Goudsche Courant, maandag 10 oktober 1898

Oauda 4 7 UO W 1 f Moordreeht door 7 41 M W lt 1 U 11 1 ui U 8 U S7 4 B M IS i ll jS ll 7 81 7 11 1 81 1 1 10 S4 10 88 11 18 v l 114M T f V f t f 8 01 D lo u Ss Z Zi V h S ht r t r i l 1 1 D 10 18 0 I1 4 I U V V u 8 1 tt ff 1 1 door 1048 f I ln 10 84 10 84 ii o lattardaaa IM 7 it l iS GB i ll4 t M 1I vm yii lun i t LM l 0 4 4 1 18 1 10 4 4 10 po 7 60 8 18 8 80 attardaai M tM l 7 U IM 40 t iS 8 l l ll S 11 M U u I U i BO 8 4 4 W 4 M 8t 1 17 7 16 8v 1 87 19 1 1 I s 0 Irwpea allMn OapaUa AM t t n Niaawarkerk 4 dU a iiM V n U4 a 9 MH I7 f 1 47 f la on ie U Elk a 104 r f g LOl r ff n 4 87 f l 4 V e I4 n reiziger laoet ziob bovendien VQOrrien vaa Moordrsebt U t door Uil f 4 t ir iM n 1 a 10 01 t eada ffJII HM 1 V 8 11 ¥ in ii v n s4 1 08 18 7 1 14 iM 4 8 MO Hl M t 4t 10 i 1 n in m lüsi een b ijB f 0 80 WtJVTERSÈIZ 1 V w Tieuwste Jaöquettes Nieuwste Kragen Nieuwste Capes t EwMéelitar KINDER èn JMGE MMES Cregarandeerde Coupe MU UWM mvén dêr Örma de Besle Coiifé üé v o ee 4i U pn êrp 4 j4l en SITELREGELIS DER EAAH l trei rëëelf bedleiili g Zi Lfeilliii ii ege Kleine too r lf il JBel€efd aanbe ielend ven Verkoop iiil§liil eud h cofiiaiil Zonder eeiMgé iifirüiii fiür ne Winst i T f lu 1 Turfmarkt en loek Gouwe ROOKT BRAAT S KLEINTJES 2 GENT OFENEASE TEBEOOFW te GOUDA op DINSDAG 11 OCTOBER 1898 des morgens te 9 uren aan het lokaal Wgk K no 252 aau de Peperstraat ten overstaan van den Notaria G 0 FOKTDIJN DROOGLEEVEE vau EENEN NEHEN GOED ONDEBHODDEN als KASTEN STOELEN TAFELS LEDIKANTEN SPIEGELS SCHILDERIJEN BEDDEN en BEDDEOOED KOPER BLIK GLAS AARDEWERK enz een zoo goed als nieuwen WINKELKAST met 3 Schuiframen voorts verbeurd verklaarde GEWEREN MATEN NETTEN bonevens afgekeurde HOSPITAALGOEDEREN Vbsder e ne gr oof a partij t oeSen Daags vóór de verkooping te zien van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DEOOGLEEVEi te Gcmda Walthain Mass ANTOINE FRÈBE8 HORLOGES B jaar garantie A UITTENBOGAARD Horlogemaker OotlHaven B t6 g l iM fil WlW igBHap H BMygggBBggg Wlal cdlciig 1898 99 ïOViJt ROTTIRDA MtIob veru AftOKevattgoo 1 Qctober ttm li iQqnvcgverMiMUngct M GOUftA SOUDt DBN RAAeilM veiia Jl 947 M M ILII 11 18 li lS 1 1 14 8 41 AM 4 8 8 18 8 84 1 1 1 8 8 7 ff 1 19 ff 18 ff ff ff 1 88 ff ff ff 8 M ff ff ff 1 S8 1 48 4 18 I K S t7 C 5 81 41 7 8 1 17 7 4t l 7 18 8 1 I 01 9 4 7 40 7 48 o ff J M ff 8 I4 8 S9S8 84 11 87 11 08 U 80 BPUl t I STeBiO M loada 6 39 8 14 9 48 10 B7 4 11 10 7 1 8 18 11 17 10 88 Amal W 8 01 9 0510 8111 48 00 6 S7 8 40 10 01 11 17 Amat C 8 8 iO 9 81 ldJO 103 18 8 5 10 18 IMJ v4 Di UT K O H X lee veria 10 7 11 00 11 10 11 8 1 10 8 17 4 81 80 0 0 8 11 14 ff ff l 1 ff ff 17 ff 7 M 11 11 ff 18 17 ff 1 4 8 34 ff 48 1 14 7 18 MÏ tl 11 48 ll l UK 84tt S B I M C 4 7 M jai 9 rm f r ïr Tl ot it 8 ai t 7 e 48 ie M34 f 7 8 in4 0 7 H l lO 941 11 11 l 8l 4 t 4itj 7 4a lk Qouda 7 13 4 M i 4i tl io 11 11 Mr I MOLEXAAH Notaris ter Eitandplaats Waddlnxveen zal ten verzoeke zgns x jÊÊÈÊ ké principaals by Teiliog flnHS S B verhooging en afslag op BÊÊ BBm DONDERDAGEN 13 20 OCTOBER 1898 des morgens t fl U ure in het verkooplokaal ran heti Café Hkt ScHiAKBORDc a d Kleiweg te QOUDA in het openbaar rerkoopeu OE KAPITALE EEEREN IOFSTEIE JACHTLUST omvattende BOtJWMANSWONING met neer loi eabIe WOONHUIS afzotiderli k te verhuren KOBP UWONINa BBP WERF SCHUREN ÜA iQEN 2 Arbeiderswoningen alles met Bteekveld Tu ngrond enz benevens diverse uitmuntende steeds goed beha lf a bewtfkte perceelen Wei en Bouwland allergunstigst gelegen aan elkander in den AchMrofBchen Polder aan den Noordeindachtn W onder de gemeente fWnddinxveen ter gcootts van 1 5 25 75 HECTAREN I m biUett n in Jiet bceede omachrnen perceelen en gecombineerd Mialdag 1 December 1898 HHere iuformatiën en biljetten zyn te verkriflb ten kantore van genoenldefl Notaris MrT MOLENAAR 2 GoSS ütiiir A BRINKMAN Zn BRUMS Turfmarkt en I Hoek Gouwe I I 4mê Primja Afperking i li Mt ten € ote Oinilei Elegante waÜ j toflFen Elegante Gekle J ie Stoffei Mi weel in all ikleuren f Id de benedeo en bovenmagazijnen van F BOI D Pz Zeugstraat G 91 GOUDA ztjn geëtaleerd een prachtige ooUeotle K A C H K L S en H A A 111 K N zoowel Luxe als gewone modellen waaronder uitmunten door bun zeer goede hoedanigheden en sierlyke accurate afwerkiifg de echte Pa rijzer doorbrandende Salamanders in verschillende nuancen de echte Amerikaansche doorbrandende VU LK ACH ELS geen imitatie De zéér fijne KACHJSLS uit de zoo gunstig bekende fabriek van Ë JAALSMA De geilagcn gelakte liaeliel § I eigen fabrikaat welke om hun sierlgken vorm en degelyke w ze van bewerking steeds meer gevrai d worden en een zeer groote verscheidenheid Geémailleerde gelakte es veraikkelde KACHELS van versehilleDde fat jkanten I Tevens KOLENBAKKEN TURFBAKKËN VULEMMERS HAARDSTELLËN en alle aanverwante AiAikelen in ruime keuze Mg beleefd aftubevelend P HOND Pz IJzerhandelaar en Smid I ZKOGSTRAAT G 91 juist over de Brug Achter de Waag Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUOA LEVERT mumi ASOIITB TEN EN LIJSTEN ook volg ens op te geven Profiel iSpoedIge aflevering If elte uitvoering Concnrreerende prijzen I BOmSOBE DOmNT TWEEDE BLAD BINITONLAND Mtfii dtelt JMQ Het Vad c mede dat door jm miller tt rtegi an order ia aitgpvaardigd waarbg wordt bapaalil dat voorlaan by miliMire apeoaehtawingen en parades niet M WilMwaa ia i aw in nieuw too wttiog m1 worden eapaeld en dit na r aanleiding van wi gemaakte fpmerking bg de mif fif Ie Hdokaniflieri heU op 21 S pl jl lituitmtAwt QimwlMi 11 Oet9b r a nafiMJaga èa f zal de Twaede Kaper e e p bM rga ring honden Da oommlMJe 4tr B aapfc i aaAmntoonatelliiy kaeil teffinda dn Uwij ad Wi bnoekanqp guldenadagen zoo gel matig mogvlijli te ve d al e leniM na 4i u die iata meer vaa de tautooBiiellivg willen zini dan 4 i evel cite mognlyk i daartoe gelrgenheid tegeva de navolgende reg iog gemaakt van de oé i angsprg en De emrée bedmgt voor een gehenlea week4ag f 2 50 oa ééa uor a raidddgi één guldeat 4ea ZondaK 8ol wlen dag Mn gulden T isn nar en des Zondag wor4 ijaenk aortiiM inaar afgajienn De pi der week en n aan4r$aart B blylt ryf en tif nldfo üa jegeling gaat wilZa 9 October 0 liiyit van luatsht tol fia i Mait g dar to tDOnaMing dei 31 j Octofcor t n iujdda iar tmir f li i Da garuekten daAdtftantMutelling ogoafr l dwe aou warden oWahnMlit i am jillf i 1 t l t Men meldt ait Oen iJaag J iateravond oagvre liaK aebt onl to lolle nitalfande bral d in De Magnet e 4aike l den inkel in de Korte Hpnt a iiii i j MkM gevestigd in J Oo til at al i 4imt dan caok dawr naflfd wp in bat iewtwe aard tMAa Da bmd nDlatoiid lèfoc het unateken om bat gaalicfat met en fpirhDav am welke iii a Dfakiag achggt g0ikomiB te gu met eanij lint en kantwerk in if étalagakaat De vlammen grepen zeer n l ib0 aipb beeo De politie van de tweedjo afdeaifiW ia de nmiMalgka uabgkaid rukte met alaoganwagn Ma en gaf zeer apoadig Qa baudw ar ianuddela gaalumeerd de vaidMie Uniaehiiag vw üet wiakelia Bage oeg iHtgebraad en d winkelraatttukA gtcg verloren Do boven verdiep ogen geen aohade Peraoonigke oogeUkkan V own niet loor ƒ Qjataro ibuid is in de B ekeral a te m Mam meUt nit flüveraam Oiateravood ia lea anr ratatond er brapd n da Hiliera m eb kt fvitfimaeTg aan ge Vaart Bet waa door een onbekende oorrafjük ijbegoonen io eeoe zoal waarin vier row f lrai iM iia a iM fan anwom d Afgewerkte go atao aanwezig waren l oordat mnreo lo oldering van steao vartaardi d lijn anale frirAmU ui iettiig hue taak kweet bleefde brand tot die eene zaal beperkt 01achoon het aaukulk sig in Je Ukrjak IW wezig waa koirdtn Uni t eh ongedand iMar vailaten Naar men verneemt br qddf in 1883 de Zataaka fa MaB kap41e Voorbnrg aHatre aHage 8 48 Voorburg Ji H ZoeUrmeer4e ifaa d iavenhuizen Moerkapella 8 17 Oouda 7 10 ftf f ff 10 8 19 S 7 8 t 08 7 M 8 84 7 1 8 14 ttaaia JK 8 08 8ii8 Mi 1 14 1 17 M in Oadmr Qaada mmi deatijda vaal grootere nit vier verdiepingen beataandef fabriek gebeel af STAO Ni UWS QOUDl 8 October 1898 DoQr de MibV Ihier is eon gaaignalevr pffl aoQp avgehcrade £ ll n g e aige dages heohtwiis moeti oi wgtaB ia dp giM r 9frqad geWdev t i abopdelske TQrgadentig van de afd Oouda en Omstreken Tan den Nudarlandsebon Protestanten bood werd bet Tersltg over bet afge1oo sn ja r de rekeniog en veraotwoordmg van den peaniqgmeeS tftr goed eord alpmede de besobrgvipgpbriei Toor de algemeene boodsTergaderiag Tot bestHQMlid Mid heckoinii de eer D ïloogeudyk en tot lid der Gommjisie voor de ZoodaipwhofiJ de eer C J C Ëoogendgit Tot algevMrdigden er algeneqoe vergaifering wer iMi l lcw V i oQg9fió k en T Crtta By KoD bf M o B oemd tot lite Initenaut kwattitwwwr d 2de laitenftatkwartiemeester JX J Iigjiyr 89 Ü epaald d t bg bfl zyi t ge n m if W i t jNffii mX j IUTeD Woensdag MImP ê9Ê 4m onds om balt negen j ï 4 M f JMi ran het Nfd Oud mmm mnéltt li w n o buitengewone f rgattw IMM W ItSnétMl van den beur A Dam Ww i w t g Awnda 5 Hededeelingen mewniug ovi bet Tooratel fanlwt bastnur ftasgAboqdfio lu de vonga vergadering Relerendom ni esehfereu door het hoofdb tunr over het voo t l SobAgiia c lBlk fa iogan b treff iid bet verzoek door Sm eiaU tot dds bMr Lvodo RondvrtiBg eu sloiting Gelfgenbeid tot stemmen over het voorste tSinageaf ged rende de vargadenqft yoontl ook Bttt het o tg op ttt4 is tftoowe opitoiwit EMr gewwwbt D maobiniat Ie kl J IJpalaar is met iogivig irifa 6 Ootpbei op D0a f U T4A t gute d Krihwn a o IJl ML De ailvior n richte subQompiiBBie van bet ceotraal comité tot oprichting van volkflianatoria beatasit uit de be ifeQ B Koker Jz J Koning en W M Blom SmÊMmt WM m Mfc hw ém fifc mogelgkheid was is na warkalijkbaid geworden De Hoeters zal aanstftandea Züondag geen afsiufasid pnekeo BsiG AwsAOHX V aMtf9 dfl afd TgAmbaclU aa Qmstrakaa dw floH Maatsob ppy van Landbenw b I de heer ObkioRft Arnhem in hot WttM 4iW r d ia Dd albier eene leiiog houdon over veevoedering ten ooduverp hebbende TO dfE o met oordeol m ir dpren met Topffdeat BAAaT HOHT Vanwege bet Departementvan KoloDiën bad de op 5 October j l eeneaaabesteding vto leder plaats Ymr perceel 26 was de minste iDsehrgver de firma Wed J O Upller Zeoo le r4o rf n alfaier voorjf 1414 60 terwül voor perceel 30an 31 dneffde firing op £ éa a 4e It g te was o l voorf t 5 o f lOKd De lÉAgata baddwi in IMf kiD TWi fm i 8745 fiD f 10177 gunning zal later ptaiti faebboo Te Hautmdit zjjn hfirbenoemd t tUr Toor d Diiwtiite bel iog de hfifitm fi iSjttenbogaart en D Vafj UJIO IMl 11 8 H C44 11 it 9 18 lO il II 8 4 M 4I U H ff W 17 ff U 8I 10 48 aii 10 4 11 81 IS D door t 08 9 07 10 19 47 4 ï ff ff 4 14 ff ff l ul 8 40 4 87 10 k Idem iwu 4e y li ds 9fH j Kasbeyen 4 i A Veïwnan Men sobrj ft ons ait s Hage De toekdm t van Traosraa zist er niet roosklenng nit Een vertronwbaar HoHaoder m ldt mg van daar nit bet navolgende De stoestaad bitjr te lande in Transvaal ign voor bet oogenblik weieig gnn t g Wél is de Znazieoorlog mat den Zwatiekoniog Bffaa gelukkig niet oitgebrokeu zooals men a gemaea vreesde docb eene andere nog grootere ramp itaat voor de deur Het getracht lonpk Q l dat Eogelaod giiteren 10 Sept 98 da Delagoabaai vao Fortog d zon hebben gekoobi voor 4 milltoetf ponad als dat waar is dan kan Transvwl zich vqorbe reiden om op nienw den stryd tegen bet verraderlyke Albion a p te biadiQo eu ik igelooi wat dat Trao raiM be dan awaar al krygen Oom Paol s le eaadoel pm te verft hindaran dfit Daltgo baai et de h eip Ij9QtreoQO margnis qoit vn Engelacbe handen zon kofft o zai by door de tra be d en bet ge kibbel der Volksraden niet verw zeDlyktsieii Hat geheeie land met de Vrystaat is na door Eqgfll ch grondgebied omringd terwyi Enfgeland door het bezit 4 r bateosUape Towd P9rt £ liMbatb East London Durban m L re aF uiU gueB ea g b elao U fto tlpoer bshsersobt en dos het land afsuydi Mpïbt bet dus tot au nieoweo oorlog komeo dn Bat de oude Ti at svaaliohe taktiek vsn goeriUa orlog met meer batin vant Eoge laéd eal din el overgam tot den fioauti eelen krgg die Transvaal tekerder eo spoedig tzal doodflo dan door een troepen oorlog 0 k de Zalm zal wel een knak krggen door deKe overname van Delagoa Baai Werden vvibegw toeb de Ëuropeesohe ceudingen van Mtorja niiar LoureD9o marguea Oostflrlga svelrKoiiden ten gevolge an de gao tige Pur tt 0etobe tarieven thans tal Eagaland deze stertevan voor de oitklariog eit doorvoer vral zó £ boog stellen dat vervoer langi die lyn nist doaiuyk is waardoor hetgoedereovervo ivoor Europa noodwendig op EugelBclie Iguep YQioei komen D Ki t doB dat de kansen ook voor ons niet ganatig staan ik denk er dan ook bard OTer enz BETREFraSDM 1 E GAS FABRIEK Dca Gesmeente Gouda 18 7 Vervolg De nitbroiding der fabriek ieeft e ae baitaogewone nilgitaf geforderd vaa f 66036 29 Dat de kosttm nipt aaozieniyker 2 0 geweest j is Tooroam iyk daaraan toe te sebi jvaD dBt bg het opmaken der planqen en ontwerpen rekening w td gebondeu met de bettasinde toestellen die geheel lo bat nieuwe plan warden lerir rkt eaopgopoaMn Ook werdaiideplapnen eo ieekeoiogen BoogeaaA d in eigw beheer f gemaakt De Oemeeote Bonwmeester behiste zich op 0B verBoek wederom met de leiding van het bouwkundig gedeelte der weHien ler wgl de technische inriobti ig der v scbill nde lokaUn de reraqderiog en v rpUutsjpg dar toestellen e de verbetering der canaliaatieplaata hadden volgana aanwyzlng eo onder toezicht fan den Directeur Deze werd daarby gaassioj teerd dupr d n beer E C SDeroaoDdt Mz diffbg de uitvoering der werken als tgdelgk opzichterteek en aar aingesleld ook bjelsst waa met bet detailleeran der teekeningeo 8 4E 4 11 11 1 81 1 41 1 8 1 0 1 1 8 40 01 Ik 8 14 7 4 P8 10 36 8 18 10 17 ff M 84 8 48 10 41 11 18 11 11 1034 10 54 M7 lü OI M8 ff 9 S6 M 10 84 10 D Ml 8J U4 Als blgk Tsn erkeaning tbo de goefe dien sten door hen bewez bü ift verboawiiiig alsi BDderszi a ontving de Directeur ene grati ïatie van f 400 de Getpeentr Boowmeester pnp van f 30O r en ds Boekbonder Opaickter hg de Fabriwge van wian eveneens buiieiigaw9ne warkaaaaiheden waren gevorderd eeoe van f 100 Alvo ena tot het tweede gedeelte van us Verslag over te gaan zg nog gemeld dat bgUiadabeslnit van 6 AngD tiaa 1897 wederomwgaigjug w rd gejiracht ig de reg uf derbezoldiging van den D recteui Was in hetvorige jaar bepaald dat die faezolmging zonbeslaan nit eene jaarwedde van f 2000 eneene veranderlgke beloomog van 3 pOt vanda jaarlnkache wioat volgena de balaoa op daexpt itat e genlfl k ofUhankeiyk van lente afioaamg en retribtibëu door de fabriek aan de Gemeente oitgekeard met d u varataa e dat het aabdeel lu de wipat niet mioder djMi f 750 moobt bedrageof het feit dat de g prgzan sedert primo JaouAri 1897 verlaagd waren endat bovendien logavolgo Ua idabealuit san 19 Maart van hstzeUde jaar da vergoeding voor de Javaring van kitt voor de at a t iJi h ing benoodigde gaa werd afge8o afr waardoor dabalanawrnst kleiner inoeat worden aoo de f arandeidgke beloauing minder doen worden danoorapüookelgk de bedoeling waa Da jaarwaddawerd daarom nadar vaatgeat ld op f 2400 verkooKd mat eene veranderlgke beloopiug van 3 pGt avao de jaarlykacbe balanawioat ongerikeud de rente aHoaamg en fetrtbatiëo aan daQemeeota be a fl a l kepf Uj v wel datdeze regeling voor oopig aleobta voor het jaar 1897 zou gelden STOKERIJ Qttlnrende de dagen van maximaal prodoctü waren 32 retorten in gebroik dua al ds I oven van het oode blük A zoodat er zooder reaervk gewerkt werd aangezien het nienwo blok D nug niet aangesloten was Oren No 1 van blok A aa eerst in reaervj TJIt December had z 92 dagen aua gabroké n werkmg Oven No 2 bad op 1 Januari 1896 571 dienstdagan gedurende 1896 266 dienatd m t algeb waf kihi gedurende 1897122 Totaal 959 dienatd met afgeb i orkiof Zg moafit daarna worden afgebroken om voor de volgaode wiuteroampagoe waan i vermoadelgk geen oren u reaerre zuu zgo n orde gebracht ta worden Vóór hi t eiftde vi n het jaar deed zg nog 39 dagen dienst Ovei No 3 telde op J 1 Januari 162 dienatd met afgebroken werking óver 1897 351 ült Pee hadzg dua 513 dienatd met afgebroken werkiM Oven No i waa op l Januari SdS dagvü V dienat geweeat met afgebroken werking en waa 10 1897 afgebroken 334 dagen in diensl Zoodat zg nit Pep mber 729 dienatdagen had met afgebroken werking Op 31 December jl bfilroeg in blok A hft aantal djenatdAgeu darhalre van oven No 1 92 m onalgebrokan f rkffig No 2 39 No 3 513 aigebrakan No 4i 729 GA8BERQING De gaaberging verminderde door het vervallen van den oudao gashouder No 2 waarvan de kuip zooaia reeda gemeld ia tot tearput werd iagericht met 500 M Een bezwaar is dit niat daar gaihaader No 3 zoo dit ooodig mocht zgn door ial opeeren van 2500 M op 4000 M kan worden glihracibt en gashouder No 1 tan 1500 M op 3000 i 4000 Jl De gaaberging daalde larkifh ¥ op 48Q0 JSlT Oa bruikbare inhpsd van de drje gaaboudera i tl n No 1 enkel e ga ahonder l QP JA 84 7 M S 89 1 4 10 ff 84 D lO U ff 8 1 10 81 ff M doaru ff 10 88 10 89 II IC 8 04 8 84 8 8 9 11 10 88 i Ilrf4 o li T ia I 18 ff 8 80 ff ff 8 0 7 48 80 7 8 1 18 10 0 J M 8 ff t M 10 10 10 7 10 8 25 O sO ll aOS OS 4 00 00 e 3t 8 00 10 0 W A i i lil vao £ ife Ba1eh