Goudsche Courant, zaterdag 8 oktober 1898

Maandag 10 October JN08 STste tfaargang No 7T05 mmmi mmm Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefMi Na U De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e I ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prqs per drie maanden is lüS franeo per pet 1 70 11 Ajtaonderlflke Nommers VUF CENTKH j Verspreide Berichten T EWVS Ubori beelt twee britven g aeliravaa eea aan len pfooarear geoe aal aa één aan dea miaiall r vaa oorlog Ia da eerale barhaall bg lyn Vanoak om da evraagda machtiging ar op ijlende dat Picquart aog altgd aan de burgarl ka juriidictia toebehoort daar ign voovloapiga invrgbeidatelliog aiet li ganatgd noch nilgeaproken eo dal dui ago verdediger aiet l t recht kau worden ootboodtn om raat hem té oonfaraelm over de crimineele vervolging aarvan hy oog aleeda het voorwerp lii In a icbrgven aau den niioint r van oorlog protaaiaart Labori tegen de weigering van den rapptrtaar kapitein Tavaraiar om hem tae te laten kï ijin ciKol En tea ilotte voert bg nog aan dat B tarhat7 oad r beacfauldigiug vaa hoogvarraad op vrga nalea waa galataa A1 het militair wetboek toelaat dat da baKfaddIgda op vrga veatea higit moet het vooreakar loelataa dat hg vijjaiyk mal ijj i vardai ar kaa iprekan f De daarwaarder Loivon dia waigarde het protaat van mevr Zola tegan da iobaalagoemiof van Zolt a Hnhoedel op Ie aenan in het proaae eroaa vao daia daad iv op aan klacht VB mevr Zola door de Kamer der DeerwaardaH eraardaeU tol opneming nn bat proleet De gerechtetgke verkoop bigfl op 11 October bfpaald Oe aebriftkuBdigeo tgn tol detea maatregel overgegaan op raad vaa ban advocaat die meent dat door Aa verkoop het bga venlek geweten roonia czeenloir aal wordaa CIcmtaeaaa beeft oalaoga aaa brief gekregen waarin iemand bem allerlei inliabtogaa zeide te koonen veracbalfea over bat hekeode petit hieae waarven bg lichtelf deanooda alt daa vervaardiger loo willea bekood maken alt abat ijndjcaatc ar geooeg geld voor over bad Olemeuceaa gaf deiea briel aao de poli lie die ia het poatkaatoor daa briefaahrgvar tekareo Maria i aehnidig aan chantage ar raalaarda De procaraor der Itepnbtielc Feuillolaj baalt dan man op vrjja voelen leien itellea ea vervolgt hem niet waarait Clemeaeaaa allerlei coacluiin trekt en toetagl licb bg den miaiiter van jaililie te lullaj baklagaa De Jn endjt een voor genertal Zarliadan oiaaagenaam plaatje be vatleade ia op laat van da regeeriag Ie Ptrgt iu bealag ganomaa eo den rerhofp er fan n Franhrjjk arbodan De Cooriiav do Soirt rariakeri Jat da opbefBng der voltlrekta tftonderiog ran Pir Imbb Ken op het oersto gasirht niat in het oog vulende trap niticomeade in des Jonkmans a aap vartrsk geleidde naar de aenlo tage en verleende toq g tot do bibliotboek van den markies dia teveai voor studoerksmer dienit deed Midd n ii deze aan geen eniael studievak gewyde studeerkamer stond een omvangrijk chryfbureau kostbaar van beweHdag en door deo tyd verbraind Dit haraan was heMea met zeldzame boaken belangrijke papierea en oen atlas der irereld voor dien t d van hooffl waarde Ia eeo der menigvuldige laden nut geheime stuttingen voorzieni waren bovendien door gaans vrg be grgke bedragen in oonfant geld hetzij o spooifl of bankbiljetten aanwezig De kamer rin den m iea ston t met deze htoliotheefc io direota gemeans P Uier was hM dat Martial dag s twee dr drie oren zioh onledig hteld nat het nazien en verbeteren der herioneringeo waarvan wg reads gaproken hebben Martial de Prt aalx zioh gobeet gekleed op zijn rjalbad gaifbrpen hebbend waehtta tot ftljJB pendnU twee unr in den morgen aanwees verliet toen onhoorbaar zijn kamer en den tuin waarvan de grood door de uachtvorft verhard waa bereikt hablMnde volgd Mj B ie z san en atond weldra róor den muur die evenwijdig Hrp met de straat Grenetle Ëea kleine b jna geheel vergane maar nog met solide sloten voorziene dear die van 9 eerste dagen deï leote af door het weelderige groen van den wiJDstok aan het oog onttrokken werd was in dezen rnuuiaaagebradit Kooveel mogal k alle geweld maken vermijdende opende hjj met veel moeite en met behulp van oen lamer genoemd deur e Hierin geslaagd synde stiet hij het open en fing op hel raaoo JeMria Soiula Groote keuxe Huorpiino s E CASSITTO TANDARTS Gouda Turfmarkt 8PBXSKVBBX HAANDAO DINBDAO UONDBKDAO a ZATKBDAQ T n 8 tot ft nar ffOBNSDAO mVBIJDAOTU fltotC mr ZÜNDA08 niH Neii biede het gelvLilehuil HooMprUi D prtjzea ma 4 or den Stut ep r ui lMrd I Huk DltnoodUclng tot deelneming In de ksnMn Tsn de 1 Llibecksebe StftaisHerij Dm TooniMt bteilftndo door tien Stsat Kitbeak gewaarborgde grooto Ootdloter tent ralguui tiot plan ileobt fiO OOO haio loten ilnarenlagan it OOO prl n n Eoodat de helft ran alle loten zeker winnen moet De pryaat ign de volgende l e lioogate p j ia eventuwl 500 000 Marll M s oiio i IIIIU II n l tOU i 1 000 i tllO 800 a 100 il i a i UO il ISO klOOo VI k tS a i e ii pr a 9 a t H ♦ i i9 a 95 ie iitet 1141 IWIS Premie ran 100000 H I pr i 1 iOO OOI I a lOO OOO I i 70 000 I prijun i 60 000 I prut i 4t 0 IO IpriJien a 40 000 1 priji 16 000 i pr Mn ü tO 000 1 prgi il 10 000 S ryienii 10 000 II il 6 000 en rorden deae in eeaigo maanden iu ktaiton uitgeloot De llocfdpriji in de Ie klaaio bedraagt Mark SO llOO atiigi in da Ie kl tot M SS IJIMJ in de e tol U 40 000 ia de e tot M 41 00 1 in de 6o tot M 60 000 ia de Se tot M 100 000 en met de premie tan M 800 0011 erent tot Hark SUO OOO De uilgaTO gaaehiedt in bain on rierde loton Voor do aento prijitrekking die oilloieel i vaatgeateld koet twee halre origineel lotenileebta M 8 of 4 80 oen balre origineel lot alechta 4 1 40 oeu kwart origineel lot ilaoiita r I a l to De inleggalden roor de rolgende klaaaen Eoowol all de jniite l j t der pr jien worden aangegefin in bet oKloieele trekkingiplan oor ried ran hel Wapen Tan deo 8Uat wolk plan ik op aanvrage gratu rart Iedere deelnemer in de loterü ontraogl ongevraagd onmiddeliyk na do plaala gebed hebbende trokking do offloieole trAkingeljjal De uiÜMlaiiiig es verzeBdiiig n de pripn geoehiedt door dirtkt en prompt aan de wionera en ondar da itronga e geaeimhondin aV ledere lleatelliog k n men envoudig por poatwiaeel opgavea gr Mou wendde liob due met de aanvraag om loeielÉIng van loten morde ipoadig p aaU hebbeodo trekking oo ipoodig mogelijk of uiterigk tot 20 October e k roet vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr naukier u W iiielkaotoor in IIAMBUBB DuilaebUnd FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ N ckewlsoke WassckeriJ li OPPEi IIËIMEIl 19 MruUkafU BoUerdatnatbnTftaard door Z M dm Koning dar Bdgu Boofildeptt Toor GOUDA da Hter A VAN OS Ai gpMiiUiUit Toor het trt men an Torren ii tie Uearan en DameagarderobeB alaook allo Kindergoodoran Spooialo inrichtiug root het atoonua pinchemantoli Tooren bont ent GordBWin tafalHeaden eni rolden naar de Dienwate en laatate jiéthodo genrid Alle goederen heUjj geitooind of gorerldworden onichadalijk voor de geiondbeidvnluena itaal bewerkt lUal la m Wite lawiMag tagaa JUit nai BheanaHek I a enp n kertoie S j totor PiteExpeilw If d iMt M Mk aaa la wwlea tag gfrAitoWilxnller Wal aael aMb la Mic luüa a ▼ earijulaa la e Baaala Apekaka aa Vi r AAltUak Te UOUDA bg O LÜQEB Apotheker Markt en bg WOLKK k Co WaaUiaren 198 Pi i M aiBt n oaat aa fi i taab a BaaMa Ar mms nimm mmm Geabonneenlen wordt herinnerd de bctaalda en der Abunnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 OCTOIIER De Direel r O C W VAN DER LAAR 122 Heropeoi PBT van den Winkel op a 8 ZATERDAG AANBEVELEND BOS liOTEN in de Verloting der EOiUNDSCHE mmms m landbouw Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn vcrkrij g baar bij A BRII EJllArV ZOOI Prijs per lot f 1 10 StaatsspoorwegeDa De Extratreincn welk gedurende den Winterdienst 1898 99 des nachts van Roderdain Maas naar Amsterdam loopen na afloop der voorstellingen van het NEDERLANDSen OPERA GEZELSGIIAP Otreeteurtm e iJ OKM em iMHimSM zullen ook worden opengesteld voor vervoer van reizigers 1 en klflSSé bestemd voor GOUDA Ue reizigers voor GOUDA moeten voorzien zijn van gewone retour gezelsehapsbilletteo of kilomëterboebjes ECHT léBt yooraï op d itimi3t Bk nüto mat roe tmttmrs 0000 JDberlahnslein OIIUC ItDtli VICT0M IBMM OB£lllAHMSm 1 Overu = = TtenMoT aaO ttaatmhaffpll M XaeploUaUe wm de FteteHm Brit S mnamL monvHu êO SMtrdam Koninklifke ManhiniUe litbrUk tDE HUNIGBLOEHf v n II van Schaik ti Co gereatigd te tOravmhage Heppleratraat 99 en Mk nabg de Regentesaelaan van t H den KÜNING van BKLOIB Indien gij hoettll gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Su peTior ürnivenBorai HoDig Extract KLAi ONS van 40 Cta 70 Cta en ƒ t verkrijgbaar hjj Firma WOLFP A Co Weathaven ggS limda U MIEBIES Kleiweg E 100 Qouda E a vm MILU VeeMal B 126 te f oi a A BÜUMAN Uoordntht i C ttATBLAND Boêicop Van eelt 1 verlnr via SfblereKa illOO sUki B T WIJK Oudtmtirr H KOLKMAN Waddinmen PeiirieiiDeMi hiiiln fa t ti nlat ulal Tolfi modnl uitMToanUn Dttrt t A u MpAlprTja wni t lh nr Hf uk rruhtitrMki MHH Luidt iiKori oiti nitTftrll al t I a niHKK nr i J hNFf ItHteas aljn 1 u U Ti t li hot Pitnrd B hMl hMAhhnnd d nUrtlirvU Ri t niiMtiiU nuiii i t vitn 1 1 IV U r 4 pn I tvHwsi ii ICatn vocrrui Eogelseb S orOnbbel PaardcB ekens OrKiJr Lloir n i iiMiirtid irnchHao H M iiinMilHiii vioisian lih d n w j u nii r f rt f ixlo hto no f ifi iin n V ki fatit vkk L Hn rkiMr l lijk wu rd i D at llinitaD M Mn4an nat dotAatijk kdr a ugMi T wrullb tollftir at rMBbooT n Teneudhnis Merknar CoBUUAtidib Miiat hiirry lichBbert A Co An at r4mm g TnorbutgwiJ 1 I J F CÜIJPER S Westeinde 37 Korting voor AboiaeiDMt Stenffliageii Qouda en Omatreht b maaoddijkaohe of drie maaadaj betaling volgen overeenkomst I J F CÜUPEBS Westeinae 37 Tevena beb ik de eer myn geachte cliëntjla te bericbten dat de Heer VAN 08 JIMl Pt4 k mêem Mfi J IVT Mr iMta fa 0tif tevena renoekende alle orderadirect aan mg te aAreaaeeren OohaaurraganToor Btammiog VAN DLOMMESrtlN ö INKT pr fnnd Hidelijr d BlS E olkcir en ONSCHADELIJK f o id ürok van A BRINKMAN Z Uit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD Bulteolaodscii Uverzlclil Orer b t voorrtd itil Italië betrefltode e iD interofttiooale coofsreotie tpgeo het aDArcbiima terlnidt dat oog met Ue aitgeooodigde oiogindheileo faabbeB toegaitemd omdat omtnige barer eau aoodaoige conferaotia ooproctiach BcbtaD aa ebrilialgke oftraanstammiag orar Ditgahraider pohtia maatregelaa aas Toldoeada acbtan Mogandbedeo bI Betgië Zwttaarlaod n ïCogaland toondeD zich gekant legeo priaripieeta jrl ra anog rn erbaootog omdat dit iegaa hare grundwatten iodroiacbte an arentoael ean wgiigiog lao die graodwetieo Doodraketyk zou makeo Zelfs Kaelai d scheeu Ofer de priocipieele TerbaoDiog tBD rreemde aoarcbi ieo niat gahael atredeo omdat bet rreauD mowt dMrdoor xgoe niee t ïfi bat baitanlaad wotaoda anarebiiteD tarag ta krg geu t daarg late da moeiatgkbeid hoe meo het bagrip aDftrchtit io het algeaültea juut moat oniiichrgTaD Ofengens lekt uil dateerit het deak beeld geopperd i of de mc aDdbeden niet een gemeeoicfaeppe yke sfltie t eo Zwit erleod foodeo oadAroemeo omdat blgbbaar de haodhaTiog Tan bet recht raa m y dr ar garn voldoanda veiligbeid waarborgt Otl denkbaald vood vchter bg andere mogeodbadao te tnioder JDSiemmiDf omdat de Zwitter cbe regeertDg reed oumiddellyk nit eigen beweging Da dan aanilag te GaDèva krachtdadig ii opgetreden en ook overigene gerecbAaardi ide reileoao otttbrikan wiarom joUt Zwittertaod to den Boudabok in deze caak tou gemaakt worden De Ooauarykfloba Kamer beeft met 181 tegen 149 etemtoaa de algemaene beraadilaging Ofer de Targeljjk ODtnarpea gaslotan aridaard De oatvarpfo za ao no verwoten Wcurdeu siAr Mli committia van 4tj laden 1 de Tutatailing raa de agenda roor de rolgeode KÜtiag wiarop de roorstdtleo tot inhtBcboldigiogttilliDg dar mioMtöra voorkcmeOf erkiaarda de praiïdant dat bg earet de oniwarpan dt rregaflnBg sal laten behandelen en dan afkoa dag dé zitting cal afbrekau om achtareaDToIgena de vooritelkn tol dringendverkbriog in rondrraag te b engPD De woordioerdere no da partgen der liokarzyde proUeteerdan t a dete onwettige reding V Qa beaoaming van den eleriealeii Dailather Dipaali tot mioiater van koophandel wordt vrg FEVILLETODI GadeiksolirifteD vai een Gelakzoeker OF AOIBAL DE VOITDELING f Kaa het Franteh wm W NUTTEE8 11 De BoeretAru boog ten lenten mtio vervolgeni mliei hQ het vertr k en oederwijl bg Louiie f roetta wierp hg haar een Wik toe die een zwyi ncl vorto k aohaea te bah ien of i vn een oiel te weer kbwrtu bevel Ka gelgk wij sageu ïjouise had gehoorzaamd sy hj deir jookniin oDtvsagea waa het dan ook o êne wijse dete met venraefat had Want hj vond in haar olet maar eon oadefirorpea geheel van ztja wil afWankelyk en in haar radelooeheid bereid elfc aiaoh in te wiUi o ilaektoffar maar eeae op eigan gCMg htodtdnnle aankUagater die hem Toor schretiT hoe z hem weoschte te zien handele n die eisohen durfde ea met bedreigingen hur dÉ durfde rervterkea Vjy ali radolooa koerde de ib4K nog Boo overmoedige naar zijn alaapkamer en zat lot den morgen ad in onbewegelgke houding m de dni roïs aaa t tafel agenlneu boKhouwd ala eau bewga dat ds regeeriag met da racbtarag aan verbond beefl gealateo en aa aan oorlogaverklaiing van da regeering aan de gebeole liakertg ia tbjjlonder de Daibnberi die daartoe behaoran Uit Parga wordt ali een vertroawlMar bericbt medegedeeld dal d Franaaha rrgeeriog bereid ia vriead ebap elgk met de ÏSpbaleche over de ontraiming vao Fa joda Ie ooderhaodelen maar dat Kg die ootraimiog niet van de onderbao daliagen ala eene conditio aioe qaa non ba acbouwd wil liea Den miniatac van bolooie Dalcaaaéacbt aten ta Parge aitoeraead geicbik om dete qnaeatie al te wikkelen aaugetieo hg aelf de expeditie van Liotard beelt ontworpen aa aitgarvat Op de bedreiging vaa EogaUoha igde geboord dat mea gamakketgk Marebaad te Fa joda kao aithoogarea antwoordt meo ta Pa ga dal Engeland d o de volle verant woordelgkbeid daarvan beeft te dragen De Isdiaaen van Chimw ia daa Slaat liiaoaaota veroonakaa da Bagaering la Wat bingtoD oieaweo laat Ofaeboon oog aleebta weinig byzoiiderbedeo hekcod sga over den aamal dieo xg Woeoadrg op 30 naglan afataud vaa de alad Walker hewaagd bcbben op 0 detacbemeot aoMatao van geueraal Bacoa weet man toch na reeda taker dat in den atrgd tier Amerikanen gedood an nagen xwaar gawoad ago terwgl eveoeeDa vier ladianeo bit leven erbg in chotoa eo twee gek welat aardu Het alarmtarend beriebt van deo NewYorker Worlda dat Bacon met al lijn maatobappeo ton zg vermoord ta folgeoa later uit ïlint Paol ontvaagao tetagrammeo onjni k gebleken De generaal bevindt xicb met tgn kleine legermacht veilig io een ver aterkte po ilie en beeft ammaoitie genoeg maar gelircb aan Dianneti B zoodat hg te Waahiagtoa beeft latan vr en oai aan varaterkiog vao 5000 aoldatan vooral mat bet oog op een berbaliog der vgaadelgkhedeo Eèrgiaterea oeblend zonden er om Ie ba ginueo twee booderd vertrekken 1 Geen wonder dat de Amerikanen geen woorden genoag kannen dan on lacht te geven aaa bna argernia over een miniater van oorlog ala den beer Atger onder wiana bealnnr het leger ia gebleken da prooi te tgn geworden der chromelgkiite deorgaaiaatie toodal bij ze fa thana nog niet eena o doiiendlal goed gadiiciplinearde maaicbappan beeft gereed tiaan fOor den t d van nood om niet la tpreken an da 60 000 dia noodig ign om aan onaid deilgke beietting van CuM te ondernemen Hoofdstak IV DiararAi Twee maanden waren rerloopen en gedurende dat tijdperk hadden rencfaillende belangrijke veranderingen ÏD den toeetaad onwt peraonen plaits gegrepen Dag na dag rermeerdarden de amartea der arme LoQtae Hat aenen van eea besluit werd meer en ineer een dringeode nood wond igheid maar welk besluitf Ziedaar hoe de zaken stonden op bet ot snblik dat wü deo draad van ons verhaal na erom op atten dat is te se en aao het begin der maand Maart 180 Een hevige aanval van jicht had den markies tot volslagen werkeloosheid gedoemd en hem het genot van elke beweging ontz Oedorende aiei dag had Lou ao ondr etjjke pijaaa geleden als voorbodoo van de op handen z nde gemaede crisis Haitial do r haar met deze voor taekeneD in kennis ge ld had haar herhaald geduld te oefeneo en op hem te vertrouwen Ka de dsg oogeroidig vow het draven en jagen en Iqdea der mensohea rolbraobt ongestoord zija loop en de nacht brak aan en met hom kalmte en mst voor dezen bedrijvigheid en onrust roor genen pli tserypende tjS verhalen oog 1 over de inweadige inrichting van s markiesea Zeggen wy alvorens de gebeurtenissra in dezen nacbt pli tsgrypende tjS verhalen oog een enkel woord woning jaiat oadar da appartasMBiaa no dan I Het door Martial bewooode gedeelte van faH huis twaa vartnUaa was gaiiktletffa a lan BarkhM ga ADVERTENTIEN worden geplaatat va 1 6 reg l i a W Centen iedere regel meer 10 Genten Uroote lettert woiden bw i 4 naar plaateniimte Inzending van A4vertentiën tot 1 uur dea midd paa quart aanatuode n daar da uiililaira aal rileileo de jaiatbeid der argnmeotaeriag nt Labori aoadeo erkeanen Mathiaa Morhardt radaolenr vaa da TeBpt i die met De Praeeaaad leider ia giweeet vaa da ttrtatbeweging voor Drejfai op verladen Xoa deg heeft déf politie aea aoooiemea brief Irr baad geateld door iga vrouw oalvangea aa van den volgeadea labood allet twarte eomil vao den Eliai heeft tot den dood ti aw laaghattigan acbtgaoaol betlolae die eaa vnila Prniaiache vpioo ia door oata vgao aa ea de jodeiiklie k btaald dm de gemeeoalen al r ferradera Drajfaa la terdedign Hg aal niat aaa agu vooota ontaoappeo eo gy kant nw roowkleeren beelellaa c Ta Toalonia beeft de anareiiial UbaatiMFaara een Uaiog geboodea Kr haddan betoongianaa voer a Irgea Dre laa plaala meavocht eo wierp met ttaenea aa Ut diep ijidan naobi waa da alad onmtt i funuun Maar da 4 0 aoldatan aoifao oor Trjjkaid ea ta arbaidali op eeo defi derwarkw larrainaa m ér da mtottagalea zgo aog toareikaad en Tdraeheidena taireiaan wordaa niet heacharmd Het aantal arbeidara dat nog warht vevmiadarde Da ilraalraiaigera heb bea bet werk geataakl Troefao werkttakara vaa da Plaea de Qr ve veitrokkea hebban Of Tenobilluda plaalaai vniloivkarraa mnmffftworpea Sr kwamen heftige botaiagaa mat de agealen voor de iofaatarie dreef aan aaolal troepaa opgewonden ilakeri aiteeo Val arretlalit hadden plaala Ta Haaiien kü Aatwarpoa b tiir m ptir dageo een met verfhaal beladen Nkip aaogekomea Terwgl men beug waa mallotaea gldeo al tpoedig de werklieden dootla bitek van Jioord langt hot hooi baddan ifaan rmvaahtiga ilang lieh tien hreakeleo Uataabip wemelde vaa alangaa Oamiddellg wardaa alle Inikaa vaa bat vaarlaig gealote eo geea weikmaa wilde het meer belredeo Het perioaael van dea Aatwerpacbaa dieren Itia loa ie deo arm wordaa geaomaa om tA Irachtaa de ihugea U vangta j iNaiuwu Jnnii Uit BoalMr ia bat volgandi tllt nioi v i onden Volgeat een telegram uit MilhaaEal il aan groola boot mal 100 paaaagtai banevena eeo aaolal aloka vee bjj het orwlttekaa vaa den lodot gekanteld Allan iiê tiab aaa boord bevonden ijja verdroaken d Iroom waa aoa taal dat aog gaaa Ijjken gavoodan woonhuis toe na uit de loods voor tuingereedeehMW p B hatsalfiila laddartja abaaU ta habbaa dat Um bfj zü n aaohtelijk bctoek aaa Ix uiee zulke goada diMSteu had bawesen doeh inplaaU het baleon aav hat jonge raruje t nsdaran utto hu ds hMideC tha IS oÈ er een dor kruitrsmwn vsa demMimhMk Ns deze voorbereidj nde naatregrleu geheimimalg genoeg om een of ander gewiehlige oodememtag ta doen veronderstellen keerde by naar 1 0 kamer tvug ontstak n lantaarn dia sloobts aan 6éa darricr zijden vaa glas was voortien aatkle dda ziehtM haf re verving ryn borenkleedwM door épx ka A laarrok eu z n johoaaen door liehte patttoffel wikkolde zfjn boofd m een foalarJ osm uit aaakast aea paar pistolen d e hji laadde en op z a oaohtlafel neerlegde voorug giek ran em paar vreemdsoortig stalen instrnaienten n ten idotte nyo lautaortl op halve liohtsterktabreogendf ba rie g hg ipel de uiterste vooiziohttgheid de trap die naar de bibliothaok voerde Eenmaal daar f ndo plaatst i h de lantaarn op hM sehnjnmrMiu liep op é § taenea tot aaa da dau dar slaapkamer vas da oarkiee en l da a oor aaa bet aleatetgat 4 Een regelmatig gaenork bawaea han dat daawiÉ kies in een diapen slaap vanonkaa was f Tbsns kruid eaa trlonphaatomka gUmlaoh Mad tiats bifieke liopaa Hij naderdo hat bureau aa binoaa minige arfr outen was de gahoiae driaitfng dor lade waarin de markies zijn oootaoten bewaarde bezweken da z j de stale Instrumantea waarvan h lUih bat roonleo eo welke bij met zaldtaaM vaardigh