Goudsche Courant, donderdag 13 oktober 1898

ïKt Spaarwcgverbladlo OBD l S i £ i Z r SODDA KOTTISniMrlea nna U IS 111 68 8 11 S iJ P 67 4 68 1 6 6 1 7 e 6 18 1 14 6 1 1 88 1 80 4 4 16 6 8 4 IS 6 88 6 61 6 18 7 81 U 6 6 Ï0 6 40 riO 80 7 60 t iS l Ó l lO HO i 6 40 D door 11 86 U 60 18 87 11 64 H 08 18 47 80UDA BBN HiAO 1819 18 68 8 14 8 46 1 8 1 19 1 88 1 4 1 88 8 48 4 16 6 8i 6 64 16 7 84 J l g 88 9 67 10 14 11 16 6 66 88 48 4 8 46 8 10 a6 10 44 11 46 7 46 7 68 8 84 S 8 8 eOQDA AUSTtBDAU ioad 1 8 14 9 48 10 6 4 11 80 7 61 8 lO lT 10 88 Amat W 8 01 06 10 86 18 48 6 00 87 8 40 10 01 11 87 iAmat O S 8 90 8 98 10 60 108 618 8 66 10 18 IMI 07 10 1 9 8 10 61 CO 1 DA 11TB8CH 1 tiesver 10 67 18 00 IJ 10 18 68 8 80 8 17 4 88 MO nu I 8 87 6 87 11 8 18 87 8 46 8 84 6 46 11 46 11 88 1 86 8 08 8 60 6 04 Ulreclil 6 86 8 HS 1 43 8 37 8 49 9 00 9 80 10 16 10 38 11 38 18 08 1 37 3 08 8 88 3 66 4 48 6 88 8 33 t 6 7 68 Woerden 6 49 8 68 8 0 1B 10 38 11 66 U 94 3 47 4 1 66 7 18 Oud 8 14 10 4 4 84 Oonda 8 87 9 0 9 88 9 68 lO l U IO 18 11 8 1 3 40 4 87 6 80 8 10 7 8 8 86 im t fH 7 06 8 10 9 06 11 16 8 68 8 46 4 46 80 7 4 9 4 A W 7 90 8 86 9 90 11 80 8 08 4 00 6 00 86 8 00 10 8 JiM lit l V 18 61 8 68 4 47 6 4 7 49 8 49 1 1 de betere orgRoiutia der kerkelgke partjjpD en rooral vao deo iorloed hunner pera Tal TftQ kleiopre eo grootflre btaadjei bo werken ja r in jaar nit de tcbare die langzamerhand onder den invlopd rao het daar geschreTene komt en het verdere hehoe ren wg uiet earn te Termeldeo Wrt moeten wy daartegen doen Niets ligt meer voor de hand Ook vg moeten door popalair gefchreren goed gere digterde Tolksblaadjes oeze beginselen rerdedigeo oDze vyaoden bestrydeD Op ieder onser rnsi de plicht danrtoe naar fermogea mede te werken Men Vergete dat geen oogenblik 1 Naar aanleiding van deze zeer juiste tegen opmerking meenen wg ook in onzen kring b tonder de aandacht te nioften veitigen op dit geil ustrtted Vulkablad cDe Nederlaadscbe Werkman Dat besturen van liberale kiearareenigingen de verspreiding van dit blad eena bevorderen 1 De kosten daarvoor zgo gering en gemakkelgk te dragen Zg zonden daardoor onder het volk f ezonde id en knnnen verspreideD bg wgze vao teiiengift tegenover al het geschrgf Tan antiravolationnaire blaadjes wier invloed niet zoo groot zon sgn wanneer zetfa liberalen niet zooder aan het gevaar te denken dat voortkomt uit de versterking van honne positie zich daarvoor interesseerden en misleid door het getoep van daarbg belanghebbenden of eigengezindeo dit op allerlei wgsen steaodeD in de gedachte dat zg daarmee voordeel zalleQ behalen Ooze tegenstanders zgn op dit punt veel praotiioher Zy doen allea om den inrloed van bun eigen orgnan te versterken maar tevens om anderfl bladen tegen te honden Vete liberalen do dit niet Zg werken liever haa bestrgders in de hand Dit alles is voor ona een reden te meer omeens met nadrnk te wgzen op de roepstem an Db Nedertandscbe Werkman en op hetgevaar dat dreigt tengevolge van de bondingdie vele libfraleD gedreven door een al tegroote vrgzinnigbeid aannemen tegenoverbladen welke hen en hadne beginselen steedsbeatrijdes Middelb Ct Bet bestaor der Maattchappg tot Nat van t Algemeen handelende ter aïtvoering van een besloit der algemeeae vergadering van 2 Jani jL heeft zich thans met een nitvoerig adres inzake het woningvrgggstnk tot H M de Koningin gewend Op last van den Borgemeester te Haarlem Kollen gedorende de Ibting voor de militie die gister ia aangevangeo de herbergen in den omtrek van bet lotingagebonw aldaar eiken dig tot na aAoop der loting gesloten moeten ign Op zgn verzoek is aorvol ontslagen met aanspraak op pensioen du heer F H Tborbeoke rgkaontvanger te DeWt Ter aanvullïiig An het bericht over het Rpeen van het Wilhelmus door de militaire muziekkorpsen kan het volRende dipnen Qouda 7 Moordrecht door 8a Kiouwerkerk 7 St OapoUe 7 46 Ratlerdam 6 80 7 16 8 S6 8 4S 8 4 8 66 C6 16 7 86 7 88 6 68 8 08 6 11 8 1 86 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 ftotterdan 3apoUe HiouwerVerk Hoordraclit 8oada 8 88 7 46 8 U 8 80 8 48 8 61 8 08 a 08 7 8U 7 48 7 68 8 07 1 11 flouda Zevenhuiten Moorkapelle Zoelermeer Zegwoard Voorborg s K lf i 7 40 ï ïïagT V orburg Zoelermeer Z i aard 8 6 7eTonhui eu Moerlapelle 17 ouds 8 8 84 7 61 8 14 6 6 7 7 98 7 04 6 80 6 86 6 48 8 03 IJouda Oudow Woerd irtrechl 8 08 8 86 3 66 Aangezien bg de revoe voor H M de Koningin door de muziekkorpsen het Wilbelmns op verschillende wgz werd gespoeld is door den minister van oorlog aan den commandant van bet regiment grenadiers en jagers opgedragen om alle kirpsen welke staf of andere moziek hebben het tempo op te geven waarin het oode Wilhelmus moet worden gespeeld o is ter koQuis van de veracbillende korpacommaodanten gebracht dat wanneer H M troepen inspecteert het Wühelmas nienwe toonzetting moftt worden gespeeld Gemengfde Berichten Di nntbode gevraagd £ en der Haag che bladen bevat de volg nde advertaatie Door eene Indisohe famili klein gezin wordt terstond gevraagd eene moderne elegante Dienstbode van frttsoenlgke familie üefat eene Haagacbe Loon t 200 sjtars kan op veel verval rekenen Vroeg opstaan geeo vereïsebte Uitslapen ge oortoofd Piano en salon ter bexcbikkiDg van familieleden en vrgers Hét kistje sigaren van den buisheer fetaat ete di op de schrgftatel Het snel verminderen van portwgn an madera al geen ergernis wekken Op het wegraken van kleinigheden zal niet worden gelet evenmin op het breken van servies Uitgaansdagen geheel naar verkiezing Vrge beschikking over den haissleutel Br fr lett K B U I S aan bet bureau van dit blad De ascasl Dezer dagen trouwde ia eene gemeente een paartj nnmen hun intrek in een allerliefst boisje dat ze r net werd gemeubileerd toon op zekeren dag zïeh een deurnaarder aan de woning vertoonde met twee zgner trawanten De vroow des boites Ifet de heeren binUen waaroa de deurwaarder haar met de orastaodtgheid bekend maakte dat manlief alsvrggezel verzniad had zgn inkomsteobeiastiog te betalen waarom nu beslag werd gelegd op de nette meobe tjei waarvoor bovendien een der trawanten achterbleef om te zorgen dat da spnlleijes niet zonden verdwgoen Toen manlief thais kwam werd natonrlgk zoo spoedig mogetgk gezorgd dat eurwaarders trawant het nette ko itje verliet Het Dbl bericht dat onder het personeel der trammaatachappg in den Haag oonduotenrs koetsiers en stAlpersoneel ongeveer 400 man Zaterdag door de directie f 2000 is verdeeld in Terboodiog tot de traktementen en het getal gepraesteerde dagdiensten hg gelegenheid van het drakke verkeer in de inboldigingsw ek Alle beambten kregen daarenboven do overuren betaald In parcel 172 aan de Heerengraoht bg de Raadhnistitraat te Amsterdam ïs gereatigd da firma Becbt Co Het perceel beroemd door antieke bonworde was gereataureerd niet verbouwd en reedshad de firma Jansen Co behangers en stoffeerders een voorraad rollen tapgtgo deren linoleum enz aldaar geleverd om de veVBchiUlende zalen te deporeeren Toen de werklieden van de firma hiermede zouden beginnen bemerkte men dat allea gedurende den nacht verdwenen was Onbegrgpelgk want de rollen linoleam en tapgten waren ettelgke boaderden kilo zwaar Evenwel het brutale stukje was geaebied en deels onder leiding van da Ie reotie deeli onder leiding van den beer v d Groot hoofd inspaoteur aan t politiebureau Lauriergracht werd een onderzoek int esteld Da rechercheurs Krol Bost Meger Van Ingen en Weverling spenrden in alle richtingen en hadden het gelnk de masBemattea c in beslag te nemen Nog meer er werden ook drie erdaobteo oude bekenden van de justitie in arrest gebracht waarvan eenigen hier en daar iets van de gestolen goederen hadden verkocht g 64 10 11 ll U ll Sl ll iH 11 S6 ll 11 61 18 88 68 10 18 10 88 10 8 10 48 10 40 0 88 U 47 11 18 11 80 11 41 11 61 It 11 87 11 86 10 11 10 17 10 88 10 43 10 64 9 4 door 9 08 18 06 11 67 10 1 AU zoodanig zgn voor den officier vanjustitie den beer Baart da la Faille geleidzekere J F E P W 8 en Prederik W T De gestolen goederen zgn voortoopig aan debetrokken firma teruggegeven Tgd Omtrent de poging tot hel doen ontsporen VAD ds gaitram op den Looedutnvchen weg wordt nader het volgorde medegedeeld Reeds een paar malen vond oien op den straatweg onder de gemeente Looadninea steenen op de rails liggen Aanvankelgk dacht men niet aan boos opz t doch Zondagavond bleek dit duidelgk daar m n toen de eteeuen tosRchen de rails gelegd met zand had overdekt Da toeleg miilnkte echter daar de teen n verbrgzeld werden en de tram in bet spoor bleef Rechtzaken Door de arroDdiiBemeoia r chtbaDk te Rotterdam werden gisteren da rolgeode ffODoisaeD geweien A r L 25 jaar joower te Gonde wegens diefstal fan een horloge tot 3 maanden gerangeniiitraf Verdpr requireerde de en oBt offic mr J Oe Joiielin de Jong 14 dagen gefangeni atrai trgen H S 23 jaar kaaspakboiiknecht te Gooda die den 6 Aag te Sobounhoren iu de Lopikeretriat den veldwachter B Haakman die bem wegene een plaatshebbende reohtparty Ta tgegrepen bad zoo hebben oitgeBobolden oor aap en tafaard en bem 2 slagen op de linkerwang zon hebben toegebracht Onder het opschrift Troelitra Toor den recbterf leest meo ia De Sociaaldamokraatt bet Tolgeode Op 31 Juli j l bad te Leeawarden een meeting plaata ona da beschikking fan den officier van justitie te Leeawarden in ziks de klacht wegens meineed tegen Gatze Haitima te cntiaeer n In twee afzondetlgke lokalen bg Yiaser en in Hotel Centraal werd de meeting gebonden Bjj Visser spraken achtereenvolgens Berg meier Troeltr Bar en Valk in Hotel Centraal Bax Valk Bergmeier en Troelatra Bet is naar aanleiding van een verilagje dat de Hervormer c gaf van Troelat a s rede in Hotel Centraal dat dese zich thans voor den rechter heelt te verantwoorden De borgemeealer van Achtkarapeleo nl heeft het nommer van De Hervormer waarin dat verslaüje voorkwam opgezonden aan den officier van justitie te Leeuwarden om dezen opmerkzaam temaken op de doorTroeUtrageaprokeo woorden die z i voor dien officier beleedigend waren De in do rgaderiog aanwezige politiebeamb en hadden vsn de woorden waarin Troelstra tot de oonclnsie kwam dat de officier van joatitie in ign beschikking bel publiek trachtte te misleiden een proces verbaal ge maakt dat in dun vorm eeuigszins van De Hervormer afweek maar toch dezelfde beBobnldigiog bevatte Toen Troelstra op 1 Ootober j l voor den rechter van in truotie veracheen werden hem deze beide stukken loorgelsgd en beeft hy zonder zich voor den onderling ofwykenden vorm der beide verslagen verantwoordelgk te stellen bekend het daarin vervatte feit van opzeltelflke mialeidilig lan bet publiek door vetzwggiag of verdraaiing an hem bekende feiten in zgne beschikking aan den officier van joalitie U Lpouwarden tan laate te hebben 6 86 17 87 1 84 41 8 47 l 6U S 4 4 06 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 1 44 1 64 8 01 8 08 1 14 s n 4 06 4 84 4 66 6 7 6 18 t SJ 6 87 6 16 4 4 38 4 89 4 68 6 04 6 16 li 88 1 86 1 41 1 66 8 08 8 17 4 0 4 87 10 88 e 66 7 10 7 18 7 89 10 17 10 34 10 41 11 18 8 48 6 6 84 4 10 34 10 64 10 09 60 8 10 9 07 9 88 8 8 4 10 84 11 10 Zooala reeds uit oen der verslagen bljkt heeft Troelstra op da bewn te meeting versebillende onjuistheden in de beschikking aangetoond Daarbij alolde hg de vraag zgu deze opzfttelgk aangeb aoht of het g6 olg van onkunde n dwaling Na te hebben aangegeven dat en waarom ds officier van joat lie beier moest weten indien hg geen idioot was hetwe k men toch niet kon verwachten kwam bii tot ila ooDclosic dal hier niet aan dwaling doch alleen aan opzet ken worden gedaobt De kwade trouw van den officier bestond hierin dat bg om de agitatie voor de Hogerhaizen met zgne beschikking te smoren het publiek eene bepaalde meening heeft willen opdringen en daartoe feit n verkeerd vooratelde IVelke oveitoiging de officier voor zich zelf bad omtrent de schuld of oneohold der Hogerhuizen werd door spr niet besproken Zgn aanval waa alleen gericht op de wgie waarop de officier het pi bliek onder een zekeren indruk hfeft trachten te brengen Nadat aldus inhoud verband en bedoeling der gfÏDCrimioeerde woorden door den verdachte waren toegelicht kon bg overgaan tot de mededeeling van de motieven der door hem geoite beachnidiging Het verhoor op 1 Ootober werd verder geheel ingenomen door de behandeling van het beweerde alibi van A Ogkstra Op 8 October had het tweede verhoor plaats waarbg de bebandeling van het alibi van A Dgketra is voortgezet en bovendien zgn behandeld de hoogte van de opening in het venster waardoor de eerste inbreker zoo zgn geoprongen en de zoogenaamde komedie Toen aau daas zaken drie nren waren besteed eo Troelstra nog verscheidene punten de beBobikking rakende te behandelen bad werd hot verhoor tot Donderdag 10 uur gesloten Als de instructie op d ze wgze doorgaat en de openbare bebandeling op deselfde wgze zal worden gevoerd kan de strafvervolging tegen Troelstra de aanleiding zgn tot een litgebreid onderzoek loopsnde over de geheela zaak waarbg overlegging van de stukken in sake gebrs Hogerhuia eo in zake Haitama niet kan nitbigven en waarbg de meeste nieuwe getuigen sollen worden ehoord Daar hiermede het dool van den Open Brief dien bg na weigering van gratie aan den officier dacht te richten zou zgn bereikt ia het voorloopig overbodig dezen te publioeeren Over de wgze waarop men bem in de instroctie behandeli verklaarde onze partggenooi sicfa zeet tevreden STADSNIEUWS GOÜDA 12 Ootober 1898 VBBGADEBING tas obh GEMEENTERAAD op Vrgdag den Uen Ootober 1898 s namiddags ten 1 uur Aan de orde De benoeming van een voorzitar en vantwee leden van het slembareau voor de verkiezing van eea lid van den Gemeenteraad inheF tweede kieidiatriot Het voorstel tot wgzigiog der gemeentebegrooting dienat 1898 aandeel in de kwadepoaten van Bgkabelaatingen Ala boven PramiSn aan brandspuitlieden Het voorstel tot bat verleeneo eenergratificatie aso de gemeente ambtenaren Moerkerk en Vermeij Bet voorstel tot definitieven aankoopder aan den atwit toebehooreude spoorweg gronden benoodigd voor don aanleg van eaawandelpark De reclames tegen aanslagen in de plaataelgke directe belasting naar het inkomen dienst 1898 De afdeeling iGoadac der Evangelische Maatachappg hield giateravocd in bet kerkgebouw der Remonstrantsobe Gemeente alhier een openbare vergadering waarin ala spreker optrad de heer Q J van Woerden Evangelisch Colporteur der E M 8 61 1 88 D door 8 60 10 04 10 11 10 18 10 86 10 34 7 66 8 08 8 0 8 1 8 86 in 10 64 11 0 8 87 10 10 De D treinen alMn 47 Ie en ie kl Elk 8 14 I reiziger moet zich 10 01 bovendien voorzien van 10 07 lO aol een bewijs i f O M 7 86 1 80 10 8 ll O 8 8 D door 8 6 10 10 18 10 81 10 88 10 88 7 68 84 8 16 8 8 8 84 11 44 11 8 9 88 10 6 84 I 9 48 8 69 I 10 10 10 f 7 80 7 66 8 18 18 8 80 8 8 60 7 48 De heer van Woerden heette den aaowezigeo een twintigtal personen welkom en onderstelde dat de saak waarvoor hg optrad hier niet onbekend was wgl het departement Gouda reeds tweemalen bgeenkomsteo als deze gebonden beeft Zgn doel waa dezen avond een beschouwing te holden over het Jeztiïtisme en de Evangelische Maatscbappg in verband met het woord van den profeet Amos vervat in Hoofdstuk ni vers 8 De leeuw brult wie zoo niet vreezen De Heere spreekt wie zon niel profeteereo Na een schoon tafereel geachatst te hebben van den leeuw in gevangen ataat en den koning der dieren in de wildernis vergeleek apr den leeuw bg bet Jeznïtisme het brullen bg een dreigend gevaar de vreezo bjj de zwakke Protestanten en den kloeken jager zonder vrees bg den jongen moedigen zoon der bervormiDg De geschiedenis der hervorming haar snelle voortgang ondanks zooveel tegeostaod zette spr uiteen om daarna over te gaan tot een korte beschrgving vaa bet ontstaan der Jezoïtenorde De stichter Ignatiaa de Loyola was eerst een Spaansch krggsman die voor den dienst ongeochiki geworden zich op de stadie toelegde de priesterwyding verkreeg en eeuige geestelgkeo om zich vereenigdv met bet doel een nieuwe orde te stichten In 1540 vertrok Loyo a naar Rome en verkreeg van den Paus de goedkeuring en bezegeling der nienwe orde benevpns een kerk geheaten sjezusa die aanleiJiog gaf tot den naam Jezuïteo Volgene apr ia het doel der orde vernietiging van hst werk der Hervorming en heratel van de alleenheerschappg van den Paos Eenige der meeatbekeode atellingeo van de orde werden nu besproken zooals ahet doel heiligt de middelent en de leer van abet stille Toorbeboodf Yervolgeos werden door den spr eenige beginselen van de Jezuïteo en van de Evaogeliache Maatscbappg tegenover elkaar gestald De geachiedenis van de orde toont dat zij optrad met de kracht van een leeuw en als het are gefu kindsheid heeft gekend Groot is de invloed dien zg zoowel op godsdienstig als op maatachappelgk gebied in den loop der tgden heeft aitgeoefeod Ook in ons land is die niet nitt ebleven spr herinnert aan de vele vrgheden die onder Koning Willem II aan da li K zgu toegestaan kloosters en semioariSo en bespreekt nitvoerig de gebeurtenis van 1853 faal harslal der Hiërarchie In hetzelfde jaar werd de Evangelische Maatscbappg opgericht met bet doel om op te treden tegen den invloed van het Jezuuisme Vele Protestanten scharen zich nog niet iu deaan atrgd volgens apr komt dit voort oit onbekendheid met de geschiedenis on ordiageIgke verdraagzaamheid en gemakzucht Spr noemt thans eenige vereeoigiogetï die voor hetzelfde doel arbeiden en verklaart dat de Evang Maatscbappg zich ook op politiek terrein bawsegt zonder zich evenwel aan proselietenjacfat over te geven of aau zielljes winnerij te don Met een slot in poëzie herinnerende aao de bekende woorden van Lutber op deo Rgksdag ta Worms eindigde de beer van Woerden zgn fade Begunstiger dezer vereeniging kan men worden door eoo bgdrage van f 2 50 en lid door betaling van f 1 per jaar waarvoor man tweemaal per maand bet orgaan ede Protestante ontvangt Hedenmorgen had een aanvaring plaats ter faoogte van Eortenoord Bet schip aJobaonae schipper Oadakber voer tegen de van Rotterdam komende Leeuwarder boot dientengavo ge beeft de ajuhannsf be angrgke averg bekomen Kbiupcm a d IJsn Alhier is een vereeniging geslicht van klompenaakers uit de umliggeade gemeenten Bet doel is onderling de benoodigde boomen ta koopeo tegan voste prgzeo te werkeu en niet tegen elkander te eoncnrreeren HAziiaswontiB Twee meisjes van ongsveer 18jarigen leeftgd alhier waren Zondagmiddagomstreeks hatfdrie een wandeling gaen makennaar Boskoop en vervolgden verder hnu wegnaar Alfeo waar zg s avonds omstreeks halfzeven zgn gezien door een persoon oit degemaeate Zg hebben ban wag toen vermoedelyk terug genomen langs den Rgndijk en dekade langs de Papenvaart met het vooinemeobinnen door te loopen niettegenstaande hetpad erg moeilgk is om Ie passaeren tsrwglmen ook nog over planken en aan draai moetkoman over de sluii Daar achgenn zg doordednistarnis en het roode kroos bg den Rietveldsehen moleo misleid eo in het water geloopen te sgn met het treurig gevolg datbeiden zgn verdronken De een was een eenigedochter Mina de Kort en de ander een wees Margtje Groen die van kind af hg haar oomen tanta is grootgebracht L D OuonsKiu AAK DEN IJsii Alhier hebben Zondagavond einstiga ongeregeldheden plaats gehad Een 10 tftl in baaohooken toestand verkeereode jongelieden uit Capelle vielen zonder eenige reden de boowmaoswouing aan van Fopb Rgkaart iu de Kromme ia het achterhuis verbrgzelden zg de ruiten en trachtten zg de deuren te forceeren De bewoners verweerden zich wakker zoodat daar menige gevoei go alag werd toegebracht Do inmiddela ontboden politie geleidde ben naar t dorp Bier vie eo de Capelleuaars die veel romoer maakten de borgers aan die ben volgden en bad een formeel gevecht plaat waario bloedige slagen vielen Met behulp der borgers werden 5 der belhamels gearresteerd en ten raadhoize gebracht vóór den burgemeeater in voorloop g verhoor Tegen allen wordt proc s verbaal opgemaakt en t ia te hopen dal de Justitie de daders zéér gevoelig zal straffen De verontwaardiging over deze door nieta gemotiveerde aanvallen en oobesniade handelingen van personen wieo niemand ieta in den weg legde is algemeen KaDtODgerecht te Gouda Zittting van Woensdag 12 October 1898 De volgende personen zgo veroordeeld wegens Loopen langs dan Spoorweg D V d P en O N te Goada ieder tot f 1 of 2 dagen hsobteois K v R en M V R te Reenwgk tot 2 maal t 1 of 2 maal 2 dagen en voor loopen in een Weiland gedurende de maand Juli ieder 2 maal f 0 50 of 2 maal 1 dag hechtenis Overtreding Prov reglement IJ te Gouda tot f 1 of 1 dag hechtenis 5 Maal overtreding Prov reglemeot P C V d K te WadJingaveon tot 5 maal f 1 of 5 maal 5 dagen hechteois Overtteding Prov reglement C V en N W te Waddingsrsen ieder tot f 1 of 1 dag hecbteois en A R te Nieuwerkerk a d IJssel tot 2 maal f 1 of 2 maal 1 dag hechtenis Vissoberg overtreding J P te Moordrecht tot f 1 of 2 d b en H H en J A R te Gouda ieder tot f 3 of 3 dagen hechtenis Politie overtreding te Gonda A W B en H A T te Rotterdam ieder tot f 1 of 2 d h H B L te Gouda tot f O 50 of 1 d b C J V W en C 1 G ieder tot f 0 50 of 1 d b A J E tot f 2 of 2 d h en P S let f 1 of 1 d h allen te Gonda Overtreding politie verordening Gonda W M te Hillegersberg tot f 0 50 of 1 d h A V E tot f 1 of 1 d h 1 J IJ lot f 0 50 o 1 d h C V en A K ieder tot f 1 of 1 d h A H tot r 2 en f 1 50 of 2 d ea 1 d hechtenia en R L tot f 2 of 2 dagen hechtenis allen Ie Gonda Overtreding Strafwet P K te Rotterdam tot f 3 of 3 d h E U te Gouda vrggesproken Openbare dronkenschap P L C V d K K H Dllen te Gooda en C V S te Nienwerkerk a d IJssel ieder tot f 1 of 2 d b W J A te Boskoop tot f 5 of 3 d h R L te Gouda tot f 1 of 2 d b J K Ie Rotterdam tot f 1 of 2 d b D M G te Gonda tot f 6 of 3 d fa K M te s Gravenhage tot 2 of 2 dagen becbleois Opeabara dronkensobap twee maal P V te Gouda f 2 on f 3 of 2 en 3 d fa Openbare drookenschap bg recidive T N R tol 3 d h en Joh P tot f 2 of 2 d b beide ti Gonda Openbare droukeusehap 3 maal bij 6de herhaling C E te Gouda 3 maat hechtenis van 3 weken Openbare dronkenschap bg de herhaling G A B te Gonda tot een faeobtenisstraf van 3 weken VERSCHEIDENHEID Welke moeite sommige kooplui zich geven om bun waren aan den man te brengen blgkt uit het volgende staaltje waaruit men tevens zien kan dat ze niet altgd even kiesob zgn iu de keuze hnnner middelen Een Fransch wguhandelaar gaat eiken dag na welke menschen ar gestorven zgo Tegen den tgd dat de begrafenis zal plaats hebbeo zorgt hg dat en zgner knechts aan het sterfhnis is met een partgtje wgn Natuurlijk weet niemand iets van de beitelliug af die de bedlende verzekert dat toch acht dagen geleden door den heer des hnizes is gedaan Doofa deze ia ondertoaichen gestorven en eea der bloedverwanten bereelt in de verwarring die da droefheid en de toabereidselen tot de begrafenis veroorzaken den wgn dan maar in dei kelder te bergen Het gabeele geval geraakt io het vergeetboek niet echter bg den wgnfaaudelaar dis oa een dag of acht de rekening zendt Er blgft dan nieta anders voor de weduwe over dan deze te voldoen 1 Of wilt ge een ander staaltje hoewel niet van een koopman zgnde Iemand ontvangt een briaf waarin een arme drommel bem zgn noodea blootlegt en hem vraagt hem in bet verkrggen van een betrekking bafaulpzaam ta z in Als getuigsofarift orarle t hg da verklaring na aai ebriftkon dige die zijn schrift heeft onderzocht Oroote pliohtsbetrashtiog praetische zin goede wil eBz Aan het einde van den brief verklaart hg dat bg door de groote juistheid waarmede de achriltknndige oit handiobrift n de karakters van de scbrjjvers weet te teekenen er toe gekomen is diens hulp in te roepen om adres aant in gemoede aan te raden zoo fag daaraan twgfalt zelf de faandigheid na den scbriflknndige op de proef Ie atellen waarom bg zoo vrg is dieoa oaam en adres op Ie geven I Te Tilburg heeft gisteren Maria v d H hnisvronw van J v R in een aanval van krankzinnigheid het jongste barer 7 kinderen een wicht van ruim 2 jaar van het leven beroofd Zjj had het kind met een zakdoek geworgd In bet aigeloopen seizoen logeerden in het Kurhaus faotel te Schaveniogen 1523 gasten tegen 1471 ia bet vorig jaar die nasr de nationaliteit aldaa kannen worden omacbreven t 419 Hollanders 549 Doilscheis 70 Franschen 33 Belgen 192 Engelschen 47 Ameriksnen 128 Ooeteurgkars 36 Russen 23 Zwitaeis 16 Zweden 1 Noor 1 Griek en 8 Aziaten Bet getal bnitenzeebaden dedroeg 49 899 binnenbaden 4873 of 5303 bnilenbaden en 1178 binnenbaden meer dan a t vorig jnar Het aantal gemengde baden nam dit jaar weer aterk toe Eene NIEUWE ZENDING MIES m HEEREN PARAPLÏÏIESa A van OS Al Md Tailleur Kleiweg E 73 73a QOUDA Telepkoeu Mo at ain Motkrs 86 97 Beurs van Tmsïërïï U OCTOBER I Vthrs HzniaiiKD Uorl Ned W S 8 l 86 i dito rliio dito 3 j 97 dim dito dito 3 06 1007 8OI 4 83 SS Homia Übl Geu 11 1881 88 8 iTAUS InschrtiVing 186881 5 OosTlNZ Obl in papier 1808 6 dito in silver 18 8 6 PoaTüOAl 01 1 mol coupon 8 dilo tickol 3 64 97 97 91 103 3 77 101 38 100 100 41 868 476 108 60 lOl s 198 146V s 100 98 186 V 61V BusUND Dbl Binnenl 1904 4 dito Oeoons 1880 4 dito bil Sotbs 1889 4 dito bij Uop 1889 gO 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 SpAliJZ Porpot schuld 1881 4 ToouiJ O r CoDV leen 1890 4j Go 3 leening serie D Goo Isening serie O ZoiDAv Ben V obl 1888 6 Mziioo Obl Buit Soh 1880 I VsNizoiii Dbl 4 onbep 1881 AnanaiiAll Obligalien 1896 3 BoRIsoiH Sted leen 1894 8 NsD N Afr Hsndelsv aand Arendib Tab Mu Corliaoaton DeliMaatsohapp i dito Am Hypotbeekb pandbr 4 Calt Hg der Vorstenl aand s Or Hjrpotheekb pandbr 3t i Nedortandsohe banlE aand Nsd Handelmaalach dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bolt Hvnotheekb pandbr 8 ülr Hypotbeekb dito 3 OoarsKx Ö at Hong bank aand KüSL Hypotheekbank pandb 4Vs AmaiZA Equt hypolh pandb 6 88 Mazw L a Fr Lien rert 801 NsaItoll U Spoorw Mij asnd 116 Uy lol Eipl V St Spw aand IU Ned Ind Spoorwegm aand 806 Ned Zuid Afr 8pm aand 8 8081 dito dilo dito 1891 dito 6 lOOS IlAUlSpoorwl 1887 8 A Bobl S 66 Zuid Ital Sp mü A H ob S 67 PoLïïN Warschau Weenen aand 4 I687 Ensi Or Buss gpw Mi obl 4 9 i Balliache dito aand Fastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 106 Knrsk Oh Aaow Bp kap opl 4 lOS 86 14 lïVl dito dilo oblig 4 Amsïua Cent Pao Sp Mij obl 6 26 Ch o Norlh W pr C v aand ditoditoWin Sl Feter obl 7 lt 8i Denver li Bio Or Spm cerl v a 14 Illinois Central obl in goud 4 1 109 l ouisv iNa hiilliCorl v aaod 6 Mexico N Spw M lehyp 0 8 108 Miss Kania v 4pCl prof aand U i 16 118 166 61 178 903 106V 106 99 117 111 N Tork Onlas o West aand dilo Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 6 SI Paul Minn k Manit obl 7 Un Pan Hoofl jn obig O dito dito Line Col Ie hyp O 6 Oanaoa Can South Cbert r aand Tis C Ballw il Na lo h d e O Amslerd Omnibus M aand Bollerd Tram e l aata aand Nio Stad Amsterdam aand 3 8Ud Bolterdam aand 8 BlLOll Stad Antverpea 1887 8I J Siad Bruasel 1888 8I J HoHo Theisa Begullr Oeaelscb 4 OuBTBXa StaaUlaanig 1880 6 K K Oost B Cr 1880 8 Sun Stad Madrid 8 1888 Hzo Ver B z Avh Spoel eert ADVERTENTIEN Belemmering der Scbsepnart Do QEDKPDTEBRDB STATEN dor provincie Zuidlhlland maken bekend dal de scheepvaart op den Rijn onder Alphen en Aarlanderveen van af DINSDAG 11 OCTOBER tot na adoop van het aldaar te verrichten baggerwerk voor de verbreeding van den Hfjn eeoig oponthoud aal onderviuden iGra itnlmge 10 October 1898 Do Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK Voorzitter P TA VENRAAT Griffier FEANSCHE STOOMVEEVEEU ohemisohe WassoherU Vi II OPPEKIIEIMEH Iti Mralëltatle BotteriUim Gebreveteord door Z M den Koning dei Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en vervan van alle Ueerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont nz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nienwste en laatste methode geverfd ï ii eene voring overgrblevent 2000 stuks looKüMamde in Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid volgena staal bewerkt nnUn ni t jaiit TolKnns inoil l mnoïoerd rMidanl tot don npotprljs T n 6 IC TS rBi tuk rfoliUtrwki wn H U l andhouwon fnt ii i kooht De l IUHK veriilUtbare l 4 knM Ij warm een IVU cr üok Hl oM gro t dti lint l iutrd K lie l b akkrod donkeiliraln n t b ni id mniien vnn S brwd tTMpen vonr ien Kleliw OOrrMl Engelsebe Sfiort Dutibel Paarden ekens OrnnJrklciir gr i iio W benaald mat 4 pntditiKB biondo traopan vooriisn biminn wij we nm eor gtrlnge mliii Iita door wannen thh bol vhU beworkbiira fdutBn k 4 p itiik Kftii wil jk wiiiirdB ï Biotollmgon te enden met duideUjk Adr e tegan TooruftbatalinK of rembonn aan Terzeudhnls Merkuur Oommandlt MafiUahaijty NrhBbprt A Coe 4mef rdam N 2 Tnorburf wal Stedelijke Gasfalinek te GOIJ0A De pr s van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 ct Onde zekere voorwaarden worden peicoelen gratis aan de faoofdbois verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gasmeter Voor S en 5 lichtgasmeters bedraagt de bunr 10 eent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenen en van de fabriek lampon kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen Een ware Schat voor de ongelukkige slncbtoffara der Zelfbevlekking Onanie en gahe jne uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKIKG Hollandsofae uitgave met 27 afb Prgs 2 i nlden Ieder die aan de versohrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Ie verkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neomarkt 84 Aranoo tegen inzending van het bedrw ook in postzegels en in alkan boakkandel in Holland VAN BlOMMtSTE iN s Inkt iS i Tij tondep nidelii de BESTE el volkomen ON SCHADLLUK A P E 1 n 0 n R N H OILAND