Goudsche Courant, zaterdag 8 oktober 1898

Zaterdag 8 October J808 8t Jaargaug o 7 704 37 mmmt mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TdtfMille at ADV ERTE NT I E N worden geplaatst vu 1 6 regels a 60 Centen iedere r l méw 10 Centen Uroote lettert worden bwekend uar jdaataruiiata Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd Td Mi Ra De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g c 1 y k s met uitzondering van Zk n en Feestdagen e prys per drie maanden is ƒ 1 26 franco pej poBt 1 70 AlEonderiyke Nommers VIJF CENTEN G ada U uk v ti A UllINlCMAN t Zn 9870 18 9878 inili ion 10115 11890 10859 10384 10107 18104 80488 188111 80510 18893 81571 U43t 80577 8478 8 680 188 7 lU 87 18874 80882 18 98 OntO 18791 IU881 U90 18041 1 I 8 13170 18208 13287 18311 18849 18354 18431 15804 15808 15885 11908 169I 1 051 l 18e 1 77 l 9 O ItU 4505 7 lat7 4t7l tl 1970 470 ISS47 lOog 4784 7i lOat 474U S S lots 4809 131 1 9 4M 7017 JJ48 4I4 70 J liS4 4 B 71 O 1488 4895 7188 te KluM 14 Lljit No 8il5 m t Ittlt 70 ADVEBTENTIEN mu m WAFEL TJiS HwTtan wordt frtfaapgaafgevraaga tot wedereerkoop bmtlern 40 êtaa iitieiea fnaco ondar No 2402 uu het Bureau deur Courant GOUDSCHE EDAMMEE EAAS koopt êteeaw bfi grootere Farly H dB NEDEtt RIJNHCUE KAASFABBIEK G JIIAAIS feMenule i bij Wd a B KALFS lEÏIBWORST TölifiEWö8ST F ESKOI enz uit de Fabriek vau A VAN WK BARSELAAR HojUvirancier a Jlat e Alsmede echle Uewk en Bahkethammcg Korte Tiendeweg D 8 COUUA Burgers jtcalèiie lii hel b atg eu goedlioopiite kettinglooze BUWIEL Vertegenwoordiger J C DE RUITER Gouda FEANSCHE STOQMVEEVEEIJ olieinisote WtsscberlJ II opi E iii iinRn 19 KriiUAntU Rotterdam QebroTetot ril li or Z M den Koning der Belgen Hoofddepit voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Spaoialitait loor het itoomeii en venen vaii alle Ueeren en Damtigarderuben alsook alle Kindergoederen Hneoiftle iuriohting voor btft Rtoouon van ilnohentautal veeren bont ena iordgnon tafelkteeden ns worde naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetsy gestoomd of geverfd worden onsohedeiyk voor de geaondlieid volgens staal bevrerkt ZqnuW en ülaag lijdcrs wordt nit overtuiging als een werkelijke hulp in den noml hot bo k aauhevolen Na ontvangst van adr e pet briefkaart vnrdt dit boekje franco per post toegenoudèn door aLOKPOSLB Boekb Zaltbommel Nieuwe Loterij Nieuw Qelck Den 20 October e k Iti cft U Ijrekltiiig nat vh i lo V iTsi door den SiAitt gewurbofjcrte LolHïckMbe tStaatslotery Vad ila fiOliUO I oniinfr woriku u d u loup vnii S mumlrn SG i 0 dus de tiotft verdeeld o M klM eD oiÉl prijttw getrokken tot oti gmmeulyk bedr g f o 5 liiitlloeD 283 323 Nat k Laronder iioh de ïolgeode hoofdprgitau beriadsD c eutu al Keil hftlf millioen Speeisal 1 i 8 k 12 k 35 k 83 k 2 a 104 a 319 a 435 a 800000 200000 100000 70000 ÜOOOO 45000 40000 35000 aoooo M 20000 2 H f il 2 k 10000 5000 3000 2000 1500 1000 5W SOO 88930 iM 800 108 150 130 100 94 58 9 Viu Ifovenitssodo prij sn wunleu in de er e kUiM 1500 tot oen newimwiilyk bodrsjt van M 95 79 getrolkon Voor de rekking dor cervte klssie welke votgon unbii ti ko Upsliug op den 20gten OCTOBER e k is v tg0it ld heve co wg ud Iln origioeol lolen a M k 4 of fl A i Kwnrl MM i M n l tU tagtn iREeudiDg van bet bedrag of tegen rem boon Alieeo oriKineel lol o wordea ultgegertn weiko mot liet l ubeckicbo SiaatHwiipon elju voorzteD Dfi tntkkio eD enRliiedon in hel openbaar oaddr tiietiehi van re eoringaorKa eu en waar borgt dn Staat Toor prompttt uttbetahug der prüïen Oralis voegen wij aaa elko bettoUing hot ambtel ko plao waaruit zoowel do vordueting der priJMD op dfl trekkïiigoD der verechillonitu klasion alsook de batrulfeudo intatlen blijkun on ZL Qden wij oneen bolanghetilKindea Esnclt T voorufgaaode aanfrang de ofhrtflole Igtileb na Bit aap van iodiira trekkiog Aangezien bet aantal der iiitgegoveo loten betrekkeiyk klein U en in weerwil daarvan dew loter tair ke hoofdpr zen oplevert be staat een teer groote kans een hoofdprgi ie kuQaon bebalcn en is hier eene gelegeubcid tot witineu voofbaudeu sooalizy slechts aeldon wordt aangeboden Wg versoeken derhalve met l st llen niette willen aartelon daar het itellig u aan te nemen dat de voorraad van loten spomUg uitgeput Kal egn Hau rmaiiii Slinion Bankier en JeLlwiMolssr HAMBUWf Een ware Schal voor de ongelukkige sluolatoffars der 2éllbevlekking Onanie en gekame uïtlp attingen ia net beroemde werk Z Dr Retau s KLIUFAVARI t Hollandsohe uitgave met 27 afb Prgs 2 golden leder die aan de verschrikkelgke gevolgen vau 4eae onden Igdt moet bet leien de oprechte leenng éie het geelt redt jaarlsks duizend van een lakeren dood Te verkrijgen bü het Ver lagsMagaain te Leipig Meumarkt 34 franco tegen inianding van het bedrag ook in posttegels en in eiken boekhandel in Holland Iv de benfdeir en btteimigtzijiea P ROND Pz Zeugstraaf J 91 GOUDA zUd geétaleerd een prachtige ooUeotle KACHI LS en II A A K II K IN aioowal Luxe ala gewone modellen waaronder uitmunten door hun leer goede hoedanigheden en sieriyke accurate afwerking de echte Parijzer doorbrandeude Salamanders in verschillende nnaoceo de echte Amerikaansche dooii raiidende VULKAGÖELS geen iniitatie f e zeer fijne KACHELS nit de 200 gunstig bekende fabriek van E JAAIjSHA De geslagen gelakte Hachels I etgen fabrikaat welke om hun sierljjken vorm en degelijke wgie van bewerking steeds meer grvraagd worden en een leer groote verseheidenheid fieémailletriie gelakte ei veniikkelile KACHELS van rerscbillegè Iklirikiiiiteii I Tevens K0LENBAK1£EN TOiiFBAKKEN VULEMMEBS HAABDBTELLEN en alle aanverwante Artikelen in ruime keuze Mg beleefd aanbevelend P KOND Pz IJzprhandelaar en Smid I ZeUOSTRAAT O 91 juist over de Brug Achter de Waag SUatsspaorwegen De Exlratreinen wèlkc gpedurende den Winter dienst 1898 99 des nachts van Rotlerdain Maas naar Amsterdam loopen na afloop der voorstellingfcn van het NEDEKLANDSCH ERA GEZELSCnAP Utreotenren r d t llvnmM en IMmmAHJ zullen ook worden opengfesleld voor vervoer van reizigfers I en 9 klasse bestemd voor GOUDA He reizigers voor GOUDA moeten voorzien zijn van fcwone retour g zelschapsbilIcttcD of kilometerbockjes Stoom Zagerij ei Schaverij J V ERGEER GO UDA LEVERT E07LATTEN ASGIITSATEN EU LUSTEN ook vi lg ons op te g even Profiel Spoedige aOeverlag Nette altvoerlog Conenrrfterijnde prijzen 31 OTiiNra VüOE DE I ATIOXALEMIIJTIU TWBEDB OPKNBARE KKNN18ÖEV1NG BURTiKMEESTKRfuWETllOUDER van inuda voldoende aa art 9 dar Wet vandM IVn Augustus 1861 Staatsblad no 78 en aan art fii van Zgner Majoateita iMsluit van don Bn Mai 18AS Staatsblad no 46 breiden ter algemoene kenen dat do Loting der in dit jaar voor de Nationale Militie ingeschrevenen in deie lemeenle ui pUati hebben op Ptned deu ln tetober aanstaande aanvangende d voormiditagt 9 are dat de ïngesehrevenen uaar Alphabettsehe orde opgeroepen i lven hnti nonmer trekken dit voor den niet opgekomen I leling dd trekking kan geBohieden door sqn Vader Moeder of Voogd terwyl t bü hnnne afweKtgbeid door den Rurgeneeater of een Lid van den ionioenteraad wordt gedaan dat do betangbebbertden ten einde te loten en opgaaf te doen van de redenen van vrijstelling die i tor uke van de Militie meenen te hebben aioh op voormelden dag en unr tallen moeten bevinden tea Baadhuixe dezor Gemeente dat op Maandag den 24n October daaraanvolgende van dea Toormtduags 10 tot dea namiddags 1 en van S tot B ure op het Usadhuis aanvraag kan wonlen gedaan tot het opmaken der getaigseh rifle n wegens Broedordieaat of van te Eijn ntge Wettige Stam 00 dat beiangkebbendeo zitii mo ten aanmelden vergeseld vaa twee met hen bekende ter goeder naam en faam staande ingeteteueu dis op hunne veramwoordelijkheid de vereischte getuigenis kunnen afleggen en het op te maken getuigsehrift on ertca kenen Het dooa opmaken van die getnigiohriften ia eebter niet voidoende om van de vrqstelling verlekenl te ayn daartoe sullen de Ijotatingen de vr steUing in de Kerste Zitting van den Militieraad moeten vragen De benoodigde bewgzen van werkelyken dienst of uittreksels nit het SUmboek zullen TOOT do bohnghebbenden bij de betrokken korpsen worden aaugevraag l indien sij cich imi de Loting vervoegen ter Secretarie dezer Gemeente en do daartoe nomlige ïnliobtingea tydig ventrekken t rw l tg die bezwaren mochten hebben tegen de wijze waarop de Loting ia geeohied deze kunnen iulHwngeo bij de Gedeputeerde Statea dezer ProTiaeie biDom vijf dagen te rekenen van den dag waarop ds J otiog heoft plaats gehad bij een op ongezegeU pafiier geeohraTett beiwaartchrifi hetwelk met de noodige bewgsstukken gestaafd tegen bewijs van ontvang ui beliooren te worden ingeleverd bg dim Burgemeester dezer Gemeente aouOa den 4ia Oelober U98 Bui Bueater en Wethouders voornoemd j R L MAUTRK8 I De geeietarJB BROUWKU FEVILLETOJX Gedeiksehridca vto etu Geliikioeker V OF ANIHBAL DE imULüSQ Kaar M Ftwmk DOOa W NirpTESS m e kracht daartoe ontbrak haar fohter on halfbewusteloos iel § ia baar stoel terug b oa onhoorbaar snikkende Mijn God kon ik steehU door den grt dzinken 1 Do marklfs rei irheurde da enveloppe welke kot N genaamd geen opsóhrift droeg terwijl het zegel van roodo wM geheet gaaf was en noch geslachtswapen noch initia en vertoonde De in vieren gevouwen brief l eleUde niets anders dan hel cijfer XIL Twaalf V herhaalde do markies don brief wagaliogereu dat hoeft slat noch zin wat me niet verwoadert want mogelgk is die enveloppe met distt britf al twintig jaren in dio raas Op lete woorden hief Louiaa het koofJ weder op gelijk een bloem nadat de stormwind aar tarnedter geolagen heeft bg de koeetefeodto atralea dar ion Voor ean seeonde aan ba r taehto blik aen b oa vnwlijke oitdrukkiog aan auar weldra vulden bara o zieh w dar saai traaan Be drift ran mqoheer de Baasetana beretkU Uu aatata iüb toppuat an ab ifda nat een bloadipa Botteplaatecii Overelcht De president der Kamer van Strfilxakei van het Fransohe Hof van Ca satie heeft den raadsheer Bard benoemd tot rapporteur voor het herzieningsproces De heer Bard is reeds rapporteur in lake de hoogar beroepen van kolonel Pioquart tegen de vonnissen der Kamer van inbeschuldigingstelling in de rdken Esterhaaj en Dn Pat de Clam l abori hsrlt een bn f san dea minister van oorlog iieaebreven Teraoskende toelating tot Picqaart om dssao a geheim vaa dringend balanij psrda Ie deeleu De politieke toestand in Oosteargk begio bce langer zoo ingewikkelder te orden Oraal Thuo i aan bet bewind geroepen cm de taalquaestie te rsgslon Hij heelt geen Ofgenblik sgn overteigiog verborgen dat ds beataande taalverord ning onhoudbaar is maar hg veigert h die op te heffen en daardoor den eenigen weg in te Rlaan om dea Staat te varloswn van de beroeringen dis alken pirlementairen irbeid onmogeljjk maken Met vleierij en bedreigiog heeft deBageering maaa deolang gepoogd de Ooitscbe partijen over te helen baar obatructie te laten varen en nu de Dnitiohers de bebandeliag van do overseekomst mogelgk hebben gemaakt keert bet kabinet sieb naar reoiit en ontpopt aieh als eau darieaalSlavisch ministerie De DallMbe minister Voo Baernr itber wordt gedwongen af te treden en graaf Than poogt thans den clericalso baron Dipaoli voor bet kabinet te winnen om het meer kracht te geven Deae heeft sich ecbler in de qnaaslie d taal erordeningeu van de katholieke volkspartij afgesobeiden en indien hjj niet voor de gtbeele wereld wil komen te staan als ean karak tarloos man moet hg thans wel dea eisch stellen dat het ktbinit Thuo de taalverordeningen ui intrekken en een taalwet tal aanhangig maken waarvan hjj de grondilagan in tijn voorstel tot regeling deiar qnaeslie heelt aangegeven Doch het meest wannobgnigk acht de Vose Ztg i het dat grasf Thuo nog om Uipsuli DOeh om da regeling der taalquaeatie te doen is msar dat bg alls en de Dnitwhe partg wil prikkelen tot vers t in de hoop dat ig dio weder de obatrsetie lal toepassen en hg dan Elijksraad aal kunnen verdregeu Daartoe sullen de Diiit cbers zich thans echter slet laenea cegt de Voas Zig s Rasland he fl toorgesteld de vier vlootvoogden vrg te laten id de maatregelen dis wing ISjjoe in gewonen toestand hoogroode wnngen werden purper kleurig rerrolgent violet zijn oogen terwgddan zich onnatuurlijk zgn lippen bevend en trillend door de geweldige werking der zennweo vermochten slechts onsamenhangende geluiden ToorI te brengen Ix uiso tich ontworstelendo aan da TerachJUwde aandoeningen dia baar in de laatate oogenblikken hadden bestormd Uep haastig naar den sohoortteen en trok herhaaldelijk heftig aan hA soheliokoord tM wijl Raoul de dieu4baren ter 4 tp riep n de markiezin half bewusteloos van sehrik van haar ttoal oprijzende haar starende opbawegefgke oogappels naar alle richtingen wendde en de handen in het wild uitstrekte roepende Mijn God wat ebeurt daar wat is er daa todh Louise haattto zich te trachten baar gerust te tellen Toen verschenen do bedienden en omringden den edelman en waren volijverig in het verleencn ran allidie hulp als de torstand ran den markies rereiiobte au men maakte aanstaUeo om een genambeer lo gaan ontbieden toea eensklaps nlle taakenen van beuanwdheid van des lijders gelaat rerdwenao de bloedsomloop voor oen oogwenk gestoord hernam zijn gewonen loop en mijnheei de BasMterre ofschoon uitgeput van vermoeienis kwam langzaam gehoel tot kalmte en herkreeg zijn item waler Oadarande dit tooneal en onderwijl het kleine salon rol beweging en loven was was een nieuw penonaga londar dat zulke in de algemeene dp ohnddüg waa tfaaarkt gawordeo binaaagatradas ie irillen nemen om te orgen dat da Tark Hbs boepan Kreta ontruimen indien de Parte er niet voor lorgl Frankrijk heeft tich met Rmlaada plan iRgaonm n verklaard van ds beid andere mogendheden Engeland en lUlii verwMht men betielfde V De Volkarsad te Pretoria lam de voarstellan van de gemeaaaobappelijke conferentie betreffende da usuv ere unie met den Oranje Vrgslaat aan met nitxoodcrlug van bet voorstel tot bal richten an een gemaenichap lgk Hof ma App r Da oorreipondent der Dail Mail te Kaapstad meldt nn aan sjjn blad dat volgens ean la Jobsooesborg loopend geruobi de uveiname der Delageabaai door de Engelsohen reeds binnen acht dagea aou gesehiedea Moet men daardoor misechien ook de büoa koortsige haaat verklaren waarmede da Volksraad te Pretoria voorloopig hel nieoivn krggiwelont werp heeft aangenomen krachten walk Trsn asl 1 de Vrijstaat elkaar mal de wapenen sullen belpen indien wn van beide van builen wordt aangevallen f Of moei deaa msairsgsi alleen worden verklaard door den opstand dar Kaffer in het Zobipanibergscbs die naar verloidt ernstige afmetingen aannetmt I Verspreide Berichten t niiKvri De heer Bernard Laiare heeft aan de Libertée de versekering gegeven dat Eraile Zola niet te Pargs aal temgkeeren dan nudal het Hof van Cassaiie uitspraak sal hebben ge daan Zgn lemgkomst son voor desa beslissing de aken nog meer in verwarring brenren de agitatie doen toenemen verklaarde heer Laaare Dit heeH de heer ola leer goed ingaaien en hjj heeft o a aan mr Labori geisgd dat hg de uitspraak van het Hof tal afwachten Ds ravisla is nn indsrdaad ia ksiiden van hel booge Hof en geen minister of generaal kan baar meer aan die reotat pr ak onttrekken Prettiient Loew is met tgn onderzoek van het dossier begonnen Da Hatin bevestigt dat het feqoisitoir van den prooarsnr generaal Manau onverdeeld gnnatig voor de revisie tel loidso Atdare bladen dringen erop aan dat da miniater van justitie aift aartele oog andere nieB e feiten a dan 1 bedrog van Henrjr tol sleoo van s n revisie vertoeb onder de taadaobt vaa bet Hof U brengen Eiterhaiy heeft eeo dikke memorie aan dan en had zonder een werkzaam aandoel er in te namen maar aot de moeste aaadaoht bet tconoel dat voor zijn oogen plaats greep gadegeslagen Daze nieuw u komene was een jonkman van omstreeks dertig jaar langen slank geheel tn t zwart gokleed uitgezonderd een witte bouffante on witte mancbetlen Zijn lange gaetalte eioiligda in een praehtigen Ewarlan haar Zijn gelaatstrek kon verwonderlijk regelmatig maakten iu t allereerst een guuatigon iodrak evenwel bij nadere beschouwing zag men uch gedwongen van dat gonatige oordeel terug te komen want dit achoon en rustig gelaat bleek te zeer onder de macht van 3ea oigenaari wil te ataau om een boogta dank ran zijn opreoh heid te geren Ken apolaohtig glimlachje krulde voortdurend zga faleeke tippeu en zijn oogen alhoewel schitteronj en groot hadden dien onrusttgen eu zwervenden opal die ongaarne den blik vaneen ander ontmoet als rreezende dat de geheimo godachten die hët hart vervullen al to duidelgk in bet oog zlob weerspiegelen Deto man was Martial do Préauli eeeretaris ran den markies en wanneer wij liom tot dusrerre nog niet opraerkton ie het omdat oen belaogrijke aendiog heVn door Ion markies opgedragen z ne aanwozigheid bij het souper had verhinderd Bij bet binnentreden van het salon had hij met oen nkelen blik den gansrhen stand van zaken doorgrond hjj had de overblijfselen dor vaas gctien honovens de verscheurde enveloppe van den mystieken brief die niets inhield dan het cijfer twaalf Die enveloppe had zijn gewonen glimftwh op eenmaal doen rerdwijnen en plaata maken voor aan uitdrukking van baaluitalooehaid teleuratalling politie commiessris Martin gaioadrn OK da klacht vaa tijo nMl Chrisliaa Ie beantwoorden Dit vertraagt wed tan baalisaiag Als hal parket healail de vervolging door tellen sa Bertolos de rechter van insiroetie tjjn Do Pelj de Clam ia volgens de Iniransigeani ta Brest met verlof tan den mloistar van liorlog Zola ia aiel Ie Parjj de buren in de Koe da Broiellea hebben Urnaean die ntvronw Zola kwam besoekea voor ham aangnieo D antlMmiet liasias wordt wairiehSnlgk wegen lielsedli ing van dsn mi ifaler van oorlog vervolgd De e rsle die solgeBS de eircolsirs van Sarrian als ihelsadiger van het Itgna tal leiecbtataau uu dos tea befliga tsgensiandaf van Dreyfus en da revisie tiJD I Vianun De aardwarktis te Psriji dia sadtrt g ral men tjjd hel werk hebben neergelegd maaklaa lioh gister aan ernstigs plandsring aohaldig Ds prcf ctnnr van politie ooibood dragoodöw n katassiers oai de politie te halpen Baa tlwllja vaa de nular waara i Ai FrauMbe sohendbtaden strijd voavM geelt da Froade In de Libra Parole kedH Oailon Udvjr een interview van da moeder van iaialar llriason gepoblii rd welke onda vrouw in ean arnhnis sou tillen Ze soa haar hardvoektlga soon dia haai gebnk laat lijdan gavlMkl bebnan Mevronw Briason nn is sinds bjjna twee jaar overleden Zjl stierf la Boargai niet ia een gosliebt 8 baaliea fi aare son gistwaa U Toolonts aprsk en Jnist soa hy b iianeB la i er an tiaemielen voor de denr van bel vergaderlokaal rertchsnso Ean hlopparti volgde en Fanre s vrieadso behaalden de tege ze verovwdM M lrieklenrigs vlag Doch de dear an bat lokaal had er hel leven bg gelaten I Rnmoar ward grooter en d politie slaagde sr niet in tt ords la herstellan voordak lws agaataawarta gekwetst OosTiittuii BomAiui Sisveking 1 veroordeeld lot drie dagen g angeniistraf omdat hjj bet woord I nmpe beeft gebeiigil tegen hapa aan Pmt VnaiKiuna Srtm Volgens het depatlemaat van oorlog hebban dn Vereonigde Staten in dea oorlog met Spanje 107 nfllcieien en 2603 maasehappm door dn laod aan versohiUanda oonakan varlortn i n ornit Vervnigens had hij ililswijgaad en onba werglijk gewacht eindelijk gel k we zagen nam da ert b aen gunatig eiada waarop mijnheer de Praalt dan markies naderde en eon buiging maakte Ha fijt gif t Martial uide de ouJradelman Ik haaat lae aatwoordde drte mgabeer iê markies me la awer beaefalkking te slitlUn om taf antwDording te doen omtrent de zending waanaaa tt we d vrieadelijkbeid wilde hebben ij ta balaitan Daar xitlea wi morgan wal aena ovsr praten mijn vriend Vanavond ben ik ta vermoaUt om ma met uken bezig ta houden Ik hoop niettemin dat dau plotsalinga asga eteldheld van korten duur zij en gaaa aadeatt e gevolgen moge hebben mijnheer de markiea e Ik ins ijks Martial e ik daak u laer voor nw doelnenBng Hat is geen louter daelnaming ik garoal meer dan dat een gevoel van aerbiediga affeetia vao diepgeroalde dankbaarheid doet mfj aprakan fik weet bat Martial gij h bt mg lief ale aa zoon en hebt een goed bart en ik zal tfiahlap dit te rergridan Martial boog opnieuw aa greep Hes adaliMBehand Tot morgan mijn rriwd laMa da Hrlrin aangedaan Op welk uur moet ik m U hitml baaalilkUatstellen M Omstraeks dm iddag k