Goudsche Courant, maandag 10 oktober 1898

PARXJS mwm m m dërihodi GEBR BISPING in verbinding met PEER EN CLOPPENBüRG f MARIlT GOUDA HERFST EN WINTER 1898 Wederom bieden wij onze geachte Clientèle voor het aanstaande seizoen eepierflke en schoone collectie der nieuwste artikelen aan Billijke pryzen voor erkende uitsluitend prima qualiteiten Demi Saisons Racing Coats Pardessus Ulsters Ratiné Colberts enz die allen uitmunten door sierlijke modellWi en elegante coupe MEU BEOOEDEELE S V P OIZE ÉTALAGK v Aparte afdeeling voor GOEDEREIN IN A AR MAAT waar men steeds voorhanden vindt hef laatste der mode Het succes der zaken is ons beste renommée Levensverzekeriiig Maatschappi van HEDEN A VOJ D AANBEVELEND E IJ WIEL E N STEEDS VOORRADIG NIEUWE Dames enleerenEiiwielen ran af ƒ fS Gfroote Toorraad gebruikte IflWIELBN ITO of A Ondergeteekende bericht dat de NIEUWE KNIPCURSUS 7 OCT ip aang evangen Condiliën billijk Inlichtingen te bekomen bg MeJ M TIESJEMA MAtKT A 54 ADVERTENTIEN Kckle MnHmr ê MeeomA Cither Mef X5 tnaren 9 manualen leerboek tlemêleHtel n net etml geheel kompleet f a S Uittenbogaard IMumtekhanOel Ooêthaeen Uondm GEVBAAUD wekelgks eaiie Huisnaaister bekend met het maken van JAPONNEN Adres Bureau dezer Coarant onder No 2463 Openbare Yerkooping te GOUDA aV ÉÉNE ZITTING op DONDERDAG 13 OCTOBER 1898 de middags ie twaalf aren in het Koffiehuis HiiHOKiK aan de Markt ten orerataan au den Notans Q C FORTÜIJN DEOOGLEEVER Til Beu goed onéerhoudeu mnmmmi genaamd OUUERVHUCIIT No 43 Z0MERBD18 HOOIBERG en e nige perceelen goed Wei en Hooiiand te zamen groot 9 Hectaren 37 Aren iS Centiaren allee geuakkelgk bg elkander gelegen op Dgkveld m de gemeente HOEKHOOP op korten afstand Tan OudewaUr strekkende ran den Dgk tot den Tiendeweg belend aan beide zgden eigendommen ran Mevrouw de Wed 1 J La Firaii Dt Mohtisiiy te Bacutrecht Verhnurd aan M tak ZUIJLEN wat de landergen betreft tot Kerstmis 1902 en wat de wonmg aangaat tot 30 April 1903 voor 9Q0 per jaar AanTaarding en betaling der kAoppenningen den len DECEMBER 1398 Nadere inliohtmgen geeft roornoemde Noètfis FOBTUIJN DROOGLEEVBB te Gouda QOED en OOBDKOOF Korte Qroenendaal 1 199 200 IJZBBWAUES WINTEKABTIKELEN Borgers Acatène JNOFLEVEDAIICIÊR Vertegenwoordiger J C DE RUITER Gouda I het beste en goedkoopste kettinglooze RIJWIEL QRANI MA aAaiNS DU Frïntemps NO UVE AUT ËS WU verzoeken de Dames die ons geniustreerd mode allum voor het WlntapBaico n noch niet ontvangen hebben 4it te witlen aanvragen aan HM JULES JiLUZOT C Pirh Hetzelve wordt dan omgaand gratis eo franco toegezonden Bestellmgen van af 5 rranras vrtj van 0 it kosten aan huis met 5 verhooging BiixpidlUilnatMr ti leziriwl i De ondergeteekeode maa zgne geachte begunstigers opmerkzaam dat het tmtstug dat aan hem werd gegeven door het Bestuur der h K Begraafplaats voor de bediening der begrafenissen lieden is ingegaan H beveelt zich beleefd aan voor de bediening van andere begrafeniaaen J N BOTH Stalhouder Qouda l Oot 98 J L BRl Turfmarkt ea Hoek Qouwe ENORME KEUZE DEMISAISONS tMU de aOBUMlOOr STB tot de VIjmSTK quttUteiteu PRIMA KWALITEIT Rund en Kalfsvleesch Tegen sterk concurreerende pnjzen Muisjes Roohvleeseb GEROOKTE RUNDERWORST J P van Leeuwen Kelzerstraal Gae4e en goedkoope rieetehhouteerii Wiè weet een best adres voor Sterk SCHOENWERR O Dan moet men in het SCHOEH EN LAAEZEN MAGAZIJN van B VA TONGRRLOO Kurte Groenendaa zijn Nu pas ontvangen mooie sterke WINTER ARTIKELBN AANBEVELEND Gelir DE RAiOTr Westhaven 200 Peperst raat 7 8 9 11 gfl Inrichting tot Meubileering van geheele Huizen desverlangd ook in huiir tOoedkoopste en soliedst adres voor Vervoer van Inboedel coowel binnen ats bniten de stad met gesloten wagens iB bB A GR AVES TEUN Oude Gouwe AUes wordt teg n Transport gchade vemekerd Brandverzekering Maatschappij MIOI oudste en rljkato MaatsohappU der wereld OpgerioM In 17U éaarlijRsoR in iomm ruim f 3 900 000 DeïB MsatschappB Teriekerd tegen eer laag gestelde Taste jaarlaksohe premien AUe Cioederen teg ep Brand en Waterschade Dmsenden toTredenheidsbetaigingen voorhanden Alle inlichtinge worden kosteloos rstrekt en verjekenngen aangenomen door den Hoofdagent Toor GOUDA en OUSTBBKEN jr VAN OlJUi Hlelweg No 9 Gouda 1 J TM 7EIZEN j Dubbele Buurt B 10 P TAILLEUR I Tiendewegr 89 tiEVEBV UU LAROGBK in Fl van 1 en 1 90 ïerkr g baar bg 0 MIEBES Kleiweg E 100 Drogist Qloeüicht K ousjes die een onovertreffelijk WIT LICHT ffeven H 90 € ts vau af 30 J C DK KUITER MsrijwielhmUller Tlendeweg GOUDA VIOLEN Groota roorraad tot COWCtRRUfiRENDE Prezen In een Beclame werlcje uUgegeven door CD EabrikftQt hier te lande komt onder meer dergelgke rerklanngen orer andere MuEiekmatrumenton da volgende mededeeling Toor tis een feit dat men alom elders het DDBBELS betaalt voor Strijkinstrumenten die niet eens met e onze kunnen vergeleken worden Wanneer een Firma op dasdanige wysa Eich gezocht traolit te maken dan aoliaadt zy zichzelf Tegenover su ke mededeehngen kan geoonatateerd dat met de beste Magazijnen uitnemend wel ga onourreerd kan worden Heeren MUSICI die daar belang b hebben gelieven zioh te overtuigen bij L € de Lan ORGELHAIMDEL Gouda Staatsspoorwegen De Extratreinen welko gedurende den Winterdienst 1898 99 des nachts van Rotterdam Maas naar Ain§terdam loepen na afloop der voorstelling en van het NEDBRLAIVhSCn OPERA GEZELSCHAP iUreeteuren o d I WXnBX en ÏÏjOanMniy zullen ook worden opengesteld voor vervoer van reizigers l en 3 klas§e bestemd vqor GOUDA De reizigers voor GOUDA moeiM voorzien zijn van gewone retour gezelschapsibilletteD of kilometerboelyes JOIIAND Goedgekeurd bü Koninklijke Besluiten laatschappelp Kapitaal ƒ 1 000 000 Gevestigd te Amsterdam Raadhtiisstraat 32 34 COMMISSAniSSBN W J BOIiLEE Directeur der Algemeene Brandvaarborg Maattohappg t Amsterdam H HAKSËN Directeur der Verzekenng Maatschappy Mercuriu8 te Amsterdam O B O WIBADT Bankier te VlisBingen Mr 8 B W GRAAF VAN LIMBURG STIRÜM Advocaat Prooureor t Arnhem Jhr H F SCHÜURBEQÜE BOEIJE Burgemeester Tan WormerTeer DIRECTBVIIEI l H F SCHOLTE IJBIKfi J W FRANSEN VAN DE PUTTE Vemekering van Kapitalen bij OverH dtm en bU Zeven DadéH k ingaande en uitgestelde Lijfrenten UUxet en Kindervenekeringen Inlichtingen te bekomen bij den vertegenwoordig er voor GOUDA en Omstreken den WelEdelgestr Heer V € VAU MEI GepKap iDfanterle te Gouda HiÊr Zui ZEWEEE 1 1 iDe ecMe Russisclie Winterpantoffels voor HEEREN DAMES en KINDEREN in alle nut n Heeren 85 cent Dames 70 cent Oiiinliliaar voor koude voeten I fin liet Magazijn DE HOODE LAAHS LiAMCiB TIENlDEVrECl O ri AANBEVELEND J VAN ZONNEVELD