Goudsche Courant, dinsdag 11 oktober 1898

r Per Telegraat ROTTERDAM 10 October 1898 Tarwe 6 86 Canada 80 cent lager 7 90 Wintergent 10 Zomer 60 Clievalier 36 Haver 85 Witte boenen 50 4 90 Kookerwten 1 75 niet kokende ƒ l fS i ƒ hooger netelige positie wordt veroorzaakt dtfffr het kouiogscbap Inmers neeo Maar dat i ook zeer begrgpelgkHel nooislisme vindt in ons land waar het nocbter gezond verstand zelf het gros der misdeelden niet verlaat een lachten bodem men kan zeggen dat het bier wordt overgelaten aan de domraen De Nederlsndeche Eütethouderabond heeft in ene ts Amsterdam gefa mden algemeene ver gadf ring besloten een adres tot Begsering en Kamer t ricbtej om steun te verleeoen aan di = adressen van de wgnhandelaara en de distillateurs betreffende de voorgeslagen verhdogmg van den tocgod eu ouitendien eenige eigen argamenten tegen die verhooging te ontwikkelen Eeno NIEUWE ZENDING MIES M ÏÏEEREN PAMPLÏÏIES A va os As Ds Maaiscbsppg tot exploitatie van staatsapoorwegen zal overgaan tot de invoering van het perronkaiitenatelEcl aan haar station te Amsterdam W P Md Tailleur Kleiweg E ï3 73o GOUDA Telepltoon Mo Si Voor de Borgtoohtenvereeniging hebben liobreeds 700 rykaambteoaren aangemeld die ge zamenlgk toor en bedrag vau ruim 4 millïoenborg hebben te stellen N R a Zooals reeds vermeld worden awlert I October de houders van kilometerboskjea der StaatsR poor wegen niet oaeer toegelaten in de treinen der H ÏJ S M op de gemeenschappehjke Ignen Evenmin worden aedert dien datum toegelaten de reizigers voorzien van andere plaatibewgzen tegen verlaagden vrachtprijs afgegeven door andere spoorwegadmini stratijn dan de H IJ S M Uitg zonderd van deze nieuwe bepalingen die een uitvloeisel zgn van de wei i ering van de zg Goedkiope uitstapjes der H ZJ S M op de Ignen der 8 S a n a de gecombineerde en vaste rondreisbiljetten b de biljetten van reieoodernemingen tooala Cook Gaze Staoge en o militaire plantsbewgzen Voornoemde biljetten blgven das wdl geldig voor de Boll Spoortreinen opdegemeenacbap pelgke Ignen Het Maandblad tegen vervalachingenc deelt het volgende gevat mede Een Hollandtcfae botTfabrikant badzoifere oatnurhoter in Engeland geleverd en deze was In de derde hand in een winkeltj waar margarine en boter ts gelgk naast elkaar verkocht werden door een inspecteur van den Keuringsdienst oadorzocbt geworden eo he vonden sterk margarine houdend te ago Wg gelooven ui t dat een Hollandaohe recbtback den leverancier in di eerste of tweede hand veraotwoordelgk zoude atelleo voor hetgeen geworden is uit het afgnleverde oatoorlgk niet verzegeld en in een verpakking dH gren enkele waarborg opleverde voor de identi teit in een winkel waar zeer gemakkelgk een vergissing c kan plaats vinden Nochtans werd de identiteit van het monster en de door twee tuiBc ben personen geleverde partg eenvoudig aaagénomen en aldns weder een in dit geval geheel oa verdiende brnom opdeHollaodBobe boter in Engeland geworpen Doch hierbg bleef het niet de veroordeelde Engelscbe firma een zeer groote Maatschappg vormende die evenwel ro ds verschillende malen wegens vervatflching veroordeeld was geworden I bad den trearigen moed om op groote sobaal strooibiljetten aan al bare klanten to verspreiden waarin oitdrukkelgb in het algemeen tegfD Hollandsohe boter gewaarschuwd werd Wij hebben onzen consul te Londen den heer Maat onmiddellgk van dit Uatate feit op de hoogte ges eld en twgfelen niet of onze Elegeering zal krachtige maatregelen neaen om onzen toch reeds niet bloeienden boterhandel t gen dergelgke schandelijke practgken te beschermen 16 V kg ff ff ff 40 ff ff 84 ff ff 184 ff 188 ff 877 ff ff 468 ff Da 1451 geplaatvte meters vertegenwoordigen 9942 lichten waarmede wordt bedoeld het gflta lichten dat op deo gasmeter gettempeld bg voorbeeld 3 licbta 5 lichtt 10 liobtlmetar Da 1082 goameters welke op 31 Dec 1896 bgde verschillende gasverbraikera geplaatst waren representeerden 8082 meterlicbten Het aantal geplaatste gaametera vermeerderde in het a geloopen jaar doe met 369 voor 1860 meterliebteu Op 31 December II waren roorta in werking 12 gaamotoren te nmen met llli paardenkrecht Het gaaverbruik gedurende het jaar bedroeg over alle io de Gemeente geplaatite gaametera met ttitiondering van de abrieki Vowniliolit V indoedoeliiiiaeii Te nmen in Januari 71744 M 23966 95710 M Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnter Uen8t 1898 99 Aaasevangeo 1 October TUd van Greenwich 60UD ROTTIRDiMvlw teru u n ll lJ 11 8S n 4s 11 51 4 8 5 88 1 51 8 12 7 31 H 68 1 1 7 1 14 1 1S 11 13 t i U lO U U IS 5 10 5 40 l r 80 7 50 9 84 M lÖ lj 10 80 ll 11 86 11 50 18 87 ff ff 11 54 11 08 18 47 10 19 10 89 10 88 10 48 1146 1 58 9 88 8 40 D door 7 45 947 10 1 BOUDA DEN HA GviM 18 18 18 58 8 14 45 5 86 5 54 8 15 7 84 11 18 11 80 11 41 11 56 U 9 17 9 88 9 67 10 14 11 15 1 8 1 19 1 88 3 5 55 8 81 8 48 8 04 9 45 9 88 ln J5 in 44 11 45 4 33 4 89 4 8 5 04 5 15 11 85 10 11 10 17 10 81 10 48 10 4 11 87 4 door 9 0 8 54 P 10 18 11 67 6 O U I A A M ü T 8 R D A M tnudk 6 9 8 14 8 lO K 1 11 6 80 7 51 8 16 10 17 10 86 Aunt W 8 01 9 05 10 3 18 48 1 00 6 87 8 40 10 01 11 87 Aaut 0 8 8S0 1110 50 X 08 6 U 8 66 10 18 11 41 1 I D A U T K E C H I ilee Teiia 9 07 10 19 10 57 11 00 11 10 11 68 8 80 8 7 4 81 6 80 6 06 8 66 n ff 11 14 ff 1 87 ff 6 87 ff 7 10 11 88 I 18 17 ff 8 45 8 84 5 45 6 14 7 18 9 89 10 61 11 45 1J 88 1 8 8 08 3 60 6 04 4 7 89 8 S7 8 19 9 00 Ü IO 111 16 10 39 U 38 18 08 1 87 8 08 8 16 3 55 4 48 6 88 8 83 6 56 7 58 10 38 ff 11 55 U 84 ff ff S 47 4 16 6 65 7 18 ff 10 46 ff ff ff ff 4 84 ff ff 9 58 10 59 11 10 18 11 1 1 8 40 4 87 5 80 6 10 7 89 8 16 li l 7 06 8 10 9 05 11 15 8 3 8 45 4 5 6 10 7 4 9 4Ami W 7 10 8 85 9 80 11 80 S 08 4 00 6 00 6 35 8 00 10 0 Qouda 1 09 11 lO OU 11 51 8 16 4 47 5 49 7 49 8 49 11 1 2ooUiig in en aaogrense de ksmer werdon geplaatst Dooderdag heeft ia deo oacbts ltreiD vaoAotwerpen oaar DaÜBohlaad tusscheo Mecbelen eu LeaveD leu bruUle aaaraadiDg laatsgehad In een comparttoieDt zat een daoie alteen met naast haar op de bank eeu valies iahnadende eene Baociflolyke waoid Op voormelde boogie omstreeks 2 oor B DBchta eo terwgl de trein n volle vaartWBB droog een persoon sla eea cbic heergekleed den wageo binnen Ëer de dame besef had van wat er gebeurde bad h faaar een vnisbslag ge evdo het valies dat zg had vastgegrepen uit baar handea gerokt en nit bet riampje geworpen Ddarna sprong de booswicht tan den trein zya slachtoffer bewnsteloos ecbterjatende Toen de dame tot beEÏnning kwam trok tg onmiddellijk aan de noadbel om den trein te doen stoppen wat dan ook gebeurde Bet personeel van den trein op de hoogte van bet Kebenrde geiteld ging aanetooda zoeken langi de Ign Weldra vond men het Igk van den aanrander naast de baan liegen hij wtB mei het hoofd tegen den boffer terecht gekomen eo op ilag gedood Op eenige meters vao het Igk vond meu het vaüea der dame De aanrander is ot hiertoe onbekend BINNENLAND Mr Troelatra s opkomen voor den werkman c vond reeds om bet eeoKgdige to diens Toorstetlingi beitrgding in d Middelb Coar die hem o a de vraag stelt of er onder de andere standen onder de door hem zoo veracbtelgk genoemde bourgeoisie ook niet velen sgn voor wie het leven verre van rooskleurig i Nu komt ook d Tgdc Troelstra aanvallen Bchrgvende Inderdaad men is zeer eeozgdg als men den Staat geroepen aebi bg voorkeqr en alleen als werkliedenprotector op te treden oqidat enkel onder dien stand stoffelgk gebrek zou heersrhen lu e n levensicheta van den heer A G W ttheim geleverd door prof Qoack in de jongste Gids afl vering vertelt de hoogleeraar o a van een klein kamertje gdegen naast bet werkvertrek van den bankier die behalve de mondelinge aanvragen om onder atenoing er wekelgks gemiddeld vgftig per post ontving Io dat kamertje zegt prof Qiiaek kwamen eiken ochtend binnen schoorvoetend of driof end de telkens afgebroken ranks der vragenden d r smeekenden der ware toveren da erroea in zwarte kaal gedragen aa de man wien i niet meeliep in t leven de proletariër van den geest de door t leten gebroken halve artiest de behoeftige weduwe en de verlaten wees Lieden als de heer Troelstra sobgoen er nooit van ta hooren dat er bovendien onder degenen die nog nipt in dergelyke kamertjes van andere me use hen vrienden versobgoen ook duizenden en tieodaizeoden ongelakkif en zgo die voor het oog der wereld een zekere welvaart genie ten maar inderdaad van den eeoen d in den anderen in de grootste angst en verlegenheid voortleven en in stilte gebrrk Igden om esn uiteriyken glimp van fatsoen op te houden zonder welken zg geheel tot de décavédc aonden behooren eo die bun aog de kans biedt otn er ooit weer eens boTeunp te komen K eine patroontjes wiokelierci ambtenaren honderderlei soort an scharrelaars door het leven 8 35 S 4 8 49 8 t 9 15 Ooudi Moontreoht door KieuwerVerk ir 0 poll6 Rott rd m i SO 9 U 7 i 7 8 7 89 7 4e l ii 5 58 8 08 8 11 8 19 8 96 8 15 7 85 7 68 4 45 4 55 5 04 5 11 6 17 Kott rd D Oipella NieuwerVerk Uoordreofat Houd 8 88 7 45 8 11 7 S0 7 41 7 6S 8 07 8 11 8 80 8 48 1 51 08 9 08 Gouda ZuTeahuiKeD Moerkapelti Zoetermeor Zegwaard Voorburg b Haire 7 80 6 46 5 58 8 6 17 8 88 iHage Voorburg Zoelaimaer ZeirirBatd Brenliuiien MoarkipollB Iraiil 5 10 S S6 6 8 08 89 t H 7 1 7 18 8 84 7 61 8 14 Uouda Oude Woard iriranht 8 08 8 16 8 55 7 04 IJlrerhl 5 15 1 S 4 Woorden 5 4 8 53 8 06 Oudow 8 14 Qouda 8 27 9 06 9 18 9 16 Komen zg allen bg den heei Troelatra om hem te gelasten lots verbeter ing aan te vragen van den Staat Of om te vflrtelteu dat bun De i onit nr Belgec van 8 October bevat een mioisteriee bestuit volgens hetwelk melkvee den In eo 15o van elke maand in België wordt toegelaten langu Watervliet Seliaete Da Clinge Santvliet K se hen station Esiehendorp Barieduc Aobel Maaseyk eo Vise De ingevoerde beestno moeten eeo qaaraataine van tien dagen onde gaan Schapen mogen voortaan laLgs dezelfde doaanebureaux en op dezelfde dagen eo uren worden ingevoerd als pnarden zie de StaatBconraotc van 19 20 Dec 1897 No 298 en van 27 28 Maart 1898 No 73 Dit besloit treedt den 15n October a a in werking Het NederUndsch Landboowweekblad wgdt een warm woord van hulde aan den wakkeren directeur generaal chef der afdceling Land boowc voor zgne onvermoeide pogingeu voor zgnen groeten gver ter verkrggiog van openstelling der Belgische grenzen voor ons vee De heer mr C J Sickest geheel op de hoogte van den toestand vond o a gelegenheid in eene conferentie met den Belgischen Miniater te Brussèl gehouden deze geheel in te lichten en deokbeeldige bezwaren nit den w te rninien Tevens wordt welgemeende dank gebracht aan den minister van bnïtenl sakeo die bU voetspoor zgner voorgangers volgeode bet aan geen pogingen li t ontbreken om voor het recht van Nederland op te komen en dit te handhaven totdat eiodelgk tgne moeito met geweoschten uitslag ia bekroond Het dagelgksch bestuur van het Nederlaadsoh Landbouwcomilé bad toen de minister van bnitenl zaken de belangrgke mededeeling deed in de Tweede Kamer omtrent de aanaiaiode openstelliog van de Belgiache gre zen voor ons vee gereed liggen eeo oproeping aan de landboowera in Nederland tot bet bgwonen eaner meeting te Utrecht op 12 Oct om te beraadslagen over een ernstigen aandrang op de Regeeriog uit te oefenen tot het sluiten van het grensverkeer voor vee uit België onherroepelgk nit te slaiten het gebruiken van oit België in Nederland ingevoerde groódstoffen eo materialen bg leverantie aan het Bgk en bg aanbestedingen van Rgkswege eo de prodooteo van de Belgische ngrerbeid door zware inkomende rechten tgdelgk te belasten De voorzitter de heer H F Bnltman publiceert deze uproepjng thana in het t Landbouw Weekblad In bet stadium iMarin de mededeeling des Ministers de quae tie heeft gebracht bekloot hg die oproeping in te houden Het bestuar van bet Nederl Laodbouwcomité blgft eobtnr diligttnt en het voornemen om alles te doen wat in billgkheid te doen ia tot verkrggiog der openstefing vau tle grenzen staat onwrikbaar vast Het bestuar constateert met voldoening dat de ECegeering daarin voorgaat Gemeng de Berichten Het eobtpaar Kools in Den Hoag dat Zaterdag zgn 65 jarig hnwelgk vierde kreeg ve1 b gken van belapgstelliug in zgn eenvoudige woning in de St Jacobattr at Groot waa de verrassing toen ook het eereb stour van de 3e sectie afdeeliog Des Haag en omstreken van de vereeniging Metalen Krnis den ond trgder kwam gelok wen ohen en hem het serelidmaatschap der vereenigieg kwam aanbieden vergezeld van een couvert met aangenamen inhoud Ook de ond WB cbvroaw vao de Citadel de weduwe Schoeozetter kwam lieel gemoedelgk met den oaden krggsniakker een nnrtje praten over den onden tgd Zoowel Küols als ign huisvrouw waren zeer opgewekt en denkbaar voor de bigken van belangitelijng 4 58 i ïi t lB 5 81 8 11 8 67 4 4 15 8 80 4 40 4 60 4 57 5 04 5 10 8 17 8 87 8 84 8 41 8 47 1 44 1 54 8 01 8 08 8 14 S 5U S 4i 4 05 1 09 4 06 4 14 4 56 5 7 5 18 5 88 5 87 4 ju 4 1 85 1 41 1 56 8 06 1 17 4 08 4 17 10 17 10 84 10 41 11 11 8 48 69 10 84 10 64 9 07 9 88 9 86 9 49 10 01 50 9 10 ZaterJagnvond omstreeks half zes is te Dor dreoht door een voorbgrQdfnden goedereotrein een condnotenr die vdór deo trein de rails wilde overloopoD gegrepen en te pletter gereden De man was oomiddellgk een Igk Uit Leenwarden wordt ons gemeld Men bad vermoeden op een 22 jarigen jonkman te Gargp dat bg wel niet geheel onbekend zou zgn met de inbraak daar deie week bij dan landbouwer Melder ge tUegd terwgl deze met zgne vrouw was gaan metken Er was ontvreemd f 600 aan baokpapter benevens 6 gond4ukken en 5 nieuwe gvidens wat allea was bestemd voor Uadhuur Men ging bg bedoelden jonkman geld wisse len en waarlgk hg gaf ouder mser een nieuwen gulden Des anderen daags waa er reeds zooveel aanwgziog dat de politie nader ging ooderzoekeo en bet geld bg hem onder do dakpannen opspoorde Hg it gevankelgk naar Lffeowardeo gebracht In de aHerautf wordt n de rubriek avoor kinderene door den belr A J Hooganbtrk Qp de vraag wat beteAkaoia de Kgksappel heeft het volgende antwoord gegeven Dis appel 9 t nu met de laatstefeeaten ineens ieder aan ilMkt heeft eeoheele geschiBdeni Ieder weet hoe er oodtjjds vóór de ge boorte ouzes Heeren en d6k oog eeowendaarna groote wereldrgkwT hebben bestaan Keizer Aognstoa wordt ons io de Sobriftvoorgesteld als haersoheode over de gebeelewerelds ea werkelgk was dit zoo Het Romeiosche rgk was een wereldrgk Tegen t jaar 500 viel dit rgk uiteen doch de gedachte er van bleef foortle eo In plaais van bet heidensche Bomeinicbe of Roomache rgk zoo nu treden het beiligeRoomsehergkc met een paus als geeatelgk een keizer als wereldigk hoofd Zoo was t b v bedoeld toen Karcl de Groote in 800 te Rome door den paoa tot keizer werd gekroond Zgn gebied omvatte reed weer een groot deel van bet oude Roomsohe of Bomeinrohe rgk en bg trachtte bet steeds nit te breid n en te gelgker tjjd overal bet Christendom in te voeren Dat na heel dit pla niet oit God maar oit de menseben was kunnen w hier niet nader bespreken We weten trouwene t is nooit uitgevoerd Nn echter had men getracht het denkbeeld van zulk een groot chriatelgk wereldrgk weer te geven door een linnebeeld ui een abolc die abeel de aardec voorstelt luet eenakraist er op dat bet Christendom c beteekent De keizers waren dan zelf de bebeerschers der aarde e i baddeo den titel van beschermers des Christendoms Zg werden afgebeeld met dien bol in de band ted teehen vao heerBohappg Een appel ia t nooit geweest al droeg de bol dan ook dien naam Hoewel nu t aardsebe wereldrgk nietkwam en de keizers al spoedig in machtdaalden behielden zg toch den appel alsteekeo Hierin volgden ben andere voraien na al verloor daardoor de bol ook veel van zgnbeteekenia en zoo behoort thans die aappeletot d teekenen der vorstelgke waardigheid Dat zulke tgksappelen schoon oneetbaar heel dore appelen zgn is doidelgli Vr agmiddag heeft eeo vrg ernstige brand plaata gehad in de aHilversomacheStoomspionerg en Weverg 7 55 1 88 8 51 10 04 10 88 V i 8 08 D 10 11 ff 8 09 t 10 18 ff ff 8 18 door t 10 85 ff ff 8 85 8 50 10 10 84 10 54 11 H 8 87 10 10 Da D treiDm sll D 9 47 la en 8e kl Elk 9 54 ff reiitgar moet zioh 10 01 ff boveodien ToonioD Taa 10 07 10 3 eea bairj i f 0 80 7 85 1 80 10 10 18 10 81 10 88 10 88 10 89 11 G 7 61 84 8 16 8 89 8 84 f 89 D door 8 66 11 5 8 18 6 18 6 80 8 88 50 9 88 9 84 9 48 9 59 10 10 10 05 7 55 10 88 7 48 8 18 Een onvoorzichtige werkman had een Incifer in een hoop katoenatof laten vallen Als buskruit wat dit in brand gevlogen en in een oogwenk stond het gedeelte van bet hoofdgebouw waar dit gebeurde de rnwerg of ruwkamer in licbteiloaïe Gelukkig waa bet lokaal van de bovenverdieping geicheideo door ren brandvrije zoldarinir en van de ov riffe Inkulen doar gieren deann loodat da brand lot bet aiDgetute deel kon worden beperkt de aangreniende geboowen o s do diohtbg gelegen barenloodeen en de boventardieping waar de belangrijke terkerg ingericht ij bleven behouden Da aohade aan da net machinal in da rnwerij ia achter aanzienlgk en l het katoen en flanel dat zich daar bevond ia geheel Teibrand of bedorren Men ichat de aohada urelke door fferzekeriog gedekt wo dt op 30 000 a 40 000 VESH SXjA O BETEÏFFENDE DE GAS FABRIEK DEE Gemeente Gouda 1897 yer olg DRUKKING VAN HET GAS Ofachoon de hoo dbuiB naar het centrum der stad na de verbetering van het buizennet oenen klsineren druk toeliet Tordardeu de boitanwgkan en de leidingen io de richting van bat ipoorwegalation eene hoogere drukking Dace werd gjidorende de uren van maximnaiTerbroik op 75 mitlimeter gehracht Op da Markt waar in het rorige jaar de drukking 24 26 millimeter waa verkreeg men nu eene Tan 50 tot 55 millimeter Voor het gaagtoeilioht ia man weet het een hoog druk seer nuttig GA8VEBBRUIK Het gaaverbraik ia wederom sterk toegenomeo dit btykt ait de volgende tabellen Op 1 October 1897 toen de eiploilatiiulDor da Gemeente oenen aanvang nam ienfe de ahriek i 398 m 416 444 503 ff waarr 641 ff ff 608 ff ff i 688 V ff 701 780 889 ff 1088 ff 1461 848 verbr op 81 Deo 87 166 ff ff 88 893 ff 89 446 ff ff ff ff 90 488 ff ff ff 91 646 ff ff ff ff 98 58f ff ff ff ff 98 650 ff ff ff 94 78 ff ff 96 886 ff ff ff 96 906 97 983 21828 21104 20530 19096 18860 20612 21848 24012 2X298 29734 832 74 82794 75390 61185 47097 40547 49220 56183 72782 96649 117478 140627 Febrnari 60966 Maart 54286 April 40655 Mei 28001 Juni 21687 Juli 28608 Aognslua 34335 S ptemb 48770 October 69351 Novemb 87744 aOeoemb 107353 653500 M 282162 ll 9356S2 M Het totale gaaveibrnik volgeni de gaimitera wai in voor vorlUbtliig Voor 88 355634 M a 8 et 89 395589 90 444618 91 479599 92 540183 93 651338 94 690104 95 594396 96 588292 97 653500 Voor nrluhtliig Voor udare doeliinddL To am Nihil 355534 M 407760 459481 498813 564849 598510 66381 715147 760040 7 12171 14863 19214 24666 47172 5 73709 ff 6 120751 171748 282162 4J 935662 Hal varbroik van liohtgaa bedroeg 658 8 m o 11 pot meer dan in het jaar te voren aan dag o kookgaa gaa voor andere doeleinden dan verliohting gebezigd werd 110414 M o 64 poi meer verbruik Da avance zoowel in het guvarbroik Is in het aantal b gaplaatate gaimetera wat buitengewoon STEAATVBBLICaïlNG Krachtent Raadtbealoit tan 19 Maittt 1897 wordt gelgk wg gezien hebben het voor de itraatverlichtiug benoodigda gaa aadert den aanvang van dat jaar om niet door de abriek geleverd met dien verstande echter dat da kosten van nnateken en bluigchan pootten hyplaatien vernienwen ondeihonden en herstellen der Untaarna door de Gemeente un de abriek worden gerettitneerd Bet untal lantnrant wu op 1 Januui 333 en bedroeg op het einde van hft jaar 342 eene vermeerdering dut met 9 Onder de 342 waren 199 zoogenaamde doorbrand ra de overige deden tlechti dienst van zonsondergang tot middernaeht Bet gebruik van gaagloeilioht brandert verkreeg ook in het afgeloopan jaar uitbreiding zoodat thans de lantaarns in bgna alle hoo dstraten van zoodanige branders ziin voorzien Op de Markt zgn nn ook de beide overige Sugg Iantaarns model Westmintter bg de Hoogstraat eo den Korten Tiendeweg door twee driearmige eandelabret vervang n Voor de straatverlichting bedroeg het verhruibte gas in Janari 22895 M Febrnari 18873 Maart 15830 April 12880 Mei 10828 Juni 8923 Juli 10395 Auguatu 12351 Sepiembor 15256 Ociober 18862 November 21432 December 23411 Totaa 191937 M zgnde 2117 M meer dnn over het jaar 1890 Wordt vervolgd STADSNIEUWS GOQDA 10 Ociober 1898 Heden rnidd viel een kind van een schipper van een tjalkachip in de Turfaiugelgracht in het water De vader het ongelnk bespeurende sprong te water en smaakte het genoegen bet kind van een wissen dood te redden Door de claasis Gonda is tot de evangeliebediening by de ChrittplgkGeveformeerdeKerk toegelaten de heerG KtomperjCaad te Amsterdam die beroepen is te Atrlanderveen Met bet oog op de aanstaande gemeenteraadsrerkieeing tor fer aHing vao de vacatureBraot bield de 11 K KiesvereeQiging albier gistermiddag in een der zalen van de R K LeesTereeoigiDg eene vergadtfring De voorziller deelde mede dat de heer A C C Verzgl die op de vorige vergadering als voorloopig canilidtat genoemd w 8 geen cao didntoor wilde sanvaardeo De beer T A Donker was hiertoe wel bereid tarwijl by bet beataor door deo beer Dessiog de beer van Wierst èls voorloopig caodidaat was opgegeven Gebleken was dat de orige vergaddring der B C Kieavereeoigiog boswel bitièr s eobt bezocht tooh vracht bad gedragen daar bet be tuur der Anti Revol Kie vereeoigiog alhier spoedig blijk had gegeven in te stemmeu met het plan om deo opengevallen raadszetel door eeo katholiek lid aan te vullen Later bad bet beataor dier vereeniging bericht dat de candidatuur van deo heer J A Donker zon worden gestenod Ue heer Brink die op de bekwaamheden 60 de go de eigenschappen van den beer van Wier t niets wilde afdingen vond toch dat de tweede caodidaat wel wat Iaat genoemd was daarhg wees by op het onzekere of de A B ook dezvo caodidaat zoudea steanen eodaarom stelde hg voor den beer Donker zonderStemming als caodidaat te proolameeren De voorzitter merkte bierbg op dat op da vorige vergadering slechts voorloopige candi daten genoemd waren zoodat ook anderen mochten worden opgegeven De heer Dessing vördedigde de candidatnor van den heer vkn Wierst ofschoon hg den heer Donker ook zeker een geschikt raadslid achtte tig betreurde het dat bier ter stede zoo weinig katholieken zich een candidatnor vooï den Gemeenteraad lateo welgevallen den beer Van Wierst noemde hg gaarne als caodidaat vooreerst wgl hg dezen beschouwde als iemand die flink voor de katholieke beginselen zou opkomen en ook omdat de heer V Wierst bg een vorige verkiezing zich bereid had getoond een candidataur aan te nemen die weinig kans van slagen beloofde Het voorstal vao den heer Brink werd njet aangenomen doch bg de stemming bleek dat van de 52 stemmen 39 op den heer Donker waren uitgebracht tegen 12 op den heer vau Wierst en één van onwaarde zoodat de heer J A Donker als definitief candidaat door de B K Kieavereenigiug gekozen is Boskoop Bg minidleriëel besluit ia tot directear leeraar der Rgkiitaitiboawschool alhier beooemd de heer Klussen te Naaldwgk Ëen VERSCHEIDENHEID braaf oppassend wever ta Bayreath overkwam eeoigén tgd geleden eeo ongelnk waardoor hg in drie weken niet io staat waa te werken en io de behoeften vao ign gezin te voorsieo Daarbg kwam dat sgn vroaw ziek werd en door het een ao ander waarBcbgolgk tot radeloosheid vervallen beeft h zgo drie hiaderen geworgd en ze daarna op de rails van een spoorweg gelegd waar bon Igkjei door eeo locomotief zgo verpletterd In Vereenigde Staten is eene beweging gaande om het trouwen te verbieden aan menschen die met zekere ziekten en gebreken zgn behept Bg de Wetgevende Vergadering van den staat Penusylvaoië is reeds een wetsontwerp aanhangig waarbg hawelgken alleen worden veroorloofd als beide partgen met een geneeskundige verklaring kunnen bewgzen dat zg met aan een geheime ziekte drankzucht krankzinnigheid epilepsie of tering Igden In den staat Texas is het hnwelgk van Igdersaan vallende ziekte verboden in Uafsachusettshet howelgk van Igdera aan valftnde ziekte drankiucht eu geheime ziekten en in de statenOhm en Maryland zullen eerlang dergelgke wetten worden ingevoerd Med Wkbld De gerechtelijke verkoop van den inboedel van Zota is raeds aangekondigd door de gewone aanplakbiljetten waarvan er tweo aso de poi van ds woning io de roe de Bruzelles sgn beveaiigd Deze voorafgaande operatie wprd door tal vao oieowagierigeo gadegeslagen Oodanks de aaakoodigiog is bet echter nog niet geheel zeker dat d verkoop Dinadag a B sal doorgaan De raadslieden vao mevr Zo a aohtan dien ooirettig daar h i bet aanbod vao beer Mirbean om voor zgnxriend Zo a de scbBdeloossielliag van 30 000 frs met de rente te betalen niet afgewezen kon worden Zooals men weet werd hst aanbod op aanraden vao den raadsman der schriftkuodigeo geweigerd op grood dat de beer Mirbean niet handelde io opdracht vao Zola De Fran sahe wet laat evenwel de betaling door eeo derde toe ook wanneer deze geen opdracht heelt gekregeo mits hg zich oiet io de plaats stelt van den eiacher Hierop hestaat bg deo heer Mirbeaa oi t heel veel kans Hetgeaobil over dit punt zal ooderworpen worden aan de oitfpraak van het tribansal dea référés Beslist deze rechtb nk dat de verkoop most doorgaan dan zal door Zola s vrienden voor bet eerste slok dat op tafel komt bet verscbnU digde bedrag worden geboden zoodat de verkoop een pare formaliteit wordt Maar in elk geval wordt door den verkoophet vonnis wat de toegekende schadavergoediogen betreft exeootoir I Verledto Maandag is de aIIoh van deo lochtreiziger SpcltruiS de Vpgac ooder kaDoogebolder te Sitten opgestegen Loodrecht ging de bal on de luoht io Op een hoogte van 2500 mt t r pakt de xaidoosteowiod hem eo op een hoogte van 4500 meier ging hg over Diabteret Hooger stt eg hg en bewoog zicb rder tusechen 6000 en 6300 meter De tbflfmometer wees 21 graden De reizigers faa lil a bg het betder weer bet uitzicht over de gansohe Alphen van Zwitserland tot aso Satoya Uren ging de bal oa nu io Noordwustelgke riabtfng Eindelgk lag de Jura aU eenige onbeduideode rimpels ooder de reiziger vormden dd Alpen een muur achter beo Over St Croix eo Bessn9on bereikte de ballon zoo de Cdte d or tasseben Langres en Dgon eo daalde door de bfthendigbeid v ti den kapitein zonder ongevallen neer Alle wetenscbappelghe iastrnmenteo hidden uitnemend gewerkt De toebt had ö aar geduurd ffaario 300 K M vsran afgelegd Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Maandag 10 Ociober 1898 VETTE OSSEN en KOWEN kleine aanvoer prijzen waron voor Ie kwaliteit 30 8o kwaliteit 88 Se kwaliteit n Cent per half Kilb VETTE KALVEEKN redel aanvoer Ie kwalitoil li is k alit jit SS 3 kwaliteit 19 Cent per half Kilo VETTE VARKENS goede aanvoer Io kwaliteit 19 en een balveu Oent Se kwaliteit 18 8e kwaliteit 17 Oent per half Kilo WOLVEE goede aanvoer prijsen onrogelmatig a t eeo trekkeadeo faaedol voor Runderen en Vette Kalveren waa de handel voor Wolvee flauw voor Varkens stug prijshoudeud i I I I MARKTBERICHTEN Binnenlandsche Granen ROTTERDAM 8 Ooiober 189 TAHWE per HL 6 86 il 8 10 per 100 KO 8 60 a ƒ 9 0 OANADA ner HL 5 7 a 6 30 ROGGE pufte per H L 4 50 1 S tO mindere f S l WINTEUÖERST per H L ƒ i Aer 100 K 0 7 50 i 8 f ZOMERüBRST per 100 K O 7 86 8 6 CHBVALIBRGEEST per lÖO K O 7 90 l f 8 75 Betere per HL a HAVER per H L S 76 il 3 75 por 100 K O 50 i 7 0 PAABDEBOONEN per H L WITTE BOONEN per H L 10 50 4 11 10 BSUIHE BOONEN per H L 10 4 10 60 BLAUWE ERWTEN Kookioorten per HL 7 60 4 50 Niet kooksoorten p H L 6 78 4 7 KANARIEZAAD per H L 5 4 8 60 KOOLZAAD puike por H L 7 76 4 8 4 nindera per HL 4 Beurs van Amsterdam Vikn Slotkrs 8 l 8 1 97 97V 96 1007 86 8S v 887 88 8 i 6 V z M 10311 s 411 IT 887 lOlV 83V 1001 W J 668 z 478 103 SO l IV lOlV 198 146 g 6fc A 100 981 M 86 116 mm 111 908V lOOi 168 99 108 108V 5 ls i 1881 14 14 109V 68V 108V UV ii ii 16 118 8 OCTOBER NlDlawND Uerl Ned W S 8 dito dito dito 3 dito dito dito 3 Hoilaia O J Geuill 1881 88 8 Ituii lüsebr ving 1868 81 6 0o3TBKa 0bl iu papier 1868 6 dito iu zilver I8n8 5 FoBTUQA Oul met coupon 8 dito tickul 3 Rn LiND Obl Binnenl 1894 4 dito Geoon 1880 4 dito bij Roth 1889 4 dito bq Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1894 5 SpANJK Ferpet lohuld 1881 4 Tuaiiiu Gapr Oonv leen 1890 4 Oer leeniag aerie D Gee leaning lerie C Zlllo AFa Rep V obl 1898 6 Arendib Tab Mu Certifioaten Deli Maataehap dito Am Hypotheekb pandbr 4 Cult Mij der Vontenl aand Or Hypotheekb pandbr 8 Nederlandsehe baak aand Ned Handelmaatiob dito N W k Pao Hvp b pandbr B Bott Hypotheekb pandbr 8i i Utr Hypotheekb dito SVi OosTBMK O jat Hong bank aand RugL Hypotheekbank pandb 4Vi AmaiKA Equt hypolh pandb Haxw h O Pr Lien cert Nan Holl IJ Spoorw M i aand Mg tot Eipl V 8t Spw aand Ned Lid Spoorwegm aand Nod Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 IliUlSpoorwl 1887 89 A Eobl 8 Zuid IUl Spwmq A H obl 8 PoL rN Warschau Woeneo aand 4 Rdsl Gr Rusi Baltische dito aand Fastowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Kurak Ch Aww Bp kap opl 4 dito dito oblig 4 AmiiiA Cent Pao 8p M j obl I Chic North W pr Cv aand ditoditoWin St Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm eert v a Illinois Central obl io goud 4 Louisv k Naihvilli Oert v atnd Meiico N Spw M Ie hvp o Hiai Kanias v 4pCt prof aand 1 N York Oulas o k West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn k Manit ob Jn Pac Hooflun obig 61 171 808 106V 1061 99 1171 1171 8iv 80 dito dito Lino Col le hyp 0 6 OiNiDi Can South Ohert v aanil VlH 0 Rallw Na lo h d o 0 Amsterd Omnlbua MJ aand ADVERTENTIEN miSNIffES Ondergeteekende bericht dat de NIEUWE KNIPCURSÜS17 OCT zal aanvangen Conditiën billijk inlichtingen te bekomen by ft MeJ M TIËSENA UABKT A 54