Goudsche Courant, vrijdag 7 oktober 1898

UotlanUm 1 10 7 11 III I4 4I Konerdam 4 41 l ll 1 11 7 11 7 11 1 40 Capella 4 11 I OS a O Nleuwerkerk 1 04 I U e e Uoordreekl I U e aada 1 17 l ll M 7 41 1 11 mreele SiMMirwegverbindingen met GOlüA Wlnterdlenst l ® JOUDA IIOTTlRDillviaa nrw lt tl 11 l lt f H 4 11 1 a te 1 U e 1 14 a e a i l 11 t t 1 10 4j 4 11 t tl 4 lt l tl l ll I l 7 tl 9 14 1 10 1 40 i in I t0 T IO ll SI ll lti U I7 7 41 11 14 If OI 11 47 80 Di 11 IN H 4 i viae vane llll H ll It ll 11 ♦ ♦ ♦ 1110 a l a e I 7 11 41 1 1 e e l l lt a e Itl 1 14 1 11 I H 17 il 7 10 14 11 11 a 11 11 I l ll a e I II a a a a 1 uoor i ae a r 10 44 11 41 11 11 41 l H i 4l 4 11 l ll 1 17 I M l t 14 1 04 1 14 III f lO M U t 11 44 4il 10 11 U 7 ll M ll tt 1 H 1 41 I 4 4 4 S I M 1 11 7 10 7 11 Mil 10 01 10 17 a 1 41 4 1 11 a a f t4 10 11 a a LII 4 lt l l a 4I 10 41 I Ot 1 04 l tl a t i 10 111 I0tl4 11 17 It OI 11 10 1 17 1 14 4 01 4 17 l ll I I IO 7 4 l tt 10 10 101 i Il 7 10 7 40 7 41 a 7 11 f iS iti 1 14 P B O 0 D 4 4 tt T IS a 0 a M loodt 1 14 10 17 4 11 i t 7 1 1 11 111 17 lO ti Awt W 8 01 t Oi 10 tl 11 41 i 0 1 17 MO 10 01 11 17 A Btt O S llOOIIlO iO lost II Mi 10 11 n l III Dl U TIIOH 1 Ilea Mat10 17 It Ofl It lO II IS l 0 1 17 4 1111 14 a M7 U lt a 1M7 a 1 41 jl U4l l l i le l iil s7Töri ll t il 4 41 I M l 9i I II 7 M 07 10 1 D a t l 10 11 Uoudo Oudew tarevd Utiaeki Utreehl I l l S 7 41 1 17 I U OO 1 10 10 11 10 M Woerden 1 4 l ll I Ol i lO 10 91 Oudew 1 14 a 10 41 Ooadi 1 17 0 01 tt lt lO tl 11 10 11 11 1 14 a llO 1 04 laui CI 7 01 1 10 l 11 11 Ml Ml 4 41 M0 7 4 4 iZt W 740 Ml I0 ll tO 0 4 00 i OO M 1 00 10 1 4 11 7 11 itf jdiog der Toori tt U farhoaginj nm i o Zm TODd M is brt tSor W € btrokiod dni b t w4t oiatw rp op den qd 2 pet hoogsr bclftitliag wil logffn an rpi edrfettllMnl Iwbta 4 pet Alt own Mbtar oigMt Mgt bat blad dst d jttimt on tl mit 6i Mot par liur u balwl ardt bat doidalgli dit dia targelgkiog iiivt opgaat Wet ten oroitig bezwa r tegen de rtorva telda nrboogiog iet bat iu da eDitormileit der baffiog welke bg wgoeo t d teer nitceoloopeodea pigi ean elvke bnlaellagbtDdbaift loodat de verzwanug weder het meeet op de goedboope wyoen lal drokken Oak ii dat opticbt waebtte oeo lioh eabter foor orerdrgfiog £ d dere tiodt bet Hbd 4 ook in bet 8oo W t waai uirn leeet Zeker ik geef to dat toot fijoe wgoan eati lerboogiog van 4 aeut per fleeoh belaetiag tan geen beteekeaii ia maar of iemaod voor wien cell i de goedkoopate wgn een bnitengeiione itgaaf ii f l to meer of mioder betaalt toor en uker ii lang niet anrartebillig Men meg donkt fact bled rrageo of hg die aiub tot dneter riken dag bat gebraik atel ran eeo h ra Seech kao teroorloTen inderdaad lOO betwaaid wordt ale bg op ign jaarlgkvob badget roortann raim I 7 meer Toor dfl wgorttkeoiDg beeft ait le trekken Dat ie dunkt bel Hbd laao eleckhoodend argument Uaar wil geloofi bet dat bet niet meer van ooefu Igd ie alle wguBoorten eren iwaar te belaelen Fgoe wijoaa m ubnimaode wgneo tijn weeldeaaken die terecbt boog worden belait en daarom terdieut bet uker eaabefeling den aeegne op wgo dia in fle eoben wordt ingeroord aanmerkelijk te doen etggen De rreea dat de aanroer dan oog geringer tal worden komt het blad ongegrond toor wie solko dure merken tbani kaa drinken ui er ook eeo paar dnbbeltjea par flaacb meer roor oier babben Ie teehtar onmogalgk den wgo erenals andere artikelen naar waarde te beletten T Ia hierbg de cooirAe looreel raoeilglier den bg andere togeroerde zaken wBtrbg bet ioroerrecht naar da waarde wordi berehend f Kon dit warden toegepatt dan o een prjiiYerlaging fto da goedkoopore aoortan er bet gerülg ran zgn waardoor niet de invoer Tan die laorten leer ton tijgen en de tchatkttt ten ilotie niet mioder OBteangen dan nu laet de rerhoogiog wordt rerwaebf De nejaara iinani ao den Nationalen Bond Tan Handelten Kantoorbadieodao in Nederland tollen plaata bobben ia het eOehouw Tan den Werkenden Btandc Klovonierabnrt wel Amttardtn op 19 en 20 October a t diet morgeni ten ü ore Aanmelding tot nitrriyk 12 Ootober bjj den haar W C da Uruff i Jan Sleen traat 107 Aattardam Men nbrijft nit Apeldoorn dd Dintdeg 4 October lleeda vroeg ia den avond braohleu de vo Hhillende treinen weer velu vteemdeliogen mee die ieh met de iugeietenea tegen 7 nor naar da Oroote Kerk begaven waar het faaatooncert ton gageree orden Oaen plaata in bet groole gebouw bleef onbaiet en aanga ien om 8 unr llll Het koor betlond uit 150 dtmee an betren btgeleid oor da Arnbamuiha Orkettreraeai ging fo Orgel onder directie van den beer W G F Dorpen S Si 1 41 1 4 l ll Gouda I 7 l Moordrecht door 7 11 Nieuwerkerk i 7 M Oipelle e 7 41 I IO 1 41 l ll S Oi a oi 7 1 7 4 7 11 1 07 l ll Qoude üeveahuiiee Moerkepalla üoelenaeeriiegwurd Voorburg Hwe i j tHtge JJJ Voorburg ïoelermeer Zeneetrd ÏireuhuiianMoerktpelle 1 17 Ooada 1 L 7 41 1 14 7 11 l ll Ml 0 l J I 7 I IO t ti l lS I OI I OS 8 11 l ll 7 04 Alt toliiten traden op mrji f7 Betiy Hol toprtan Dordrecht Tillj Koeoen alt Amsterdam den beer Phlippean tenor Am t r I dem Joa Oratio bwUoa AnaterdwB terwgl de orü lbegeteiitiog door mej Betej en den beer 3 Eoderté werden waargeoont n Het oorepronkelgke prograuima wai met bet oug lip de kom t en het vert eb vin HU I M eeniieiina gewgiigd Reim balf acbt werd door koor an orkeet aaogebeven bit Balleloje nit da Haeaia an G F Handel dat zeer mooi fiezoogen in dit groolocba kaïkgeboew een maebligen indrok maakte Daarna werd gewacht om HH MU te ont vangen Ta 8 5 kwamen de Voretinnen met gatolg en begeleid door de eerawacht te paard bal kerkaebonw bineen tirwgl da orgeltonen het oud Wllheloiae tpeelden Het gehaele nbliek onlring HH MM etaande Toen allen gezeten wtren ward de wetkometgroet aan H M de Koningin gezongen op de mntiek van bet Pigtkoor nit Joiua van Handel U Vorttinoe brengen w onzen groet Zingen friiKbe zangen Big V tegemoet Onze haften kloppen warm van vrengd en dao ledre loon der enareo i een jut elklauk IJ Vorttinoe brengen w onzen groet irgen friairbo zangen Big U tegemoet Oenrige bloemeukraDHen vlechten w U ter eer Onze zegenbdden rniecben up U naer No 2 longmej Till Koenan Die Atffltchte van F Schubert begeleid door ornel Het ia zeker det deze begeafde zangeree geen tcbooner en gepttter keoze bad kunnen doen éo om de plaete waar het concert gegertn werd èa nm te kunnen achitteren mft den groeten omvang an baar edel altgelaid Jn8 Koenen heeft zich zelf oiertrofien mooi zerr mooi Aleon wat de canUte van Tbaod H H Verheg aan de beuii De componiit waa lelf teganivoordig Dit in elle opzichten bgzonder mooi ge tchreven etok mnziek werd kranig uitgavoerd zoowel wat koor alt orkait betreft Ome Orel o had hierin gelageobeid bijzonder uitte b inkeu Alt de componiat de beritoo tolo mat opzat voor hem getchreran had bad bet inker niet beter kttoiien rjjo dan nu Zeer aangrjipande oogenbtikken z n in dit werk die ook ellen tot bon recht kwamen dank zg onzen verdieoatelgkea directeur Aon het alot dat zeer nnoi door de eompo oift ia ingewerkt bet B icfaerm oGodaeoz garen HH HM bet leeken van op te Maan wet natuartgk door de gantohe gemeente erd gevolgd Na daie cantate vertrokkao HH MM na eerat den baar Helbaeh eli vooriitter en de beer Dorpen ale dirigent bedankt te hebben H M zeide tot den beer Uorpfn dat het Bear geooe en deed date mooie nitroering te babben knnnen bjjwonen Zij ttelde ar prga Of dat Apeldoorn zulk een flink zangkoor bod an vond de motiek der cantate bgaondar moot H M da Koningin Uoeder roanda in bet bgzonder da aolitteo Nadat allen weder gezeten waren werd bet programma etrder uitgeroerd Het gebeele programma werd prachtig afgewerkt en allen gingen onder den indrok lote bael mooii en plechtige te hebben gehoord huiewaart Uemenipde Berichten I4 10 11 U ll ll l 11 11 11 11 lUI 11 11 1Ö 1I 1 1 10 11 11 tl I3 10 1 lO t 10 11 10 4S 114 47 10 1 I IS D door v os LSI 11 01 l tl 11 14 t 47 4 11 4 14 I 1 40 4 7 M Mvn rarwaohtta in Frietland dat de berope ning der Belgiaebe grenteo dedelgk ven inrload Kin zijn op de prgzan Deerran ii echter nog niet te beapenreo da bande ia eer atugcer dan batar Voor f 150 koopt men in Frioaland tegenwoordig een melkkoe errite kwaliteit lie boeren hebben allen te reel ree toodatde eanviiereo reer groot ego en er weinijr uitzicht beeteat op rgiing der prgieo zelf at koeten de Belgieche kooplieden ia Frieeland koopeo loo luidt valer opinie Jiap Eden heeft Z indag la Caitie met eucC t gereden Van meet gaande won hg zgo afdeeliug in een handicap van 920 oiatar an eveoeene de beali eing waarin verder rrden Jee ueaod 40 meter en Batfaitt SO mi ter Ie bet internetionale nummer verlnor lig zqd afdreling tegen Fettia en koo zich ook lo de repéehege niet plaata n De niteleg wae hierbg 1 Cotlomb 2 Jocqneood 3 Coorbe Bet Igk eargiito en uit hel Kanaal bg de Waterpertjj in Den Haag opgeheald ia berk nd alt dat van eene jufironw die Igdatgk daar T rtoefda en aaderi den üan dezer vermiat werd Man meldt nit Haarlem = Door de jnatitte ia giiteren laet gegeven Int onleleg ait de preventieve bechtenia van de drie Ameterdammera die op 3 Aogoetna werden gaarraitaerd ale verdacht zieh te hebben achuldig gemaakt aan lakkenrolterg op de kermia Hoewel een aantal gerolde horlogee op bon wae gevonden kau het bewge van het miedrgf toch niet worden galeverd Naar het aVad t ve neemt anltaa van da Maandag j t verkochte villa a aan den G irera Deyoootweg te Heheveuiogeo enkele worden geamovcerd em plaalt te maken voor een hotel mat tweehonderd kamara Het ongelukkige kiad waarvan de zoogenaamde verzorgere die h t voortderend op ergnrliike wjjze miabandelilen onlangs te Utrecht tereehiatoiiden ie dank ig da zorgen der Loge in de Martbaaticbtiog la Alfen opgenomen Er it gemeld dal het ongelukkige kind te IJtalatein aan de beoden barer aonderat ie ontoomen en geplaatat in de Martha it o1itiiig la Alfen aan den Bgn Het aHandettbMa Tirneemt dat velen zich reedt bereid hebban verklaerd het kind te veriorgen Zoo weet het o a det te Amsterdam ben paar damee eergitteren het voornemen hadden naar Uielateij te gaan om zich van het maiije maeater te maken Alleen de raad van en roektagelaerda wet in ttett baar aan dit plan terug le houden Een dezer liefdevolle damea ie bereid nn en in de toikomtt voor hel kind t zorgen Bovendien ia door eeuige Amtterdammare eergittereo ei n oitvoerig telegram varzoaden aan den bnrgemeeter van IJi lalein veraoekehde mededealiog op welke wjjte bet kind aan de omgeving barer verwanten kan warden onttrokken waarbg het nenbod waa gevoegd te Amsterdam da verdere opvoeding op zich la nemen Een bekend ttadgenoot aebreef eau bet blad dit bg de kotten der verpleging van bat kind giarna op lich zou nemen De vraag van waar al da penweVFeren komen die dit jaar op de kermii en enz zulk een gevurlgke rol tpeelden i opgelott ig zgn nit Cliine geïmporteerd ATJBil De oorreapondent dar tN R Ct i ta Batavia taint onder dagleekaning van gisteren i 141 I IO l 4 4 01 4 40 4 10 4 17 1 04 1 10 J7 IJ7 44 1 41 1 47 1 44 1 14 t Ol 1 01 1 14 n 4 01 4 14 l ll I i0 1 17 III II 7 10 7 11 7 t 10 17 10 14 10 41 11 1 I M I l 1 14 4 11 11 10 14 10 14 10 1 10 10 0 7 tt l tl M 1 T II 1 11 ll M 11 10 De Iroapeomtobt van overate Van der Dutten 4andda op den 3den b Legen en Gloerapang waar Toekoe Oemar Mohamad Ltgi n en Bin Merdoe neb ophonden Da eo reepondenl U Batavia itn hel tHbld e teinda Dintdagmiddag a Bij bat landen van mareebanoaaea te Rigav eloag eaa boot om Zee manachappen banodea den rang van officer verdronken nagentiaa geweren giegan verloren i Hel aHbid a teekent d arbg aam Bigoa I gt op de Wtalkntt De mareebonaaaaa waren vermoedelijk gezonden tot verataikiog van de colonne die einde aanige weken in die itrank ageert GAS FABRIER Dtn Gemeente Gouda 184 7 Ver olg In October werd de Liveeejr waaber met teer ilttoeetel in gebruik genomen Onafgebroken il de o toeatel in dianat gewteat en dear op 1 Noveoiber de aornbber mei dan tub daaria be indenden wnrher buiten gebruik moeaten worden gettad werd van bem veel getergd De toellel berekend op 15000 M per dag hei It tot nog toe aan da verwachtingen voldaan In de taalale degen van November koo weder gectrbnreerd worden op d n in nat van den waaber ifat den lul dien de naphtaline in da inlaten dbr gaabondert en in de tied veroorlaakte afnmerkelgk deed verminderen Den 15en Deeembar kwam de eerttenieowe xuirerkitl in gibruik tg beeft ean lengte van 6 M in inwrndig eene breadla van 3 M aa ward geHden met 20000 K O yzeraarde Den Volgenden dag kwam da ecrnbber dia op een jj toren wagen varrold werd van hel oade op bet nieuwe fondement de vaeherdia zich in den toeatel bevond il echter daaruit verwgderd De acrnbber werd geveld aet bouten boerde of horren van varichillenda itmetiogeti met ttrikkeloow lagen de buitaawanden van den toren aanalaitendeen vonniea van 12 dnima in en uitlaat en by pase Voor de contrftle en tot betere werking ia de acrnbher gevoed roet water uil de Waterleiding over een watermeter Door dagalgkt den meier op te nemen h4eH men nu eene goede eontiOle op de ammoOiakiuiTering De tornn It booger geplaatat dan de waaber loodat hel water nn bezonken le tgn in daa waiher overaloeit Dit bezinken an bel weter ie evenwel geblaken onooodig ie ign want taan men bjj het verplaataen van de oude condeniori alt noodmiddel met tiech t condenaor ko ommen moett werken biJ 40 C inlaat temperatuor op den wather werd toch al bet teer door dao leeriift loatlel tar eztraclor teroggeboodan Op hetzelfde tijditip kwiman de witw en ttono eidibgen van den tcrnbber gereed wat met het oog op de jniit ingevallen voret van groot belang vu De leidingen werden ta amen in Vinten kokere gelegd en zijn vont vrg Hiermede waa de automatiiche verwarmiog der I fabriek voltooid Zg geachiedt met afgewerkten atoom die vroeger ronder gebruikt te worden in de buitenlucht ontsnapte Door 2 duima leidingen en ayphoot geleid wordt de itoom tbiina gebezigd tol verwarming van de kantoren het loiTerhuia hal watherhoitje an den terjb r met toren De verwarming beeft dua plaata tonder kosten en tonder moaite u n ill l M i i 10 04 lO M 1 01 O 10 11 e t o 10 11 a M door 10 11 a l ll 1 10 l in 10 84 10 14 UI DaD treiaenellMn la en le kl Bik reitiger moet zieh Iboveodien voorzien rtn 1 b eeijs ü f 0 10 47 1 47 I4 JO Ol 10 07 7 11 + J 11 10 1 14 7 1 14 l ll l tl Il O door 10 10 1 10 11 lO tl lO tl Ipmiddeli wat ook de nieuwe leerput in orde gebracht en in gebruik genomen Zooali reeda gemeld it ward de kuip van den efgekenrden gathondar No 2 daarvoor ingericht Nadat dot gaahoDdar da itolp nanwlgk nat da lam kolommaa an wat daartoe behoorde bjj inHbrüting voer afbraak wal verkocht a n M 8 Springor U Anitardam voor da torn van 267 50 werd bat werk dat veol torg varaiadite oaderaomen Daarbjj aoail rekening worden eehonden met de epanniag vu bel knüanweUr tegen daa van zgnen laet bavrijdan gegoten jjaeren bodem en de noodige voorzieningen worden getroffen om btl opdrgaen en hel opbitraten daarvan te voorkomee De uitvoering geeebiadde tonder hinderpalen en men verkreeg een pat die in eene reade lang g voalda behoalla aan ruime berging van leer en anunoniafciaater oortiet Vardar werd nog aan nieuwe cokea braker aangaeehafl die do eaoa kleine etoommaebioe in bawaging wordt gefancbl en waarboven ean ijtaraa afdak tar lengte van 11 ca tar breedte van 4 Meter ia gemaakt tol bet droog bewaren van de geklopte cokee Da overige werken tol da uitbreiding ren de fabriek bahooreada werdon op het einde van 1897 en in bel bagin vaa hel loopaoda jaar vollaoid Daaronder zgn behalve de afwerking van eenige détaila te noemen de xuivarkiaten 2 en S de inlaat van het zniverbuit en de nieuwe coudeneo t Door deie verbouwing en uitbreiding ia hel productie vermogen der fibriek laamirkeljjk grooter geworden Het terrein der fabriek beeft aan de Veel een front tar lengte van 150 Heter door een ijterao hek met drie inKBngen ven den openbaren wag afgealolen De drie tti enkolenloodern bvbhen aei ebergraimte voor roim 25000 H L De atokerg wearin een verhoogde laad of werkvloer bevat 8 geoerator ovene met 64 retorlan alk voor 200 K O kilan De ovant lyn vooriiai vao 4 bydranlic meiiia met circulolia en 8 laorajpbone met aflaten De buialeidiog ia de ilokerg ia reeprctiavelgk eene 8 9 ea 12 Juime Bg de tlokerg lavindeu lich aane wachtkamer voor de etukere aen lebiftlokul voor de overige werklieden en een privaat door een overdekte gang te bereiken Bil d atokerg is ook bet eondebioi gebouvtje van gegelvtoiscerd ijter op steeueo voet dit 8 aunuUire kolon men boog 5 50 en breed in middelign 0 80 M met 12 doimt ifa uitenen by pait b Tal Wordt lervolgl STADSNIEUWS OODDA 6 October 1898 In I begin van Noiamber wacht ont aen rood van mnzikaal ganot Da Ueerea Jacob F v Zotphen alhier S Sehellink learear aan de Muziekechool en direnlaur der Volktiang cbool te Utrecht en But Wilts lolo celliet uit e Qrivenhage tullen hier ean concert geven rijk aan ifwiaieling Het it le weneeben dat tg nircei hebben in bnn etreven om ont met vele tcbiooa werken kennie te doen mikan Bun progrimmi til zang callo en pianomammen bevettea van de ba te meelteri De Heer Scbellink bariton wu verledenjaar ook lid dar examan commisaie voor dentang bg aTooaknnele Op 20 Dec e t rel do generaal mojoor C O van Keeleran inspecteur ven de iufentaria daa dag herdenken waarop bg voor 40 jaren geleden tot 2a luit werd benoemd Bedankt voor het beroep by de Gereform Kwk a OoMarlnad door di A Vogel alhier Toor lat tbeor ganaoah anmen 11 te Ultechl geboodan ie a m gerlaagd dahaer H D rl albior Door de recbtbaak U Rotlardam ii giitrren ilgeapiokan bel fiillitiamaol van Leadd rt Tmm Ariaooon bo iwmoo ta Stolwgk Raebter commieeMu mr B J A Sterk curator nt P A Oranp advocaateen procnrenr te Bobooahavan BAUTUii aT Alhier hebban tich 24 pertonen ugnmald roor de vooibaroidaoda axercitiSn in dan wapanhandal Van da 17 jongelingen die op den 12 Gatohar e k voor dete gemeente moeten lotenToor da Nalionala Militie kan één vigatellingna dienit agana iHnader ientt doen gelden larwgl drie ziekeijjke gebreken opgeven die benTOOr den dienti ongeecbikl maken ZwAmaDiic GakOMn tot lid van dan gamaanUmad da boer K Vardnin lib BtOLWUE 6 Oct Op de gitUrtn alhier gebonden baaalonmarkt wares aangeroard twintig kalnron walka allaa wordai verkoeh GiiiaraatTond gaf da bear v d Fnltl nil Oonda io aan dar lalan van bat caf Zoidwelial eaa voontellingvnel lichtbeelden toóretellenda ede keinMMuileine Dete nwntalling wu ilaebt ban ebt Hat doel wat progagoadn ta maken voor de gebaalonthnudiag Heden morgen is de ruim GOJarigeT Snnak alhier die wai nitgegaan am ajju koeien ta melken op jammirlgke wjize om ballevea gekomen Hg it vefmoadelgk nil igavurtuig gevallen en verdronken Giatenaavnnd viel een hawonar voftdanTentweg alhier die le diep in het glaa je badgekeken voorover lo den Tentalout dofh werdapoedig door toegetchoteu voorbggangera gered Rechtgaken Voor de recbtbaak te Leeuwarden tgo giitet o a twen lakin bebtudeld die bgsonder de publieke aandnekt trekken Ten eersu eloml terecht Jen 8 32 jaran kleermaker ta Leeuwarden tbane in haobteaii die den 24 Juli mat achterlating van vroiw en 7 kinderen met een Ifijarig mei je er van door it gegaan en laUr te Antwerpen werd aaogehouden Da eubal off van justitia mr H Q tan Sonsbaeek vorderde dal bij wegene tehaking tal worden veroordeeld tot 2 jaar gevaugenititraf Daarna hadden de arbeidere Geert H Berend v d Pi en Dun 8j B van Baalgomarmolen zich te verautwoo dan ter zaka dat zij di n lOen Juli op dan openbareo weg ie Menaldomadeal Allard Oykatra hebbeo toegevoegd adil ia de inbreker van Dritaum inbreker te Briteum mooidtnnar e Mr P J Troelttra die alt verdediger opt ad verzocht te wordeo toageletnn lot levering van bawgi dat de gelmpoteerde uitdrukkingen waar zjjo au 10 verband hiermede achoraiug der behandeling om het bewgs te leveren De rechtbank maakte daartegen bezwaar omdat alleen baleediging ie ten leele gelegd Bg bet verhoor van 10 geinigen k décharge weigerde de president vragen ta ataltan betreffende de zaak Hogerhuis Troelstra legde daarop sjjn taak alt verded ger naar Bg hel verder verhoor der gatoigeo wu er ooTial luidruchtigheid ouder het publiek dat de pruident de zoal liet ootrn meu Hel O M eiachie tegen elk der aaogeklaagden 3 maanden gevaugenititraf Uitspraak over 8 dagen VEBSCHEIDENHEIO Uit Ulracbt De rijtuigen ttonden voor en bet brnidspaar zekere J v d H mat H van daa H ttaptv io om zich ten ttadbnize in den acht te doen verbindea Maar Mn wolk kwam ploUeling op en oedakte bet urst zoo prachtig itral od hnwelijkizounetje De veder van den broidegom een gewezen beambte aan de S 8 die daten winter bg da werkverechaffing aelft congd kraag omdat bjj te mI aan Baocbot offerde weigerde in te itippeo omdat bg niet gekleed wu voor een rytnig en beloulde te voet naar bet itadhnii te gaan De itoet reed en met kloppend birt waebtte men den veder Met kloppend hart want man kende agn twak Belau de klok had 11 ara geelagen en hg wu niet varsahenen Da drie andere paartji a trouwden kwamen evan later etralend van geluk ie de vestibule en zagen bet ecbtergeblevan paar mei rood bekrcten oogen achter de denr slaan Familieleden werden in ellergl nitgetonden om pape ta toeken en tg vonden hem in een herberg in dn Moreelu laan Had bg nog maar medegagua dan zoo de wel houder bewogen met hel lol der Iwea ondertrouwden ben nog wel geholpen hebbeo Maar ook dit mocht niet zoo ziin Bij w igerJe mu tagaan an aiacbtb aen nieuw pek eaa paar schoaoen an aan ainipgeldjea alt noodiakeijjke voorwaarde voor tij o komil Toor bet etadhtis had tich ean volksmuaa verzameld die wocktte on den uitslag Gelukkig heeft ook het tltdhoit aen tehtordoartja doordoor onttrokken de telanrgv taldan zich aan da nienwigieriga blikken en ilnptcn op de ganianmarkt ban iglnigen warr in om zich ongriroawd naar hnia te laten rjjdan De vader noaat liter wagani dronkanichapingerekend worJan U D Burgerlijke Sta DkJ QEBOHKN 3 ücl Johsnaea oadera H H van der Welf en O Koolmeea 4 Jesiaa ouders K Httenbroek en J Bu t Comelis ouders J sn Loou en E Hollhiiijien Cornelis HnibarJint Marie Fnnoisoa ondtrs A i Sohrave en M A Alphen Co oelis Teunis ouders M vin den Berg en U Burger Joktnnt ouders A P de Jong en A Sirre 6 Csthtrine ouders H Vos eu L Jong neel 1 Nioalaaa ïrederik Dirk oudere K U Rh4iel ee H d Builer OVKELBDEN = 4 Col W C tie Bruin huisvr reu Boot 71 j OEHaWDl Oet i W den Boer en I A vin Fruiteen L J M Hojgendoom en N Je Benn ReenwUk OEBOREiV Corueja ouders J van Itoott w L Broedgk Alalia oadeia J Kuilen hoig ea A Boragan Patrou la ondan W Fiaaea aa C Bondgk m DROEI GKI lSTKillEID VAN DEN KLOHHËNVAKKR Van Mn onzer correepoodeolen Men heeft dikwgls de vroolgkheid der tchoeaen klompeoniokare verhaad welke gedurende hnn werk vreolgke liederen zingen e enwel indien gg verleden jaar voorby de werkplaate gegaan wurt en den U Jean noc Klomnanmaker la Sereiet bg Avèie Hérau l Frankrijk loadi gü gun opgeruimd liedje gehoord hebben Deze j nge man die door de iekta geknaagd werd dacht er niet oaO te tingen waal hg wu geplaagd door doukere gedachten voroonukt door zgn Igden Sedert twee jtreu door hartkloppingan oantgetut en Igdende aan pynen die tiet nn unt inde tcboudeit dan weder in de laudeneu of denmg deden gevoelen gevoelde bg een pgulgkeelük in de tgde ter boogie van de zevenderib en had bemerkt dat de pga un de liikerlyda heviger wu dan recblo Zonder Moigeeetlast woog het weinige wal hg af twur opde aoag welke laotete too optwul dat hg genoodzaakt was zgn vut en tgo pantalon lot le mokaa De ganeuhwren schreven d in toestandenn den H Canac toe aan bloedar noede ver ooraaakt door wne te tnille groei dcigenaMmiddelen die hy nam gaten bom niet de miotlwiordeetbara erlichtieg Eane zgner uichlcn die ook hlordarmoedig gewaut was ttide hem hare gsueriug le danken te hebhaa ain de Piuk Pillen oor bleeke penenen van Dr Williams en ritjd hem aan haar voorbeeld ta volgva De U Cauoc luisterde eaar dete goedi raadgeving en kon zieh met anders dan er zich o er beroemen deulve opgevolgd M hebben Eenige dowu deiar Pillen hebben bg bem een grieten Mtluel opgewekt en hg Igdt niet uteer iu tgne buaen gelgk voorheen want hy kOo gun trap opklimmen oooder na eemge tredeo uil te moeten ruiten Zgne lendeopi nen2 n boofdpgn zgn verdwenen Zgne vrorgere vroolgkheid van voor tyne ziekte ia teruggekomen en met eane heldere eu opgeruimde slem gaf hg mj de inlichtingen die ik hierboven vermeld Diegenen die iiebruik maken van de Pink Pillan tullen er de bette resultaten van bekomen Zij tgn kraubtdsdig voor bloedarmoede verlemming ruggemerg tering rhumitiek henpjicht zenuwpgn 81Vitus dam boofdpgn Huuwtiekl kliergaiwellen eet tg ijjn een hernieuwer van bet bloed an een tpieneriteikend middel Zg geven cboooe kleuren aan de bleeke gelsatsklenren handelen in alle tgdperken der verzwihkiog bg de riilttw en veroortaken Ifg den man eene werkdadige werking tegen al de nekten verooitaakl door liobamelgka en geeetelgke orerepanning en door buitentporigheden Prge 1 7 5 de dooi 9 per 6 dooi n Verkrggbair hg Skawlié Steiger 27 KolUrdaai eenig depotbouder voor Nederland eu ApoIbekan Fraoco toezending tegen poalwitael Oel k alle goede prodnkten worden ook de Pink Pillen raedi nigemiakt een lader geve das wel acht dat er in t Franacb op het omhuUel staal Pilulet Pink ponr Peraonnet l iiles dn Dr Williamte tOmbuliel en het etiket tgn van rocaklanrig papier mat blauwe lettert Men hoede lioh voor namaakuti A RKTüaRIOHTlSM Qond I Uotobsr luns Tot onvsriBinderde prijzen riinda de aaovoer heden Itngtism op S 1 Tsrwe JtrigeSSeeuwt 8 1 8 nJ Nieuwe dito 4 Mindere dito 7 10 i 7 90 Afwijkeede 1 71 k 7 11 Polder f ll T 7l Sleeuvsehe Bogge l lt k 1 71 Polder f 4 10 k 1 1 builenlindsohe per 70 kilogrsm = 4 Qersli Winter 4 10 k 4 71 Zomer 4 10 i 4 40 ChevillUr l Haven per heel i 7t pet 100 kilo 7 k 7 40 Henaepiudi Ulindseb 1 91 l f 8 O BuilauUudsehe 7 16 k 7 S0 Kini rieited S I vJtirw lzaid k per 40 Kilo Kooluid k S0 Erwten = Kookerwlon e i to Kiel kokende k BUitenlindsolie voererwlen per 00 Kiloi ƒ Dooneni Braine booneu lO lü k 11 Wille booneu ƒ 11 k f 11 60 Dniveuboonen i ïltldenbooneu a Miis pel 100 Kiloi Bonte Amerikunaebe 4 80 k 6 Ctoquantine 6 76 k I Odetsi 6 l 1 50 Inltudsche mesting Thhaut Melkvee weinig aanvoer hindel en lien vrijwel V te varkenf goede aanrosr banvlug 17 ü to et per half KO Biggen voor Eagtltnd goede aanvoer h idel vrijwel 17 4 11 ot per belf HQ Magere biggeni i oede eeuveer hendel rrijivel 0 76 il 1 11 per week Vette sobapen goede aanroer handel 0suw k 14 k 18 Wei Lammeren aauroer handel i Kuchtere kalveren eenige sanvoer hudel vlug ü 10 Fokkalveron I k 13 Oratkllveren groote lanvoer bs ndel vlug Uk 60 Aangevoerd 78 partijen kaas Handel vlug Ie H M 14 a SI ie qiial 10 k tS Zwaardere 17 KoordHollandsohe i Boter weinig aanvoer handel vlug y Goeboter 1 0 il 1 30 WalhoUr k 1 10 per lUUj OnivanxeB eeoe groote sorteeriag Deensche Ea idsclioeiie voor UAMBS m HtlBUHy A 7 OS Al Md TaiUaur KMwag K 7 73a GOUDA TeleplHHm m SI Itcurs van Anislerduin SMkn III I s 4 UCTOBKK Vllin It NzniauiiD Oari Ned W 9 ail dito dito dilu 3 17 dito dllo dito 3 II lloKniB Uhl Oeu II 1111 81 i 100 lTal ll lnsehrgvingl8 l l 6 8IV Oostllta Obl in papier 1118 IS dito iu silver IIKI I l l tPoiTVoal Obl net oenpoi tdito lioket i Vs 7 lOIII iJ 77V lil lOlf 100 loor l W8 471 103 lO l lOlV l t 14 s is 100 s lil tT IO IU UI t06 toiv 100 41V V Koaumo Obl Ilioneul 1H4 4 duo Oiicooa 1180 4 dito biiUiitba 188 4 dito bij Hop l8l 0 4 dilo Iu goud leen 1813 I dito dito dite 1184 6 Sramt Perpet aebuld 1181 4 l uattij Uepr Cuov leea i 0 4 Oa luening aerie I iee leeoing aerie U UIUAri Bae v obl U l 6 Mlilco Ubl BulLüek IIIO I Vimzutu Old 4 oobap 1811 AHtTtlDan Obligatien 1116 8 Ibirrtzusn SUJ Ieeii ll 4 I Niu N Air Ilanileltv tand Areedsb Tab Hu CerU aale i DeliMaataeha p j dito Aru Hypotbeekb pandbr 4 CulLM j dor Vorstenl tand s Gr Ilypolbeekli pandbr 8Vs Nedertandsehe Huk aaad Ned Hsndalniaalseh dito N W k Fee llvp b pudbr I Kolt U iolbeekb pandt r t k Vu Hvpolheekb dito s UovTtMt Oist HoQg bank und Hiiii Ilypntbeekbank paedb 4Vi AMtaila Kqut hypotk paa b I Mti l II Pr LiM rert Ntli Ilell IJ 8po iTe Mii iand Mij tUKifil v gt Hpw aaud Hed Iiid HtHiorwegui aaud Ned Zuid IM a loiv 101 His Zuid tlal Speulij A H ebl l Poi li Warschau lA oeueu laad 4 Rdil Ur Iluss Hpiv M ohl 4 Beltisebe dito und Vaiuiwi dito aud I Iwug Dümbr dito laad 6 Karsk Cb Asow 8p kip opl 4 dito dllo oblie 4 AMtaiia Cenl Pu 8p Mü o l ij C bie k North W pr O v und HItadlloWln Sl Peler obl 7 Denver li Uio Ur ttpm eert v 1 14 UI 14 Illinois oDlralolil ie goud 4 i I auisv kNa bvllliUerl V HU1I I o V 11 Meii o N 8p M lebvp e ll 10 Miss III Oregon ilir lehvp iu ou l l 8t Paul Minn k Muit obl 7 Un Pao Hoof Ijia oblg I dito dito line Col le hyp O I II 171 108 106 s 117 f l 11 i iV 80 OANtua ha 8oatb Cherl v aud Va a Bella kNi leh d e 0 Amiterd Omniboi Hij aand Botterd Tramwe Uula aud NiD aiad Amsterdam und I SUd Ilolterdsn und 3 BlUlll 8ud Antwerpen 1187 l Bid BraSMl 18l i HOHO Theiss Beiullr leielseb 4 OusTin HluUlienig IIIO I K K Oosl B Cr 1180 1 BrASJS HU Mailrid 3 llll NlD Vir H Avb Spoel oiirl 358 StaatA loteriJ 6e Clesee Trekking ven Dondanleg I Oekiber No 7311 11841 II4I0 eu 19104 ieder 1000 Ne 478 1 14819 1163 en l 77l isder 400 No 1784 mm en 1 0 I ieder 100 No I 118 I ll lltl 7711 II9I 11174 18781 14641 17III llOil 18017 lOMO u 80190 ieder 100 Prüsen v i 70 3 98S0 4971 7448 0706 11471 IM07 It lll 88 1811 4984 7411 I0I7I I8II4 10311 1I9II 78 1938 4989 7111 10141 13171 11434 ll 3 113 au loii 7141 II lil i3 oa iiiit iiioi 141 8049 6O9I 7711 11117 IMOl 18499 III39 148 3148 5088 7110 11181 IVII7 186711 I9I4I 198 81191 i 88 7981 ll438 14064 18840 19318 889 3601 6119 lOS llllT 14174 18811 19314 411 3IMIi 6911 S090 11611 14471 1890 11441 640 3888 6618 SI S I1I8S 148IS I7i ll I9ISI 66 37119 6811 1178 117 14811 l 40 19 4I 878 3786 1747 836 11839 14964 P080 10798 813 1861 6783 4 8 11891 14916 1718 lalll 877 8888 tB04 4tl 11896 16071 17170 I9III 1000 8881 6813 8436 11913 lSt84 17908 19880 1197 3891 6888 8813 11041 ll8f 171 1 19919 lilO 3893 1916 918 11887 16117 17418 igant Itll 417 eOOl 9114 11498 16I4I 17011 1998 1810 4311 060 9414 1988 16301 17084 10041 1469 48 1488 l 4 III7I 1189 17133 lOMI 1764 4411 1419 t 7 1180 II43I 17114 tOtll 1190 4188 1144 177 Ittll 1II7I 1 7 Uit J