiaaamentsreebtbank te Rotttrdam wtrdan gietaren da volgende vonnieeen gewesan J A V 53 jsa matselaar te Utraebt wageue diefatal van etn horloge tot 2 weken gavanganiastraf J A C De G 23 jaar koeUier toGoade wegeos beleediging van een ambtenaar tot f 10 boete sube 5 dagen beehtenis P De L Den B 35 jsar viiaobtr te BargAmbaicht beklaagd van diertnmishandaliug ward v rjjgeBprukea J B 30 jsar bouwman te CApelle a d Utal beklaagd van betoordeeling van achu d eehers tgdens zgn faillissement werd vrjjgeeprnken Vervolgens stond tareohl Een beeobosken bawonar van Gouda had in den nacht van 11 op 12 Juni op de Raam bjj dt Houlanstetg alhier een zekeren A v L 25 jaar sjouwer ontmoet die met bem de eteeg waa ingegaan Daar bad de leatste den beacbonkeoe zgn horloge ontrokt zoodat hij gister gedagvaard was voor de rsehtbank t Rotttvdam te verschijnen wtt bg voor t gemak maar niet had gedaa De beetolene C Criek wiat sich oitta mter van het geval Ie herinneren De horlogemaker Pavoordt bad het hfarloge voor 1 gulden van bekl gekookt Hat O M vorderde wegens diefsta G maanden gsvaogenlastrai VËltSCUEIUENUEID Wilhelm I en Bismsrck bij Sedan In hst maargemelda boek dat de vertrouweling van Biamarck Bnaeb over dan kantaliar geschreven Ijeeft lezen we het volgetdt over den slsg bg Sedan Vroeg in den morgen kwsmen de koning en de kanselier oragerea door hou gewoon escort naar Sedan om getuige te tgn ven de worsteling die beiden met het volate vertrouwen ItgmoetMgen Evenals te Bliauont namen zg plaata op ain bnrel vanwaar te bet slagveld konden overzien Bet wai een htldtrt dtg en dt ton verhief zich boven dan boriton in een wnikenlooun hemel Dadelijk oft zonsopkomat hoordd man van alle aijdea de kanonnen bulderen en begon htt vdwotdt gevecht Op den benvel waar ook ik mg bevond wae Éet eeif gtaobitttr vin nniformtn vio prinieo groothertogen gentrials adjudanten ent Daar stendan da koning Biam rak de gtnerials Von Moltke en Von Hoon Kontontoff kelonti Walker militair attaché van EngtlanJ en generaal Sfaeridan met zjjn adjudant De koning bad ons Iwvolen niet te dicht bij elkaar te gaan staan ttn eindt dt aradacht dar forttn niet ta trtkksn De ksnselitr zat op een ttoel ttn documant van veneheidene bladigdtn it btttndtartn Ik vroeg hem of hg niet bet een en ander wanachta te gebruiken waarop hij antwoordda Ik heb nergens behoefte aan doch de koning heeft ook nog niets gegeten Ttgin vgf our kwim generaal Bindtrain met dtn koning tpreken Ik hoorde nittt dan uitroepen ils aBombirdter de stad Niets dan puinboopen s Een kwartier later kwam een Beiersch officier tegen de hoogte op galoppttrin Htt wie generaal Bothmar die den koning kwam zeggen dat de Frautchen wenaobten te capitnleeren doch dat men hnn bad geantwoord dat zg zich onvoorwgardalgk moetten ovtrgtven Nitmand httft het recht dergiiykt onderhandtlingtn tt votrtn dan ikl achrttuwdt Wilktla Uat dtn eadtcbtndtlaav bj mg komtnN Dtit ver cbeen onitreeka halfzeven nadat aan peleton krnitatrs een eerewacht om den koning bad gevormd Hat was generaal Raille H j iMod dan koning eerbiedig eeo varzege dan brief aan dit nadat Wilhelm er kennia aa had genomen ook door Hismarck Von Moltke dan krooaprios ea andaren gelesen werd Ottderwgl waren de Proiaiacbe officieren in drak gesprek mat den Franscfaman die gten dtgan dmeg doch al aen aen karwats ia iê hand Vpn Hntafeld kreeg daarna bevel aea antwoord te achrgven dat da koning overeehreef terwjjl hg op sgo stoel sat en den rug van majoor Alten als leeetaaar gebruikte Ban werkman eener apiantrg ta Baxranthhteft tün drie kinderen den hals afgeeneden m dattna zich zelf door een tnin laten overrjjdan Men vermoedt dal de man ean zeer mpatsend arbeider in een aanval van krankzinnigheid gehandeld beeft üntvanRen eeoe groote sorleerlog Deonsche Eandschooiioii oor DAMES e UBKHKN A van OS Al Md Tailltnr KMweg E 73 730 GOUDA Telepk m If SI Beurs van Amslerdaiiie a 97 91 100 88 8S 8 V 4 oCTOBKft Vikn ülntkri 18V 7 4 18 NiDstUMu Uart Ned W S l a dito dito dilo 8 dito dito dito 8 HaKoia Obl aeuJI 1181 818 iTuia Ineehrunng 1881 81 l 64 97 97 97 108 V 39 Vi 77 Il ll 101 f 88 too 118 471 108 JO 101 198 1411 a 100 l f IMV II UI 105 lOIV 100 ia lllVa 41V ftnauiiu Obl Binnaal 1894 4 dilo Oeeona 1880 4 dito bij Holbs 1881 4 dito bg Hop U8U 90 4 dito io goud leen 1888 8 dito dito dito 1814 5 Sum Ferpet aohuld 1881 4 Tlizxzu lapr Conv leen 1810 4 Oao teenieg aerle D üao laening eerie C ZolnArt Ben V obl 1898 I MzziGO lU Buit Sch 1880 8 VaxiziiBLi Obl 4 onhep IBSl AwreaDiil Obligsüeo 1898 8 RuTntDin Stad Iaën 1894 3 Nao N Aft Il nlelae sand Artndtb Tab Hd Oertiaasleo Dtll Muilaebsp 4 dito Ara Hvpolbeekli ptndbr 4 11 elt l j der VoraUnl auid i Or Hjpolliiwkli pandbr 8 a Kedarlandacha SBk aead Ked Haodalmaatseh dilo H 4 N W h Pao Uvp b pandbr 81 llott ll iotheekb pudbr Ulr Hxiwlbaekb dito 8 OuarrtHi Oiat HoDg bank aand anal Hypotheekbank psodb 41 J Annuzi Enul hvpetb pendb l Mazw I ti l r Uen eert Kan Holl IJ 8poor Mi aand Mij tol Kzpl V 8t Bpw aand Ked Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr 8pm asnd ta dito dilo dito 1111 dito IlUJlBpoorel UI7 I9 A Eobl 8 Ztid lul Sp mii A H obl 8 POLH Waraehau Weeoenaand EoaL Gr Buaa Spw Mü obl 4 t 91 Baltitcbe dito sand Fsatows dito saad B loav 101 Via lil 14 109 88 10 f U 18 118 Oregon Oalif Ie brp in gond 8 St Paul Mina kUsnit obl 7 181 On Pan Hoof lün ob ig 8 dito dito Line Col Ie b p 01 CniiAni Cao South Chert v tand 81 Tm O Ballw tt Nt Ie b d e Q Amaterd Omnibaa Uij aand 178 Botterd Tnmwe l a ta asnd 103 NZD Stad Amaterdam asnd 8 I06 Stad BolterJam aand 8 10 i BtLan 8tad Antwerpen 1887 1 99 i Stad Bruaael 18801 99 HOOT Tbeila Ragullr Geaalaoh 4 117 Ooarim SUelaleenig 1880 S 11 K K Ooal B Cr 1880 8 Span Stad Madrid 9 1868 81 NzD Ver B z Avb Spoel cort 80 Uang Oombr dito asad 8 a Kank Ck Atow 8p kap opl 4 dito dilo oblig 4 AntaltA Cent Pee 8p Mg obl 81 Chick North W pr C v d 1 dim dito Win St Peter obl 7 Denver k Uio Or Bpm eert v a 1 Illinoia Jeatral obl in gond 4 lionuv k Kaïhvilli Corl v aand 1 Maiico N 8p M Io hyp o 8 ll ie Miaa Kaniaav ipCt prei sand N ïorkOiilaaoS Weal aand dito Penn Ohio oblig 6 No 7141 lOlli 17801 et 18181 ieder 400 Ne 1841 tSM 1170 8448 1071 UI 11788 18131 ea 19830 ieder 100 No 8471 7i98 7108 11079 18111 l 7lt 13881 U788 14101 11108 ea 18819 ieder 100 Pr tea vaa 70 IIM 8101 8111 llllS 11187 II4I0 laitl Ut 8041 8840 8388 IISSI I4II 18488 19008 lil SI9I 5841 8101 11481 14191 11814 19001 189 8317 llll 8111 lUt4 14388 18718 llull 401 3888 1918 837 11138 14413 18717 11084 414 1388 tOlt 1883 11141 U6II 18834 19181 493 8416 8011 till 11888 14818 18848 19181 811 3449 113 8749 llllt 14 39 18937 19341 881 3886 8141 8931 11839 14181 14988 19400 811 8889 6316 9088 11101 14837 11087 19407 989 3834 8394 1107 18 11 14848 17184 19487 1080 3 81 8187 au 11043 I41BI 11174 19181 1011 8144 6198 9188 IIIOI 14938 17133 llllO lUI 311 1 6888 eua 11104 11018 17481 19888 1S 8 3197 8691 9898 1116 11183 11698 19919 1411 8884 8818 9888 11801 ll38t 11718 19983 1461 3819 6983 1896 IIS13 18448 17800 19991 1498 3861 4937 9908 U839 11181 1718 80118 Uli 4011 6981 9988 11480 U41S 18088 101 8 1846 4011 8888 10081 11116 11411 18080 10198 1843 4830 1189 10180 18886 11618 18187 I0II8 UUI 4150 711110181 18184 18789 18368 10317 1808 4313 7191 10118 11684 18916 ISIII 80414 ISSl 4781 7IV3 10318 11816 15133 18816 10447 1819 41S0 7111 10816 11984 16011 IS844 lOlIl UaJ 4186 7808 10487 13003 16011 18818 lOIIO U1 4798 7386 10568 Ulia 18084 6614 80100 1918 4910 lata I081S 13119 16181 18888 10131 HOI 8014 1811 10684 13344 16171 11738 VOIII 1188 8118 7 81 10681 11817 16111 18141 lOIII 1886 8114 7998 10168 18681 18818 U718 11178 1841 5139 1098 11119 18648 lilll II894 18885 1866 5498 8179lli80 ADVERTENTIEN AANBËSTGDINfi ia nizasTs vin nar Militair Hospitaal t OOÜDA Den 15e OCTOBER 1898 dat middagt tn tt uur zal op bat Unreel van den Administrateur van gemelde Inrichting in het opanbaat worden AANBESTEED Hel watiscben van Linnen en Wollen gt den n met üitzoniloring van Deki ns en Lnkensche KlwiUn j itukken voor het jaar 181W Dt voorwaardtn liggtn ttr Itiing op gtiegd Bnrttl van s moigtni 10 tot s namiddagi 4 nnr alwaar tavtni de gewenschla inlichtingen ver kregttt knnntn wordtB Dt Obtf van dt Inricliting J B TEELINU Dt olndergeteekende maakt tjjno gtachta htguBltigirs opmerkzaam dal kei ovKntoy dat aan htm vird gtgiven door het Ueetunr der II K Btgraalplaata voor dt btditning dtr btgrarenitseo bieden is ingegaan Hy beveelt zich beleefd aan voor l bediening van andm e begraftnUien J N BOTH BlalluHidtr OoiKin I Oct 98 itt A BOAS Kon Chir Pidifiure AMSTEL 14ib d Hooge Sluis Amiiierilui tal B s DONDBUDAU O OCn OUER agne geachte Abonné t bezoeken ia te Cmtêmlleerem oi te Ol8l fMfeB m t Uottl sna till a van t t l4 mmr MmUêepUêelu en pgnloo bt handeling nn IMCé mmê en van Xagelê welk in t vitttch of in dt hoogtt groeien E CASSliTO TANDAUT8 Gouda IMrfmarkt SPBBBKVBB N t MAANDAG D1N8DAU DONDBRDAQ to ZATKBDAO van 8 tot uur WOENaOAO enVRIJDAOvan Itotl nar ZOHDAOa nitt