Goudsche Courant, zaterdag 8 oktober 1898

1 HM llatl l ll 1 41 a 40 4 4 ta I SO 1 11 7 10 7 11 lé 10 01 1 41 4 1 a 1 e a ll4 l ll 4 11 a a 4I e I M 1 04 f a I l Ê 11 01 11 10 1 17 1 14 01 4 17 l li 0 7 41 I M 10 10 10 M duimi leiding op de Hootmanagfaclil werd vervangen dnor rene 4 duiaia eidijg Wordt lervolgj 358 Staat8 loteriJ Se Klaaoe Trekkieg van Vrgdag 7 October No 14188 luOO met premie 30000 No lOSSl 70 Bel premie 3000 No 1187 800 Fryaeii van 70 1178 1100 lil 7111 1IBI7 I4r 77 14309 18106 5117 l 30 7118 mtt la 38 I4ISI 14310 18104 1414 61 714110530 ISiU 14303 11171 80 5 lit ie KUaae Ue Lijet No 8178 70 m z aiai Eene NIKWE ZRISDING MIES m MMM PABAPLÏÏIESa A van os Az Md Taillonr KWweg E 73 730 GOUDA Beurs van mslerdame Vikn U ia 7 U a 100 a i lo kr 7 OClOBER NzDatUKU Uart Ne l W 8 8 dito dito dito 8 dito dito dilo 3 llol ail U l aea II 1881 88 8 Ituji Inaehrijving 1881 81 5 Oo Tlila bl inpiplerl8l8 dito in Eilrer 18A8 6 t otTUQAL 0 jt met ooupon 8 dito ticket 8 KuaLANO Obl Bianeol 18 4 4 dito Qecoua 1880 4 dilobqllolbt l 8 4 dito bij Hop 188 0 4 dito iu goud leen 1883 8 dito dito dito 1884 5 8rA l Perpet achuld 1881 4 Tottlu Gopr Coav leen 18 0 4 Oe leeni gaerieD Oec taening aerie C Zuio Art Rap V oM 1888 I Msilco Olil Buit 8ch 1880 VtHCzllIU Olil 4 oubep 1881 AuTttUüll Obligatiea 18t5 8 HoTTlinia Steil leea 1894 3 NtD N Afr llaadelav aaad Arendab Tab Md Corliaoateu DeliMtttachtppg dito Ara Uypotbeekb paadbr 4 ulUMil der Vorateiil aand a Or Hypolheekb paudbr 8 b Kedertaadache bauK aand Ned Haadolmattaeb dito N W k Pao llvp b pandbr 8 llVi Bott Hv ctheekb ptndbr Si 100 Utr Uypotbeekb dito 81 OoirrtKii O tHoni bankaand I 18a Kcsi llypotbeekbank pandb 4 Aatuti EquI hvpotb pandb I 18 Maiw L O Pr Lien cert 10 Kan Hall U Spoor r U j tand 111 Mg tel Ëzpl V Bt 8pw tand UI Neil lud Spoorwegm atud I05 Ned Zuid Afr Spm tand SO i dito dito dito llll dito I 100 iTltlt Spoorel 1887 8 A Bobl a Zuid Ilai Spemij A H obl 8 l OL N Waiachaa Woeoeu tand ij aosL Or Ruia 64 ia 7 10811 S 77 loiv M a 58 471 108 501 1011 1 8 1411 41 iiy ia 15li io v ioiv iVia 138 14 Wrwtc SpoorwegvcrbïiMlIngen net GOUDA Wlntertleist 1898 9 A 1 October TUd vae Gmmkb 0OIID4 lOTTISDlIivloa laraa 11 11 11 11 11 11 l ll I M FM 4 11 II IS 1 I l U U 1 7 1 11 11 41 1 14 l ll 11 11 IWI 1 M 1 10 4 4 11 I M 18 lOIVa U i 4 11 I M l ll I U 7 S1 1 14 1 11 M4 10 11 11 11 N YarkOutaaokWHt aaad 16 dito Paan Olio oblig O Ut Oregon Calil Ie bvp ia goud i St Paul Mina k Maait ob 7 lilOn Pto Hoofiün obig dito dito Line Col Ie byp O ij Ciliu 4 0aa South Cbart V ttad ilVm 0 Kellw k Nt lo h d e O Amaterd Omaibaa Hij aand 171 Batterd TrMn reK Htila aand 08 NlD Stad Amaterdam eend 8 IOi u Stad Bolterdam aand 8 105 BlLOU Slad Aatwerpeo 1887 S Bid Brutaal 1886 81 V Hoxo Tbeiae Beiullr Ocsalacb 4 117 OutT ta Slaataleeiiig 1860 5 117 ii K K Coat B Cr 1880 8 ariVil Slad Madrid i 1168 81 Nu Ver B i Avb nl eert 80 1 10 MO I U T iO IJl 1 0 U U 0 11 M 1 11 7 ii 7 ti 1 4 D a t a door BI 7 41 I U tl M U U 11 17 1 44 I IO 1 4 4 01 e f l 4 atv t 01 t t a I OI e t 1 14 t flil 4 01 4 14 11 14 If OI 11 47 SOVDI DKN BUS ilea aaraa UU 11 11 11 11 t U 1 41 4 41 4 1111 10 I l a a i 7 11 41 l ll e f 111 U U I M 4 J It iéM IJl Ml 4 11 1 11 l 7 III 1 14 II 7 14 17 I7 10 14 11 11 S l 4 1 1 i i ii lolii lü i 7 10 7 40 7 41 7 II 1 14 S f a 10 ui di 10 41 0 1 14 MS y m n 10 14 11 17 Tiin B UT OH t ttaaiar O U II 1 t MHTtlDl toada 14 4 10 17 U il 1 17 10 H Amtt W 8 01 01 10 II H 41 1 00 M7 40 10 01 11 17 Rechtzaken i f Op het bankjv der beklaagden voor bel reehtabof Ie tOrtvenhage nam gisteren een broidtpaar plaat De broigom warmoeiier Ie Laidan waè lo drie maanden ajju braid bierhnishondster al daar tol teren dagen gevangenitstidlf veroor O f 1 14 i o 10 1 liadti flo II tij 1 7 l ll l 10 11 U 41JI I l la 1 17 4 11 I IO 7 t l4 f i 41 a io 1 04 Uuaekl III I M 7 41 I S7 1 4 U0 B tO 10 11 10 11 11 11 14 01 1 17 8 01 II 4 41 l t il SI 7 11 l Weerdou 1 4 l ll I Ot Il lO U ll l 11 14 47 4 14 117 11 n lO Oudew il4 10 41 4 14 Soadt I 1 7 I OI l ia a li 10 11 11 10 ll U I 3 40 4 17 t lO 7 1 imet O H 7 01 1 10 l Il ll l 4li 4l J 7 1 4 Ama W 7 10 Il LM U SO S 0 4 00 8 00 1 00 10 0 Omida I H Ml IMe 1 H 4 47 1 4 7 4 1 4 11 1 l BINNENLAND Nair ii TarawMO ui roornral aof Dial wordaD ofargaga a tot ntlroariDg Tan hat plaa om laaaan wu da Rykn Normaatacholao U doao gefao orer dan nadaahfieD mrio d Tio hat gabriili wn 1eoholiaeha draokao op bat orgaoiima vao don maoioh De Gommiawrii dar KoaiofiiD in ZaidHolland mr C Foek hoopt op 29 Norembar a tgo 70aa tarjaardag ta herdiiakao IM rt l Oac 1871 bakleadt bg iga tagaowoordig smbt In de gahondao baait praak dar laort Eda VrldboizeD ia beOo ea aao dan haar A J Kriager iogauiaar t Amariioort coacaaaia t tarlaaoao lot aanlag tan aaoa tram tan bet atfttion ta Ede naar Vaenandaal orar da Sobottaraataag onder voorwaarde dat de tram aal worden aangelegd orar den tn dalgkan kant nn dien weg Prol dr I H Ounning ta Laidan zal op 20 Hei 1809 dan 70 jangea loaltgd hebban bereikt loodat hij Toleena de Wet op het Uooger Uüderwgi met net einde van deaan acadamiechen cnrans ala hoogtaoraar vat moe ten aftreden Naar rtnlaiding Tan bat atarfgaral aan dan Barandiatbtichao i k ta Ba apdrecbt wairran da N R Ct in een Torig nommar melding nM kte ii Vau Waarden arangaliit teSmidaAoak dia Terdacbt rrJ do genoeamiddalen la ƒ hebban toag diand door dan oSciir Taa juf titia in Tarhoor ganoman Eargiilaren biald Van Woerden in bet vereenigiDga okaal te Huidiboek eeoe openbare bgeenkomit die door ongerear 80 erionen werd bijgewoond Hg farklaarda da roeping in licb ta gatoeleu om la erangtliedienaar op te treden niet ood r vreemden in verre atrukrn maar hier in bat afgelegen Smidahoek en niet alleen voor bonoe geaatalgke maar ook voor bnnne liobamelgfca beboeltau te wrgan krenken te goneaan ent In varbaed daarmede deelde de apreker mede det tegen hem een klacht waa iagedieod wegeni bet onbevoegd la eren van geaeeamiddelen wat ug nit tnivere liefde tit deu naaate bad gedaan Da wet waa er loo beweerde hjj am de dokten te beaebermaD en bet pnbliek waa er bet alaohtoffrr van en wel hel arme publiek dal apreker lOO graag gratia wild e helpen Ug bealoot igne rede mat eeae opwekking om toch vooral dr Vermeolan mot te halen maar godaibtix Ie agn aau hst woord fan den giooten Me aten iBelil owevgudea lUl f W leien in de aNgn Ott De aardappaloogil ia thani in rollen gang Over t algemeen wordt do kwaliteit aaer geroemd da opbrfng t dMrenlegea ia niet bgunder groot S SI 1 41 1 49 l ll I OI OquIi I ï ll Iteordraobt door 7 M Nieuwerkerk 7 1a tpelle 7 41 lelterdam iM 7 11 I U l li 0 I U I l l ll Bellatdam Oapalla Hiwwerkerk Moordreekt euda 4 41 4 16 1 04 I U 1 17 7 I M 7 41 1 41 7 11 1 11 1 07 COI l ll 01 Zevaibulun Moerktpelle ZoetermeerZagwaird Voorburg M e llt te 9 allate I 4IVoorburg Hoelermeer ïegwttrd ttvenhaUaa UoerkapelU 17 Ooada 1 n f 41 01 l iO I U 7 11 l il II f v l aS 7 a r I OS na 7 18 JNOI l Ueada üudew Woerd Ulreeht De aottoiga warme dagen van den naiomar betorgdan one oen ropaanplaag taoali we ta in geen jaren hebben gehad In de nieeete tainen Wtt krt Traatiuohlig gedieila da kool heel kaalgevrelan lOodat oiata overbleaf dan de harde bladeerven Voor I boerkool en epriiilkool hebben t mpelen ontgeldenl Kn niat alleen in tuin en veld doch lelfa ia ome woningen kregen we laat van het lebada gk gadiarte Bg bonderden kon man de rapeen ip de namiddagion tegee de moren der buiten tien opkrnipitn Ze 4waraen ongegeneerd naar binnen door da openataande ramen en daurdu en men vend te in de gang op den loer op atollen en tafalt legen de roilen ja r a1fB op de bedden De konde oaobteo der laatate naebtan bebkeo om eehter fanhaelwat riipaan afgeholpen lerwgl de overgroote meerderheid een geaehikt plaatsje beeft opgetocbl om in verpopleo toeatand Ie overwioteren Hebben we van de ropeeo veel laai gehad boven den grond onder den graad wordt dit jear gedocht hnirgebonden door de eagerlingao meibevarlarven ZaKo groote aediJTieplanten met ttaoim tjaa van 2 h i cM dikte worden door da angarlingen doorgeknaagd Waar mee den grond ook omwoelt baaat overel komt dal tehadalgli gedierte voor den dag en oet ataat dna is t aanttaaada voorjaar waaracbgolgk een meikeverplaag tewaeb ten Unzg een atrenge winter dat laatiga goedje voor eea goad deel opruimt Gemengde Berichten Ornote opwindiog vaiooraaakte deier dagen een oa aan bet apoorwegttatioo Ie Bezel Ug de ioladiog van een aantal alaefatoa en gelukte het een deter dieren lieh lot te nkken Nadat ket woeot geworden beeel eeoigen tgd tutaehen de raila had rondgahold under dat man bel maebtig bad koaoen worden liep bet naar bat eUtioDaplaio £ en kruier die niet apoedig genoeg eil den weg kon komen werd op de boreni geooaeo en eenige metera boog de locbt ingealinderd Daarna alormde bei ratende dier op e4 n anderen man loa dia bat wilde grgpen en wierp hem tegen den grood Fen derde werd eteneena door den oa opgenomen en in da hoogte gedooid Een vierde kwam er met een bloedende wonde af Toen eindelgk de opwinding en vorwarriog baar toppunt bereikt badden kwam een tekere dr Ztpl met een geweer aandragen Deeente kogel drong dan oa in de borat loadar hem eehter te doodan toodat hg nog in ttaal waa een voor een wagen geepannen paard een boornttool in den hoik loe te brengen welke achter niet veel oilwerkiog bad daar dr ÏCapf het woedende dier op dat oogeoblik een alag met de kolf van hel geweer toebracht Daarna acboot de moedige doktor voor da tweede maal de kogel trof den oe in het bart loodil hg dood neenlortte De berrie bad ongeveer eea unr gedeerd Van de ilacbtofFera ega Iwae iwaar en twee liebl gewond Off tHeerenberg wm da ean Bollandach boertje 300 kilo kaai over de Pruiiiiebt gren en Ie brengen en dit op klaarlioblan dag tonder hiervan bg hel Dnitaoha grentkautoor aangifte Ie doen Oe Prniaiaohe oonmieien kregen hem rpoadig in de kgkara Da man verontaebnldigde t n rartnim dat hg geen Pruiaiacb geld betat De oommieaen geloofden dit niet toodat de man voor tgn vertalm 300 mark boete tal moeten neerleggen i C Voor eeoigen ijjd ilierf iemand in Engalaad plotaating in eeu hevige benaawdbeid en bg het ondenoek voad men ale geldige reden een atuk vleeMib van 30 oentimetar in tgn keel t Mant dochter verklaarde toen dat haar vader altijd too goltig at Zg aneed tgn tien altgd goed Ign mur bü nam toob tteedt tulke reuiacbtige happen dal bg tetkeni dreigde te atikken 1 11 10 11 II M 10 11 10 4 inei 7 10 1 10 11 10 17 11 17 IS D 10 11 11 7 41 S ni Naar aanleiding van dit geval deelt tbe Unceta nog enige voorbeelden mee van de toogenaamda bonlimiea of liekelflke vraatinobl Hat nerkwaardigit ia wel het verbaal van een Frantohen krggagevangaae in Engeland die op een dag verlof kreeg tgn genoegen eena te eten Hij gebroikte toen op een middag touehen 4 en 6 ongeveer 12 pond vleva b en i poad kaarien rn dronk er 5 fieaachau pi rler bg Zgo appatgt had lich echter nog iiint in al agn kracht knnnen tonnen om lal bet dien dag 00 wam wat De familie van dit jonge menteh eas vader en aebt broedere verkeerde in dezelfde eonditie en aangezien gewoon ten niet altgd in de gewentchte hoeveelheid beaebikbaar waa gebruikte tg ook kallen en koaden Eea leraeh geeetelgke beeH aan werkje ge chroven over de levende bevolking der boe kenkaetaa de wormen die van geceteavoedeel leven en heel goed leven Da geloerde arbrgter breft die ioaactan nauwkeurig beapied en oudenoahl ea deelt er eardige bgtoaderheden over mede Het ijju meaelal geen wormen maar larien van kavoraoorten die ook van ander toedeel leren Een daarvan de tpekkever ie de apeeialiteit in bel boren van lange tnnnela dwaia door aen boek Kn er ie ean geval bekend dal aldna aen gat waa gegraven door 27 folianten toodat men er een touwtja door kon halen Blgkbaar waren die deelen niet dikwgia gelezen Een ander de a nikergaat a anoapt bg voorkeur ongedrukt papier en maakt gaten iu de banden Daarentegen luit de aptinna fnra diaQ gaarne nkt en wordt met tgn iwarleu kop veelal gevonden in boeken met twarte lellera Alle pogingen om die ooganoode gaaien te varjageo ago gawoonljjk vrucbteloot De Ditgaecbreveo prgavragen bieren onbeantwoord of tooder goede antwoorden Bel beele middel ia neg de boeken dikwglt nit de katt te balen Hen ia begonnen mat nit de kolonmüu aQenaratl Ulomanthala te Reeklingtbanien da Igken op te halen vae hen die bg beljongate ongeluk tgn omgekomen Het waa een droerig en moeilgk werk Eeret moeat een put tan 8 M diep die met water gevuld waa ireggepoTpt worden Daarna moeit men door er een dam ia te leggen bat toeatroomen van nieuw water verhinderen Toen vood men dan bak maar bij de lijken kon mq eerat komen door met beitele de gzeron atsogeo en platen atok ta titan Ze waren erg verminkt twee tot oaberkenhaar wordent loe Onder dit werk kreeg een van de arbeidere nog een ongeluk bg brak lijn been Maandag wee het de bv grafenio Ilecklingahaaien waa geheel in roa égewaad geen boia waar de atoel lange k am 9t bet had een nowvlag ailgeetoken ƒ men gebruikt dia helaaa dikwjjlt in mijnMrkera tadea ea da met krip omhangen igaalaotarana brandden Kr waren israntifcn Igkkoetaen In dan langen atoet waren v r obei dene hooggeplaatele auloritiilen Aobtrr elke Igkkoett liepen bloedvrrwtntan en riooden Achter een kiat tag men 8 kinderljea hel oudtle nog geen 14 jaar Een van de altablofitrt waa paa drie weken gehuwd aan de jammerande jonge vrouw die ook in den atoet waa ontalal een eeburk in bet gedrang nog haar benii met den trouwring en f 26 er in De vooriitter van bet Comité van 191 Nederlandiche dilettant Harmonie en Fanfaraoeielichappen ontving van den Particulieren Secretarii van H M de Koningin het volgend bericht Ingevolge de bevelen van Hare Majeeteit de Koningin heb ik de eer aan de Nederlandaobe Dilettanten Hniiekgeteltcbappen Uoogttderlelver dank te betuigen voor de aanbieding van het fraai odret van hulde Dete buldebetuiging van handetd een en negentig Dilettant Harmonie en Fanfaregezelschappen werd door Hare Majeeteit teer op pryi gettald Algemeon Nederlandsch Verbond 4 40 4 U 4 17 1 14 1 10 1 17 1 17 1 14 41 1 47 i u lo ai 01 II 7 10 7 11 7 11 1 17 10 94 10 41 11 11 J4 4 1 41 I l U U 10 01 10 84 1I I4 7 4 D II 1 4 11 10 Twee jaar een tijdperk van raiteloote bedrij vigheid en wiaaalvalligkeden vaa opbeariag ea helderheid van atwitealing ea voonichten te zgn vertlreken vol werkelgkbeid en vertroowen Twee jaar van ttaiwilteod volharden van innig tamenwerken ta vormaa kei geheim van dan berlevenden nalionalen eati Zoo werd dan door opetaweade nimmer wankelende altüd heiielande krarblan een verband gewrocht een macht geopenbaard een doel verweieniükt De eindregeiing van hei Naderlandich Verbond voorwanr tj ia de achoouate de machtigtte der begiaaeler eeae nititoning van de meeet grootaebe gevoelene van ganacb een elam eeue verbrfiende openbaring van eenheid in de maabt En indrnkwekkend ii bet geboow dal verraea en indrukwekkend ook dat machtig organitme Die onvermoeide tin die innerlgke dring nair heropbenring ea nauwere aaoeentlniting te behoedt de Nederland ebe natie ea hare itamverwanten voor een rMiielgken dood ia hel gedreng en in den wedloop der groote volken De Nederltndeche Leoaw voorwaar by kan mat matige voldoening neereien op tolk een openbaring van wederkeerend veerkrachtig begeereo Dil Groot Nederlandsch Verbond ia verdeeld ie drie groepen Nederland België en ZnidAfrika In bat beatanr voor Nederland nemen zitting Prof Dr H Karn Dr Sehaepman Dr Kiewiet de Jonge Ur W De Bidder Prof J H QalMe Prof Dr J Te Winkel O Kamerlingh Onnea Prof Dr Wolijor Mar celint Emintv Mr J A Feith Dr Buitenruit Hetleoia Dr J W Muller J 1 B Ven der Chija Jr In dat oor BeluiSs Prof Dr Paal Frederieq Prof Dr Jalioa Obria Dr Max Rooaaa Dr fl Meert e a In dat voor Zuid Alrika Btailoaekrelarii Beilz Dr Engelenburg Dr Iloffratnn Dr Reininck e a Tot d never tall de Head van Bgttaod ala leden een en twintig van na meeet gevierde en invlo rgke mannen in den lande ale i Miiiiater Pierton Dr L jda U tant der Z A R Mr Quak Mr Mol ter Qraaf Van Belandt Dr Kujper Jhr De Savornin Uhman ent ent ent Takkeo n verdere tfdeelingea ga in wording Bel Verbond aielt ticb in hoofdtaak ten doel de bevordering van onie Taal en Letteren de behartiging van ttoirelüke en ledelijke belangen van den Nederland lehen itam Luid lijn de jnichkreten veelvuldig de beden om ateno en hulp vernomen nil de volkeplantingen daaiginde in Natal aa Beehnanaland in Angola en Damarataed in Gare ao en Suriname waar bet maandblad a Neirlandia a wordt bagrO t alt de bode vaa beerljjke eeadraobt en herboren grootheid Het jonge opgroeiende getlaeht tjj dan éia in het beginael van willen knnnen en tul lendoen bet vorme dan aelf de onvertcfarokken voorveehtert der vreedzame beacl ing in een tgdvak lieh kenmerkend door roemvolle daden en wonderbare krachtaontwikkeling Ver van het oog li t de toekomst dochonverwelkbaar zal de luister tgn in den tgd waarin bel Groot Nederltndtcb Varbond werdgealieht VAN DEU CHIJ8 DtLrr October 1898 STADSNIEUWS GOUDA 7 Ooiober 1898 7 11 u i lO M I OI D l ll I Ot 10 11 1 11 door a lOJL l li 8 10 i iojyi 10 11 II I II mta Ie kl Elk reiziger moet sioh bovendien voonien van bewya ü f O IQ 1 17 1 47 0 14 10 11 10 07 7 11 Ie ea 1 10 8 1 O door ll 10 lO SI UAt 10 11 10 11 1 M lO ai tl i 11 44 7 11 14 l ll I II l 4 In de Nnta Spaarbank alhier werd gedurende de maand September 1898 iagelagdr8371 14 terugbetadd f 7816 4 Baaaliaat vaa kat baeieriologieeh oadertoek vaa DriakwaUr der Ooadache Waterleiding Maaleekappü Dal 4 October 1898 Oottproag Kraaa kaaloor Aaatal teldagea 2 kieman per gram 45 vervloeiende kiemen O aoartan 3 a ektekiemen geene Opmerkingen teer goed w g Dt B i YiM t Hor Ktiarni a d IJsil De openbare tcbool ia too overbevolkt dat tal van kicdrren op plaataiag n oetea waebteo Mede ten gevolge vaa dete ometaadigbeid is in de laatate weken een krachtige atoot gegeven aan den wensoh a aan de voorbereidende maatregelen om eene School met don bijbel te beiitUn Door de ijverige bemoeiingen van da P Van Willemtwiard en den beer A A v Waltam ia mea reedt toover gevorderd dat men f 8000 en een terreiB tot Kboolitichting betit In bel voorjaar ftn 1899 tal men waarecbijnljjk tot den bonw overgaan Oe eobool tal tieh aaaalniten hg da aVereeniging voor Griatalgk Volkaonderwijae on ui er in i belang der gemeente eeue worden voor lager en nitgebretd lager onderwije OuDtWATia Eorgiiterneehr ia iu de atoomotieriagerfj vaa de firmt 11 W Verloop en Co alhier lüdeus de werktaambedan de roerketel geeprongen waardoor twee werklieden de een aan tija beeoea de andere aaa tgn banden brandwanden bekwamen V Elï2ÖXiA C3 SKTREFVENUK DK g s fabriëk DKR Semeente Gouda 1897 Ver olg In bet fcet lgebouw tün 2 Iggende etoomketela met KSrtiug a Uaterwindgeblit e tol h t atoken van atofcokee een pulaoniAter voor 12 M water per uur en eene werkbank Do exbaottor ioricbting beataat uil 3 elhanatore waarvan 6éa met een vermogen aan 12000 M per etmaal Deaaaaairetoarregula leur en telfwerkende veiligheid verder een telfwei kende by pa e Een lodicateur de vide el da presiion met electriacb alarmtoeatel en de noodige electri che verbindingen met kantoor stokerij en lelephoon Het tuiverbnil bent 3 eaire kitten Itng 6 en breed 3 Meter binneDwerks met de iulaleo vaa boiea inhoudende GOOOO K O gterozfde met 4 viarwegakranen en volledige cireolatie Bel zniverbnia heelt boteadien een carbnratfur van Dr Kan welke 3 verdampert kan voeden waarvan 2 bettemd voor carburine of bentine édn op den iolett van den wtlbvr en ééa op dm uitlaat van bel Zniverbuis terwgl de derde deeaerkietende ook met ipiritus gsvo d kan worden n op den uitlaat naar de itad ia geplaatst In dan Noordervleogel der fabriek vindt men den labriekagaameler voor 12000 M p r atmaal twee parallel gaachaKe de regutatenrn Op eene 12 en eane 8 daims boofdleidiog aaar de atad da noodige pbjsinbr photometriaeb en andere instrumenten een magazgn e ne smederij en de kantoren voor de adminittratie don Opzichter en dan Directeur met eene donkere pbofcometerkamer Er tjjo verder S gaabondera m t een inbond ratpeclievelijk aan 2500 1500 en 800 M de knip of koepelbodem vaa den gaahooder oo 3 dienl levena tot magazgn Voorta heeft men de ammoniakfabriek met 2 laturatora eene regeoeralio looda een magatijn voor vnurvaat materiaal eeii magazgn voor metaalen een voor verfwaieo en eindelijk eene aioomklopmaohine voor de eokee met overdekta hargplaata Hat bnitennet onderging de volgende verbeteringen en wgtigingan £ r we den gelegd eene 2 daina leiding door hel PItoUoen tan da Battardaaaeha poort en langt bet Lombarda Wahrtje e ne 12 daima laiding op d O nwt eene 8 daima laiding langa een gedeelte vande Veel 1 door de Lataroaalerg en langa bel Roilerdamiche veer eene 4 dnimileidiag langt de Raam de Vlamiagtlriat en de Veel tot aan de Drapiertteeg eene9duimr leiding ter vervanging van de op vele plaateen doorgeatrikte 7 duimE teiding op de Gouwe ven de Viechmarkt af naar en iu de Wgdatraat een 6 doinu leiding langa de Weet en de Noordtgde van de Harkt tismede langs de Boogtlraat ea den Korten Tiendeweg De 2 doiiaaleidiBg in de Heerenbade werd doorgetrokken terwgl in hel Draafptd onder den Spoorweg door eane 3 dnimi gelrokken en vtiderap een 3 deime gegoteo bolt werd geirgd toon de eeae 2 dnimi gegoten buit in een gideelte van da oude Goawe De 2 ea 3 daa d door de Haagaoka rachlbaak tragent we derapannigbeid op 13 Juni i gepleegd in de St MiehieUtraat en eenige andera atraten te Leiden de man bad toen rune gehad raa gearraateerd had tich daartegen vertel ea was in dat vertel bj taaa o a door lijn legaawoordigeo bmid Op verioek van do beklaagden waraa tien gatnigeo gedagvaard terwijl van de tijde van bot opanbattr minietrrie er tea werden gehoerd onder wie een geneeebear alt daebnndige met betrakkiog tot de door een d r pa ilieagtnten bg bet vertel ondi rronden mianandeling Wegeaa hel oathrtkeo van eea drr gelnigan h décharge den p rioon die volgena enkelen aan een der politirageoteo een achop of trap heeft toegehracht welke op rekening van bekl woidt geateld werd nadat de aanwetigi getuigen waren gehoord da verdere behandeling der taak op verdoek van den vtrdedigar ven bekl mr H L Aater door het Hof lot ovir 14 dagen uitgeeteld met latt om dea mankeeienden toige tud rmaal Ie dagvaardea eu deanooda door aen dienaar der openbare macht oor hel Hof te brengen ADVERTENTIEN GOUDSCHE KI EDAMMEB KAAS kuitpt tieeéê gr tere darmen de NEDEU BIJNHCUE KAAB A BRIEK e MAA8 lel bbijUa R 88 83 Ë4 AAXBESTEDING Ttx oiinsTB via iin Militair yospltaal te QOVDA Den IlSe OOTOBKK 1808 des middags ten tt unr tal op het Bui cel van den Adminittralenr van gemelde Inrichting in het openbaar worden AANBESTEED Het wnssohen van Linnen en Wollen goederen met uitzondering van Dekens en Lakenscbe Klcedingfltiikkcn voor het jaar 18W Oe Voorwaarden liggen ter leting op geiegd Banel van s morgent 10 tot t namiddagt 4 uur alwaar leveot de gewenachte inlichtingen verkngen kunnen worden De Chef van de Inrichting J U TEELINü m m WAFEL TJE5 Hiervan wonlt Ftfltoftgaafgetiraagé tot teeiereerkoop hutten de ita f Brieven franco onder No HAi aan het Bnrean daier Conrant 14 U ia Stedelijke QasfaMek te CiOt l De priji van het gat ia G cent per M en voor Kooktoettellen of Motoren 4 et Onder tekei voorwaarden worden peiceelen gratia aan de hoofdbnit verbonden met 15 meter vrije leiding achter deu gasmeter Voor 3 en 5 licbtgatmetert bedraagt de boor 10 test per maand Bewonera van nerceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelijks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoesfcellen enz legen betaling van eenige centen per week in buur bekomep KALFS LEVERW0BST WKWO IST PRI $K0PeDz nit do Fabriek van A VAN DE BARSELAAR liofiwerancier a Bage Aknede eehte Geldersclie en BaBkelkoiiiieB Korte Tiendeweg D èf COVDA Sienve Loteri j NieawOela kl D n 20 October e k heeft dt ttekkiag plaau van do ü rsle dttr dei Slut gcwiirk rgd Lnkeekseke StutsloterlJ Vaa da 5000D Naminra wonlet lu dea loop van 5 taaandcn SIUOO dua de helft verdeeld over 6 fclaaaas mal prijaaa gelrokkea IM een getamealijk botirtg vaa 5 nilllioen 283 325 Mark wwromlttr nch Je volgeoiii huordprOua twTLBtlttO trcntUMl l eii half miüioen Spoeiaal 1 it H SOtlOOO 1 h M 30000 l k a 200000 8 h a 10000 1 it a 100000 12 k a 5000 it 70000 35 h a 3000 it a 50000 83 h a 3000 45000 3 h a ISOO a 40000 164 h a 1000 k 35tOU 319 h a 500 k a 30000 435 k 3008S8801M 100 16 150 ISO 100 14 68 8 Van boveuatunde preien worden in do oente klaato 1500 lot eat etanioal k bedrtg vtn M 56711 g rokkon Voor de trekking dor eerate klaaae neike volgena ainbtalijko liepaliug op den iJOHten OCTt BEU e k vwtfMUlil bavo en wij u i tUin orifineel loUm Mwk 4 of fl 40 Kimrt V t V 1 10 iegtm inundiiig fin bet btdriMI 8 boon Allwn ongtRMl lotM wortlva uil e vn weUe ast hst atiboekioho SlMtflir Mii i n roorBi a Ik tnkkingw RvwIiiMlftB la hot op iibur owldr toetiflkt van r f Mring or tUM n wur borgt la Stwt foor pronpta ilbeUUng der prüien Ilratii voegoa v i ua ilko brttolling hoi imbUlijko pUa waaruU toowel dt vardaeUDK or prq Ron op ilo ir hkitiK n iter T r chillen la kUHea Itook df bAtr tr tHl inulten blljlien en wnclon wtj oouii b langbfllib ii lcn tmlcr Toorafgumle uinfrufc de oHioiMle Igiteti m tluop vtn iod r trakkiag A Dg x ii hat ftutal dar nilgogavan ttriai betrakkfliyk klein ti In waarwlt durria it u loter tatrgka hoofdpryuH oplotdrl be taat aen mm groola k n oan hoofdpry le kuunaa bahalen an ii hiar ene gGloganhetd tot wlnnan voorbnaden lOoaUiD loabtateldoii j wordt aaagftbodan 1 W Tflrsofiknn darhntfa mat beitallaa niet te wiiltn tnelon daar bat itallig aha la namaa dal da voorraad ran loten ipoadig hUgapot ul a n I HaurmaniitJi Simon Baakiera to laldiviaaolaan HAMBVBO Delflsche Slaolie Chemische Wasscherij en Stoom Ververij DE WIT en Oomp DTBKQHT Bpoeilge en nettfAflaTsrlng Lage prUun DBPóT bB Gez BECKERS in Modrs Turfmarkt 248 GOUDA Urn tlaaa hm btala ooadudelvkela an makkelvkala pootaollddal voor ltaroa oa vootal damoa an KiadarHhoaawark UdeAppaotuarvanCli WUIerfcta Jf iama iaêik Ur M Men lotto t Itiv oa naam an fatirtalunurk fVartrviaaarar Haa aa Wartaaafa la waaaawact laaaliitaa a alw i aa aaa aai aiiraal ti i at ar W tar a a aa a a traaaw