Goudsche Courant, dinsdag 11 oktober 1898

Woensdag IS l ct ober J898 No 7707 Stste Jaargarij 3 D prUzen zUii door deu Staat gegaraiuleerd Ëerate trtikking 20 October Hen biede het HootilprUs er iOO oe Hark GOÜMHE MIAM JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M ADVERTENtlEN worden geplaatat van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel mew 10 Centen Utoote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TeMoon No M De LTitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k b hftet idtxondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN Openba re Yerk ooplng De Notaris H GROENBNDAAL te Gouda is yootnemon op WOENSDAG 12 OCTOBER 1898 des voormiddags tl ure in het Hotel IDE ZiiMt aan de Markt te Gouda in het openbaar te veilen en te Terküf peo in ééne xltting De zeer solied gebouwde FABMPOUWEN aülS en OPEN TEBinde tot Aardewerk en imd DBVJERGüLDE ia JAN PKI CE Cie jkander gelegen aan h J Haven Wjjk N No 8jl idaster Seotie B no 254i I karnen groot M004 PAKHUIZEN wool BEINEN gediend he Bloampottenfabriek gei HEBPJELf an de Fii aeer gnnstig naast water aan de Nieuw en 84 te Bouda I 1739 1914 en 1915 fJenUaren beneTe s n HIJII § en PAKHIIIIS aldaar aan de Lan Dwarsstrijit Wflk H no 130 Kadaster 8 ie B no i en 1006 te zamw g oot MoMdnUmret Breedir omsohreYei bfl biljetten Te veilen in I peJèeelen en mwsa s Betaiidag der Ko ppe ii in en 1 Ceoember 1898 J I I Te bezichtigen dfie kerkdagen vóór len verkobüvan 912 en ijan 2 4 nor en op dei Mi i t iling van 9 U nur en op vett MlTook op aadere da en P CtJIJPEkS Westejlde37 Anierlktansohe maaadfllgkBoho of drie raasndel beialiDg volgen overeenkomai franco levering Gouda Groote keuze Huurpiaoo s Abonnemeot Stemmingei Gouda enOmatrekei Nad é inlichtingen te bekoraeij fcn Kantore van dei Notaris H GEpBNENDAAli te ïourfa I J F CÜIJFERS Westeinde 37 Tevens heb ik de eer mgn geachte clientèle te berichten dat de Heer VAN OS Aee opgehmtOen MS t XT voor tiomOa t mifn tevens verzoekende alle orders direct aan mfl te adresseeren Ook aanvragen voor stemming WI IELHIIS te HUUE of te KOOP te bevragen bg P L HE88ING in GOCD en ZILVBB Korie Tiendcwegf D 8 o o V D A Ken ware Schal voor de ongelukkige slnchto0èrs der Zelfbevlekkiiig Onanie en gehe me uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s HoUandsche uitgave met 27 fb Prfls 2 goldan leder die aan de versobrikkolnke gevolgen vau deze ondeugd Ijjdt moet bet lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlflks duizend van een zekeren dood Te verkregen hg het Verlags Magazin te Leipzig Neuioarkt 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegelsj en in eiken boekhandel i Holland lilllMvMAN v Ditnoodiging tot deelneming in de kansen van de 1 Ltbeckselie Staatslnterij Deee voordael biedaode door den SUat Ijubeok gewaarborgde grooteJ QubUoterq levat Tolgebs het plan sleolit 60 000 have loten dearaategSD 26 000 priyzen zoodat do helft van alle loten soleer u winnen moet De prlj zgq de rolgeikd De hoogB prys is eventueel 5Q0 000 Marfc Premie vaij SOOOOO M l prijs 4600 000 l K apOO üOO 1 a 70 000 prezen k 60 000 1 priji h 4S 000 S pr ieflD 40 000 prijs k pr iz9Di a 8 tnijzeD a en worden klassen uilgetoot 1 De HoofdpriJB infjde Ie klftsip bedra g Mark 80 000 atiial ia dó Be kl tot M SI 0 0 in de be tottM 40 OOOI io do 4e totM fl t OO in dfl 5e tot M Mpoo in de QMft M300 000 éi mat de pjfemia t h M JHÖjl OOO event ot Mark BOtO Ü ft t De I uitg ve geschiedt lp bal en vierde loten I Voor de 4rate prijatrekking die officidel op den I m ocTomMÈ 0 ft w raatgestt ld koet twee halve etigiDoelfctenHechts M 8 of 4 een halve j igineol lot BTDchta eu kwait rigineel lot iu hta De ialaggelden TOoA de volgende kldt 2i owel air da jniate iMt der prg zen wojfisangegavan io bet loffioteefe trokkingsplan vV Eien van het Wapdn van den Staat welk i ik op aanvrage gl tia verzend Iedere deeloemer in de loterij ootvaj ongevraagd otimlddellyk na de plaata geffi hebbende trekking de offioieele lrekking8liJB De üilbetaliog en verzeDdièg Van de prijzen geschiedt door direkt en prompt aaa de wipnera en onder de itrongate geheimhouding V Iedere Bestelliag kan men eenvoudig per postwiasel opgeven 0 Men wendde zich dua met de aanvraag om toegending van loten voorde poodig p aata hebbende trekking eoo spoedig mogelijk of uiterlyk tot V ÏBselkantoor in Duitaebland iPAxtxjrm 120 October e k met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr ORAM DS MA aXSlNS DU Frintemps NO UVEAUT ÉS WU verzoeken de Dames die ons geïllustreerd mode album voor het wlntarMlzoan noch met ontvangen tiebMn dit te willen aanvragen aan II JULES JlLUZaT C r rl Hetzelve wordt dan omgaand gratia en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrU van alls kosten aan huis met 6 verhooging lléMJIBtluilotr 11 üoari t Stödelpe Qasfatriek te CiOUDA De priJs van het gas is 6 cent per M e voor Kooktoestellen of Motoren 4V et Onder zekere voorwaarden worden peieeelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrfle leiding achter den gasme er Voor 3 en ó lichtgasmeters bedraagt de huor 10 cent per maand Bewoners van percoelen van ten hoogste 2 25 pir week kunnen wekelgks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in buur bekomen lebr DE RAiDT We Ten 200 Peperstraat 7 8 9 11 g j g p Inrll liün tot Uleiibileeriiig van i eheelé Huizen desverlangd ook in huur I II Il l i l i i LO te II in de Verlpting dep Atrf GOUDA enl MSTBEKEN i zijn vcrkrijgrbaar bij Prijsïper lot 1 1 10 jjpatlpntl+ tollen jfjiC Mttiicjirt tu Huil mt mcmririuu ntrliiiui I Der gfoam Bir ffMiiunff t H OU 2J i trrm m M Anlia tu m i lelilaiiaim worthloHen yavhahmMHi f rt i itb 9 Uu kmift dthBe unwte sttt acitarfeu H StoUm mr re im dlrtcl rtc to lo oM üualfndliiiitM H dmn ttier Pilt ff nibmUhmd uafUml M ÏS lereUUtton umi Zmiiint t Wamvngï AiBRI teMAl j ZOOIV IHeaw opovertroffen Prof Dr Liebera welbekend iMmr XBACST sima Alleen Mht met Fabrielumerk tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige xenuW xiektetif vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftüd Totale genezing van elke zwikte Bleekzncht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spgsveriering Onvermogen tmpotenz PoUntione enz uitvoerige prospectussen Prijs per fleBoh 11 1 1 a 3V dubbele Seioh n 6 CentraalDepOt Matth v d Vegte Zaltbomrael Depots M Uebau U Co Anuterdam F Happel s Graveniiage 1 Halnnaans de Jong JCed Botterdara Lobrij en Porton Utrecht en bii alle drogisten Koninklijke Machinale Fabriek DB HONIQBLOEM v n DelftscheSlaolie H van8chaik €o gevestigd te Oravenhage Kepplerilraat en a van Z M den KONING van BELGIË Indien gü hoenttl gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DrnivenBorst Honig Bxtraot FLACONS van 40 Cta 0 Cts en ft verkrögbaar hfl Firma WOLFF Co Westhaven 19S Gouda O M1EBIE8 Kleiweg E 100 Oouda B fl viS MILD Veeratal U 126 t ouiJa Huiidriaiirt P Catvé Mfl l A BOUMAN Moordreeht J C BATELAND Bos rop B V WIJK Oudewairr M KOLKMAN Waddinxveeti Bakroond Tentoon WereldbOTennde Bohoea Appfy tnor X ipwia Satin era o be S i3ê5rJ oio V tqsW lidullu 111 MiiomiTOj 4 tltlo Dio erre ij P coed op naam en flibrtekRaerk B fawiti mi UMmm m V Het fceitc oruohailelylcite en fa Jig nakkelytste poetemlddel voor Heer BSI e vooral dame en KlnikrKihoenwerk U d Appretuur van C M IMIIir fc Ct SfS i 8erltl Mutk 8lr 14 M n lette oei lÓOS op naam en fabrieksmerk VKtrMturtr kevM Ml l i il 7rt lAtt lH BnlteDiandsch Overzicht De sezaaten dor mogeudhAdflD te KonstaalicopelJ schijiioa nogal hoop te bebbeo op qqd Tiieadscbappelyke oploisiog der Kretenzer quaeatie Zg beblieo opaetiel k het t datip TBD dd iDdieoiDg Tan het oUioiBtani zoogekoMo dat de dag waarop de Turfcsche troepen moatea Wordea teruggeroepen ait Kreta iimeo valt met di aankomst van den Ooitscbea Keizer ea verffachtflo daarraD dat de Sultan onder den druk van dit bezoek niet tot rerolationnaire middelen zijn ioertucht zal nemen maar tol toegeftio geneigd lal 2 11 Maar zelfs al geeft de Snltan toe dan bigft het DOg de vraig of de aftocht der ivoepen van Krrta xon er incidenten zou afloopen Naar de FrBnkf Ztg verneemt verwacht tme ran de zgde der troepen elrniligen tegenstand en zuu bet niet ontnogelyk zyn dat een beHobieting tan de roornaamate stedep noodaakelgk bleek t zyn Daartoe sgn raada voorbereidende maat regalen genomea De Ëuropeesche admiraal en da con nls hebben de opdracht kregen bon familieleden weg te Kenden en den Treemdelingen ia gelaat binnen een week het eiland te verliiteo Sen RuBstach oorlogschip zat too noodig de consulaire agenten aan boprd nem n Te Kanea aeht men den to tandhoog vniti j Wt rkstakera van allerlei bedrgren hebben Zondag den ganseben dog in de Arbeidabeura te Parga rergaderd De slotenmakers metaelaara en bnizenslaopers hebbeu buslot u da werkfltakiog voort te zetten De werklieden van de andere vakken hebben dergelijke formeele besliasingen niet genomen maar een fait ia dat de werkstaking roortduart en in omvang toeneemt Zaterdagavond heeft de Parysche gemeenteraad na beitige debatten die voor een deel met gesloten deaien gevoerd werden met 55 tegen 1 stem de volgende reaoloiie aangeDomen Io De prefect der Seine wordt nitgenoodigd de ondernemen aadatentoonstellingswerken in mora te atelleu bet voor de gemeente ait te voeren werk te hervatten binnen een tydsbestek van 24 aren 2o Met bet oog op da avgentie der zoak zal de prefect der stad de w rken diraot voor rekeniog der gemeente aten oitvoeren en régie na den lOdeu October op risieo van de ondernemers die bet werk niet doeö bervatteo do i Ov prefect ptii oiettemin gemaebUgd de gesloten contracten met de ondernemer FEVILLETOIX Gedeoksciiriften van een Gelokzoeker OF ANKIBAL DE VOITOELING liitar het Frantch DOOB W NüTTfiaS 18 Da ooderteekening was 7 00 goed als onleeabaar Uarliat de Fréanlx iloeg den markies onderwyl dese las met ingehouden adem gade en bespiedde nauwkeurig diens gelaat ala om deu indruk dier lezing Af te leiden Unaiten wy ons mee te desleu dat deze zuster van den markies veel ouder dan hy oimmer een voet buitou hare goederen gezet had en bareu br e der niet had gezien in twintig jaren behalve bij een vluchtig bezoek van weinige uren tgdens diens terugkeer uit zyn ballingschap vèterrende 1 riep hij na volbrachte leaing uit en zg verwaoht mi j 1 en deze ellendige jiobt houdt me aan m u stoel gekluisterd aU een afgeleefde oude sukkel I Lieve zuster a me zuster ik zal u dus nimmermeer in myn armen drukken dat ia tt veel te veel I De markies bedekte siju aangezicht met beide handen en Martial z twee groote tranen tussohen 1 0 krampachtig gesloten vingers doorleken en op Q knieén vallen 8ohep moed mynheer de markies 1 zeide hjj op een toon van innige dntoaming MiaMhiaa by minnniyke acbikkisg te ontbïudeo ten bate van de atad Parys en de pabiieke orde De prefect der Sdine heeft geantwoord dut by zich naar deze reaolutie zon gedragen De atad oaderaeemt dos zilf de werken aU de ondernemers beden niet toegeven Zg zet hon bet mes op do keel Vele bluden waarachaweo ernstig tegeu deze handelwyz waardoor velen werkeloos tallen blgven een menigte arbeiders van boitenaf naar Paigs gelokt zallen worden en den oodernemer i enorme schade zal worden berokkend Maar de toestand ia wel heel moeielyk De commisaaria gen raal voor de tentoooptelling van 1900 Plcnrd heeft gezegd dat als er niet gauw een eind aan de werkstaking komt de ton toonstelling nitgedteld zal moeten worden zoo niet afgesteld Uit Aaxerre Montargia Beaavais Arraa Amiens Monx Lava Mamera Bourgeseu Caen zyn bataillona infanterie van 500 of 600 man naar Parys vertrokken uit Fontaineblean Abbeville Eambonillet en Compïègoe regimenten cavalerie Hon Vertrek wekte ongernstbeid io de provincieateden waar men de reden niet wist De troepenmacht te Parya is dns aanaienlyk versterkt en dat wal wd naodig om degenen die cog willeo werken te beacbermeo De politie kon dnt niet af en voor een deel is de groote omvang dien de staking binnen zoo korten tyd heeft genomen daaraan te wijten Op de werk ierreineo ▼ het Paleia dtb l Industrie zyn barakken voor de werklieden opgeslagen watr se kunnen alapen en eten kooder door de stakers lastiggevallen te worden Telkens bnmen botsingen voor en worden arrestaties gedaan maar ernstige airaatgevechtcn fcyn niet geiererd en men laat de gearresteerden l aaw weer los V Pae en week is de conferentie voor den vrede byeen en reeds znn tn48cben de SpaanIche en de Amerilifaansijhe leden ernstige verkchillen van meaning ontstaan over de ontroitnig van Cnba Volgens een bericht ait Madrid nebben de Amerikaan ocbe gedelegeerden een termgn van 45 dagen voor die ontruiming gesteld en achten de Spaanscba gevolmachtigden fiezen termyn te kort ook moet verichÜ van hieeoing haersohea over de nitleveriug van het öorlogsmatericel De Amerikaaostihe gevolmachtigde Day beeft van president Mo Kmley de opdracht botvangep de onderhandelingen onmiddellijk hf te breken indien de Spaansche gevolmachiigden zich ongeneigd toooen de voorfvaarden der Vereeoigde Staten aan te nemen Dit geval doet ziob thans voor En met be laogstelling vraagt men rich af nf Daj zyn overdrijft mevrouw uw zuater haar tocstaad oen weini misschien is alle boop uog niet vorloron misschien Neen mgn vriend antwoordde de markies hot hoofd opbeflTende wueen or ia geen hoop moor iemapd die zoo schrift neon ueou i Vie weetP Naen ik gevoel ik weet heti Evenwel iGe hebt dus niet geluisterd wat deze briof meldt Martial Gy hebt dus niet ia elk dezer regelen do kalme onderworping b j do onwrikbare zokerheid eener heilige die sterven gaat opgemerkt En huUondi n mgn zusler heeft bijna reeds 80 jaren en op dien ouderdom Martial zyn alle kwalen ongeneeslijk Maar God is zoo goed I fluisterde de liuiche laar 2eker zeker wio trekt dat ia twyfel I Maar ju at daarom opent fag rayn zuster die een engel is betere gewesten j o zjj verlaat oze wereld niet dan om eene betere te vinden en wat dan ook mijn hart versofaeurt het is niet haar dood maar niet te kannen loesnellon om haar in mgn armen te drukken en haar een laatste kus op de lippen te drukken Wat te doen mynheer de Markies I Natuurlijk aan haar wensoh gehoor geven on Louise doen vertrekken aangezien ik t t Derhalve mejonkvrouwe Louise Zeker natuurtyk gaat vertrekken Martial Vandaag reeds P Keen morgen Alleen P opdracht letterljjk zal oitvoeren en of du Spaausche onderhandelaars zich zallen voegen naar de Amerikaansche voorwaardnn voordat de Onderhandelingen worden afgebroken Dit verschil van meaning ontstaat over een pont dat men reedn voorgoed afgedaan achtte Wiuit zoowel te Havaba als te San Juan hebben zich eommiaaiea vareenigd om een regeling van de ontruiming voor te bereiden De confereQtie te Parys behoefde dus slechts voofjt te bouweu op den arbeid dezer gemengde comoiiasiea bet thans ootataue verschil zal dus waiarBcbynliik ook wei worden bygelegd zooder dat het tot een oiterate komt i I I I Verspreide Berichten DRKYPCTS In antwoord op de tegenspraak van de ËiHair welke trjttnweas van brievenc van keÏT Ar H ilhelm spreekt terwyl Olemeoceau van foto rafiëa naar brieven maiding maakte tegt deze Ik handhaaf alles wat ik gezegd heb eonéer een komma te veranderen Ik zoo meer bebbeo kuunen zeggen als vollediger inlichtingen flie moeitykh den hadden kunnen bezorgen aan jo iegeering Bfen zegt dat de Fransche regeering aan de Bagelsche ge tangen neming en uitlevering vaoyptvttirhazy zal vragen wegene oplichting w ago neef Cbrlstiann By zal niet ge akkelyk te pakken zyo want te Londen voraodart by telkens van woonplaats en vermomming Omtrent Zola oog het volgende De deurwaarder Liisou heeft mevronw Zola zyn excuus aingebodi D voor zyn oohebbelykheld pn de zaak aan een collega overgedragen Of het aanbod van üctave Mlrbea door df experts zal worden aangenomen zal by référé worden uitgemaakt Is de uitspraak weigerend dan z I heden het eerste stuk dat onder den hamer komt voor fri 300 000 gekocht worden zoodat de verkoop verder niet behoeft door te gaan Frankbijk Xe Bordeaqx heeft Sébastien Faare weer een lezing trachten te houden die op gevecht en straatBchandaal nitliep Op straat werden laatarena stukgeslagen en de deuren vao de synagoge werden opengebroken maar verder kwam de antiaemistisohe bend niet AHlbtEA Papieren badmantela vervaardigt men tegenwoordig io Amerika De stof die hiervoor wordt gebroikt ia een zes tot acht miUimrter dik soort papier dat eenige overeenkomst met vloeipapier vertoont Tr fcfc men deze mant l8 Met Suzarina ia nourrioo I on met u Martial aatt wien ik haar met gorusthfid toevertrouw Dit is eene eer waarvan ik de waarde levendig gevoel miljnheer de markies on die ik mij cal woten waae g te maken nutwoorddo do jonkman het hoofd omwondende Voor mg z jt gy eoc zoon En ik beschouw Loniio als uw zuster Mgn vertronwon is dus niet meer dan reoht en bi Igk Sa de bedrogen vader stak don bedrieger r ijn blanke hand toe welke deze groep 00 hartelijk drukte Hebt u oenige orders betreffende dit onvorwaoht vertrek te geven f vroeg hy vervolgens Neen geen bijzondere Houd u zelf maar bezig met de noodfge schikkingen zorg er voor dat de poatpaarden morgenochtend vroeg gereed staan on kies dat mgner rgtugen uit dat u het gomakkelykste voorkomt Verder laat ik alles aan uw doorzicht en yror over üoo gy buiten Suzanna nog iemand donkt noodig te hebben neem dan wien ge verkiest Ga mijn vriend Neem alles zelf io oogensehouw en badenk dat ik myn kind mijn eenig kind onder uw hoede stel Martial maakte een gebaar en vertrok i de markies riep hem terug Uyn vriend zoudt gy mevrouw de markiezin en myn dochter willen voorbereiden op het treurige nieuws dat ik haar heb mede te doelen t Kn torwgl zijn secretaris tich verwijderdr stortte 1 Haar min Voor dozo benaming die veelvuldiger zal voorkomen geven wy aan het Frantcbe woord dfl voorkeur hoven t HolUndsohe am of liever slaat men se om dan nemen ze den vorm van bet lichaam aan wat misiobien geen direct voordeel tegenover de gewone badmaotels is Doch een beslist voordeel der papieren badmantaU ia hun goedkoopte Bovendien zuigt bet pipier de vochtigheid zeer begeerig op en dientengevolge is het afdrogen van het lichaam na een bad in een oogeoblik afgel open doordat bet papier een slechte warmtegeleider is beveiligen deze mantels de gebroikers beter dfln andere mantels teg n koavatten Rusland Barbsarsohe befaaqdeling van gavaaganeu n Siberië Een oflScicr die ala bevelvoerder jvan bet escorte een aaotal gevangenen uit de Alexandrowski gevangenis voerdp had onderweg een aantal dezer lieden door noodelooze plageryen verbitterd By de aankomst in het dorpje Öherdowka wilden do gevangeoeo als gewoonlyk zich naar de kooplieden begeven die daar bon levtnsmiMelen aanboden doch da officier beval hnn in het station voor gevangenen te gaan en toen dit bevel met gemompel ontvangen werd liet by ze door de soldaten er tn dryvea Het grootste deel twiohtta vooj de OTermaoht doch een deel kwam tóó traag het bevel na dat de officier woedend werd vooral toen er een der bannelingen hem begon nik te schelden Hy beval dat men den man van de anderen on afscheiden Toen de banneling eveovrfll oog niet zweeg dreigde de officier hem neer te zullen schieten als by zyn mond DJat hield waarop een andere arrestant riep Gy knot se toch allen niet Deeracfaieten I Geheel boiten zicbzelveu gaf de officinr den soldaten bevel zich op een ry te plaatsen en zich gereed te honden om ts schieten Naawelyks bad de menigte tyd gehad zich uit ds voeten te maken toen het bevel vunr I klonk De arreatant die het laatste gesproken had viel en een ander die wegens een letsel aan zyn been zich niet tydig geooeg verwyderd bad werd eveneens doodeiyk getroffen Voor de tweede maal beval de officier te schieten i n wel op den arre tant dien men het eerst Verwyderd had Ook desa tnimelde byna ontzield ter aarde Toen men beide laatste gefronded naar de gevangenis wilde overbrengen gaven zy onderweg den geeit Drie personen hadden dus den dood gevonden Zooals mei later mededeelde zon de offioltr krankzioolg geworden zyn BINNENLAND By kon bailuit is benoemd tot borgemeeater der gemeente Wormerveer W J van Erpers do oude edelman nieuwo tranen en herhaalde op treurigen toon Armo zuster ik zal haar nooit weerzien ol myn God I Nooit weer nosit I Toen de avond was aangebroken vertiet Martial hot httia ng do straat Sint Dominiquo in on verwijderde zioh haaatig in de richting der straat dea SaintiFèrea Hy was als naar gewoonte geheel in het zwart gekleed Zgn broedgeranden h dJ liad hy diep in de oogen gedrukt torwyl van een langen mantel een der panden los over den linkerschoudt r was geworpen oenadoeli waarsoliijnlijk om zijn gelast tegen den vinnig koudon wind te bosobermen anderdeels misschien om het iuoognito van zjjn persoon te verstorkon Met haastige schreden begaf bij zich naar bet plein Taranne aan het eind waarvan hy links afsloeg vorschiltendo straten en stegen doorging eo bevond zich eiadelgk in de straat Mazarine een det somhersten van den faubourg Sint Oermaïn en op dit avonduur geheel verlaten Twee of drie lantaarns van een systeem dat heden too dago den spot zou opwekken verliohtten op hunne wijze dat wil zeggen op een zeer slechte wgze een meter of drie hun omtrek en lieten het over ge der straat io tastbare duisternis A vorPHS doze straat in te gaan woa Martial aarzelend blijven stilstaan hy had zijn hoed nog dieper in de oogeo ge Irukt en het overige van aijn gelaat met den flip zijns mantels bedekt fTtrdt ttffigi