Goudsche Courant, woensdag 12 oktober 1898

68 lO lt 11 88 11 60 18 87 1 44 8 80 3 4 4 06 4 40 8 88 8 17 7 86 8 87 10 1 C De D treinen alMo 10 8 V V 1 84 4 60 V 8 87 V 47 ff la en 8e kU Elk 10 88 f V 8 01 V f 4 67 V 8 84 f 9 64 r rehiser moet uoh bovendien voorxien van 10 48 V f 8 08 f r V 8 04 V 8 41 ff 10 01 ff 18 1 n 411 1184 18 08 18 47 14 H 09 4 06 4 84 6 10 8 66 8 47 7 46 8 80 10 07 10 Sd een bewijs a f 0 60 aans ag op diens leven door het opzetlelgk afschieten van een jachtgeweer in de richting wair laatstgenoemde zich bevond Een korte woordenwisseling waa hieraanvoorafgegup over h t fe t dat A 8 had aan gegeven Ify den rgksveldwacbtar Ds Joogh schieten van wild in gesloten jsehttgd op 29Sept jl aarover S zich zal te verantwoorden hebben bg den rechter Aangevangen I October TUd van Greenwich 8 18 8 81 8 18 7 81 7 88 1 81 8 81 10 04 10 88 l Ülrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1898 99 flOVDa KOTTXKDAHvioi reru U 91 H U U t8 H t 87 4 M 11 l V 8 8 n S8 1 7 8 1 11 48 1 14 l lt 11 81 li 8 1 81 i SO 4 18 t S8 Oouda 7 S 8 10 8 85 I U 8 6 lO U Moordreoht door 7 SS 48 NiouwerVerk 7 811 8 4 CpoUe 7 4 f 8 8 RntlnnUn 80 7 EB 8 J8 CS 9 84 48 8 10 8 40 in S SO 7 80 16 7 86 7 88 8 40 D door 8 88 7 48 8 U OUUDA IICN UllOtla Tuu U IS 18 18 18 68 8 14 8 46 4 4 4 68 11 80 1 8 ff ff ff 8 7 11 41 1 19 ff 8 18 11 68 ff 1 88 ff ff ff 6 98 18 48 135 8 48 4 16 6 18 6 87 6 86 6 64 6 18 7 84 9 17 B S8 9 87 10 14 11 16 6 68 8 88 8 48 8 04 9 46 9 68 10 86 10 44 U L 7 48 o 7 61 8 141 8 89 88 64 P S O V U t 4 H 8 T t il D A H ioUt O 8 14 48 10 7 4 11 4 80 t ll 8 88 10 1 10 88 lAmat W 8 01 9 06 10 86 18 48 8 00 8 87 8 40 10 01 11 87 lAmit 0 8 8 80 88 10 80 108611 1 6810 18 11 41 li o I D A U T R 8 C H I Tin TEfH 8 14 9 07 10 1 10 67 18 00 IJ IO 18 68 8 80 8 17 4 38 6 80 8 08 8 66 ff T 11 1 ff 11 88 18 87 ff 8 48 8 84 8 48 8 94 7 18 8 68 9 8 10 61 11 46 1J S8 l in 8 08 8 60 6 04 4 7 8 Utrecht 6 86 0 33 7 4J S S7 8 4 9 00 jO 10 16 lO SS 11 18 18 08 1 37 3 08 S S 3 66 4 48 6 88 6 8 6 J8 7 68 Wocriluu 5 49 è 3 S 08 0 16 10 38 11 6 19 84 r 8 47 4 16 8 68 7 18 üuaüw 8 14 10 46 ff ff ff 4 84 Gouda 8 97 O Oi S 88 10 6 11 10 18 11 8 3 40 4 87 8 90 0 10 7 89 8 96 nit IS 7 06 8 10 06 11 18 8 58 8 M 4 41 8 8i 7 4 9 4 Ams Vr 7 90 8 96 9 80 11 30 8 08 4 00 5 00 8 88 8 00 10 Oouda 8 0 9 18 lO Ot 18 51 8 88 4 47 8 4 7 4 8 49 II 1 RnijuTdi met toek DDiog ran errol ootslftg ats bargBmeeater der gemeente Mootfoort By koD hfltlnit ia beDoemd tob ambtoaaer van het opeobair mioisterie db kantoDgerecbten in bet arroadisiemetit Rotterdam Tour do kantODS Rotterdam no 1 eo SchonnhovOD ter Btaodptaatii Rotterdam mr W P R Boornan advocaat te Dordivcbt terene beëtdigd klerk ter griffiu van de arrondissemenls recbtbauk k dasr All6 5 afdeelÏDgeD dpr Tweede KamfrzollPD beden nog bet begrootiagsondersoek oortxetteo De openbare vergaderiog in den oamiddag il belegd tot rrgeling tsd werkeaamheden Een grondwettige bevoegdheid waarvan naar wy meenen nog nooit gebruik is gemaakt zal weldra in toepaasiog worden gebracht Namplgk art 110 bepalende dat de Kooingio aan byzoodere door Haar aangewezeo committariBsen kan opdragen de minieteri by het hebnudelen van aangeboden voorstellen in de vrrgadering der StatenGenerial by ti etaao Dit voorstel vindt zijn grond in de mogelykheid dat ontwerpen van zeer byzondiren techniechen aard ia behandeling komen tot welker verdediging een speciale kennia van bet onderwerp wordt gevorderd die van den minister niet kan iworden verlangd Zoo ij het met de belangryiio wet tot regeling van het mgnwaven in Ned lndië By kon htftlnit an jl Donderdag ia mr A London waarnemend refernndarin by htt departement van kolouiëur chef der afdeelingAl aangewezen om den minister Gremer by de behandeling dier voordracht by te staan De Kamer van Koophandel te Utreobt beeft een adrea gericht aan d mioiaters vnn Kolonifin en Waterstaat waarby zy aawlriogt op een ataiveraport voor brieven naar en nit Nedei landschInd ë In het adres heet het o ïOnnoodig is bet wel bier op te meiken hóe krnchtig deze imaatrpgel er oe zal bydragen om den band tasacbeu moederland en koloniën te vtr terkent xMen steile zich voor dat onw handel en Qyverheid voor denz Hdea prye brieven en circulai es naar onte Indische gewesten zal kunnen verzenden als thans voor de verspreidiug oitsloitend in NedorUud gevordeid wordt en dat omgekeerd betrelfde tarief geldeode zal zyo Waarlijk aan de enorme aitbreidiog van bf t eikeer aedert de invoering van het stniveraport behneft men niet terag ie denkeui om zich nit de beoogde g lykatelliog rype vruchten voor handel en nyverbeid vooroogen te atelleo De grootata Koloniale mogendheid heeft het belang dezer gelykettsl ing erkend door bet bealoit te oemfin tot invoering nog ia dit lajaar van de zoogenaamde imperial penny t waarby voor de correepondeutie tnasoben ogeland ea zgue Koloa ën en bovendien met alle o der Ëogelschen invloed staande laodfn beuellde tarief vnn toepassing ia verklaard Australië alleen heeft om redenen die ons niet bekend zijn zich daarby no niet willen aanatniteD Botterdaia Oapelle Hienirerliert oorrtreohl C r ud 4 48 4 86 6 04 8 11 8 17 6 88 6 0S 8 11 8 1 SS 7 80 6 80 Zutenhuizsn Moerkepelle 7 48 8 48 7 68 8 81 8 07 e 03 Ha 8 18 08 7 80 s Hare 6 46 VoorUg 8 BS Zoetermeer Zeitnaard 6 Zevenhuiien Moerkspelle 6 17 CMud 0 88 8 03 7 48 6 S4 7 81 6 80 36 6 43 6 08 6 89 6 6 7 8 7 88 Ijouda Ondew Woerd illreclil 8 08 8 80 7 04 Voor ous Ryk met zyo groote ea belaogriike Koloniën in Oost en Watt Indifi zou deze geiykstolling van moederland en ko o i niën van brieven en d drakte stokken reeds I aanslunde kuDneo worden ingevoerd voor de poatverzendingen met Nederlaodsche door het Ryk gesobsidieerde aloomvftartlyoen en wy 1 meeoen te inogeo vertrouwen dat de vroeger opgedane ervaring ook hier van toepaasing zonde blykflD hoe door het t enemend verkeer het lager te stelen tarief meer dau voldoende zon worden ergoed Uit boofde van bovengaande beecbonvia gen veroorlooft zich ile Kamer van Koophandel en Fabrieken te ÏJtfecbt om eerbiedig op de unodiga maatregi len voor deze gelykstelling aan te dringen welke althaoa voor de verzending van brieven en gedrukte atakkeo m t do Nederlandsche door bet Ryk gesubsidieerde stoomvaartlynen al spoedig ia toepaaaing zon kunnen worden gebracht In het rapport van dr A Lam ubeikuDdige by den ÈeoringadieD t van VoediDgsnid delen te Rotterdam over de maanden Jannari tot Jali leest men o a Tan de 29 ondercocbte monsters rpysTel voor natuarboter verkocbt bleken 6 snrrogaathoadend te zyo De ervaring beveatigd meer en meer de juittbiid myoer meening dat een controle op voediogamiddeleD dko alleen resultaten kac ge eo indien zy krachtig wordt uitgeoefend d i indien een groot aantal monatera in korten tyd worden onderzocht de uitstag snel bekend gemaakt en de zaak liefst ook inel berecht Veranderingen in de redactie of verscherping van de straf bepalingen der Boterwet kunnen hierin geen afdoende verbetering brengen Gemengde Berichten Den burgemeester van Apeldoorn werd Zondag een verrassing bereid De vertegenwoordigers der boawvakkeö aldsar hadden in den optocht hg de feesten een legewaxen waarop een in aanbouw zgnd miniatourhnis waarin de verschillende vakken werden nitgeoefend Dit frasi on soiled huisje ia trhans Z E A ah bewys van waardeering aangeboden Ier plaatsing in den tuio voor de kinderen en gaarne aanvaard Men heeft gepoogd in Ie breken in bet r k kerkgebouw aan t Bagijneohof te Aa 8t rdam De deur aan den N Z Voorburgwal waar dei nachts gavoonlyli balp wordt gevraagd voor gee telyken bystand berat e n spreekloikje waarvoor een trnlieraam Dit raam dst met 20 schroeven zat bevestigd hebben de inbrekera losgeacbroefd denkende door hot gat de dear te kunnen opendraaien nan den binnenkant Ze hadden echter niet gerekend op twee knippen die ouder en boveo op de deur vaaren geschoven De buit dien ze zich hadden voorgesteld ontging hun dos TÜAJk Een treurig ougelnk viel voor te Bunde by Nieuweachans De koperalagfr Schrender meende een laojp vsn eene geheel nieuwe conatructie te bebben nit evondeD In tegeowoordigbeid vao den heer Du t basdelaar in comestibles zon de lamp geprobeerd worden Fes is zy echter aangestoken of met een geweldigen slag bsnt de koperen buis uiteeOf met bet ongelukkig gevolg dat Scbreoder op de plaati dood bleef en de heer Doat eroftig gewond werd aan den arm en mogetyk bet gemis van een oog h eft te betreuren lÖ l lO 11 8 88 47 8 8S D door 11 86 9 48 lO U 10 17 10 81 10 48 10 4 18 06 11 67 10 18 Te Heemstede is ZAda avoml door eigao onvoorzichtigheid eene dienstbode onder de stoomtram geraakt die ten 9 50 nit Haar m vertrok Het rechterbeen werd afgereden en linkerbeen en arm gebroken Na voorloopi e geneeskundige hulp erd het meisje naar het ziekenhuis te Haarlem overgebracht Haar toestand h bcdenke yk Men meldt oit Den Haag Een 200 UI bakkersRev Uen onteneden dat een bakkerspatroon hier ter stede inbreuk maakte np de Zoudagsrust door verich brood te leveren asn sommige hotels bier ter stede eo te Scheveningen en aan een bier geaccrediteerd diplomaat traebtteu Zondagochtend reeds zeer vroeg hot bezorgen van brood te beletten door oor de woniag vao den bewasteu palrooo 8 am te ichotaa en te Wetoogen legen de schending van de Zond arnst Ook vergereldee zy den bediende die het brood ging be wg o near de woningea der klanten en traobtten dsar gtshoor te viodeii by de bowooers met bet verzoek om op den rnetdaK thsns en ook voortaan geen brood meer iu ootvangst te nemen De politie belette hen achter in dit voorneman en hield de betoogers op ki me wyze op een afstand Tegen elf onr in den ochtend verspreiden zich de betoogeis Zondagavond kwsm een onbekend joogmenscb in den gang van het oa é De Barmonie te Leiden en vroeg den juist daar zynden ketlner om een glas bier Deze denkende dat de bezoeker oader de veranda zoude gaan zitten kwam met het bier d ch de onbekeode bUek verdwenea te zyo Een half uur later kwam een der bezoekers die het lokaal vertiet tot de minder aangename ootclekking dat zyoe ia de gang geataan hebbende fintn verdren n was De verdenking viel toen op den oobekenden bierbestrller en des avonds werd aangifte van de zaak by de poütie gedaan Oomiddellyk werd naar vjyf verscbillende plaatsen getelegrafeerd m het gevolg wat dat de bovenbedoelde onbekende te Qravenhage aangehouden en gisteren met de gestoken fiets nnar Leiden overgebracht werd Hoewel by HoUandicb spreekt bieek by een Dnitacher te zyn die rneds een vonnis voor een dergelyk feit heeft ondergaan Politieke moordaanalagen zyn voor Abdoel Hanid zoowat de allerergste misdaden dte er op de wereld bedreven worden schrylt men uit Konatao tin Opel aan t N d D en by ia dan ook voor niets zoo bsQK ale dat zyo brHve onderdanen zonden vernemen dat dergelyke ontzettende misdaden wel eens toorkomen In de kranten mag daar te laude op zalk een diep treurige gebeuiteoia self niet de geringste toespeling worden gemaakt De vermoorde vorstelyke of hooggeplaat te persoon is voigena hetgeen de pers aso bare les ra moet voorzetten ooverwaebti aan een beroerte of een hartkwaal gestorven en dere dacti s moeten dan het dikwgli byna oomogglyke kniatatuk vertoonen op die onwaarbeid ia hoofdartikelen of bq het vermelden van telegrammeo of andere tgdingen voort te borduren zonder al te groote onjuistheden of onzin te verkondigen Vroeger werden bij zulk een gelegenheid gedurende de eerste week telfj de b stelling en uitgifie van buitenlflodache kranten varboden moar op dien wilUkenrigen maatregel is sultan Abdoet Hamid moeten terugkomen toen de vreemde postkantoren wnigerden zich daartoe te lee oen Overat in het ryk waar si cbts de Turkache post beataat krygt het publiek eveuwel nog ateeds gedurende minatens een W ek of drie na zulk een voorval geen bniteulandsche kranten te zien Die worden alle zorgvuldig aangehouden en vernietigd in het eerste Turhsche podtkantoor wasr ry aanlanden ATJTEH 18 88 8 40 1 88 1 41 1 8 8 06 9 17 4 88 4 89 4 68 6 04 8 16 1 4 E 4 08 4 87 1J 60 10 17 10 84 10 41 11 18 8 48 S 69 10 08 10 84 10 84 60 B IO 07 9 88 9 88 9 4 Dp correspnndent der N R Ot i te Batavia seint onder dagteekening van gisteren Kolonel van Hentz is uit Pasaagan teTslok Semawé teruggekeerd Hg ondervond peen tegenstand De vyand werd oit de door PavsQgin overmeeeterde staatjoi verdreven De hulptroepen van Tjibik Pasaaogan vluchtten naar de bergen Zyo twee broeders kwamen cieh aanmelden Van Heotsz gaat naar Paeei Een tweede telegram uidt Er waren geea begaaobare palen van Ligeo naar bet achterland De troepenmacht vsn overate Van der Du Ben ie nn te Rigas teruggekeerd Oemar ia oog te Psntiknjung Er wordt een depot van levensmiddelen te Peojapit op oricht Daarna zal Oemar aangovalleo worden VEE SJliAO BBTRBPFENDB DG GAS FABRIEK OBR Gemeente Gouda 1897 Ter olg QASPRODUCTIB De prodartie bedrofg in Janaari 139250 M Februari 113480 Uairt 104960 April 82720 Mei 6875Ö Joni 58200 Jnli 68580 Angaala 83050 September 98270 October 124570 t NoTember 150780 December 166040 De totale prednctie wat das 1 258 650 M Voor ime prodictie werden gebrnikt 35460 H L Duiticbt eo 25 a L Canne kolen te lamen derhalte 56485 H L o 4 438 800 K G Het rendement as itti lager dan in het voorgaande jaar een gevolg ran de verbouwing der iabriek ea bel itoken ran natte kolen oil de open lacht Het beilroeg 22 6 M per H L of 28 2 M per 100 K ko en lerwgl in 1896 verkregen werd 24 7 M per H L oi 30 8 M per 100 K G De 55460 B L verbruikte taenkolen gaven 69886 H L cokea Op 1 Jan w in magar iif voorr 745 Daarvan werden gebruikt V d viren in d ovena 17200 H L ttoomkeiala 3560 calorilérel en de amoniaklabriek 1739 Verkocht t all cokei 43169 gruis 3929 69597 tood op 31 Dec n in voorr wai 1084 HL coke De productie aan cokes bnlroeg 1 26 H L per H L iteenkolcn Voor het distilleeren va 100 K O kolen waren derhtUe noodig 15 K O cokeB Bg de berekening ii 1 B L steenkolen ge teld op 80 K G eo 1 H L cokei op 40 K G ofschoon in de practgk 1 H L cokes gewoonigkruim 42 K O wceiit 7 88 8 88 8 8 10 04 10 88 8 08 D f 10 11 f 8 0 10 18 8 18 door 10 88 f 8 88 8 60 1 10 84 10 84 7 8 8 89 8 84 10 10 8 84 O ff 10 18 ff 8 18 V 10 81 ff 8 8 door ff 18 8I ff 8 84 8 66 9 88 10 88 ll B 11 0 11 44 10 08 8 18 6 18 8 80 8 88 8 60 7 81 9 88 t S4 ff 48 ff 9 19 ff 8 88 10 10 10 88 7 80 8 7 48 GA8VERLIES Gelgk reeds gemeld is bedroeg de gi p odactie ovpr het gehwle j r 1 258 6 WM Afgeleverd werd fivor verbruiker Terlicbling 653500 M aan diverse V andere doeleind 282162 aan de Gemeente voor straatverlichting l iadb voor eigen ebruik op de fabriek J tl T soodat het verl geacht wordt te Bn 101538 M doa 8 pet van d tolal productie lo 1888 werde n v rl s l ID 1889 10 5 1890 8 8 1891 11 2 t 1892 104 1893 10 9 1894 10 4 1895 9 06 1896 10 1897 8 Berekent men nn 2 pet voor miawgziog der gatmeters in bet nadeel der fabriek eo 1 pet voor teniperalonrsverechll dan ion het werkeljk gaaveilies leohte 8 pet Sn aeker niet v elala men bedenkt dat 4 drukking ten gerft e van de verbmikors n dag o kookgas leer boog il en 35 millimatst bedr gt de a onddnkking telf 65 millimeter KOOLTEEB Op l Jannari wa geen koolteer in magaiijn Gedurende het jaar werd geproduceerd 138262 Liter waarvan afgeleverd w ni 134862 loodst op 31 Deo oog n voorr was 3400 Liter Afneemaler in het groot w de Maatwhappg lot bereiding van koolteerprodocton te Krimpen a i IJasel tegen d P S 1 2 65 per H L of f 4 51 f petroleomfosl en wel tot daa 31 Mei 1898 AMMONIAK De prgien van bet ammoniskiont bleven ofschoon wel eenige verbetering viel waar tenemen Isag Er werden vier partjjen verkocht nameink in Maart 4000 K G voor f 374 Uai 10000 80 September 600 60 December lOOOO 1020 24600 K G 12334 geraindeld derhalve voor f 9 50 per 100 K G tegen f 8 80 per 100 K G iu hel jaar te voren De in het msgatijn aanwezige oorraad welke p 1 Januari 300O K G was bedroeg o bet einds van Im jaar 40OO K G terwgl de voorraad ammooiawater bg dm aaovang van bet aar slecht 5 M eo op 31 December 125 M w De productie van lont was minder doordien da ammoniaktoestellao Ie klein waren geworden o in verband met de verbonwing tydelgk builen dienet moesten worden gesteld liovendien waa er nog zeer groote voorraad nog ni t verwerkt water HTBENKOLBN De levering van de benoodigde steenkolen wa gelgk reeds in het vurige Verslag is medegedeeld opgedragen aan den Heer Johan Eigemsn te Dordrecht tegen den prgs van 51x cents per H L frasco vóór de loods Voigena het contract loopende van 1 8epl 1898 moeaten worden geleverd Dnitsche steenkolen uit de mijn ünser Friti Op 1 Jannari bedroeR de voorraad in magatgn 4529 B L Daitsobe kolen en 25 Cannel Totaal 4554 H L Osduryde het jaar warden aangevoard 52705 H L Dnilscha ko en Gebruikt iga 57259 H L 55485 aoodat op 31 Dae nog in voorraad was 1774 B L De belangrijke oitbreidiog die de koleoberging heeft ondergaan lal het aanvoeren enopslaan van ateenkolen in het vervolg werToreenvoudigea i ZülVBBINO De toastvllen voor de soiveiiug hebben gelgk wg 2aga eveneens belangrgke wgzigingen ondergaan De iiivering baarde wegens de verbouwing dar fabriek veel lorg doch gal geene aanleiding lot het vermelden van btjaondera opmer Uagao PERSONEEL Het aalara vao den Elerk Meteropnemeri die ov r 1897 eene gratificatie van I 60 ootviag voor buiteogawone werkzumbedeo door kem verricht werd hg de behandeling der btgrooting voor het loopeede jaar in verband net da oitbreidiug U ijjoeD werkkring andermaal verhoogd met f lOO eo nader vastgesteld op f 600 jaara De filter J J na der Faauw varkreeg op ign verioek eervol ontslag nit den dienst aan de fabriek In igno plaats werd tot fitter aaniesteld G A P Pel nit Delft Tot vasten plaatiwerker werd aangetteld W de Hoop op eeoe bezoldiging van f 8 10 per week De belooningen ven de werklieden ondergingen eene herziening tengevolge waarvan terd bepaalU dat het weekloon voorlaan aal f 12 50 11 mei een premie V f 1 50 10 0 50 10 zonder premie den fittorshelper die tevens ssisteert bg het opnemen van de gasmeters 15 In de zomermaanden werd aan hetpeisoneel zooveel mojielgk name gk zooveel de b Isngan van den diensl zulks toelieten des Zondags vrg af ge eeen Ook gedarende den winter werd geregeld een rgl dig toegestaan al kon die d g enkele malen niet op Zondag vtllan Aangenaam is het ons ta dezer plaatse te kunnen conatateeren dat door den gver eo de plichlsbetracht Og ran het penoneel de werken der nithraiding en verbonwing van de fabriek zonder eenige stoornis in de exploitatie kooden wordeo nitgeveerd Hoewel dikvg a veel van de werklieden werd gevergd eo de tgd bun niet zelden ontbrak om aan de vele aanvragen tot hel leggen van binnenleidingen voorparlicnlieren naar eisch te voldoen liep alles naar wenich af en be toed er geene reden tot klagen Ieder vervulde naar behooren de hem opgelegde taak De finantieële resultaten van ds exploitatie waren nok dit jaar zeer gunstig niettegenstaande dat het gas voor de raatrerlichting gratis Werd geleverd de aan de Gemeente uitgekeerde retributie voor bnisleidtngen in de straten hooger wss dae in 1896 de gitsprgzen verlaagd waren eo ds fabriek bovendien gedurende hot gansche jaar in een toeitaod van verbonwing verkeerde die belemmerend moest werken op het bedrgf Volgens de balans van 31 Deceml er 1896 bedroeg de sohnld van de fabriek aan de Gemeenle I 52000 Zjj onderging in 1897 eenevermeerdorirg met 14000 Door aflossing is g verminderd met 11940 zoodnt de Gemestite op de balans is Rooredileerd voor f 54460 Voorts werd op de balans van 31 December 1896 als saldowinst gebracht dé post van f 26519 59 Voigena de Winst en Verliusrekening over 1897 is eene winetgemaakt ren 5313 841 Te zamon f 31833 44 Biervan moeten worden afgeschreven Ie de hierboven vermelde aflossing ad 2e als openstaand 3e oninbaar f 11540 300 23 03 11863 03 f 19970 41 Zoodat als aaldo winst op de balans voor 1897 bijjit STADSNIEUWS GOUDA U Üotober 1898 Beden middag reed de hesr B met zgn ve ooipède op de Gouwe bg den heer van Balen te water De heer G Prince vlak daarbjj zgnde trok zijn demi saison nit en oen gedeelte daarvan vasthoudende wierp hg het overige den heer B toe hetwelk deze greep Zeer spoedig werd daarop de heer B nit zgn netelige positie verlost en op het droge gebracht Gisterenavond te ongeveer U uur is een begin van brand ontstaan in de nieuw gebouwde broodbakkerg van de bh Gebr Derckaeo aan de Karnemelkeloot Door spoedige blnsscbing werd grooter onheil voorkomen Oisler Bvond werd op it bovenzaal van het csfó Harmonie alhier een vergadering gehondeo van de coöperatieve aardappelvereeniging r De proef van den winterpioviaie die aan de la n de vorige week verstrekt was bleek oaar genoegen te zgn zoodat besloten werd de wintervoorraad op te doen Da prgzen zullen zgn f 2 40 eo f 3 25 per B L terwgl 2000 HL ingeslagen zullen worden Door do Politie alhier ia een minderjarige angehoDdeo en onder het onderlgk garag gesteld OüOERKEBK a u I lsKL Tegcu A 3 vissoher en jager alhier is door den borgemeester als holpofflcier van jus itie proces verbaal opgemaakt op aanklacht van E A jager te Nieiwerkerk a tl UmIi wegens beweerden PotawtozE Beroepen bg i Ned H rv Kerk alhier ds H Snel te Gamerea die voor OoJ Vosnieer heeft bedankt Eene NIEUWE imMG DAIES M lEEBM PARAPLUIESs A van OS Az r Md TaiUeor Kleiweg E 73 730 GOUDA Telepkooé Xo 3i 1 Beurs van msterdnm Vtkrs Slotkrs 86V 86 7 97 6 1007 861 88 8 S 837 8 4 f II 1031 i 39 is 41 77V 837 S8 lOlV SS loov 1001 663 z 476 108 601 61 1017 19s 1481 68 100 8 i 1861 86 z 80 116 111 806 808 1001 8 I 87 168 68 106 z 108 S6 IS81 14 H 109 86 1081 11 l is 16 118 § 8 OCTOBEE STzDiaiiiiD Oart Ned W S 8 dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoKCIia ü l Qeall 1881 88 8 ITALIK Insohrgviag 1869 81 5 OosvBKE Obl in pspier 1868 tlito in zilver 18 8 8 PoaTüQAl Oïil mot coupon 3 dilo lipket 3 Roland Obl Bimienl 1894 4 dito GecoQs 1880 4 dito bil tolli 1889 4 d to b i Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 18S4 5 Spa jz Psrpet lohuld 1881 4 Tbskïij Bepr Ooov leen 1890 4 Ge leeniag serie D G o leening serie C ZDlnAvB Sep V obl 1898 6 Mnioo Obl Buit 8oh 1880 8 Vinezubla Obl 4 onbep 1881 AvsTEBDAil Obligitien 18 8 3 BOTtESDAll Steil leeu 18 4 3 Nio N Aft Umdelsr aand Arendeb T b M U ertiflcstoo Deli MaatBohapp dito Ara Hjrpotlieiikb pandbr 4 61 176 803 106 108 J s 99 117 in Zaid lul Spiimij A H obl S Poi Warsohsu Weenen aand 4 RusL Gr Ruis apw Mij obl 4 Baltiscbe dito aand Fsetowa dito aand 8 Iwang Dombr dito aand 6 Kurek Oh Asolr Sp kop opl 4 dito dito oblig 4 Akziixa Oeni Pao Sp Mij obl i Ohio t North W pr O v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 1 Denver k Rio Gr 8pm eert v a Illinois Oentral obl in goud 4 Louisv Nathvilli Corl v aaiiil Mexico N Spir M Ie hyp o 6 Mis Kanjos v 4pOt prof aanJ N ïorkOut e o West sand dito Fenn Ohio oblig 6 Oregon Oalif lo byp in gond 6 St PauLMine t Manit obl 7 On Pac Hoof lyn ob ig 6 dito dito Lino Ooi Ie byp O 8 Oabada Can South Ohert v aana Vm 0 Rail it Na lob d c o Anslerd Ommbae Mij aand Rolterd Tramivs Maala saDd Nbd Stad Amiterdam aand 8 V 80 8tad Rolterdam aand 8 Biujre Stad Antwerpen 1887 8i B ad Brussel 1888 8 HoKo Theiis Hegullr Oeselsoh 4 Ousmi SlooUleonig 1860 5 K K 9Ml B Cr 1880 3 Spabjb Stad Madrid 3 1888 Nzo Ver B z Avb Spoel oerl VERSCHEIDENHEID Bekend is dat bet huwelg Bijmsrck met Johanna van Pntkammir meer dan gewoon gelukkig moobt haeleii De wjjzp waarop dat hnwelijk iodertgd tot stand kwam is de volgende De 25 jarige Otto vod Bieai li bad kennis gemaakt met Johanna de dochter vsn den aanZ enlgken heer von Pntkaoimer on weldra bleek dat zij elkaar niet onverschillig waren Maar de gehul oobekaiide foo Bismarck kon ar wel zeker van zgn dat de hoogariatokra tisobe familie er niet aan dunken zon dehaod van Johanna ta schenken aan iemand dia wel van patijieisohe geboorte was maar toch in gebcmieJiuzien en rgkdom ver beneden de vd tfgMB M moest worden gerekend Maar IH B list eo Qlto was stout Eens dat al sfliPVgk aanzienigk en machtig te Berlgn was in de ealooe der von Pntkamm rs was vereenigd treedt Otto voo Bismarck binnen Ds edele gastheer en gaslvronw overtuigd dat de jonge von Bismarck niot kan behooren tot de genoodigden van dien avond denken aan ei n vergianng Maar deie zocht na do plichtplegingen tegenover den gastheer en de gastvrouw vervnld te habbpD met ign doordringenden blik de dochter des huizes biedt baar zgn arm en stapt met haar de rijen d r geooodigdsn rond aan alten cp tolden toon mededeelende dat hun verloving de verrassing wss die dezen avond tot een verlovingspartg moest stempelen Een en under werd recht hartelgk door Jolanna en daarna zg het dan ook tegen wil a dank door het schsndaatvreezanda onderenpaar beveetigd Per Telegraaf s Veemarkt te Rotterdam Diniidag 11 October 18 8 t VETTR OSSEN en KOEIEN goede aanvoer prijzen ivarcn voor Ie kwaliteit 80 8e kwaliteit Sl£Se kwaliteit 80 Cent per half Kilo MAORRB OSSEN en KOEIEN goode aanvoer VETTE KALVÜRKN redel aanvoer lekwallleit 88 8e kwaliteit 88 3 kwalitoU 19 Oent per balf Kilo ORASKAIiVEREN en STIBRGN gaed aangevoerd De baiidnl wa in 1ste kwaliteit Melkvee en Vel vee prüehoiideud andere soorten itug Stieren en Oraskalveron duur Votts Kalveren prgsboudond Burgerlijke Stand GEBOREN 6 Oct Laendert ondera T Broekbnisen en M Krq gt 8 Gornelie ouders G Nederboff en C Heetmao 9 Lesndert ouders H A Kngs en J Broere Gerardos Hsndricna Dionysira ondera G H Straver en C van Hofwegen Cornelia Adriana ouders J MoiseuN G A Ëspitallier 10 Wilhelmina ouders C P de Waal fa N Boot Lucia Egidia Maria ouders W Kroeders en J M Geli sen OVERLEDEN 8 Oct 3 Gibbon 4 m APVERTEiaTIEN De Heer en Mevrouw KOOIMAN Bbllaabt betnigen hunnen hartelgken dunk voor de vele bewgzen van belangstellipg bg de geboorte van hun zoon ondervonden Amenfoort 10 Oct 1898 Oproeping van Belanghebbenden De QEDBPDTEEBDE 8ÏATEN der provincie ZuidHolland roepen bg deze op de onbekende belanghebbenden in zake bet beroep van het bestuur van den polder StUtelburg tegen het besluit van Dgkgrnaf en Hoogheemraden van BifHiand dd ÜO Augnstua 11 waarbg goedkeuring aan de bogrooting van dien polder voor 1898 ontbonden werd om zoo zg dit noodig achten hnnne memoriën en bewgsstukken aan genoemd College in te zenden vóór den 28 OCTOBER aanstaande Tot dien dag liggen de stukken lederen werkdag van des voormiddaga 10 tot des namiddags 4 unr ter inzage aan het gebouw van het Provinciaal Bestour Korte Voorhout alhier i Gmvenhai e den 4 October 1898 De Gedeputeerde Staten voornoemd FOOK Voorzitter 1 F TAVENBAAT Griffier Stedelijke Gasfal riek te GOUDA De prgs van het gaa is G cent per M ea voor Kooktoestellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden peiceelon gratie aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichlgasmetors bedraagt da boor 10 ent por maand Bewoners van perceolen vao ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenen en van de fabriek lam n kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in bnor bekomen