Goudsche Courant, vrijdag 7 oktober 1898

Vrijdag 7 October 1898 378te Jaargang No 7703 miMm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda e Omstreken TaWMall M ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regcJs a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend r naar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot I uur des midd TdefM H De Uitgave dezet Courant geschiedt da ge lij ka met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr B per drie maanden is 3 franco per post 1 70 Atzonderlqke Nommers VUFCEMTBN GOUDSCHE EDAMMEB HAAS kMfrf êleedB bU grootere far tye d NEÜEB RIJNBCUB KAABFABBIEK G MAAS ItMeBMleii bij WestI a B OPENBARE 7EBMIKS te GOUDA op DINSDAG 11 ÜCTOBEE 1808 dm morgeDi ta 9 uren uu het lokul Wgk K do 252 un de Pepentrut ten OTentiuui ran den Notarii ü C FOBTUUN DBOOGLEKVKB rao EEHER RETTBN 60ED ONDERHOUDEN l KASTBJi STOELEN TAFELS LEDIKANTEN SPIEGELS SCHILDERIJEN BEDDEN en BEDDEUOED KOPER BLIK GLAS AABDEWEUK ent een zoo goedile nienwen WINKBLKA8T met 3 Scbniframan roorti Terbeord verklaarde GEWEREN MATEN NETTEN beoereni afgekeurde UO8P1TAALG0EDEREN VUBDll 9M9 groot parijj tSiotRtn Daags v ur de f erkooping te zien van f tot 12 en Tan 2 tot 5 uren Nadere inlichtingen geeft roornoemde Notari FORTÜIJN DROOULEEVER te ffourfo Openba re Yerk ooping De NoUrit U GROENENDAAL te Qouiia il toomemen op WOENSDAG 12 OCTOBER 1881 dee Toorniiddaga II nre in het Hotel i ZlLMt aan da Markt te Omuta in het openbaar te reilen en te rerkoopen in é me nUting De leer eolied gebouwde flSBIEESBESaVWE PAKHUIZEN WOUNUUIB en OPEN TERREINEN gediend hebbende tot Aardewerk en Bloampottenfabriek genaamd DE VERGULDE 1IEHPBL ran de Firma JAN PRINCE Cie leer gnnilig naaet elkander gelegan aan het water aan de Nienwe Haren Wgk N Noe 89 8 en 81 te Oouda Kadaater Sectie B noa 254 1739 19U en 1915 U lamen groot fOO Centiaren bencreni een HUIfi en PAKHliK aldaar aan da Lange Dvaraatraat Wflk II o 130 Kadaater Sectie B noa 36i en 1U06 te tarnen groot f A tJenUwe Breeder omichrereu bg biljetten Ta reilen in i peraealen en maaaa a Betaaldag der Kooppenningen 1 Teoeniber 1898 Ta beiichtigan drie werkdagen róir den rerkoop ran 9 12 en ran 2 4 anren op den dag dor reiling ran 9 11 nor en op rerxoek ook op andere dagen Nadere inlichtingen te bekomen ten Kantore ran den Notari H GROENENDAAL te ffourf A SLEGT bereeltiich aan tot het lereren ran Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood 4 emtt ae K O NIEUWE HAVEN 28 W f Bekroond op de Internationale Tentoonetelling ran Bakkary Maalderg en Kook kmat te ê aravmhage met een diploma Vergald Xilreren Hodaille 1 j m TELZEir Dubliclp Biiui t TAILLS ImbidelMt geliLiiebii HaoldprUa r MtM Hark DeprUumtJa feg nui4eenl Dltnoodiglng tot deelneming In de kansen Tan de 1 Lübeckscbe Staatslntehj Xin roorüaet bmlenda door den Staat ï ubedt gewaarborKda groote Ouldloterq Urat rulgeits bet plao leelil td OOO liifo loten dureategaii 25 000 prit zcil soodat de helft van alle loten zeker winnen moet De pryzen syn da rolgfode De boogile p Oa ii araataeal 600 000 Mark 85 pr i 1 000 M Premie raa tOOOOO U as I 1 119 456 16 11964 16 1949 1008 mol 000 l iOO t 1 000 ia 00 i 800 i 100 i 166 i 150 4 180 a 100 e 9 i Sa 19 1 priji i 800 000 1 i 100 000 1 h 70 000 I prijuD i 0 000 1 prija i 41 000 85 000 10 000 20 000 10 000 6 000 deze ia S prjjun a 40 000 8 jirüzan wordou V aaalge maaaden ia 6 klauen uitgeloot Ua IWdprIJi m da Ie klana bedraagt Hark Sli ooo iiiiM in de ie kl lof M 86 000 in de 8e tot M 40 000 ia do 4e tot M 4 00 l m de 6o tot U 60 0110 ia de 6e lot M SOO OOO en met da premie lan M 800 000 ereut tol Mark 500 000 De uitgave geaobiedt in halro on riordo loleu Voor do eertto prljetrekkiog dte offioieal i vaalgoateld koit twfo balff origineel loleneloolite M 8 of 4 80 oen batve origineel lot alechta 4 9 40 eau kvirt origineel lot ilaebu 1 10 I e inleggelden roor de volgende klaeaen roowel alt de jniite lijat der pryzen wordeu aangegeven In liet ofüoieele trekkingeplaa voor tien ren het Wapen ran den Staat wolk plan ik op aanvrage gratu vorEeod ledere deelnemer ia de loterij ontvangt ongovraagd onmiddell k na de plaatt gabad bobbende trekking de offieiaele trokklogil jit De oitklaliiig en veneodiog van de priJHii goichiedt door direkt en prompt aan de wineera en onder do tbngate gobeimhoading l f ledere lleatelling kin men eenrottdlg per poitwiitel opjevoB IH Men wendde aioh dm met de naavraag om toeteudiog van loten voor de ipoedig p aate hibbonde trekking coo ipoedlg mogelgk of ailerlt k tot ao October e k met vertrouwen tot LSamuci Heckscber Senr Bankier en W iiielkanloor in IIAMBUXO DnitaebUnd KoHU l HjkeUa ihinal JbtrMc DE HONIOBLOEM r n H van8chaik €o gereatigd te ê Orovenhage Heppiertirmat M en nab de Regen teaaelaan ran Z M den KONING ran BELGIË Indien gij hoetltl gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DroirenBorat Honig Extract l A E Xi3LA lTTH B3 FLACONS ran 40 Cta 70 Ctt en I rerkrggbaar bg Firma WOLFF Co Weatharen 198 Oimda p MIBBISS Kleiweg B 100 Oouda E H riM MILD Vwntal B 126 t aouda A BODMAN MoordnM J C RATELAND Bo cop B T WIJK Oti feiea T M KOLKMAN Wadünmmu Ms DE RAADT Westliaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 Handel in MAHIjFACTIJREM tapijten m kaepetteu Meuwe en gebruikte Meubelen ANTHUIT IT EN ENZ Am lleropeiiin BiP van den Winkel op a 8 ZATERDAG AANBEVELEND BOEIIS Levensverzekeriiig IIaalsclia ij HOUAND Gpedgekeurd bü Koniriklijke Besluiten laatscliappelp Kapitaal ƒ 1 000 0000 Qerestigd te Amsterdam Eaadhuisstmt 32 34 COM MISSABISSEI W J BOLLEE Dir cl ur tier Algemeens Brandwaarborg Maalacbappij te AmBterdam H HANSEN Direotear der Verzekering Maatschappij Mercuriu6 te Ameterdam C R C WIBADT Bankier te Vlissingen Mr 8 B W GRAAF VAN LIMBURG STIROM AdTocaat Procurear te Arnhem Jh H P 8CHÜ0RBEQÜE BOEIJE Burgemeeater ran Wormerveer OIRBCVEVHElf i H l GHOLTE mm J W FRANSBN VAN DK POTTE rer0ekering van KapUalen blJ OveriiJden en 6 Zeven Dadelijk ingaande en uitgettetde Lijfrenten Vitiu en Sinderventekeringen W llf C bekomen bij den verteg puwoordiger voor GOUDA en Omstreken den WelEdelg estr Heer W € VitlV 1E I Geji Kap Infanterie Ie Gonda LOTEN in de Verloting der mmm uaatsgsaffu m msm Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijgbaar bij A BRli lilllAlV ZOON Prijs f 1 per lA loten voor f 10 r o ü Ufük reo A BRINKMAN t Zu Bulteolandsch Overzicht lil dao OoatMirykMbw rybirud dotit sicb bftt eigeuMTdig roor dat jaitt aa dr l d o tieb bskaano tot de pftrismeotsire vor iu D de toniMul nog teel arwMdor is dan TOerliMD Oruf Tboo o daa ook e o tQcb ruD Tartwbiüig bd md brtet v d duokburheid IftkcD iodisft de Dsittebe oppoiitie bur ra moerig obetioctiouisne bertUte Bioobd eeu baU our WM Un da rjjkaraad naar ha geBOodaD eo kan de tniuiiter priMtdeQt xicb berorpend pp de gebleken ODmogelgkbeid om met de Kamer mam te werken den it oS i Uicb tot ktaod te doen koavn door middel no de bi kende nuodpatftgraaf Het blgki immefi dat in bet Hoogaaracbe patlemfut di tegeaatantl minder groot aoa tgo nn Tbaaen Ëufly bet wat bet Quotaii rraag tnk betreft op en fOor Hoogarge aannemelyk aeeoordje bebben gegooid llaar de Ouitwhe oppoaitiebetft jnitt da rom over de g heeïe linie de obalraoiie algecomaaaodeerd Zg wil oo diacaeejeereo oren aan één etuk en tracbten Ibno vatt te prateD door hem te bewijtifD dat ayokAoagleiebc voor Oueteargk betaal op ooaeonemelöke grond fttf l Na heeft el ia WMr ridder th Jaworaj l ToorAitUr rtn de oommiieie nifc de clttbi dir recbtersQde aan daa minieter Ycr sekerd jpak de reehiercyde io baar gobeel beioitl MO wfcrdeo evoodeo het Vergelijk Ontwerp pQterajlderd aaa te nemen een roorwaarde door Than ale conditio aioe qua noo gesteld om hei mioUterie te doen aanblgven mair die TerkUring wordt van alle Kydeu ilerk io twijlel getroklteot zoodat er Litelgk roor bet niiut lerii Thun op den dnar niet anders eou optitten dan aftreden Volgena hel officienw blad Ci r lotideo Biet minder dan vier minieteri der reebtertydc io hst kebiaet litttog komen nemen China doen i=eo dat er gevaar dreigt voor de D beriebten uit nog iteedfc rnetig Enropeanen De Frankf Ztg ontvangt bet bericht dit ke Peking alle vreemdelingen bedreigd worden De ecbtgenoote van den Italiaaos ben veri ee woordleer werd Zondag aaogefallen toen i zg oiling om naar de kerk te gaan Amerikanen die aa bet itaiion kwamen werden met itaeoen geworpen en gewond De gesuiteD beeloten mftrioetroepen te laten komen Toor de bewaking der nmbpaftdea De gesanten hebben voorie krachtig geprotetieerd bg den Tinng li Yuien tegen het unvftllen van vreemdelingen Zij raden ftlte FE Ui ttE TO J GedeaksclirlltcB im een Geiakioeker or ANNIBAL DE VONSEUNCx yaar ktt rramck Dooa W NtJTTHlBa 9 Bij myn raderen t Ziedur een marUn de eob VflOftDoe dia trek voor trek op een beuiok huwelijk aH Uafdegelüktl Thioi WM het aouper opgedteod T ee hotikneohti kwamen den mukiet io een fentauil wegdragen Baoul bood merronw U Buietarre deo rm wurTaa hy den oarxelenden tred met werkelgk kindorlyke wrg bewtekta Loniie volgde eindel k met droevigea blik en bewolkt voorhooia l kele woorden die den markies ootuapt ti a bebbm den leier readi voldoende does begrypan dat deie een huwMqk van zune dochter met d n burggraaf op ket oog bad Baoul was de oudate teon der saater van den markieji de Baweterre by van zijn kant beminde zga liioht hartatooktelnk maar too gioot waa s n dinMluavBlligheid det ky ket nog nuamer had diirven wagen tot haar deer het voorwerp van wta ever tgn liefde te spreken maaideze beaobroondheid wm niet de eenige oortaak van lijn aarzelen want aU hij siefa selven voor tr t mdt liogen af naar Peking te gnao Te Shaogai meent men dat alleen een militaire beiettiog van Peking door de mogendheden aan de criait een einde kan maken De reactionaire Mandechoei dreigen alle vraamdeliogen Qit te roeien Dn regaering te Washington heeft admiraal Dewej laat gexonden twee oorlogsschepen naar Peking te aeodeo op grond van dien laat ago de B ltifflore en da Petrel laa Manilla vertrokkeD De Duitiche regeering heelt alle aobepen die te Eiaatehatt liggen laat gegeven naar Takoe te atoomeu De Daily MaiU veraeamt dat de Keiwr poogde te vlnehtan toen de Keiz rin wedowe o LiElung Cbang het pateti binaeakwameu bij ileagde er echter niet in de tninen te ferlaten doch wert vóór dien tgd door de aotdaten der Keiserin wedawe gevaagen ge nomen Hg was bg het aUendan an het hertcbt op 1 October hulpelooi eo den dood na hg De Koizenn wedove liet enkele vertrouwden van den Ketter ale Mmeniwaardera gevangen nemen en ooiboofdea De opitandeliagen in A provincie SietohwBQ namen de etad Kiog pa in ban aanvoerder YaMant Ze verklaarde dat de eerita stftp voor de oevrgding n China da geheele uitroeiing van Ohioa moeak sgn De oorrecpondent v n da Daily Telegraph t EaXro die van de ootmoeting tneaohfn den Sirdar en HArohnnd een nltvoerig varalag geeft voegt er bg dat Mair band die u tstekende eoldeten nit Timboektoo geen ideriegateexen onder zich had iteltig verklaarde bü naam dar Fraosche regeeriog gehandeld te hebben Marchand bad gebrek aan munitie maar overvloed van terenamiddelen Io Jnoi wm bg te Faijoda gekomen hg bouwde er ver chanviogeu op bet eeaig hoog gelegen dee van dan Ngloever hetwelk een eiland geleek toen de Ngl den overigen draiiigan oever ovaratroomde Alle Engelsche oCBoiereo roemen Marchand a boffelgkheid D i Sirdar werdgiiUr te Kaïro verwacht Naar het heet ia het verilag van den Dnitiehen militairen attaché an Tieonman over de Anglo Egyptische operatiëii in Soedan oegnnatig lig noemt de taktiek van dan sirdar slecht ao de cbirge der liaciers dwaas V A n h t BuMfblia wordt oH Pretoru gMchrerea Io da Kupkolonie heuft n md ionigOD strg l d Afriktoer Bond dan toch d orer de vraag iBemint gg my P plutate welke vraag ssenigmul nit bet dtopat vaa zyn tiel opwelde alsdan salde een inattiictmatig gevoel fluMtereml daeh haalial Keen zij bemint mij oiet Oedureode het souper viel er niets der moeite van het vermolden waardig voor Merken w alleati san dat de befaamde patryuu volkomeQ naar den amaak van dan markies waren uitgavallea en dat kü in zijn vroolyke stemnnng welke door de ettelyka glazen port ia geonon deel werd verminderd vele tamelyk doorsehynende wenken en zijdaltngsche opmerkingen omtrent de verwachte voreeniging zyner dochter en zijn neef ten boite gil ofecho n telkens dat hy deze Inaar aanroerde nja woorden niet den minsten weerklank vonden Raoul staarde strak voor zich uit terw l op I juiae s gelaat zich eene uitdrukking van imart byns van ontsteltenis versprridde Dt knechts voerden den markies na bet aouper terug naar het kleine salon en een hunner schoof op syn bevel een tric trao tafelt ja by Dit spel was het geliefkooedó van deo markies en Raoul had om hem genoegen te doen cioh op dit amusement toexelegd Voor ditmaal sou het roorgoQoraen partytje evenwel niet pUala bebben een ocverwacbt voorval maakte voor goed aan de genoegena van den avond een einde Hecht tegenover den aokoorsteenmantsl bevond zich eene console van ebbenhout keurig met Eilrer 1 koper ingelegd bedekt met een zwart uweelen lapis met goadfranje Op dete oonsolo berond sioh een vaas van Sevres vso grootea omvang eu actieken vora kostbaar door fraaie bewerking maar 4 innipg Muld tl i d ii Tl m nt ir oiMrdorbeid mur riog Troiwaop ik rtrwoodar mg uog luortdiireod ar orar d t d Alrik c r it tag lpra l babuld h bban mtand boa Sirlgk er gakooeid it gawordao door da Rliod wriy dia onr do regraling au o af otoitpaltalgk geli aonmeii beachikt Dat aohyat dat Rljodaa coola qna ooolo bettiJMlt btlzg door oiiddal sgn r b odloDgara hat battanr ofar da Koopkoiooi wilde bohoudaot oiot tokrl ter wille igoer dikmaDtiiignb l n en niaar ter wille tbd tyn gaheeta praatlge W t tooh moMt d werotd wel deuken f o tigt iorloed wBooeer bg ait tgo eigen Kaap koloitie werd weggejaagd Doen bel ro k heeft gaaprokao ea beu bg de steoibua in de ninderbaid gelaten 01 Rhodee oo iijn bedrtigiog om aich ran aga oadaukb re kieaere af ta weodea ea tioh lo Natal aeer te aettao aal élteoeteo f Wie wwit Ill Natal heeft die bedreiging niet fa l blgdtehap rcrwekt tooral oiet ndxr da laod bouweuda bofolkiog we ke rooruameiijk alt Afrikaaera beataat Deie ego de nasaten der emigrHDteu die een balre eeuw geleden dooi de KagaUohen uit Nat w dta rerdreran do b waarvan eoD gedeetta i blgren hangen in de hoog gelogen di trictan dier kolome Ton twee jaren geladen Jameaon Terraderigh io de Tranaraal liel eo de toeattnd der llnaren harbelijk ebeen ontitond or een le endiga Wftotwaardiging ondtf die andere zoo a aperig laUlKfao Alrlkanert eo moeat de Nalalaehe regeeriog naar Tretorie t ilegrnpbeeren om die menachoo tot bedaren te breageo Waot ae wilden naar de wapenen grgpeo ban Traotraalaoho broedera helpen en den tpoorweg naar d Z A Republiek opbreken ten eindr daardoor den inroer van liritMbe troepen t beletten Ilrdeo age diraellde Nttalaehe Uri kanwi m gittiog tg willen aiat rardragan dat RGodai hun land mI gebrniken la oi gaogepimt eener hernieuwde ag tatie tegen de Boeren Staten ag tertrouwen cle iegenwoordige regeeiing ta Pietor Maiiwborg maar hall on behben den eeretao mioi ter den baér Uinoa te kennen gagaeen dat a geen gekonkel mat Rhode iul eo dulden Hoa voornemen iiom bg de aamtaaode parlementaire verktezi igen oit han eigen midden afgevaerdigden te nemen Verspreide Berichten BHEVFUS Mao gelooft dat da coDotaiiea van den pro coreorgaoeraal Maoaa ondobhehionig ganitig toor do ratiaia tgn Dia ooocluaiaa un Mtoio groiiden op de hekaoteoii van llaorj en op bovenal door herinnering Deze vaas een erfstuk der familie bestemd om van geslacht op geslaobt over ta gaan was door Lodewyk XIV aan deo grootvader van den markies geschonken Kene spreuk op het poreelein onder het blawen der de Basseterres aangebracht hield de hennnerlng san deie gift des grooteo konlngs levendig Haar helaas I op het oogenblik dat de kaeokt die het tric trae tafeltje had aangebracht de oonaoje met diend koBtbarea last paueBrde deed hy een miiitap struikelde v rloor het evenwiobt sloeg ijn kanden laitinctmati in bet rond en groep lioh vsst ean de console bIb het eenigo vooruitstokend roorirerp binnen nyn bereik zoo forsoli was lyn greep dat de vaaa de voratelyke gift wankelde van baar voetstuk stortte over het fluweelen kleod rolde t in iwmtig lukken verbryzeld op den grond vieK Sprakeloos VBq ontsteltenis viwl o knecht nas t de sohervfn neer v De markies slaakte eeu k eet van ontzetting en deed een geweldige poging om op tft lsa Maar de jicht sterker n6g dan zgo drift deed hem in zijn fauteuil terugvallen met doMsbleSk gelaat en foakelende oogen EUendeling I sohreeuwde hy in zyn drift vergeteode dat de bloedige omwenteling tenminste aekere barbaBrsohe gebruiken tot bet verleden had doen behooren nonder de zweep sul je kruipen I Hola I maoneo sleept dozen schurk naar buiten eu ranieU hem dat hy er onder bezwijkt 1 Raoul waa dadelyk toegeschoten ea verzamelde de ichervea der vaas en legde te op de console Uevrouw ds Baasetarre verraat en verschrikt door terdaobta atakkan in hot dotaiar Drejfn Yvee Gujot ait Nederland ternggekaatd aegt dat daar maoaae dia da beate poittiea baklaodeo aooala prof A ü tan tlamol prof Jao tan brink mr CmoIi prof Winkler dr Klein laer alaoht danken ver da IiVaoaoliea ala medeplichtig aan de niiidaad tagaii Dreyfga Yvee Guyot troeg aobertaeod of Uavoot de grootkauaelter van bet legioen tan aar ook aoa Tulangvo dat die heoren tu da Iget fM riddert gaaohrapt lOJ wordw D aUnteruet hatat thaaa een dergeljjk varhaal ala vroeger da aAnrorat had ui dat het nieuwe feitt niat allaan aoa hwlaan ia da ontdekking T a Ueury a bwlrog maar o a ook io da ontdekking van ean brief tan ftf tarhaiT aan Da I atjp d Clam bevattende de woorden Indien gg niet aakar agt tan da eiperie io bet procaa Eilarbatjr dia bet bordarel nog een te onderaoeken baddan Conard Vaunard ea lielhomme aal ik aaggen dat mea miin aohrift baaft nagatrokkea t Te tgnan hoi waat ao Aiat waar Du Paly lioh bavindt Hg haeit g ugd dat hg een gOMle veertien dagen aoa wegbigvan MaV naar alle waarachgiilykheid la hg in Italië 7 ola daarent gen lou tolgent bel Petit Journal f al atdart tailaden Vrijdsg t Pvjia ago waar hg toen om 10 aar a avonde uit agn buia waa gekomen an ar aan twaalftal vrienden ontvangan had De boren ia da Roe da Bruiolloe terUllen het althase Da dokUr tegnen nn dat tanag er ootaiwachte dingen gabe ir n Ollrier de door metroaw Panlmier gewoada radactear tan da Uatarnea in het letan mI Uijfat Het wordt tegeogaeproken dal ar ean bai l ven inbachteniauemiug tegen Eaterbazy ie oit geraardigd flat nuilerxoek in eake de klaabt van agn naaf Chriatian tegen ham ta nog niet afgeluopen maar hinnan enkala dagen tal ar een baelitiing ganomen worden Van lear gooden kant wordt Ie Barlyn verklaard dat majuor Voo Sehwarzknppeu te Parg nooit betrekbiogen gehad heafl mal Eaierhaiy wel beeft deaa Inatew herbaaldelgk recbtetreaka in verbinding gaaUan met dan Dnittehan geaaralen tiaf Door welken IMKbanpereono wordt bierbg lnta aoben niet gai gl Ook het apetit bleui d4t Pioqoarl voor aoht hield waa oiet tan Bohwarakoppen afkonttig maar a n vtlaob atnk ton aaniien waarvaa Pirquart lïcb vergiet hoeft BINNENLAin a tiet Handelsblad f waartchowt t en het gebroik van verkeerde argumenten bg de be a dat vroemdi gedruiach boog zich tol l uiss en fluisterde Wat gebeurt er m n kind Wat ii er toehgaande f Och mama I nikte kei mel e de vaas van Lodewijk XIV m Wat is daarmee F Z is gebroken Oebroken gilde de msrkl oia op haar beert fta n Oodi de vaaifs Ki laar de gift des groeten kooingt aU eea aoort talisman word JMsehouwd van wolk beaeher mende kraokt uitging pn ran wnike hnt goliik der familie afhing wrong ds markietln in hare smart de bandm en tranen biggelden over hare wangen De burggraaf na de scherven bebaudzaam op de console dte thans haar tuhoonsto sieraafl darfdv te hebben neergelegd niderdu den markiea en overhandigde hem een papier Wat is dat wat moet dat vodM vrM bfj op hoogen toon Ken brief aarde oom I Wat voor brief van waar komt die Ik weet t niet ik vond hem op den grond te midden der sohsrven vso de onaehathara vaas wel ker veriies wy thans betreuren De markiea strekte de hand ait en nam den brief aan LobIss wier gelaat eene uitdrukkiag van onverktaarbaren adgst had aangeaomen gedurende dit laatste getleelte van bet treurige tooneel maakte op dit oogenblik eene beweglag els om toé te aaeltan en haren neef den brief U onlrakkan iwèm