Goudsche Courant, dinsdag 11 oktober 1898

Dinsdag 11 October 1898 INo 7 706 37ste Jaargang JXieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Mifoon No fC üiigave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s f meït uitzondering van Zon ep Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Toltfen Ho ADVERTEliTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen q roote letters worden berekend naar plaatsruidtte Inzending van Aidvertentiën tot 1 uur des midd LOTEN BOLIAKDSCBS EATSCIAFFIJ TAN LANISOW Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn vcrkrijgfbaar bij A BRimiHAiV ZOOIV Prijs A per lot f 1 10 CHATEAU A ROSE is een zeer fijne Wijn hetzelfde merk een 3 Cent SIGAAR zal steeds l IJ inlj verkrijgbaar aE n Man lena LOUIS BISSCHOP No 2 ieleBcoop 800 No 3 eokfjlfl gasbooder 2500 Te umen 4800 M Id verboudiog tol de Tflrkrvffen mazimain etmulpradoctifl badroe dftURbergiDir 75pCt la 189B ai ag 101 pGt HOEDANIGHEDEN VAN HET GAS De raidd acyferi van de Mcbtstertiie folgeDs dan Letbabj BuoBPo pbototneter pq die van het Bpectfiek gewicbt bepaald door den Luxgaaweger waren aU rolgt wniiieetiSperolDek Undfitrd katTMQ gewiekt io Janoari 16 0 468 Pflbniari 16 0455 Maan 16 0455 April 16 5 0 418 M i 16 0 412 Jnoi 15 5 0 430 Juli 15 5 0 447 AagoitDB 15 5 0 430 September 15 5 0 440 October 15 5 0 460 NoTflmber 15 75 0 460 Dpcetnber 16 0 460 Het temiddelde oter bet gebeole jaar wM dm 15 9 kaar eoj bet npecifiAk gewicht 0 446 Wordt erT lgd Gemengde Berichten Men deelt aan de P 6 en N Ct mede Dffzer dageu waren we in da gtileg Dbeid een Iraffeod voorbeeld te zien ran bondaDtrouw Hal pa ird ran een broawerawagen uit B enningeo viel op den Miltiag oh a dijk plotseling dood neer Dadotók werd de waeeo aitgeapannan en het paard tegen de boiteo helliog van den dyk gelegd Ëen fikaboDd die den wagen ateedi Tcrgeselde ging bg bet doode paard liggen en toen de knecht met de boot wilde terogkeeren en den bood riep liep deze wel een eind mee maar telkeoi keek by om Dftar xgn dooden vriend tot hy eiodelyk teragkeerJe en bg het paarJ ging liggen Daar bleef hg troaw de waobt houden doob toeu de oienwagieriga jeogd het te drok mtakte op den d jk x cbt by voor een pooi dea wagen op en ftgde licb daerooder oeer Later kwam hg weer bg t paarJ lerng waar inmiddels door de goede lorgen van een ioironer een geichikte ligplaats was gereed gemaakt Eten en drinken nam de bond ook hoewel matig Nog dianzelfden avond kwam de eigenaar par rgtoig naar Milliog n en zoodra de hond dn tem van zyn meester boorde begnn hg te janken en te hoilen zonder eebUr zga plaata te verlaten De hond is tater in t rytn g meegenomen en sehaldde sleohts noode van tgn dooden makker Men meldt nit Amsterdam De heer F van Doinen beeU der directie ran de Ned Opera toi gezegd dat hg de partyen van den landgraaf in Taonbaaser en van den koning in JU hengrin belangelooi op zicli cal nemen Gistermorgen werd er weder tuiscben Am aterdam eu Leiden op dea trein gesobotan nametyk op trein 13 welke te 6 48 nit Am iterdtm vertrekt Da kogel droog door eet der oiten van het dtejfltdoeude poatrgtuig Een 74rj rige rroOw te Enaobede il orerladen na onafgebroken 3 dag rostig geslapen te bebbra Bg de inbraak en dtefatal In bet magazgn tPleugeol ta Parijs is niet alleeji Paat BOur rtllon voor 30 000 fraoea maar ook de bekende ryder Morin voor 11 000 fr ies bestolen Verder ia van Bourrilloo nog een koffertje met 38 000 francs gestolen daa verloor deso 68 000 fraoci Hoeveel taot er vaak noodig is bg dan omgang met inlandflcbe vorsten bteek wet r een ait bet votitende in een Indisohen brief in het N T d a € De saltan ran Pontianak had agn rerlangen te kennen gegereo ons oorlogsschip de Rtiyter te nun Den komma idant van dien bodem werd daarran officieel kenois gegeren en allee tot de ontvangst van den inltna in gereedheid gebracht Toen Z H die door den resident ran Bataria geleid zoo worden op t pont atond in ego rytbig te stappen tot den roorgenomen tocht rroeg bg aan den reaident of er hem ter e re geen salnutschoteo gelost zooden worden Neen zei da resident dat eerbewga komt a niet to c Daa ga ik niet antwoordde de sultan en maakt zich gereed sgn heit weer binnen te tapp D Haar onze resident ran oordeel dat men jergeiyke bceran Öink moet aanpakkeb ui yMgobeer de anllan als a niet g at zal ik oomiddellgk den Grooten Heer don Goarer nenrGeneraat die mscht bo ft over al deze tanden kennis geren d t u deo heer bommandaot van de Ruyter baleedigd hebt door hem belet te rrageo en hem daarna voor niets te iitteo wachten Dl sultan krabde zich eens achter het uor bsdacbt zicii een oogenblik en sei toen dat bg toch maar gann zou Hg wiet el dat er nset den Grooten Heer niet te epeleo riel m koos eieren roor zyn geld Bnrgerlijke Stand GEBoaEN 60ct Willem Jübatioe oadiTS H ran Baa eo en W de Rotte OVERLEDEN 6 Oct M Ketter buinir ran W PUk 69 j ONDERTROUWD 7 Oct A ran der Kraata te Boskoop en W Wieaer G rao Uoneo en G W ltenborg B J Boer en C M van Werkhooveri Eene NIEUWE Umi G MIES m HEEM PARAPLÏÏIES A van OS A Md Tailleur Kleiweg B 73 73o GOUDA Telephomt Xo 31 Bours van msterdam Vrkn 88V 97 1007 88 8 ll 3 l Sltttkrs 861 97 88 83 S OOTOBEE NiDliLiND Uurt Ned W S dito iU ijito 3 dito dito dito 3 HuNOiL ü I Gea I 1881 88 i Italib laaohryving 1868 81 5 OosTKNR Obl in ptpier 1868 9 dito il sU erlS S 9 FomTUGAL OjI mot coupon S dito tirbt 8 64 10S S i 77V 887 86 101 8 a 100 m l ass 476 103 60 101 198 14 i a B i 100 98 186 80 80 116 111 808 100 168 a 1 61V 6 V 68 106 iM J6V 188 14 109 66 1087 11 16 lis 14 l 61 178 108 106 106 99 U7 117 81 80 RugLAND Obl BliineDl 1894 i dtto OooooB 1880 4 dito bij Sutha ISit 4 d to Idj Hop 188 IO 4 d to in goud leen 18SS 6 dito dito dito 1884 i Sfak Ferpet icliuld 1 81 4 Tii KE Gepr Coar leen IStO 4 6ec leening urie D Ooe leeaing aer e 0 ZdidAf Rep r obl 18118 6 Ueiioo Obl Buit Seb 1880 8 VraEzyitA Obl 4 onbep 1881 AwiTiiDAK Obligation 1815 8 i BolTIBSAM Sted leen 1884 S NiD N Afi Hmdelar aand Arendab Tab My Oertifioaten DeiiMaataebappti dito Ara Hypotbeeltb pandbr 4 Cult M der Voratenl aand e Or Hypotbcekb pandbr S Kederlandache baak aand Ned Handelmaataob dito 1 N W k Pao Hyp b pandbr 8 Rott Hy otbeekb pandbr 8 i Utr Uypotbeelib dito 8V I OosTiNE Öjat Hong bank aand I RV9L Hypotheekbank pandb 4Vi Ahiuia Equt hypoth pandb 8 Maxw L O Pr Lien cert NlD HoU IJ Spoorir Mü aand Mij tot £ ipl T 81 Bpw aand Ned Iiid Spoorvegm aaad j Ned Zuid Afr Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito S ITALII Spoorwl 1887 89 A Eobl 8 ZnidIlal Sp mii A H obl 8 FoL c Warachau Weenen aand 4J Bdil Qr Buu ADVERTENTIEN ran de Afdeeliïig G0UD1 der Openbare Yergaderin J DiySDAO 11 OCTOBER 1898 des aronds te ft ore in bet kerkgebouw def RüUOKSTRANTSCRE GfUKENTE de Heer G J VAN WOERDEN Emngelisoh Colporteur der £ M Toegang vril h K OLUEMAN H u I § t k a 111 p § OUDK GKNi VEU in diverse verpakkingen rerkrggbaar bij J N F BEUDEKEn Hooge Ooutee C SSS t Beste Adres Fotografie STUDIO p V i f¥aals FLDWEELEN SINGEL 585 GOUDA Wnt ia ds beate lawryrlu tageo jiobi W BlMBinaMak Lmdenp en kortom fc ff ItolufPaiiiExpeller R aan te wenden tegen HoeMpÜB ra TeiteidkeMr hai ebeede in Mar hiüsgei Raker Palnlxpeller Vat Pr 80 sant 76 oant ai 1 2Ii de aaaiili TMTU deo n i messts ipeüieken sn b r AAUektei t Oe Ie Bettérdani Te GOODA ba C LÜQEE Apotheker Markt an bö WOLFF Co Weathavan 19Ö Ciesema sRIJWIELHANDELl MAKKT A 54 GODDA Wegens vergerorderd seizoen worden I alle nog voorradige HEEBEN en DAMES R IJ W I e L E w tegen zeer lage pryzen opgeruïnad OPNIEUW ONTVANGEN I Heeren Begpen Capes onmisbaar voor W ielrgders AilHSIVSLBND GtilJOT Jleercapsules WOLFF Co WESTHAVEN 198 Men biede het gelakdehand HooMprQs or IMIO OOO Hark De prijzen iQo door den Stut refartndeenl Eerste trskkil 80 October Ditnoodiging tot deelneming in de kansen T9n de Lübecksche Staatsloterij Dese oordeel biedende iloor dee Staat Lubeok gewaarborgde groote Goldloterg levat volgoi B liut ploii stecbt fO OOO lia e loten daareotegeii 85 000 priyzen zoodat de belft van al e loten zeker winnen moet l u pryzün zyn do otgoude De lioogste p y s ia eventueel 500 000 Marie 3 000 M 8 000 l tOO a 1 000 a 600 a 800 n a 800 ü 186 a 160 k 130 a 100 u 9 a 68 u 8B S6 pr a è 8 a i 11 i 436 a 88 a 18984 ü 88 a 1948 k 8003 8908 Pntnie an 800000 M 1 priji ü 800 000 1 a 100 000 1 a 70 000 t priJEen a 60 000 I prijs ü 46 000 8 pryseD ii 40 000 1 prgs k 36 000 8 prijzen H 110 000 1 prijs prijzsn è 80 00 10 000 6 000 en worden deze io eenige maanden in O klassen uitgeloot De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Uark 30 000 stügt 10 de 8e kl tol M 31 000 in de 3e tol M 40 000 la ds ie lot M 46 000 in de 6e tot M 60 000 ds 6e tot M 300 000 en mei de premie ran H 300 000 ereol tot Mark 600 000 De uitgave geaobiedt in halve en vierde loten Voor de eerste prystrekking die oibcieal opileu 2j CXOBJ3B e k ia rastgestSId kost twee halve origineel loten aleebts M 8 of 4 80 een halve originool lot slechts 4 8 40 eou kwart origineel lot aleohts 8 1 0 De inleggelden voor de volgeude klassen zoowel sla de jniat lyat der pHjsen worden aangegeven in het oSieieele trekkingsplau voor zien van het Wapen Tan den Staat welk plfui ik op aanvrage gratia verzend Iedere deeloemer in de loterij eetvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking rte officieele trekkingsl st De nitbetaling en verzending van de pHjzeii gcBOfaiadt ioor üirekt en proaipt aaa de wioDen en oudor de strangvte geïtoioiUaudiiig 90 loderü Bestelliag kia men eeuroudig per pottwiiset opgeven IMF Men wendde zich dus met de aaavraag om toezending ven loten voor de spoedig p aati hebbende trekking eoo spoedig 1 mogoltjll of uiterlgk tot 20 October e k met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr B nkier en ieselkantoor in HAMBURG Builsehlaiid NIEUWE ZENDING Huoijadi Janos Franz Jozef Apenta Aanberelend Slotemoker Co KE IS iEVI VG De BURGEMEESTKE van Gouda brengt by deze ter kennis van de bela ghobboudeu dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Botterdam op den 7en October 1868 exocutoii ie verklaard Een K dhyw iav Belaatiiig op Bedryfe en andere InkomatcD orer het bilttstin jaar 1898 99 No K Wijkon A tot en mot 0 Dat voormeld Kobier tar invordering is gesteld ia banden van don Heer Ontvanger dat iader dia daarop voorkomt verplicht ia zijnen aanslag op den by de wet bepaalden voet ta voldoen on dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen wetk ti de refilanies behooren ta worden ingedieads Gouda den 10 October 1698 De BurgemeeBter voornoemd E L MAB f KNS KEM ISOEïVINa BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van de ingezetenen dat het te suppletoir Kohier dar piaatselgkfe directe belatlinti op de Inkomsten in deze Gemeente voor bet dienstjaar 1898 door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland goedgekeurd in afacbrift gedurende Vyf Maanden voor een ieder ter lezing is nedergelegd op de Secretarie der Gomeento en dat voormeld Kohier tor invordering is toegezonden aao den Gemeente Ontvanger GoDda 10 October 1808 Burgemeester en Wethouders vo rnoomd R L MARTENS Dfl Seontaris BROUWER BttUenlandsch Overzichl De dipIoEoaiieko corrupoodeotie met Fraok r k toD opzlcbU TRD den Bovea Nyl ia f rsebeoea 8ir Ëdninid Modboq de Britscbe gezant te Parjjs ferkUarda in December 1897 aan Banotanx destiyda mioisier ran bnitenlandKhe xakeb dat Groot Britaooië niet toegeeft dat eenige aodere Europeesche mogeadheid bet recht heeft om aeoig deel van het Ngtdal te beaetteB Lord Saliibary telegrafeerde op 7 Sept aan MoDBOD dat hg Delcaaié deo mioiater vao boiieolandBche aakeo moest mededeeleo dat het geheele gebied van den Ehalïef door reoht ran verovering aaa de Britecbe eo Egyptische regeeriogeo as orergegaao Over dit recht wilde Groot Brittaoië geeo disoaesie openen MonsoD noe aan Deleassé waarom Frankrgk een missie had gezonden waarran het wist dat ay door Groot Britannië als een onrriendscbappeiyke daad werd beschouwd De gezant zeide dat de toeatand aan den Boren FEJÜILLETOX Gedenksolirifteii vaa eeo Gelukzoeker OF AMIBAL DE VOmELING liaar het Fransch DOOE W NUTTERS H yZiehier ik zou tegen m n overtuiging spreken als ik jwide dat ik ontevreden bon of dat alles niet goed gnati fluisterde hg glimlaëhend den inhoud der lade baschonweade En ik wil deze kleine pekelzonda niet nog venwaren door oooprecht te ziju en betuig dus voor de heele wereld ja aan iodareen die mg hier ziet dat ik tevreden ben vervolgde li met toenemende vroojiijkheid en liet dan inhoid der gtiheima lade drie rollen goudgeld alk ter waarde van duizend francs en eene vrg groote groene portefeulle met achlduiii nd francs aan bankbiljetten in sijn zakken verdwijnen hierop opende by dat venster onder hetwelk hjj de ladder geplaatst had en sneed uet een glassngdar een dar ruiten uit zoodat men kon veronderstellen dat het venster van buitenaf geopend geworden was Thans bleef hem nog weinig te doen over Hg braofat ving het vertrek in wanorde strooide handenvol p pJAren in het rond trok van het bnreau de laden open wierp den inhoud rondom zich en Het zgne initromenten over den grond verspreid liggen en keerde met deselfde behoedzaamheid als waarmoe hij gekomen was naar zyn kamer terug Ngl gevaarlek waa en verklaarde dat Engeland besloten bad zgne bealissing te handhaven en niet in een schikking zou toestemmen Deleassé antwoordde hierop dat er geen missieMarchand was Marchand was aleohts een ondergeschikte van Liotard De Britacbe conaul te Kaïro zeide in een telegram aan lord Saliabnry dat niets Marchand van ondergang zou kunnen gered hebben indien de macht van den Khalïef veertien dagen later vernietigd waa door de ËngelschËgyptiscbe expeditie lord Salisbury instraeerde air Edmund Monaon op 3 October dat hy Delcaasé moest seggen dat Engeland aan de expeditie van Marchand geen politieke beteekenia hechtte ♦ De ïLibertéi vermeldt het gerucht afkomstig nit het paleis van justitie dat de oonolaaiea van den pi ocnrenr geueraal Muaan en den rapporteur Bard guaiiig Inidea voor de reviaie In overweging zgngeoomeD ver8obilleDde faitB nooreaoxc behalve de vaUchheid van Henry Het hof ran cassatie zoo besloten zgo de gnbeele zuk op te halen eo tot het einde to3 io het onderzoek te betrekken zonder rekening te honden met overwegingen van welken aard ook Het hof KOU inderdaad de revisie ïer hand nemen en volledig licht in de zaak brengen zoodat de krggsraad naar wien h t proces verwezen wordt niet anders zoo te doeq hebben dan de conclusies van het hof te bevestigeu ♦ De toestand wordt ernstig te Pargs Er zit heel rat brandstof opgehoopt in het centrum van beschavingc zooals de Fran cben hoD hoofdstad zoo gaarne nuemen Een rook slechts is er noodig om de vlam boog te doen aitalaao En jaist linder deze omstaodigbeden is voorzichtigheid met vaar zoo dringend coodig Terwgl de zaak Dreyfna voortdareod de gemoederen in beweging brengt en het optreden van de vrienden der revisie zoowel als van de Boalangiiteo oli9emieieo reaDtionairen en ohaavinisten slechts strekt om die beweging aaa te wakkeren komt de werkstakiog der grondwerkers de beweging nog bevorderen Het beeft thans er allen schgn van of Maandag io alte bouwvakken te Pargs het werk zal worden neergelegd lederen dag worden vergaderngen gehouden waarin het denkbeeld van een algemeeoe werkstaking wordt verkondigd eo een aantal fakvereenigingen bobben besloten zich daarbg aao te riniten Gaat h t zoo voort c zegt de Aarore c dan zullen Maaodag ongeveer driemaal Na zijn lantaarn uitgedoofd en elk spoor van zijn nachteljjken tocht zorgvuldig oasohadelijk gemaakt te hebben meeude Martini geheel zonder gevaar ta kunnen overgaan t t het leggen van de allerlaatste hand aan zijn onderoeming Hg ontkleedde liob wierp zqa overjas om groep zgn pistolen onderzocht daarvan da slaghoedjes sprong in den tuin en gilde vGrijpt deu dief hnlpl bulpl Twee pistoolschoten met een korte tussohenpoos gelost vergezelden zyn nondgoroop Ook minder ware voldomdo geveest om het ganBche bnis in opschudding to brengen Bedienden snelden toe en renden door den luia of stoven naar de diohtstbijgalegon politiepost vanwaar spoedig een voldoende macht onder bevel van een commissaris aanrukte Den oommissans deelde Marlial mee hoe hy plotseling ontwakende een vordaaht gerucht boven zich meende te hooren het venstor vaa zyn slaapkamer open had geworpon en twee persenen een ladder ziende afdalen zgn wapens bad gegrepen deze lieden had vervolgd en hen niet kunnende beieren steeds om hulp roepende eenige soboten gelost had in de richting waarin zij verdwenen Niets was eenvoudiger en natuurlijker dan dit varbaai wat dan ook zonder moeite ingang vond Men constateerde den diefstal Martial werd overladen met betuigingen van bewondering over zyn moedig gedrag en de dienaar der gereohtigheid na nota van de geheele zaak genomen ta hebben maakte proces verbaal beloofde al es in het werk te zullen stellen om de dieren op het spoer te komen en zich van hun persoon te verzekeren en nas over het geheel sterk van meening dat alles in bood fddui end man het werk hebben neergeUgdf a s bet gevolg van de onbegrgpelgke atyfbpofdigheid van enkele groote aannemers Badden zg oomiddellgk toegeslaao wat zg thans tevergeefs aanbieden dan zonden zg deze groote en noodlottige beweging tiebben voorkómen De onlangs in huitenlandsche bladen rondgestrooide beweringen dat de reis van keizer Wilhelm naar Koostantiuopel en Jerusalem zoa kunnen vertraagd worden of geheel en at achte wege gelaten zgn even ongegrond als de nog steeds aangewende pogingen van zekere vreemde organen om aao de reia een politiek karalMwr toe te Bobrg eo Wél echter heeft de Keizer naar nit goeda bron gemeld wordt geleid door den wenaob om qiet oog op de belangryke ontwerpen die aanhattgig zyn de parlementaire werkzaamheden io Duittohlaod op g eo tlei wgza te vertragen en deo Rgksdag zelf te openen zfjn tmluit t kennen gege7 n om hekoilstapje naar llgypte te laten varen V De oorzaak van den opstand der Indianen in Minnesota ii weer een gewone Ohristölgke geiobMenis getwist over Verkoop van sterken drank en over landbezit De Indianen worden telkens teroggedreven Trouwens zg hebben steed minder land noodig omdi t zg dank daa $ terkea drank aa bet niiatarven zyn Toen een paar Indianen in heobisnis genomen zonden worden wegens on wettigen verkoop ao sterken drank vermoordden de Indianen den adjunct oommisiaris van politie De over beid riep de hulp der troepea in om de moordenaars ta grgpen waarop de Indianen verklaarden dat zg tot den laatiten man zonden vechten Generaal Bacon heeft volgens de luUte berichten zich met zga troepen veilig verschanst Hy het tc voldoende mnnitie om de Qitgezonden versterkingen af ts wachten Verspreider Berichten nREYPIJlS Het i Petit JodrnaU van den heer Jndct vermeldt dat da Regeering in het gehe n mutregelen heeft genonen voor den terugkeer van Dreyfoa naar Fraokrgk Hg zal de reis doen op een koopvaardijboot en dan na een ko t verbigf op fort Boyard wordsn overgebracht naar Mont Yal rièn De bron waaruit dit bericht komt is niet onverdacht men hechte er dus niet al te veel waarde nao Naar de 3ièole meldt zal door den minialer VBO jiistitia in Overton mpt den minister van aanmerking nemende do dieren u terlyk don volgengen middag in handen der justitie zouden zgn Mynheer de Basseterre zelf troostte zich gemakkelylf over den belangryken diefstal waarvan hy bet slachtoffer was bedenkende dat de misdadigers niet voor een moord teruggedeinsd zouden zgn indien hij ontwaakt zynde op het geluid afgegaan ware en zich aac hiAne woede had blootgesteld Hoofdstuk V Moxaiiua Fabuledx Den volgenden dag tegen den middag terwyl de markies van wege zijn jicht die door de aandoeniDgen vna den afgeloopan naebt io hevigheid waren toegenomen onbewegelijk achterover in zijn fauteuil lag en enkele bladlyden van a ne memories aan zyn secretaris dicteerde bracht een kamerdienaar op een zilveren blad een aantal brieven die zooeven aangekomen waren binnen de oude edelman beschouwde deze met afgetrokken nchtelooze blikken Maar eensklaps deed een de laatste hem een kreet van verrassinft slak n Het stempel duidde Orleans als plaats van afzending aan eu was van eea groot familiowa jea voorzien Kasteel Boistracy l Maart 1803 Zeer geliefde broeder Indien gg in deze wereld een laatst vaarwel wilt toeroepen aan uw oude zuster haast u dan want ik ben dozen morgen to bed gegaan en gevoel wat men ook tot mijn vertroosting moge zeggen dat ik het niet weer verlaten zal dan voor een andero rustplaats aan waarvan men niet terugkeert De rerolutia heeft mijn lichaam verwoest door miJD ziet te martelen maar ik klaag niet want Ik oorlog deze week bg den raad van het Ugiuen van Ear een aanvraag worden ingediend om den gewezen majoir Esterhazy te schrappen nit de ry der ridders van de orde Ëiadelgk Clemenoeaa verzekert dat het nltra geheime dossier fotografieën bevat van vermeende brieven van keizer Wilhelm aan graaf Müoiter waarin over Dreyfus gesproken wordt Deze fott rafieën zouden keerige vervalschtngen zgn die door Hanotaox dan ook met frs 27 CK 0 be taald werden De ïli igarof weet te vertetien dat een vertroowaiyke nota de commandanten der gt n darmerie er aan herinnert dat de hertog van Orleans verbannen is en hem in hao bgzoodere zorg aanbeveelt De sCnpitalec te Rome vftrschgnend beeft van seen betronwbaar persoonc vernomen dat hg Dn Paty da Ctam in Rome gezien en gesproken had a Avonds had hg den overste nóg eens in den trein naar Geena lien zitten met een dame die niet bg hem scheen te hooren maar bg wie hg 8 middags een bezoek bad gebracht Du Paty zoo reizen onder den naam graaf Beer Rochefort beweert nog altgd dat Du Paty te Brest is De ij igaroff bevetttgt het bericht van de Intrar sigeante dat dn Paty de Clam nietin Italië mair io Brent iit met verlof vaa het ministerie raD oorlog c Fbanxbijk De achtste strafkamer te Pargs heeft een aantel werkstakers wegens wederapanaigheid en geweldpleging tot gtranccenis traf van 1 toi 2 maanden veroordeeld Dtt stakers traehtten in t Paleis an Jnstitia door te dringen teneinde de veroordeelden te bevrgden De hekken werden dadelgk gesloten en da wacht dreef de stakers uiteen China Op 1 October haa t in de Ghineesohe atsd Hankon ee vreeselgke brand gewoed die een gebied van anderhalren vierkanten K M bofft verwoest Er wordt gesproken van het vef branden vao duizend mensohen tienduizend hnizen eo een schade van 6 tot 8 mülioeo tael DUITSCHLAVB Door een toeval bleek dezer dagen een daraa te Mains dat haar kiodermeisje dat eiken dag met het kind uitging nooit den haar aan gewezen kiodertoin bezocht Bg onderzoek bleek verder dat een groot aantal kindermeisjps lil de woning van een dansmeester dansles namen terwgl de wagens met de kinderrn heb lang genoeg geleefd er ik betreur hot alleen een weinig dat God mg tot ztob roept ahorens ik Zyne Mnjenteit Lwlewgk XTIIT koning van Frankryk on Navarre op den vadarlyken troon heb zien plaatsen door zijn beMuwvolle onderworpen onderdanen Doch daar my de hemel dit geluk ontzegt past het mij slechts my te ondsrwerpen Ik heb mijne tydelyke zaken iu orde gebracht Ik beschikte over myn goederon roerende en onroerende ten bate mijnor dierbare nicht Louise de Bowetorre uwe geli fda dochter en mij lijft thans iets over dan mijn r kening met den hemel te regelen en als ik een blik werp op myn verleden durf ik de hoop koestoren dat dit goen hopalooze zaak voor mij zijn zal Ik verwacht u myn broeder Ingeval dat omstandigheden van srnstigon aard onvoorzien u mochten beletten do reis te ondernemen zou ik u ia bedenking willen geveu uwedchter myn geliefde nicht Louise tot m j te lenden want ik beb oen vurig verlangen eeno beboefie om in myn nabijheid tenminste een der leden van mijn familie te hebben om my do oogen ta sluiten Zeg uw arme en ze r geliefde blinde dat myn laatste gedachten aan baar zutlen gew d zijn Ik verontschuldig my zeer u door de hand van myn uitstekenden seoretaris Jozef te sobryvpQ ik ben te zwak om nog oec pen ta voeren Haast u waarde broeder want mijne dagen zijtt geteld miBsobien zelfs myne urea Dw zuster die u liefheeft Gravin 4 a BAsazTBaio Wordt wrvotgd