Goudsche Courant, woensdag 12 oktober 1898

Donderdag 13 Qctober I80a dUste Jaargang INo 7708 GOüMHË mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda n Omstreken Telefooa Nt St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer iO Genten iroote letters worden berekend naar plaatsruimte t Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 AfeoBderiyke Nommers VÜF CENTEN KoninkHJke MaeMnate Pabrtek DE BONIGBLOBM Tim H van Schaik t Co gevestigd te Oravenhage Heppler traa $ 99 en a naby de Begeutesselaan BOFLEraANCIEES van Z M den KONUnQ van BBLOIE Indien gij hoesttl gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Snperior Drui enBorst Honig Extract FLACONS van 40 Ct 70 Cl en verkrijgbaar bjj Firma WOLFF Co Westhaven M9S Gméi O MIEBIËS Kleiweg E 100 Qouda B fl TAK MILD Veeratal B 126 te flouda A BOÜMAN Moordnekt J C BATELAND Boaloop B V WIJK Oudeuatrr M KOLKMAN WadiinmMf H t bMt ooMhiiddykMe ta JKmt nukkdykite poMimlddel vooc Unta fn envooraldamMdiKUulirKlKienwètk JÊÊmf Apprituur vu C H Miller 4 Ce VSKJf rlla B ltll 8tl l4 M ilett o I 1t S op naam en ralMdnmetk rtrntiirlif IM nWM mu rtHiiwKli M M tM ni a nrul4nH r UrlMtu Ari tï Niettve Loterij Nieuw flehk Den 20 October e k heeft de trokkiitg plaate vao de Eerste door deo Staat gewaarborgde Lubecksche Staatsloterij Vao da 50ü00 Nomrocra wordon ia den loop Tan S maandea 2 000 duB de helft verdeeld o or 6 klneaen met prijzen gelrotken tot een gOMinenlijk bedrag van 5 iDlIlioen 283 325 Mark waarooder zioh de volgende hoofdprijïen benoden eventueel Ëeii half millioeii Speciaal 1 a M 300000 1 M 20000 t 200000 8 h 10000 1 k 100000 12 a 5000 h 70000 35 a 3000 50000 83 h 2000 il 46000 2 a 1500 a 40000 164 h 1000 ik 35000 319 a 500 il 30000 435 h 300 23980 1 M 200 16 160 ISO 100 4 8 Van boreDBtaande prezen worden in de eerste klaase L500 tot een geiatnenl k bedrag van M 9B679 getrokken Voor de trekking dor eerste klasse wolke Tolgona ambtelyke bepaling op den aOsten OCTOBER e k is vaatgesteld bevo en wg aan Il ilve origineel loten a Mark 4 of fl 2 40 Kwart HUK 2 l SO tegen ini Ddiiig van bet bedrag of tegen rem bofirs Alloen origineel loten worden uitgegeven welke met hot LiibeokscUü Staatswapen tijn voorzien De trokkiagoa geschieden in het openbaar onder toozioht van regeerlngiorgaueo en waarborgt de Staat vQor prompte uitbetaling der prijzen Gratia voegen wij saa elke beitelling het ambtelijke plan waaruit zoowel do verdeeling der prijzen op de trekkingen der verBobillondu klassen alsOok de botrelTendo inzetten blijken 011 zenden wij onzon belanghebbenden zonder voorafgaande aanvraag de offioieela lijatcn na afloop van iedere trekking Aangezien het aantal der uitgegeven loteu betrekkelijk klein ïs en in weerwil daarvan leze lotery talrgke hoofdpryzön oplevert befltnat een zeer grooto kana een hoofdprija te kunnen behalen en is hier eone gc egenbeid tot winnen voorhauden zooali zg sleohta zelden trordt aangeboden W verzoeken derhalve met hpstelleu niet te willen aareoleu daar hot stellig ia aan te nemen dat de voorraad van loten spoedig uitgeput zat zijn WL auf maiiiidi iSinion Bankiers en Geldwisselaars HAMBUBO Wflf fMwrfiriu tegen liabi RbmnutUtk LentfniplJDen kortom yg iamatlietMi l Anlier Painlxiwiier Yat I aan ta wenden tegei Anfcer PainExpeiler il ioder hoiigea N AnkBr Pain Expeller Prjja 60 oeni 76 oant en 1 26 de fleait y orn dea In ét meoste Apotheken en by y AtWBiohter t Oo ta Hotiwdain Te GOUDA bg 0 LUGKB Apotheker Markt en bg WOLCF Co Westhaven 191 Chemische Wasscherij en Stoom Ververij DFJ wit en Gomp UÏKBOHT Spoe lige en nette aflevering Lage prUzen DEPOT bS Gez BECKERS in Modes j Turfmarkt 248 GOUDA i E CASSITO TANDARTS Grouda Turfmarkt S BËEKÜBBNl MAANDAG DINSDAG DONDKKDAG en zaterdag von S tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van Jl tot unt ZONDAGS niet FEANSCHE STOOMVEEVEEU 8N cheinisciie Wassclierlj II OPPËfVHIillMEli 19 Kruiiikade Botterdnm Gebreyeteinl door Z M den Koning dei Belgen floofddepOt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit roor het stoomen en rerren van alle Ueerenen Dameigarderoben aliook alle Eindergoederen Speciale inrichting voor het bIooqidx fan plnche mautels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enn worden Daar de nienwst en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg geatoomd of gererid warden odwluideljk roor de gezondneid volgeoB Btaal bewerkt Ven biede bel Hoofdprys ev MO OOO Hark De prijzen zyn do r aea Stalt Kegaraiideerd Eerste trekkiag 20 Oototrar Dltuoodiging tot deelneming In de kansen van de 1 Lübecksclie Staatslnterij Deze voordeel biedt nde door den Staat Liibeok gewaarborgde groote Geldloter erat volgens het plan sleobl EO OOO have loten daarentegen £ 6 000 priyzen zoodat de helft van alle loten zeker winnen moet I e prezen zijn da volgende I o hoogste p s 18 eventueel 500 000 Mark Premie van 800000 M 86 pr a 8 000 M 1 prija a 200 000 j 83 i 8 000 l K H 100 000 3 il 1 K00 B 70 000 164 I a 1 000 priJEen a 60 000 819 f h 600 k prijs a 45 000 486 a 800 pryzen a 40 000 86 a 200 1 prijs a 86 000 16964 a 186 Spryzena PO OOO 26 a 160 1 prija a 20 000 194 180 Sprgzenii 10 000 S008 alOOo 94 12 y a 6 000 2V02 Ek 58 u 29 en worden deze in eeuige maanden in 6 klassen uitgeloot De Hoofdprgs in de Ie klasia bedraagt Mark 80 000 stijgt in de 2e kl tot M 36 000 in de H tot M 40 000 in de 4b tot M 46 000 in de 6e tot M 60 000 in de 6e tot M 200 000 en mot de premie van M 300 0Qp event tot Mark KOO OOO De uitgave geschiedt in halve on vierde loten Voor de eerste prgstrekking die officieel op den 20 OCTOBER e k is vaatgesteld koet twee halve origineel loten aleohtsM 6 of 4 80 een halve origineel lot slechte 4 h 2 40 een kwart origineel tot slechts 2 1 80 De inleggelden voor de volgende klasseo zoowel als de jaiste lijst der prijzen worden aangegeven in het offioieele trekkingsplan voor zien van bet Wapen Tan den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer in de loter ontvangt oogovraagd onmiddellgk na de plaats gehül hebbende trekking de offioieele treKktngslijst De uiibeialing en verzending van de prijzen geschiedt door dlrekt en prompt aan de winnen en on der de strengste geheimhouding WHf Iedere Bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven BMT Men wendde zich das met de aanvraag om toezeoding van loten voor do spoedig p aats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 20 October e k met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr Bankier en issolkantoor in HAMBURG Duitsrhland Nieuw oaov rtroffen Prof Dr Liebors welbekend ZEVVW SBACHT BLIXIB AUeau echt met FabneVsmerlt tot Toortdnrende radioate en ma m zekere geneziog van alle selfB HlsH de meest hardnekkige itenuW jnynl miekten vooral ontstaan door tSffin afdwalingen op jeagdigen leeftp Totale genezing van elke zwakte Bleek zncht Benaawdheid Hoofdpüa Migraine Hartklopping Maagpijn slechte apgsTertering OnTermogen Impotenz Potlutione enz CJit Toerige prospectussen Prysper floach fl 1 fl fl S dubbele fleaoh fl8 CentraalDepot Matth v d Vogte Zaltbommel Depots M Cloban Co Amsterdam F Happol s Gravenhage Kalmmans de Jong iCtn Bottn dam Jjobrij on Porton Utrecht en bii allo drogisten Een ware Schal Toor de ongelukkige slachtoffers der ZeHberlekking Onanie en gehe ine uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s KLFBEWAKI G PAJEUcja HoÜandsche mtgare met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de veraohrikkel ke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het g ft redt jaarl ka duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlaga Magazin te Leipzig Neainarkt 34 fnnoo tegen inzending van het bedn ook in postzegels en in eiken boekhandel in floU nd altAimS MAOASIHB DIT Frïntemps NO UVEAUT ÉS Wij verzoeken de Dames die ons geittustreerd mode album voor het WlnteraelEOen noch met ontvangen hebben dit t willen aanvragen aan IM JULESJtLUZOTaC P ri Hetzelve woMt dan omgaand gratta en fpanco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrl van allf kosten aan huis met 6 7 verhooging BéfapérfUltkinlwr ti Unweul B i Dubbele Buurt B 10 JTAILLEUR LOTEN in de Verloting der mmui mwmm m mwrn Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn vo rkrijg baar bij A BRmRlHAl Z00 Prijs per lot f 1 10 im s Pateüt H StoUen inviMtt lUililCl Warming i er QrOMt Brfotg im urnen I alAntH SiolMk nrungên tist Antu ta w M HêdênaK wwtMosen XachahmHtigen t ithm Mk Uiift Mr umn tttia acharfoh H fMlM uur nu ml dimt fv i KiaMn tiaiilmdlimtm dim UHtr PItktt ibmIelmKfl ÊUttHilnfi HL S PrMMtltm und Ztugni ntt md tiMf kiUhUairi Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOFLAITEN ABCIITU7E1I EN LUSTEN oók volgens op te geven Profiel ISpoedIge aHeveriag Nette uitvoering Conciirreerende prijseiii bo jda Druk van A BRINKMAN Za Bultenlandsch Overzicht Drt wetgevende vergadering te K Rpi tftd heeft de motte Tan wantroawen in de regee riog Mngenomes met 39 tegen 37 atemmon Oe BolUkn beeft ée voorwaarden van de vier mogendbedan roor de bevrediging vbd Kreta en de instetliag van een aatonooni befltoar op but eiland goedgekeard Naar Renter uit KoQBtantiDopel meldt heelt de Saltan § lechtB enkele wenschen daarbg nitgeeprokeii Tbtns wacht men op het bevel aan Ëdhempacha om met de Tarksche troepen binnen een maand bet eiland e verlateo Zondag bad admiraal Pottier een conferentie met de vooroeamste Tarken van bet eiland te Haleppa Hy deelde daa in mede dat na het vertrek der Tnrkacbe troepeq de admi raala de volkomen benherming van alle bewoners zonder uiUo deriog waarborgen tg Eol len daartoe kan r eeriogea verzoeken de iDternationa e troepen op het eiland te laten totdat het bestnnr gebeel geregeld is De Mobamaedaoen sollen in lerbondiag tot ban aantal bg de bezetting der openbare ambten worden vertegenwoordigd Indien dwangmaatregelen noodig 7 q om de Tarksche troepen te doen heen gaan zullen de adroiraaU de inwooera 48 our vooraf waarKbowen opdat ly zich en honne gezinnen in veiligheid konnen brengen Mochten de Tarksche troepen niet bionen een maand het eiland hebben Terlaten dan zoUeo de drie gruote havenplaatien worden gebombardeerd De admiraals verwachten echter na het antwoord van den Sultan dnt de ontroiming op vredelievende wgze en zonder geweld zal plaats hebben Üit Berl a wcrdt reedg gemeld dat voor den beer Von Bülow die aU gezant bg dtn PauB zon aftreden een oprolgcr ia aangewezen Bet il echter een qoaeatie van omataDdigbeden of de nieuwe gezant weldra zal worden benoemd en naar Rome zil vertrekken Dit zal afhangea van de houding der carie en de reiultateo van des keizere reis naar het Heilige Land yit dit beriuht bigkt dat de geruchten omtrent een afbreken der diplomatieke betrekk ngen tuMchen Duitaobland en den H Stoel oojoist waren Wel wordt door de Fraokf Ztg de gavolgtrekkÏBg jvist geacht dat het ontslag van deji gezant Yoo BuIow zgn oorzaak vindt in de hniiding tan het Vatlcaan tegenover de FEVMLLETOM Gedenksohrliteii ua een Gelukzoeker OP AHNIBAL DE VONLELING Naar het Fratuok nooB W NUTTEBS 14 Toen had h een onderzoekecden blik in het rond geworpen en geluisterd of een of aoder geluid van verdachtaQ aard hefn zou waarschuwen op zijn hoede te zija Waarsohgalijk had geen zoodanig geluid zyn oor getroffen want na verloop van een minuut had hq de straat betredan Vgf schreden vao eea dwarutraat af bleef hv opnieuw stilstaan ditmaal voor een laag poortje Hij tohelde aan De deur ging open Na een lagen donkeren gang te zijn doorgegaan bevond hij zioh voor het loket van deu concierge Deze opeede het luikje stak zijo hoofd buiten en vroeg Wat is er van uv dieaatf vik verzoek mijn sleutel en wat licht va ler A u dr antwoordde Martial Hemel z t u het meneer Fabuleus P riep de portier nit ik kon uw gezicht waarlijk eerst niet tbaiabrenKOD Het is ook zoo tang geleden dat men a hier geslen heeft alles wel meneer Pabuleni M tUitstekend zeide de jonkman zooder ia het minst verwonderd te sqn over den naam waarmee de portier hem aansprak Franeohe pelgrimi en de toespraak van kardi naai Parocebi over een Pronich protectorift t orer alle katbolieke zeodiogawerken in bet Ousten Duitachland zal een gezant oaar Rome zenden die steviger het standpant zgner regeering in deze aan gelegen beid vertegenwoordigt Door enkele bladen wordt er aan herinnerd dat de tegenwoordige gezant een node be r ia vao over de zeventig die zich b gelegenheid van dan laatsten verjtardag van kriter Wilhelm ta Rome heeft laten vinden voor een soort erkenning der wereldlgke aanspraken van den Paus De KöIn Volkaztg c zegt dat bet ontslag Tan den gezant io geen verband aiaat met de toespraak tot de pelgrims doch reeds acht dagen te voren was uitgemaakt Van een afbreken der diplomatieke betiekkiogeo ii geen sprake verzekert het blad De wgziging in de taktiek van de linkerzg in Oostenrgk ten optiehte ran het Ve gelgk beeft niet by alle DoitBcbera lOBtemmiag gevonden In de eerite plaati niet bg de Bcböjerianen maar ook onder de leden van de Doitscbe Tolkspattg zgn er die zich niet kunnen vereenigen met het staken tsq de obstructie en meer voelen voor do strijdwgs van Wolf en SobSnerer De Ostdeotecbe Rundscbaa Wolt a blad meldt al dat Bareotber eea van de hakendate nationale Dalbiebera afgevaardigde van de stad £ ger de party vaarwel heeft gezegd Een van de gerftren die reien bg wgzigiog van taktiok vreesden is du4 niet denkbeeldig gbbleken hel gevaar voor Terdeeldbeid onder de Dnitsohers V De Pargacbe Matin € acht het slot aan den bundel van Engelaohe bescheiden betreffende FanjodA bet belangrgkst omdat daaroit bigkt hoe ernstig de Èngelsoh regeering den toestand acht De Figaro c prgst minister Delcaaté dat hy niet voor het dreigement geweken is en Marchaod heeft teruggeroepen maar dien eirich teroggewezen en misacbien een nltimatum roorkomen beeft door te zeitgeo dat de Engelsche regeeriog niet het onmogetgke van hem verlangen moest De PargBche correspoDdei t van de Time8 ziet io het ongewone pubticeeren van deze atakken voor dat de onderhandel ogen tot een resultaat hebben geleid een bawgi dat de Engelsche regeering zich den pas tot elk rergelijk op het stuk Tan Eogelanda of Egjptes uitsluitend reobt deze twee namen worden io de ptiikkco dooreen eobruikt op bet Ngldat beott wi len afsnydflo De gehf Ie natie neemt nu als t AlloDB 1 zooveel te beter Kyk geen kwartier geleden zeg ik togon mijn vrouw wZiJD er brieven voor my onderbrak Martial Twee meneer Geef dan hior Ziedaar ren hier Is uw sleutel en licht Niemand zeker naar m j komen vragen F Pardon er is wel omand geveeit Wie dan F Uw vriend die groots u weet wel met rood haar en roodo knevels dte zoo vloekt on die zoo d gekken naam heeft Trabucos P Juist die Eergisteren is hij hier geweest en gisteren weer Hij scheen nog al teleurgesteld u niet te vinden eu vloekte dat myn vrouw Bd behalve Trabnoos niemand P Neen mijnhesr geen hand zelfs Hier zün de portkosten voor de twee brieven père André en Martial liet een geldstuk in des ouden mans hand glgden Ik zal a teruggeven zeide dezs in zijn vestzak scharrelende naar de w ae der kellners Neen laat maar bet is zoo in orde O meneer dat is edel van o ja o zeker dit is soboou en edel dit mag ik wel zeggen Martial onttrok sioh haastig aan de eenigszins overdreven dankbetuiging van père André Vlug besteeg hy een krakende hosten trap en opende eene vermolmde deur die toegang gaf t t de derde verdieping Hij trad een kamer binnen aloot de dear achter zich en schoof er een grendel voor ware toor de opvatting van de regeeringipartg € t Londen wordt aan de Pargsche editie van de New York Herald geseind dat volgens eeo gezaghebbend aardrgkskandige die door de Eogalscbe regeeriog dikwijls geraadpleegd wordt aea oplossing uit de moeilgkheid met Faajoda kon goTonden worden als beide mogendbedan benilligdep ia een toewgiing van het Ngidal tot Fasjoda aan dan KongoVrg staat In 1894 beeft Lord Hoaeberry dat gebied reedi aan koniog Leopold willen verpachten maar op naodriogen vao Fiankrgk en Duitschlaod werd de orereeokomat vernietigd Verspreide Berichten y nnEYFvs Oikterenmiddag even voor twee unr werd de port cochère van bet hotel ran Zola opeogedaan en werd iu een stampvolle vestibulet terwïfl de agenten bet pobhek op st aftt io een legden kriag terug hielden tot den gereobfelgken verkoop overgegaan Bet eerate Toonlarp een eikenhouten tifel werd na kort opbieieo toegealagen voor frs 32 000 en daarmee was M verkoop afgeloopen DelPargsche ministerraad heeft de heropening VBO de Kamers op den 25en bepaald en beraMilaRgd over de bervattiog van de werkzaamheden De miuiiter van buitenlandiche zaken kondigde de oitgaaf van rersobeiden geel boeken aan Ond r het opschrift Opgepastt waarsohuwt Yves Guyot in de Sid Ie de werkstakert Bg herinnert er aan dat men nooit geweten heeft wi op 2 Oeoember het piitoolsohot loste dat de fifitlade op den Boulevard Bonne Nonvelle teo gevolge had Dat zg das oppassen tegen allen die de eohryfer iu het begin de Ligue Déroalède genoemd heeft en die al te y erig zich ioonoD voor bon belangen die ben willen meesleepin in oobflicten Laten zg lorgTildig nagaan vanwaar zg komen en wie zg zgn I Lfltan zg rich herinneren dat lieden die vervatschers tot helden verheffen in taat zgn tot a lef DCIISORI AVI Ëen Inebtballon die do vorige weak Woensdag te 12 unr bg B rlgo met drie personen was opgeitegen kwam weldra door eea oevellaag in een volkomeo heldere lacht met algeheele windstilte zoodat de r izigers niet meer wisten in welke richting zg werden gevoerd Ia plaats van de kou waartegen ry zich hadden gewapend was het boven de wolken zeer bwt en ale g de thermomftar tot 32 Hoofdstuk VI De Hbbbbro De woning zooeven door Martial betredan be Btond uit twee gedeelten Io de eerste plaats eene antiehambre waarin alles ontbrak wat naar meubelen tweomde en welke bg dac ook doorging zonder er zioh een oogenblïk op te houden on voorts oen oort slaapkamer alleen oen verwaarloosde legerstede bevattende benevens een paar stoelen eea houten tafel en een leeaenaar e Op den sohoorsteeumantel naast eene ouderwetsche pendule sag men een vrq groot aantal flesschen sommigen gevuld anderen ledig en welker etiquetten aanduidden dat de inhoud uit rum of eoKuac bestaan had of nog bestond Pypen tabak een suikerpot oen groote puncbkom en een spel kaarten bedekten de tafel Ëen klein kastje terende van den schoorsteen bevatte een kleinen voorraad hout en ateenkool Martial maakte mot behulp van deze brandstoffen bioneD weinige oogenbhkken een verkwikkend vuur aan Dit gpdaan wirrp liij kick op een der stoelen doorliep de beide ontvangen brieven verbrandde te ns lezing en bleef toen meer dan een half nur onbeweeglijk in bet vuur zitten staren Na verloop van dien t d sprong hij overeind opende een kast soeht ait ondersebeidene kleedingstukken er eeoige uit en wierp deze op het bed en na haastig zijo zwart gewaad afgelegd te hebbeo begon hg opnieuw toilet te maken of zich ta vermommen Hij verruilde de afgelegde pantalon met een lichtkteurige slo om zijn hals een groenzyden das terwijl een oud versletró en minstens drie vingera te kort vest bsnevena een daflelBohe oveijoa d jn vermomming graden Reaumur De diobti wolkonmaasaonclrr ben geleek op een oitgestrekt gebergte met diepe dalen en aehitterde als gletsonere terwgl de scbadow vao den ballon omgeven door een reusaehtige vurige elips aieb er op nfteekende Alleen het geluid ven apoortreinoDt bet blaffen van honden enz verraadde de nabgheid van bewoonde treken Na een tocht van S nar boven de wolkon liet men den ballon dalen en zonk hy als in de diepte v q reusachtige bergen tot plotieliog de aarde liohtbaar werd en de reizigers aleohts even den tgd hadden om zich aan het netwerk vast te klampen en den icbok der landiug te breken Zy kwamen ongedeerd 90 kilometer TBo Bertgn neder BINNENLAND Dezer dagen bevatte De Graafsobapper een aotirevolotionnair weekblad nit Gelderlaod s Ooêthoek de volgende opmerking i Ooze vrienden ta Franeker hebben en prachtige overwinning behaald Daar is terstond rseda bg eerste atemmiog deze week ter vervan ing lan een liberaal lid der Staten een anti revolationoair de beer H Kambtra gekozen en wel mat 2346 stemmen tegen 2184 op den heet H ds Koe liberaal Indien in Frroeker deren zomer even goed gestemd was geworden zonden Fzieetsods Staten om geweeit tijn Thans is er de verbooding 26 liberalen 22 aotireToIntioonAiren Nog 3 zetels en ook Friesland is om Io Zoid Uolland nog 5 zetels an ZoidHol laad is om De liberale meerderheid io de Eerste kamer kan tegen een stootje doch een van die alle moet toch het laatste zgn Dit gaf den redactie van De Nederlandaohe Werkman aan eiding bet volgende te schrgveo Wy gjlooven niet te veel te eggen wanneer wg opmarken dat dit bericht veel te denken geeft t Is volkomen waar dat da liberale meerderheid io de Eerste kamer tegen een stootje kan maar teven waart is hst dat van die stootjes toph een bet laatste moit zgo Wat is toch de reden van die verliezen die de vryzinnigeo telkooa Igden Verliesen die elk op zioh zelf wet niet zoo groot mt eo Bcbgoenf maar die te zamen het gebonw van den vooruitgang ondermgnen en eindel k doen instorten Wat ia daarvan toch de reden Voor een goed deel is het een gevolg van voltooiden Toch achtte hij hqi nog noodig en gsweneoht om met oon aoort van gom zioh van zwarte knevels te voorz en Thans wierp hij een blik vol zelfvoldoening in deu kleinen xakapiegel nam de kaars ea verliet de kamer Halverwege de houten trap bliea hij het licht uit om te voorkomen dat z jn veranderde kleeding p2re Audré moobt opvallen an diens nlenwsgierigbsid die zeer spoedig opgewekt werd gaande maken Miasohien wordt het van nacht wat laat riep hij in het voorbijgaan da congierge toe Ia dat geval zal ik driemaal sohellon ton teeken dat ik hot ben Mijnheer kan gerost zpo gang gaan Mijnheer kan komen op het kan niet aohalen welk nur van dag of naoht en het zal my steeds eon genoeglgken plioht lijn te openen Andermaal betrad de jonkman den langen duisteren gang en verliet de woning in de itraat Masarine Te dier tyde bevond zioh in de straat des Posfes OHgeveer in bet midden daarvan een tamelgk be ruoble herberg Aan don gevel prgkte een groot bord met do woorden Logement t OPGIZITTB HONnJE I Alle Boorten Bieren Warme pnach vqf e at per glas Biljart Speeltafel reriftf venoifi